RSS
A A A
SmodBIP

Uchwały Rady Gminy 2018

Uchwała nr II/29/2018 rady Gminy Lubanie z dnia 12 grudnia 2018r. w sprawie okreslenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Uchwała nr II/28/2018 rady Gminy Lubanie z dnia 12 grudnia 2018r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w postaci świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej na zakup posiłku lub zywności w formie zasiłku celowego dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Uchwała nr II/27/2018 rady Gminy Lubanie z dnia 12 grudnia 2018r. w sprawie zwolnienia Zakładu Usług Komunalnych w Lubaniu z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Lubanie nadwyżki środków obrotowych

Uchwała nr II/26/2018 rady Gminy Lubanie z dnia 12 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu Współpracy Gminy Lubanie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz. 450, poz. 650, poz. 723 i poz. 1365) na 2019 rok

Uchwała nr II/25/2018 rady Gminy Lubanie z dnia 12 grudnia 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zwolnień na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Lubanie

Uchwała nr II/24/2018 rady Gminy Lubanie z dnia 12 grudnia 2018r. w sprawie zatwierdzenia planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok

Uchwała nr II/23/2018 rady Gminy Lubanie z dnia 12 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2019

Uchwała nr II/22/2018 rady Gminy Lubanie z dnia 12 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2019 - 2027

Uchwała nr II/21/2018 rady Gminy Lubanie z dnia 12 grudnia 2018r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2018 rok

Uchwała nr II/21/2018 rady Gminy Lubanie z dnia 12 grudnia 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2018 - 2027

Uchwała nr II/19/2018 rady Gminy Lubanie z dnia 12 grudnia 2018r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych

Uchwała nr II/18/2018 rady Gminy Lubanie z dnia 12 grudnia 2018r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Lubanie

Uchwała nr II/17/2018 rady Gminy Lubanie z dnia 12 grudnia 2018r. w sprawie przystąpienia do realizacji przez Gminę Lubanie projektu pn. "Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Lubanie"

Uchwała nr II/16/2018 rady Gminy Lubanie z dnia 12 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2019 rok dla zakładu budżetowego

Uchwała nr II/15/2018 rady Gminy Lubanie z dnia 12 grudnia 2018r. uchylająca uchwałę w sprawie zwlonień w podatku rolnym

Uchwała nr II/14/2018 rady Gminy Lubanie z dnia 12 grudnia 2018r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta okreslonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla celów obliczenia podatku rolnego

Uchwała nr II/13/2018 rady Gminy Lubanie z dnia 12 grudnia 2018r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych

Uchwała nr II/12/2018 rady Gminy Lubanie z dnia 12 grudnia 2018r. w sprawie okreslenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości

Uchwała nr II/11/2018 rady Gminy Lubanie z dnia 12 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia diety dla sołtysów

Uchwała nr II/10/2018 rady Gminy Lubanie z dnia 12 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia diety dla Radnych Gminy Lubanie

Uchwała nr II/9/2018 rady Gminy Lubanie z dnia 12 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lubanie

Uchwała nr I/8/2018 Rady Gminy Lubanie z dnia 21 listopada 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy

Uchwała nr I/7/2018 Rady Gminy Lubanie z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Uchwała nr I/6/2018 Rady Gminy Lubanie z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy

Uchwała nr I/5/2018 Rady Gminy Lubanie z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy i ustalenia przedmiotu ich działania

Uchwała nr I/4/2018 Rady Gminy Lubanie z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wyboru dwóch Pwiceprzewodniczących Rady Gminy Lubanie

Uchwała nr I/3/2018 Rady Gminy Lubanie z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu głosowania w wyborach dwóch Wiceprzewodniczących Rady Gminy Lubanie

Uchwała nr I/2/2018 Rady Gminy Lubanie z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Lubanie

Uchwała nr I/1/2018 Rady Gminy Lubanie z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu głosowania w wyborach Przewodniczącego Rady Gminy Lubanie

Uchwała Nr XXXV/240/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 9 października 2018 r. w sprawie źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu spoorządzani planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych

Uchwała Nr XXXV/239/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 9 października 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczyieli

Uchwała Nr XXXV/238/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 9 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez gminę Lubanie od samorządu powiatu włocławskiego zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych

Uchwała Nr XXXV/237/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 9 października 2018 r. w sprawie przyjęcia i realizacji "Lokalnego Programu Rewitalizacji" dla Gminy Lubanie na lata 2018 - 2023

Uchwała Nr XXXV/236/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 9 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego

Uchwała Nr XXXV/235/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 9 października 2018 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi Wojewody Kujawsko - Pomorskiego wraz z odpowiedzią na skargę

Uchwała Nr XXXV/234/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 9 października 2018 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi Prokuratora Rejonowego we Włocławku wraz z odpowiedzią na skargę

Uchwała Nr XXXV/233/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 9 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów geodezyjnych Kałęczynek i sarnówka

Uchwała Nr XXXV/232/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 9 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Stautu Gminy Lubanie

Uchwała Nr XXXV/231/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 9 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV225/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 4 września  2018 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2018 roku

Uchwała Nr XXXV/230/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 9 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2018 rok

Uchwała Nr XXXV/229/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 9 października 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2018 -2027

Uchwała Nr XXXV/228/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 9 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/217/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie zaciągniętego długoterminowego kredytu bankowego na lata 2018-2027 w celu sfiansowania planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej Gminy Lubanie".

Uchwała Nr XXXV/227/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 9 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/189/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 6 marca 2018 roku w sprawie zaciągniętego długoterminowego kredytu bankowego na lata 2017-2018 na finansowanie zadań pn. "Budowa Przedszkola Samorządowego w Lubaniu".

Uchwała nr XXXIV/226/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 4 września 2018 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w celu sfinansowania planowanego deficytu budżetu w 2018 roku

Uchwała nr XXXIV/225/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 4 września 2018 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w celu sfinansowania planowanego deficytu budżetu w 2018 r

Uchwała nr XXXIV/224/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 4 września 2018 roku w sprawie z uchylenia uchwały nr XXXII/21/2018 z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarko Wodnej w Toruniu.

Uchwała nr XXXIV/223/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 4 września 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2018 rok

Uchwała nr XXXIV/222/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 4 września 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2018 - 2027

Uchwała nr XXXIV/221/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 4 września 2018 roku uchylająca uchwałew sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lubanie na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowejdla Powiatu łocławskiego w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2901 Lubanie - droga nr 1 w m. Lubanie o długości 400mb".

Uchwała nr XXXIII/220/18 z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych

Uchwała nr XXXIII/219/18 z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej

Uchwała nr XXXIII/218/18 z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Kucerz, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 70/4

Uchwała nr XXXIII/217/18 z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w latach 2018 - 2027 w celu sfinansowania planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej Gminy Lubanie".

Uchwała nr XXXIII/216/18 z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w latach 2018 - 2027 w celu sfinansowania planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Probostwo Dolne".

Uchwała nr XXXIII/215/18 z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2018 rok

Uchwała nr XXXIII/214/18 z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2018-2027

Uchwała nr XXXI/I213/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 12 czerwca 2018r w sprawie nadania imienia i sztandaru Szkole Podstawowej w Ustroniu

Uchwała nr XXXII/212/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 12 czerwca 2018r w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na udzielenie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowicach na zakup samochodu pożarniczego ratowniczo- gaśniczego typu średniego

Uchwała nr XXXII/211/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 12 czerwca 2018r w sprawie zaciągniętego kredytu bankowego w latach 2018-2027 w celu sfinansowania planowego deficytu budżetu z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zosin"

Uchwała nr XXXII/210/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 12 czerwca 2018r w sprawie zaciągniętego długoterminowego kredytu bankowego w latach 2018-2027 w celu sfinansowania planowego deficytu budżetu z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Sarnówka - Kałęczynek"

Uchwała nr XXXII/209/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 12 czerwca 2018r w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2018 rok

załączniki

uzasadnienie

Uchwała nr XXXII/208/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 12 czerwca 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2018-2027

załącznik nr 1

załącznik nr 2

uzasadnienie

objaśnienia

Uchwała nr XXXII/207/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 12 czerwca 2018r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lubanie

Uchwała nr XXXII/206/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 12 czerwca 2018r. w sprawie zasad udzielania i rozmairu obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach lub placówkach prowadzonych przez gminę Lubanie

Uchwała nr XXXII/205/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 12 czerwca 2018r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady powiatu Włocławskiego w sprawie zmiany uchwały okręgów wyborczych

Uchwała nr XXXII/204/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 12 czerwca 2018r. w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Włocławskiego przy wykonaniu utwardzenia ciągów pieszych przy drogach powiatowych

Uchwała nr XXXII/203/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 12 czerwca 2018r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy oraz zasad usytuowania miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Lubanie

Uchwała nr XXXII/202/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 12 czerwca 2018r. w sprawie sprostowania błędu w załączniku nr XXXI/194/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 27 marca 2018r. w sprawie podziału gminy Lubanie na stałe obwody głosowania

Uchwała nr XXXII/201/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 12 czerwca 2018r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lubanie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok

Uchwała nr XXXII/200/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 12 czerwca 2018r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubanie za 2017 rok

Uchwała Nr XXXI/199/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 27 marca 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom

Uchwała Nr XXXI/198/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2018 rok

Uchwała Nr XXXI/197/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2018-2027

Uchwała Nr XXX/I196/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie Zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubanie

Uchwała Nr XXXI/195/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Lubanie na lata 2015-2023

Załącznik do Uchwały Nr XXXI/195/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 27 marca 2018 r.


Uchwała Nr XXXI/194/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Lubanie na stałe obwody głosowania

Uchwała Nr XXXI/193/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2019 roku

Uchwała Nr XXXI/192/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwięrzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubanie w 2018 roku"

Uchwała Nr XXX/191/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 6 marca 2018r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2018 rok

Uchwała Nr XXX/190/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 6 marca 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2018-2027

Uchwała Nr XXX/189/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 6 marca 2018r. zmieniające uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w latach 2017-2018 na finansowanie zadania pn. "Budowa Przedszkola Samorządowego w Lubaniu"

Uchwała Nr XXX/188/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 6 marca 2018r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Lubanie dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w ramach Programu priorytowego "Ekopiec 2018" w gminie Lubanie

Uchwała Nr XXX/187/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 6 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy Lubanie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Uchwała Nr XXX/186/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 6 marca 2018r. zmieniające uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu Zakładu Usług Komunalnych Gminy Lubanie

Załącznik do uchwały Nr XXX/185/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 6 marca 2018r.

Uchwała Nr XXX/184/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 6 marca 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Uchwała Nr XXX/183/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 6 marca 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Uchwała Nr XXX/182/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 6 marca 2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubanie w zakresie obszarów położonych w miejscowości Gąbinek i Lubanie

Uchwała Nr XXX/181/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 6 marca 2018r. zmieniające uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Uchwała Nr XXX/180/18 Rady Gminy Lubaniez dnia 6 marca 2018r. w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii" na 2018 rok

Uchwała Nr XXX/179/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 6 marca 2018r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy na 2018 rok

Uchwała Nr XXX/178/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 6 marca 2018r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Lubanie na 2018 rok.

UCHWAŁA NR XXIX/177/18 RADY GMINY LUBANIE Z DNIA 22 STYCZNIA 2018 ROKUOpublikował: Piotr Rolirad
Publikacja dnia: 31.12.2018
Podpisał: Piotr Rolirad
Dokument z dnia: 31.01.2018
Dokument oglądany razy: 4 231
@ws1.kpsi.pl