RSS
A A A
SmodBIP

Zarządzenia Wójta Gminy 2018 - 2019

Zarządzenie nr 0050.78.2019 Wójta Gminy Lubanie z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla zadania pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej gminy Lubanie" realizowanego w ramacj Regionalnego programu Operacyjnego Województwa kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zarządzenie nr 0050.77.2019 Wójta Gminy Lubanie z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 190131C w miejscowości Mikanowo  od km 0+000 do km 0+720" w ramachj dofinansowania ze środków pochądzących z Funduszu Dróg Samorządowych

Zarządzenie nr 0050.75.2019 Wójta Gminy Lubanie z dnia 23 .12.2019 roku w sprawie powołania komisji ds. rozpatrzenia ofert w celu zlecenia organizacjom pozarządowym i innym podmiotom wykonującym zadania publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Lubanie w 2020r.

Zarządzenie nr 0050.74.2019 Wójta Gminy Lubanie z dnia 23 .12.2019 roku w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej na 2020 rok

Zarządzenie Nr 0050.72.2019 Wójta Gminy Lubanie z dnia 11 grudnia 2019r.

Zarządzenie nr 0050.68.2019 Wójta Gminy Lubanie z dnia 26 listopada 2019r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2019 rok

Zarządzenie nr 0050.67.2019 Wójta Gminy Lubanie z dnia 14 listopada 2019r. w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej prognozy Finansowej na lata 2020-2027

Zarządzenie nr 0050.66.2019 Wójta Gminy Lubanie z dnia 14 listopada 2019r. w sprawie przyjęcia projekyu budżetu na 2020 rok

Załącznik do zarządzenia nr 0050.66.2019

Zarządzenie nr 0050.64.2019 Wójta Gminy Lubanie z dnia 4 listopada 2019r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Lubanie

Zarządzenie nr 0050.63.2019 Wójta Gminy Lubanie z dnia 31 października 2019r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2019 rok

Zarządzenie nr 0050.61.2019 Wójta Gminy Lubanie z dnia 22 października 2019r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2019 rok

Zarządzenie nr 0050.59.2019 Wójta Gminy Lubanie z dnia 10 października 2019r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2019 rok

Zarządzenie nr 0050.58.2019 Wójta Gminy Lubanie z dnia 30 września 2019r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2019 rok

Zarządzenie nr 0050.55.2019 Wójta Gminy Lubanie z dnia 20 września 2019r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej

Zarządzenie nr 0053.53.2019 Wójta Gminy Lubanie z dnia 16 września 2019r. w sprawie określenia podstawowych parametrów i materiałów planistycznych przyjmowanych do projektu budżetu Gminhy Lubanie na 2020 rok

Zarządzenie nr 0050.51.2019 Wójta Gminy Lubanie z dnia 12 września 2019r w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zarządzenie nr 0050.50.2019 Wójta Gminy Lubanie z dnia 12 września 2019r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Lubanie do prowadzenia czynności związanych ze sporżadzaniem aktów pełnomocnitw do głosowania w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP, zarządzonych na dzień 13 października 2019 na podstawie art. 56 §1 usatwy z dnia 05.01.2011 - Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 684,1504)

Zarządzenie nr 0050.49.2019 Wójta Gminy Lubanie z dnia 11 września 2019r. w sprawie Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Lubanie

Zarządzenie nr 0050.48.2019 Wójta Gminy Lubanie z dnia 4 września 2019r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2019 rok

Zarządzenie nr 0050.47.2019 Wójta Gminy Lubanie z dnia 30 sierpnia 2019r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2019 rok

Zarządzenie nr 0050.46.2019 Wójta Gminy Lubanie z dnia 5 sierpnia 2019r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Lubanie

Zarządzenie nr 0050.45.2019 Wójta Gminy Lubanie z dnia 5 sierpnia 2019r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubaniu

Zarządzenie nr 0050.42.2019 Wójta Gminy Lubanie z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.39.2019 Wójta Gminy Lubanie z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Lubanie

Zarządzenie Nr 0050.36.2019 Wójta Gminy Lubanie z dnia 5 lipca 2019r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Zarządzenie Nr 0050.33.2019 Wójta Gminy Lubanie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.32.2019 Wójta Gminy Lubanie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie skrócenia czasu pracy pracownikom Urzędu Gminy Lubanie w związku z wysokimi temperaturami powietrza.

Zarządzenie Nr 0050.31.2019 Wójta Gminy Lubanie z dnia 17 czerwca 2019r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze.

Zarządzenie Nr 0050.30.2019 Wójta Gminy Lubanie z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie skrócenia czasu pracy pracownikom Urzędu Gminy Lubanie w związku z wysokimi temperaturami powietrza.

Zarządzenie Nr 0050.27.2019 Wójta Gminy Lubanie z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Zarządzenie Nr 0050.26.2019 Wójta Gminy Lubanie z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.25.2019 Wójta Gminy Lubanie z dnia 17 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze

Zarządzenie Nr 0050.24.2019 Wójta Gminy Lubanie z dnia 10 maja 2019 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji

Zarządzenie Nr 0050.22.2119 Wójta Gminy Lubanie z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Lubanie

Zarządzenie Nr 0050.21.2019 Wójta Gminy Lubanie z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w 2019 roku

Zarządzenie Nr 0050.19.2019 Wójta Gminy Lubanie z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.18.2019 Wójta Gminy Lubanie z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji przetarfowej oraz w sprawie Regulaminu Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 0050.15.2019 Wójta Gminy Lubanie z dnia 23 kwietnia 2019 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w 2019 roku

Zarządzenie Nr 0050.14.2019 Wójta Gminy Lubanie z dnia 8 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.13.2019 Wójta Gminy Lubanie z dnia 2 kwietnia 2019 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w 2019 roku.

Zarządzenie Nr 0050.12.2019 Wójta Gminy Lubanie z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ofertowego na sprzedaż samochodu pożarniczego DAF z wyposażeniem, stanowiącego własność Gminy Lubanie

Zarządzenie Nr 0050.11.2019 Wójta Gminy Lubanie z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.8.2019 Wójta Gminy Lubanie z dnia 28 luty 2019 roku w sprawie zmiany bidżetu Gminy Lubanie na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.7.2019 Wójta Gminy Lubanie z dnia 15 luty 2019 roku w sprawie zmiany bidżetu Gminy Lubanie na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.6.2019 Wójta Gminy Lubanie z dnia 14 luty 2019 roku w sprawie przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubanie, położonej w obrębie ewidencyjnym Probostwo Dolne, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 15/19 objęta księgą wieczystą nr WL1W/00089979/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy we Włocławku.

Zarządzenie Nr 0050.4.2019 Wójta Gminy Lubanie z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminz Lubanie na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.3.2019 Wójta Gminy Lubanie z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego i klas pierwszych szkół podstawowych dla których Gmina jest organem prowadzącym.

Zarządzenie Nr 0050.1.2019 Wójta Gminy Lubanie z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie przekazania kierownikom jednostek gminy uprawnień do dokonywania niektórych zmian w planie wydatkóe budżetowych oraaz zaciągania zobowiązań w 2019 roku

Zarządzenie Nr 0050.66.2018 Wójta Gminy Lubanie z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Gminy Lubanie

Zarządzenie Nr 0050.64.2018 Wójta Gminy Lubanie z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie powołania komisji ds. rozpatrzenia ofert w celu zlecenia organizacją pozarządowym i innym podmiotom wykonującym zadania publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Lubanie  w 2019 roku.

Zarządzenie Nr 0050.62.2018 Wójta Gminy Lubanie z dnia 13 grudnia 2018r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.59.2018 Wójta Gminy Lubanie z dnia 3 grudnia 2018r. w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

Zarządzenie Nr 0050.58.2018 Wójta Gminy Lubanie z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.56.2018 Wójta Gminy Lubanie z dnia 14 listopada 2018r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.55.2018 Wójta Gminy Lubanie z dnia 14 listopada 2018r. w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2027

Zarządzenie Nr 0050.53.2018 Wójta Gminy Lubanie z dnia 30 października 2018r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.50.2018 Wójta Gminy Lubanie z dnia 18 października 2018r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.49.2018 Wójta Gminy Lubanie z dnia 28 września 2018r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.48A.2018 Wójta Gminy Lubanie z dnia 28 września 2018r. w sprawie przyjęcia "Planu rozwoju oświaty gminy Lubanie i wspomagania szkół/placówek w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych".

Zarządzenie Nr 0050.47.2018 Wójta Gminy Lubanie z dnia 20 września 2018r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla zadania pn. "Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu" realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zarządzenie Nr 0050.46.2018 Wójta Gminy Lubanie z dnia 20 września 2018r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.45.2018 Wójta Gminy Lubanie z dnia 12 września 2018r. w sprawie określenia podstawowych parametrów i materiałów planistycznych przyjmowanych do projektu budżetu Gminy Lubanie na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.44.2018 Wójta Gminy Lubanie z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.41.2018 Wójta Gminy Lubanie z dnia 12 lipca 2018r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.40.2018 Wójta Gminy Lubanie z dnia 10 lipca 2018r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Gminy Lubanie

Zarządzenie Nr 0050.38.2018 Wójta Gminy Lubanie z dnia 4 lipca 2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w gminie Lubanie, w miejscowości Probostwo Dolne, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 15/18 o powierzchni 0,1100 ha oraz w sprawie przyjęcia regulaminu przeprowadzenia przetargu.


Zarządzenie Nr 0050.37.2018 Wójta Gminy Lubanie z dnia 4 lipca 2018r. w sprawie przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubanie, położonej w obrębie ewidencyjnym Probostwo Dolne, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 15/20, objęta księgą wieczystą nr WL1W/00089979/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy we Włocławku.

Zarządzenie Nr 0050.36.2018 Wójta Gminy Lubanie z dnia 29 czerwca 2018r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.35.2018 Wójta Gminy Lubanie z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie wyzanczenia wspólnego inspektora ochrony danych osobowych.

Zarządzenie Nr 0050.34.2018 Wójta Gminy Lubanie z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Lubanie

Zarządzenie Nr 0050.32.2018 Wójta Gminy Lubanie z dnia 25 czerwca 2018r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zamówień Publicznych o wartości poniżej 30 tys. euro dla Projektu pn. "Zwiększenie liczby miejsc wraz z poprawą jakości usług edukacyjnych w placówkach przedszkolnych na terenie gminy Lubanie".

Zarządzenie Nr 0050.31.2018 Wójta Gminy Lubanie z dnia 25 czerwca 2018r. w sprawie powołania interdyscyplinarnej jednostki realizującej projekt pn. "Zwiększenie liczby miejsc wraz z poprawą jakości usług edukacyjnych w placówkach przedszkolnych na terenie gminy Lubanie".

Zarządzenie Nr 0050.27.2018 Wójta Gminy Lubanie z dnia 13 czerwca 2018r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze.

Zarządzenie Nr 0050.22.2018 Wójta Gminy Lubanie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowej Instytucji Kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu za 2017 rok

załączniki:

bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017

dodatkowe informacje i objaśnienia

rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017r.

wprowadzenie do sprawozdania rocznego

zestawienia zmian w funduszu jednostki

Zarządzenie Nr 0050.21.2018 Wójta Gminy Lubanie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowej Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubaniu za 2017 rok

załączniki:

bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017

dodatkowe informacje i objaśnienia

rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017r.

wprowadzenie do sprawozdania rocznego

zestawienia zmian w funduszu jednostki

Zarządzenie Nr 0050.19.2018 Wójta Gminy Lubanie z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2018 rok

Zarządzenie NR 0050.16.2018 Wójta Gminy Lubanie z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie podania publicznej wiadomości informacji.

Zarządzenie NR 0050.15.2018 WÓJTA GMINY LUBANIE z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubaniena 2018 rok.

Zarządzenie Nr 0050.13.2018 Wójta Gminy Lubanie z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia wytycznych dotyczących organizacji pracy szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lubanie - Przeginia oraz trybu opracowania i zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2018/2019.

Załącznik nr. 1 do Zarządzenia nr 0050.11.2018 Wójta Gminy Lubanie z dnia 28.03.2018r.

Zarządzenie NR 0050.10.2018 WÓJTA GMINY LUBANIE z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

Zarządzenie nr 0050.6.2018 Wójta Gminy Lubanie z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie ustalenia czynszu za wynajem pomieszczeń świetlic wiejskich położonych na terenie gminy Lubanie

Zarządzenie nr 0050.5A.2018 Wójta Gminy Lubanie z dnia 28 lutego  2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynnościw postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającymna rok szkolny 2018/2019 dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Lubanie jest organem prowadzącym

Zarządzenie nr 0050.3.2018 Wójta Gminy Lubanie z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych oraz zaciągania zobowiązań w 2018 roku

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.2018 WÓJTA GMINY LUBANIE z dnia 2 stycznia 2018r.Opublikował: Piotr Rolirad
Publikacja dnia: 05.08.2020
Podpisał: Piotr Rolirad
Dokument z dnia: 02.01.2018
Dokument oglądany razy: 6 758
@ws1.kpsi.pl