RSS
A A A
SmodBIP

Regulamin

Zmiany regulaminu organizacji Urzędu Gminy Lubanie

Zmiany regulaminu organizacji Urzędu Gminy Lubanie

Zmiany regulaminu organizacji Urzędu Gminy Lubanie

Zmiany regulaminu organizacji Urzędu Gminy Lubanie

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Lubanie - cz.1

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Lubanie - cz.2

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Urząd Gminy Lubanie zwany dalej ,,Urzędem” jest jednostką, przy pomocy której Wójt Gminy Lubanie wykonuje swoje zadania.
2. Urząd realizuje następujące grupy zadań:
zadania własne gminy, wynikające z ustawy o samorządzie gminnym, oraz z ustaw szczególnych, zadania zlecone ustawami z zakresu administracji rządowej, zadania powierzone, przyjęte na podstawie porozumień od administracji samorządowej lub rządowej.

§ 2.

1. Kierownikiem Urzędu jest wójt.
2. Wójt kieruje pracą Urzędu przy pomocy sekretarza gminy.
3. Sekretarz Gminy w zakresie ustalonym przez wójta zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu i warunki jego działania, a także organizuje pracę Urzędu.
4. Szczegółowe zadania sekretarza gminy określa wójt.

Rozdział II

Struktura Organizacyjna Urzędu

§ 3.

W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne i stanowiska pracy:
1/ wójt gminy
2/ sekretarz gminy
3/ skarbnik gminy – kierownik referatu finansowo-budżetowego
4/ referat inwestycyjno – gospodarczy
5/ samodzielne stanowiska

§ 4.

W Urzędzie tworzy się następujące stanowiska kierownicze:
1/ wójt gminy,
2/ sekretarz gminy,
3/ skarbnik gminy, pełniący jednocześnie funkcję kierownika referatu finansowo- budżetowego,
4/ kierownik referatu inwestycyjno-gospodarczego,

Przy znakowaniu używa się symboli:
1.Wójt Gminy Lubanie – W
2.Sekretarz Gminy – SG
3.Referat Inwestycyjno – Gospodarczy – RIG
4.Referat Finansowo – Budżetowy – FiB
5.Kierownik USC – USC
6.Ewidencja Ludności – EL
7.Działalność Gospodarcza – Dz.G
8.Stanowisko Organizacyjno – Techniczne i Kadry – OR.K
9.Stanowisko ds. Promocji Gminy, Kultury i Sportu – Pr.K.S
10.Radca Prawny - RP

§ 5.

Referaty, i samodzielne stanowiska pracy prowadzą sprawy związane z realizacją zadań i kompetencji wójta gminy.

§ 6.

Do wspólnych zadań referatów i samodzielnych stanowisk pracy należy w szczególności:

1/ koordynowanie i stymulowanie procesów rozwoju społeczno – gospodarczego gminy,
2/ zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań,
3/ współdziałanie z organami samorządu terytorialnego, organizacjami społeczno-politycznymi, związkami zawodowymi działającymi na terenie gminy,
4/ współpraca właściwymi organami administracji rządowej,
5/ rozpatrywanie według właściwości skarg i wniosków, interpelacji
6/ opracowywanie propozycji do projektów wieloletnich programów rozwoju w zakresie swojego działania,
7/ przygotowywanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań,
8/ stosowanie ustawy o zamówieniach publicznych,
9/ przygotowywanie analiz dla potrzeb wójta,
10/ realizowanie innych zadań na bieżąco, wynikających z bieżących potrzeb społeczności lokalnej wynikających z uchwalonych ustaw, przepisów wykonawczych i przepisów prawa miejscowego.

§ 7.

Podstawowe zakresy działania referatów i samodzielnych stanowisk
I Referat Finansowo-Budżetowy – do jego zadań należy:
1/ opracowywanie propozycji projektu budżetu gminy,
2/ realizacja i nadzorowanie wykonania budżetu gminy a także bieżące informowanie Wójta o stanie jego realizacji i wnioskowanie zmian
w budżecie,
3/ sporządzanie okresowych sprawozdań z wykonania budżetu,
4/ dokonywanie kontroli finansowej w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych gminy,
5/ prowadzenie spraw dotyczących podatków i opłat lokalnych oraz prowadzenie kontroli w tym zakresie,
6/ sprawowanie nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych,
7/ bieżące analizowanie realizacji budżetu,
8/ wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym, bonów paliwowych
9/ współpraca z regionalną izbą obrachunkową oraz urzędami i izbami skarbowymi,
10/ sporządzanie list płac,
11/ realizacja zadań wynikających z przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych,
12/ prowadzenie spraw z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych,
13/ wydawanie zaświadczeń dotyczących stosunku pracy,
14/ prowadzenie ksiąg rachunkowych, prawidłowej ewidencji przypisów, odpisów wpłat, zwrotów i rozliczeń nadpłat z tytułu podatków i opłat,
15/ dokonywanie rozliczeń rachunkowo-kasowych inkasentów,
16/ kontrola terminowości wpłat należności przez podatników i inkasentów,
17/ prowadzenie obsługi kasowej i księgowej,
18/ prowadzenie całokształtu spraw związanych z podatkiem od towarów i usług,
19/ prowadzenie spraw wynikających z ustawy o dodatkach mieszkaniowych
20/ prowadzenie współpracy z Bankami obsługującymi gminę, Agencjami Rządowymi, Fundacjami i Funduszami,
21/ prowadzenie współpracy ze społecznymi komitetami budowy infrastruktury technicznej na wsi w zakresie rozliczeń finansowych,
22/ współdziałanie z referatem Inwestycyjno-Gospodarczym gminy oraz odpowiednimi stanowiskami pracy w zakresie przygotowywania remontów i inwestycji,
23/ współdziałanie ze stanowiskiem ds. zamówień publicznych w zakresie planowania i finansowania zamówień,
24/ opracowywanie projektów gminnych programów gospodarczych,
25/ dokonywanie bieżących i okresowych analiz ocen i prognoz gminnych programów gospodarczych.

§ 8.

Referat Finansowo – Budżetowy przy znakowaniu używa symbolu ,,F i B”

§ 9.

5.W skład Referatu Finansowo – Budżetowego wchodzą następujące stanowiska:
1/ Skarbnik Gminy, sprawujący jednocześnie funkcję kierownika referatu finansowo – budżetowego
2/ Z-ca Skarbnika Gminy, planowanie oraz dekretowanie dochodów księgowych,
3/ Stanowisko ds. wymiaru podatku,
4/ Stanowisko ds. realizacji podatku,
5/ Stanowisko ds. Kasy i realizacji opłat,
6/ Stanowisko ds. Płac, ubezpieczeń społecznych i księgowości budżetowej,
7/ Stanowisko ds. likwidatury,
8/ Stanowisko ds. realizacji podatku oraz ewidencji materiałów wyposażenia.

§ 10.

II Referat Inwestycyjno-Gospodarczy – do jego zadań należy:
1/ prowadzenie spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego,
2/ nadzór nad inwestycjami i robotami budowlanymi realizowanymi przez gminę,
3/ realizacja przepisów o drogach gminnych,
4/ realizacja ustawy o najmie lokali,
5/ realizacja ustawy o zamówieniach publicznych,
6/ organizowanie i sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi,
7/ nadzór nad konserwacją miejsc pamięci narodowej,
8/ realizacja przepisów ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska,
9/ utrzymanie czystości i porządku w gminie,
10/ realizacja przepisów o gospodarce nieruchomościami,
11/ realizacja ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne,
12/ realizacja przepisów o gospodarce komunalnej,
13/ realizacja ustawy o lasach,
14/ realizacja ustawy prawo łowieckie,
15/ prowadzenie całokształtu spraw z zakresu rolnictwa,
16/ prowadzenie całokształtu spraw w zakresie zaopatrzenia wsi w wodę, kanalizację.

17/ koordynowanie i realizacja zadań w zakresie obrony cywilnej, nadzorowanie magazynu sprzętu OC.
18/ sprawowanie nadzoru i kontroli nad pracownikami zatrudnionymi w ramach robót publicznych, rozpoznawanie frontu prac i sporządzanie wniosków do RUP o skierowanie bezrobotnych do prac publicznych.
19/ współdziałanie ze służbami Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin w zakresie sygnalizacji pojawienia się chorób szkodników i chwastów oraz nadzór nad ich zwalczaniem.
20/ współdziałanie w przeprowadzeniu spisów rolnych.
21/ współdziałanie ze służbami doradczymi i izbą rolniczą w sprawach szkoleń w zakresie rozwoju rolnictwa i wsi.
22/ współdziałanie ze służbą weterynaryjną w zakresie zwalczania chorób zakaźnych u zwierząt.
23/ podejmowanie działań w zakresie zapobiegania klęskom żywiołowym i nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska.
24/ ustalanie nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych oraz prowadzenie rejestru numeracji nieruchomości.
25/ zapewnienie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków, kanalizacji, wodociągów, ujęć wodnych i wysypiska śmieci.
26/ udzielanie wskazań lokalizacyjnych w odniesieniu do inwestycji o znaczeniu lokalnym i wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania teren.
27 prowadzenie spraw z zakresu budowy modernizacji i utrzymania dróg gminnych.
28/ prowadzenie spraw z zakresu elektryfikacji i oświetlenia dróg.

§ 11.

Referat Inwestycyjno Gospodarczy przy znakowaniu używa symbolu RIG

§ 12.

W skład Referatu Inwestycyjno-Gospodarczego wchodzą następujące stanowiska:

1/ Kierownik referatu Inwestycyjno-Gospodarczego – prowadzący sprawy inwestycji i planowania przestrzennego, zamówień publicznych,
2/ stanowisko pracy ds. informatyki, rolnictwa ochrony środowiska i leśnictwa,
3/ stanowisko pracy ds. melioracji,
4/ stanowisko pracy ds. gospodarki mieniem komunalnym, gospodarką ziemią i obrony cywilnej,
5/ Konserwator zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę,
6/ konserwator urządzeń kanalizacyjnych (oczyszczalnia ścieków).

§ 13.

III Urzęd Stanu Cywilnego – do jego zadań należy:

1/ rejestracja stanu cywilnego obywateli /urodzeń, małżeństw, zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób/,
2/ sporządzanie akt stanu cywilnego i prowadzenie ksiąg stanu cywilnego,
3/ sporządzanie i wydawanie odpisów akt stanu cywilnego oraz zaświadczeń,
4/ przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń wynikających z ustawy Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy oraz udzielanie ślubów,
5/ realizacja zadań wynikających z ustawy o dowodach osobistych.
6/ organizowanie uroczystości rocznicowych pożycia małżeńskiego, wysyłanie dokumentów jubileuszowych związanych z długoletnim pożyciem małżeńskim.
7/ wydawanie pozwoleń na zgromadzenia publiczne.
8/ udzielanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie zbiórek publicznych
9/ spisywanie woli spadkobierców - sporządzanie testamentów.

§ 14.

Urząd Stanu Cywilnego przy znakowaniu używa symbolu ,,USC”.

§ 15.

Urzędem Stanu Cywilnego kieruje kierownik urzędu.

§ 16.

Samodzielne stanowiska pracy:

IV Stanowisko ds. ewidencji ludności i spraw wojskowych.

1.Realizacja zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności.
2.Prowadzenie bieżącej aktualizacji rejestrów osobowych mieszkańców i współpraca ze stacją komputerową PESEL.
3.Koordynowanie zadań w zakresie profilaktyki i zjawisk patologii społecznej, sporządzanie spisów osób uprawnionych do głosowania.
4.Przygotowanie i uczestniczenie w poborze do zasadniczej służby wojskowej.
5.Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP.

V Stanowisko ds. kadr, społeczno – administracyjnych i techniczno - kancelaryjnych

1.Prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych, zatrudniania, przenoszenia, zwalniania.
2.Przestrzeganie postanowień struktury urzędu.
3.Przygotowanie dokumentacji w sprawach powoływania i odwoływania kierowników jednostek organizacyjnych.
4.Kompletowanie dokumentów i sporządzanie wniosków o renty i emerytury pracownicze.
5.Przygotowywanie projektów płacowych, nagród jubileuszowych, dodatków służbowych i stażowych.
6.Prowadzenie spraw związanych ze szkoleniami pracowników, kursami i naradami pracowniczymi.
7.Prowadzenie spraw związanych z zatrudnieniem w ramach prac publicznych i interwencyjnych.
8.Prowadzenie obsługi kancelaryjnej – przyjmowanie, rozdzielanie i wysyłanie korespondencji.
9.Prenumerata czasopism.
10.Prowadzenie spraw bhp i ppoż. w urzędzie gminy.
11.Prowadzenie nadzoru nad sprzętem, sprawnością urządzeń biurowych i wyposażeniem urzędu oraz sprawnością środków łączności.
12.Współpraca z organami sprawiedliwości i ścigania w zakresie bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego.
13.Prowadzenie spraw z zakresu wykonywania kar orzeczonych przez sądy.
14.Sprawowanie obsługi urządzeń poligraficznych i nadzór nad ich sprawnością.
15.Prowadzenie kroniki gminnej.

VI. Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy, komisji i sołectw.

1.Wykonywanie czynności kancelaryjno – technicznych związanych z obsługą Rady, komisji oraz radnych.
2.Prowadzenie dokumentacji samorządu wsi.
3.Prowadzenie rejestru i zapewnienie realizacji postulatów, interpelacji i wniosków radnych, komisji i jednostek pomocniczych oraz uchwał Rady Gminy.

VII. Stanowisko ds. działalności gospodarczej, bhp i ochrony przeciwpożarowej.

1.prowadzenie spraw z zakresu działalności gospodarczej, prowadzenie rejestru zgłoszeń i wydawanie potwierdzenia o zgłoszeniu oraz decyzji o wykreśleniu z rejestru.
2.współpraca z urzędem skarbowym w zakresie ujawniania nie opodatkowanej działalności gospodarczej.
3.wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
4.prowadzenie dokumentacji i współpraca z komisją wychowania w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
5.podejmowanie działań na rzecz poprawy jakości usług, uzgadnianie godzin otwarci placówek handlowych i usługowych.
6.nadzorowanie i kontrola placówek handlowych.
7. prowadzenie całokształtu spraw z zakresu ochrony p.poż. współpraca z zarządem gminnym i jednostkami OSP.
8.wydawanie zezwoleń na prowadzenie innej działalności zgodnie z przepisami.
9.prowadzenie archiwum gminnego.

VIII. Stanowisko ds. promocji gminy, kultury i sportu.

1.Promowanie gminy w mediach.
2.Współpraca z Kierownikami placówek upowszechniania Kultury, Dyrektorami Szkół w zakresie organizacji imprez kulturalnych i sportowych.
3.Współpraca z klubami sportowymi.

IX. Stanowisko radcy prawnego.

1.opracowywanie opinii i udzielanie porad oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa, zapewnienie zgodności działania urzędu, Rady Gminnej i jej organów z przepisami prawa.
2.udzielanie informacji o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działalności gminy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
1.wykonywanie wszystkich zadań zleconych i własnych w zakresie pomocy społecznej wynikających z ustawy o pomocy społecznej.
2.prowadzenie stałego rozpoznania potrzeb w zakresie pomocy społecznej we współpracy z radnymi i sołtysami.
3.organizowanie spotkań z podopiecznymi.
4.organizowanie zbiórek darów rzeczowych i ich rozdział między potrzebującymi.
5.organizacja dożywiania uczniów w szkole.

§ 17.

Strukturę organizacyjną Urzędu przedstawia schemat, stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu.

Rozdział III
Tryb pracy Urzędu

§ 18.

1.Urząd Gminy jest czynny w każdy dzień roboczy.
2. Czas pracy Urzędy wynosi 40 godzin tygodniowo.
3. Szczegółowy czas pracy ustala wójt.

§ 19.

1. Obsługa interesantów odbywa się w czasie pracy Urzędu.
2. Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach pracy Urzędu.

Rozdział IV
Organizacja przyjmowania, rozpatrywania
i załatwiania indywidualnych spraw obywateli
w Urzędzie

§ 20.

Indywidualne sprawy obywateli załatwiane są w Urzędzie zgodnie z właściwą miejscową i rzeczową w terminach określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego oraz w ustawach szczegółowych.

§ 21.

Pracownicy Urzędu są zobowiązani do sprawnego i rzetelnego rozpatrywania indywidualnych spraw obywateli, kierując się przepisami prawa.

§ 22.

Obowiązkiem pracownika Urzędu jest wychodzenie z inicjatywą oraz zapobieganie podejmowania nieprzemyślanych decyzji, mających negatywne konsekwencje.

§ 23.

Odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe załatwienie indywidualnych spraw obywateli ponoszą kierownicy referatów oraz pracownicy na samodzielnych stanowiskach.

§ 24.

Kontrolę i koordynację działań komórek organizacyjnych, referatów i samodzielnych stanowisk w zakresie załatwiania indywidualnych spraw obywateli, w tym zwłaszcza skarg i wniosków i interwencji sprawuje sekretarz gminy.

§ 25.

1. Ogólne zasady postępowania ze sprawami wniesionymi przez obywateli, określa kodeks postępowania administracyjnego, instrukcja kancelaryjna, jednolity rzeczowy wykaz akt oraz przepisy szczególne.

2. Sprawy wniesione przez obywateli są ewidencjonowane w spisach i rejestrach spraw.

§ 26.

Rejestr skarg i wniosków prowadzi sekretarz gminy.

§ 27.

Pracownicy Urzędu obsługujący interesantów zobowiązani są do:
1/ udzielania informacji niezbędnych przy załatwianiu danej sprawy oraz wyjaśnienia treści obowiązujących przepisów,
2/ określania terminu spraw – w miarę możliwości – niezwłocznie lub określaniu terminu załatwiania sprawy,
3/ informowania o przysługujących środkach odwoławczych lub środkach zaskarżania od wydanych rozstrzygnięć.

§ 28.

Interesanci mają prawo uzyskiwać informacje w formie pisemnej, ustnej i telefonicznej.

Rozdział V

Organizacja działalności kontrolnej

§ 29.

W Urzędzie prowadzona jest kontrola wewnętrzna i zewnętrzna.

§ 30.

Kontrolę wewnętrzną w Urzędzie wykonują:
1/ wójt, sekretarz i kierownik referatu w stosunku do pracowników im podległych,
2/ skarbnik gminy w zakresie przyznanych mu uprawnień.

§ 31.

Kontrolę zewnętrzną wykonują w zakresie przyznanych przez wójta pełnomocnictw:
1/ skarbnik gminy w stosunku do jednostek nadzorowanych w wykonywaniu budżetu oraz planu finansowego oraz w zakresie prowadzenia działalności finansowej przez jednostki organizacyjne gminy.
2/ kierownicy referatów oraz pracownicy na samodzielnych stanowiskach w stosunku do jednostek podporządkowanych w zakresie właściwości rzeczowej.

Rozdział VI
Zasady podpisywania pism i decyzji

§ 32.

Wójt gminy osobiście podpisuje:
1/ zarządzenia,
2/ dokumenty kierowane do organów administracji rządowej,
3/ dokumenty kierowane do organów samorządu terytorialnego,
4/ odpowiedzi na interpelacje radnych i wnioski posłów,
5/ odpowiedzi na skargi i wnioski.

§ 33.

Sekretarz gminy, w ramach udzielonych mu przez wójta uprawnień podpisuje:
1/ dokumenty w razie nieobecności wójta,
2/ bieżącą korespondencję Urzędu.

§ 34.

Skarbnik gminy, w ramach udzielonych mu przez wójta uprawnień podpisuje:
1/ dokumenty w zakresie swojego referatu.

§ 35.

1. Dokumenty przedstawione do podpisu wójtowi, sekretarzowi winny być uprzednio parafowane przez bezpośredniego przełożonego pracownika.
2. Na dokumentach przedstawionych do podpisu kierownikowi Urzędu, winna być zamieszczona adnotacja zawierająca inicjały pracowników, którzy opracowali dokument.

§ 36.

Wójt może upoważnić kierowników referatów i pracowników na samodzielnych stanowiskach pracy do podpisywania korespondencji dotyczącej spraw pozostających w zakresie działania referatów, w tym do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu administracji publicznej, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do osobistej akceptacji.

Załącznik nr 2
Do regulaminu Organizacyjnego
Urzędu Gminy

§ 1
Czas pracy
1. Ustala się następujący rozkład czasu pracy w tygodniu i jego wymiar w poszczególnych dniach tygodnia pracowników Urzędu Gminy w Lubaniu.

- poniedziałek – piątek od 730 do 1530

§ 2
Obsługa interesantów
1. Wójt przyjmuje interesantów w każdy wtorek od godz. 900 – 1400.
2. Sekretarz gminy i kierownik referatu finansowo – budżetowego, inwestycyjno – gospodarczego gminy oraz USC i pozostałe stanowiska w obowiązujących godzinach pracy.

§ 3
Dyscyplina pracy
1. Do obowiązków pracownika urzędu należy:
1.Przestrzeganie prawa.
2.Wykonywanie zadań urzędu sumiennie, sprawnie i bezstronnie.
3.Zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie przez prawo przewidzianym.
4.Pracownikom urzędu nie wolno wykonywać poleceń, których wykonanie według ich przekonania stanowiłoby przestępstwo lub groziło niepowetowanymi stratami.
5.Zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim.
6.Sumiennie i starannie wypełnianie poleceń przełożonego.

§ 4
Zwolnienie od pracy na wniosek bezpośredniego kierownika aprobuje Wójt lub Sekretarz.

§ 5
Urlopy udziela jak w § 4 zgodnie z planem urlopów.

§ 6
Nagrody i wyróżnienia przysługują pracownikom urzędu zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 61, poz. 707 z 200o r. z późn. zm.).

§ 7
Kary za naruszenie dyscypliny i porządku reguluje ustawa z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych.

Załącznik nr 3
Do Regulaminu Organizacyjnego
Urzędu Gminy

Wykaz jednostek organizacyjnych gminy

1.Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
Zespół Szkół w Lubaniu,
Szkoła Podstawowa w Ustroniu,
Szkoła Podstawowa w Gąbinku,
Szkoła Podstawowa w Przywieczerzynie.
2.Gminny Ośrodek Kultury w Lubaniu.
3.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu.
4.Gminna Biblioteka Publiczna w LubaniuOpublikował: Piotr Rolirad
Publikacja dnia: 21.08.2019
Podpisał: Piotr Rolirad
Dokument z dnia: 07.11.2017
Dokument oglądany razy: 6 653
@ws1.kpsi.pl