RSS
A A A
SmodBIP

Protokoły z sesji Rady Gminy w roku 2015

 Protokół Nr IV/15
z sesji Rady Gminy Lubanie
odbytej w dniu 3 lutego 2015 roku


Otwarcia obrad dokonała Pani Barbara Rolirad – Przewodnicząca Rady Gminy witając radnych oraz gości:
- Wójta Gminy Panią Larysę Krzyżańską,
Sekretarza Gminy Panią Irenę Mroczkowską,
Skarbnika Gminy Panią Grażynę Pruchnicką,

Przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że na stan 15 radnych w sesji bierze udział 14 radnych, co stanowi wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła porządek obrad następującej treści:
a.1. Otwarcie sesji.
a.2. Stwierdzenie quorum.
a.3. Przyjęcie porządku obrad.
a.4. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Gminy.
a.5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Lubanie.
a.6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2015 – 2020.
a.7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na 2015 rok.
a.8. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie powołania komisji Rady Gminy i ustalenia przedmiotu ich działania.
a.9. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
a.10. Zakończenie obrad.

Radna Izabela Zakrzewska
W imieniu sołtysów proszę o przełożenie punktu dotyczącego uchwalenia zmian w statucie gminy na następną sesję. Z prośbą taką zwróciło się do mnie kilku sołtysów, którzy chcieliby również usłyszeć na czym będą polegać zmiany.
Sekretarz Gminy Irena Mroczkowska
Statut gminy dotyczy radnych, sołtysi zaś działają w oparciu o statut sołectwa. Nie wydaje mi się, by konieczne było przenoszenie niniejszego punktu na kolejną sesję.
Radny Ryszard Szczesny
Cała dzisiejsza sesja jest nielegalna, ponieważ zwoływanie sesji nadzwyczajnych możliwe jest tylko w przypadku klęsk żywiołowych takich jak huragan czy powódź. O te cztery tysiące z funduszu drzewkowego nie warto sobie psuć opinii. Życzę, by za te pieniądze udało się coś zrobić. Już uciekły na miliony złotówek na drogi. Są pieniądze do podziału i programy do wykorzystania, na które już powinny być zrobione wnioski.
Wójt Gminy
Proszę nie opowiadać takich rzeczy, sesja jest zwołana legalnie. Sesje nadzwyczajną można zwołać w każdej chwili, nie tylko w przypadku huraganu czy powodzi. Jeśli zachodzi taka potrzeba przewodnicząca rady na mój wniosek lub ¼ ustawowego składu rady zwołuję sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.
Radna Małgorzata Juchniewicz
Jakie zmiany proponuje się wprowadzić do statutu?
Sekretarz Gminy Irena Mroczkowska
Zmianie ulega § 23 pkt 4 statutu, który dotychczas stanowił , iż sesje nadzwyczajne są zwoływane w przypadkach przewidzianych w ustawie. Punkt czwarty ulega rozbudowaniu pod kątem szczegółowego określenia trybu zwoływania sesji nadzwyczajnej. Projekt uchwały zmieniającej statut został skonsultowany z radcą prawnym, także jest prawidłowy. Zmiana wynikła na skutek pisma otrzymanego z RIO, które nakazywało nam pilnie zwołać sesję z uwagi na zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. RIO odwołało swoje stanowisko, jednakże my nadaliśmy już tok sprawie dotyczącej wprowadzenia zmian do statutu.
Wójt Gminy
Jak Pani Sekretarz wspomniała RIO nakazało nam w trybie pilnym podjąć uchwałę związaną ze zmianami w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Otrzymaliśmy w tej sprawie również pismo z ministerstwa. Jednakże trzy dni później RIO ustosunkowało się do stanowiska ministerstwa stwierdzając, że jeśli gmina nie uchwaliła wcześniej zwolnień z opłat za odbiór odpadów komunalnych nie musi podejmować żadnej uchwały. Ponadto pomimo podniesienia przez ministerstwo stawki za odbiór odpadów maksymalnie do 25 zł nie ma również konieczności podejmowania uchwały w tym temacie. Uchwalona na terenie gminy stawka 7 zł za odpady segregowane i 14 zł za odpady niesegregowane pozostają obowiązujące, bez konieczności podejmowania dodatkowej uchwały.
Radny Ryszard Szczesny
Czy jest cel przeznaczenia wspomnianych czterech tysięcy złotych? Czy nie warto wzmocnić tym oczyszczalni ścieków?
Wójt Gminy
Pieniądze mogą być przeznaczone wyłącznie na sprzęt służący ochronie środowiska.
Radny Edward Żychlewicz
Wcześniej był pomysł kupienia kosiarki bijakowej, czy to możliwe?
Wójt Gminy
Tak, szukaliśmy ofert na kosiarkę bijakową. Do tych 4.000 dochodzi wkład własny, także w sumie wychodzi około 7.000 zł. Pozostaje zdecydować jaki sprzęt zakupić.
Sesję opuścił radny Jarosław Kulpa, na sali znajduje się 13 radnych.

Innych uwag nie zgłoszono.

Za przyjęciem przedstawionego porządku obrad głosowało 8 radnych, 5 radnych było przeciwnych, głosów wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że porządek obrad IV sesji Rady Gminy Lubanie został przyjęty.

Do punktu 4
Uwag do protokołu Nr III/14 z sesji Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2014 r. nie zgłoszono.

Za przyjęciem protokołu głosowało 13 radnych , głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że protokół z III sesji Rady Gminy został przyjęty bez poprawek

Do punktu 5
Sekretarz Gminy Pani Irena Mroczkowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Lubanie.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 10 radnych, 3 radnych głosowało przeciw, głosów wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr IV/11/15 w sprawie zmiany Statutu Gminy Lubanie.

Do punktu 6
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2015 – 2020 przedstawiła Pani Grażyna Pruchnicka - skarbnik gminy.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr IV/12/15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2015 – 2020.

Do punktu 7
Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie budżetu gminy Lubanie na rok 2015 przedstawiła Pani Grażyna Pruchnicka - skarbnik gminy.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr IV/13/15 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na rok 2015.

Do punktu 8
Przewodnicząca rady gminy przedstawiła projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie powołania komisji Rady Gminy i ustalenia przedmiotu ich działania.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr IV/14/15 o zmianie uchwały w sprawie powołania komisji Rady Gminy i ustalenia przedmiotu ich działania.

Do punktu 9
W ramach punktu interpelacje, zapytania i wolne wnioski głos zabrały następujące osoby:
Radna Izabela Zakrzewska
Jak wygląda sprawa z odśnieżaniem?
Wójt Gminy
Zapytanie ofertowe zostało rozstrzygnięte, jego wynik umieszczono na stronie internetowej. Ofert było sporo, oferenci na szczęście obniżyli ceny. Wyłoniliśmy pięciu wykonawców, a mianowicie: Pan Michał Skowroński, Pan Piotr Chaberski, Pan Tomasz Mularczyk, Pan Dariusz Budzyński oraz PBHU Paweł Piekarski. Nie zakwalifikował się uprzednio odśnieżający Roland Ćwikliński, ponieważ jego sprzęt ma małą moc a cenę zaoferował wysoką.
Radny Ryszard Szczesny
O 4.30 rano w niedzielę samochody typu jelcz na rejestracjach Aleksandrowa sypały nasze drogi. Jak to jest zorganizowane?
Wójt Gminy
Póki co śniegu wiele nie ma, jedynie bywało ślisko. Kiedy drogi robią się śliskie nasi Panowie wyjeżdżają w teren i posypują je piaskiem. Co do tych jelczy to być może były to samochody autostrady, które posypują i odśnieżają wiadukty na naszym terenie.
Radny Ryszard Szczesny
Dziękuje Pani Wójt oraz radnemu z Probostwa Górnego za zaklejenie dziury. Ponadto w Przywieczerzynie została zrobiona lampa i za to dziękuję.
Przewodnicząca Rady Gminy
Czyli energetyka była na terenie gminy i robiła oględziny co do punktów wymagających oświetlenia?
Wójt Gminy
Dużo lamp zostało włączonych. Co do nowych nie były robione jeszcze oględziny. Jutro będzie u mnie Pan w tej sprawie, więc dopiero będę coś więcej wiedzieć.
Przewodnicząca Rady Gminy
Skoro nie to ja przekazuję Pani Wójt rozpiskę gdzie na moim terenie potrzeba lamp.
Radna Izabela Zakrzewska
Czy są jeszcze przystanki. Na wprost Pani Anety Skowrońskiej w Mikanowie jest punkt zbiórki dzieci na autobus a nie ma wiaty. Kawałeczek dalej jest tylko przystanek autobusu Tesco.

Wójt Gminy
Taka wiat to nie duży koszt, można tam ją postawić. Tym bardziej, że czekają tam dzieci na autobus szkolny.
Wracając do lamp to zapotrzebowanie jest duże. Na pewno potrzebna jest lampa w Mikanowie B w kierunku Gąbinka na początku lasku.
Radna Małgorzata Juchniewicz
Poza tym przydałoby się oświetlenie vis a vis Pana Szteklera.
Wójt Gminy
Tu akurat nie mam rozeznania ale pojadę i zobaczę.
Radny Ryszard Szczesny
Przypominam, iż w Probostwie również potrzeba kilku lamp. Ponadto w Siutkówku w kierunku Pana Świeczkowskiego też ze dwie lampy trzeba założyć.
Radny Błażej Wesołowski
Droga w Janowicach od przystanku do drogi krajowej nie jest wcale oświetlona. Tam około trzech lamp potrzeba.
Radna Magdalena Łapciak
W Gąbinku (na zakręcie) jest ciemno. Tam jedynie lampa solarowa byłaby możliwa. Może warto poszukać programu dofinansowującego instalowanie takich lamp.
Wójt Gminy
Wcześniej Pan Szczesny powiedział, że uciekły nam jakieś pieniądze. Na pewno nie, ponieważ dopiero w połowie tego roku będzie można składać stosowne wnioski. Na dzień dzisiejszy jest przydział środków co nie oznacza, że jutro można złożyć wniosek. Trzeba przygotować dokumentację tak, by kiedy będzie możliwość składać wniosek. Zaznaczam, że w tym półroczu droga z dofinansowaniem nie zostanie zrobiona.

Przewodnicząca Rady Gminy
Rozmawiałam z Panem Chaberskim, który zajmuję się funduszami unijnymi i obiecał, że będzie szukał programów umożliwiających dofinansowanie inwestycji.
Radna Jadwiga Krusińska
Wracając do lamp składam zapotrzebowanie na trzy lampy od Pani Marii Kokowicz na Probostwie Dolnym, chodzi o drogę z białego kamienia między szosami. Poza tym na Probostwie Dolnym od Pana Traczyka i dalej lampy są co 40 metrów. Z kolei tu bliżej jest ich za mało.

Innych interpelacji, zapytań i wniosków nie zgłoszono.

Do punktu 10
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Barbara Rolirad stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany w związku z czym dokonała zamknięcia IV sesji Rady Gminy Lubanie. Podziękowała serdecznie wszystkim za przybycie i udział w obradach.
Sesja odbyła się w sali Urzędu Gminy w Lubaniu i trwała od godz. 14.00 do godz.15.10.

Na tym protokół zakończono.

Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Rolirad

Protokołowała:
Inspektor ds. obsługi rady gminy
Aleksandra Bednarek


Protokół Nr V/15                                                                                                                                          z sesji Rady Gminy Lubanie                                                                                                         odbytej w dniu 11 marca 2015 roku

Odegrano hymn „ Jeszcze Polska nie zginęła”
Otwarcia obrad dokonała Pani Barbara Rolirad – Przewodnicząca Rady Gminy witając radnych oraz gości:
Wójta Gminy Panią Larysę Krzyżańską,
Sekretarza Gminy Panią Irenę Mroczkowską,
Skarbnika Gminy Panią Grażynę Pruchnicką,
Prezesa Lubańskiego Towarzystwa Piłkarskiego Pana Jana Dziobę,
Nowo wybranego Sołtysa Probostwa Dolnego Panią Aleksandrę Dryps,
Prezesa Koła Rencistów i Emerytów Panią Stanisławę Szczęsną,
Prezesa Koła Kombatantów i Inwalidów Wojennych Pana Tadeusza Kurdubskiego,
dyrektorów szkół,
kierowników jednostek organizacyjnych,
sołtysów i wszystkich obecnych.
Przewodnicząca rady gminy poinformowała, iż radny powiatowy Pan Piotr Stanny przesłał na jej ręce pisemne podziękowania za zaproszenie na dzisiejszą sesję rady gminy , w której niestety nie będzie mógł uczestniczyć. Jednocześnie życzył wszystkim owocnych obrad oraz wyraził wolę współpracy na rzecz społeczności lokalnej.

Przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że na stan 15 radnych w sesji bierze udział 15 radnych, co stanowi wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Przewodnicząca rady gminy zaproponowała zmianę porządku obrad polegająca na:
- zastąpieniu punktu 13 punktem o treści Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2016 roku,
- dodaniu po punkcie 15 punktu następującej treści: Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia Porozumienia w sprawie wzajemnej współpracy przy realizacji wspólnych działań w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji Włocławka i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie. W konsekwencji wprowadzenia niniejszej zmiany punkty po nim następujące przesuną się o jeden w górę.

Uwag do proponowanej zmiany nie zgłoszono.

Za przyjęciem zmiany porządku obrad głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że zmiana porządku obrad V sesji Rady Gminy Lubanie została przyjęta.

Porządek obrad V sesji Rady Gminy Lubanie przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Gminy.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubanie w zakresie obszarów położonych w obrębie miejscowości Mikanowo.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Lubanie na 2015 rok
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy na 2015 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii „ na 2015 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubanie w 2015 roku „.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Lubanie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Lubanie na lata 2015-2025.
13. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2016 roku.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2015 – 2020.
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na 2015 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia Porozumienia w sprawie wzajemnej współpracy przy realizacji wspólnych działań w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji Włocławka i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie.
17. Przyjęcie informacji o średnich wynagrodzeniach na poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczycieli w Szkołach prowadzonych przez Gminę Lubanie.
18. Przyjęcie informacji w sprawie planowanych inwestycji do wykonania w 2015 roku.
19. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
20. Zakończenie obrad.

Za przyjęciem przedstawionego porządku obrad głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że porządek obrad V sesji Rady Gminy Lubanie został przyjęty.

Do punktu 4
Uwag do protokołu Nr IV/15 z sesji Rady Gminy Lubanie z dnia 3 lutego 2015 r. nie zgłoszono.
Za przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych , głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że protokół z IV sesji Rady Gminy został przyjęty bez poprawek.

Do punktu 5
Pani wójt gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubanie w zakresie obszarów położonych w obrębie miejscowości Mikanowo.
Wójt Gminy
W ostatnim czasie uczestniczyłam w dwóch spotkaniach odbywających się w gminie Zakrzewo, podczas których gminy przez których teren przebiega rurociąg wody i solanki wypracowały wspólne stanowisko w tym względzie. Opracowane stanowisko zostało skierowane do PKN Orlen. Wskazuje ono między innymi na konieczność opracowania projektu porozumienia, jakie miałoby być zawierane z właścicielami nieruchomości na terenie których planowane jest usytuowanie inwestycji ( stanowisko w załączeniu ).
Pan Mariusz Skowron Konsultant Tractebel Engineering S.A. Katowice
Nasza firma, na zlecenie PKN Orlen, zajmuje się pozyskiwaniem dokumentacji planistycznej oraz projektowaniem inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie podziemnego rurociągu wody i solanki wraz z linią światłowodową i systemem ochrony katodowej dla potrzeb zadania inwestycyjnego nr 14624 „ Projekt Jura”. Przeprowadziliśmy już rozmowy wstępne z właścicielami pięciu działek obrębu Mikanowo, stąd wniosek do Państwa o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego, który nie ujawnia przebiegu ww. inwestycji.
Należy dodać, iż w miejscowości Mikanowo wystąpi wyłącznie rurociąg wody.
Sołtys Sołectwa Bodzia Pan Kazimierz Zimny
Z tego co wiem to linia ma przebiegać również przez Sarnówkę, Bodzie i Ustronie. U nas jest dziesięć działek a my nie wiemy nic na ten temat. Może wskażą Panowie przebieg rurociągu.
Wójt Gminy
Mapka prezentująca przebieg przedmiotowego rurociągu będzie umieszczona na stronie internetowej gminy. Jak widzimy na załączniku graficznym prezentowanym przez Panów trasa rurociągu biegnie przez wsie Sarnówka, Bodzia, Ustronie, Mikanowo aż do Gąbinka.

Pan Andrzej Cichoń Menadżer Produktu Tractebel Engineering S.A. Katowice
Inwestycja realizowana przez PKN Orlen obejmuje obszar 11 gmin województwa kujawsko-pomorskiego i związana jest z budową kopalni soli w Lubieniu Kujawskim. Nieodłącznym elementem projektu tego typu jest infrastruktura rurociągowa, która umożliwia dostarczenie wody niezbędnej przy procesie budowy i eksploatacji kopalni soli oraz pozwala na odprowadzenie powstającej podczas tego procesu solanki do dalszego przerobu. W związku z tym PKN Orlen planuje budowę dwóch rurociągów. Pierwszy to rurociąg wody z Anwilu do kopalni soli w Lubieniu Kujawskim. Drugi to rurociąg solanki z inwestycji w Lubieniu Kujawskim do kopalni Góra koło Inowrocławia. Założeniem inwestora jest, by w przyszłości nie zabrakło soli do przemysłu oraz zapewnienie magazynów dla paliw produkowanych przez Orlen. Do magazynowania paliw świetnie nadają się tawerny kopalni.
Przedstawiana przez nas tutaj trasa rurociągu nie jest aż tak szczegółowa. Oczywiście dostarczymy Pani wójt załączniki bardziej szczegółowe, które będzie można udostępnić między innymi na stronie internetowej gminy.
Przeprowadziliśmy wstępne spotkania z właścicielami gruntów, w niektórych przypadkach uzyskujemy uzgodnienia własnościowe. Jesteśmy również w trakcie przygotowywania projektu porozumienia, które zamierzamy podpisać z właścicielami działek. W przypadku działek dla których istnieje plan zagospodarowania przestrzennego wymagana jest zmiana tego planu, stąd też wniosek o zmianę dla obrębu miejscowości Mikanowo. Z kolei dla działek nie ujętych w planie uzyskujemy decyzję lokalizacji celu publicznego.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.
Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr V/15/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubanie w zakresie obszarów położonych w obrębie miejscowości Mikanowo.

Do punktu 6
Przewodnicząca rady gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Lubanie na rok 2015.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr V/16/15 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Lubanie na rok 2015.

Do punktu 7
Przewodnicząca rady gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych rady gminy na 2015 rok.
Plany pracy komisji przedstawiły następujące osoby:
Pani Agnieszka Augustyniak - przewodnicząca komisji oświaty, kultury i sportu,
Pani Barbara Budzyńska- przewodnicząca komisji zdrowia, pomocy społecznej, gospodarki komunalnej i porządku publicznego,
Pan Edward Żychlewicz- przewodniczący komisji budżetu i finansów,
Pani Jadwiga Krusińska - przewodnicząca komisji rolnictwa, gospodarowania mieniem komunalnym i inwestycji.

Uwag do przedstawionego projektu nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr V/17/15 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Lubanie na 2015 rok.

Do punktu 8
Pani wójt gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii” na 2015 rok. Pani wójt dodała również kilka słów na temat finansowanych z przedstawionego programu półkolonii zimowych ( informacja pisemna w załączeniu ).

Uwag do przedstawionego projektu nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr V/18/15 w sprawie uchwalenia
„ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii” na 2015 rok.

Do punktu 9
Pani wójt gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia ”Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubanie w 2015 roku”
Wójt Gminy
W ramach uzupełnienia do przedstawionego projektu uchwały dodam, iż utrzymanie jednego boksu w schronisku kosztuje 350 zł miesięcznie.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr V/19/13 w przyjęcia ”Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubanie w 2015 roku”

Do punktu 10
Pani wójt gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Lubanie.
Wójt Gminy
Informacyjnie dodam, iż wydałam decyzje na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych firmie Groneko. Groneko nie będzie odprowadzało nieczystości ciekłych do naszej oczyszczalni tylko do oczyszczani położonej na terenie innej gminy.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr V/20/15 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Lubanie.

Do punktu 11
Kierownik GOPS-u Pani Mariola Danielewska przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr V/21/15 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Przewodnicząca rady gminy zarządziła 10 minutową przerwę.

Do punktu 12
Kierownik GOPS-u Pani Mariola Danielewska przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Lubanie na lata 2015-2025.
Przewodnicząca Rady Gminy
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych to dokument, z którego dużo można się dowiedzieć. Między innymi z prognozy liczby urodzeń żywych oraz liczby zgonów wynika, iż w Gminie Lubanie do 2025 roku przyrost naturalny będzie ujemny i malejący. Ponadto zgodnie z prognozą do 2025 roku, saldo migracji na pobyt stały w Gminie Lubanie przyjmie trend rosnący. Jednakże prognozuje się, że do 2025 roku saldo migracji będzie przyjmować wartości ujemne. Na podstawie prognozy salda migracji i przyrostu naturalnego przyjęto prognozę liczby mieszkańców Gminy Lubanie w latach 2015-2025, która niestety przewiduje systematyczny spadek liczby mieszkańców w kolejnych latach. Spadnie również liczba osób w wieku przedprodukcyjnym co w dłuższej perspektywie wpłynie niekorzystnie na liczebność grupy w wieku produkcyjnym. Zmiany te będą powodowały zmniejszenie się podaży siły roboczej na lokalnym rynku pracy, wpłyną na system finansów publicznych – wzrosną koszty opieki zdrowotnej i opieki nad ludźmi starszymi.

Innych uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było
Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr V/23/15 w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Lubanie na lata 2015-2025.

Do punktu 13
Pani wójt gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku 2016.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr V/22/15 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku 2016.

Do punktu 14
Skarbnik gminy Pani Grażyna Pruchnicka przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2015 – 2020.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr V/24/15 zmieniająca uchwałę
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2015 – 2020.

Do punktu 15
Skarbnik gminy Pani Grażyna Pruchnicka przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2015.

Uwag do przedstawionego projektu nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr V/25/15 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2015.

Do punktu 16
Pani wójt gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zawarcia Porozumienia w sprawie wzajemnej współpracy przy realizacji wspólnych działań w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji Włocławka i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie.

Uwag do przedstawionego projektu nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.
Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr V/26/15 w sprawie zawarcia Porozumienia w sprawie wzajemnej współpracy przy realizacji wspólnych działań w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji Włocławka i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie.

Do punktu 17
Kierownik Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Lubaniu Pani Maria Wójcik przedstawiła informację o średnich wynagrodzeniach na poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Lubanie.

Za przyjęciem informacji w przedstawionym brzmieniu głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że informacja o średnich wynagrodzeniach na poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Lubanie została przyjęta.

Do punktu 18
Pani wójt gminy przedstawiła informację w sprawie inwestycji planowanych do wykonania w 2015 roku.
Inwestycje planowane do wykonania w 2015 roku przedstawiają się następująco:
1.Przygotowanie dokumentacji budowlanej dla inwestycji drogowych:
- Remont – modernizacja drogi gminnej Bodzia – Sarnówka
(od wiaduktu na autostradzie do drogi powiatowej w Sarnówce – około 1,3 km) - zgłaszający r. E. Żychlewicz
-Remont - modernizacja drogi gminnej Janowice – Kazimierzewo
(Od drogi wojewódzkiej w Janowicach do drogi powiatowej w Kazimierzewie – około 1,1 km) – zgłaszający r. B. Wesołowski
- Remont – modernizacja drogi gminnej w Tadzinie
(od drogi wojewódzkiej w Tadzinie – w kierunku Łówkowic – około 0,7 km) – zgłaszający r. G. Skarupski
- Remont – modernizacja drogi gminnej Kazimierzewo – Ustronie (od drogi powiatowej w Kałęczynku do drogi serwisowej przy autostradzie w Ustroniu – około 1,0 km – zgłaszający r. W. Kaszubski
- Budowa drogi gminnej Siutkówek – Zosin (od drogi krajowej nr 91 w Siutkówku – przez Przywieczerzyn do Zosina – ciąg drogowy o długości około 3,5 km)- zgłaszający r. R. Szczesny
Na realizację zadania zaplanowano ogólnie kwotę 56.000,00 zł w tym kwota przeznaczona na podział nieruchomości dot. poszerzenia drogi Siutkówek – Zosin.
2.Remont – modernizacja drogi gminnej Bodzia – Sarnówka
- Projekt budowlany w trakcie opracowania – szacunkowy koszt około 400 tys. zł (w budżecie zaplanowano 250 tys. zł jako wkład własny)
- Dofinansowanie z Województwa Kujawsko – Pomorskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych (poziom dofinansowania będzie określony uchwałą Zarządu Województwa)
3.Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Kucerz.
- Całkowita wartość projektu 782.600,35 zł
- Dofinansowanie w ramach programu Infrastruktura i Środowisko oraz środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu: 743470,33 (95%)
- Zadanie w trakcie realizacji – poziom zaawansowania około 20%
- Przewidywany termin zakończenia 31.10.2015 r.
4.Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Lubanie
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki – poziom dofinansowania 100%
- Kwota dofinansowania: 174.508,06 zł
- W ramach projektu przewiduje się zakup wyposażenia placów zabaw, pomocy dydaktycznych, mebli, sprzętu audiowizualnego
- Przewidywany termin zakończenia 31.10.2015 r.
5.Zakup terenów przeznaczonych pod budowę przedszkola samorządowego w Lubaniu
- Na zakup zaplanowano środki w kwocie 190.000,00 zł
6.Demontaż, transport i utylizacja środków zawierających azbest z terenu gminy Lubanie
- W ramach projektu planuje się demontaż, transport i utylizację azbestu z 13 nieruchomości położonych na terenie gminy
- Planowana kwota dofinansowania: około 44.000,00 zł
- Poziom dofinansowania 100 % - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
7.Miejsce ogniskowe przy świetlicy w Gąbinku
-Projekt przewiduje wykonanie paleniska, ustawienie 12 ławek, stojak na rowery, kruszywo kamienne, tablica informacyjna.
-Całkowity koszt około 10 tys. – dofinansowanie z LGD
8.Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej
- Całkowity koszy zadania 23,3 tys. zł, dotacja z NFOŚiGW 19,8 tys. 85%
9. Zakup dla jednostki OSP Lubanie nożyc hydraulicznych
-Koszt całkowity około 55.000 zł, kwota dofinansowania około 42.000 zł, wkład własny około 13.000 zł.
10. Zgodnie z pismem otrzymanym z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nad autostradą w miejscowości Zosin zostanie wykonana kładka dla pieszych. Zabiegamy, by była wykonana jako podjazd, który umożliwi przejście pieszego jak i przeprowadzenie roweru.
Radny Edward Żychlewicz
Proszę tylko zadbać, by przy budowie dróg nie było problemów z właściwą lokalizacją wjazdów na pola. Proszę o przeprowadzenie wizji lokalnej z udziałem radnych i sołtysów celem ustalenia, gdzie wjazdy powinny się znajdować.
Wójt Gminy
Wstępna wizja lokalna była już przeprowadzona. Na pewno spotkamy się jeszcze z mieszkańcami, by ustalić z nimi dokładną lokalizację wjazdów na ich pola. Poza przy okazji remontu-modernizacji drogi Bodzia-Sarnówka chcielibyśmy doprowadzić do Bodzi chodnik rozpoczęty przez autostradę.
Sołtys Sołectwa Bodzia Pan Kazimierz Zimny
Tu może być problem ponieważ chodnik musiałby być usytuowany na wodociągu.
Radny Edward Żychlewicz
Chodnik zrobiony przez autostradę również położony jest na rurze wodociągowej.

Innych uwag nie zgłoszono.

Za przyjęciem informacji w przedstawionym brzmieniu głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że informacja o inwestycjach planowanych do wykonania w 2015 roku została przyjęta.

Do punktu 19
W ramach punktu interpelacje, zapytania i wolne wnioski głos zabrały następujące osoby;
Wójt Gminy
Z okazji przypadającego dziś Dnia Sołtysa życzę Paniom i Panom Sołtysom dużo siły, wytrwałości i zdrowia. Życzę, by praca na rzecz społeczeństwa przynosiła Państwu satysfakcję. Co najważniejsze, oby wiele udało się Państwu załatwić dla sołectwa co spowoduje zadowolenie jego mieszkańców.
Właśnie minęły trzy miesiące wzajemnej współpracy co składnia mnie do podsumowania mojej działalności. Posumowanie rozpocznę od dróg, których budowy i remonty stanowią nasz priorytet. Radni zgłaszali drogi, które wymagały wyrównania nawierzchni i uzupełnienia żużlem lub kamieniem.
Dotyczy to następujących dróg gruntowych:
- w Mikanowie A – droga obok Pana Sławianowskiego,
- Probostwo Dolne – droga przy Pani Brzozowskiej,
- Gąbinek – droga do Państwa Kościołowskich,
- Mikanowo B – droga do Dąbrówki i Leśniczówki,
- Ustronie, Bodzia, Sarnówka, Kaźmierzewo, Janowice, Zapomnianowo, Przywieczerzyn, Tadzin, Barcikowo, Kucerz.
Drogi asfaltowe zostały uzupełnione masą bitumiczną, którą pozyskaliśmy bezpłatnie. Jeśli istnieją jeszcze jakieś potrzeby w tym zakresie proszę o zgłoszenia.
Poczyniono również działania w sprawie poprawy warunków bytu mieszkańców i poprawy bezpieczeństwa. I tak na drodze Kucerz – Gąbinek zostały zamontowane znaki drogowe tzw. sierżanty, które oświetlają łuk znajdujący się na tej drodze. W Mikanowie A zamontowane zostało lustro na łuku drogi poprawiające widoczność pojazdów nadjeżdżających z lewej strony. Podobne lustro potrzebne jest na Probostwie Dolnym przy wyjeździe koło Pani Brzezińskiej oraz na Probostwie Górnym przy wyjeździe z drogi koło Państwa Kubasiewiczów i Wiśniewskich.
Poza tym zamontowana została dodatkowa tablica informacyjna w Mikanowie B. Tablicę taką planujemy też ustawić koło Pana Obiezierskiego w Zapomnianowie.
Rozmawiałam z Powiatowym Zarządem dróg w sprawie budowy chodnika na Gąbinku. Zadanie zostało ujęte w zestawieniu inwestycji powiatu. O tym czy zadanie zostanie wykonane zarząd będzie decydować w przyszłym tygodniu.
Na wniosek radnych Pani Karasiewicz, Pana Żychlewicza oraz Pana Skarupskiego zostały ustawione wiaty przystankowe w miejscowości Kucerz, Kałęczynek oraz Tadzin.
Uwzględnione zostały zgłoszenia radnych Pana Żychlewicza, Pani Krusińskiej, Pani Rolirad, Pana Kaszubskiego oraz Pana Szczesnego dotyczące oświetlenia i polegające na włączeniu niektórych lamp. Z kolei zamontowanie nowych lamp wymaga podpisania porozumienia z Energą Oświetleniem, co nastąpi w niedługim czasie i dotyczyć będzie miejsc najbardziej niebezpiecznych. I tak potrzebę instalacji nowych lamp na Krzyżówkach zgłaszała radna Budzyńska. O nową lampę w Gąbinku koło Pani Duszczak zabiega radna Łapciak. Radna Juchniewicz zgłaszała konieczność zainstalowania lampy w Mikanowie B koło Pani Biernackiej. Radna Augustyniak i radna Ciesielska zgłosiły zapotrzebowanie na lampy w swoim okręgu, mianowicie koło Państwa Żychlińskich, Kołtońskich oraz Dziedzic. Radna Zakrzewska wnioskowała o lampy w Mikanowie A w linii od Pana Przeździęka, Pani Mroczkowskiej do Pani Kuligowskiej. Radny Jarosław Kulpa zabiega o lampy na drodze do Pana Szczesnego i prowadzącej do Włoszycy. Poza tym potrzeba również pociągnąć linię na Probostwie Dolnym od drogi gminnej w kierunku Pani Gawrońskiej i Hołtyn. Brakuje lampy w Barcikowie i Włoszycy koło przejazdu oraz wymagane jest uzupełnienie lamp w Kociej Górce, co zgłaszała radna Barbara Rolirad.
Przejdę teraz do Gminnego Ośrodka Kultury oraz imprez kulturalnych, które miały w nim miejsce. Odbył się tu Koncert Noworoczny oraz Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Na wymienione imprezy nie wydaliśmy z budżetu gminy ani grosza ponieważ sztuczne ognie na sylwestra sponsorował Pan Piekarski zaś na orkiestrę firma Groneko. Za to serdecznie im dziękuję. Odbył się również koncert charytatywny dla Bartka Mularczyka podczas, którego zebraliśmy 6.500 zł. Dnia 14 lutego odbył się bal charytatywny, z którego dochód przeznaczony będzie na nagrody dla dzieci uzdolnionych. Dziękuje wszystkim uczestnikom balu oraz osobom biorącym udział w licytacji. Dziękuję nauczycielom, pracownikom obsługi szkół i domu kultury za ogromne zaangażowanie w organizację tego balu. Dziękuję Pani Renacie Hinc za koordynację w sprawie przygotowania potraw. W GOK obchodziliśmy Dzień Babci, za którego zorganizowanie dziękuję Pani dyrektor przedszkola, nauczycielom, Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ustroniu oraz radnej Pani Agnieszce Augustyniak.
Chciałabym jeszcze dodać, iż trzy mieszkania w bloku znajdującym się za urzędem gminy zostały wynajęte. Zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców i Pana radnego Grzegorza Skarupskiego zmieniliśmy na bardziej korzystne zasady dowożenia dzieci do Szkoły Podstawowej w Przywieczerzynie. Będziemy organizować prace społecznie użyteczne w terminie 16.03-30.10.2015r. dla 8 osób na 8 godzin w tygodniu. Oprócz tego roboty publiczne tzw. „Aktywne trójki „ III profil dla 5 osób od 04.05.2015 r. na trzy i pół miesiąca, podczas których zatrudniającym będzie urząd pracy. Po tym okresie urząd gminy zatrudni te osoby na miesiąc czasu. Ponadto od 01.06.2015 r. w ramach robót publicznych profil II zatrudnionych będzie 10 osób. I w tym przypadku przez trzy i pół miesiąca zatrudniającym będzie urząd pracy, po tym okresie urząd gminy zatrudni te osoby na miesiąc czasu.
Dziś już zapraszam wszystkich Państwa na Powiatową Wystawę Stołów Wielkanocnych, która odbędzie się dnia 29 marca br. w hali sportowej Zespołu Szkół w Lubaniu. Ostatnia tego typu impreza odbywała się na terenie naszej gminy dwadzieścia lat temu, wtedy była to Wystawa Stołów Wigilijnych.
Tyle w ramach podsumowania trzymiesięcznej działalności.
Dziękuję radnym za aktywność i współpracę.
Przewodnicząca Rady Gminy
Należy zastanowić się nad solidnym naprawieniem dróg wcześniej wykonanych, które obecnie są bardzo zniszczone. Brak dotychczasowego należytego bieżącego utrzymania tych dróg zniweczył wysiłek inwestycyjny i doprowadził do degradacji substancji drogowej. Chodzi konkretnie o drogę od piekarni do przejazdu kolejowego oraz o drogę od Lubania przez Włoszycę do połączenia z gminą Waganiec. Najbardziej zniszczone odcinki tej drogi to: od P.Zgorzelaka do krzyżówek na Kocią Górkę oraz od P. Przeździęk do P. Centkowskich. Wymagają one niezwłocznie naprawy.
Radny Ryszard Szczesny
Zgłaszam konieczność podsypania drogi w Przywieczerzynie od Pani sołtys do końca granic naszej gminy.
Radny Powiatowy Pan Mariusz Bladoszewski
Dziękuję za zaproszenie na posiedzenie dzisiejszej sesji rady gminy. Zachęcam Panią wójt, radnych i sołtysów do współpracy oraz wymiany informacji co pozwoli nam na rozwiązywanie wspólnych problemów. Pani wójt mówiła o wielu inwestycjach w tym o zakupie nożyc hydraulicznych dla OSP Lubanie. Jako zawodowy strażak muszę się do tego odnieść i polecić Państwu zakup tak przydatnego sprzętu. Poza tym OSP Janowice dzięki przekazaniu sprzętu dotąd używanego przez OSP Lubanie zostanie doposażone.
Chciałbym również zaznaczyć, iż jestem członkiem Komisji Infrastruktury Rady Powiatu. Myślę, że warto robić okresową dokumentację fotograficzną dróg powiatowych, które wymagają remontu. Może ona zostać wykorzystana w przekonaniu powiatu do konieczności przeprowadzenia remontu danej drogi.
Na zakończenie informuję, iż każdy może ze mną przedyskutować sprawy dróg i inne na dyżurach jakie pełnię w GOK w Lubaniu.
Z okazji dnia Sołtysa życzę sołtysom wielu sukcesów zawodowych i prywatnych.
Radna Magdalena Łapciak
Dziękuję Pani wójt za pozytywne załatwienie mojej prośby w sprawie sprzedaży biletów MPK w sklepie w Gąbinku. Jednocześnie dziękuję za zamontowanie na łuku drogi Kucerz- Gąbinek znaków drogowych tzw. sierżantów, które oświetlają łuk poprawiając jego widoczność.
Radny Błażej Wesołowski
Wnoszę do komisji oraz rady gminy o zapoznanie się ze sposobem wykonania i stanem drogi w miejscowości Przywieczerzynek. Jest to droga gminna niedawno wykonana a pomimo to pozostawia wiele do życzenia. Proszę o zorganizowanie komisji, która oceni stan techniczny drogi i zorientuje się czy może on być poprawiony w ramach gwarancji.
Sołtys Sołectwa Mikanowo A Pan Jan Dzioba
Proszę o zainstalowanie lustra na rozwidleniu dróg w Lubaniu koło remizy OSP. Kierowcy jadący od strony piekarni muszą ustąpić pierwszeństwa jadącym drogą z pierwszeństwem. Niestety ograniczona widoczność znacznie to utrudnia. Postawienie lustra pod właściwym kątem umożliwiłoby bezpieczne wjechanie na drogę z pierwszeństwem.
Wójt Gminy
W sprawie drogi w Przywieczerzynku zostanie zwołana komisja rady gminy, która na posiedzeniu wyjazdowym dokona wizji lokalnej drogi. W przypadku lustra na rozwidleniu dróg w Lubaniu w pierwszej kolejności zorientuje się jaki byłby koszt jego zainstalowania.

Radna Barbara Budzyńska
Jako przewodnicząca komisji mającej w swym zakresie utrzymanie dróg informuję, iż zaplanowane jest posiedzenie wyjazdowe uwzględniające wizję wskazanej przez radnego drogi.
Radny Błażej Wesołowski
Proszę powiadomić mnie oraz posiadaczy gruntów położonych wzdłuż drogi o terminie i godzinie komisji.
Sołtys Sołectwa Kaźmierzewo Pani Zofia Dogońska
Proszę o naprawę wiaty przystankowej PKS położonej przy krajowej jedynce w miejscowości Kaźmierzewo.
Przewodnicząca Rady Gminy
W imieniu rady gminy życzę sołtysom dużo zdrowia, radości i satysfakcji z pełnionej funkcji oraz udanej współpracy z Panią wójt oraz radą.

Do punktu 20
Przewodnicząca rady gminy Pani Barbara Rolirad stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany w związku z czym dokonała zamknięcia V sesji Rady Gminy Lubanie. Podziękowała serdecznie wszystkim za przybycie i udział w obradach.
Sesja odbyła się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu i trwała od godz. 14.00 do godz.17.50.

Na tym protokół zakończono.

Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Rolirad

Protokołowała
Inspektor ds. obsługi rady gminy
Aleksandra Bednarek


Protokół Nr VI/15                                                                                                                                        z sesji Rady Gminy Lubanie                                                                                                        odbytej w dniu 30 kwietnia 2015 roku

Odegrano hymn „ Jeszcze Polska nie zginęła”
Otwarcia obrad dokonała Pani Barbara Rolirad – Przewodnicząca Rady Gminy witając radnych oraz gości:
Wójta Gminy Panią Larysę Krzyżańską,
Sekretarza Gminy Panią Irenę Mroczkowską,
Inspektora ds. księgowości budżetowej Panią Halinę Szczeciak,
Radcę Prawnego Panią Darię Górniak-Dziobę,
Sołtysów wybranych na kadencję 2015 - 2019,
Prezesa Koła Rencistów i Emerytów Panią Stanisławę Szczęsną,
Komendanta Komisariatu Policji w Brześciu Kujawskim Pana Henryka Marczewskiego,
Komendanta Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubaniu Pana Dariusza Sołtysiaka,
Prezesa Koła Kombatantów i Inwalidów Wojennych Pana Tadeusza Kurdubskiego,
dyrektorów szkół,
kierowników jednostek organizacyjnych,
wszystkich obecnych.

Przewodnicząca złożyła gratulacje wybranym sołtysom życząc owocnej pracy, dalszej współpracy z mieszkańcami, satysfakcji z pracy na rzecz swoich społeczności i gminy.

Przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że na stan 15 radnych w sesji bierze udział 13 radnych, co stanowi wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Przewodnicząca rady gminy zaproponowała zmianę porządku obrad polegającą na dodaniu po punkcie 7 punktu następującej treści: Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2014.
W konsekwencji wprowadzenia niniejszej zmiany punkty po nim następujące przesuną się o jeden w górę.

Uwag do proponowanej zmiany nie zgłoszono.

Za przyjęciem zmiany porządku obrad głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że zmiana porządku obrad VI sesji Rady Gminy Lubanie została przyjęta.

Porządek obrad VI sesji Rady Gminy Lubanie przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Gminy.
5. Przyjęcie informacji Komendanta Posterunku Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie za 2014 r.
6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodzin w 2014 roku oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań w 2015 roku w gminie Lubanie.
7. Przyjęcie sprawozdania z działalności GOPS –u za rok 2014 oraz informacji o skali potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
8. Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2014.
9. Przyjęcie informacji o stanie zabezpieczenia przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego na terenie gminy oraz gotowości niesienia pomocy w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Gminy Lubanie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Lubanie” opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Lubanie długoterminowej pożyczki na finansowanie „Remont - modernizacja drogi gminnej Bodzia - Sarnówka”.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2015 – 2020.
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na 2015 rok.
16. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie zasad przyznawania dofinansowania ze środków budżetu Gminy dla osób fizycznych, które wybudowały przydomową oczyszczalnie ścieków.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Przedszkola Samorządowego w Lubaniu z Zespołu Szkół w Lubaniu.
18. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
19. Zakończenie obrad.

Za przyjęciem przedstawionego porządku obrad głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.
Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że porządek obrad VI sesji Rady Gminy Lubanie został przyjęty.

Na sesję przybyła Pani Małgorzata Juchniewicz, na sali znajduje się 14 radnych.

Do punktu 4
Uwag do protokołu Nr V/15 z sesji Rady Gminy Lubanie z dnia 11 marca 2015 r. nie zgłoszono.

Za przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych , głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że protokół z V sesji Rady Gminy został przyjęty bez poprawek.

Do punktu 5
Komendant Komisariatu Policji w Brześciu Kujawskim przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komisariatu Policji w Brześciu Kujawskim za 2014 rok.

Na sesję przybył Pan Wojciech Kaszubski, na sali znajduje się 15 radnych.

Radny Błażej Wesołowski
Jak wynika ze sprawozdania przez rok działania komisariatu funkcjonariuszom najlepiej wychodzi nakładanie mandatów, co niestety nie przekłada się na stan bezpieczeństwa. W ostatnim tylko miesiącu na moim terenie wystąpiły cztery kradzieże. Od momentu przekształcenia posterunku w komisariat oraz objęcia zasięgiem jego działania dodatkowo gminy Lubraniec, na terenie gminy Lubanie została ograniczona liczba patroli. Zmiana ta spowodowała wzrost przestępczości na naszym terenie. W związku z tym monituje, by przywrócić siedzibę posterunku do Brzezia czy Lubania. Reorganizacja Posterunku Policji w Brześciu Kujawskim była korzystna dla Brześcia Kujawskiego i Lubrańca, niestety nie dla Lubania.
Komendant Komisariatu Policji w Brześciu Kujawskim
Decyzję o reorganizacji posterunku podjęła Komenda Miejska we Włocławku oraz Komenda Wojewódzka w Bydgoszczy. Ja jako kierownik posterunku oraz samorządy lokalne nie miały na to wpływu. Jak Pan radny zauważył na terenie gminy Lubanie nastąpił wzrost przestępczości, co nie jest równoznaczne z wzrostem wykrywalności przestępstw. Dynamika przestępczości na terenie gminy Lubanie jest niewielka ponieważ na 299 postępowań wszczętych przez komisariat 47 dotyczyło tego terenu.
Radny Błażej Wesołowski
Prawda jest taka, że od roku czasu trzeba się bardzo przypatrywać, by zobaczyć patrol policyjny.
Komendant Komisariatu Policji w Brześciu Kujawskim
Patrole wysyłane są na dany teren w zależności od potrzeb. Na terenie gminy Lubanie będzie więcej patroli niż na terenie gminy Brześć Kujawski ponieważ zdarzają się u Państwa kradzieże paliw. Nie jesteśmy w stanie pilnować każdego gospodarstwa ale, by złapać sprawców na gorącym uczynku wysyłamy w teren patrole nieoznakowane.
Wójt Gminy
W związku z wzmożonymi kradzieżami występującymi na ternie gminy Lubanie proszę Pana Komendanta o wzmożoną czujność w tym względzie.
Radny Ryszard Szczesny
Na drodze w Siutkówku motocykliści praktykują szybką jazdę na jednym kole. Stwarzają przez to niebezpieczeństwo dla mieszkających tam osób, zwłaszcza dzieci. Proszę o interwencję celem wyeliminowania tego typu praktyk.
Innych uwag do przedstawionej informacji nie zgłoszono.

Za przyjęciem informacji w przedstawionym brzmieniu głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komisariatu Policji w Brześciu Kujawskim za 2014 rok została przyjęta.

Do punktu 6
Kierownik GOPS-u Pani Mariola Danielewska przedstawiła sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodzin w 2014 roku oraz potrzeby związane z realizacją zadań w 2015 roku w gminie Lubanie.

Uwag do przedstawionego sprawozdania nie zgłoszono.

Za przyjęciem przedstawionego sprawozdania głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodzin w 2014 roku oraz potrzeby związane z realizacją zadań w 2015 roku w gminie Lubanie zostały przyjęte.

Do punktu 7
Kierownik GOPS-u Pani Mariola Danielewska przedstawiła sprawozdanie z działalności GOPS-u za rok 2014 oraz informację o skali potrzeba w zakresie pomocy społecznej w roku 2015.
Uwag do przedstawionego sprawozdania nie zgłoszono.

Za przyjęciem przedstawionego sprawozdania głosowało15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że sprawozdanie z działalności GOPS-u za rok 2014 oraz informacja o skali potrzeb w zakresie pomocy społecznej w roku 2015 zostały przyjęte.

Przewodnicząca rady gminy ogłosiła 5 minutową przerwę.

Pani Laura Andrzejczak Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przywieczerzynie wystąpiła o wsparcie finansowe dla ucznia II klasy swojej szkoły, Tomka Majchrzaka. Dziecko urodziło się z porażeniem kończyn dolnych i obecnie nie chodzi. Szansą na poprawę jego sprawności jest operacja w klinice w Krakowie oraz późniejsza rehabilitacja. Na rzecz Tomka będzie również przekazany dochód ze sprzedaży ciast, co odbędzie się podczas pikniku dnia 2 maja.
Pani Dyrektor z góry podziękowała za wszelkie datki.

Do punktu 8
Kierownik GOPS-u Pani Mariola Danielewska przedstawiła ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2014.

Uwag do przedstawionej informacji nie zgłoszono.

Za przyjęciem przedstawionej informacji głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 została przyjęta.

Do punktu 9
Komendant Gminny Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubaniu Pan Dariusz Sołtysiak przedstawił informację o stanie zabezpieczenia przeciwpożarowego.
Pani wójt przedstawiła informację o stanie zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie gminy oraz gotowości niesienia pomocy w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej.

Uwag do przedstawionych informacji nie zgłoszono.

Za przyjęciem przedstawionej informacji głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że informacje o stanie zabezpieczenia przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego na terenie gminy oraz gotowości niesienia pomocy w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej zostały przyjęta.

Do punktu 10
Pani wójt gminy przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Gminy Lubanie.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr VI/27/15 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Lubanie.

Do punktu 11
Pani wójt przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku ”Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Lubanie” opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Wójt Gminy
Tytułem uzupełnienia dodam, iż w ramach otrzymanego dofinansowania zostaną dokonane między innymi zakupy następujących przedmiotów:
toru przeszkód, huśtawki, karuzeli, ławki, naczyń, garnków, szafy do naczyń, kuchenki elektrycznej, pralki. Poza tym planuje się zamontować umywalki, lustra, podajniki na mydło oraz podgrzewacze do wody.
Radny Edward Żychlewicz
Pani wójt wymieniała tylko zakupy rzeczowe. Czy z otrzymanych pieniędzy można przeprowadzić remont klasy?
Wójt Gminy
Projekt dopuszcza wykonanie glazury, ale już malowanie czy cekolowanie ścian nie wchodzi w grę. Takie prace musimy wykonać z własnych pieniędzy, co oczywiście uczynimy, by zakupiony sprzęt wstawić do estetycznych pomieszczeń.

Innych uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr VI/28/15 w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku ”Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Lubanie” opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Do punktu 12
Kierownik GOPS-u Pani Mariola Danielewska przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu.

Innych uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr VI/29/15 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu.

Do punktu 13
Inspektor ds. księgowości budżetowej Pani Halina Szczesiak przedstawiła projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Lubanie długoterminowej pożyczki na finansowanie „Remont – modernizacja drogi gminnej Bodzia-Sarnówka”.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr VI/30/15 w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Lubanie długoterminowej pożyczki na finansowanie „Remont – modernizacja drogi gminnej Bodzia-Sarnówka”.

Do punktu 14
Inspektor ds. księgowości budżetowej Pani Halina Szczesiak przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2015 – 2020.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr VI/31/15 zmieniająca uchwałę
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2015 – 2020.

Do punktu 15
Inspektor ds. księgowości budżetowej Pani Halina Szczesiak przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2015.

Uwag do przedstawionego projektu nie zgłoszono.
Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr VI/32/15 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2015.

Do punktu 16
Pani wójt gminy przedstawiła projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie zasad przyznawania dofinansowania ze środków budżetu Gminy dla osób fizycznych, które wybudowały przydomową oczyszczalnie ścieków.
Wójt Gminy
Konieczność zmiany uchwały wynika z nowego Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Obecnie uzyskanie dofinansowania wymaga osiągnięcia redukcji zanieczyszczeń do wartości wskaźników zanieczyszczeń określonych w wymienionym rozporządzeniu. Dla działek znajdujących się poza aglomeracją należy zapewnić redukcję BZT5 ścieków dopływających o co najmniej 20%, a zawartości zawiesin ogólnych o co najmniej 50%. Dla działek znajdujących się w aglomeracji należy zapewnić redukcję BZT5 ścieków dopływających o co najmniej 90% oraz zawartości zawiesin ogólnych o co najmniej 90%. W gminie Lubanie w aglomeracji znajdują się sołectwa Lubanie, Mikanowo A, Mikanowo B, Probostwo Górne oraz Probostw Dolne.

Uwag do przedstawionego projektu nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr VI/33/15 o zmianie uchwały w sprawie zasad przyznawania dofinansowania ze środków budżetu Gminy dla osób fizycznych, które wybudowały przydomową oczyszczalnie ścieków.

Do punktu 17
Pani wójt przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyłączenia Przedszkola Samorządowego w Lubaniu z Zespołu Szkół w Lubaniu.
Wójt Gminy
Informacyjnie dodam, iż Rada Pedagogiczna wyraziła pozytywną opinię w sprawie wyłączenia Przedszkola Samorządowego w Lubaniu z Zespołu Szkół w Lubaniu.
Dyrektor Zespołu Szkół w Lubaniu Pan Janusz Szałek
Pani wójt przedstawiła przyczyny wyłączenia Przedszkola Samorządowego z Zespołu Szkół w Lubaniu. Za wyłączeniem przedszkola z zespołu szkół przemawia specyfika tej placówki oświatowej. Specyfika przedszkola wynika z wieku dzieci do niego uczęszczających oraz ich poziomu rozwoju intelektualnego. W związku z tym cele działania przedszkola są inne niż zespołu szkół. Różnice występują również w metodach pracy, ofercie placówki, systemie motywacji, diagnozowaniu osiągnięć dzieci i nauczycieli, współpracy ze społecznością lokalną oraz et cetera. Pojęcie jak i zadania rady pedagogicznej przedszkola to następna odmienność. To samo dotyczy rady rodziców.
Reasumując swoją wypowiedź, uchwałę w sprawie wyłączenia Przedszkola Samorządowego z Zespołu Szkół w Lubaniu uważam za zasadną.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.
Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 radny wstrzymał się od głosu.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr VI/34/15 w sprawie wyłączenia Przedszkola Samorządowego w Lubaniu z Zespołu Szkół w Lubaniu.

Do punktu 18
W ramach punktu interpelacje, zapytania i wolne wnioski głos zabrały następujące osoby;
Wójt Gminy
Wszystkim sołtysom serdecznie gratuluję wyboru na kadencję 2015 – 2019. Dotychczasowym sołtysom dziękuję za udaną współpracę. Mam nadzieję, że sołtysi nowej kadencji będą mieli jak najwięcej miłych spraw do załatwiania oraz zostaną obdarzeni zaufaniem i szacunkiem mieszkańców.
Podczas dziewiętnastu zebrań sołeckich spotkałam się z ciepłym przyjęciem oraz gestami serdeczności. Zebrania odbyły się w sympatycznej atmosferze, za co sołtysom oraz mieszkańcom dziękuję. Podczas przeprowadzonych zebrań najczęściej zgłaszano mi konieczność budowy i remontu dróg, budowy chodników i ścieżek rowerowych, budowy świetlic wiejskich oraz instalowania oświetlenia ulicznego.
Jestem po spotkaniu z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, na którym zapewniono mnie, iż w roku 2016 będzie wykonana kładka w Przywieczerzynie. Ma to być podjazd dla niepełnosprawnych i dla rowerów wyposażony w poręcz i być może zadaszenie. Pracownicy z DGDKiA mają przyjechać do nas celem przeprowadzenia wizji lokalnej na drodze krajowej nr 91. Po pierwsze zobaczą jak wygląda zjazd z drogi krajowej do miejscowości Zapomnianowo. Naszym zdaniem ten zjazd jest zbyt wąski. Po drugie ocenią czy celowym jest ustawienie lustra w Mikanowie A, gdzie wyjazd na drogę krajową dla ciągników - z uwagi na brak widoczności - jest bardzo niebezpieczny.
W ramach zadań inwestycyjnych w zakresie oświetlenia zostanie pociągnięta linia w miejscowości Krzyżówki. Zadanie zostanie wykonane do końca czerwca, jego koszt to około 20.000 zł.
Przewodnicząca Rady Gminy
Czy tylko to oświetlenia zostanie wykonane? Potrzeb w zakresie oświetlenia na terenie gminy jest znacznie więcej.
Wójt Gminy
Póki co w ramach zadania inwestycyjnego zostanie wykonane oświetlenie na Krzyżówkach. Spełnienie innych oczekiwań w kwestii oświetlenia zależeć będzie od kształtowania się budżetu w ciągu roku.
Informacyjnie dodam, iż w ramach małych projektów LGD do GOK-u zakupiono projektor oraz ekran. Zainteresowanych do skorzystania z tego sprzętu zapraszam do GOK-u.
W Mikanowie A przy wyjeździe na drogę Lubanie- Mikanowo zamontowano lustro.
Dnia 2 maja odbędzie się piknik realizowany ze środków budżetu. Niestety w LGD nie ma już pieniędzy na takie cele, ale dużo środków pozyskaliśmy od sponsora. Podczas pikniku będziemy zbierać pieniądze dla Tomka Majchrzka. Akcja będzie prowadzona również w Dzień Dziecka, w ramach zbiórki w szkole oraz podczas koncertu, jaki planujemy wkrótce zorganizować.
Wracając do sprawy przedszkola nie możemy pozwolić, aby rodzice ze względu na brak miejsca w przedszkolu zapisywali dzieci do przedszkoli w sąsiednich gminach. Z tego względu zamierzamy utworzyć drugą grupę maluchów. Obecnie mamy zapisanych 84 dzieci, co mnie cieszy, ponieważ za każdym dzieckiem idzie dotacja. Większa liczba dzieci zadowala tym bardziej, że planujemy budować przedszkole.
Na zakończenie dodam, iż w roku 2015 przewidziany jest remont drogi powiatowej Kałęczynek – Toporzyszczewo, na odcinku 700 m. Dziękuję radnemu powiatowemu Panu Mariuszowi Bladoszewskiemu za poparcie naszego stanowiska.

Do punktu 19
Przewodnicząca rady gminy Pani Barbara Rolirad stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany w związku z czym dokonała zamknięcia VI sesji Rady Gminy Lubanie. Podziękowała serdecznie wszystkim za przybycie i udział w obradach.
Sesja odbyła się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu i trwała od godz. 13.00 do godz.15.50.

Na tym protokół zakończono.

Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Rolirad

Protokołowała
Inspektor ds. obsługi rady gminy
Aleksandra Bednarek

Protokół Nr VII/15
z sesji Rady Gminy Lubanie
z dnia 27 maja 2015 roku

Odegrano hymn „ Jeszcze Polska nie zginęła”

Przewodnicząca Rady Gminy
25 lat temu, 8 marca 19990 r. Sejm uchwalił ustawę o samorządzie terytorialnym, a potem – w maju odbyły się pierwsze w pełni wolne wybory samorządowe. Otworzyło to drogę do tego, by to obywatele sami decydowali o sprawach, które ich dotyczą. Tak zaczęła odradzać się w Polsce samorządność. Dziś trudno sobie bez niej wyobrazić w pełni demokratyczną Polskę, a reforma samorządowa uchodzi za jedną z najbardziej udanych przemian minionego ćwierćwiecza. Właśnie obchodzimy jej jubileusz. Samorządy mają kluczowe znaczenie dla stabilizacji i rozwoju kraju. To one decydują o systematycznym podnoszeniu jakości życia mieszkańców oraz coraz lepszych usługach publicznych. Warto o tym pamiętać przy okazji jubileuszu 25 –lecia odrodzenia polskiej samorządności. Warto też przypomnieć sobie, jak nasza Gmina Lubanie wyglądała wkraczając na drogę samodzielnie kreowanego rozwoju, a jak wygląda obecnie, po 25 latach przemian i po zrealizowaniu wielu inwestycji.

Przewodnicząca Rady Gminy dokonała otwarcia obrad po czym powitała gości przybyłych na uroczystą sesję :
- Wójta Gminy Panią Larysę Krzyżańską,
- Radnych obecnej oraz minionych kadencji,
- Przewodniczącego Rady Powiatu Włocławskiego Pana Marka Jaskulskiego,
- Radnych Powiatowych Pana Piotra Stannego oraz Pana Andrzeja Stasiaka,
- Księdza Kanonika Mariana Jarosa i Księdza Sławomira Sobiecha,

- Sołtysów obecnej oraz minionych kadencji,
- Wszystkich zaproszonych gości.

Przewodnicząca rady gminy przedstawiła następujący porządek obrad VII sesji rady gminy:
1. Otwarcie sesji.
2. Część artystyczna w wykonaniu zespołu folklorystycznego „Kujawy Nadwiślańskie” pod kierownictwem Pani Katarzyny Mrówczyńskiej.
3. Prezentacja dorobku gminy Lubanie w okresie 25 lat istnienia samorządu terytorialnego.
4. Wręczenie statuetek radnym oraz sołtysom.
5. Zamknięcie sesji.

Zgromadzeni na sesji obejrzeli część artystyczną w wykonaniu zespołu folklorystycznego „Kujawy Nadwiślańskie” pod kierownictwem Pani Katarzyny Mrówczyńskiej.

Przewodnicząca rady gminy oddała głos wójtowi gminy Pani Larysie Krzyżańskiej.

Wójt Gminy
Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Radni, Sołtysi, którzy w ciągu ostatni 25 lat pełniliście swoje samorządowe funkcje, Szanowni zaproszeni goście z rady powiatu.

Przemiany ustrojowe zachodzące w Polsce na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych miały za zadanie stworzenie państwa obywatelskiego. Państwa, w którym samoorganizujące
się społeczeństwo w postaci samorządów terytorialnych odbuduje zniszczone w latach PRL więzi społeczne oraz wytworzy lokalne elity. Będzie motorem napędowym rodzącej się polskiej demokracji. Ustawa
z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym wprowadziła nową jakość. Nadawała gminom osobowość prawną podlegającą ochronie sądowej. Zezwalała na samodzielną realizację inwestycji publicznych umożliwiających poprawę bytu mieszkańców. Zmieniły się także kompetencje osób stojących na czele jednostek terytorialnych.
Ustrój komunistyczny panujący w Polsce do 1989 roku charakteryzował się scentralizowanym systemem oraz hierarchiczną strukturą bezgranicznie podporządkowaną PZPR. Władze lokalne były strażnikami tej ideologii blokującej prawidłowy rozwój. Wspomniana wyżej ustawa z dnia 8 marca 1990 roku przekazywała zadania i środki do ich realizacji organom samorządowym. W pewnym sensie uniezależniając je od administracji rządowej. Określona w zapisach ustawy decentralizacja i zasada pomocniczości wymuszała na wójtach, burmistrzach i prezydentach kreatywność, odpowiedzialność za rozwój gmin oraz reagowanie na potrzeby i inicjatywy mieszkańców.
W 1990 roku Wójtem Gminy Lubanie został wybrany Jerzy Krzyżański. Nie był to łatwy czas dla władz samorządowych. Trudności
z jakimi musiało się zmierzyć państwo polskie w latach dziewięćdziesiątych, do których należały: rosnące lawinowo bezrobocie, dostosowanie przepisów prawnych do realiów państwa demokratycznego, wprowadzenie trójstopniowego podziału terytorialnego państwa zgodnie z zapisami ustawy z dnia 28 lipca 1998 roku, zawirowania na szczytach władz centralnych, skutkowały dyskomfortem w prawidłowym funkcjonowaniu samorządów. Brak funduszy, zarazem ogrom oczekiwań społeczeństwa związanych z zacofaniem infrastrukturalnym na terenie gminy, wymagał od osób zarządzających gminnymi finansami ponadludzkich sił. Za przykład niech posłuży fakt, że nowo wybrany wójt Jerzy Krzyżański musiał zaciągnąć kredyt nawet na wynagrodzenia dla pracowników urzędu gminy i nauczycieli. Pomimo tych problemów, którym trzeba było stawić czoło, udało się wykonać ogrom inwestycji.
Szybki rozwój zaowocował trzykrotnym wyróżnieniem gminy Lubanie w rankingu „Złotej Setki Samorządów”. Ranking stworzono, by docenić jednostki samorządowe najlepiej zarządzające swoimi finansami jednocześnie najwięcej inwestujące.
Demokracja w naszej gminie też rodziła się w bólach. Przechodziła transformacje i ewaluowała przez kilkanaście lat. Nie zawsze rady działały zgodnie, nie rzadko społeczeństwo było podzielone. Mam nadzieję, że ten okres mamy już za sobą. Mówiłam o tym w swoim wystąpieniu podczas zaprzysiężenia i jeszcze raz powtórzę: już nie czas dzielić społeczeństwo, ale je łączyć. Może jeszcze dziś, nie wszyscy potrafią pogodzić się z wynikami demokratycznych wyborów, może jeszcze potrzebują więcej czasu. I choć jest ich naprawdę niewielu, to głęboko wierzę, że nadejdzie taki czas, że będą potrafili okazać szacunek dla decyzji jaką podjęło społeczeństwo. Mądrość, roztropność, zrozumienie zawsze prowadzi dobrych ludzi, a tych z pewnością jest zdecydowana większość. Mimo różnych poglądów w przeszłości, może nawet jeszcze teraz, dzisiaj jesteśmy razem .Połączeni sukcesami jakie udało się osiągnąć w ciągu 25 lat samorządności w naszej gminie, którą przecież wszyscy kochamy i chcemy dla niej jak najlepiej. Dziś świętujemy, cieszymy się, bo przecież każdy z nas pozostawił cząstkę swojej pracy w działaniach, dokonaniach, rzec można – pomnikach, które możemy oglądać, korzystać z nich, niezależnie od tego w której kadencji pracował i którego wójta popierał. Dane nam było i jest dzisiaj uczestniczyć w tym historycznym momencie, najpierw powstania, a następnie przeobrażania i rozwijania się naszej Małej Ojczyzny. Z tego jesteśmy dzisiaj bardzo dumni i mamy ogromną satysfakcję. Nikt nie jest w stanie zmienić faktów czy odwrócić biegu historii. Mimo różnych poglądów i różnic w spojrzeniu na kierunki rozwoju naszej gminy, ocen czasami mocno niesprawiedliwych, postaw, czasami dla samej zasady opozycyjnych, a czasami twórczych , to w większości dobre pomysły i działania na rzecz naszej gminy zwyciężały.
Prześledźmy minione dwadzieścia pięć lat samorządności
na przykładzie gminy Lubanie, którą obecnie mam zaszczyt zarządzać.
W ten sposób odpowiemy sobie na pytanie czy, był to czas w pełni wykorzystany. Zwróćmy uwagę na czynniki wpływające na obecny poziom rozwoju naszej gminy.

Pani wójt dokonała prezentacji dorobku gminy Lubanie w okresie 25 lat istnienia samorządu terytorialnego w połączeniu z pokazem slajdów.

Pani wójt odczytała pismo Pani Haliny Kociołowicz, radnej oraz przewodniczącej rady gminy w latach 2002-2005. Była radna podziękowała za zaproszenie na uroczystą sesję oraz życzyła obecnym władzom powodzenia w pracy samorządowej.

Pani wójt wręczyła osobom pełniącym funkcję radnych oraz sołtysów w okresie 1990 - 2018 pamiątkowe statuetki.

Mieszkańcy sołectwa Gąbinek podziękowali sołtysowi Panu Józefowi Duszyńskiemu za wieloletnią pracę na rzecz sołectwa składając na jego ręce bukiet kwiatów oraz pamiątkową statuetkę.

Przewodniczący Rady Powiatu Włocławskiego Pan Marek Jaskulski przekazał na ręce Pani wójt pisemne gratulacje z okazji jubileuszu 25 lat samorządności od Starosty Włocławskiego Pana Kazimierza Kacy.
Przewodnicząca rady gminy Pani Barbara Rolirad dokonała zamknięcia VII sesji Rady Gminy Lubanie. Podziękowała serdecznie wszystkim za przybycie i udział w sesji.
Sesja odbyła się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu i trwała od godz. 1510 do godz.1715.


Na tym protokół zakończono.

Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Rolirad
Protokołowała
Inspektor ds. obsługi rady gminy
Aleksandra Bednarek

Protokół Nr VIII/15
z sesji Rady Gminy Lubanie
odbytej w dniu 30 czerwca 2015 roku

Odegrano hymn „ Jeszcze Polska nie zginęła”
Otwarcia obrad dokonała Pani Barbara Rolirad – Przewodnicząca Rady Gminy witając radnych oraz gości:
- Wójta Gminy Panią Larysę Krzyżańską,
- Sekretarza Gminy Panią Irenę Mroczkowską,
- Skarbnika Gminy Panią Grażynę Pruchnicką,
- Radnego Powiatowego Pana Piotra Stannego,
- Prezesa Koła Rencistów i Emerytów Panią Stanisławę Szczęsną,
- Prezesa Koła Kombatantów i Inwalidów Wojennych Pana Tadeusza Kurdubskiego,
- dyrektorów szkół,
- kierowników jednostek organizacyjnych,
- sołtysów,
- wszystkich obecnych.

Przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że na stan 15 radnych w sesji bierze udział 15 radnych, co stanowi wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Przewodnicząca rady gminy przedstawiła propozycję porządku obrad VIII sesji Rady Gminy Lubanie:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z VI oraz VII sesji Rady Gminy.
5. Przedstawienie dokumentów związanych z wykonaniem budżetu za rok 2014:
a) sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lubanie,
b) informacji o stanie mienia komunalnego,
c) sprawozdania finansowego.
d) opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy,
e) wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu budżetu gminy przez Wójta Gminy i udzielenia absolutorium,
f) pisma Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy .
6. Dyskusja nad problematyką związaną z wykonaniem budżetu gminy za 2014 rok oraz nad absolutorium dla Wójta Gminy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lubanie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2015 – 2020.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na 2015 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych wybieranych na kadencję 2016-2019.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Lubanie na czas nieoznaczony, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ten sam lokal.
13. Przyjęcie informacji o zakresie działań podjętych w dziedzinie kultury i rozrywki w gminie Lubanie w roku 2014.
14. Przyjęcie informacji w sprawie osiągnięć, problemów oraz wyników ze sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w placówkach oświatowych w roku szkolnym 2014/2015.
15. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
16. Zakończenie obrad.

Podczas przedstawiania porządku obrad sesję opuścił Pan Jarosław Kulpa, na sali znajduje się 14 radnych.

Uwag do przedstawionego porządku obrad nie zgłoszono.

Za przyjęciem przedstawionego porządku obrad głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że porządek obrad VIII sesji Rady Gminy Lubanie został przyjęty.

Do punktu 4
Uwag do protokołu Nr VI/15 z sesji Rady Gminy Lubanie z dnia 30 kwietnia 2015 oraz protokołu Nr VII/15 z sesji Rady Gminy Lubanie z dnia 27 maja 2015 r. nie zgłoszono.

Za przyjęciem protokołów głosowało 14 radnych , głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że protokoły z VI oraz VII sesji Rady Gminy zostały przyjęte bez poprawek.

Na sesję wrócił Pan Jarosław Kulpa, na sali znajduje się 15 radnych.

Do punktu 5
Skarbnik gminy Pani Grażyna Pruchnicka przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2014, informację o stanie mienia komunalnego gminy oraz sprawozdanie finansowe.

Pani wójt gminy przedstawiła uchwałę Nr 14/S/2015 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Lubanie sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.

Przewodniczący komisji rewizyjnej Pan Grzegorz Skarupski przedstawił wniosek komisji rewizyjnej z dnia 19 maja 2015 r. o udzielenie absolutorium wójtowi gminy oraz opinię o wykonaniu budżetu gminy Lubanie za 2012 rok.

Przewodnicząca rady gminy przedstawiła uchwałę Nr 10/Kr/2015 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lubanie o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Lubanie za wykonanie budżetu za 2014 rok.

Pani wójt gminy zabrała głos w sprawie wykonania budżetu gminy za rok 2014
PANI PRZEWODNICZĄCA
PANIE, PANOWIE
RADNI !
SZANOWNI PAŃSTWO !
Spełniając wymogi wynikające z ustawy o finansach publicznych komplet sprawozdań z wykonania budżetu gminy za 2014 rok przedłożyłam Radzie Gminy, Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Delegaturze Najwyższej Izby Kontroli.
Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy na posiedzeniu w dniu 22 kwietnia 2015 roku zaopiniował pozytywnie sprawozdanie a uzasadnienie zawarto w uchwale nr 14/S/2015. Treść uchwały przekazano Państwu Radnym do wiadomości.
WYSOKA RADO!
Budżet Gminy Lubanie na 2014 rok uchwalony był w grudniu 2013 roku a opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 09 stycznia 2014 roku pod pozycją 85.
SZANOWNI PAŃSTWO !
Wyniki finansowe dotyczące wykonania budżetu analizowane były na posiedzeniach komisji rady gminy. Podczas dzisiejszej sesji przypomniała o nich Pani skarbnik.
Dla pełnego zobrazowania zwrócę uwagę tylko na niektóre fakty.
Źródłami dochodów budżetowych są:
- dochody własne gminy, które stanowią 48,53% wykonanych dochodów,
- dotacje celowe ze wskaźnikiem procentowym 24,39%,
- subwencja ogólna to 27,08% dochodów ogółem.
Wymóg wynikający z art. 242 ustawy o finansach publicznych jest spełniony. To znaczy, że różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi za 2014 rok wynosi 853.995,37 zł.
Natomiast różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o wolne środki za 2013 rok a wydatkami bieżącymi to 1.283.859,22 zł.
Dlatego o tym przypominam ponieważ wysokość nadwyżki operacyjnej w poszczególnych latach ma kluczowy wpływ na możliwość obsługi zadłużenia od 2015 roku.
Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2014 roku stanowi 16,03% dochodów wykonanych.
WYSOKA RADO!
Kilka zdań poświęcę informacji o stanie mienia komunalnego. Jak wynika z danych liczbowych na koniec 2014 roku wartość brutto składników mienia komunalnego wynosiła 45.278.232,13 zł i wzrosła w porównaniu do analogicznego okresu 2013 roku o 2.968.890,00 zł.
Wartość umorzenia składników mienia komunalnego wynosi 15.551.137,00 zł.
Dochody roczne osiągnięte przy udziale mienia komunalnego, które wpływają na rachunki bankowe urzędu gminy i zakładu budżetowego wynoszą 815.196,49 zł.
PANI PRZEWODNICZĄCA
WYSOKA RADO!
Rok 2014 jest kolejnym korzystnym okresem dla naszej gminy. Wiem, że chciałoby się zgromadzić więcej majątku, lecz większość tych zadań szczególnie majątkowych jest możliwa do wykonania po pozyskaniu stosownych dotacji i dofinansowań z różnych źródeł.
W obecnym składzie realizowaliśmy budżet bardzo krótko. Mając na uwadze ciągłość władzy absolutorium jest udzielane za cały rok budżetowy.
Za to, że znacie Państwo oczekiwania mieszkańców gminy i zawsze chętnie wprowadzacie do budżetu moje nowe pomysły należą się Państwu szczere podziękowania.
Możemy sobie powiedzieć, że osiągnięte efekty powstały przy Państwa wydatnej pomocy.
Za dotychczasową współpracę Państwu dziękuję i proszę o dalsze wsparcie.
Dziękuję za uwagę.

Do punktu 6
W dyskusji nad problematyką związaną z wykonaniem budżetu gminy za 2014 rok oraz nad absolutorium dla wójta gminy udział wzięli:
Radny Edward Żychlewicz
Analiza przedstawionych dokumentów pozwala pozytywnie ocenić wykonanie budżetu za rok 2014. Wykonanie dochodów w 96,1 % i wydatków w 92,5 % świadczy o prawidłowej realizacji budżetu. Możliwe było to również dzięki sprawnej współpracy gospodarzy gminy z radnymi, jednostkami organizacyjnymi czy podmiotami zewnętrznymi. Popieram wniosek komisji rewizyjnej i proszę o podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2014.

Innych uwag nie zgłoszono.

Do punktu 7
Przewodnicząca rady gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubanie za 2014 rok.

Uwag do przedstawionego projektu nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr VIII/35/15 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubanie za 2014 rok.

Do punktu 8
Przewodnicząca rady gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lubanie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014.

Uwag do przedstawionego projektu nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr VIII/36/15 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lubanie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014.

Przewodnicząca Rady Gminy
Absolutorium udzielane Wójtowi jest absolutorium dla wszystkich pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych wykonujących zadania organu wykonawczego. Poprzez instytucję absolutorium radni wyrażają ocenę z finansowego wykonania budżetu.
Dlatego w tym miejscu składam serdeczne podziękowania dla pracowników Urzędu Gminy i gratulacje na ręce Pani Wójt, życząc jej dalszej owocnej pracy w realizacji podjętych zadań.

Pani wójt gminy odebrała gratulacje i kwiaty z rąk przewodniczącej rady gminy, radnych, pracowników urzędu, jednostek organizacyjnych gminy oraz sołtysów.

Przewodnicząca rady gminy ogłosiła 15 minutową przerwę.

Do punktu 9
Skarbnik gminy Pani Grażyna Pruchnicka przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2015 – 2020.
Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr VIII/37/15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2015 – 2020.

Do punktu 10
Skarbnik gminy Pani Grażyna Pruchnicka przedstawiła projekt uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na 2015 rok.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr VIII/38/15 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na 2015 rok.

Do punktu 11
W związku z podjęciem uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych wybieranych na kadencję 2016-2019 przewodnicząca rady gminy poprosiła o zgłoszenie trzech kandydatów do wyżej wymienionego zespołu.
Do składu zespołu zgłoszono następujących radnych;
Radną Dorotę Ciesielską- zgłoszona przez radną Izabelę Karasiewicz
Radną Barbarę Budzyńską- zgłoszona przez radnego Ryszarda Szczesnego
Radnego Ryszarda Szczesnego- zgłoszony przez radną Magdaleną Łapciak.

Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na prace w zespole opiniującym kandydatów na ławników.

Radna Dorota Ciesielska zgłosiła radną Barbarę Budzyńską na przewodniczącą zespołu.
Radna Barbara Budzyńska wyraziła zgodę pełnienia funkcji przewodniczącej zespołu.

Przewodnicząca rady gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych wybieranych na kadencję 2016-2019 uwzględniający dokonane zgłoszenia.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr VIII/39/15 w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych wybieranych na kadencję 2016-2019.

Do punktu 12
Pani wójt gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zasad najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Lubanie.
Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr VIII/40/15 w sprawie zasad najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Lubanie.

Do punktu 13
Pani wójt gminy przedstawiła informację o zakresie działań podjętych w dziedzinie kultury i rozrywki w gminie Lubanie w roku 2014.

Uwag do przedstawionej informacji nie zgłoszono.

Za przyjęciem informacji w przedstawionym brzmieniu głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że informacja o zakresie działań podjętych w dziedzinie kultury i rozrywki w gminie Lubanie w roku 2014 została przyjęta.

Do punktu 14
Informacje w sprawie osiągnięć, problemów oraz wyników ze sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w placówkach oświatowych w roku szkolnym 2014/2015 przedstawili ich dyrektorzy w następującej kolejności:
Pani Laura Andrzejczak – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przywieczerzynie,
Pani Anna Płażewska- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ustroniu,
Pan Janusz Szałek – Dyrektor Zespołu Szkół w Lubaniu.

Uwag do przedstawionych informacji nie zgłoszono.

Za przyjęciem informacji w przedstawionym brzmieniu głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że informacje w sprawie osiągnięć, problemów oraz wyników ze sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w placówkach oświatowych w roku szkolnym 2014/2015 zostały przyjęte.

Do punktu 15
W ramach punktu interpelacje, zapytania i wolne wnioski głos zabrały następujące osoby;
Wójt Gminy
Przedstawię kilka bieżących informacji. Po pierwsze rozstrzygnięty został przetarg na wywóz odpadów komunalnych. Wygrała firma z Baruchowa, z którą zostanie zawarta umowa na pół roku. Harmonogram wywozu dostępny będzie w tym tygodniu, w związku z tym proszę sołtysów o pomoc w jego rozwożeniu. Firma z Baruchowa podczas pierwszego wywozu również będzie dostarczać harmonogram.
Druga sprawa to konkurs na dyrektora GOK-u. Do konkursu przystąpiła tylko jedna osoba, Maja Żychlewicz. Po prezentacji jakiej dokonała wobec komisji konkursowej została wybrana Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu. Jest absolwentką zarządzania, obecnie doktorantką zarządzania.
Na rondzie koło Pani Podlaskiej ustawiono barierki ochronne co poprawiło bezpieczeństwo w tym miejscu.
Poza tym wyremontowano 700 m drogi powiatowej Kałęczynek-Toporzyszczewo.
Ostatnio odbyły się dwie imprezy, pierwsza z okazji Dnia Dziecka druga na rzecz Tomka Majchrzaka. Dziękuję firmie Groneko za ufundowanie zjeżdżalni, z których korzystały dzieci podczas Dnia Dziecka. Dziękuję również Pani Laurze Andrzejczak oraz nauczycielom za zorganizowanie koncertu, a radnym, sołtysom oraz ludziom dobrej woli za pomoc na rzecz Tomka Majchrzaka. Tomek jest już po operacji, czeka go rehabilitacja.
Radna Agnieszka Augustyniak.
Dziękuję Pani wójt za udostępnienie w miesiącu czerwcu samochodu celem przewozu dzieci na trzy konkursy. Należy podkreślić, iż udział w konkursie przyniósł osiągnięcia.
Wójt Gminy
Każde osiągnięcie jest ważne i cieszy. Jeśli zajdzie potrzeba wsparcia z naszej strony proszę to sygnalizować.

Innych interpelacji, zapytań i wniosków nie zgłoszono.

Do punktu 20
Przewodnicząca rady gminy Pani Barbara Rolirad stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany w związku z czym dokonała zamknięcia VIII sesji Rady Gminy Lubanie. Podziękowała serdecznie wszystkim za przybycie i udział w obradach.

Sesja odbyła się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu i trwała od godz. 1400 do godz.1645.

Na tym protokół zakończono.

Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Rolirad
Protokołowała
Inspektor ds. obsługi rady gminy
Aleksandra Bednarek

Protokół Nr VIII/15
z sesji Rady Gminy Lubanie
odbytej w dniu 30 czerwca 2015 roku

Odegrano hymn „ Jeszcze Polska nie zginęła”
Otwarcia obrad dokonała Pani Barbara Rolirad – Przewodnicząca Rady Gminy witając radnych oraz gości:
- Wójta Gminy Panią Larysę Krzyżańską,
- Sekretarza Gminy Panią Irenę Mroczkowską,
- Skarbnika Gminy Panią Grażynę Pruchnicką,
- Radnego Powiatowego Pana Piotra Stannego,
- Prezesa Koła Rencistów i Emerytów Panią Stanisławę Szczęsną,
- Prezesa Koła Kombatantów i Inwalidów Wojennych Pana Tadeusza Kurdubskiego,
- dyrektorów szkół,
- kierowników jednostek organizacyjnych,
- sołtysów,
- wszystkich obecnych.

Przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że na stan 15 radnych w sesji bierze udział 15 radnych, co stanowi wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Przewodnicząca rady gminy przedstawiła propozycję porządku obrad VIII sesji Rady Gminy Lubanie:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z VI oraz VII sesji Rady Gminy.
5. Przedstawienie dokumentów związanych z wykonaniem budżetu za rok 2014:
a) sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lubanie,
b) informacji o stanie mienia komunalnego,
c) sprawozdania finansowego.
d) opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy,
e) wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu budżetu gminy przez Wójta Gminy i udzielenia absolutorium,
f) pisma Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy .
6. Dyskusja nad problematyką związaną z wykonaniem budżetu gminy za 2014 rok oraz nad absolutorium dla Wójta Gminy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lubanie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2015 – 2020.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na 2015 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych wybieranych na kadencję 2016-2019.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Lubanie na czas nieoznaczony, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ten sam lokal.
13. Przyjęcie informacji o zakresie działań podjętych w dziedzinie kultury i rozrywki w gminie Lubanie w roku 2014.
14. Przyjęcie informacji w sprawie osiągnięć, problemów oraz wyników ze sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w placówkach oświatowych w roku szkolnym 2014/2015.
15. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
16. Zakończenie obrad.

Podczas przedstawiania porządku obrad sesję opuścił Pan Jarosław Kulpa, na sali znajduje się 14 radnych.

Uwag do przedstawionego porządku obrad nie zgłoszono.

Za przyjęciem przedstawionego porządku obrad głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że porządek obrad VIII sesji Rady Gminy Lubanie został przyjęty.

Do punktu 4
Uwag do protokołu Nr VI/15 z sesji Rady Gminy Lubanie z dnia 30 kwietnia 2015 oraz protokołu Nr VII/15 z sesji Rady Gminy Lubanie z dnia 27 maja 2015 r. nie zgłoszono.

Za przyjęciem protokołów głosowało 14 radnych , głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że protokoły z VI oraz VII sesji Rady Gminy zostały przyjęte bez poprawek.

Na sesję wrócił Pan Jarosław Kulpa, na sali znajduje się 15 radnych.

Do punktu 5
Skarbnik gminy Pani Grażyna Pruchnicka przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2014, informację o stanie mienia komunalnego gminy oraz sprawozdanie finansowe.

Pani wójt gminy przedstawiła uchwałę Nr 14/S/2015 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Lubanie sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.

Przewodniczący komisji rewizyjnej Pan Grzegorz Skarupski przedstawił wniosek komisji rewizyjnej z dnia 19 maja 2015 r. o udzielenie absolutorium wójtowi gminy oraz opinię o wykonaniu budżetu gminy Lubanie za 2012 rok.

Przewodnicząca rady gminy przedstawiła uchwałę Nr 10/Kr/2015 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lubanie o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Lubanie za wykonanie budżetu za 2014 rok.

Pani wójt gminy zabrała głos w sprawie wykonania budżetu gminy za rok 2014
PANI PRZEWODNICZĄCA
PANIE, PANOWIE
RADNI !
SZANOWNI PAŃSTWO !

Spełniając wymogi wynikające z ustawy o finansach publicznych komplet sprawozdań z wykonania budżetu gminy za 2014 rok przedłożyłam Radzie Gminy, Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Delegaturze Najwyższej Izby Kontroli.
Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy na posiedzeniu w dniu 22 kwietnia 2015 roku zaopiniował pozytywnie sprawozdanie a uzasadnienie zawarto w uchwale nr 14/S/2015. Treść uchwały przekazano Państwu Radnym do wiadomości.
WYSOKA RADO!
Budżet Gminy Lubanie na 2014 rok uchwalony był w grudniu 2013 roku a opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 09 stycznia 2014 roku pod pozycją 85.
SZANOWNI PAŃSTWO !
Wyniki finansowe dotyczące wykonania budżetu analizowane były na posiedzeniach komisji rady gminy. Podczas dzisiejszej sesji przypomniała o nich Pani skarbnik.
Dla pełnego zobrazowania zwrócę uwagę tylko na niektóre fakty.
Źródłami dochodów budżetowych są:
- dochody własne gminy, które stanowią 48,53% wykonanych dochodów,
- dotacje celowe ze wskaźnikiem procentowym 24,39%,
- subwencja ogólna to 27,08% dochodów ogółem.
Wymóg wynikający z art. 242 ustawy o finansach publicznych jest spełniony. To znaczy, że różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi za 2014 rok wynosi 853.995,37 zł.
Natomiast różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o wolne środki za 2013 rok a wydatkami bieżącymi to 1.283.859,22 zł.
Dlatego o tym przypominam ponieważ wysokość nadwyżki operacyjnej w poszczególnych latach ma kluczowy wpływ na możliwość obsługi zadłużenia od 2015 roku.
Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2014 roku stanowi 16,03% dochodów wykonanych.
WYSOKA RADO!
Kilka zdań poświęcę informacji o stanie mienia komunalnego. Jak wynika z danych liczbowych na koniec 2014 roku wartość brutto składników mienia komunalnego wynosiła 45.278.232,13 zł i wzrosła w porównaniu do analogicznego okresu 2013 roku o 2.968.890,00 zł.
Wartość umorzenia składników mienia komunalnego wynosi 15.551.137,00 zł.
Dochody roczne osiągnięte przy udziale mienia komunalnego, które wpływają na rachunki bankowe urzędu gminy i zakładu budżetowego wynoszą 815.196,49 zł.
PANI PRZEWODNICZĄCA
WYSOKA RADO!

Rok 2014 jest kolejnym korzystnym okresem dla naszej gminy. Wiem, że chciałoby się zgromadzić więcej majątku, lecz większość tych zadań szczególnie majątkowych jest możliwa do wykonania po pozyskaniu stosownych dotacji i dofinansowań z różnych źródeł.
W obecnym składzie realizowaliśmy budżet bardzo krótko. Mając na uwadze ciągłość władzy absolutorium jest udzielane za cały rok budżetowy.
Za to, że znacie Państwo oczekiwania mieszkańców gminy i zawsze chętnie wprowadzacie do budżetu moje nowe pomysły należą się Państwu szczere podziękowania.
Możemy sobie powiedzieć, że osiągnięte efekty powstały przy Państwa wydatnej pomocy.
Za dotychczasową współpracę Państwu dziękuję i proszę o dalsze wsparcie.
Dziękuję za uwagę.

Do punktu 6
W dyskusji nad problematyką związaną z wykonaniem budżetu gminy za 2014 rok oraz nad absolutorium dla wójta gminy udział wzięli:
Radny Edward Żychlewicz
Analiza przedstawionych dokumentów pozwala pozytywnie ocenić wykonanie budżetu za rok 2014. Wykonanie dochodów w 96,1 % i wydatków w 92,5 % świadczy o prawidłowej realizacji budżetu. Możliwe było to również dzięki sprawnej współpracy gospodarzy gminy z radnymi, jednostkami organizacyjnymi czy podmiotami zewnętrznymi. Popieram wniosek komisji rewizyjnej i proszę o podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2014.

Innych uwag nie zgłoszono.

Do punktu 7
Przewodnicząca rady gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubanie za 2014 rok.

Uwag do przedstawionego projektu nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr VIII/35/15 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubanie za 2014 rok.

Do punktu 8
Przewodnicząca rady gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lubanie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014.

Uwag do przedstawionego projektu nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr VIII/36/15 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lubanie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014.

Przewodnicząca Rady Gminy
Absolutorium udzielane Wójtowi jest absolutorium dla wszystkich pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych wykonujących zadania organu wykonawczego. Poprzez instytucję absolutorium radni wyrażają ocenę z finansowego wykonania budżetu.
Dlatego w tym miejscu składam serdeczne podziękowania dla pracowników Urzędu Gminy i gratulacje na ręce Pani Wójt, życząc jej dalszej owocnej pracy w realizacji podjętych zadań.

Pani wójt gminy odebrała gratulacje i kwiaty z rąk przewodniczącej rady gminy, radnych, pracowników urzędu, jednostek organizacyjnych gminy oraz sołtysów.

Przewodnicząca rady gminy ogłosiła 15 minutową przerwę.

Do punktu 9
Skarbnik gminy Pani Grażyna Pruchnicka przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2015 – 2020.
Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr VIII/37/15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2015 – 2020.

Do punktu 10
Skarbnik gminy Pani Grażyna Pruchnicka przedstawiła projekt uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na 2015 rok.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr VIII/38/15 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na 2015 rok.

Do punktu 11
W związku z podjęciem uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych wybieranych na kadencję 2016-2019 przewodnicząca rady gminy poprosiła o zgłoszenie trzech kandydatów do wyżej wymienionego zespołu.
Do składu zespołu zgłoszono następujących radnych;
Radną Dorotę Ciesielską- zgłoszona przez radną Izabelę Karasiewicz
Radną Barbarę Budzyńską- zgłoszona przez radnego Ryszarda Szczesnego
Radnego Ryszarda Szczesnego- zgłoszony przez radną Magdaleną Łapciak.

Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na prace w zespole opiniującym kandydatów na ławników.

Radna Dorota Ciesielska zgłosiła radną Barbarę Budzyńską na przewodniczącą zespołu.
Radna Barbara Budzyńska wyraziła zgodę pełnienia funkcji przewodniczącej zespołu.

Przewodnicząca rady gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych wybieranych na kadencję 2016-2019 uwzględniający dokonane zgłoszenia.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr VIII/39/15 w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych wybieranych na kadencję 2016-2019.

Do punktu 12
Pani wójt gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zasad najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Lubanie.
Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr VIII/40/15 w sprawie zasad najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Lubanie.

Do punktu 13
Pani wójt gminy przedstawiła informację o zakresie działań podjętych w dziedzinie kultury i rozrywki w gminie Lubanie w roku 2014.

Uwag do przedstawionej informacji nie zgłoszono.

Za przyjęciem informacji w przedstawionym brzmieniu głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że informacja o zakresie działań podjętych w dziedzinie kultury i rozrywki w gminie Lubanie w roku 2014 została przyjęta.

Do punktu 14
Informacje w sprawie osiągnięć, problemów oraz wyników ze sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w placówkach oświatowych w roku szkolnym 2014/2015 przedstawili ich dyrektorzy w następującej kolejności:
Pani Laura Andrzejczak – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przywieczerzynie,
Pani Anna Płażewska- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ustroniu,
Pan Janusz Szałek – Dyrektor Zespołu Szkół w Lubaniu.

Uwag do przedstawionych informacji nie zgłoszono.

Za przyjęciem informacji w przedstawionym brzmieniu głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że informacje w sprawie osiągnięć, problemów oraz wyników ze sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w placówkach oświatowych w roku szkolnym 2014/2015 zostały przyjęte.

Do punktu 15
W ramach punktu interpelacje, zapytania i wolne wnioski głos zabrały następujące osoby;
Wójt Gminy
Przedstawię kilka bieżących informacji. Po pierwsze rozstrzygnięty został przetarg na wywóz odpadów komunalnych. Wygrała firma z Baruchowa, z którą zostanie zawarta umowa na pół roku. Harmonogram wywozu dostępny będzie w tym tygodniu, w związku z tym proszę sołtysów o pomoc w jego rozwożeniu. Firma z Baruchowa podczas pierwszego wywozu również będzie dostarczać harmonogram.
Druga sprawa to konkurs na dyrektora GOK-u. Do konkursu przystąpiła tylko jedna osoba, Maja Żychlewicz. Po prezentacji jakiej dokonała wobec komisji konkursowej została wybrana Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu. Jest absolwentką zarządzania, obecnie doktorantką zarządzania.
Na rondzie koło Pani Podlaskiej ustawiono barierki ochronne co poprawiło bezpieczeństwo w tym miejscu.
Poza tym wyremontowano 700 m drogi powiatowej Kałęczynek-Toporzyszczewo.
Ostatnio odbyły się dwie imprezy, pierwsza z okazji Dnia Dziecka druga na rzecz Tomka Majchrzaka. Dziękuję firmie Groneko za ufundowanie zjeżdżalni, z których korzystały dzieci podczas Dnia Dziecka. Dziękuję również Pani Laurze Andrzejczak oraz nauczycielom za zorganizowanie koncertu, a radnym, sołtysom oraz ludziom dobrej woli za pomoc na rzecz Tomka Majchrzaka. Tomek jest już po operacji, czeka go rehabilitacja.
Radna Agnieszka Augustyniak.
Dziękuję Pani wójt za udostępnienie w miesiącu czerwcu samochodu celem przewozu dzieci na trzy konkursy. Należy podkreślić, iż udział w konkursie przyniósł osiągnięcia.
Wójt Gminy
Każde osiągnięcie jest ważne i cieszy. Jeśli zajdzie potrzeba wsparcia z naszej strony proszę to sygnalizować.

Innych interpelacji, zapytań i wniosków nie zgłoszono.

Do punktu 20
Przewodnicząca rady gminy Pani Barbara Rolirad stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany w związku z czym dokonała zamknięcia VIII sesji Rady Gminy Lubanie. Podziękowała serdecznie wszystkim za przybycie i udział w obradach.

Sesja odbyła się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu i trwała od godz. 1400 do godz.1645.

Na tym protokół zakończono.

Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Rolirad
Protokołowała
Inspektor ds. obsługi rady gminy
Aleksandra Bednarek

Protokół Nr IX/15
z sesji Rady Gminy Lubanie
odbytej w dniu 19 sierpnia 2015 roku


Otwarcia obrad dokonała Pani Barbara Rolirad – Przewodnicząca Rady Gminy witając radnych oraz gości:
- Wójta Gminy Panią Larysę Krzyżańską,
- Sekretarza Gminy Panią Irenę Mroczkowską,
- Skarbnika Gminy Panią Grażynę Pruchnicką,

Przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że na stan 15 radnych w sesji bierze udział 12 radnych, co stanowi wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Przewodnicząca rady gminy przedstawiła propozycję porządku obrad IX sesji Rady Gminy Lubanie:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Gminy.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2015 – 2020.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na 2015 rok.
7. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
8. Zakończenie obrad.

Uwag do przedstawionego porządku obrad nie zgłoszono.

Za przyjęciem przedstawionego porządku obrad głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że porządek obrad IX sesji Rady Gminy Lubanie został przyjęty.

Do punktu 4
Uwag do protokołu Nr VIII/15 z sesji Rady Gminy Lubanie z dnia 30 czerwca 2015 r. nie zgłoszono.

Za przyjęciem protokołów głosowało 12 radnych , głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że protokół z VIII sesji Rady Gminy został przyjęty bez poprawek.

Do punktu 5
Skarbnik gminy Pani Grażyna Pruchnicka przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2015 – 2020.
Wójt Gminy
Zwiększyliśmy plan o 10.000 zł na opracowanie dokumentacji na remont-modernizację drogi gminnej Janowice – Kaźmierzewo. Okazało się, że zadnie wymaga dokonania wielu uzgodnień za które trzeba zapłacić prawie 20.000 zł. Inwestycja wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, opracowania mapy do celów projektowych, dokonania podziałów geodezyjnych, uzyskania decyzji środowiskowej oraz uzgodnienia z gestorami sieci TPSA.

Radny Edward Żychlewicz
Czy nie można negocjować ceny z telekomunikacją, przecież chodzi o podłączenia za które ludzie zapłacili.
Wójt Gminy
Negocjacje raczej nie wchodzą w grę bo chodzi o przekładanie kabli.

Innych uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr IX/41/15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2015 – 2020.

Do punktu 6
Skarbnik gminy Pani Grażyna Pruchnicka przedstawiła projekt uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na 2015 rok.
Radny Edward Żychlewicz
Czy kwota zaplanowana na kosiarkę pozwoli kupić porządny sprzęt?
Wójt Gminy
Zamierzamy kupić kosiarkę dobrej jakości za kwotę ok. 12.000 zł.
Radny Wojciech Kaszubski
O co chodzi z wykupem gruntów w Probostwie Górnym?
Wójt Gminy
Chodzi o wykup pasa gruntu stanowiącego drogę asfaltową będącego przedmiotem egzekucji prowadzonej przez komornika skarbowego. Na podstawie art. 110n §1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji gminie przysługuje prawo pierwokupu tego gruntu.
Radna Dorota Ciesielska
Kiedy będą tablice interaktywne w szkołach? Ponadto gdzie będzie stał zbiornik na paliwo, czy nie lepiej żeby wstawiła go firma dostarczająca paliwo?
Wójt Gminy
Tablice mają być w miesiącu wrześniu. Zbiornik będzie ustawiony za budynkiem urzędu i będzie stanowić naszą własność. Będzie to zbiornik z dystrybutorem, licznikiem i możliwością podłączenia do laptopa celem monitorowania kto i ile paliwa pobiera. Jeśli zbiornik dostarczyłaby firma to stanowiłoby to użyczenie. W przypadku kupna firma dostarczająca paliwo może się zmienić a zbiornik zostaje na naszym stanie.
Radny Wojciech Kaszubski
Ważne jest jakie jest zużycie paliwa, ponieważ od tego zależy wielkość zbiornika.

Innych uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr IX/42/15 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na 2015 rok.

Do punktu 7
W ramach punktu interpelacje, zapytania i wolne wnioski głos zabrały następujące osoby;

Radni zgłosili następujące potrzeby oraz uwagi:
- zapotrzebowanie na trzy lampy solarne na Barcikowie w tym przy przejeździe kolejowym ( r. Rolirad ),
- konieczność wyrównania drogi na Dąbrówce na odcinku od Pani Krutulskiej do Pani Krzyżańskiej ( r. Juchniewicz ),
- konieczność nawiezienia kamienia lub żużlu na drogę do Państwa Kościołowskich w Kucerzu ( r. Łapciak ),
- konieczność uzupełnienia dziury przy chodniku koło Państwa Mrozowicz w Lubaniu ( r. Ciesielska ),
- konieczność nawiezienia żużlu na drogę do Pani Turskiej i Juralewicz i do Pani Łukomskiej i Balukiewicz w sołectwie Janowice oraz potrzebę rozważenia rozbudowy strony internetowej gminy, ponieważ portal społecznościowy Pani wójt dostarcza więcej informacji. Ponadto brakuje ciągle tablicy informującej o miejscowości Przywieczerzynek ( r. Wesołowski ),
- konieczność położenia frezowiny na drogę do Pana Sławianowskiego w Mikanowie A oraz poprawienia tabliczki informującej o miejscowości usytuowanej koło Państwa Urbańskich poprzez wskazanie drugiej części Mikanowa A( r. Zakrzewska ),
- konieczność ustawienia na drodze przy wiatrakach w Kucerzu tabliczki informacyjnej o miejscowościach Kucerz Mikorzyn Gąbinek ( r. Karasiewicz ).

Radna Pani Magdalena Łapciak w imieniu młodzieży podziękowała pani wójt za zakupienie siatek do bramek na boisko w Gąbinku.
Radny Pan Wojciech Kaszubski podziękował pan wójt za lustro na Bodzi oraz radna Pani Jadwiga Krusińska za lustro na Probostwie Dolnym.

Pani wójt poinformowała radnych oraz udzieliła im następujących odpowiedzi:
- Energa Oświetlenie w przyszłym tygodniu będzie zakładała oświetlenie na Krzyżówkach,
- w przeciągu miesiąca powinny zapalić się lampy zamontowane na Włoszycy, w Mikanowie B koło P. Biernackiej oraz P. Duszczak oraz w Lubaniu koło P. Kołtońskich,
- zamontowano lustra w Mikanowie A koło P. Mroczkowkskiej oraz w Probostwie Dolnym koło P. Brzezińskiej. W sierpniu powinny zostać zamontowane lustra przy drogach powiatowych w Lubaniu i Probostwie Górnym,
- dzięki wsparciu finansowemu gminy zakupiono zestaw hydrauliczny za kwotę ok. 64.000 zł dla OSP Lubanie, który stanowi sprzęt bardzo dobrej klasy. Otrzymaliśmy ponadto dofinansowanie z Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego oraz z Zarządu Związku OSP. Mniejszy zestaw hydrauliczny przeszedł do OSP Janowice, z kolei OSP Ustronie otrzymało agregat. Należy podkreślić, iż tylko trzy gminy powiatu włocławskiego, w tym gmina Lubanie, posiada tak wysokiej jakości sprzęt.
- zarządzeniem wójta gminy ustalono stawki czynszu za wynajmowane lokale, które utrzymano na poziomie dotychczasowym. Ustalenie stawek pozwoli na ogłoszenie przetargu na wynajem apteki,
- rozważenie rozbudowy strony internetowej gminy nastąpi po dożynkach,
- zapotrzebowanie na tablicę informującą o miejscowości Przywieczerzynek zostało zgłoszone do Wojewódzkiego Zarządu Dróg – czekamy na odpowiedź.

Do punktu 8
Przewodnicząca rady gminy Pani Barbara Rolirad stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany w związku z czym dokonała zamknięcia IX sesji Rady Gminy Lubanie. Podziękowała serdecznie wszystkim za przybycie i udział w obradach.


Sesja odbyła się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lubaniu i trwała od godz. 1300 do godz.1415.

Na tym protokół zakończono.
Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Rolirad
Protokołowała

Inspektor ds. obsługi rady gminy
Aleksandra Bednarek

Protokół Nr X/15
z sesji Rady Gminy Lubanie
odbytej w dniu 21 października 2015 roku

Odegrano hymn „ Jeszcze Polska nie zginęła”
Otwarcia obrad dokonała Pani Barbara Rolirad – Przewodnicząca Rady Gminy witając radnych oraz gości:
- Wójta Gminy Panią Larysę Krzyżańską,
- Sekretarza Gminy Panią Irenę Mroczkowską,
- Skarbnika Gminy Panią Grażynę Pruchnicką,
- Prezesa Lubańskiego Towarzystwa Piłkarskiego Pana Jana Dziobę,
- Zastępcę Prezesa Koła Rencistów i Emerytów Panią Urszulę Zdanowską,
- Prezesa Koła Kombatantów i Inwalidów Wojennych Pana Tadeusza Kurdubskiego,
- dyrektorów szkół i przedszkola,
- kierowników jednostek organizacyjnych,
- sołtysów,
- wszystkich obecnych.

Przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że na stan 15 radnych w sesji bierze udział 15 radnych, co stanowi wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Przewodnicząca rady gminy przedstawiła propozycję porządku obrad X sesji Rady Gminy Lubanie:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Gminy.
5. Wybór ławników do Sądu Rejonowego we Włocławku:
a) ustalenie regulaminu głosowania,
b) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
c) przedstawienie opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników,
d) przeprowadzenie wyborów,
e) podjęcie uchwały stwierdzającej dokonanie wyboru ławników.
6. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Lubanie za I półrocze 2015 roku.
7. Przyjęcie informacji o wynikach analizy oświadczeń majątkowych złożonych Wójtowi Gminy oraz Przewodniczącej Rady Gminy.
8. Przyjęcie informacji o realizacji zadań w zakresie sportu i rekreacji powierzonych Lubańskiemu Towarzystwu Piłkarskiemu za I półrocze 2015 roku.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2015 – 2020.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na 2015 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez gminę Lubanie od samorządu powiatu włocławskiego zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych.
12. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
13. Zakończenie obrad.

Uwag do przedstawionego porządku obrad nie zgłoszono.

Za przyjęciem przedstawionego porządku obrad głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że porządek obrad X sesji Rady Gminy Lubanie został przyjęty.

Do punktu 4
Uwag do protokołu Nr IX/15 z sesji Rady Gminy Lubanie z dnia 19 sierpnia 2015 r. nie zgłoszono.

Za przyjęciem protokołów głosowało 14 radnych , głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że protokół z IX sesji Rady Gminy został przyjęte bez poprawek.


Do punktu 5
Przewodnicząca rady gminy poinformowała, iż zgodnie z przepisem art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych wyboru ławników do sądu rejonowego dokonuje rada gminy, której obszar jest objęty właściwością tego sądu w głosowaniu tajnych. Sposób głosowania tajnego każdorazowo ustala rada gminy, co wynika z § 61 ust. 1 Statutu Gminy Lubanie. W związku z tym zaproponowała następujący regulamin głosowania na ławników do Sądu Rejonowego we Włocławku:
1. Radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady Gminy, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady.
2. Imiona i nazwiska kandydatów umieszcza się na karcie do głosowania w kolejności alfabetycznej.
3. Głosując na wybraną osobę należy postawić znak „X” w kratce umieszczonej po prawej stronie obok nazwiska kandydata.
4. Aby głos był ważny należy postawić znak „X” obok jednego lub dwóch nazwisk kandydatów.
5. Do przeprowadzenia głosowania powołuje się z grona Rady Komisję Skrutacyjną.
6. Dla zebrania głosów Komisja Skrutacyjna posługuje się urną, oblicza otrzymane przez kandydatów głosy i ustala wyniki głosowania.
7. Komisja Skrutacyjna sporządza protokół głosowania, który powinien zawierać:
a) skład Komisji Skrutacyjnej,
b) nazwiska i imiona kandydatów,
c) podanie liczby :
- oddanych głosów,
- głosów nieważnych,
- głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów.
8. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji.

Uwag do przedstawionego regulaminu nie zgłoszono.

Za przyjęciem regulaminu w przedstawionym brzmieniu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania wiceprzewodniczący rady gminy stwierdził, że regulamin głosowania na ławników do Sądu Rejonowego we Włocławku został przyjęty.

W ramach kolejnego etapu wyboru ławników, zgłoszono następujących kandydatów do pracy w Komisji Skrutacyjnej:
Radną Izabelę Karasiewicz - zgłoszona przez r. I. Zakrzewską,
Radnego Jarosława Kulpę - zgłoszony przez r. W. Kaszubskiego,
Radną Agnieszkę Augustyniak - zgłoszona przez r. E. Żychlewicza.
Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej.

Za powołaniem Komisji Skrutacyjnej w składzie:
1. Izabela Karasiewicz
2. Jarosław Kulpa
3. Agnieszka Augustyniak
głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania wiceprzewodniczący rady gminy stwierdził, że została powołana Komisja Skrutacyjna do przeprowadzenia wyborów na ławników do Sądu Rejonowego we Włocławku.

Przewodnicząca zespołu opiniującego kandydatów na ławników Pani Barbara Budzyńska przedstawiła opinię o kandydatach na ławników zgłoszonych Radzie Gminy Lubanie z dnia 10 września 2015 r.

Przewodnicząca rady gminy ogłosiła 5 minutową przerwę, celem przygotowania przez Komisję Skrutacyjna wyborów.

Po wznowieniu obrad radni oddali swoje głosy na kartkach opieczętowanych pieczęcią rady gminy do zamkniętej urny.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Pan Jarosław Kulpa odczytał protokół głosowania stwierdzający, iż ławnikami do Sądu Rejonowego we Włocławku zostali wybrani:
- Pani Magdalena Brzezińska
- Pani Jolanta Duszyńska
Protokół Komisji Skrutacyjnej w załączeniu.

Przewodnicząca rady gminy przedstawiła projekt uchwały stwierdzającej dokonanie wyboru ławników do Sądu Rejonowego we Włocławku.

Uwag do przedstawionego projektu nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr X/43/15 w sprawie stwierdzenia wyboru ławników do Sądu Rejonowego we Włocławku.

Do punktu 6
Skarbnik gminy Pani Grażyna Pruchnicka przedstawiła informacje o przebiegu wykonania budżetu gminy Lubanie za I półrocze 2015 roku.
Pani wójt przedstawiła uchwałę Nr 9/I/2015 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 3 września 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Lubanie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku.

Uwag do przedstawionej informacji nie zgłoszono.

Za przyjęciem informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Lubanie za I półrocze 2015 roku głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła,
że informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Lubanie za I półrocze 2015 roku została przyjęta.

Do punktu 7
Przewodnicząca rady gminy przedstawiła analizę oświadczeń majątkowych złożonych jej przez radnych Rady Gminy Lubanie.
Pani wójt przedstawiła analizę oświadczeń majątkowych złożonych przez pracowników jej podległych.

Do punktu 8
Prezes Lubańskiego Towarzystwa Piłkarskiego Pan Jan Dzioba przedstawił informację o realizacji zadań w zakresie sportu i rekreacji powierzonych Lubańskiemu Towarzystwu Piłkarskiemu za I półrocze 2015 roku.
Tytułem uzupełnienia przedstawionej informacji Prezes LTP poinformował, iż na spadek drużyny z IV do V ligi wpłynęło między innymi to, iż w sezonie 2014/2015 ligę opuszczało sześć drużyn, nie jak dotychczas cztery. Ponadto nieprzychylność sędziów spowodowała, iż LTP przegrało cztery mecze. Sprawozdanie finansowe zostało przedstawione na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. Na 106 tys. wydatkowanych w I półroczu 2015 r. 95 tys. pochodziło z dotacji budżety gminy, pozostała kwota stanowiła pieniądze uzyskane od sponsorów.

Uwag do przedstawionej informacji nie zgłoszono.

Za przyjęciem informacji o realizacji zadań w zakresie sportu i rekreacji powierzonych Lubańskiemu Towarzystwu Piłkarskiemu za I półrocze 2015 roku głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła,
że informacja o realizacji zadań w zakresie sportu i rekreacji powierzonych Lubańskiemu Towarzystwu Piłkarskiemu za I półrocze 2015 roku została przyjęta.

Do punktu 9
Skarbnik gminy Pani Grażyna Pruchnicka przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2015 – 2020.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr X/44/15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2015 – 2020.

Do punktu 10
Skarbnik gminy Pani Grażyna Pruchnicka przedstawiła projekt uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na 2015 rok.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr X/45/15 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na 2015 rok.

Do punktu 11
Pani wójt gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez gminę Lubanie od samorządu powiatu włocławskiego zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr X/46/15 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez gminę Lubanie od samorządu powiatu włocławskiego zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych.

Do punktu 12
W ramach punktu interpelacje, zapytania i wolne wnioski głos zabrały następujące osoby;
Radna Małgorzata Juchniewicz
Zgłaszam interpelację i prośbę do Pani wójt oraz radnych w sprawie konieczności zapewnienia bezpieczeństwa na przejeździe kolejowym położonym w Mikanowie B. Naszym obowiązkiem jest dbanie o życie ludzkie dlatego proszę o ponowne wystosowanie pisma do PKP wnioskującego o założenie sygnalizacji świetlnej lub innego zabezpieczenia przejazdu w Mikanowie B. Może lustro po przeciwnej stronie przejazdu poprawiło by widoczność, którą ogranicza wzniesienie oraz stojący tam domek kolejowy. Pomimo usytuowanego tam znaku stopu nie zaszkodziło by ustawienie przed dojazdem do przejazdu znaku ograniczenia prędkości. Trzeba robić wszystko co pozwoli zapobiec tragicznym wypadkom, jakie miały miejsce na wskazanym przejeździe.
Proszę również Komisję Porządku Publicznego, by zbadała bezpieczeństwo na pozostałych przejazdach w gminie i wnioskowała o zainstalowanie na nich sygnalizacji świetlnej lub jakiejkolwiek innej sygnalizacji.
Wójt Gminy
będę ponawiać interpelację i moblizować PKP do stosownych działań. Przypomnę, iż dwa lata temu pracownicy urzędu mierzyli częstotliwość ruchu na wszystkich przejazdach kolejowych. Wyniki pomiaru wskazały, iż przekroczenie norm wystąpiło na przejeździe kolejowym Lubanie-Parcele. Natężenie ruchu na przejeździe w Mikanowie B mieści sie w określonej prawem nomie, co nie wyklucza faktu, iż wymaga ono zabezpieczenie z uwagi na częste wypadki śmiertlne mające na nim miejsce.
W związku z ostatnim wypadkiem prowadzona jest akcja zbiórki kasztanów, zorganizowana przez gminę Bąkowo, z której dochód zostanie przekazany Państwu Domańskim. Kasztany można przynosić do końca tego tygodnia do GOK, skąd zostaną one odebrane i przekazane firmie skupującej je do celów przetworzenia.Mam nadzieję, iż akcja ta przyniesie wymierny skutek.
Ostatnio skierowałam do Marszałka Województwa Piotra Całbeckiego pismo w sprawie remontu drogi wojewódzkiej nr 3013. Marszałek udzielił mi odpowiedzi następującej treści ( pismo w załączeniu). Dodam, iż na spotkaniu w urządzie marszałkowskim zapewniono mnie, iż remont drogi wojewódzkiej nr 301 jest w planie. Pan marszałek obiecał, że jeśli nie znajdą się pieniądze ze środków unijnych remont wskazanej drogi zostanie wykonany ze środków województwa.
W sprawie remontu dróg powiatowych skierowałam pismo do Zarządu Powiatowego Dróg, jednoczesnie deklarując w nim gotowość do współpracy. Dziękuję radnemu powiatowemu Panu Mariuszowi Bladoszewskiemu za wsparcie mnie w działaniach i osobiste wnioskowanie o remonty dróg powaitowych przebiegających przez gminę Lubanie ( pismo do PZD w załaączeniu ).
W ramach bieżacych informacji dodam, iż :
- zainstalowano dwa lustra. Pierwsze koło mleczarni w Lubaniu, drugie koło Państwa Kubasiewiczów w Probostwie Górnym.
Istnieje również potrzeba instalacji lustra przy przejeździe kolejowym w Barcikowie oraz przy wyjeżdzie koła Pana Zgorzelaka na Włoszycy.
- zakończono remonty dróg Bodzia-Sarnówka oraz w Tadzinie. W roku 2015 zamierzamy dokonać remontu drogi Lubanie -Gąbinek na odcinku koło piekarni.
- kończymy oddziały przedszkolne w Ustroniu i Przywieczerzynie. Jest to zadanie realizowane przy 100 % dofinansowaniu ze środków unijnych,
- Szkoła Podstawowa w Lubaniu otrzymała sześć tablic interaktywnych oraz Szkoły Podstawowe w Ustroniu i Przywieczerzynie po jednej tablicy. Tablice dla szkoły w Lubaniu z oprogramowaniem kosztowały ponad 103 tys. zł. Wkład własny gminy Lubanie wyniósł tylko prawie 26 tys. zł.
Radny Powiatowy Pan Mariusz Bladowszewski
Pani wójt dużo już powiedziała na temat drog powiatowych wymagających remontu. Na Komisji Infrastruktury Rady Powiatu zgłosiłem potrzebę remontu dróg Lubanie - Kucerz oraz Gąbinek-Kucerz - Mikorzyn. Pomimo ujęcia remontu dróg w ramach programów z urzędu marszałkowskiego zabiegamy, by zadania te znalazły się w budżecie powiatu. Po wizji przeprowadzonej na drogach powiatowych gminy Lubanie Dyrektor PZD przyznał, iż wymagają one remontu.
Muszę dodać, iż kościół w Lubaniu otrzymał 22.000 zł ze środków powiatu z działu konserwacja zabytków. Poza tym jednostka OSP Lubanie, będąca w Krajowym Systemie Ratownictwa, otrzymała 6.400 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżace oraz utrzymanie gotowości bojowej.
Radny Ryszard Szczesny
Zwracam się do Komisji Porządku Publicznego, by zwróciła uwagę na nagminne dewastowanie, podorywanie oraz nawożenie błota na drogi. Moim zdaniem trzeba się tym zająć i wreszcie nauczyć ludzi dbałości o porządek.
Przewodnicząca Rady Gminy
Dziękuję za remont drogi na Włoszycy. oby takich remontów było jak najwięcej. W imieniu mieszkańców Barcikowa dziękuję za nawiezienie żużlem drogi przy torach oraz do Pani Błaszczak.

Innych interpelacji, zapytań i wniosków nie zgłoszono.

Do punktu 13
Przewodnicząca rady gminy Pani Barbara Rolirad stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany w związku z czym dokonała zamknięcia X sesji Rady Gminy Lubanie. Podziękowała serdecznie wszystkim za przybycie i udział w obradach.

Sesja odbyła się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu i trwała od godz. 1400 do godz.1645.

Na tym protokół zakończono.

Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Rolirad

Protokołowała
Inspektor ds. obsługi rady gminy
Aleksandra Bednarek

Protokół Nr XI/15
z sesji Rady Gminy Lubanie
odbytej w dniu 26 listopada 2015 roku

Odegrano hymn „ Jeszcze Polska nie zginęła”
Otwarcia obrad dokonała Pani Barbara Rolirad – Przewodnicząca Rady Gminy witając radnych oraz gości:
- Wójta Gminy Panią Larysę Krzyżańską,
- Sekretarza Gminy Panią Irenę Mroczkowską,
- Skarbnika Gminy Panią Grażynę Pruchnicką,
- Prezesa Lubańskiego Towarzystwa Piłkarskiego Pana Jana Dziobę,
- Zastępcę Prezesa Koła Rencistów i Emerytów Panią Urszulę Zdanowską,
- Prezesa Koła Kombatantów i Inwalidów Wojennych Pana Tadeusza Kurdubskiego,
- dyrektorów szkół i przedszkola,
- kierowników jednostek organizacyjnych,
- sołtysów,
- wszystkich obecnych.

Przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że na stan 15 radnych w sesji bierze udział 15 radnych, co stanowi wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Przewodnicząca rady gminy zaproponowała zmianę porządku obrad polegającą na dodaniu po punkcie 9 punktów następującej treści:
Punktu 10 Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2015 a dotyczącego zakupu gruntów pod budowę Przedszkola Samorządowego w Lubaniu,
Punktu 11 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i realizacji” Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Lubanie”
Punktu 12 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
W konsekwencji wprowadzenia niniejszej zmiany Interpelacje, wolne wnioski i zapytania oraz Zakończenie obrad przesuną się o trzy punkty w górę.

Uwag do przedstawionej zmiany nie zgłoszono.

Za przyjęciem zmiany w proponowanym brzmieniu głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że zmiana porządku obrad XI sesji Rady Gminy Lubanie została przyjęta.

Przewodnicząca rady gminy przedstawiła porządek obrad XI sesji Rady Gminy Lubanie:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Gminy.
5. Przyjęcie informacji o stanie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubanie.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości,
b) określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych,
c) obniżenia średniej ceny skupu żyta określonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla celów obliczenia podatku rolnego,
d) wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia jej wysokości i zasad poboru,
e) określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2016 rok dla zakładu budżetowego.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2015 – 2020.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na 2015 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2015 a dotyczącego zakupu gruntów pod budowę Przedszkola Samorządowego w Lubaniu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i realizacji” Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Lubanie”.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
13. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
14. Zakończenie obrad.

Uwag do przedstawionego porządku obrad nie zgłoszono.

Za przyjęciem przedstawionego porządku obrad głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że porządek obrad XI sesji Rady Gminy Lubanie został przyjęty.

Do punktu 4
Uwag do protokołu Nr X/15 z sesji Rady Gminy Lubanie z dnia 21 października 2015 r. nie zgłoszono.

Za przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych , głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że protokół z X sesji Rady Gminy został przyjęty bez poprawek.

Do punktu 5
Pani wójt przedstawiła informację o stanie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubanie.

Uwag do przedstawionej informacji nie zgłoszono.

Za przyjęciem informacji o stanie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubanie głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła,
że informacja stanie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubanie została przyjęta.

Do punktu 6
Pani wójt przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości.
Pani wójt poinformowała obecnych, iż obniżeniu z dwudziestu groszy na osiemnaście groszy od metra kwadratowego powierzchni podlega stawka podatku od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego. Ponadto obniża się stawkę podatku od budynków mieszkalnych z trzydziestu pięciu groszy do trzydziestu groszy za metr kwadratowy powierzchni. Pozostałe stawki podatku od nieruchomości oraz zwolnienia utrzymuje się na poziomie roku bieżącego.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XI/47/15 w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości.

Pani wójt przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 radny wstrzymał się od głosu.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XI/48/15 w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych.

Pani wójt przedstawiła projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta określonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla celów obliczenia podatku rolnego.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XI/49/15 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta określonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla celów obliczenia podatku rolnego.

Pani wójt przedstawiła projekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia jej wysokości i zasad poboru.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XI/50/15 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia jej wysokości i zasad poboru.

Pani wójt przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
Pani wójt poinformowała, iż pomocy przy wypełnieniu nowych wzorów formularzy udzielać będzie pracownik urzędu Pani Ala Urbańska.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XI/51/15 w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.

Przewodnicząca rady gminy ogłosiła 10 minutową przerwę.

Do punktu 7
Pani wójt przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2016 rok dla zakładu budżetowego.
Pani wójt poinformowała, iż wysokość opłat za wodę pozostaję na poziomie 2,50 zł oraz za ścieki na poziomie 3,75 zł.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XI/52/15 w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2016 rok dla zakładu budżetowego.

Do punktu 8
Skarbnik gminy Pani Grażyna Pruchnicka przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2015 – 2020.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XI/53/15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2015 – 2020.

Do punktu 9
Skarbnik gminy Pani Grażyna Pruchnicka przedstawiła projekt uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na 2015 rok.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XI/54/15 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na 2015 rok.

Do punktu 10
Skarbnik gminy Pani Grażyna Pruchnicka przedstawiła projekt uchwały
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2015 a dotyczącego zakupu gruntów pod budowę Przedszkola Samorządowego w Lubaniu.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XI/55/15 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2015 a dotyczącego zakupu gruntów pod budowę Przedszkola Samorządowego w Lubaniu.

Do punktu 11
Pani wójt przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia i realizacji „ Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Lubanie”.
Pan Romuald Meyer przedstawił prezentację Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Lubanie przygotowanego przez Pomorską Grupę Konsultingową Spółka Akcyjna w Bydgoszczy.
Wersja papierowa prezentacji w załączeniu.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.
Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XI/56/15 w sprawie przyjęcia i realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Lubanie”.

Do punktu 12
Pani wójt przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Pani wójt poinformowała, iż przedmiotowa nieruchomość położona jest pomiędzy budynkiem urzędu gminy a działką Pani Lidii Kulpy. Zakupu gruntu o powierzchni prawie siedemdziesiąt pięć arów dokonuje się celem wybudowania na nim przedszkola samorządowego.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XI/57/15 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Do punktu 13
W ramach punktu interpelacje, zapytania i wolne wnioski głos zabrały następujące osoby;


Radny Edward Żychlewicz

W imieniu Pana Cypryjańskiego serdecznie dziękuję Pani wójt za szybką reakcję. Dziękuję również za przełożenie lampy w Bodzi oraz lampy przy wjeździe na autostradę. Pozostaje jeszcze wygaszenie jednej lampy, która świeci już na terenie Toporzyszczewa.
Sołtys sołectwa Kaźmierzewo Pani Zofia Dogońska
Dziękuję Pani wójt za naprawę przystanku w Kaźmierzewie.
Radna Magdalena Łapciak
Wspólnie z radną Izabelą Karasiewicz wnioskujemy o zaplanowanie w budżecie gminy remontu drogi położonej koło Pani wójt. Jest to droga w centrum Lubania bardzo uczęszczana ale bardzo zniszczona. Myślę, że Pani wójt nie powinna się obawiać, że ludzie powiedzą, iż robi drogę do siebie. Jest to odcinek bardzo zniszczony i wymagający gruntownego remontu.
Wójt Gminy
Dziękuję za ten głos w sprawie drogi w centrum Lubania ponieważ rzeczywiście wymaga ona remontu. Na pewno pomyślimy o tym i w przypadku pojawienia się wolnych środków przeprowadzimy jej remont, chociaż zawsze myślę najpierw o innych, a później o sobie.
Dziękuję za miłe słowa Pani sołtys oraz Panu radnemu. Dodam, iż przystanek w Mikanowie również zostanie posprzątany, o co prosiła radna Pani Juchniewicz.
Zakończyliśmy realizację modernizacji oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz rekultywację składowiska odpadów w Kucerzu. Dziękuję wykonawcy rekultywacji wysypiska tj. firmie Groneko za sprawne i rzetelne wykonanie zadania. Ukończona została również budowa- modernizacja drogi Bodzia – Sarnówka oraz drogi w Tadzinie. Przewidujemy modernizację drogi Lubanie – Gąbinek koło piekarni za kwotę 112.000 zł. Przetarg wygrała firma INODROG z Inowrocławia. Jeśli warunki atmosferyczne będą sprzyjające nowa nawierzchnia na tym odcinku powinna zostać zrobiona jeszcze w tym roku.
Uruchomiliśmy w urzędzie gminy mobilny punkt informacji o funduszach unijnych. Punkt będzie czynny raz w miesiącu. Pierwsze przyjęcia odbyły się dnia 13 listopada, następne zaplanowano na miesiąc styczeń. Mobilny punkt obsługuje pracownik urzędu marszałkowskiego, który udziela informacji na temat szkoleń, mikropożyczek czy pozyskiwania funduszy.
Dla poprawy bezpieczeństwa zostało zainstalowane lustro w Barcikowie koło Pana Zgorzelaka.
PKP prowadzi prace na przejeździe kolejowym w centrum, które mają na celu zmianę kategorii przejazdu z D na B, co oznacza instalację sygnalizacji świetlnej oraz półrogatek. Pracę mają być zakończone do końca roku po czym nastąpić musi odbiór techniczny i eksploatacyjny. Myślę, że uruchomienie urządzeń powinno nastąpić w styczniu 2016 roku. Na rok 2016 i 2017 planowana jest zmiana kategorii z D na B na pozostałych przejazdach, co oznacza instalację takich samych urządzeń.
Przewodnicząca Rady Gminy
Mam prośbę do Pani wójt, by nie ustawała w działaniach zmierzających do uruchomienia kolejnych lamp.
Wójt Gminy
Ciągle czekamy na włączenie lamp na Krzyżówkach , co nie zależy od nas. W każdym razie sprawę cały czas monituję.
Radny Edward Żychlewicz
Nie widzę wśród radnych interpelacji, wolnych wniosków ani zapytań, widać nie są teraz potrzebne. W poprzedniej kadencji interpelacje były nie spełniane, w tym dotycząca poprawy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych przez PKP. Pani wójt udało się to załatwić, czyli można.


Wójt Gminy
Wyprzedzamy interpelacje. Mam stały kontakt z radnymi, wszystkie sprawy zgłaszane mi przez radnych załatwiane są na bieżąco.
Przewodnicząca Rady Gminy
Radni swoje uwagi zgłaszają nie tylko podczas sesji, ale również podczas komisji. Brak interpelacji na sesji wynika z tego, że zgłoszenia radnych są załatwiane na bieżąco.

Innych interpelacji, zapytań i wniosków nie zgłoszono.

Do punktu 14
Przewodnicząca rady gminy Pani Barbara Rolirad stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany w związku z czym dokonała zamknięcia XI sesji Rady Gminy Lubanie. Podziękowała serdecznie wszystkim za przybycie i udział w obradach.

Sesja odbyła się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu i trwała od godz. 1400 do godz.1635.

Na tym protokół zakończono.
Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Rolirad

Protokołowała
Inspektor ds. obsługi rady gminy
Aleksandra Bednarek

Protokół Nr XII/15
z sesji Rady Gminy Lubanie
odbytej w dniu 29 grudnia 2015 roku

Odegrano hymn „ Jeszcze Polska nie zginęła”
Otwarcia obrad dokonała Pani Barbara Rolirad – Przewodnicząca Rady Gminy witając radnych oraz gości:
- Wójta Gminy Panią Larysę Krzyżańską,
- Sekretarza Gminy Panią Irenę Mroczkowską,
- Skarbnika Gminy Panią Grażynę Pruchnicką,
- Prezesa Lubańskiego Towarzystwa Piłkarskiego Pana Jana Dziobę,
- Zastępcę Prezesa Koła Rencistów i Emerytów Panią Urszulę Zdanowską,
- Prezesa Koła Kombatantów i Inwalidów Wojennych Pana Tadeusza Kurdubskiego,
- dyrektorów szkół i przedszkola,
- kierowników jednostek organizacyjnych,
- sołtysów,
- wszystkich obecnych.

Przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że na stan 15 radnych w sesji bierze udział 11 radnych, co stanowi wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Przewodnicząca rady gminy przedstawiła porządek obrad XII sesji Rady Gminy Lubanie:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Gminy.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Lubanie na lata 2015 - 2023 .
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2015 – 2020.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na 2015 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2016 – 2022.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2016.
11. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy
13. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
14. Zakończenie obrad.

Uwag do przedstawionego porządku obrad nie zgłoszono.

Za przyjęciem przedstawionego porządku obrad głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że porządek obrad XI sesji Rady Gminy Lubanie został przyjęty.

Do punktu 4
Uwag do protokołu Nr XI/15 z sesji Rady Gminy Lubanie z dnia 26 listopada 2015 r. nie zgłoszono.

Za przyjęciem protokołu głosowało 11 radnych , głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że protokół z XI sesji Rady Gminy został przyjęty bez poprawek.

Do punktu 5
Przewodnicząca rady gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XII/58/15 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.

Do punktu 6
Pani wójt przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Lubanie na lata 2015 – 2023.

Na sesję przybyła Pani Jadwiga Krusińska, na sali znajduje się 12 radnych.

Przewodnicząca Rady Gminy
Należy zaznaczyć, iż jako jedyna gmina w powiecie posiadamy Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, który służy pozyskiwaniu przez gminę środków na działania inwestycyjne podejmowane między innymi przez mieszkańców. Mam nadzieję, że Plan Rozwoju Lokalnego pozwoli pozyskać koleje środki finansowe z przeznaczeniem na cele modernizacyjne i remontowe. Dodam, iż potrzeb jest bardzo wiele.

Innych uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XII/59/15 w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Lubanie na lata 2015 – 2023.

Do punktu 7
Skarbnik gminy Pani Grażyna Pruchnicka przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2015 – 2020.

Na sesję przybył Pan Grzegorz Skarupski, na sali znajduje się 13 radnych.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XII/60/15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2015 – 2020.

Do punktu 8
Skarbnik gminy Pani Grażyna Pruchnicka przedstawiła projekt uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na 2015 rok.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XII/61/15 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na 2015 rok.

Do punktu 9
Skarbnik gminy Pani Grażyna Pruchnicka przedstawiła projekt uchwały
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2016 – 2022.

Pani wójt przedstawiła Uchwałę Nr 4/WPF/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2016 – 2022.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XII/62/15 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2016 - 2022.

Do punktu 10
Skarbnik gminy Pani Grażyna Pruchnicka przedstawiła projekt uchwały
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2016.

Pani wójt przedstawiła Uchwałę Nr 4/P/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Lubanie na 2016 rok oraz Uchwałę Nr 3/DPr/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Lubanie na 2016 rok.

Radny Edward Żychlewicz
Jako Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów informuję, iż komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu na rok 2016. Proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały w przedstawionym brzmieniu.
Przewodnicząca Rady Gminy
W imieniu całej rady gminy dziękuję Pani Skarbnik oraz pracownikom finansowym za wysiłek włożony w przygotowanie budżetu na rok 2016.

Innych uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XII/63/15 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2016.

Do punktu 11
Przewodnicząca rady gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Lubanie.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XII/64/15 w odwołania Skarbnika Gminy Lubanie.

Wójt Gminy
Z wzruszeniem składam serdeczne podziękowania Skarbnikowi Gminy Pani Grażynie Pruchnickiej. W związku z zakończeniem przez Panią pracy na stanowisku Skarbnika Gminy pragnę złożyć podziękowania za wieloletnią sumienną pracę oraz zaangażowanie z jakim pełniła Pani tę funkcję, a także za wzorowe wywiązywanie się z powierzonych obowiązków na rzecz społeczności lokalnej.
Gratulujemy wszystkich osiągnięć i życzymy zdrowia, wszelkiej pomyślności i powodzenia w realizacji dalszych zamierzeń oraz satysfakcji w życiu osobistym.

Pani wójt złożyła na ręce Pani Skarbnik kwiaty oraz pamiątkowy dyplom w etui.
Wyrazy podziękowania w imieniu rady gminy złożyła Przewodnicząca Rady Gminy wraz z Wiceprzewodniczącymi.

Skarbnik Gminy
Dziękuję Pani Wójt, Państwu radnym oraz Paniom i Panom sołtysom za lata udanej współpracy. Dziękuję przede wszystkim za zrozumienie i tworzenie miłej oraz ciepłej atmosfery.

Do punktu 12
Przewodnicząca rady gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Lubanie.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XII/65/15 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Lubanie.

Lidia Kokowicz
Dziękuję za obdarzenie mnie zaufaniem. Obiecuję, że pracę swą będę wykonywała sumiennie, starannie i z pełnym zaangażowaniem.
Wójt Gminy
Pani Lidka to osoba opanowana, sumienna, kompetentna i posiadająca wymaganą wiedzę. Myślę, że wymienione atuty pozwolą jej dobrze wykonywać powierzone jej obowiązki i osiągnąć takie sukcesy jakimi może pochwalić się ustępująca Pani Skarbnik.
Przewodnicząca Rady Gminy
W imieniu radnych życzę powodzenia. Mam nadzieję, że udzielone Pani zaufanie nie zostanie zawiedzione.

Do punktu 13
W ramach punktu interpelacje, zapytania i wolne wnioski głos zabrały następujące osoby;
Komendant PP w Brześciu Kujawskim Pan Henryk Marczewski
15 listopada bieżącego roku złożyłem Komendantowi Miejskiemu Policji raport z prośbą o zwolnienie ze służby. Komendant przychylił się do mojej prośby w związku z tym dnia 15 stycznia 2016 roku, po 32 latach pracy, odchodzę na zasłużoną emeryturę.
Pięć lat temu przejąłem do zabezpieczenia rejon gminy Lubanie, co wywoływało we mnie pewne obawy. Jak się okazało zostaliśmy miło przyjęci przez mieszkańców jak i lokalną władzę. Staraliśmy się w tym czasie zapewnić na terenie gminy bezpieczeństwo. Czy nam się to udało, ocenicie Państwo sami. Dziękuję za współpracę Pani Wójt, radnym, sołtysom, dyrektorom szkół, Panu Pałganowi, Pani Danielewskiej oraz Prezesowi LTP. Życzę wszystkim, by gmina rozwijała się pomyślnie z każdym dniem.
Wójt Gminy
W związku z zakończeniem służby w Policji oraz pracy w Komisariacie Policji w Brześciu Kujawskim w imieniu władz samorządowych oraz społeczności lokalnej Gminy Lubanie składamy Panu serdeczne wyrazy podziękowania za trudną i pełną zaangażowania prace na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego. Pana wieloletnia służba przyczyniła się w istotnym zakresie do utrzymania porządku i bezpieczeństwa w naszej gminie, zaś sposób w jaki ją Pan pełnił, pozytywnie kształtował zaufanie społeczne do Policji. Współpraca z Panem była dla nas wielkim zaszczytem.

Pani wójt wręczyła Panu Komendantowi kwiaty oraz drobny upominek wraz z listem gratulacyjnym.

Wójt Gminy
Pierwszy rok nowej kadencji 2014-2018 nie był czasem prosperity dla przeprowadzenia wielu zamierzonych inwestycji, ponieważ w dalszym ciągu oczekujemy na uruchomienie funduszy unijnych na lata 2014 – 2020. Zarazem własnym kosztem zrealizowaliśmy wiele prac zapewniających mieszkańcom komfort i bezpieczeństwo. Gołym okiem można zauważyć owoce wytężonej pracy. Wyznaczyliśmy sobie kierunek zmian na lepsze i każdego dnia realizujemy ten cel. Jest to możliwe dzięki współdziałaniu.
I dlatego jestem bardzo wdzięczna Radzie Gminy za bardzo dobrą współpracę, która przynosi pozytywne efekty oraz sponsorom i mieszkańcom angażującym się w działania na rzecz naszej gminnej społeczności.
I.Infrastruktura drogowa
a)Budowa drogi gminnej Bodzia – Sarnówka
W październiku bieżącego roku zakończono modernizację drogi Bodzia –Sarnówka, który zamknął brakujący odcinek drogi asfaltowej pomiędzy tymi miejscowościami. Odcinek o długości 1,295 km stanowi ciąg komunikacyjny łączący drogi gminne z drogą powiatową Kazimierzewo – Jaranowo. Zadanie polegało na wykonaniu warstwy bitumicznej na istniejącej podbudowie z kamienia wapiennego. Wzdłuż zabudowy mieszkaniowej wykonano chodnik
o szerokości 1,5 m z najazdowym krawężnikiem. Koszt realizacji zadania wyniósł 455 tys. złotych. Inwestycja otrzymała dotację Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego w wysokości 131 tys. złotych.
b) Modernizacja drogi gminnej w Tadzinie
W tym samym miesiącu ukończono modernizację drogi gminnej Tadzin - Łówkowice, na długości 730 m.. Wykonano nawierzchnię bitumiczną o grubości 6 cm i szerokości 4 m. Utworzony ciąg komunikacyjny stanowi dogodne połączenie z gminami Koneck i Bądkowo. Inwestycję zrealizowano
ze środków własnych gminy w kwocie 188 tys. złotych.
c) Modernizacja drogi gminnej w Lubaniu w kierunku PKP
W grudniu rozpoczęły się prace remontowe odcinka drogi gminnej w Lubaniu, od drogi powiatowej przy piekarni (lub OSP Lubanie) w kierunku przejazdu PKP. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, uzyskaliśmy bardzo korzystną cenę (112 tys. zł), oraz dogodny termin wykonania, dlatego już teraz możemy cieszyć się nową nawierzchnią.
d) Plan inwestycyjny drogi gminnej Janowice – Kaźmierzewo
Zadanie jest na etapie opracowania projektu budowlanego. Istniejący pas drogowy wymaga poszerzenia oraz dokonania zmian przebiegającej w pobliżu sieci telekomunikacyjnej. Realizacja projektu planowana jest na rok 2016. Inwestycja będzie współfinansowana przez Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego. W celu pozyskania dotacji, już został złożony stosowny wniosek aplikacyjny.
e) Plan inwestycyjny drogi gminnej Kazimierzewo – Ustronie
Zadanie jest na etapie opracowania projektu budowlanego. W ramach inwestycji zostanie utworzony ciąg komunikacyjny o nawierzchni bitumicznej łączący miejscowości Kaźmierzewo z drogą serwisową autostrady A1 oraz
z drogą powiatową w miejscowości Ustronie. Realizacja inwestycji ma nastąpić
w 2016 roku. Inwestycja zostanie dofinansowana z celowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – budowa i modernizacja dróg lokalnych. Całkowity koszt realizacji zadania wyniesie blisko 800 tys. zł, z czego 500 tys. zostanie pokryte ze środków unijnych.
f) Plan inwestycyjny drogi gminnej Zosin – Siutkówek
Zadanie jest na etapie przygotowawczym, obecnie odbywa się realizacja niezbędnych podziałów geodezyjnych. Wykonanie tej inwestycji planuje się
w 2017 roku. Projekt może uzyskać dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – budowa i modernizacja dróg lokalnych.
II.Bezpieczeństwo
a) Bezpieczeństwo drogowe

Wsłuchując się w głosy mieszkańców, wykonaliśmy kilka inwestycji, które z pewnością podwyższyly standard bezpieczeństwa w naszej gminie.
• W miejscowościach: Lubanie, Bodzia, Mikanowo B, Mikanowo A, Probostwo Dolne, Probostwo Górne, Włoszyca zostały zamontowane lustra drogowe.
• W miejscowości Lubanie - Probostwo Górne w pobliżu ronda powstały energochłonne barierki z zadaniem poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz tzw. sierżanty drogowe w miejscowości Gąbinek-Kucerz.
• Pojawiły się nowe tablice informacyjne w miejscowościach: Mikorzyn, Przywieczerzynek, Kucerz i Gąbinek.
• Wykonaliśmy nowe wiaty przystankowe w Tadzinie, Kucerzu i Kałęczynku.
• W czterech miejscowościach Lubanie (6 szt.), Mikanowo A (1 szt.), Mikanowo B (1 szt.), Kawka - Gąbinek (1 szt.), Włoszyca (1 szt.) zainstalowano lampy uliczne.
• Po mojej interwencji skierowanej do PKP Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy w sprawie podjęcia konkretnych czynności w celu poprawy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych na terenie Gminy, PKP zobowiązało się do wykonania prac polegających na: zabudowie urządzeń zabezpieczających odpowiednich dla kategorii "B" na przejazdach kolejowych kategorii "D" w 2015 r. na przejeździe Lubanie- Parcele (prace trwają) oraz w 2016 i 2017 r. na pozostałych przejazdach: w km 67,903 (droga gminna nr 190150C Mikanowo - Mikanowo B), km 68,572 (droga gminna nr 190148C Lubanie - Dąbrówka - Włocławek) i w km 72,548 (droga gminna nr 190134C Siutkówek - Włoszyca), a także na remoncie nawierzchni kolejowej i drogowej na wszystkich przejazdach kolejowych znajdujących się w ciągu dróg gminnych oraz na przejeździe kolejowym w ciągu drogi powiatowej nr 2903C Lubanie – Kucerz”.

b) Ochrona przeciwpożarowa i ratownictwo
Wszystkie jednostki OSP działające na terenie naszej gminy zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt ratowniczy.
Dzięki dofinansowaniu z budżetu Gminy Lubanie, Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz z Zarządu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Jednostka OSP Lubanie otrzymała nowoczesny zestaw hydrauliczny do ratownictwa technicznego firmy Lukas, składający się z agregatu prądotwórczego, pompy hydraulicznej, rozpieracza kolumnowo – teleskopowego, rozpieracza ramieniowego oraz nożyc. Jest to sprzęt o wysokim standardzie, którego posiadaniem mogą pochwalić się nieliczne jednostki z powiatu włocławskiego. Wartość sprzętu wynosi około 64 tys. złotych. Jednostce OSP Janowice został przekazany zestaw hydrauliczny średni do ratownictwa technicznego, pozwalający prowadzić działania ratownictwa technicznego na terenie gminy i powiatu. Ponadto zakupiono: stojak hydrantowy, smok kątowy i pachołki ostrzegawcze z oświetleniem w ilości 5 sztuk. Tłocznia Gazu w Gąbinku, przekazała jednostce aparat ochrony dróg oddechowych wraz z 2 butlami 6 litrowymi ze sprężonym powietrzem. OSP Ustronie wzbogaciła się o nowy agregat prądotwórczy. Sprzęt ten jest wymagany w standardowym wyposażeniu ochotniczych jednostek straży pożarnych przez Komendę Główną Państwowych Straży Pożarnych.

III. Infrastruktura społeczna
a) Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych

W ramach projektu zakupiono urządzenia i sprzęty dla oddziałów przedszkolnych działających przy Szkołach Podstawowych w Przywieczerzynie i Ustroniu. Projekt został zrealizowany dzięki środkom pozyskanym z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Poddziałania: 9.1.1 - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Zakupiono urządzenia na wyposażenie placu zabaw, wyposażenie kuchni (m. in. zmywarki, kuchnie, lodówki, talerze, sztućce, blaty, zlewy), urządzenia do utrzymania czystości (odkurzacze, pralki), meble do sal przedszkolnych, zabawki, pomoce dydaktyczne, artykuły plastyczne, sprzęt elektroniczny (tablice interaktywne, komputery, telewizory LCD, kopiarki, rzutniki, oprogramowanie). Ponadto dokonano remontu toalet. Pragnę podkreślić, iż oszczędności wygospodarowane z przeprowadzonego przetargu (ponad 30 tys. złotych) pozwoliły dokonać zakupu dodatkowego sprzętu elektronicznego, wyposażenia do sal gimnastycznych, artykułów plastycznych, komputerów, drukarek i wyposażenia stołówek.
b) Budowa przedszkola w Lubaniu
W tym roku opracowaliśmy projekt nowego budynku przedszkola samorządowego oraz wynegocjowaliśmy korzystne warunki zakupu działki pod budowę tego obiektu. Jest to działka zlokalizowana bezpośrednio przy Urzędzie Gminy, charakteryzująca się odpowiednią powierzchnią, umożliwiającą swobodną lokalizację budynku przedszkola, placu zabaw oraz niezbędnej infrastruktury. Na sfinansowanie budowy będziemy ubiegać się o dotację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, gdzie w ramach środków przeznaczonych na politykę terytorialną możemy uzyskać 85 % dofinansowania.
c) Otwarcie świetlicy w Kałęczynku
W lutym bieżącego roku została oddana do użytkowania świetlica w miejscowości Kałęczynek. W ramach zadania wybudowany został nowy budynek wraz z zagospodarowaniem otoczenia. Ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach Odnowy i Rozwoju Wsi uzyskaliśmy dotację w kwocie blisko 140 tys. zł. Wartość inwestycji wyniosła: 248.777 zł. i została pokryta ze środków tegorocznego budżetu.
d) Budowa miejsca ogniskowego
Przy świetlicy w Gąbinku powstało miejsce ogniskowe, które zostało dofinansowane w 100 % ze środków Lokalnej Grupy Działania Dorzecza Zgłowiączki.
e) Zakup kosiarki bijakowej
W celu utrzymania czystości i porządku przy drogach gminnych zaplanowaliśmy zakup kosiarki bijakowej za kwotę niespełna 11 tys. zł, umożliwiającej sprawne i szybkie koszenie przydrożnych traw a nawet zakrzaczeń. Zakup dofinansowany został ze środków tzw. funduszu drzewkowego w kwocie około 5 tys. Była to ostatnia transza pieniędzy z funduszu przyznanego w ramach odszkodowania za zniszczenia podczas budowy autostrady A1.
f) Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Mieszkańcy naszej gminy mogą korzystać z dofinansowania do instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków. Dofinansowanie ze środków budżetu gminy wynosi 50% poniesionych kosztów na wybudowanie oczyszczalni. W bieżącym roku z dofinansowania skorzystało 15 rodzin. Na 2016 roku z budżetu gminy przeznaczono na ten cel 30 tys. złotych.

IV. Działalność oświatowo – kulturalna
1. Kultura
a) Gminny Ośrodek Kultury stał się miejscem chętnie odwiedzanym przez społeczność
lokalną. Po raz pierwszy zorganizowano koncerty charytatywne, których celem było wsparcie finansowe potrzebujących mieszkańców gminy. W grudniu zeszłego roku odbyła się pierwsza edycja koncertu bożonarodzeniowego, na który przybyła rekordowa liczba mieszkańców (ok. 300 osób), a w tym roku uczestniczyło ok. 800 osób. Częściej również odbywają się zabawy taneczne oraz koncerty okolicznościowe. GOK stał się miejscem, który aktywnie uczestniczy w tworzeniu opraw artystycznych świąt państwowych i religijnych. 1 czerwca 2015 roku na placu przy Szkole Podstawowej odbył się Gminny Dzień Dziecka. Po raz pierwszy dzieci korzystały z bezpłatnych atrakcji takich jak tor przeszkód i zjeżdżalnia. Na gminnej scenie zaprezentowali się artyści ze szkół: Ustronia, Przywieczerzyna i Lubania a także soliści z GOK Lubanie oraz gościnnie teatr w przedstawieniu "Kot i mysz w cyrku". Wszyscy otrzymali poczęstunek. Po raz pierwszy zorganizowano letnie warsztaty naukowe pod hasłem „Wakacje z Gokiem”,( na które codziennie uczęszczało ok. pięćdziesięcioro dzieci), czy warsztaty rękodzielnicze ozdób świątecznych z okazji Mikołajek. Nowe inicjatywy GOK to również organizacja wycieczek dla dzieci, przedstawień teatralnych dla najmłodszych, organizacja „Strefy kibica”, czy Turnieju PlayStation. Latem zakupiono leżaki, które przed budynkiem GOK-u zachęcały przechodniów do wypoczynku z książką. Od września tego roku GOK skierował dla społeczności lokalnej bogatą ofertę zajęć, w której znalazły się m.in. lekcje gry na instrumentach, nauka śpiewu, lekcje tańca ludowego i nowoczesnego, zajęcia aerobiku, karate. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się warsztaty matematyczne, pomagające opanować bieżący materiał szkolny, pomagające przygotować się do sprawdzianu szóstoklasistom, egzaminu gimnazjalnego i matury. W październiku tego roku miała miejsce pierwsza edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Religijnej. Wartym podkreślenia jest fakt, iż po raz pierwszy gościem dożynek była gwiazda estrady – Artur Barciś. Dzieci działające przy GOK Lubanie z powodzeniem uczestniczą w różnego rodzaju konkursach na szczeblu ogólnopolskim, tym samym promując naszą gminę na terenie całego kraju. Słowem podsumowania: GOK stał się miejscem otwartym dla mieszkańców naszej gminy. Dzięki prowadzeniu racjonalnej polityki finansowej i dochodom wpływającym z zajęć prowadzonych w GOK mogliśmy w grudniu zakupić nowoczesny, cyfrowy sprzęt nagłaśniający.
b) Do świetlic w Kociej Górce i w Ustroniu zakupiliśmy piłkarzyki do gry oraz nowe siatki do bramek na boisku w Gąbinku.
2. Edukacja
a) W Gimnazjum im. Jana Pawła II wprowadzono naukę języka niemieckiego.
b) W Zespole Szkół w Lubaniu zorganizowano zimowe i letnie półkolonie, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Mogły w nich uczestniczyć wszystkie chętne dzieci, które odwiedziły ciekawe miejsca naszego regionu, poznały ich historię i krajobraz. Uczestniczyły w atrakcyjnych zajęciach edukacyjnych. Nowością jest powstanie koła naukowego, w ramach którego organizowane są dodatkowe wycieczki edukacyjne, spotkania z ciekawymi ludźmi i szkolne konferencje. Półkolonie finansował Urząd Gminy w ramach Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. Cenne jest również zaangażowanie rodziców w edukację i rozwój zainteresowań dzieci poprzez prowadzenie warsztatów np. plastycznych, kulinarnych.
c) W ramach projektu „Realizacja systemu Innowacyjnej Edukacji w Województwie Kujawsko - Pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu otrzymaliśmy osiem zestawów tablic interaktywnych. Szkoła Podstawowa w Lubaniu – 6, SP w Przywieczerzynie – 1, SP w Ustroniu – 1. Tablice z oprogramowaniem kosztowały ponad 103 tys. zł. Wkład własny gminy Lubanie wyniósł około 26 tys. zł.

V. Ochrona środowiska
a) Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest

Aktualnie jesteśmy na ukończeniu realizacji zadania związanego z odbiorem wyrobów zawierających azbest. W tym roku zdemontowane i odebrane zostały odpady z kilkunastu dachów gospodarstw domowych, których właściciele zgłosili się do programu. Całkowity koszt zadania wyniósł ponad 21 tys. złotych. Na realizację uzyskaliśmy 100 % refundacji kosztów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Obecnie rozpoczęliśmy nabór do przyszłorocznego programu. Osoby zainteresowane mogą składać stosowne wnioski, które są również do pobrania na stronie internetowej gminy.

b) Odbiór odpadów komunalnych
W miesiącu czerwcu dokonaliśmy wyboru wykonawcy usług odbioru odpadów komunalnych na terenie naszej gminy. Po przeprowadzeniu dwukrotnie postępowania przetargowego, udało nam się uzyskać bardzo korzystne warunki odbioru odpadów. Uzyskana cena jest około 18 % niższa od dotychczasowej.
W związku z tym przez pół roku nie musieliśmy dokładać do realizacji tych usług, a zaoszczędzone środki będą przeznaczone na inwestycje (dotychczasowa cena: 30.186,00 zł/mies.; aktualna cena 24.700,00 zł/mies.).
Wczoraj wybraliśmy wykonawcę, który będzie świadczył usługi w przyszłym roku. W drugim postępowaniu uzyskaliśmy korzystną cenę 26800 zł/mies. Jest to cena o 10% niższa w stosunku do najkorzystniejszej oferty z pierwszego postępowania (29500 zł/mies.). Przetarg wygrała firma dotychczas świadcząca usługi – Zakład Usług Komunalnych z Baruchowa. Pozostali oferenci zaoferowali wyższe ceny: Ekoskład Sp. z o.o. Służewo: 27399 zł/mies., Saniko Sp. z o.o.: 27910 zł/mies., Groneko: 29800 zł/mies.
c) Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych
Rekultywacja gminnych składowisk odpadów komunalnych została odgórnie narzucona przez organy ochrony środowiska wszystkim gminom posiadającym takie składowiska. W związku z tym, w bieżącym roku rozpoczęliśmy realizację zadania polegającą na rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Kucerz. W chwili obecnej zadanie zostało zrealizowane i jest na etapie rozliczenia finansowego. Na jego realizację uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 95%: w ramach POIŚ (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko) oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 782 tys. złotych. Gmina z własnych środków dołożyła tylko 39 tys. zł.
d)Został opracowany i uchwalony podczas sesji 30 listopada przez Radę Gminy Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, czyli strategiczny dla gminy dokument, mający wpływ na lokalną gospodarkę ekologiczną i energetyczną. Jesteśmy jedyną gminą w powiecie, która posiada ten plan. PGN zawiera informacje o ilości wprowadzanych do powietrza pyłów i gazów cieplarnianych na terenie gminy, podając jednocześnie propozycje konkretnych i efektywnych działań ograniczających te ilości. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Lubanie pomoże w spełnieniu obowiązków nałożonych na jednostki sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej. Posiadanie Planu jest podstawą do uzyskania dotacji m.in. na cele termomodernizacyjne z budżetu Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2015-2020.
e)Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami zostały obniżone stawki podatku od nieruchomości:
- od 1m2 powierzchni mieszkalnej z kwoty 0,35 zł do kwoty 0,30 zł.
- od 1m2 powierzchni pozostałych gruntów z kwoty 0,20 zł do kwoty 0,18 zł.

VI.Pozostałe
a)Darmowe porady prawne.

Jedną z moich pierwszych decyzji było zorganizowanie bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców. Jak ważna i potrzebna była ta inicjatywa, świadczy duża liczba osób, korzystających z tych porad.
b)Bezpłatna hala sportowa
Oddana do użytku w 2002 r. hala miała od początku służyć naszym mieszkańcom, dlatego od stycznia tego roku, wszyscy miłośnicy sportu mogą korzystać z niej bezpłatnie.
c)Darmowe porady specjalisty ds. Funduszy Europejskich
W Urzędzie Gminy w Lubaniu raz w miesiącu odbywa się Mobilny Dyżur specjalisty ds. Funduszy Europejskich. Pierwszy odbył się 13 listopada 2015 roku. Specjalista udzielał bezpłatnych informacji w zakresie: pożyczek europejskich na rozwój firm, mikropożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej, szkoleń i usług rozwojowych z Europejskiego Funduszu Społecznego dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw. Informacje nt. pod numerem tel. 54 2513312 (sekretariat UG).
d)Odśnieżanie
W miesiącu listopadzie zostały podpisane umowy na odśnieżanie. Usługi, jak co roku, oprócz służb gminnych świadczyć będą miejscowi rolnicy. W razie potrzeby do akcji zaangażujemy również inne podmioty, tak aby zapewnić przejezdność dróg w czasie intensywnych opadów śniegu.
e)Ważne spotkania, imprezy i uroczystości
Czujemy się wyróżnieni, że w tym roku w naszej gminie odbyły się dwie powiatowe imprezy.
1.W czerwcu w gminie Lubanie odbyły się Powiatowe Ćwiczenia Obronne pod kryptonimem „KOBRA 2015" w których brało udział około 300 osób.
Tematem ćwiczeń było współdziałanie administracji samorządowej z powiatowymi służbami, inspekcjami i organami wojskowymi w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, wprowadzenia stanu gotowości obronnej państwa czasu kryzysu i stanu wyjątkowego. Ich organizatorami byli: Starostwo Powiatowe we Włocławku, Urząd Gminy w Lubaniu, Komenda Miejska PSP we Włocławku, Komenda Miejska Policji we Włocławku, Wojskowa Komenda Uzupełnień we Włocławku, Tłocznia Gazu Włocławek Gazociągu Jamał - Europa w Gąbinku, Zespół Szkół w Lubaniu.
2. Powiatowa Wystawa Stołów Wielkanocnych z udziałem wielu gości w tym roku odbyła się w hali sportowej Zespołu Szkół w Lubaniu.
Tradycyjne kujawskie potrawy związane ze Świętami Wielkiej Nocy zaprezentowało 17 zespołów ze wszystkich gmin powiatu włocławskiego, 3 szkół ponadgimnazjalnych i domu pomocy społecznej. Szesnastu twórców ludowych eksponowało dzieła swego talentu, a wystawę zwiedziło i uczestniczyło w imprezie kilkuset mieszkańców gminy Lubanie, gmin powiatu i miasta Włocławek.
3. We wrześniu po raz pierwszy w naszej gminie odbył się Konwent Wójtów. którego gościem byli: Wojewoda Kujawsko-Pomorski Pani Ewa Mes oraz Pan Bogdan Dombrowski Podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. Organizacja tego ważnego wydarzenia była wyróżnieniem dla mnie i dla całej gminy. Tematy poruszane podczas spotkania dotyczyły m.in.:
- bieżącej oferty Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu,
- aktualnych informacji o przewidywanych konkursach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
- warunków pomocy państwa w związku z wystąpieniem długotrwałej suszy,
- działania Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w obszarze wspierania rodziny,
- warunków realizacji projektów województwa w oparciu o infrastrukturę KPSI.
4. 27 maja 2015 r. w Dniu Samorządu Terytorialnego odbyły się obchody 25-lecia Samorządności. Wydarzenie rozpoczęto mszą św. w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja w Lubaniu. Po mszy zaproszeni goście udali się do Gminnego Ośrodka Kultury na uroczystą Sesję Rady Gminy. Tradycyjne obrady sesji uświetniła część artystyczna w wykonaniu zespołu folklorystycznego "Kujawy Nadwiślańskie". Punktem kulminacyjnym była prezentacja dorobku Gminy Lubanie w okresie 25 lat istnienia samorządu terytorialnego przedstawiona przez Wójta Gminy Lubanie . W ramach podziękowania za trud i wkład włożony w rozwój samorządu radym i sołtysom wręczono statuetki.
5. Bal charytatywny- to wydarzenie, które cieszyło się dużym zainteresowaniem. Zebrane pieniądze zostały przeznaczone dla dzieci i młodzieży, które osiągają sukces edukacyjny.

Dziękuję radnym za bardzo dobrą współpracę, za systematyczny kontakt ze mną, dzięki temu na bieżąco rozwiązywane są wszystkie problemy i omawiane sprawy mieszkańców. Przepływ informacji jest podstawą bardzo dobrego funkcjonowania Rady Gminy i Urzędu Gminy. Radnym i mnie zależy na tym, aby reagować na potrzeby mieszkańców jak najszybciej, dlatego sesje w większości nie służą zgłaszaniu problemów, gdyż radni czynią to na bieżąco, a przede wszystkim podsumowaniu tego, co udało się zrobić w ciągu ostatniego miesiąca. W ten sposób zyskujemy na czasie. Dziękuję Przewodniczącej Rady Gminy za pomoc i wzorową współpracę. Dziękuję bardzo sołtysom za zaangażowanie w sprawy społeczne mieszkańców, zgłaszanie potrzeb, cenne uwagi i ich pracę na rzecz sołectw oraz wszystkim instytucjom i organizacjom działającym na terenie gminy i współpracującym z Urzędem Gminy.
Dziękuję Kierownikom Jednostek, dyrektorom szkół i przedszkola za rzetelną i odpowiedzialną pracę dla dobra mieszkańców.
W wyjątkowy sposób chciałabym podziękować pracownikom Urzędu Gminy za wsparcie jakie okazali mi od pierwszego dnia mojej pracy i przede wszystkim za wspaniałą atmosferę pełną życzliwości i sympatii.
Dziękuję mieszkańcom za wsparcie, zrozumienie i wiele ciepłych słów i gestów, które spotkały mnie w ciągu roku. Był to rok udany, bogaty w inwestycje i z tego powodu możemy być dumni.
Przewodnicząca Rady Gminy
W imieniu rady gminy pragnę podziękować wszystkim, którzy pracowali dla dobra naszej gminy, a więc Pani wójt, radnym gminnym i powiatowym, pracownikom urzędu gminy, jednostkom organizacyjnym z terenu gminy, zarządowi Lubańskiego Towarzystwa Piłkarskiego, sportowcom, strażakom, sołtysom, służbie zdrowia, policji, przedstawicielom instytucji i organizacji działających na terenie gminy. W szczególności dziękuję Prezesowi Koła Kombatantów i Inwalidów Wojennych Panu Tadeuszowi Kurdubskiemu oraz Przewodniczącej Koła Emerytów i Rencistów Pani Stanisławie Szczęsnej oraz jej zastępcy Pani Urszuli Zdanowskiej, którzy zawsze poświęcają swój całkiem prywatny czas i towarzysza nam podczas sesji. Dziękuję wszystkim sponsorom i przyjaciołom gminy, bez których mijający rok nie byłby obfity w tak ciekawe wydarzenia kulturalne. Podziękowania składam władzom powiatowym i parlamentarzystom. Wszystkim bardzo dziękuję za owocną współpracę w myśl słów Monteskiusza „ Nie trzeba mieć wiele rozumu, by wszystko zmącić, ale trzeba go mieć dużo, by wszystko uładzić”.
Serdecznie dziękuję za wszelkie przejawy życzliwości i serdeczności, dziękuję za życzenia spływające na ręce radnych od uczniów, i jednostek organizacyjnych. Życzę aby zbliżający się szybkimi krokami Nowy Rok 2016 przyniósł wszystkim szczęśliwe, dostatnie i zdrowe życie. Życzę wszystkiego najlepszego, pomyślności w życiu osobistym i zawodowym. Wszystkiego dobrego.
Radny Powiatowy Pan Mariusz Bladoszewski
Na wstępie chciałbym poinformować, iż budżet powiatu został już przyjęty niemal jednogłośnie.
Dziękuję Pani wójt za miniony rok współpracy, podczas którego dała się poznać jako osoba kompetentna i zdecydowanie dążąca do zamierzonego celu. Osobiście poznałem Panią wójt dopiero na początku minionego roku i myślę, że doświadczenie samorządowe wyniesione z domu teraz owocuje dla dobra mieszkańców. Jest to właściwy człowiek na właściwym miejscu.
Życzę wszystkim zdrowia i obyśmy za rok spotkali się w tym samym składzie.
Wójt Gminy
Dziękuję Panu radnemu za zaangażowanie w sprawy gminy i społeczeństwa oraz wsparcie naszych działań w powiecie.
Radna Barbara Budzyńska
W imieniu radnych oraz sołtysa okręgu Lubanie składam Pani wójt podziękowania za wykonanie remontu drogi w kierunku dworca oraz za oświetlenie miejscowości Krzyżówki.
Prezes LTP Pan Jan Dzioba
W imieniu Zarządu LTP dziękuję Panu Komendantowi za współpracę i pomoc w utrzymywaniu porządku podczas meczy. Życzę Panu na tej emeryturze zdrowia i wszelkiej pomyślności.
Dziękuję Pani Wójt oraz Pani Przewodniczącej za zrozumienie naszych potrzeb i życzę sukcesów jeszcze większych niż w tym roku.

Innych interpelacji, zapytań i wniosków nie zgłoszono.

Do punktu 14
Przewodnicząca rady gminy Pani Barbara Rolirad stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany w związku z czym dokonała zamknięcia XII sesji Rady Gminy Lubanie. Podziękowała serdecznie wszystkim za przybycie i udział w obradach.

Sesja odbyła się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu i trwała od godz. 1200 do godz.1435.

Na tym protokół zakończono.
Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Rolirad

Protokołowała
Inspektor ds. obsługi rady gminy
Aleksandra Bednarek
Opublikował: Piotr Rolirad
Publikacja dnia: 25.01.2016
Podpisał: Piotr Rolirad
Dokument z dnia: 12.02.2015
Dokument oglądany razy: 7 126
@ws1.kpsi.pl