RSS
A A A
SmodBIP

Konkursy

Załaczniki:

Wniosek

Karta oceny formalnej oferty

karta oceny merytorycznej oferty

Oferta realizacji zadania publicznego z pominieciem otwartego konkursu ofert - tryb 19a

Załacznik nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Lubanie z dn_ 12_07_2019 r.pdf

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubaniu.pdf

Wójt Gminy Lubanie ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze "Podinspektor ds. deklaracji i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi".

Centrum Usług Wspólnych ogłasza konkurs na wolne stanowisko głównego księgowego

Informacja o wyniku konkursu o naborze na urzędnicze stanowisko Głównego Księgowego Centrum Usług Wspólnych

Wójt Gminy Lubanie ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze

Kierownik Centum Usług Wspólnych w Lubaniu ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze głównego księgowego

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACOWNIK SOCJALNY

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia  dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (kobiet i mężczyzn)

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY - NAUCZYCIEL/ NAUCZYIELKA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO - NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Dyrektor Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II w Lubaniu ogłasza konkurs na stanowisko woźnego/ woźnej

Dyrektor Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II w Lubaniu ogłasza konkurs na stanowisko pomoc kuchenna

Dyrektor Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II w Lubaniu ogłasza konkurs na stanowisko pielęgniarza/ pielęgniarki

Dyrektor Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II w Lubaniu ogłasza konkurs na stanowisko nauczyciel/ nauczycielka wychowania przedszkolengo

Dyrektor Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II w Lubaniu ogłasza konkurs na stanowisko nauczyciel/ nauczycielka wychowania przedszkolengo z kwalifikacjami do prowadzenia zajęć logopedycznych

Dyrektor Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II w Lubaniu ogłasza konkurs na stanowisko nauczyciel/ nauczycielka wychowania przedszkolengo - nauczyciel wspomagający z kwalifikacjami do prowadzenia zajęć języka angielskiego

Dyrektor Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II w Lubaniu ogłasza konkurs na stanowisko kucharz/ kucharka

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Przedszkolu Samorządowym w Lubaniu

Załącznik nr.1a

Załącznik nr.1b

Załącznik nr.2 WÓJT GMINY LUBANIE
  dnia 25 KWIETNIA 2013 r.

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA
ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W LUBANIU

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w §1, § 2 oraz w § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.).
2. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.), oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
a)  uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły; 
b) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata, 
c)  życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
- stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
- stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego,
- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem
d) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. c,
e) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
f) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, wydane przez upoważnionego lekarza,
g) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
h) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
i)  oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.),
j) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły,
k) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,
l) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
m) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
n) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
3. Oferty należy składać w: siedzibie Urzędu Gminy w Lubaniu – 87-732 Lubanie 28 A w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem :
„KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ im. JANA PAWŁA II w Lubaniu w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia
  Bliższych informacji udziela Irena Mroczkowska sekretarz gminy, tel. (54) 2511-33-12 

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Lubanie.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.


 


                                                       WÓJT GMINY LUBANIE

Ogłasza otwarty konkurs ofert w celu zlecania organizacjom pozarządowym i innym podmiotom zadań publicznych w zakresie:

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Lubanie w 2012 roku.

I. Zakres zadań:

1. Organizacja szkolenia dzieci, młodzieży i seniorów zainteresowanych uprawianiem poszczególnych dyscyplin sportowych o zróżnicowanym stopniu zaawansowania,
2. Szkolenie i doskonalenie instruktorów, trenerów i sędziów sportowych oraz organizatorów kultury fizycznej,
3. Organizacja imprez sportowych, turniejów, festynów sportowych o zasięgu gminnym i regionalnym i ogólnopolskim
4. Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych,
5. Uczestnictwo w imprezach sportowych o zasięgu gminnym, regionalnym i ogólnopolskim.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację wymienionych zadań:

1. Na realizację zadań przeznacza się kwotę 200 tysięcy złotych (słownie: dwieście tysięcy
złotych) ujętą w projekcie budżetu na rok 2012.

III. Zasady przyznawania dotacji:

1. Preferowanie podmiotów z terenu gminy Lubanie,
2. Celowość wykorzystania środków,
3. Udokumentowanie podstaw prawnych działalności danego podmiotu,
4. Koszty związane z realizacją,
5. Preferowanie spotkań integracyjnych, organizowanych dla środowisk z terenu gminy Lubanie.

IV. Termin realizacji zadania: 2012 rok

V. Termin składania ofert:

1. Oferty należy składać do 31 stycznia 2012 roku w sekretariacie Urzędu Gminy Lubanie. Zakres, kryteria i zasady konkursu ofert dostępne są także w Biuletynie Informacji Publicznej (zakładka „Konkursy”) na stronie internetowej gminy pod adresem www.lubanie.com

VI. Termin, tryb i kryteria wyboru ofert:

Komisja powołana przez wójta gminy Lubanie rozpatrzy oferty do 7 lutego 2012 roku i dokona
wyboru według następujących kryteriów:
1.Celowość zadania,
2.Korzyści wynikające z realizacji zadania,
3.Udział podmiotu w dofinansowaniu zadania,
4.Dotychczasowe osiągnięcia podmiotu,
5.Preferencje lokalne.

VII. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji dofinansowania i rozliczania zadania
ureguluje umowa zawarta pomiędzy Oferentem a Zleceniodawcą.

Uwaga: W konkursie mogą brać udział podmioty określone w ustawie z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. nr 96 poz. 873).


                                                            OGŁOSZENIE O KONKURSIE


Wójt Gminy Lubanie
ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora
Szkoły Postawowej w Ustroniu
Ustronie
87-732 Lubanie

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w przepisach w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzaj publicznych placówek.

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać dokumenty określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 czerwca 2010r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji komisji konkursowej (Dz. U. Nr 100, poz. 642).

Oferty należy składać:
w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz dopiskiem:
„KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W USTRONIU”
w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia na adres:
Urząd Gminy w Lubaniu
87-732 Lubanie 28A

Bliższych informacji udziela Irena Mroczkowska tel.54/251-33-12

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.


DOKUMENTY SKŁADANE PRZEZ KANDYDATÓW PRZYSTĘPUJĄCYCH DO KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY LUB PLACÓWKI

Kandydat przystępujący do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły składa następujące dokumenty:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki;
2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;
3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej;
4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, a w przypadku osoby niebędącej nauczycielem również wymaganego stażu pracy na stanowisku kierowniczym, określonego w przepisach w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek;
5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia i kwalifikacji, określonych w przepisach w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek;
6) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela
7) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
8) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
9) oświadczenie, ze przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie;
10) oświadczenie, ze kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
11) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz 674, z póź. zm.1) ) lub w art.140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365, z późn. zm.2) ) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
12) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. u. Z 2005r. Nr 14, poz.114, z późn. zm3)) lub w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz 148, z późn. zm.4));
13) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art.7 ust.1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007r. Nr 63 poz. 425, z poźn. zm. 5)) – w przypadku kandydata na dyrektora szkoły;
14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.6)) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz.542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz.1505 oraz z 2009r. Nr 1,poz. 1, Nr 56, poz 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz 708 i 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 80, poz 542, Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1238 i 1240 i Nr 180, poz. 1280, z 2008r. Nr 70, poz. 416, z 2009r. Nr 68, poz. 584, Nr 157, poz.1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 202, poz. 1553 oraz z 2010r. Nr 57, poz. 359, Nr 75, poz. 471 i Nr 96, poz, 620.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 79, poz 551oraz z 2009r. Nr 19, poz.101, Nr 157,poz. 1241 i Nr 223, poz. 1778.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851, z 2004r. Nr 19, poz 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005r. Nr 14, poz 114, Nr 64, poz. 565, Nr 180, poz. 1495 i Nr 267, poz 2259.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007r. Nr 83, poz. 561, nr 85, poz. 571, Nr 115, poz. 789, Nr 165, poz. 1171 i Nr 176, poz 1242, z 2009r. Nr 178, poz 1375 oraz z 2010r. Nr 79, poz. 522 i Nr 96, poz.620.

6)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 153, poz. 1271, z 2004r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285, z 2006r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007r. Nr 165, poz. 1170 i Nr 176, poz 1238 oraz 2010r. Nr 41, poz.233


                                                      OGŁOSZENIE O KONKURSIE

                                                                Wójt Gminy Lubanie
                                           ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora
                      Szkoły Podstawowej im. Ziemi Kujawskiej w Przywieczerzynie
                                                                    87-732 Lubanie

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w przepisach w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzaj publicznych placówek.

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać dokumenty określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 czerwca 2010r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji komisji konkursowej (Dz. U. Nr 100, poz. 642).

Oferty należy składać:
w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz dopiskiem:
„KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. ZIEMI KUJAWSKIEJ
W PRZYWIECZERZYNIE”
w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia na adres:
Urząd Gminy w Lubaniu
87-732 Lubanie 28A

Bliższych informacji udziela Irena Mroczkowska tel.54/251-33-12

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

DOKUMENTY SKŁADANE PRZEZ KANDYDATÓW PRZYSTĘPUJĄCYCH DO KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY LUB PLACÓWKI

Kandydat przystępujący do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły składa następujące dokumenty:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki;
2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;
3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej;
4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, a w przypadku osoby niebędącej nauczycielem również wymaganego stażu pracy na stanowisku kierowniczym, określonego w przepisach w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek;
5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia i kwalifikacji, określonych w przepisach w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek;
6) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela
7) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
8) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
9) oświadczenie, ze przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie;
10) oświadczenie, ze kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
11) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz 674, z póź. zm.1) ) lub w art.140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365, z późn. zm.2) ) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
12) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. u. Z 2005r. Nr 14, poz.114, z późn. zm3)) lub w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz 148, z późn. zm.4));
13) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art.7 ust.1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007r. Nr 63 poz. 425, z poźn. zm. 5)) – w przypadku kandydata na dyrektora szkoły;
14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.6)) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz.542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz.1505 oraz z 2009r. Nr 1,poz. 1, Nr 56, poz 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz 708 i 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 80, poz 542, Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1238 i 1240 i Nr 180, poz. 1280, z 2008r. Nr 70, poz. 416, z 2009r. Nr 68, poz. 584, Nr 157, poz.1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 202, poz. 1553 oraz z 2010r. Nr 57, poz. 359, Nr 75, poz. 471 i Nr 96, poz, 620.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 79, poz 551oraz z 2009r. Nr 19, poz.101, Nr 157,poz. 1241 i Nr 223, poz. 1778.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851, z 2004r. Nr 19, poz 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005r. Nr 14, poz 114, Nr 64, poz. 565, Nr 180, poz. 1495 i Nr 267, poz 2259.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007r. Nr 83, poz. 561, nr 85, poz. 571, Nr 115, poz. 789, Nr 165, poz. 1171 i Nr 176, poz 1242, z 2009r. Nr 178, poz 1375 oraz z 2010r. Nr 79, poz. 522 i Nr 96, poz.620.

6)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 153, poz. 1271, z 2004r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285, z 2006r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007r. Nr 165, poz. 1170 i Nr 176, poz 1238 oraz 2010r. Nr 41, poz.233

Termin rozmowy kwalifikacyjnej odbędzie się 30.12.2015 roku o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy w Lubaniu w pokoju nr 7


Nie ma pozycji spełniających te kryteria


Opublikował: Piotr Rolirad
Publikacja dnia: 11.02.2020
Podpisał: Piotr Rolirad
Dokument z dnia: 23.08.2017
Dokument oglądany razy: 32 995
@ws1.kpsi.pl