RSS
A A A
SmodBIP

WYBORY PREZYDENTA RP - 2015r.

  WYKAZ MIEJSC – TABLIC OGŁOSZENIOWYCH

                    Urząd Gminy Lubanie podaje do publicznej wiadomości wykaz miejsc - tablic przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń i plakatów m. in. w trakcie kampanii wyborczej na Prezydenta RP :
1. Lubanie – 2 tablice
2. Mikanowo A – 1 tablica
3. Mikanowo B – 2 tablice
4. Gąbinek – 1 tablica
5. Kucerz – 1 tablica
6. Probostwo Dolne – 2 tablice
7. Probostwo Górne – 2 tablice
8. Barcikowo – 1 tablica
9. Włoszyca – 1 tablica
10. Siutkówek – 1 tablica
11. Przywieczerzyn – 1 tablica
12. Zosin – 1 tablica
13. Tadzin – 1 tablica
14. Janowice – 1 tablica
15. Ustronie – 1 tablica
16. Kaźmierzewo - 1 tablica
17. Sarnówka – 1 tablica
18. Kałęczynek – 1 tablica
19. Bodzia – 1 tablica

W/w tablice są małe gabarytowo. Wyjątek stanowią tablice umieszczone w  Lubaniu.


INFORMACJA


                            Urząd Gminy Lubanie informuje, że w związku z wyborami na Prezydenta RP, osoby niepełnosprawne mogą uzyskać szczegółowe informacje w tej sprawie w pok. nr 2 u Sekretarza Gminy p. Ireny Mroczkowskiej (nr tel. 54 251-33-12 wew. 27) od pon. do piątku w godz. 7.30 - 15.30.                            Informacja o miejscu i czasie przyjmowania zgłoszeń kandydatów                                      do  Obwodowych Komisji Wyborczych

Zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych będą przyjmowane
do dnia 17 kwietnia 2015r. w pok. nr 2 Urzędu Gminy Lubanie, Lubanie 28A, 87-732 Lubanie,
w godzinach pracy urzędu tj. w:
poniedziałki, środy i czwartki w godz. od 7.30 do 15.30,
wtorki od godz. 7.30 do 17.00
piątki od godz. 7.30 do 14.00


GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE

                    Zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju wyborca zgłasza wójtowi, a za granicą konsulowi do 15 dnia przed dniem wyborów (tj. do 25 kwietnia 2015r.).
Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Powinno zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie a także wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy, albo deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego. W przypadku wyborcy głosujacego w kraju zgłoszenie powinno dodatkowo zawierać oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie.
Wyborca głosujący za granicą w zgłoszeniu powinien dodatkowo uzupełnić miejsce pobytu za granicą, numer ważnego polskiego paszportu, a w przypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim – numer ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość, oraz wskazanie miejsca i daty jego wydania, a także w przypadku obywatela polskiego czasowo przebywających za granicą – oznaczenie miejsca wpisania wyborcy do rejestru wyborców.
W zgłoszeniu wyborca głosujący w kraju może zażądać dołączenia do pakietu wyborczego nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braile'a.
Jeżeli głosowanie korespondencyjne ma dotyczyć wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej albo wyborów wójta zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy również ponownego głosowania.
Wyborcę, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju, umieszcza się w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla obwodowej komisji wyborczej na terenie gminy, w której wyborca jest wpisany do rejestru wyborców.
Wyborca otrzymuje z urzędu gminy, nie później niż 7 dni przed dniem wyborów, pakiet wyborczy.
Urząd gminy może przesłać wyborcy pakiet wyborczy za pośrednictwem operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe (Dz. U. Poz. 1529). Do przesyłki pakietu wyborczego w zakresie nieuregulowanym stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe dotyczace przesyłki poleconej. Wyborca może osobiście odebrać pakiet wyborczy w urzędzie gminy, jeżeli zadekralował to w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz pisemnie pokwituje odbiór.
W skład pakietu wyborczego wchodzi:
1. koperta zwrotna
2. karta lub karty do głosowania
3. koperta na kartę lub karty do głosowania, zwana dalej „kopertą na kartę do głosowania”
4. instrukcja głosowania korespondencyjnego
5. nakładka lub nakładki na kartę lub karty do głosowania sporządzone w alfabecie Braile'a – jeżeli wyborca zażądał ich przesłania
6. oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania. (oświadczenie powinno zawierać imię, imiona, nazwisko oraz numer ewidencyjny PESEL wyborcy).
Wyborca po wypełnieniu karty do głosowania wkłada ją do koperty na kartę do głosowania, którą zakleja, a następnie kopertę tę wkłada do koperty zwrotnej łącznie z podpisanym oświadczeniem:
- w przypadku głosowania w kraju – do właściwej obwodowej komisji wyborczej
- w przypadku głoswowania za granicą – na własny koszt, do właściwego konsula.
Wyborca może przed dniem głosowania osobiście dostarczyć kopertę zwrotną:
- w przypadku głosowania w kraju – do właściwego urzędu gminy
- w przypadku głosowania za granicą – do właściwego konsula.
Koperty zwrotne dostarczane są do właściwych obwodowych komisji wyborczych w godzinach głosowania. W przypadku głosowania za granicą konsul przekazuje właściwej obwodowej komisji wyborczej koperty zwrotne, które otrzymał do czasu zakończenia głosowania.
Wyborca może w godzinach głosowania osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej w obwodzie głosowania, w którym jest wpisany do spisu wyborców.
Koperty na kartę do głosowania wyjęte z kopert zwrotnych dostarczonych do obwodowej komisji wyborczej wrzucane są do urny wyborczej.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego (wzór):

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

Wójt Gminy Lubanie
Wydział Ewidencji Ludności
w Lubaniu

I. Dane wnioskodawcy
Nazwisko …...............................................................................................................................
Imię (imiona) ….........................................................................................................................
Imię ojca …................................................................................................................................
Data urodzenia ….......................................................................................................................
PESEL …...................................................................................................................................
Kontakt (nr tel.) ….....................................................................................................................
II. Adres stałego zamieszkania, pod który ma być wysłany pakiet wyborczy:
(nie wypełniać w przypadku odbiory osobistego)
Miejscowość …..........................................................................................................................
Kod pocztowy …........................................................................................................................
III. Odbiór osobisty
Pakiet wyborczy odbiorę osobiście w Urzędzie:
tak □
nie □
IV. Oświadczenie
Oświadczam, że jestem wpisana/y do rejestru wyborców w Gminie Lubanie
…................................................................................................................................................
podpis
V. Inne
Proszę o dołączenie do pakietu wyborczego nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a:

tak □
nie □

…....................................................                                                  ….........................................................
        (miejscowość i data)                                                                               (podpis wyborcy)                                 WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE SPISU WYBORCÓW  (wzór)

                                                                                     

                                                                                ..............................., dnia ...............................
                                                                                  (miejscowość)               (dd/mm/rrrr)
......................................................................
(nazwisko i imię (imiona) wnioskodawcy)

......................................................................                       Wójt/Burmistrz/Prezydent Miasta*
(adres wnioskodawcy)
                                                                                                   ..................................................

                                     WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE SPISU WYBORCÓW

              Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) proszę o potwierdzenie, że figuruję w spisie wyborców:
1) imię (imiona) ......................................................................
2) nazwisko ......................................................................
3) adres zamieszkania:
a) gmina (miasto, dzielnica) ......................................................................
b) miejscowość ......................................................................
c) ulica ......................................................................
d) nr domu ......................................................................
e) nr mieszkania ......................................................................

                                                                                                         

                                                                                                 ..................................................
                                                                                                    (podpis wnioskodawcy)

Wyjaśnienie:
Każdy może wnieść do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) reklamację w sprawie nieprawidłowości sporządzenia spisu, a w szczególności w sprawie: pominięcia wyborcy w spisie wyborców, wpisania do spisu osoby, która nie ma prawa wybierania, niewłaściwych danych o osobach wpisanych do spisu wyborców, ujęcia w spisie osoby, która nie zamieszkuje stale na obszarze gminy. Reklamację wnosi się pisemnie lub ustnie do protokołu (art. 37 § 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy).
______
* Niepotrzebne skreślić.

Opublikował: Jerzy Chudzyński
Publikacja dnia: 21.04.2015
Podpisał: Jerzy Chudzyński
Dokument z dnia: 09.03.2015
Dokument oglądany razy: 4 507
@ws1.kpsi.pl