RSS
A A A
SmodBIP

Uchwały Rady Gminy 2015

 


Uchwała Nr IV/12/15
Rady Gminy Lubanie
z dnia 3 lutego 2015 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie
na lata 2015- 2020

Na podstawie art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.)

Rada Gminy postanawia:

§ 1

Zmienić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubanie na lata 2015 - 2020 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Rolirad


UZASADNIENIE

do uchwały nr IV/12/15 Rady Gminy Lubanie z dnia 3 lutego 2015 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2020

Zmiany w uchwale nr III/9/14 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2020, które wprowadzone będą uchwałą numer IV/12/2015 Rady Gminy Lubanie z dnia 3 lutego 2015 roku dotyczą głównie:
1) zwiększenia planu dochodów budżetowych z kwoty 15.496.469,00 zł.,
do 15.520.820,84 zł.,
2) wzrostu planu wydatków budżetowych z planowanych 14.700.824,20 zł.,
do 14.725.176,04 zł.
3) wydatki majątkowe wzrosną o 7.000,00 zł. i zamkną się kwotą 1.640.037,00 zł. Przy czym na inwestycje kontynuowane przeznacza się 1.588.037,00 zł., a na nowe 52.000,00 zł.,
4) ulegnie zwiększeniu o 19.864,50 zł., plan dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania realizowane przy udziale środków unijnych, który po zmianach wynosi
52.454,50 zł., a plan wydatków na te projekty wynosi 59.059,00 zł.

Wynik budżetu nie ulegnie zmianie. W celu urealnienia planów wynikających z Wieloletniej Prognozy Finansowej z danymi zawartymi w budżecie gminy winno się wprowadzić wyżej opisane zmiany.

Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Rolirad


OBJAŚNIENIA

do uchwały nr IV/12/15 Rady Gminy Lubanie z dnia 3 lutego 2015 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2020

Proponowane zmiany wynikające z uchwały nr IV/12/15 Rady Gminy Lubanie z dnia 3 lutego 2015 roku, dotyczą załącznika numer 1 do uchwały tj. Wieloletniej Prognozy Finansowej gdzie zawarte są:
- w rubryce numer 1 - dochody ogółem, które ulegają zmianie,
- w rubryce nr 1.1 - dochody bieżące również uległy zmianie,
- w rubrykach od 1.1.1 do 1.1.4 nie wprowadza się zmian,
- w rubryce 1.1.5 - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, które ulegają zwiększeniu,
- w rubryce 1.2 - dochody majątkowe, których plan ulega zwiększeniu.
Rubryki od 2 do 2.2 dotyczą wydatków a zmiany wynikają z uzasadnienia.
Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF przeznaczony jest do przedsięwzięć wieloletnich i nie ma podstawy aby był zmieniany.

Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Rolirad


Uchwała Nr IV/13/15
Rady Gminy Lubanie
z dnia 3 lutego 2015 roku

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 i poz. 645) oraz art. 212 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr III/10/14 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok zmienionej zarządzeniem Nr 0050.5.2015
z dnia 23 stycznia 2015 roku Wójta Gminy Lubanie,

wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1
DOCHODY BUDŻETU w wysokości – 15.496.469,00 zł
zwiększa się do kwoty – 15.520.820,84 zł
2) W § 1 pkt. 1
Dochody bieżące w wysokości – 13.820.713,00 zł
zwiększa się do kwoty – 13.840.577,50 zł

3) W §1 pkt. 2
Dochody majątkowe w wysokości – 1.675.756,00 zł
zwiększa się do kwoty – 1.680.243,34 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

4) W § 2 ust. 1
WYDATKI BUDŻETU w wysokości - 14.700.824,20 zł
zwiększa się do kwoty - 14.725.176,04 zł

5) W § 2 ust. 1 pkt. 1
Wydatki bieżące w wysokości - 13.067.787,20 zł
zwiększa się do kwoty - 13.085.139,04 zł

6) W § 2 ust. 1 pkt. 2
Wydatki majątkowe w wysokości - 1.633.037,00 zł
zwiększa się do kwoty - 1.640.037,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2

7) W § 2 ust. 2
Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w latach 2015-2016,
zgodnie z załącznikiem nr 3.

8) W § 7 ust. 3
Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie
porozumień między jednostkami samorządy terytorialnego,
zgodnie z załącznikiem nr 4

9) W § 7 ust. 4
Zmienia się dochody i wydatki na zadania realizowane przy udziale środków unijnych
w części związanej z realizacją zadań własnych,
zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Rolirad


UCHWAŁA NR IV/14/15
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 3 lutego 2015 r.

o zmianie uchwały w sprawie powołania komisji Rady Gminy i ustalenia przedmiotu ich działania

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/3/14 Rady Gminy Lubanie z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji Rady Gminy i ustalenia przedmiotu ich działania w § 1 wprowadza się następujące zmiany:
1) punkt 2 otrzymuje brzmienie:
„ 2. Komisję Budżetu i Finansów w składzie:
- Pan Edward Żychlewicz
- Pan Jarosław Kulpa
- Pan Grzegorz Skarupski
- Pani Jadwiga Krusińska
- Pani Dorota Ciesielska
- Pani Izabela Karasiewicz”

2) punkt 3 otrzymuje brzmienie:
„ 3. Komisję Oświaty, Kultury i Sportu w składzie:
- Pani Agnieszka Augustyniak
- Pan Jarosław Kulpa
- Pan Wojciech Kaszubski
- Pani Barbara Budzyńska
- Pani Małgorzata Juchniewicz
- Pani Izabela Zakrzewska”

3) punkt 4 otrzymuje brzmienie:
„ 4.Komisję Rolnictwa, Gospodarowania Mieniem Komunalnym i Inwestycji w składzie:
- Pani Jadwiga Krusińska
- Pan Błażej Wesołowski
- Pan Edward Żychlewicz
- Pan Ryszard Szczesny
- Pani Małgorzata Juchniewicz
- Pani Izabela Zakrzewska”

4) punkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5.Komisję Zdrowia, Pomocy Społecznej, Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego w składzie:
- Pani Barbara Budzyńska
- Pani Agnieszka Augustyniak
- Pan Wojciech Kaszubski
- Pani Magdalena Łapciak
- Pan Ryszard Szczesny
- Pani Izabela Karasiewicz”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Rolirad

Uzasadnienie

do uchwały Nr IV/14/15 Rady Gminy Lubanie z dnia 3 lutego 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie powołania komisji Rady Gminy i ustalenia przedmiotu ich działania

Zmiana przedmiotowej uchwały podyktowana jest koniecznością dostosowania jej do postanowień zawartych w statucie gminy.
W związku z tym proszę o podjęcie uchwały w przedstawionym brzmieniu.

Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Rolirad


UCHWAŁA NR V/15/15
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 11 marca 2015 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubanie w zakresie obszarów położonych w obrębie miejscowości Mikanowo

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ) uchwala się, co następuje:

§ 1
1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubanie w zakresie obszarów położonych w obrębie miejscowości Mikanowo, zgodnie z ust. 2 niniejszej Uchwały.
2. Granice obszarów objętych Uchwałą przedstawione zostały na załącznikach graficznych nr 1, 2 oraz 3 do niniejszej Uchwały i stanowią integralną część niniejszej Uchwały.

§ 2
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubanie.

Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Rolirad


UZASADNIENIE
do uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubanie
w zakresie obszarów położonych w obrębie miejscowości Mikanowo

                    Działając zgodnie z art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wnioskuję do Rady Gminy Lubanie o podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubaniew zakresie obszarów położonych w obrębie miejscowości Mikanowo. Granice obszarów objętych projektem planu oznaczono na załącznikach graficznych do uchwały. Podjęcie przedstawionej w załączeniu uchwały będzie realizacją złożonego wniosku.
Wniosek wiąże się bezpośrednio z koniecznością zabezpieczenia przebiegu projektowanej inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie podziemnego rurociągu wody i solanki wraz z linią światłowodową i systemem ochrony katodowej dla potrzeb zadania inwestycyjnego nr 14624 „Projekt JURA” (w miejscowości Mikanowo wystąpi wyłącznie rurociąg wody), wynikającego z prawomocnej Decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Nr 15/2014 z dnia 9 maja 2014 r. (znak WOO.4210.4.2013.ADS.61).
Obecnie obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Lubanie w wybranych obszarach sołectw: Lubanie, Mikanowo A, Mikanowo B, Gąbinek, Kucerz, Probostwo Dolne, Probostwo Górne, Siutkówek, Barcikowo, Włoszyca, przyjęty Uchwałą Nr XXIX/203/14 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 marca 2014 r. nie ujawnia przebiegu ww. inwestycji.
W celu spełnienia dyspozycji art. 14 ust. 5 ww. Ustawy, dokonano analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, z której wynika, że opracowanie przedmiotowego Planu jest w pełni zasadne.

Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Rolirad


UCHWAŁA Nr V/16/15
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 11 marca 2015 r.

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Lubanie na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Rady Gminy Lubanie na 2015 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Rolirad

Załącznik
do uchwały Nr V/16/15
Rady Gminy Lubanie
z dnia 11 marca 2015 roku


P L A N  P R A C Y  

RADY  GMINY  LUBANIE NA 2015 ROK

I  kwartał  -  marzec
1. Zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy i planów pracy Komisji na 2015 rok.

2. Zatwierdzenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2015 rok.

3. Przyjęcie informacji o średnich wynagrodzeniach na poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczycieli w szkołach prowadzonych przez gminę Lubanie.

4. Informacja w sprawie inwestycji planowanych do wykonania w 2015 roku.

II  kwartał  -  kwiecień

1. Przyjęcie informacji Komendanta Posterunku Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie za 2014 r.

2. Przyjęcie sprawozdania z działalności GOPS –u za rok 2014 oraz informacji o skali potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

3. Przyjęcie informacji o stanie zabezpieczenia przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego na terenie gminy oraz gotowości niesieni pomocy w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej.

II  kwartał  - czerwiec

1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2014 oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.

2. Przyjęcie informacji o zakresie działań podjętych w dziedzinie kultury i rozrywki w gminie Lubanie w roku 2014.

3. Przyjęcie informacji w sprawie osiągnięć, problemów oraz wyników ze sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w placówkach oświatowych w roku szkolnym 2014/2015.

III kwartał  - wrzesień

1. Ocena wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku.

2. Przyjęcie informacji o realizacji zadań w zakresie sportu i rekreacji powierzonych Lubańskiemu Towarzystwu Piłkarskiemu za I półrocze 2015 roku.

3. Przyjęcie informacji o wynikach analizy oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącej Rady Gminy oraz Wójtowi Gminy

IV kwartał - listopad

1. Ustalenie stawek podatków i opłat oraz wniosków do projektu budżetu gminy na 2015 rok.

2. Przyjęcie informacji o stanie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

3. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok.

IV kwartał - grudzień

1. Zatwierdzenie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.

2. Uchwalenie budżetu gminy Lubanie na rok 2016.

Plan pracy jest dokumentem otwartym i może ulec zmianie w zależności od potrzeb i problemów zgłoszonych w trakcie pracy.

Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Rolirad


UCHWAŁA Nr V/17/15
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 11 marca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy na 2015 rok.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy na 2015 rok:
1) Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
2) Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,
3) Komisji Budżetu i Finansów w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,
4) Komisji Rolnictwa, Gospodarowania Mieniem Komunalnym i Inwestycji w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącym poszczególnych Komisji.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Rolirad

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr V/17/15
Rady Gminy Lubanie
z dnia 11 marca 2015 roku

Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na 2015 rok

I kwartał

1. Opracowanie planu pracy na 2015 rok i przedłożenie do zatwierdzenia Radzie Gminy.

2. Dokonanie oceny funkcjonowania zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży w gminie – ferie 2015.

3. Przyjęcie informacji o formach pracy z uczniami uzdolnionymi w szkołach podstawowych w gminie Lubanie.

4. Wysłuchanie informacji dotyczącej nauki dzieci niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Lubaniu i w Szkole Podstawowej w Przywieczerzynie.

II kwartał

1. Rozpatrzenie oraz zaopiniowanie informacji o zakresie działań podjętych w dziedzinie kultury i rozrywki w gminie Lubanie w roku 2014.

2. Przyjęcie i zaopiniowanie informacji o stanie przygotowań do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w gminie.

3. Rozpatrzenie informacji o kołach zainteresowań działających przy Gminnym Ośrodku Kultury.

4. Wysłuchanie informacji dotyczącej organizacji szkół w roku szkolnym 2015/2016.

5. Przyjęcie analizy dotyczącej poziomu nauczania w klasach VI szkół podstawowych i gimnazjum na podstawie testu sprawdzającego z uwzględnieniem kontekstu kształcenia (ucznia, nauczycieli, środowiska, rodziców ).

III kwartał

1. Przyjęcie informacji o przygotowaniu organizacyjnym do roku szkolnego 2015/2016 ( posiedzenie wyjazdowe )

2. Przyjęcie informacji o bieżących problemach występujących w pracy logopedy i pedagoga.

3. Zapoznanie się z pracą przedszkola samorządowego.

4. Przyjęcie informacji w sprawie działalności świetlic wiejskich.

5. Ocena realizacji zadań, w zakresie sportu i rekreacji, powierzonych Lubańskiemu Towarzystwu Piłkarskiemu za I półrocze 2015 roku.

IV kwartał

1. Przyjęcie informacji o wynikach ewaluacji zewnętrznych w szkołach na terenie gminy.

2. Informacja o przeciwdziałaniu chuligaństwu i przemocy w placówkach szkolnych.

3. Zapoznanie się z działalnością organizacji i kół zainteresowań działających w szkołach podstawowych i gimnazjum.

4. Rozpatrzenie informacji dotyczącej pielęgnacji tradycji folklorystycznej i promocji naszej gminy.

5. Zaopiniowanie stawek podatków i opłat oraz wniosków do budżetu gminy na 2016 rok.

Plan pracy jest dokumentem otwartym i może ulec zmianie w zależności od potrzeb i problemów zgłoszonych w trakcie pracy.

Przewodniczący Komisji

Agnieszka Augustyniak

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr V/17/15
Rady Gminy Lubanie
z dnia 11 marca 2015 roku

Plan pracy Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego na 2015 rok.

I kwartał

1. Opracowanie planu pracy na 2015 rok i przedłożenie do zatwierdzenia Radzie Gminy.

2. Zaopiniowanie „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii” na 2015 rok.

3. Ocena utrzymania dróg w okresie zimy oraz stanu zakrzaczenia ich poboczy.

4. Przyjęcie informacji dotyczącej funkcjonowania NZOZ „ Intermed” oraz apteki.

II kwartał

1. Analiza funkcjonowania Zakładu Usług Komunalnych Gminy Lubanie – posiedzenie wyjazdowe.

2. Informacja Kierownika Posterunku Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie za 2014 rok.

3. Wyjazd do siedziby Posterunku Policji w Brześciu Kujawskim.

4. Przyjęcie informacji na temat dożywiania dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i Gimnazjum.

5. Ocena funkcjonowania nowego systemu utrzymania czystości i porządku w gminach.

III kwartał

1. Rozpatrzenie informacji o działaniach podejmowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców oraz czystości i porządku na terenie gminy w I półroczu 2015 roku.

2. Przyjęcie informacji o działaniach podejmowanych przez policję w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży przebywającym na terenie gminy w godzinach popołudniowych w czasie wakacji.

3. Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o skali potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz sposobach realizacji zadań za I półrocze 2015 roku.

4. Przyjęcie informacji dotyczącej systemu stypendialnego na terenie gminy.

IV kwartał

1. Informacja o przeciwdziałaniu narkomanii i alkoholizmowi w placówkach szkolnych .

2. Zaopiniowanie stawek podatków i opłat na 2016 rok oraz wniosków do projektu budżetu gminy na 2016 rok.

3. Przyjęcie informacji w sprawie stanu przygotowań do zimowego utrzymania dróg.

Plan pracy jest dokumentem otwartym i może ulec zmianie w zależności od potrzeb i problemów zgłoszonych w trakcie pracy.

Przewodniczący Komisji

Barbara Budzyńska

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr V/17/15
Rady Gminy Lubanie
z dnia 11 marca 2015 roku

Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2015 rok

I kwartał

1. Opracowanie planu pracy na 2015 rok i przedłożenie do zatwierdzenia Radzie Gminy.

2. Przyjęcie informacji o wydatkach poniesionych na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2014/2015.

II kwartał

1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, ze szczególnym uwzględnieniem:
- kultury ( GOK, GBP ),
- kultury fizycznej i sportu ( LTP ).

2. Rozpatrzenie informacji o źródłach pozyskiwania dochodów w budżecie gminy.

3. Przyjęcie informacji o stanie realizacji inwestycji planowanych do wykonania w roku 2015 oraz inwestycji ujętych w budżecie jako rozpoczęte w 2014 roku.

III kwartał

1. Przyjęcie informacji dotyczącej realizacji wpływów podatkowych do budżetu gminy oraz ewentualnych zadłużeń za I półrocze 2015 roku.

2. Rozpatrzenie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem wykonania planu w placówkach oświatowych.

3. Rozpatrzenie informacji w zakresie stosowania ustawy prawo zamówień publicznych przy wyborze wykonawców oraz przy finansowaniu inwestycji za I półrocze 2015.

IV kwartał

1. Rozpatrzenie potrzeb finansowych zgłaszanych do budżetu gminy na rok 2015 przez szkoły podstawowe, gimnazjum, przedszkole, placówki kultury i sportu.

2. Rozpatrzenie możliwości i kierunków finansowania sportu ze środków budżetowych w roku 2016.

3. Zaopiniowanie stawek podatków i opłat na 2016 rok

4. Zaopiniowanie projektu budżetu na 2016 rok.

I - IV kwartał

1. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.

2. Opiniowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu.

3. Opiniowanie form finansowania inwestycji własnych gminy.

4. Współpraca z Komisjami stałymi Rady Gminy oraz opiniowanie materiałów przygotowywanych na sesję.

Posiedzenia Komisji odbywać się będą w miarę potrzeb wynikających z nieprzewidzianych spraw związanych z realizacją budżetu gminy. Plan pracy jest dokumentem otwartym i może ulegać zmianom.

Przewodniczący Komisji
Edward Żychlewicz

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr V/17/15
Rady Gminy Lubanie
z dnia 11 marca 2015 roku

Plan pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarowania Mieniem Komunalnym i Inwestycji na 2015 rok

I kwartał

1. Opracowanie planu pracy na 2015 rok i przedłożenie do zatwierdzenia Radzie Gminy.

2. Informacja o działaniach na rzecz uregulowania stosunków wodnych (melioracja wraz z konserwacją rowów melioracyjnych, przepustów i przejazdów, komisja z udziałem przedstawiciela WZMiUW oraz Nadleśnictwa).

3. Informacja o pozyskiwaniu zewnętrznych środków na poprawę infrastruktury terenów wiejskich.

4. Spotkanie z Kierownikiem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

5. Zapoznanie się z działalnością ODR prowadzoną na terenie gminy Lubanie przez jej przedstawiciela.

6. Zapoznanie się z działalnością KGW na terenie gminy Lubanie.

7. Spotkanie z przedstawicielem koła łowieckiego na temat form szacowania szkód w uprawach rolnych spowodowanych przez zwierzynę leśną /posiedzenie z udziałem sołtysów/.

II kwartał

1. Rozpatrzenie informacji z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.

2. Informacja w sprawie realizacji bieżących wniosków Komisji Rolnictwa, Gospodarowania Mieniem Komunalnym i Inwestycji.

3. Spotkanie z Lekarzem Powiatowym Weterynarii

4. Przyjęcie informacji na temat zasad przyznawania rolnikom rent i emerytów oraz warunków ich ubezpieczenia społecznego ( komisja z udziałem przedstawiciela KRUS )

III kwartał

1. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku.

2. Przyjęcie informacji o wykonaniu zadań inwestycyjno- gospodarczych w roku 2015

3. Przyjęcie informacji w sprawie badań zasobności gleb w składniki mineralne.

IV kwartał

1. Zaopiniowanie stawek podatków i opłat na rok 2016.

2. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy Lubanie na 2016 rok.

Plan pracy jest dokumentem otwartym i może ulec zmianie w zależności od potrzeb i problemów zgłoszonych w trakcie pracy.

Przewodnicząca Komisji

Jadwiga Krusińska


UCHWAŁA Nr V/18/15
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 11 marca 2015 r.

w sprawie uchwalenia „ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii” na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm. ), art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm. ) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2012 r. poz. 124 z późn. zm. ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się „ Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii” na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały oraz „ Preliminarz wydatków związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii” na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Rolirad

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr V/18/15
Rady Gminy Lubanie
z dnia 11 marca 2015 roku


Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w gminie Lubanie na 2015 rok

Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jest aktem prawnym stanowiącym, że prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy.
Gmina Lubanie realizuje zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w oparciu o uchwalony corocznie Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
Program ten poprzez realizację określonych w nim celów wchodzi naprzeciw najbardziej istotnym problemom społeczności lokalnej w obszarze profilaktyki uzależnień związanych z nadużywaniem alkoholu oraz zażywaniem narkotyków.
Celem programu jest minimalizacja szkód społecznych i indywidualnych, wynikających z nadużywania alkoholu. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii stanowi spis działań będących jednocześnie zadaniami własnymi gminy w obszarze zagadnień społecznych, które będą realizowane w 2015 roku.
Europejski Plan Działań wobec szkód spowodowanych konsumpcją alkoholu podkreśla wyraźnie, że podejmowanie możliwie jak najszybciej liczby działań powinno odbywać się na szczeblu lokalnym.
Wszelkie działania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii mają nie tylko umocowanie ustawowe, ale przede wszystkim stanowią świadome działanie samorządu na rzecz dobra społeczności lokalnej.
Gmina Lubanie będzie realizowała zadania wynikające z niniejszego Programu w oparciu o dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2015 roku oraz środków pozostałych z roku ubiegłego w wysokości 75. 763zł.
Zadania ujęte w gminnym programie realizuje Urząd Gminy we współpracy:
- z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii,
- z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
- ze szkołami,
- z policją,
- z organizacjami pozarządowymi, organizacjami społecznymi,
- z zespołem interdyscyplinarnym ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

I. Cel programu.

Zgodnie z intencją ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciw- działaniu alkoholizmowi gmina Lubanie przyjmuje następujące cele:

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

2. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej, prawnej i socjalnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii dla dzieci, młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych.

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie Centrów Integracji Społecznej.

7. Kierowanie osób uzależnionych od alkoholu do leczenia odwykowego.

8. Szkolenie członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

II. Kierunki działania GKRPA w 2015 roku.

Gmina Lubanie świadoma zagrożeń jakie niesie nadużywanie napojów alkoholowych szczególnie wśród ludzi młodych, w celu eliminacji zjawisk patologii społecznej spowodowanej nadmiernym spożyciem alkoholu, podejmuje następujące działania:

1. Współpracę z placówkami szkolno-oświatowymi polegającą na kształtowaniu świadomości o degradującym działaniu alkoholu oraz na kształtowaniu postaw „ abstynenckich ” wśród dzieci i młodzieży.
2. Współdziałanie ze specjalistyczną służbą zdrowia w zakresie niesienia pomocy lekarskiej ludziom dotkniętym chorobom uzależnienia, jak również mieszkańcom spożywającym alkohol w nadmiernych ilościach.
3. Organizowanie spotkań, szkoleń, pogadanek w środowiskach naszej gminy z udziałem fachowców od problematyki alkoholowej, miedzy innymi przy wykorzystaniu zebrań szkolnych z rodzicami i młodzieżą szkolną.
4. Zwracanie szczególniej uwagi na spotkania organizowane z młodzieżą: dyskoteki, zabawy, spotkania towarzyskie. Propagowanie tradycji trzeźwości.
5. Prowadzenie bieżącej analizy problemu uzależnień od alkoholu.
6. Zajmowanie się organizowaniem czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez dofinansowanie kolonii, obozów i innych form wypoczynku. Finansowanie pogadanek i prelekcji przeprowadzanych w szkołach na temat szkodliwości spożywania alkoholu.
7. Zapobieganie i przeciwdziałanie popełnianiu przestępstw na terenie gminy w stanie nietrzeźwości poprzez współdziałanie z policją.
8. Kierowanie osób uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe. W przypadkach trudnych występowanie do sądu o leczenie odwykowe zamknięte.
9. Zakupienie do punktu konsultacyjno-informacyjnego fachowej literatury dotyczącej problematyki alkoholowej.
10. Finansowanie kursów, szkoleń itp. dla osób zajmujących się problematyką alkoholową.

III. Diagnoza problemów alkoholowych w gminie.

Styl życia uważany jest za główny czynnik wpływający na zdrowie człowieka.
Pomimo podejmowania różnego rodzaju działań profilaktycznych w dalszym ciągu obserwuje się zwiększenie problemu alkoholowego, także u osób coraz młodszych. Badania ogólnopolskie przeprowadzone w 2011 roku w szkołach przez Europejski Program Badań Ankietowych, pokazują, że picie alkoholu przez młodzież staje się powoli statystyczną normą.
Napoje alkoholowe okazały się najbardziej rozpowszechnioną substancją psychoaktywną wśród młodzieży szkolnej. Z wyliczeń wynika, że problem alkoholowy i skutki jego nadużywania dotyczy naszej gminy.
Jednakże nie wszystkie osoby dotknięte chorobą alkoholową przyznają się do problemów z tym związanych.
Z pomocy instytucji użyteczności publicznej korzysta tylko część tych osób.
Członkowie rodziny często boją się poinformować odpowiednie instytucje o problemie występującym w ich domu, ponieważ obawiają się reakcji osoby uzależnionej od alkoholu.
W wielu przypadkach zarówno alkoholik, jak i pozostali domownicy nie widzą konieczności zgłaszania się o pomoc do odpowiednich instytucji. Odrzucenie możliwości korzystania z porad specjalistów uzasadniają przekonaniem o samodzielnym rozwiązaniu zaistniałej sytuacji.

Gmina Lubanie położona jest w północnej części województwa kujawsko- pomorskiego, w powiecie włocławskim. Według danych uzyskanych na dzień 31.12.2014 gmina Lubanie liczyła 4608 mieszkańców.
Na terenie gminy funkcjonują 4 placówki oświatowe tj. Zespół Szkół w Lubaniu ( Szkoła Podstawowa i Gimnazjum), Szkoła Podstawowa w Przywieczerzynie i Ustroniu oraz Przedszkole Samorządowe w Lubaniu. Przyjmuje się na podstawie wywiadu, że pierwszy kontakt z alkoholem – najczęściej piwem oraz paleniem papierosów mają dzieci z klas starszych szkół podstawowych, a z narkotykami dzieci z gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych. W roku 2014 nie odnotowano żadnych zgłoszeń osób uzależnionych od narkotyków.

Z ankiet przeprowadzonych w 2014 roku wśród uczniów klas piątych i szóstych wynika, iż na 85 ankietowanych na zadanie pytanie;
„Czy znasz główne źródła zagrożenia dla zdrowia i życia?”
88% odpowiedziało tak
12% odpowiedziało nie.

Przeprowadzono również ankietę dotyczącą problemu spożywania alkoholu przez rówieśników. Badaniem objętych było 44 uczniów klas trzecich gimnazjum. Ankietowani odpowiedzieli na pytanie: „W jakim wieku spróbowałeś alkohol po raz pierwszy”.
- chłopcy powyżej 9 lat – 64% ankietowanych
- dziewczęta poniżej 13 lat – 36% ankietowanych

Natomiast z badań problemów alkoholowych wśród dorosłych, wynika, że w Poradni Uzależnień we Włocławku, leczyło się 9 osób. Natomiast 7 wniosków skierowano do punktu konsultacyjno-informacyjnego prowadzonego przez psychologa i terapeutę do spraw uzależnień w Lubaniu. Wpłynęły 3 wnioski z Policji do Prokuratury Rejonowej we Włocławku o zastosowanie leczenia odwykowego.
Ze statystyki policji wynika, że w naszej gminie 15 osób przebywało w policyjnej izbie wytrzeźwień.7 osobom zatrzymano prawo jazdy. 63 kolizje drogowe( w tym 2 kolizje spowodowane pod wpływem alkoholu ) w tym 4 wypadki drogowe. W ubiegłym roku dokonano 25 interwencji domowych i założono 5 Niebieskich kart dla sprawców przemocy. 3 osoby opuściły zakład karny.
Z danych otrzymanych z Powiatowego Urzędu Pracy wynika, że na dzień 31.12.2014r. z gminy Lubanie zarejestrowanych było 383 osoby bezrobotne.
Bezrobocie jako problem społeczny, jest powszechnie uznawany za główną przyczynę ubożenia społeczeństwa, a zarazem prowadzi do nadużywania alkoholu i narkotyków.
W 2014r. opieką społeczną objęto 195 rodzin, w tym 8 rodzin z problemem alkoholowym.
Na terenie gminy Lubanie limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych ustalonych prze Radę Gminy wynosi:
20 punktów na sprzedaż do spożycia poza miejscem sprzedaży,
10 punktów na sprzedaż do spożycia w miejscu sprzedaży.
W porównaniu do 2014 roku liczba ta zmniejszyła się o 1 punkt.
Na jeden punkt przypada 242 mieszkańców naszej gminy do spożycia poza miejscem sprzedaży. Natomiast w miejscu sprzedaży – bary na jeden punkt przypada 935 mieszkańców.
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydano zgodnie z limitami ustalonymi przez radę gminy.
W ramach współpracy policja prowadzi systematyczne kontrole placówek handlowych ze sprzedażą napojów alkoholowych znajdujących się na terenie naszej gminy. Nie odnotowano, aby w sklepie prowadzona była sprzedaż bez wymaganego zezwolenia lub niezgodnie z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu narkomanii.

IV. Działania profilaktyczne i rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkomanii.

Na 2015 rok przyjmuje się do realizacji następujące działania:

1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i terapeutycznej w szczególności dla dzieci i młodzieży i osób dorosłych oraz ich rodzin.
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomania pomocy psychologicznej i prawnej.
3. Oddziaływanie na osoby nadużywające alkoholu i narkotyków oraz zapobieganie nowych zagrożeń poprzez działania informacyjne, rozmowy, spotkania, odczyty, prelekcje, telefon zaufania, oraz organizowanie imprez abstynenckich.
4. Dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci z rodzin uzależnionych od alkoholu (zimowiska, półkolonie, rajdy rowerowe).
5. Zorganizowanie i sfinansowanie programów o tematyce uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu gminy, dla osób zajmujących się problemami uzależnień oraz zorganizowanie i dofinansowanie imprez okolicznościowych, konkursów, plebiscytów, spektakli związanych z profilaktyką.
6. Zakup wydawnictw, czasopism, plakatów, ulotek, broszur itp. propagujących szkodliwość uzależnienia od alkoholu i narkotyków oraz innych uzależnień.
7. Podejmowanie innych działań umożliwiających zagospodarowanie wolnego czasu, zdrowego stylu życia wśród młodzieży i dorosłych.
8. Finansowanie bieżącej działalności świetlicy szkolnej przy Zespole Szkół w Lubaniu i doposażenie jej w sprzęt do prowadzenia zajęć profilaktycznych, zakup książek, pomocy do prowadzenia zajęć profilaktycznych.
9. Współpraca z Klubem Abstynenta we Włocławku
10. Współpraca z Pełnomocnikiem Marszałka ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i uzależnień.
11. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminnym Ośrodkiem Kultury, z Klubem Sportowym, Kuratorem Sądowym, policją, sołtysami , jednostkami OSP.
12. Prowadzenie rozmów interwencyjno- motywacyjnych z osobami nadużywającymi alkoholu oraz ich rodzinami.
13. Współpraca z poradniami odwykowymi w zakresie kierowania osób , które dobrowolnie podejmują leczenie odwykowe.
14. Kierowanie wniosków do sądów o zastosowanie przymusowego leczenia w zakładzie lecznictwa odwykowego w stosunku do osób uzależnionych od alkoholu.

V. Wynagrodzenie członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

Za udział w posiedzeniu komisji ustala się wynagrodzenie w wysokości 30zł ( 10 osób x 6 posiedzeń x 30zł ).

Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara  Rolirad


Uchwała Nr V/19/15                                                                                                                            Rady Gminy Lubanie                                                                                                                                 z dnia 11 marca 2015 roku

w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubanie w 2015 roku.''
Na podstawie art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., poz. 856 z póź. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm. ) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubanie w 2015 roku”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
§ 2.  Traci moc uchwała Nr XXVIII/200/14 Rady Gminy Lubanie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubanie w 2014 roku.''
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie. 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Rolirad


Uzasadnienie
do Uchwały Nr V/19/15 Rady Gminy Lubanie z dnia 11 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubanie w 2015 roku”

W związku z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 856 z póź. zm.) zmieniony został art. 11a, który zobowiązuje Radę Gminy do określenia w drodze uchwały Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

W związku z powyższym, przygotowany został „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubanie w 2015 roku”, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Koszty realizacji programu ponosi Gmina Lubanie.

Projekt Programu został przekazany do zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii we Włocławku, Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Oddział we Włocławku oraz zarządcom obwodów łowieckich działających na terenie gminy.

Wprowadzenie w życie działań przedstawionych w niniejszym Programie ma na celu zmniejszenie ilości bezdomnych zwierząt na terenie gminy Lubanie, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa dla mieszkańców gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Rolirad

Załącznik do Uchwały Nr V/19/15
Rady Gminy Lubanie
z dnia 11 marca 2015 r.

„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubanie w roku 2015”

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt zwanej dalej „Programem”, ma na celu ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Lubanie oraz zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim oraz wolno żyjącym kotom, przebywającym w granicach administracyjnych Gminy Lubanie.

§ 2. Realizatorami Programu są:
1) Wójt Gminy Lubanie;
2) Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Domowych „Przyjaciel” w Kotliska 13, 99-300 Kutno;
3) Gabinet Weterynaryjny Probostwo Górne 48e, 87-732 Lubanie;
4) Gospodarstwo rolne Probostwo Dolne 14, 87-732 Lubanie;
5) Komisariat Policji w Brześciu Kujawskim.

Rozdział 2
Cel i zadania programu
§ 3. Celem gminnego programu jest opieka nad zwierzętami oraz przeciwdziałanie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubanie. Program obejmuje wszelkie działania gminy mające na celu realizację założonych celów poprzez:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w Schronisku dla zwierząt;
2) poszukiwanie osób chętnych do adoptowania zwierząt bezdomnych;
3) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt przebywających w Schronisku dla zwierząt;
5) usypianie ślepych miotów;
6) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
8) odławianie bezdomnych zwierząt;
9) wskazanie wysokości środków finansowych na realizację Programu oraz sposobu wydatkowania tych środków.

Rozdział 3
Sposoby realizacji celu programu
§ 4. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Lubanie realizuje Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Domowych „Przyjaciel” oraz gabinet weterynaryjny w ramach podpisanej umowy poprzez:
1) zapewnienie właściwych pomieszczeń dla zwierząt, które tam będą przebywać;
2) zapewnienie właściwych warunków ich bytowania;
3) zapewnienie zwierzętom karmy i wody według obowiązujących norm;
4) zapewnienie zwierzętom niezbędnej opieki weterynaryjnej w zakresie profilaktyki oraz obowiązkowych szczepień.

§ 5. Po odłowieniu zwierzęta będą umieszczane w Schronisku, o którym mowa w § 2 pkt 2.

§ 6. 1. Informacje o pojawieniu się bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Lubanie należy zgłaszać w sekretariacie Urzędu Gminy Lubanie w godzinach pracy urzędu, lekarzowi weterynarii, bądź Komisariatowi Policji w Brześciu Kujawskim poza godzinami pracy urzędu.
2. W stosunku do zwierząt, do których nie istnieje możliwość ustalenia właściciela, bądź opiekuna podejmowane zostaną działania związane ze znalezieniem nowego właściciela po uprzednim wykonaniu niezbędnych badań i szczepień w gabinecie weterynaryjnym, bądź umieszczeniem zwierzęcia w schronisku, z którym Urząd Gminy ma podpisaną umowę.
3. W przypadku zgłoszenia się właściciela zwierzęcia, zostanie mu ono oddane po wykazaniu prawa własności oraz pokrycia kosztów poniesionych przez gminę związanych z wyłapaniem, umieszczeniem i opieką zwierzęcia w gabinecie weterynaryjnym lub schronisku.

§ 7. 1.Wyłapywaniem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Lubanie w szczególności chorych lub zagrażających życiu, zdrowiu, bezpieczeństwu ludzi, zajmować się będzie gabinet weterynaryjny zgodnie z zawartą umową.
2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone przy użyciu specjalistycznego sprzętu, które nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt.
3. Wyłapane zwierzęta zostaną przewiezione do gabinetu weterynaryjnego lub umieszczone w schronisku dla zwierząt w przypadku nieustalenia właściciela bądź opiekuna zwierzęcia.

§ 8.Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt prowadzone jest poprzez:
1) działania ze strony schroniska oraz gabinetu weterynaryjnego zamierzające do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania;
2) informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych dzięki umieszczaniu zdjęć zwierząt na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubanie.
3) edukację mieszkańców w zakresie poszukiwania nowych właścicieli bezdomnym zwierzętom oraz praw zwierząt i obowiązków wynikających z faktu nabycia zwierzęcia.

§ 9. Opieka nad kotami wolno żyjącymi realizowana jest poprzez:
1) ustalenie miejsca, w których przebywają koty wolno żyjące;
2) zapewnienie dokarmiania w miejscach przebywania – zakup i wydawanie karmy przez pracownika Urzędu Gminy Lubanie bądź sołtysa;
3) leczenie chorych lub rannych kotów wolno żyjących zapewnione przez Gabinet Weterynaryjny, z którym Urząd Gminy zawarła stosowną umowę.

§ 10. 1. Obligatoryjna sterylizacja, kastracja oraz usypianie ślepych miotów realizują:
1) Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Domowych „Przyjaciel” poprzez przygotowanie zwierząt oraz zapewnienie im opieki weterynaryjnej przed i po zabiegu;
2) Lekarz weterynarii, z którym Urząd Gminy zawarł umowę na zapewnienie opieki weterynaryjnej zwierzętom z terenu gminy Lubanie;
2. W celu zmniejszenia populacji bezdomne zwierzęta przewiezione do schroniska poddawane będą obligatoryjnie zabiegom sterylizacji lub kastracji, z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, w szczególności ze względu na stan zdrowia lub wiek.

§ 11. 1 Gospodarstwo rolne w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich mieści się pod adresem: Probostwo Dolne 14, 87-732 Lubanie.
2.Wskazane gospodarstwo rolne posiada odpowiednie miejsce, w którym będą przetrzymywane zwierzęta gospodarskie w zależności od gatunku zwierzęcia i jego potrzeb.
§ 12. 1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizuje lekarz weterynarii zgodnie z zawartą umową w zakresie opieki weterynaryjnej udzielanej tym zwierzętom.
2. Lekarz weterynarii zobowiązany jest do niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia od Policji, Straży lub pracownika Urzędu Gminy Lubanie udać się na miejsce zdarzenia przebywania zwierzęcia i udzielić mu pomocy, bądź w razie potrzeby zabrać do lecznicy i otoczyć opieką weterynaryjną
3. Rachunek lub faktura za swoją usługę na podstawie zawartej umowy lekarz weterynarii wystawi Urzędowi Gminy w przypadku, gdy nie będzie możliwe ustalenie właściciela.

Rozdział 4
Środki finansowe przeznaczone na realizację programu
§ 13. Na realizację zadań Gmina Lubanie przeznacza z budżetu środki w wysokości 9.000 zł, z czego:
1) na zapewnianie schronienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku oraz zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich we wskazanym gospodarstwie rolnym, przeznacza się: 4.200 zł;
2) na wyłapywanie zwierząt, kastrację, sterylizację, usypianie ślepych miotów, zapewnienie opieki weterynaryjnej wraz z całodobową opieką weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt przeznacza się: 4.300 zł;
3) na opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie przeznacza się: 500 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Rolirad
UCHWAŁA Nr V/22/15
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 11 marca 2015 r.

w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Lubanie na lata 2015 – 2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn.zm.) oraz art. 17 ust.1 pkt 1ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2015 r., poz. 163 ) uchwala się, co następuje:
§ 1
Przyjmuje się do realizacji na lata 2015 – 2025 Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Lubanie w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Rolirad


Uzasadnienie

do uchwały Nr V/22/15 Rady Gminy Lubanie z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Lubanie na lata 2015 – 2025.

Jednym z podstawowych narzędzi realizacji lokalnej polityki społecznej jest strategia rozwiązywania problemów społecznych. Obowiązek jej opracowania wynika z art. 17 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z którym: „do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, którym celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka”.
Strategia rozwiązywania problemów społecznych ma na celu pogłębianie form pracy socjalnej, współpracę z różnymi instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi zajmującymi się pomocą społeczną w gminie. Zapobieganie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu rodzin z terenu Gminy Lubanie jak udzielanie pomocy materialnej rodzinom ubogim, włączanie osób zagrożonym wykluczeniem społecznym do aktywnych form wsparcia prowadzonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu, współpraca z podmiotami udzielającymi pomocy rzeczowej osobom potrzebującym. Zapewnienie wsparcia osobom niepełnosprawnym oraz poprawa jakości życia. Poprawa warunków społecznego funkcjonowania osób starszych i chorych w społeczności lokalnej. Zahamowanie zjawiska uzależnienia od alkoholi i innych uzależnień oraz łagodzenia ich skutków np. prowadzenie działań profilaktycznych z zakresu uzależnienia od alkoholu i innych uzależnień, zapewnienie dzieciom ochrony przed skutkami alkoholizmu rodziców.
Kolejnymi celami strategii rozwiązywania problemów społecznych są: przeciwdziałanie zjawiska przemocy w rodzinie i łagodzenie jego skutków poprzez wsparcie psychologiczne, prawne i socjalne osób dotkniętych przemocą w rodzinie, wzmocnienie współpracy służb publicznych ze społecznością lokalną w zakresie wykrywania i zwalczania przemocy w rodzinie. Przyjazna polityka mieszkaniowa i przeciwdziałanie bezdomności.

Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Rolirad


UCHWAŁA Nr V/23/15
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 11 marca 2015 r.

w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2016 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm. ) oraz art. 1 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim ( Dz. U. z 2014 r. poz. 301) uchwala się, co następuje;

§ 1. Nie wyraża się zgody na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2016 rok.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Rolirad

Uzasadnienie

do uchwały Nr V/23/15 Rady Gminy Lubanie z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2016 roku.

Zgodnie z przepisem art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim ( Dz. U. z 2014, poz. 301 ) rada gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki podejmując uchwałę, w której wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu. Uchwała niniejsza winna być podjęta do dnia 31 marca poprzedzającego rok budżetowy, którego dotyczy.
Fundusz sołecki to pieniądze w budżecie gminy zagwarantowane dla sołectwa na realizację przedsięwzięć, które są zadaniem własnym gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Ponadto środki funduszu mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej.
W gminie, w której funkcjonuje 19 sołectw, wyrażenie zgody na utworzenie funduszu sołeckiego wiąże się z rozdrobnieniem środków. Bardziej zasadnym uznaję się, pozostawienie środków, które miałyby stanowić fundusz sołecki, w budżecie gminy celem wydatkowania ich na większe inwestycje realizowane stopniowo w poszczególnych sołectwach.
Biorąc powyższe pod uwagę proszę o podjęcie uchwały w przedstawionym brzmieniu.

Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Rolirad


Uchwała Nr V/24/15
Rady Gminy Lubanie
z dnia 11 marca 2015 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie
na lata 2015- 2020

Na podstawie art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.)
Rada Gminy postanawia:

§ 1

W uchwale nr III/9/14 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2015 - 2020 zmienionej uchwałą:
1) Nr IV/12/15 Rady Gminy Lubanie z dnia 3 lutego 2015 roku.

wprowadza się zmiany :
zawarte w załącznikach nr 1 i 2 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Rolirad


UZASADNIENIE

do uchwały nr V/24/15 Rady Gminy Lubanie z dnia 11 marca 2015 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2020

Uchwała nr III/9/14 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2020 będzie zmieniana po raz drugi. Główne powody dla których wprowadza się zmiany to:
- wzrost planów dochodów i wydatków budżetowych za 2015 rok,
- przyjęcie faktycznego wykonania budżetu za 2014 rok według sprawozdań, których termin
opracowania upłynął 22 lutego 2015 roku,
- przyjęcie do realizacji nowych przedsięwzięć.
Dochody budżetowe za 2014 rok według przewidywanego wykonania miały wynosić 16.572.858,11 zł. a faktyczne wpływy zamknęły się kwotą 15.944.289,03 zł.
Dochody bieżące według przewidywanego wykonania stanowiły kwotę 14.742.572,11 zł. a wpłynęła kwota 14.716.032,40 zł. Zakładano, że dochody majątkowe zamkną się kwotą 1.830.286,00 zł. natomiast wykonanie wynosi 1.190.434,46 zł.
Wydatki budżetowe według przewidywanego wykonania wynosiły 17.549.029,16 zł., wydatkowano w minionym roku ogółem 16.244.067,36 zł. Przy czym na wydatki bieżące przeznaczono 13.862.037,03 zł., (przewidywane wykonanie 14.559.584,16 zł.) a na wydatki majątkowe 2.382.030,33 zł. Zakładano, że wynikiem budżetu będzie deficyt w wysokości 976.171,05 zł., który zmniejszył się do kwoty 299.778.33 zł.
Przychody budżetu za miniony rok miały wynosić 1.328.952,85 zł. i winny się składać z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 429.863,85 zł. oraz kredytów i pożyczek w kwocie 899.089,00 zł. Ze sprawozdań wynika, że przychody zamknęły się kwotą 1.096.089,85 zł. i uległy zmniejszeniu o 232.863,00 zł. z powodu zaciągnięcia nie wszystkich planowanych zobowiązań. Do budżetu nie wpłynęła w 2014 roku dotacja ze środków unijnych na modernizację kanalizacji ściekowej. Mimo zakończenia i rozliczenia zadania środki na ten cel wpłynęły w miesiącu styczniu 2015 r. Ciągła analiza dochodów i wydatków wykazała, że można odstąpić od kredytu w kwocie, jak już wcześniej wspomniano 232.863,00 zł.
W ślad za tym na rozchody budżetu na 2015 rok planowano 232.863,00 zł. więcej tj. 795.644,80 zł. Po korekcie na rozchody w 2015 roku potrzeba 562.781,80 zł. Faktyczny dług na koniec 2014 roku wynosił 2.555.953,95 zł.
Zakładano wstępnie, że różnica dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wyniesie 182.987,95 zł. a w wyniku dalszych oszczędności wyniosła 853.995,37 zł.
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane miały wynosić 7.796.917,57 zł. a wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 2.347.194,00 zł. Z opracowanych sprawozdań wynika, że na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano łącznie 7.518.311,19 zł. a wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. wynoszą 2.209.707,21 zł.
Przechodząc do zmian na 2015 rok wspomnieć należy, że plan dochodów budżetowych wzrośnie łącznie o 183.764,00 zł. Na wydatki budżetowe można było przeznaczyć 860.156,72 zł. Różnica wzrostu wydatków nad dochodami wynosi 676.392,72 zł. i pochodzi z nadwyżki wynikającej z uchwały budżetowej na 2015 rok.
Dla przypomnienia podaje się, że w uchwale budżetowej na 2015 rok podjętej w dniu 29 grudnia 2014 roku nadwyżka budżetowa wynosiła 795.644,80 zł. i była przeznaczona na spłatę długu (raty zobowiązań z 2015 roku).Ponieważ wypracowano za 2014 rok wolne środki w kwocie 443.529,72 zł. i raty zobowiązań - spłacane w 2015 roku zmniejszyły się o232.863,00 zł. - (nie pobrano kredytów) to na spłatę kredytów i pożyczek w 2015 roku winno się tylko dołożyć 119.252,08 zł. (nadwyżka po zmianach).
Plan dochodów za 2015 rok po zmianach wynosi 15.704.584,84 zł. z tego dochody bieżące 14.073.399,50 zł. i majątkowe 1.631.185,34 zł.
Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 15.585.332,76 zł., wydatków bieżących 13.430.295,76 zł. a wydatków majątkowych 2.155.037,00 zł. O wyniku budżetowym i przychodach wspomniano już wcześniej. Wydatki bieżące z tytułu poręczeń planowane były na lata 2014,2015 i 2016 i wynosiły 40.855,00 zł. Ich plan uległ zmniejszeniu o 18.855,00 zł. i wynosi 22.000,00 zł. Po wprowadzeniu nowych przedsięwzięć zmienią się w latach 2015-2017 również wydatki majątkowe i wynosić będą np. w 2016 roku 2.470.000,00 zł.
Jak wynika z przedstawionego uzasadnienia proponowane zmiany są bardzo istotne i dlatego wnosi się do Wysokiej Rady o podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubanie na lata 2015-2020 w treści wynikającej z projektu.

Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Rolirad

OBJAŚNIENIA
do uchwały nr V/24/15 Rady Gminy Lubanie z dnia 11 marca 2015 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2020


Po raz drugi w 2015 roku wprowadza się zmiany w uchwale o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubanie. Na czym polegają i czego dotyczą zmiany zawarte w tej uchwale opisano w dalszej części objaśnień.
Przede wszystkim zmienia się wynik budżetu za 2014 rok. Do chwili sporządzenia sprawozdań: Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych, Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz Rb-NDS o nadwyżce/deficycie j.s.t. z których wynika faktyczne wykonanie budżetu za miniony rok Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera przewidywane wykonanie.
W oparciu o wyżej cytowane sprawozdania w Wieloletniej Prognozie Finansowej ujmuje się faktyczne wykonanie dochodów ogółem, dochodów bieżących, wydatków ogółem, bieżących i majątkowych oraz wynik budżetu. W uchwale budżetowej za 2015 rok ulegną zmianie plany dochodów i wydatków budżetowych. Inny będzie także wynik budżetu. Aby budżet gminy był spójny z Wieloletnią Prognozą Finansową należy zmienić także uchwałę o WPF-ie.
Za 2014 rok zmieniają się dane liczbowe w następujących rubrykach:
1) rubryka 1 - dochody ogółem przed zmianą - 16.572.858,11 zł., po zmianie - 15.944.289,03 zł,
2) rubryka 1.1 - dochody bieżące przed zmianą - 14.742.572,11 zł., po zmianie - 14.716.032,40 zł,
3) rubryka 1.1.1. - dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób
fizycznych, przed zmianą - 1.623.057,00 zł., po zmianie 1.641.072,00 zł,
4) rubryka 1.1.2 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób
prawnych, przed zmianą - 25.000,00 zł. po zmianie - 6.267,17 zł,
5) rubryka 1.1.3 - dochody z podatków i opłat - 5.855.073,00 zł., po zmianie 5.845.725,40 zł,
6) rubryka 1.1.5 - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące -
2.715.530,11 zł., po zmianie - 2.695.620,94 zł,
7) rubryka 1.2 - dochody majątkowe - 1.830.286,00 zł. po zmianie - 1.228.256,63 zł,
8) rubryka 2 - wydatki ogółem - 17.549.029,16 zł., po zmianie - 16.244.067,36 zł,
9) rubryka 2.1 - wydatki bieżące - 14.559.584,16 zł., po zmianie - 13.862.037,03 zł,
10) rubryka 2.1.1 - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - 40.855,00 zł., po zmianie 22.000,00 zł,
11) rubryki 2.1.3 i 2.1.3.1 - wydatki na obsługę długu - 86.573,00 zł. po zmianie - 80.419,62 zł,
12) rubryka 2.2 - wydatki majątkowe - 2.989.455,00 zł. po zmianach - 2.382.030,33 zł,
13) rubryka 3 - wynik budżetu - minus 976.171,05 zł. po zmianach - minus 299.778,33 zł,
14) rubryka 4 - przychody budżetu - 1.328.952,85 zł., po zmianach 1.096.089,85 zł,
15) rubryka 6 - kwota długu - 2.788.816,95 zł. po zmianach - 2.555.953,95 zł.
Wyżej wymienione rubryki zawierają najważniejsze dane dotyczące budżetu. Pozostałe zmiany wynikają z rubryk: 11.1, 11.2, 11.3.1, 11.3.2, 11.4, 11.5, 12.2, 12.2.1, 12.2.1.1, 12.3, 12.4, 12.4.1, 12.4.2, 12.5, 12.5.1, 12.6 i 12.7 i dotyczą informacji uzupełniających.
Najwięcej zmian dotyczy 2014 roku. Budżet 2015 roku również zmienia się na podstawie uchwały nr V/25/15 Rady Gminy z dnia 11 marca 2015 roku. W ślad za tym w Wieloletniej Prognozie Finansowej zmienią się plany wynikające z takich rubryk jak: dochody ogółem, bieżące i majątkowe, wydatki ogółem, bieżące, majątkowe i z tytułu poręczeń. Zmienia się również wynik budżetu. Zaplanowano przychody w kwocie - 443.529,72 zł. Zmniejsza się o 232.863,00 zł. plan rozchodów budżetu. Zmalała o 111.441,72 zł. różnica dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi oraz niektóre informacje uzupełniające.
Przyjęcie do realizacji nowych zadań inwestycyjnych wpłynęło na zwiększenie wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych. A ściślej mówiąc limitem objęte są wydatki na zadania wieloletnie.
Wydatki objęte limitem na 2015 rok wynosiły 1.870.842,00 zł. Z tego na wydatki bieżące przypadało 252.805,00 zł. i te nie uległy zmianie. Na wydatki majątkowe planowano1.618.037,00 zł. Po podjęciu uchwały limity ogółem wzrosną do kwoty 1.896.842,00 zł. W tym przypadku również ulegną zwiększeniu wydatki majątkowe i będą wynosić 1.644.037,00 zł. Na 2016 rok plan wydatków objętych limitem zamknie się kwotą 2.510.491,00 zł. i wrośnie o 1.000.000,00 zł. Zwiększą się tylko limity wydatków majątkowych. W ślad za limitem zwiększyć należy o 500.000,00 zł. plan wydatków majątkowych, który wynosił 1.970.000,00 zł.
Jak wynika z przedstawionych objaśnień zmiany są bardzo istotne a ich uchwalenie pozwoli na to, że Wieloletnia Prognoza Finansowa będzie spójna z budżetem gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Rolirad


Uchwała Nr V/25/15
Rady Gminy Lubanie
z dnia 11 marca 2015 roku

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 i poz. 645) oraz art. 212 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr III/10/14 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok zmienianej zarządzeniem i uchwałą:
1) Nr 0050.5.2015 z dnia 23 stycznia 2015 roku Wójta Gminy Lubanie,
2) Nr IV/13/15 z dnia 3 lutego 2015 roku Rady Gminy Lubanie

wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1
DOCHODY BUDŻETU w wysokości – 15.520.820,84 zł
zwiększa się do kwoty – 15.704.584,84 zł
2) W § 1 pkt. 1
Dochody bieżące w wysokości – 13.840.577,50 zł
zwiększa się do kwoty – 14.073.399,50 zł

3) W §1 pkt. 2
Dochody majątkowe w wysokości – 1.680.243,34 zł
zmniejsza się do kwoty – 1.631.185,34 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

4) W § 2 ust. 1
WYDATKI BUDŻETU w wysokości - 14.725.176,04 zł
zwiększa się do kwoty - 15.585.332,76 zł

5) W § 2 ust. 1 pkt. 1
Wydatki bieżące w wysokości - 13.085.139,04 zł
zwiększa się do kwoty - 13.430.295,76 zł

6) W § 2 ust. 1 pkt. 2
Wydatki majątkowe w wysokości - 1.640.037,00 zł
zwiększa się do kwoty - 2.155.037,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2

7) W § 2 ust. 2
Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w latach 2015-2017,
zgodnie z załącznikiem nr 3.

8) W § 3
Nadwyżkę budżetu w wysokości – 795.644,80 zł
zmniejsza się do kwoty – 119.252,08 zł
która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek

9) W § 4
Paragraf 4 otrzymuje nowe brzmienie:
Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości – 443.529,72 zł.
oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości – 795.644,80 zł
zmniejsza się do kwoty – 562.781,80 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4

10) W § 6 ust. 2
Kwotę wydatków przypadających do spłaty
w danym roku budżetowym z tytułu poręczeń i gwarancji
udzielonych przez gminę w wysokości – 40.855,00 zł
zmniejsza się do kwoty – 22.000,00 zł

11) W § 7 ust. 1
Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
zgodnie z załącznikiem nr 5

12) W § 7 ust. 3
Zmienia się wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie
porozumień między jednostkami samorządy terytorialnego,
zgodnie z załącznikiem nr 6

13) W § 7 ust. 4
Zmienia się dochody na zadania realizowane przy udziale środków unijnych
w części związanej z realizacją zadań własnych,
zgodnie z załącznikiem nr 7.

14) W § 9
Zmienia się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 67.000,00 zł zwiększa się do kwoty 75.762,78 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Rolirad


UCHWAŁA Nr V/26/15
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 11 marca 2015 r.

w sprawie zawarcia Porozumienia w sprawie wzajemnej współpracy przy realizacji wspólnych działań w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji Włocławka i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie Porozumienia z Gminą Miasto Włocławek, Gminą Bobrowniki, Gminą Fabianki, Gminą Choceń, Gminą Brześć Kujawski, Gminą Włocławek, Gminą Kowal, Gminą Miasto Kowal oraz Miastem i Gminą Dobrzyń nad Wisłą w sprawie wzajemnej współpracy przy realizacji wspólnych działań w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji Włocławka i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie, zwanego dalej Porozumieniem oraz ustalenie zasad tej współpracy.
§ 2. Szczegółowe warunki współpracy określone zostaną w treści Porozumienia.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXX/218/14 Rady Gminy Lubanie z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Lubanie Porozumienia z Gminą Miasto Włocławek w sprawie wzajemnej współpracy przy realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Włocławka.
§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lubanie.

Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Rolirad

Uzasadnienie
do uchwały Nr V/26/15 Rady Gminy Lubanie z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w sprawie wzajemnej współpracy przy realizacji wspólnych działań w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji Włocławka i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie.

Polityka terytorialna stanowi instrument realizacji założeń Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+. Strategia będzie wdrażana poprzez wykorzystanie m.in. środków unijnych, w tym środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Decyzją Komisji Europejskiej Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego został przyjęty w dniu 16 grudnia 2014 r. Ostateczne zapisy programu uległy zmianie w stosunku do poprzednich projektów dokumentu.
W wyniku negocjacji ustalono, że w naszym regionie instrument ZIT będzie wdrażany jedynie na poziomie wojewódzkim. Dla drugiego poziomu polityki terytorialnej zaakceptowano formułę przygotowywania wspólnej Strategii dla miast regionalnych/subregionalnych i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie, które po zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą RPO, będą podstawą do uruchomienia konkursów z „kodem dostępu”.
Obecnie w zapisach Regionalnego Programu Operacyjnego polityka terytorialna drugiego i trzeciego poziomu funkcjonuje jako tzw. OSI – Obszar Strategicznej Interwencji, a nie jak dotąd ZIT – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
W związku z powyższym zaistniała potrzeba wygaszenia Uchwały Nr XXX/218/14 Rady Gminy Lubanie z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Lubanie Porozumienia z Gminą Miasto Włocławek w sprawie wzajemnej współpracy przy realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Włocławka oraz przyjęcia przedstawionego projektu uchwały. Wyrażenie zgody przez rady poszczególnych gmin, w tym Radę Gminy Lubanie, na przystąpienie do współpracy w ramach OSI Włocławka i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie oraz zawarcie porozumienia pomiędzy gminami pozwoli kontynuować prace zmierzające do pozyskiwania funduszy na działania rozwojowe w ramach instrumentu OSI.

Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara RoliradUCHWAŁA NR VI/28/15
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Lubanie” opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) uchwala się , co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do realizacji wniosek „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Lubanie” złożonego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Rolirad


                                                                         Uzasadnienie

                 Zgodnie z wymogami wynikającymi z systemu realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 wnioskodawca po otrzymaniu pisma informującego o przyjęciu wniosku do realizacji składa wszystkie wymagane dokumenty (załączniki) do umowy o dofinansowanie, wśród których znajduje się m.in. uchwała rady gminy o przyjęciu wniosku do realizacji.
Gmina Lubanie otrzymała dofinansowanie na „Modernizację oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Lubanie” opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Projekt ma na celu przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym.
Wsparciem zostaną objęte oddziały przedszkolne, przy szkołach podstawowych w Przywieczerzynie oraz w Ustroniu.
W ramach projektu zostaną wykonane następujące zadania:
organizacja placu zabaw,
dostosowanie pomieszczeń,
wyposażenie.

Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara RoliradUCHWAŁA NR VI/30/15
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Lubanie długoterminowej pożyczki na finansowanie „Remont - modernizacja drogi gminnej Bodzia - Sarnówka”.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. "c" i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt. 2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zaciągnąć długoterminową pożyczkę w wysokości do 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100).

§ 2. Zobowiązanie, o którym mowa w § 1 zostanie zaciągnięte w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie z przeznaczeniem na finansowanie Remontu - modernizacji drogi gminnej Bodzia - Sarnówka.

§ 3. Pożyczka, o której mowa w § 1 uruchomiona zostanie w 2015 roku.

§ 4. Spłata pożyczki następować będzie w latach 2016 - 2019 z dochodów własnych gminy, z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.

§ 5. Zabezpieczenie pożyczki stanowić będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 6. Ustala się okres spłaty pożyczki w ciągu 4 lat, po rocznym okresie karencji, począwszy od 2016 roku.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości
w sposób zwyczajowo przyjęty.


Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Rolirad


Uzasadnienie
do uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Lubanie długoterminowej pożyczki na finansowanie „Remontu - modernizacji drogi gminnej Bodzia - Sarnówka”.

W związku z planowaną do zaciągnięcia pożyczką w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie na zadanie pn.„ Remont - modernizacja drogi gminnej Bodzia - Sarnówka”, zgodnie z przytoczonymi w podstawie prawnej uchwały przepisami - art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.”c” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - do właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie zaciągania zobowiązań finansowych.
Zgodnie z zapisami art. 91 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – suma zaciągniętych kredytów i pożyczek nie może przekroczyć kwoty określonej w uchwale budżetowej. Kwoty te są zgodne z naszą uchwałą budżetową. Spłata pożyczki w kwocie do 300.000,00 zł nastąpi w okresie czterech lat po rocznym okresie karencji.

Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Rolirad


Uchwała Nr VI/31/15
Rady Gminy Lubanie
z dnia 30 kwietnia 2015 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie
na lata 2015- 2020

Na podstawie art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.)
Rada Gminy postanawia:

§ 1

W uchwale nr III/9/14 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2015 - 2020 zmienionej uchwałą:
1) Nr IV/12/15 Rady Gminy Lubanie z dnia 3 lutego 2015 roku.
2) Nr V/24/15 Rady Gminy Lubanie z dnia 11 marca 2015 roku

wprowadza się zmiany :
zawarte w załącznikach nr 1 i 2 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Rolirad


UZASADNIENIE

do uchwały nr VI/31/15 Rady Gminy Lubanie z dnia 30 kwietnia 2015 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2020

Na szóstej Sesji Rada Gminy podejmie uchwałę, która po raz trzeci wprowadzi zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2020. Oprócz zmiany planów dochodów i wydatków budżetowych zmieni się także wynik budżetu.
Plan dochodów budżetowych po zmianach zamknie się kwotą 16.227.077,96 zł. z tego na dochody bieżące przypada 14.595.892,62 zł. Główne źródła dochodów bieżących to:
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych -
1.886.430,00 zł. i od osób prawnych - 5.000,00 zł,
- dochody z podatków i opłat - 5.880.650,00 zł. ( w tym z podatku od nieruchomości -
4.740.000,00 zł,
- z subwencji ogólnej - 4.606.622,00 zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - 2.105.416,62 zł.
Plan dochodów majątkowych pozostaje nie zmieniony i wynosi 1.631.185,34 zł.
Plan wydatków budżetowych ogółem wyniesie 16.407.825,88 zł. Na wydatki bieżące z wyżej wymienionej kwoty przypada 13.905.432,88 zł. a na wydatki majątkowe - 2.502.393,00 zł.
Z wydatków bieżących:
- na poręczenia zaplanowano 22.000,00 zł,
- na wydatki na obsługę długu przewiduje się 90.978,00 zł,
- na wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono
7.870.346,38 zł,
- plan wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu
terytorialnego wynosi 2.357.036,78 zł.
Wynik budżetu z nadwyżki wcześniej planowanej w kwocie 119.252,08 zł. zamienia się na deficyt w kwocie 180.747,92 zł. Wynik budżetu zmienia się w związku z planowanym zaciągnięciem zobowiązania w postaci pożyczki w kwocie 300.000,00 zł. które to zobowiązanie przeznacza się na remont - modernizację drogi gminnej Bodzia - Sarnówka. Zobowiązanie planuje się spłacić po rocznym okresie karencji w roku:
- 2016 - 3.000,00 zł,
- 2017 - 50.000,00 zł,
- 2018 - 77.000,00 zł,
- 2019 - 170.000,00 zł.
Po zaciągnięciu wyżej wymienionego zobowiązania spłaty rat zobowiązań z tytułu kredytów
i pożyczek w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:
w 2015 roku bez zmian - 562.781,80 zł,
w 2016 roku - 563.541,80 zł,
w 2017 roku - 502.086,35 zł,
w 2018 roku - 490.000,00 zł,
w 2019 roku - 469.000,00 zł,
w 2020 roku - 268.544,00 zł.
Przychody budżetu po podjęciu pożyczki wzrosną z 443.529,72 zł. do 743.529,72 zł.
Podsumowując uzasadnienie do uchwały nr VI/31/15 prosi się Wysoką Radę o podjęcie stosownej uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Rolirad


Uchwała Nr VI/32/15
Rady Gminy Lubanie
z dnia30 kwietnia 2015 roku

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 i poz. 645) oraz art. 212 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr III/10/14 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok zmienianej zarządzeniami i uchwałami:
1) Nr 0050.5.2015 z dnia 23 stycznia 2015 roku Wójta Gminy Lubanie,
2) Nr IV/13/15 z dnia 3 lutego 2015 roku Rady Gminy Lubanie,
3) Nr V/25/15 z dnia 11 marca 2015 roku Rady Gminy Lubanie,
4) Nr 0050.17.2015 z dnia 9 kwietnia 2015 roku Wójta Gminy Lubanie

wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1
DOCHODY BUDŻETU w wysokości – 15.945.898,64 zł
zwiększa się do kwoty – 16.227.077,96 zł
2) W § 1 pkt. 1
Dochody bieżące w wysokości – 14.314.713,30 zł
zwiększa się do kwoty – 14.595.892,62 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.

3) W § 2 ust. 1
WYDATKI BUDŻETU w wysokości - 15.826.646,56 zł
zwiększa się do kwoty - 16.407.825,88 zł

4) W § 2 ust. 1 pkt. 1
Wydatki bieżące w wysokości - 13.671.609,56 zł
zwiększa się do kwoty - 13.905.432,88 zł

5) W § 2 ust. 1 pkt. 2
Wydatki majątkowe w wysokości - 2.155.037,00 zł
zwiększa się do kwoty - 2.502.393,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2

6) W § 2 ust. 2
Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w latach 2015-2017,
zgodnie z załącznikiem nr 3.

7) W § 3
Nadwyżkę budżetu w wysokości – 119.252,08 zł
zamienia się na deficyt budżetu w kwocie – 180.747,92 zł
który będzie uzupełniony pożyczką w wysokości – 300.000,00 zł

8) W § 4
Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości – 443.529,72 zł.
zwiększa się do kwoty – 743.529,72 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4

9) W § 7 ust. 1
Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
zgodnie z załącznikiem nr 5

10) W § 7 ust. 4
Zmienia się plan wydatków na zadania realizowane przy udziale środków unijnych
w części związanej z realizacją zadań własnych,
zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara RoliradUCHWAŁA NR VI/34/15
Rady Gminy Lubanie
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

  w sprawie wyłączenia Przedszkola Samorządowego w Lubaniu z Zespołu Szkół w Lubaniu

             Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( tj. z dnia 11 marca 2013 r. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm. ), art. 62 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. z dnia 19 listopada 2004 r. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

uchwala się co następuje:

§1

Z dniem 31 sierpnia 2015 r. wyłącza się Przedszkole Samorządowe w Lubaniu z Zespołu Szkół w Lubaniu , które po wyłączeniu stanie się odrębną jednostką organizacyjną

§2
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§3
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej .

Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Rolirad

UZASADNIENIE

Przedszkole Samorządowe w Lubaniu usytuowane jest w budynku odrębnym od szkoły. Placówka jest zakładem budżetowym funkcjonującym w oparciu o plan finansowy sporządzony dla przedszkola.  Organizacja roku przedszkolnego jest odmienna od organizacji wynikającej z kalendarza roku szkolnego. Przedszkole jest czynne cały rok, z przerwą wakacyjną ustalaną przez dyrektora Zespołu Szkół. Godziny pracy placówki są inne niż te, w których odbywają się zajęcia lekcyjne.
Cele statutowe Przedszkola wyznaczone przez podstawę programową wychowania przedszkolnego. Osiągnięcie tych celów wymaga m.in. organizacji uroczystości, zajęć, spotkań innych niż te, które odbywają się w szkole. Dzieci z grup przedszkolnych nie uczestniczą w uroczystościach organizowanych w szkole.
Poza względami organizacyjnymi należy wskazać, że obecna formuła funkcjonowania Przedszkola w ramach Zespołu Szkół nie jest wystarczająca w związku z systematycznie wdrażaną reformą w zakresie wychowania przedszkolnego. Od 2016 r. obowiązkiem Gminy będzie zapewnienie miejsca w przedszkolu wszystkim dzieciom – w tym 3 letnim. Należy wziąć również pod uwagę, że dogodne warunki finansowe pobytu dzieci w przedszkolu zwiększą zapotrzebowanie na miejsce w placówce.
Koniecznym wobec zadań Gminy w tym zakresie staje się zapewnienie właściwych warunków lokalowych dla przedszkola i dlatego planowana jest budowa nowoczesnej placówki.
Ze wskazanych powodów funkcjonowanie przedszkola w ramach zespołu szkół nie znajduje uzasadnienia.
Wyodrębnienie przedszkola z zespołu szkół nie będzie skutkować likwidacją miejsc pracy ani wzrostem liczby stanowisk kierowniczych.

Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Rolirad

UCHWAŁA Nr VIII/35/15
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubanie za 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm. ) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubanie za 2014 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Rolirad

UCHWAŁA Nr VIII/36/15
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lubanie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) po zapoznaniu się z :
1) sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok,
2) sprawozdaniem finansowym,
3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy,
4) informacją o stanie mienia,
5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej

Rada Gminy Lubanie uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się Wójtowi Gminy Lubanie absolutorium z tytuły wykonania budżetu za rok 2014.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Rolirad

Uchwała Nr VIII/37/15
Rady Gminy Lubanie
z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie
na lata 2015- 2020

Na podstawie art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.)
Rada Gminy postanawia:


§ 1
W uchwale nr III/9/14 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2015 - 2020 zmienionej uchwałami:
1) Nr IV/12/15 Rady Gminy Lubanie z dnia 3 lutego 2015 roku.
2) Nr V/24/15 Rady Gminy Lubanie z dnia 11 marca 2015 roku
3) Nr VI/31/15 Rady Gminy Lubanie z dnia 30 kwietnia 2015 roku

wprowadza się zmiany :

zawarte w załącznikach nr 1 i 2 do uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.


§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Rolirad


UZASADNIENIE

do uchwały nr VIII/37/15 Rady Gminy Lubanie z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2020

Po raz czwarty poddaje się pod obrady Sesji Rady Gminy projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2020. Główne powody wprowadzenia zmian dotyczą:
1) zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych,
2) zmiany wyniku budżetu,
3) przyjęcia do realizacji nowych przedsięwzięć oraz aktualizacji już wprowadzonych do
wykazu.
Plan dochodów budżetowych ulega zmniejszeniu o 329.439,95 zł a plan wydatków zmniejsza się o 210.187,87 zł. W tej sytuacji deficyt budżetu zwiększa się o 119.252,08 zł.
Plan dochodów budżetowych po zmianach zamknie się kwotą 15.934.584,01 zł. Przy czym dochody bieżące zwiększą się o 19.916,72 zł. i wynoszą 14.652.755,34 zł. a majątkowe maleją o 349.356,67 zł. Ich plan po zmianach wynosi 1.281.828,67 zł.
Głównym powodem zmniejszenia dochodów majątkowych jest zmniejszenie o 357.766,70 zł. środków unijnych na dofinansowanie zadania pn. "Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kucerzu". Na w/w zadanie zmniejszono również o 42.089,97 zł. dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dofinansowano projekt pn. "Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Lubanie". Na ten cel, na wydatki majątkowe wpłynie dofinansowanie w kwocie 50.500,00 zł. w tym ze środków unijnych 42.925,00 zł.
Jak już wcześniej wspomniano dochody bieżące zwiększą się o 19.916,72 zł a ściślej analizując plan dotacji na zadania bieżące wzrasta o 138.558,80 zł. Na realizację projektu pn. "Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Lubanie" dotacja wynosi 124.008,06 zł. O 14.446,00 zł zmniejszono dotację, która była przeznaczona na wydatki bieżące po rekultywacji składowiska odpadów komunalnych. Zadanie jest w trakcie realizacji dlatego dotacja na jego utrzymanie po rekultywacji w 2015 roku gminie nie będzie potrzebna. W związku z tym wycofać należy plan tych dochodów. Ponadto na zadanie bieżące z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych wpłynęła dotacja w wysokości 28.996,74 zł.
Plan dochodów własnych ulega zmniejszeniu w wyniku korekty wymiarów w niektórych przypadkach oraz niższego od planowanego wskaźnika realizacji podatków i opłat.
Wydatki budżetowe po zmianach będą wynosić 16.234.584,01 zł., z tego wydatki bieżące to 14.126.992,66 zł. i majątkowe 2.107.591,35 zł.
Należy wspomnieć, że różnica dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wynosi 525.762,68 zł. Różnica dochodów bieżących powiększonych o wolne środki z lat ubiegłych nad wydatkami bieżącymi wynosi 969.292,40 zł.
Planuje się wynik budżetu w postaci deficytu w kwocie 300.000,00 zł. na którego złagodzenie zaciągnięta będzie pożyczka z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.
Przychody budżetu po zmianach wynoszą 862.781,80 zł. i składają się z:
- wolnych środków z lat ubiegłych - 443.529,72 zł. które przeznacza się na spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań, których raty przypadające do spłaty w bieżącym roku stanowią
kwotę 562.781,80 zł.,
- kredytów i pożyczek w kwocie 419.252,08 zł. z których 300.000,00 zł. przeznacza się na
uzupełnienie deficytu budżetowego a pozostałe 119.252,08 zł. na spłatę zobowiązań wyżej
wymienionych.
Na spłatę tych zobowiązań w 2015 roku zakłada się wypracowanie nadwyżki budżetowej i wówczas kredyt nie będzie konieczny. Nie mniej jednak aby być w zgodzie z art. 89 ust.1
pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 roku
poz. 885 ze zmianami) na spłatę już zaciągniętych zobowiązań
planuje się podjęcie nowego zobowiązania.
Jak już wcześniej wspomniano rozchody budżetu po zmianach zamkną się kwotą 562.781,80 zł. Przewidując kredyt na spłatę wcześniejszych zobowiązań, gdyby został zaciągnięty to jego spłatę przewiduje się na 2020 rok. Rozchody budżetu w 2020 roku planuje się zamknąć kwotą 387.796,08 zł. a przed zmianą wynosiły 268.544,00 zł.
Z Wykazu przedsięwzięć do WPF-u wykreślono przedsięwzięcie - w ramach wydatków bieżących w części 1.1 pod nazwą "Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Kucerz", którego łączne nakłady finansowe planowano na kwotę 15.206,00 zł.
Oprócz tego usunięto z załącznika nr 2 przedsięwzięcie z części 1.1 - wydatki bieżące na Zakup tablic interaktywnych w ramach projektu pod nazwą "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie Kujawsko-Pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych". Zadanie to pozostaje w części 1.1.2 wydatki majątkowe.
Wydatki bieżące na "Infostradę Kujaw i Pomorza, usługi w zakresie E-Administracji i Informacji Przestrzennej" na 2015 rok zaplanowano w kwocie 1.474,00 zł. Oprócz planowanych wcześniej na szkolenia należy przeznaczyć 2.600,00 zł. zmniejszając plan wydatków majątkowych na to zadnie.
Ponadto w związku ze zmniejszeniem dotacji i dofinansowania rekultywacji wysypiska uległy zmniejszeniu z kwoty 1.832.023,00 zł. do 814.121,30 zł. łączne nakłady finansowe. Limit nakładów na 2015 rok planowano wstępnie na kwotę 1.233.502,00 zł. a po zmianie wynosi 785.600,35 zł.
Podsumowując przedstawione uzasadnienie prosi się Wysoką Radę o podjęcie uchwały o treści wynikającej z projektu.

Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Rolirad

OBJAŚNIENIA

do uchwały nr VIII/37/15 Rady Gminy Lubanie z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2020

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubanie na lata 2015-2020 Rada Gminy zmieniała w dniu 30 kwietnia 2015 roku uchwałą nr VI/31/15. W okresie od 30 kwietnia do 30 czerwca bieżącego roku budżet gminy był dwa razy zmieniany na podstwie zarządzeń Wójta Gminy. Wyżej wymienione zmiany nie dotyczyły wyniku budżetu więc wieloletnia prognoza finansowa nie była zmieniana.
Na podstawie zarządzenia nr 0050.28.2015 z dnia 7 maja 2015 roku plan dochodów budżetowych, dochodów bieżących oraz wydatków budżetowych ogółem i wydatków bieżących wzrósł o 29.446,00 zł. Wynik budżetu nie był zmieniony.
Na podstawie zarządzenia nr 0050.31.2015 z dnia 22 maja 2015 roku plan dochodów i wydatków budżetowych wzrósł o 7.500,00 zł.
Najwięcej zmian wprowadza się na podstawie proponowanej uchwały z 30 czerwca a te zmiany zostały opisane w uzasadnieniu do uchwały o zmianach w wieloletniej prognozie finansowej.
Podsumowując wszystkie zmiany stwierdza sie, że w okresie od 30 kwietnia do 30 czerwca 2015 roku plan:
- dochodów budżetowych zmniejszył się o 292.493,95 zł, i wynosi 15.934.584,01 zł,
- wydatków budżetowych zmalał o 173.241,87 zł do kwoty 16.234.584,01 zł.
Wynik budżetu w postaci deficytu na rok 2015 w oparciu o uchwałę z 30 kwietnia wynosił 180.747,92 zł, po zmianie wzrośnie do 300.000,00 zł. W przypadku zaciągnięcia dodatkowego kredytu w kwocie 119.252,08 zł na spłatę zobowiązań już zaciągniętych jego spłatę zaplanowano na 2020 rok. W tej sytuacji wynik budżetu na 2020 rok ulegnie zmianie i wynosić będzie 387.796,08 zł podobnie jak rozchody budżetu.
Przychody budżetu w roku bieżacym zwiększono o 119.252,08 zł. z tytułu kredytu. Ich plan po zmianach wynosi 862.781,80 zł i składa się z wolnych środków w kwocie 443.529,72 zł. oraz kredytu i pożyczki w wysokości 419.252,08 zł.
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych przedstawia się następująco:
Rok 2015 przed zmianą 4,16% po zmianie 4,24%
Rok 2016 przed zmianą 4,18% po zmianie 4,18%
Rok 2017 przed zmianą 3,52% po zmianie 3,52%
Rok 2018 przed zmianą 3,33% po zmianie 3,33%
Rok 2019 przed zmianą 3,09% po zmianie 3,09%
Rok 2020 przed zmianą 1,73% po zmianie 2,45%.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych przedstawia się jak niżej:
Rok 2015 przed zmianą 6,63% po zmianie 6,63%
Rok 2016 przed zmianą 6,74% po zmianie 6,43%
Rok 2017 przed zmianą 8,41% po zmianie 8,10%
Rok 2018 przed zmianą 12,01% po zmianie 11,69%
Rok 2019 przed zmianą 15,71% po zmianie 15,71%
Rok 2020 przed zmianą 16,02% po zmianie 16,02%.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosiły 7.870,346,38 zł. a po zmianach wzrosły do kwoty 7.896.519,36 zł. Wydatki objęte limitem (na przedsięzięcia wynosiły 1.901.786,60 zł. a w wyniku zmian zmniejszyły się do kwoty 1.439.652,95 zł. Z planowanej kwoty na wydatki bieżące przypada 246.117,60 zł. a na wydatki majątkowe 1.193.535,35 zł.
Wydatki inwestycyjne kontynuowane według stanu na 30 kwietnia zamknęły się kwotą 1.588.037,00 zł. W wyniku zmian na podstawie uchwały z 30 czerwca wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejszyły się do 1.067.535,35 zł a plan na nowe wydatki inwestycyjne zwiększa się do kwoty 1.040.056,00 zł. Te dwie kwoty świadczą o tym, że na zadania majątkowe w budżecie gminy zaplanowano łącznie 2.107.591,35 zł.
Wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej proponowanych zmian spowoduje spójność tego dokumentu z budżetem gminy.


Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Rolirad

Uchwała Nr VIII/38 /15
Rady Gminy Lubanie
z dnia 30 czerwca 2015 roku


Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 i poz. 645) oraz art. 212 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr III/10/14 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok zmienianej zarządzeniami i uchwałami:
1) Nr 0050.5.2015 z dnia 23 stycznia 2015 roku Wójta Gminy Lubanie,
2) Nr IV/13/15 z dnia 3 lutego 2015 roku Rady Gminy Lubanie,
3) Nr V/25/15 z dnia 11 marca 2015 roku Rady Gminy Lubanie,
4) Nr 0050.17.2015 z dnia 9 kwietnia 2015 roku Wójta Gminy Lubanie,
5) Nr VI/32/15 z dnia 30 kwietnia 2015 roku Rady Gminy Lubanie,
6) Nr 0050.28.2015 z dnia 7 maja 2015 roku Wójta Gminy Lubanie,
7) Nr 0050.31.2015 z dnia 22 maja 2015 roku Wójta Gminy Lubanie

wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1
DOCHODY BUDŻETU w wysokości – 16.264.023,96 zł
zmniejsza się do kwoty – 15.934.584,01 zł

2) W § 1 pkt. 1
Dochody bieżące w wysokości – 14.632.838,62 zł
zwiększa się do kwoty – 14.652.755,34 zł

3) W § 1 pkt. 2
Dochody majątkowe w wysokości – 1.631.185,34 zł
zmniejsza się do kwoty – 1.281.828,67 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.

4) W § 2 ust. 1
WYDATKI BUDŻETU w wysokości - 16.444.771,88 zł
zmniejsza się do kwoty - 16.234.584,01 zł

5) W § 2 ust. 1 pkt. 1
Wydatki bieżące w wysokości - 13.942.378,88 zł
zwiększa się do kwoty - 14.126.992,66 zł

6) W § 2 ust. 1 pkt. 2
Wydatki majątkowe w wysokości - 2.502.393,00 zł
zmniejsza się do kwoty - 2.107.591,35 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2

7) W § 2 ust. 2
Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w latach 2015-2017,
zgodnie z załącznikiem nr 3.

8) W § 3
Deficyt budżetu w wysokości – 180.747,92 zł
zwiększa się do kwoty – 300.000,00 zł
który będzie uzupełniony pożyczką

9) W § 4
Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości – 743.529,72 zł.
zwiększa się do kwoty – 862.781,80 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4

10) W § 5
Wprowadza się pkt. 4 i 5
Pkt. 4 otrzymuje brzmienie:
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 300.000,00 zł
Pkt. 5 o treści:
spłatę wcześniej podjętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
w kwocie 119.252,08 zł.

11) W § 7 ust. 1
Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
zgodnie z załącznikiem nr 5

12) W § 7 ust. 4
Zmienia się plan wydatków na zadania realizowane przy udziale środków unijnych
w części związanej z realizacją zadań własnych,
zgodnie z załącznikiem nr 6.

13) W § 11 ust. 1
Zmienia się plan kosztów samorządowego zakładu budżetowego w zakresie działów
i rozdziałów.

14) W § 11 ust. 2

Zmienia się plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów samorządowej
jednostki budżetowej dla Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Lubaniu:
1) dochody w wysokości – 109.544,00 zł
zwiększa się do kwoty – 116.844,00 zł
2) wydatki w wysokości – 109.544,00 zł
zwiększa się do kwoty – 116.844,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 7

15) W § 12

Zmienia się plan zadań z zakresu ochrony środowiska finansowanych ze środków z opłat
i kar za korzystanie ze środowiska,
zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Rolirad

UCHWAŁA Nr VIII/39/15
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych wybieranych na kadencję 2016-2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm. ) oraz art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 133 z późn. zm. ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Zespół do spraw opiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych wybieranych na kadencję 2016 – 2019 w następującym składzie:
1) Barbara Budzyńska - Przewodnicząca
2) Dorota Ciesielska
3) Ryszard Szczesny

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Rolirad

Uzasadnienie

do uchwały Nr VIII/39/15 Rady Gminy Lubanie z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych wybieranych na kadencję 2016-2019

Pismem z dnia 29 maja 2015 r. Prezes Sądu Rejonowego we Włocławku poinformował Przewodniczącą Rady Gminy Lubanie, iż Kolegium Sądu Okręgowego we Włocławku ustaliło liczbę ławników sądowych na kadencję 2016 – 2019 wybieranych przez Radę Gminy Lubanie w ilości trzech osób.
Zgodnie z przepisem art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych przed przystąpieniem do wyborów rada gminy powołuje zespół, który przedstawia na sesji opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełniania przez nich wymogów określonych w ustawie.
Biorąc powyższe pod uwagę proszę o podjęcie uchwały w przedstawionym brzmieniu.

Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Rolirad

UCHWAŁA NR VIII/40/15
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie zasad najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Lubanie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a; art. 40 ust. 2 pkt. 3; art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. 2013 poz. 594 ze zm.), art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz.U. 2014 poz. 518 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się zasady najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Lubanie.
§ 2. Najem lokalu użytkowego następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy najemcą lokalu a Gminą Lubanie.
§ 3. Lokale użytkowe mogą być wynajmowane w drodze przetargu lub w drodze bezprzetargowej – na czas oznaczony lub nieoznaczony.
§ 4. 1. Wynajęcie lokalu użytkowego na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu.
2. Przetarg ma na celu uzyskanie najwyższej stawki czynszu.
§ 5. Jeżeli pierwszy przetarg nie zakończył się wyłonieniem najemcy Wójt może ogłosić kolejny przetarg a następnie konkurs ofert.
§ 6. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego na czas dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, jeżeli oddanie w najem następuje:
1) na rzecz osoby (podmiotu), która korzystała jako ostatnia z obiektu na podstawie umowy przez okres co najmniej 3 lat;
2) na cele prowadzenia działalności charytatywnej, opiekuńczej, kulturalnej, leczniczej, oświatowej, sportowej;
3) na rzecz klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń i uczniowskich klubów sportowych;
4) na cele publiczne w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;
5) na rzecz samorządowych jednostek organizacyjnych;
6) na rzecz innej jednostki samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa;
7) na rzecz małżonka lub dzieci zmarłego najemcy, jeżeli zamierzają nadal prowadzić działalność gospodarczą.
§ 7. Wynajęcie lokali użytkowych do 3 lat następuje w trybie bezprzetargowym w formie składania ofert pisemnych.
§ 8. 1. Wójt może wyrazić zgodę na przywrócenie tytułu prawnego do lokalu najemcy, któremu została wypowiedziana umowa najmu ze względu na zaległości czynszowe bądź zaległości w opłatach, pod warunkiem jednorazowej spłaty zaległości wraz z odsetkami i kosztami postępowania windykacyjnego.
2. Stawki czynszu określone w umowach najmu podlegają raz w roku waloryzacji stosownie do wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni publikowanego przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim bez konieczności wypowiadania dotychczasowych stawek.
§ 9. Wójt jest uprawniony do obniżania stawki czynszu do 50%:
1) w przypadkach losowych;
2) w stosunku do lokali przeznaczonych na działalność o szczególnym znaczeniu społecznym tj. charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, oświatową, wychowawczą i sportową – na cele nie związane z działalnością zarobkową.
§ 10. W celu realizacji zasad najmu lokali, o których mowa w § 1 Wójt Gminy Lubanie w drodze zarządzenia:
1) ustala regulamin przeprowadzania przetargów i konkursów ofert;
2) powołuje komisję: przetargową i konkursów ofert;
3) określa wysokość minimalnych stawek czynszowych za najem lokali, stanowiących podstawę ustalenia stawki wyjściowej do przetargu i konkursu ofert przy uwzględnieniu rodzajów działalności prowadzonych w lokalu oraz jego lokalizacji.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Przewodnicząca Rady Gminy


Barbara Rolirad

Uzasadnienie
Podstawowym celem gospodarowania komunalnym zasobem użytkowym jest pozyskiwanie przychodów na utrzymanie w należytym stanie technicznym lokali użytkowych oraz podnoszenie standardu lokali wchodzących w jego skład. Przyjęcie niniejszej uchwały pozwoli na wprowadzenie czytelniejszych procedur najmu lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu oraz umożliwi realizację polityki racjonalnego i efektywnego gospodarowania tym zasobem. Jednocześnie uchwała ta będzie stanowiła podstawy zaspokojenia potrzeb lokalowych podmiotów działających na rzecz społeczności lokalnej, jak również w ramach wspierania małej i średniej przedsiębiorczości będzie tworzyć rynkowe warunki najmu lokali użytkowych dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i społecznie użyteczną przy silnie rozwijającej się konkurencji rynkowej innych podmiotów.
Podjęcie niniejszej uchwały uznaje się za zasadne.


Przewodnicząca Rady Gminy


Barbara Rolirad

Uchwała Nr IX/41/15
Rady Gminy Lubanie
z dnia 19 sierpnia 2015 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie
na lata 2015- 2020

Na podstawie art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.)
Rada Gminy postanawia:


§ 1
W uchwale nr III/9/14 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2015 - 2020 zmienionej uchwałami:
1) Nr IV/12/15 Rady Gminy Lubanie z dnia 3 lutego 2015 roku.
2) Nr V/24/15 Rady Gminy Lubanie z dnia 11 marca 2015 roku
3) Nr VI/31/15 Rady Gminy Lubanie z dnia 30 kwietnia 2015 roku
4) Nr VIII/37/15 Rady Gminy Lubanie z dnia 30 czerwca 2015 roku

wprowadza się zmiany :
zawarte w załącznikach nr 1 i 2 do uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.


§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Rolirad


UZASADNIENIE

do uchwały nr IX/41/15 Rady Gminy Lubanie z dnia 19 sierpnia 2015 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2020

Na dziewiątej sesji Rady Gminy Lubanie po raz piaty wprowadzane będą zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2020. Wprawdzie wynik budżetu nie ulega zmianie nie mniej jednak zmienia się:
1) plan dochodów i wydatków budżetowych,
2) plan dochodów i wydatków bieżących oraz majątkowych,
3) plan dotacji na zadania bieżące i inwestycyjne.
Wyżej wymienione zmiany wynikają z załącznika numer jeden. Do załącznika numer dwa również należy wprowadzić zmiany, które dotyczą uaktualnienia wykazu przedsięwzięć.
Licząc od ostatniej zmiany WPF-u to jest od 30 czerwca 2015 roku plan dochodów i wydatków budżetowych wzrósł o 408.233,32 zł. Dochody budżetowe po zmianach wynoszą 16.342,817,33 zł. a wydatki 16.642.817,33 zł. Dla przypomnienia podaje się, że deficyt budżetu wynosi 300.000,00 zł.
Dochody bieżące stanowią kwotę 14.912.238,66 zł. a wydatki bieżące 14.387.191,24 zł. Na wydatki majątkowe przeznaczono 2.255.626,09 zł.
Dochody majątkowe zwiększają się o 148.750,00 zł. i składają się z dotacji i dofinansowań w kwocie 1.270.536,67 zł., dochodów ze sprzedaży majątku oraz opłaty za wieczyste użytkowanie w kwocie 160.042,00 zł. Ich plan po zmianach wynosi 1.430,578,67 zł.
Skoro na wydatki majątkowe przeznacza się 2.255.626,09 zł. a dochody majątkowe wynoszą 1.430.578,67 zł. to pozostałe 825.047,42 zł. pochodzi z pożyczki - 300.000,00 zł. i środków własnych gminy - 525.047,42 zł.
Jak wynika z przedstawionych dochodów i wydatków wynik finansowy za 2015 rok i lata następne do 2020 roku nie uległy zmianie. Podobnie przychody i rozchody budżetów w latach 2015-2020 są nie zmienione. Różnica dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w 2016 roku zmniejsza się o 350.000,00 zł. gdyż o taką kwotę zwiększono plan wydatków bieżących na 2016 rok. Było to możliwe gdyż termin wykonania niektórych przedsięwzięć majątkowych przyspieszono i będą realizowane w terminie jednorocznym (np. "remont-modernizacja drogi gminnej w Tadzinie"- wcześniej planowano realizację zadania na 2015 i 2016 rok. Po wprowadzeniu zmiany zadanie będzie wykonane w 2015 roku. Ponadto wartość innego przedsięwzięcia pn. "Remont - modernizacja drogi gminnej Kaźmierzewo-Ustronie" miała wynosić łącznie 709.000,00 zł. a po wstępnej ich analizie koszt zadania wynosi 509.000,00 zł. z czego na 2016 rok zamiast 350.000,00 zł. planuje się 250.000,00 zł.).
Kolejna zmiana dotyczy wydatków objętych limitem o których mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych (przepis ten dotyczy przedsięwzięć wieloletnich) na które przeznaczono w:
2015 roku - 1.587.865,33 zł. z tego na wydatki bieżące - 394.945,24 zł., majątkowe 1.192.920,09 zł.
2016 roku - 2.166.380,60 zł. z tego na wydatki bieżące - 46.380,60 zł., majątkowe 2.120.000,00. zł.
2017 roku - 288.587,80 zł. z tego na wydatki bieżące 38.587,80 zł, majątkowe 250.000,00 zł.
2018 roku - 37.161,80 zł. z tego na wydatki bieżące - 37.161,80 zł.
2019 roku - 37.389,80 zł. z tego na wydatki bieżące - 37.389,80 zł.
2020 roku - 37.626,80 zł. z tego na wydatki bieżące - 37.626,80 zł.
Wyżej wymienione zmiany dotyczyły głównie załącznika nr 1 - Wieloletniej Prognozy Finansowej.
W załączniku nr 2 pod nazwą - Wykaz przedsięwzięć do WPF proponuje się następujące zmiany:
1) Zgodnie z aneksem do umowy Gmina Lubanie winna przeznaczyć ze środków własnych
na zakup tablic interaktywnych 25.818,74 zł. Planowano wcześniej na ten cel 29.434,00 zł.
Łączny koszt zadania wynosi po zmianach 103.274,94 zł. Na wydatki bieżące związane z
obsługą tablic to jest na energię elektryczną i pozostałe usługi nie przewidywano
wydatków. Z aneksu do umowy wynika, że zaplanować należy w okresie od 2015 do
2020 roku łącznie 6.911,64 zł. Przy czym limit w poszczególnych latach przedstawia się
następująco:
2015 rok - 627,64 zł,
2016 rok - 1.256,80 zł,
2017 rok - 1.256,80 zł,
2018 rok - 1.256,80 zł,
2019 rok - 1.256,80 zł,
2020 rok - 1.256,80 zł.
2) W ramach wydatków majątkowych oprócz przedsięwzięć realizowanych przy udziale
środków unijnych planowano inne przedsięwzięcia jak na przykład:
- "remont - modernizacja drogi gminnej Kaźmierzewo- Ustronie", które zostało opisane
wyżej.
3) Z załącznika nr 2 wykreślono przedsięwzięcie pn. "Remont - modernizacja drogi gminnej
w Tadzinie" gdyż zadanie będzie realizowane w cyklu jednorocznym.
4) Na zadanie pn. "Remont - modernizacja drogi gminnej Janowice -Kaźmierzewo
zwiększono o 10.000,00 zł. łączne nakłady finansowe, które po zmianach będą wynosić
420.000,00 zł.

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej pozwoli na urealnienie danych liczbowych zawartych w załącznikach oraz spowoduje powiązanie dochodów i wydatków z uchwałą budżetową.


Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Rolirad

OBJAŚNIENIA

do uchwały nr IX/41/15 Rady Gminy Lubanie z dnia 19 sierpnia 2015 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2020

Ostatnią zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono w dniu 30 czerwca 2015 roku uchwałą nr VIII/37/15 Rady Gminy Lubanie. W okresie od ostatniej zmiany do
19 sierpnia w budżecie gminy wprowadzono jedną zmianę na podstawie zarządzenia numer 0050.44.2015 Wójta Gminy Lubanie z dnia 27 lipca 2015 roku.
Wszystkie powody proponowanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały wymienione w uzasadnieniu do uchwały. W kwestii uzupełnienia należy zwrócić uwagę na wskaźniki planowanej łącznej kwoty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, które po wprowadzeniu zmian zmniejszą się tylko za rok 2015. Przed zmianą wskaźnik wynosił 4,24% a po zmianie 4,13%. Dług nie ulega zmianie, plan dochodów rośnie to niższy wskaźnik jest nawet korzystniejszy.
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o plan trzech kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na rok 2015 wynosi 5,52%.
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na 2015 rok jest wyższy i wynosi 6,63%.
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane wzrosną o 13.333,00 zł. i wynoszą 7.909.852,36 zł.
Wnosi się do Wysokiej Rady o podjęcie uchwały jak w projekcie.


Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Rolirad

Uchwała Nr IX/42/15
Rady Gminy Lubanie
z dnia 19 sierpnia 2015 roku

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 i poz. 645) oraz art. 212 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)
Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr III/10/14 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok zmienianej zarządzeniami i uchwałami:
1) Nr 0050.5.2015 z dnia 23 stycznia 2015 roku Wójta Gminy Lubanie,
2) Nr IV/13/15 z dnia 3 lutego 2015 roku Rady Gminy Lubanie,
3) Nr V/25/15 z dnia 11 marca 2015 roku Rady Gminy Lubanie,
4) Nr 0050.17.2015 z dnia 9 kwietnia 2015 roku Wójta Gminy Lubanie,
5) Nr VI/32/15 z dnia 30 kwietnia 2015 roku Rady Gminy Lubanie,
6) Nr 0050.28.2015 z dnia 7 maja 2015 roku Wójta Gminy Lubanie,
7) Nr 0050.31.2015 z dnia 22 maja 2015 roku Wójta Gminy Lubanie,
8) Nr VIII/38/15 z dnia 30 czerwca 2015 roku Rady Gminy Lubanie,
9) Nr 0050.44.2015 z dnia 27 lipca 2015 roku Wójta Gminy Lubanie

wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1
DOCHODY BUDŻETU w wysokości – 16.188.066,33 zł
zwiększa się do kwoty – 16.342.817,33 zł

2) W § 1 pkt. 1
Dochody bieżące w wysokości – 14.906.237,66 zł
zwiększa się do kwoty – 14.912.238,66 zł

3) W § 1 pkt. 2
Dochody majątkowe w wysokości – 1.281.828,67 zł
zwiększa się do kwoty – 1.430.578,67 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.

4) W § 2 ust. 1
WYDATKI BUDŻETU w wysokości - 16.488.066,33 zł
zwiększa się do kwoty - 16.642.817,33 zł

5) W § 2 ust. 1 pkt. 1
Wydatki bieżące w wysokości - 14.380.474,98 zł
zwiększa się do kwoty - 14.387.191,24 zł

6) W § 2 ust. 1 pkt. 2
Wydatki majątkowe w wysokości - 2.107.591,35 zł
zwiększa się do kwoty - 2.255.626,09 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2

7) W § 2 ust. 2
Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w latach 2015-2017,
zgodnie z załącznikiem nr 3.

8) W § 7 ust. 1
Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
zgodnie z załącznikiem nr 4

9) W § 7 ust. 3
Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
zgodnie z załącznikiem nr 5.

10) W § 7 ust. 4
Zmienia się plan wydatków na zadania realizowane przy udziale środków unijnych
w części związanej z realizacją zadań własnych,
zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Rolirad

UCHWAŁA Nr X/43/15
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 21 października 2015 r.

w sprawie stwierdzenia wyboru ławników do Sądu Rejonowego we Włocławku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 133 z późn. zm. ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Stwierdza się wybór w głosowaniu tajnym ławników do Sądu Rejonowego we Włocławku w osobach:
1. Pani Magdaleny Brzezińskiej,
2. Pani Jolanty Duszyńskiej,

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Rolirad

Uchwała Nr X/44/15
Rady Gminy Lubanie
z dnia 21 października 2015 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie
na lata 2015- 2020

Na podstawie art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515)
Rada Gminy postanawia:
§ 1

W uchwale nr III/9/14 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2015 - 2020 zmienianej uchwałami:
1) Nr IV/12/15 Rady Gminy Lubanie z dnia 3 lutego 2015 roku.
2) Nr V/24/15 Rady Gminy Lubanie z dnia 11 marca 2015 roku
3) Nr VI/31/15 Rady Gminy Lubanie z dnia 30 kwietnia 2015 roku
4) Nr VIII/37/15 Rady Gminy Lubanie z dnia 30 czerwca 2015 roku
5) Nr IX/41/15 Rady Gminy Lubanie z dnia 19 sierpnia 2015 roku

wprowadza się zmiany :
zawarte w załącznikach nr 1 i 2 do uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Rolirad


UZASADNIENIE

do uchwały nr X/44/15 Rady Gminy Lubanie z dnia 21 października 2015 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2020

Kolejna to jest szósta zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2020 nie wnosi korekty do wyniku finansowego. Zmiany dotyczą:
1) planu dochodów budżetowych na lata 2015 i 2016,
2) planu wydatków budżetowych w latach 2015 i 2016,
3) planów dotacji na wydatki bieżące i majątkowe,
4) niektórych wskaźników opisanych w objaśnieniach,
5) wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatków objętych limitem
o którym mowa w art. 226 ustawy o finansach publicznych a dotyczących przedsięwzięć,
6) wykreślenia z załącznika nr 2 jednego przedsięwzięcia oraz dopisania nowych.

Plan dochodów budżetowych ogółem w uchwale z 19 sierpnia 2015 roku wynosił 16.342.817,33 zł. a w uchwale z 21 października wprowadza się kwotę 16.492.739,33 zł.
Jak z tego wynika dochody wzrosną o 149.922,00 zł.
Dochody planowane na 2016 rok zmniejsza się z kwoty 15.957.144,00 zł. do 15.472.144,00 zł. Z załącznika nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF skreślono zadanie pod nazwą "Budowa drogi gminnej Siutkówek - Zosin". Na to przedsięwzięcie planowano po stronie dochodów dotację ze środków unijnych na 2016 rok w kwocie 735.000,00 zł. Skreślenie zadania wpłynęło na zmniejszenie zarówno planu dochodów jak i wydatków w 2016 roku.
Plan wydatków budżetowych na 2015 rok z kwoty 16.642.817,33 zł. wzrasta do wielkości 16.792.739,33 zł. Przy czym plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 14.521.713,24 zł. a wydatków majątkowych 2.271.026,09 zł. Wydatki bieżące w latach 2016- 2020 po zmianach przedstawiają się następująco:
2016 rok - 14.258.602,20 zł,
2017 rok - 14.185.200,65 zł,
2018 rok - 14.259.484,00 zł,
2019 rok - 14.375.269,00 zł,
2020 rok - 14.534.783,92 zł.
W latach 2016-2017 zgodnie z przyjętą kalkulacją winno się oszczędnie planować wydatki bieżące. Niewielki ich wzrost zakłada się od 2018 roku. Takie kalkulacje wynikają z wszystkich czynników, które się na to składają.
Plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 7.909.852,36 zł. zmniejsza się do 7.899.620,36 zł.
Wydatki objęte limitem na przedsięwzięcia wieloletnie przed zmianami przedstawiały się jak niżej:
2015 rok - 1.587.865,33 zł,
2016 rok - 2.166.380,60 zł,
2017 rok - 288.587,80 zł,
2018 rok - 37.161,80 zł,
2019 rok - 37.389,80 zł,
2020 rok - 37.626,80 zł.
W wyniku zmian wyżej wymienione wydatki kształtują się następująco:
2015 rok - 1.239.502,33 zł.
2016 rok - 702.948,14 zł,
2017 rok - 289.286,36 zł,
2018 rok - 33.641,69 zł,
2019 rok - 33.850,03 zł,
2020 rok - 34.066,71 zł.
Powodem zmian planów limitów jest wprowadzenie bądź skreślenie przedsięwzięć.
Podsumowując przedstawione uzasadnienie należy stwierdzić, że zmiany dotyczące 2015 roku wynikają z niektórych korekt jakie należy wprowadzić do budżetu gminy.
Wnosi się do Wysokiej Rady o podjęcie uchwały jak w projekcie.


Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Rolirad

Uchwała Nr X/45/15
Rady Gminy Lubanie
z dnia 21 października 2015 roku

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515) oraz art. 212 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)
Rada Gminy
uchwala, co następuje:


§ 1

W uchwale nr III/10/14 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok zmienianej zarządzeniami i uchwałami:
1) Nr 0050.5.2015 z dnia 23 stycznia 2015 roku Wójta Gminy Lubanie,
2) Nr IV/13/15 z dnia 3 lutego 2015 roku Rady Gminy Lubanie,
3) Nr V/25/15 z dnia 11 marca 2015 roku Rady Gminy Lubanie,
4) Nr 0050.17.2015 z dnia 9 kwietnia 2015 roku Wójta Gminy Lubanie,
5) Nr VI/32/15 z dnia 30 kwietnia 2015 roku Rady Gminy Lubanie,
6) Nr 0050.28.2015 z dnia 7 maja 2015 roku Wójta Gminy Lubanie,
7) Nr 0050.31.2015 z dnia 22 maja 2015 roku Wójta Gminy Lubanie,
8) Nr VIII/38/15 z dnia 30 czerwca 2015 roku Rady Gminy Lubanie,
9) Nr 0050.44.2015 z dnia 27 lipca 2015 roku Wójta Gminy Lubanie,
10) Nr IX/42/15 z dnia 19 sierpnia 2015 roku Rady Gminy Lubanie,
11) Nr 0050.53.2015 z dnia 2 września 2015 roku Wójta Gminy Lubanie,
12) Nr 0050.57.2015 z dnia 30 września 2015 roku Wójta Gminy Lubanie,

wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1
DOCHODY BUDŻETU w wysokości – 16.468.912,33 zł
zwiększa się do kwoty – 16.492.739,33 zł


2) W § 1 pkt. 1
Dochody bieżące w wysokości – 15.038.333,66 zł
zwiększa się do kwoty – 15.062.160,66 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1

3) W § 2 ust. 1
WYDATKI BUDŻETU w wysokości - 16.768.912,33 zł
zwiększa się do kwoty - 16.792.739,33 zł

4) W § 2 ust. 1 pkt. 1
Wydatki bieżące w wysokości - 14.513.286,24 zł
zwiększa się do kwoty - 14.521.713,24 zł

5) W § 2 ust. 1 pkt. 2
Wydatki majątkowe w wysokości - 2.255.626,09 zł
zwiększa się do kwoty - 2.271.026,09 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2

6) W § 2 ust. 2
Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w latach 2015-2017,
zgodnie z załącznikiem nr 3.

7) W § 7 ust. 2
Zmienia się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej wykonywanych na postawie porozumień z organami administracji rządowej,
zgodnie z załącznikiem nr 4.

8) W § 7 ust. 4
Zmienia się plan wydatków na zadania realizowane przy udziale środków unijnych
w części związanej z realizacją zadań własnych,
zgodnie z załącznikiem nr 5.

9) W § 10
Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy,
zgodnie z załącznikiem nr 6


10) W § 11 ust. 3
Zmienia się plan kosztów samorządowego zakładu budżetowego w zakresie działów
i rozdziałów.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.


Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Rolirad

UCHWAŁA Nr X/46/15
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 21 października 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez gminę Lubanie od samorządu powiatu włocławskiego zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych.

Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ) uchwala się, co następuje:
§ 1
Wyraża się zgodę na przejęcie przez gminę Lubanie od powiatu włocławskiego zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2015 /2016.
§ 2
Warunki przejęcia zadań, o których mowa w § 1 określi porozumienie zawarte pomiędzy gminą Lubanie a Zarządem Powiatu we Włocławku.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Rolirad

U z a s a d n i e n i e

Zarząd Powiatu Włocławskiego wystąpił z propozycją przejęcia przez gminę Lubanie zadań z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2015/2016.
Z uwagi na doświadczenia z lat ubiegłych o odśnieżaniu przez powiat dróg będących na terenie gminy Lubanie uznałam, że propozycja winna być przyjęta z uwagi na:
- drogi powiatowe na terenie naszej gminy są tak usytuowane, że wyjazd naszego sprzętu do odśnieżania dróg gminnych musi odbywać się po drogach powiatowych,
- ponadto drogami powiatowymi prowadzony jest dowóz dzieci do szkół w Lubaniu,
W tej sytuacji staje się niemożliwy przyjazd autobusu szkolnego, ani też dojazd do siedziby gminy i wyjazd naszego sprzętu do odśnieżania dróg gminnych. Przyjmując propozycję powiatu, otrzymamy zwrot środków na utrzymanie dróg powiatowych zapewniając jednocześnie ich przejezdność.
Wobec powyższego podjęcie proponowanej uchwały o przejęcie zadań uważam za zasadne i wnoszę o jej przyjęcie w proponowanym brzmieniu.

Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Rolirad

UCHWAŁA NR XI/47/15
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2015 r.
poz. 1515 ) art. 5 ust. 1 – 4 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych1 (
t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 roku
w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. ( M.P. z 2015 r. poz.735)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się następującą wysokość stawek podatku od nieruchomości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków – 0,65 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników
sztucznych – 3,50 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego – 0,18 zł od 1 m2 powierzchni,
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r.
o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o
przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego
planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z
przepisami prawa budowlanego - 3,00 zł od 1 m2 powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,30 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 18,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
– 8,15 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego – 2,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
3) od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 – 7 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych.
§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1) grunty, budynki, budowle przeznaczone na prowadzenie działalności w zakresie:
a) sportu,
b) ochrony przeciwpożarowej,
c) kulturalnej,
d) zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków,
e) świadczeń zdrowotnych;

2) drogi dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych.
§ 3. Traci moc uchwała Nr IX/58/11 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia
wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi
w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.
Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Rolirad

UCHWAŁA NR XI/48/15
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2015 r.
poz. 1515.) w związku z art. 8 oraz art. 10 ust. 1 - 3 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach
i opłatach lokalnych1 ( t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7
października 2015 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 r. (M.P.
z 2015 r. poz.1029 ) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 roku w sprawie górnych granic
stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r.( M. P. z 2015 r. poz. 735 ) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 480 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 780 zł,
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 960 zł;
2) od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) o liczbie osi dwie:
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 13 ton - 1.020 zł,
- równej lub wyższej niż 13 ton, a mniej niż 14 ton - 1.080 zł,
- równej lub wyższej niż 14 ton, a mniej niż 15 ton - 1.200 zł,
- równej lub wyższej niż15 ton - 1.560 zł;
b) o liczbie osi trzy:
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 17 ton - 1.440 zł,
- równej lub wyższej niż 17 ton, a mniej niż 19 ton, - 1.500 zł,
- równej lub wyższej niż 19 ton, a mniej niż 21 ton - 1.560 zł,
- równej lub wyższej niż 21 ton, a mniej niż 23 ton - 1.620 zł,
- równej lub wyższej niż 23 ton, a mniej niż 25 ton - 1.680 zł,
- równej lub wyższej niż 25 ton - 1.680 zł;
c) o liczbie osi cztery i więcej:
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 25 ton - 1.620 zł,
- równej lub wyższej niż 25 ton, a mniej niż 27 ton - 1.680 zł,
- równej lub wyższej niż 27 ton, a mniej niż 29 ton - 1.740 zł,
- równej lub wyższej niż 29 ton, a mniej niż 31 ton - 2.006 zł,
- równej lub wyższej niż 31 ton - 2.006 zł;
3) od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszania osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) o liczbie osi dwie:
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 13 ton - 1.020 zł,
- równej lub wyższej niż 13 ton , a mniej niż 14 ton - 1.080 zł,

- równej lub wyższej niż 14 ton, a mniej niż 15 ton - 1.200 zł,
- równej lub wyższej niż 15 ton - 1.560 zł;
b) o liczbie osi trzy:
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 17 ton - 1.500 zł,
- równej lub wyższej niż 17 ton, a mniej niż 19 ton - 1.560 zł,
- równej lub wyższej niż 19 ton, a mniej niż 21 ton - 1.620 zł,
- równej lub wyższej niż 21 ton, a mniej niż 23 tony - 1.680 zł,
- równej lub wyższej niż 23 tony, a mniej niż 25 ton - 1.920 zł,
- równej lub wyższej niż 25 ton - 1.920 zł;
c) o liczbie osi cztery i więcej:
- równej lub wyższej niż 12 tony, a mniej niż 25 ton - 1.680 zł,
- równej lub wyższej niż 25 ton, a mniej niż 27 ton - 1.920 zł,
- równej lub wyższej niż 27 ton, a mniej niż 29 ton - 2.400 zł,
- równej lub wyższej niż 29 ton, a mniej niż 31 ton - 2.976 zł,
- równej lub wyższej niż 31 ton - 2.976 zł;
4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania z naczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton - 720 zł,
b) od 5,5 ton i poniżej 9 ton - 960 zł,
c) od 9 ton i poniżej 12 ton - 1.200 zł;
5) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą,
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów:
a) o liczbie osi dwie:
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton - 960 zł,
- równej lub wyższej niż 18 ton, a mniej niż 25 ton - 1.320 zł,
- równej lub wyższej niż 25 ton, a mniej niż 31 ton - 1.560 zł,
- równej lub wyższej niż 31 ton - 1.714 zł;
b) o liczbie osi trzy i więcej:
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 40 ton - 1.884 zł,
- równej lub wyższej niż 40 ton - 2.160 zł;
6) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) o liczbie osi dwie:
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton - 960 zł,
- równej lub wyższej niż 18 ton, a mniej niż 25 ton - 1.320 zł,
- równej lub wyższej niż 25 ton, a mniej niż 31 ton - 1.560 zł,
- równej lub wyższej niż 31 ton - 2.302,20 zł;
b) o liczbie osi trzy i więcej:
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 40 ton - 2.090 zł,

- równej lub wyższej niż 40 ton - 2.950 zł;
7) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton
i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego:
- od 7 ton i poniżej 12 ton - 960 zł;
8) Od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne,
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) o liczbie osi jedna:
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton - 720 zł,
- równej lub wyższej niż 18 ton, a mniej niż 25 ton - 960 zł,
- równej lub wyższej niż 25 ton - 1.200 zł;
b) o liczbie osi dwie:
- równej lub wyższej niż 12 tony, a mniej niż 28 ton - 960 zł,
- równej lub wyższej niż 28 ton, a mniej niż 33 tony - 1.200 zł,
- równej lub wyższej niż 33 tony, a mniej niż 38 ton - 1.320 zł,
- równej lub wyższej niż 38 ton - 1.560 zł;
c) o liczbie osi trzy i więcej :
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 38 ton - 1.200 zł,
- równej lub wyższej niż 38 ton - 1.560 zł;
9) od przyczepy lub naczepy z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów:
a) o liczbie osi jedna:
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton - 720 zł,
- równej lub wyższej niż 18 ton, a mniej niż 25 ton - 960 zł,
- równej lub wyższej niż 25 ton - 1.200 zł;
b) o liczbie osi dwie:
- równej lub wyższej niż 12 tony, a mniej niż 28 ton - 1.080 zł,
- równej lub wyższej niż 28 ton, a mniej niż 33 tony - 1.200 zł,
- równej lub wyższej niż 33 tony, a mniej niż 38 ton - 1.566 zł,
- równej lub wyższej niż 38 ton - 2.062 zł;
c) o liczbie osi trzy i więcej:
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 38 ton - 1.200 zł,
- równej lub wyższej niż 38 ton - 1.560 zł;
10) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej niż 22 miejsc - 1.440 zł,
b) równej lub większej niż 22 miejsc - 1.800 zł.
§ 2. 1. Do pojazdów określonych w § 1 pkt 1, 4, 7 i 10 wyprodukowanych przed 1990 rokiem stawki podatku
zwiększa się i określa w wysokości:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie - 528 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 858 zł,
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1.056 zł;
2) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:
a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony - 792 zł ,
b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton - 1.056 zł,
c) od 9 ton i poniżej 12 ton - 1.320 zł;
3) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton
i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego:
- od 7 ton i poniżej 12 ton - 1.056 zł;
4) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej niż 22 miejsc - 1.584 zł,
b) równej lub większej niż 22 miejsc - 1.980 zł.
2. Dla pojazdów określonych w § 1 pkt 1, 4, 7, i 10 posiadających katalizatory stawki podatku zmniejsza się
i określa w wysokości:
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 432 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 702 zł,
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 864 zł;
2) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:
a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony - 648 zł,
b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton - 864 zł,
c) od 9 ton i poniżej 12 ton - 1.080 zł;
3) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton
i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego:
- od 7 ton i poniżej 12 ton - 864 zł;
4) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia :
a) mniej niż 22 miejsc - 1.296 zł,
b) równej lub większej niż 22 miejsc - 1.620 zł.
§ 3. Zwalnia się z podatku od środków transportowych środki transportowe, o których mowa w art. 8 pkt
7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXVI/179/13 Rady Gminy Lubanie z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie określenia
wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi
w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.
Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Rolirad

UCHWAŁA NR XI/49/15
RADY GMINY LUBANIE

z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta określonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla
celów obliczenia podatku rolnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 ),
art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.)
oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 roku w sprawie średniej
ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 (
M.P. z 2015 r. poz. 1025 ) uchwala się, co następuje:
§ 1. Średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok
podatkowy 2016 określoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ( ogłoszonego w Monitorze
Polskim poz. 1025) w wysokości 53,75 zł za 1 dt. obniża się do wysokości 45,- zł za 1 dt.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXIII/230/14 Rady Gminy Lubanie z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie
średniej ceny skupu żyta określonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla celów obliczenie podatku
rolnego.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi
w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.
Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Rolirad

UCHWAŁA NR XI/50/15
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia jej wysokości i zasad poboru

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2015 r.
poz. 1515 ), art. 15 ust. 1 i ust. 3 oraz art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach
i opłatach lokalnych1 ( tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia
5 sierpnia 2015 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. ( M.P.
z 2015 r. poz. 735 ) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się opłatę targową i ustala się dzienną stawkę opłaty targowej w wysokości 10,- złotych od
sprzedaży prowadzonej ze stoiska, przyczepy i pojazdu samochodowego oraz w dniach imprez okolicznościowych
(odpusty, pikniki, kiermasze itp. ).
§ 2. Opłatę targową pobiera się bezpośrednio od sprzedającego w dniu sprzedaży.
§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Poboru opłaty targowej dokonują inkasenci Pan Grzegorz Słomczewski i Pan Piotr Leszczyński.
3. Wynagrodzenie inkasenta wynosi 10% pobranej opłaty targowej.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/206/10 Rady Gminy Lubnaie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
określenia wysokości oraz zasad poboru opłaty targowej.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi
w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.
Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Rolirad

UCHWAŁA NR XI/51/15
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2015 r. poz.
1515 ), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 ( tj. Dz. U. z 2014 r., poz.
849 z późn. zm.),art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1381
z późn. zm. ) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( tj. Dz.U. z 2013 r. poz.
465 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości:
1) określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1)stanowiący załącznik Nr 1 do
niniejszej uchwały;
2) określa sie wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej
uchwały;
3) okreśła sie wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek od nieruchmości - „Dane o
nieruchomościach” (ZN-1/A) stanowiący załącznik Nr 3 do nieniejszej uchwały;
4) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości - "Dane o zwolnieniach
podatkowych w podatku od nieruchomości„ (ZN-1/B), stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 2. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek rolny:
1) określa się wzór informacji w sprawie podatku rolnego (IR-1) stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszej
uchwały;
2) określa się wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1) stanowiący załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały;
3) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek rolny - „Dane o nieruchomościach rolnych”
(ZR-1/A) stanowiący załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały;
4) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek rolny - „Dane o zwolnieniach i ulgach
podatkowych w podatku rolnym” (ZR-1/B) stanowiący załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 3. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek leśny:
1) określa się wzór informacji w sprawie podatku leśnego (IL-1) stanowiący załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały;
2) określa się wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1) stanowiący załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały;
3) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek leśny - "Dane o nieruchomościach leśnych„
(ZL-1/A) stanowiący załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały;
4) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek leśny - „Dane o zwolnieniach podatkowych
w podatku leśnym” (ZL-1/B) stanowiący załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXVII/189/05 Rady Gminy Lubanie z dnia 23 listopada 2005 roku w sprawie
ustalenia wzorów formularzy w celu ustalenia podatku rolnego, od nieruchomośći i leśnego.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.
I§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi
w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.
Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Rolirad

załączniki

UCHWAŁA Nr XI/52/15
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2016 rok dla zakładu budżetowego.

Na podstawie art. 15 ust. 3 pkt 1 i art. 219 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się stawki dotacji przedmiotowych na 2016 rok dla Zakładu Usług Komunalnych gminy Lubanie działającego jako zakład budżetowy w wysokości netto :
1. Do produkcji i dostarczenia 1 m3 wody – 0,62 zł
2. Do odbioru i oczyszczenia 1 m3 ścieków – 5,02 zł
Do wyżej wymienionych stawek doliczone będzie 8 % podatku VAT.

§ 2.Do produkcji i dostarczania 1 m3 wody dla podmiotów zewnętrznych (np. GDDKiA ) nie przewiduje się dotacji przedmiotowych. Sprzedaż wody odbywa się po kosztach wytworzenia 2,93 złotych netto plus 8 % podatku VAT.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.


Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Rolirad

Uchwała Nr XI/53/15
Rady Gminy Lubanie
z dnia 26 listopada 2015 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie
na lata 2015- 2020

Na podstawie art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515)
Rada Gminy postanawia:


§ 1
W uchwale nr III/9/14 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2015 - 2020 zmienianej uchwałami:
1) Nr IV/12/15 Rady Gminy Lubanie z dnia 3 lutego 2015 roku
2) Nr V/24/15 Rady Gminy Lubanie z dnia 11 marca 2015 roku
3) Nr VI/31/15 Rady Gminy Lubanie z dnia 30 kwietnia 2015 roku
4) Nr VIII/37/15 Rady Gminy Lubanie z dnia 30 czerwca 2015 roku
5) Nr IX/41/15 Rady Gminy Lubanie z dnia 19 sierpnia 2015 roku
6) Nr X/44/15 Rady Gminy Lubanie z dnia 21 października 2015 roku

wprowadza się zmiany
zawarte w załączniku nr 1 do uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Rolirad


UZASADNIENIE

do uchwały nr XI/53/15 Rady Gminy Lubanie z dnia 26 listopada 2015 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2020


W okresie od 21 października do kolejnej zmiany plan dochodów i wydatków budżetowych na 2015 rok wzrósł o 307.935,53 zł.
Zmiany dotyczą:
1) zwiększenia o 299.715,53 zł. planu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
2) wzrostu o 8.220,00 zł. planu dochodów własnych gminy z tytułu zakupu usług,
3) zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 68.795,81 zł,
4) zmniejszenia o 31.933,00 zł. planu wydatków związanych z funkcjonowaniem j.s.t.
Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 16.800.674,86 zł. Z tego dochody bieżące zamkną się kwotą 15.370.096,19 zł. a majątkowe 1.430.578,67 zł.
Plan wydatków bieżących wynosi 17.100.674,86 zł. Przy czym na wydatki bieżące przypada 14.814.648,77 zł. a na majątkowe 2.286.026,09 zł.
Różnica dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi zwiększyła się o 15.000,00 zł. i wynosi 555.447,42 zł.
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do dochodów wynosił 4,10% i zmniejszył się do 4,02%. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wynosi 5,52% lub 6,63%.
Przyjęcie proponowanych zmian wprowadzi spójność planów wynikających z uchwały budżetowej z wieloletnią prognozą finansową.
Proszę więc Wysoką Radę o podjęcie uchwały o treści jak w projekcie.


Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Rolirad


OBJAŚNIENIA

do uchwały nr XI/53/15 Rady Gminy Lubanie z dnia 26 listopada 2015 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2020

Na jedenastej sesji Rada Gminy po raz siódmy podejmie uchwałę w sprawie kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2020.
Proponowane zmiany planów dochodów i wydatków budżetowych tym razem nie zmieniają wyniku budżetu. Zwiększa się o 299.715,53 zł. plan dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. Dotacje celowe na zadania zlecone i własne zwiększane są w oparciu o decyzje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz zawarte porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego to jest Powiatem Włocławskim.
Z wyżej wymienionej kwoty na dotacje na zadania zlecone przypada 223.027,53 zł.
Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy wynoszą - 56.174,00 zł.
Dotacja wynikająca z zawartego porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego wynosi 20.514,00 zł.
Dochody własne gminy wzrosną o 8.220,00 zł.
Wnosi się do Rady Gminy Lubanie o podjęcie stosownej uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Rolirad

Uchwała Nr XI/54/15
Rady Gminy Lubanie
z dnia 26 listopada 2015 roku

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515) oraz art. 212 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)
Rada Gminy uchwala, co następuje:


§ 1

W uchwale nr III/10/14 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok zmienianej zarządzeniami i uchwałami:
1) Nr 0050.5.2015 z dnia 23 stycznia 2015 roku Wójta Gminy Lubanie,
2) Nr IV/13/15 z dnia 3 lutego 2015 roku Rady Gminy Lubanie,
3) Nr V/25/15 z dnia 11 marca 2015 roku Rady Gminy Lubanie,
4) Nr 0050.17.2015 z dnia 9 kwietnia 2015 roku Wójta Gminy Lubanie,
5) Nr VI/32/15 z dnia 30 kwietnia 2015 roku Rady Gminy Lubanie,
6) Nr 0050.28.2015 z dnia 7 maja 2015 roku Wójta Gminy Lubanie,
7) Nr 0050.31.2015 z dnia 22 maja 2015 roku Wójta Gminy Lubanie,
8) Nr VIII/38/15 z dnia 30 czerwca 2015 roku Rady Gminy Lubanie,
9) Nr 0050.44.2015 z dnia 27 lipca 2015 roku Wójta Gminy Lubanie,
10) Nr IX/42/15 z dnia 19 sierpnia 2015 roku Rady Gminy Lubanie,
11) Nr 0050.53.2015 z dnia 2 września 2015 roku Wójta Gminy Lubanie,
12) Nr 0050.57.2015 z dnia 30 września 2015 roku Wójta Gminy Lubanie,
13) Nr X/45/15 z dnia 21 października 2015 roku Rady Gminy Lubanie,
14) Nr 0050.62.2015 z dnia 23 października 2015 roku Wójta Gminy Lubanie,
15) Nr 0050.67.2015 z dnia 17 listopada 2015 roku Wójta Gminy Lubanie,

wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1
DOCHODY BUDŻETU w wysokości – 16.676.199,14 zł
zwiększa się do kwoty – 16.800.674,86 zł


2) W § 1 pkt. 1
Dochody bieżące w wysokości – 15.245.620,47 zł
zwiększa się do kwoty – 15.370.096,19 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1

3) W § 2 ust. 1
WYDATKI BUDŻETU w wysokości - 16.976.199,14 zł
zwiększa się do kwoty - 17.100.674,86 zł

4) W § 2 ust. 1 pkt. 1
Wydatki bieżące w wysokości - 14.705.173,05 zł
zwiększa się do kwoty - 14.814.648,77 zł

5) W § 2 ust. 1 pkt. 2
Wydatki majątkowe w wysokości - 2.271.026,09 zł
zwiększa się do kwoty - 2.286.026,09 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2

6) W § 2 ust. 2
Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w latach 2015-2017,
zgodnie z załącznikiem nr 3.

7) W § 7 ust. 2
Zmienia się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej wykonywanych na postawie porozumień z organami administracji rządowej,
zgodnie z załącznikiem nr 4.

8) W § 11 ust. 1
Zmienia się plan kosztów samorządowego zakładu budżetowego w zakresie działów
i rozdziałów.

9) W § 11 ust. 2
Zmienia się plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów samorządowej
jednostki budżetowej dla Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół w Lubaniu:
1) dochody w wysokości – 116.844,00 zł
zwiększa się do kwoty – 118.844,00 zł


2) Wydatki w wysokości – 116.844,00 zł
zwiększa się do kwoty – 118.844,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.


Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Rolirad

Uchwała Nr XI/55/15
Rady Gminy Lubanie
z dnia 26 listopada 2015 roku

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2015 dotyczącego zakupu gruntów pod budowę Przedszkola Samorządowego w Lubaniu

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt. 9 lit. „e” i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2015r., poz. 1515)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Zaciągnąć zobowiązanie wykraczające poza rok budżetowy 2015 w kwocie 218.000,00 zł (słownie: dwieście osiemnaście tysięcy złotych 00/100).

§ 2

Zobowiązanie, o którym mowa w § 1 dotyczy zapłaty za zakupione grunty pod budowę Przedszkola Samorządowego w Lubaniu.

§ 3

Zobowiązanie wymienione w § 1 uregulowane będzie z dochodów własnych gminy z podatku od nieruchomości od osób prawnych w terminie do 31 marca 2016 roku.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Rolirad


Uzasadnienie
do uchwały nr XI/55/15 Rady Gminy Lubanie z dnia 26 listopada 2015 roku
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2015 dotyczącego zakupu gruntów pod budowę Przedszkola Samorządowego w Lubaniu


Stosownie do prowadzonych negocjacji grunty pod budowę Przedszkola Samorządowego w Lubaniu zakupione będą w miesiącu grudniu bieżącego roku. W budżecie gminy na 2015 rok zaplanowano na ten cel 26.851,00 zł. Z tego wydatki związane z zakupem wynoszą 6.851,00 zł poza zapłatą za grunty. Na zakup działek pozostaje 20.000,00 zł. Brakujące środki to 218.000,00 zł.
Ustalono ze zbywającym, że kwotę 218.000,00 zł należy uregulować do 31 marca 2016 roku.
Na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „e” zezwala Rada Gminy Lubanie.


Biorąc powyższe pod uwagę wnosi się do Wysokiej Rady o podjęcie uchwały o treści wynikającej z projektu.


Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Rolirad

UCHWAŁA Nr XI/56/15
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie przyjęcia i realizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Lubanie"

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ) uchwala się, co następuję:

§ 1. Przyjmuje się i wdraża do realizacji „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Lubanie” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Rolirad


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XI/56/15Rady Gminy Lubanie z dnia 26 listopada 2015r.


Podstawą formalną opracowania „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Lubanie" jest Uchwała Nr XXVII/187/13 Rady Gminy Lubanie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubanie, realizowanego w ramach Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna – Działanie 9.3.
Konieczność opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wiązała się z ratyfikowanym przez Polskę Protokołem z Kioto oraz przyjętym przez Komisję Europejską w grudniu 2008 roku pakietem klimatyczno-energetycznym. Opracowanie planu wynika także z założeń Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, przyjętego przez Radę Ministrów 16 sierpnia 2011r. Treść i zakres Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wynika z załącznika nr 9 Regulaminu Konkursu nr 2/POIiŚ/ 9.3/2013, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 – Szczegółowe zalecenia dotyczące struktury planu gospodarki niskoemisyjnej opracowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to dokument strategiczny, którego celem jest określenie wizji rozwoju gminy w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Jego zadaniem jest podniesienie efektywności energetycznej, zwiększenie poziomu wykorzystania odnawialnych źródeł energii, jak również redukcja emisji gazów cieplarnianych. Czynności te w konsekwencji mają służyć wszystkim mieszkańcom gminy poprzez poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie kosztów energii. Kluczowym elementem Planu jest wyznaczenie celów strategicznych i szczegółowych, realizujących określoną wizję gminy w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz wdrożenia nowych technologii zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.
W ramach opracowanego Planu stworzona została baza danych zawierająca wyselekcjonowane i usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią w gminie oraz inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych.
Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem, dla którego wprowadzono wymóg przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wobec powyższego zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Planu. W oparciu o uzyskane opinie odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu ww. dokumentu.

Opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej pozwoli Gminie Lubanie, jej podmiotom oraz mieszkańcom pozyskać fundusze unijne w perspektywie 2015-2020 na działania takie jak: termomodernizacja budynków, czy wdrażanie inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii.

Biorąc pod uwagę powyższe, zasadne jest podjęcie niniejszej Uchwały i wdrożenie jej do realizacji.

Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Rolirad

UCHWAŁA Nr XI/57/15
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 6 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm. ) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na nabycie części nieruchomości oznaczonej we wstępnym projekcie podziału jako działki nr 77/14, 77/15, 77/16 o łącznej powierzchni 0,7478 ha obręb Lubanie, które zostaną wydzielone w wyniku podziału działki nr 77/11 obręb Lubanie, dla której to nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta WL1W/0002784/4 w Sądzie Rejonowym we Włocławku.
2. Nieruchomość, o której mowa w § 1 ust. 1 stanowi własność osoby fizycznej i zostanie nabyta do gminnego zasobu nieruchomości, z przeznaczeniem na cele publiczne.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Lubanie do poniesienia wydatku na nabycie prawa własności opisanej w § 1 nieruchomości do kwoty 250.000,00 złotych (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Rolirad

UCHWAŁA NR XII/59/15
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Lubanie na lata 2015 – 2023

Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lubanie na lata 2015 – 2023 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr V/31/07 Rady Gminy Lubanie z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Lubanie na lata 2007 – 2015.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Rolirad

Uzasadnienie
Plan Rozwoju Lokalnego jest kluczowym narzędziem wspierającym zarządzanie długofalowymi procesami inwestycyjnymi na poziomie samorządu. Plan ten realizuje strategię społeczno-gospodarczą gminy, wskazując ponadto cele i kierunki zaangażowania środków z funduszy strukturalnych, krajowych i własnych gminy.
Członkostwo Polski w Unii Europejskiej stwarza warunki do ubiegania się samorządów gminnych o uzyskanie wsparcia finansowego z funduszy strukturalnych na realizację przypisanych im zadań. Jedną z możliwości uzyskania środków jest realizacja zadań wpisujących się w cele Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa kujawsko - pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Plan Rozwoju Lokalnego został sporządzony w oparciu o wszystkie wcześniej uchwalone dokumenty strategiczne. Nawiązuje do dotychczasowego Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Lubanie na lata 2007 – 2015, uchwalonego 27 kwietnia 2007 roku uchwałą nr V/31/07 Rady Gminy Lubanie i stanowi jego kontynuację.
Dokument ma charakter otwarty, który odzwierciedla potrzeby oraz priorytetowe działania związane z rozwojem społecznym, gospodarczym i przestrzennym Gminy Lubanie oraz funkcjonującej w niej społeczności lokalnej. Z tego też względu dokument ten musi być poddawany systematycznej, okresowej analizie i ocenie, a także w razie konieczności aktualizowany w zakresie zmieniających się uwarunkowań. Analiza, ocena i aktualizacja programu odbywać się będzie zgodnie z zasadami współpartycypacji społeczności lokalnej i w oparciu o współpracę z wszystkimi zainteresowanymi stronami.
Przedłożony do uchwalenia Plan Rozwoju Lokalnego zawiera zadania, które wynikają z aktualnych potrzeb mieszkańców.

Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Rolirad

Gmina Lubanie - Plan Rozwoju Lokalnego 2015-2023

Uchwała Nr XII/60/15
Rady Gminy Lubanie
z dnia 29 grudnia 2015 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie
na lata 2015- 2020

Na podstawie art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515)

Rada Gminy postanawia:


§ 1
W uchwale nr III/9/14 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2015 - 2020 zmienianej uchwałami:
1) Nr IV/12/15 Rady Gminy Lubanie z dnia 3 lutego 2015 roku
2) Nr V/24/15 Rady Gminy Lubanie z dnia 11 marca 2015 roku
3) Nr VI/31/15 Rady Gminy Lubanie z dnia 30 kwietnia 2015 roku
4) Nr VIII/37/15 Rady Gminy Lubanie z dnia 30 czerwca 2015 roku
5) Nr IX/41/15 Rady Gminy Lubanie z dnia 19 sierpnia 2015 roku
6) Nr X/44/15 Rady Gminy Lubanie z dnia 21 października 2015 roku
7) Nr XI/53/15 Rady Gminy Lubanie z dnia 26 listopada 2015 roku

wprowadza się zmiany
zawarte w załączniku nr 1 i 2 do uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Rolirad


UZASADNIENIE

do uchwały nr XII/60/15 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2015 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2020


W okresie od 26 listopada 2015 roku czyli od ostatniej zmiany plan dochodów i wydatków budżetowych zmniejsza się o 10.000,00 zł. i wynosi:
- dochody - 16.790.674,86 zł,
- wydatki - 17.090.674,86 zł.
Zmiana planu spowodowana jest zmniejszeniem planu dotacji celowej na zadania zlecone.
Plan dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zamknął się kwotą 2.974.515,27 zł.
Plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane po zmianach wynosi 7.968.519,01 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego po zmianach wynoszą 2.251.059,24 zł. Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy wynikają z załącznika nr 2 - Wykaz przedsięwzięć.
Reasumując wnosi się do Wysokiej Rady o podjęcie stosownej uchwały.


Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Rolirad

Uchwała Nr XII/61/15
Rady Gminy Lubanie
z dnia 29 grudnia 2015 roku

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515) oraz art. 212 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)
Rada Gminy
uchwala, co następuje:


§ 1

W uchwale nr III/10/14 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok zmienianej zarządzeniami i uchwałami:
1) Nr 0050.5.2015 z dnia 23 stycznia 2015 roku Wójta Gminy Lubanie,
2) Nr IV/13/15 z dnia 3 lutego 2015 roku Rady Gminy Lubanie,
3) Nr V/25/15 z dnia 11 marca 2015 roku Rady Gminy Lubanie,
4) Nr 0050.17.2015 z dnia 9 kwietnia 2015 roku Wójta Gminy Lubanie,
5) Nr VI/32/15 z dnia 30 kwietnia 2015 roku Rady Gminy Lubanie,
6) Nr 0050.28.2015 z dnia 7 maja 2015 roku Wójta Gminy Lubanie,
7) Nr 0050.31.2015 z dnia 22 maja 2015 roku Wójta Gminy Lubanie,
8) Nr VIII/38/15 z dnia 30 czerwca 2015 roku Rady Gminy Lubanie,
9) Nr 0050.44.2015 z dnia 27 lipca 2015 roku Wójta Gminy Lubanie,
10) Nr IX/42/15 z dnia 19 sierpnia 2015 roku Rady Gminy Lubanie,
11) Nr 0050.53.2015 z dnia 2 września 2015 roku Wójta Gminy Lubanie,
12) Nr 0050.57.2015 z dnia 30 września 2015 roku Wójta Gminy Lubanie,
13) Nr X/45/15 z dnia 21 października 2015 roku Rady Gminy Lubanie,
14) Nr 0050.62.2015 z dnia 23 października 2015 roku Wójta Gminy Lubanie,
15) Nr 0050.67.2015 z dnia 17 listopada 2015 roku Wójta Gminy Lubanie,
16) Nr XI/54/15 z dnia 26 listopada 2015 roku Rady Gminy Lubanie,
17) Nr 0050.74.2015 z dnia 15 grudnia 2015 roku Wójta Gminy Lubanie

wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1
DOCHODY BUDŻETU

zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 1.

2) W § 2 ust. 1
WYDATKI BUDŻETU

zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2.

3) W § 2 ust. 2
Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w latach 2015-2017,
zgodnie z załącznikiem nr 3.

4) W § 7 ust. 4
Zmienia się plan wydatków na zadania realizowane przy udziale środków unijnych
w części związanej z realizacją zadań własnych,
zgodnie z załącznikiem nr 4.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.


Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Rolirad

Uchwała Nr XII/62/15
Rady Gminy Lubanie
z dnia 29 grudnia 2015 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie
na lata 2016- 2022


Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515)

Rada Gminy postanawia:


§ 1
Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubanie na lata 2016 - 2022 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
§ 2
Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2022 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3
1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązań związanych
z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały.
2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja
w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości
działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnić Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w § 3 ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych
realizującym przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2.


§ 4
Uchylić uchwałę Nr III/9/14 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2015-2020 wraz ze zmianami.

§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Rolirad


UZASADNIENIE

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2016-2022

Działając w oparciu o art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych opracowano projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2016-2022 wraz z załącznikami.
Podejmując nową uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej winno się unieważnić obecnie obowiązującą.
Proponowane upoważnienia wynikają z obowiązujących przepisów, w stosunku do 2015 roku nie ulegają zmianie i dotyczą:
- zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku
nr 2 do uchwały,
- zaciągania zobowiązań z tytułu umów z których płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- przekazywania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań kierownikom jednostek
organizacyjnych gminy.
Przechodząc do dalszej części uzasadnienia należy wskazać na rozszerzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej, z obecnie obowiązującej do 2020 roku a zmienionej do 2022 roku. Główny powód tej zmiany to planowane do zaciągnięcia nowe zobowiązania w postaci kredytów i pożyczek i ich terminy spłat.
Prognozowane dochody budżetowe na 2016 rok naliczono w oparciu o obowiązujące stawki. Dotacje na zadania zlecone i własne wynikają z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wynikają z pisma skierowanego do gminy przez Ministerstwo Finansów.
Dochody budżetowe na lata 2017-2022 odpowiednio utrzymywano na poziomie lat poprzednich bądź zwiększano o wskaźnik inflacji od 0,9% do 1,6%.
Planując wydatki budżetowe zakładano, dalsze ograniczenie wydatków bieżących, poza wynagrodzeniami o których pisano w objaśnieniach do WPF-u oraz wydatkami związanymi z obsługą długu. Zwiększano w miarę możliwości plan wydatków na zadania majątkowe.
Planowane dochody budżetowe w poszczególnych latach przestawiają sie następująco:
2016 rok - 14.504.619,00 zł,
2017 rok - 15.806.808,00 zł,
2018 rok - 16.126.944,00 zł,
2019 rok - 16.289.300,00 zł,
2020 rok - 16.399.400,00 zł,
2021 rok - 16.387.800,00 zł,
2022 rok - 16.398.200,00 zł.
Plan dochodów budżetowych na 2016 rok jest niższy od planowanych na 2015 rok i lata następne z uwagi na zaniżone dotacje i dofinansowania na zadania bieżące.
Plan tych dotacji wzrasta w ciągu roku dlatego na etapie projektowania budżetu jest zaniżony.
W wyniku autopoprawki dochody budżetowe na 2016 rok wzrosły w porównaniu do skalkulowanych w pierwszej wersji projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej o 190.000,00 zł. i wynoszą ostatecznie 14.504.619,00 zł.
Planowane dochody uległy zwiększeniu o wpływy majątkowe ze sprzedaży działek budowlanych. Konsekwencją wzrostu dochodów jest zwiększenie również planu wydatków, który po zmianie wynosi 15.147.619,00 zł.
Po stronie wydatków 190.000,00 zł. przeznacza się odpowiednio:
- 136.000,00 zł. na uzupełnienie pozostałego zobowiązania z tytułu wykupu w 2015 roku
gruntów pod przedszkole,
- 29.000,00 zł. na budowę przedszkola samorządowego,
- 25.000,00 zł. na rozbudowę sieci kanalizacyjnej na terenie gminy (dokumentacja).
Plan wydatków budżetowych wskazano poniżej:
2016 rok - 15.147.619,00 zł,
2017 rok - 15.281.721,65 zł,
2018 rok - 15.596.944,00 zł,
2019 rok - 15.780.300,00 zł,
2020 rok - 15.990.856,00 zł,
2021 rok - 15.987.800,00 zł,
2022 rok - 15.834.658,20 zł.
Plan wydatków budżetowych na 2020 rok w projekcie wynosił 15.871.603,92 zł. Po wprowadzeniu autopoprawki wzrośnie o 119.252,08 zł i wynosi 15.990.856,00 zł.
Na 2020 rok wstępnie zaplanowano wyższą nadwyżkę budżetową o 119.252,08 zł, którą przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Wyżej wymienione zobowiązanie planowano zaciągnąć w 2015 roku i przeznaczyć na spłatę długu.
Kredyt w 2015 roku nie będzie podejmowany ponieważ zobowiązania ureguluje się z wypracowanej nadwyżki za 2015 rok. W ślad za tym na 2020 rok pozostaje do spłaty nie 527.796,08 zł. jak wynika z projektu lecz 408.544,00 zł po odjęciu 119.252,08 zł.
Na 2016 rok planuje się wynik budżetu w postaci deficytu w kwocie 643.000,00 zł, który będzie uzupełniony kredytami i pożyczkami. Na spłatę zobowiązań przypadających do uregulowania w 2016 roku planuje sie kredyt w kwocie 563.541,80 zł. Na zobowiązania, których termin realizacji przypada na lata 2017-2022 planuje się nadwyżki budżetowe, które w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:
2017 rok - 525.086,35 zł,
2018 rok - 530.000,00 zł,
2019 rok - 509.000,00 zł,
2020 rok - 408.544,00 zł,
2021 rok - 400.000,00 zł,
2022 rok - 563.541,80 zł.
Różnice między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zostały odpowiednio zachowane. Na obsługę długu w poszczególnych latach planuje się następujące kwoty:
2016 rok - 80.729,00 zł,
2017 rok - 92.120,00 zł,
2018 rok - 80.729,00 zł,
2019 rok - 62.120,00 zł,
2020 rok - 54.500,00 zł,
2021 rok - 39.700,00 zł,
2022 rok - 19.018,00 zł.
W uzasadnieniu do projektu budżetu przedstawiono wielkość długu publicznego w stosunku do rocznych dochodów budżetowych według stanu na 31 grudnia każdego roku.
Zmniejszenie zobowiązań planowanych do zaciągnięcia na 2015 rok zmienia wielkość długu w poszczególnych latach.
W projekcie budżetu widniały następujące zapisy:
2016 rok - 3.055.424,23 zł, to jest 21,34% rocznych dochodów budżetowych,
2017 rok - 2.530.337,88 zł, to jest 16,01% rocznych dochodów budżetowych,
2018 rok - 2.000.337,88 zł, to jest 12,40% rocznych dochodów budżetowych,
2019 rok - 1.491.337,88 zł, to jest 9,16% rocznych dochodów budżetowych,
2020 rok - 963.541,80 zł, to jest 5,88% rocznych dochodów budżetowych,
2021 rok - 563.541,80 zł, to jest 3,44% rocznych dochodów budżetowych,
2022 rok - 0,00 zł.
Wielkość długu publicznego w stosunku do dochodów budżetowych po przyjęciu zmian przedstawia się następująco:
2016 rok - 2.936.172,15 zł, to jest 20,24% rocznych dochodów budżetowych,
2017 rok - 2.411.085,80 zł, to jest 15,25% rocznych dochodów budżetowych,
2018 rok - 1.881.085,80 zł, to jest 11,66% rocznych dochodów budżetowych,
2019 rok - 1.372.085,80 zł, to jest 8,42% rocznych dochodów budżetowych,
2020 rok - 963.541,80 zł, to jest 5,88% rocznych dochodów budżetowych,
2021 rok - 563.541,80 zł, to jest 3,44% rocznych dochodów budżetowych,
2022 rok - 0,00 zł.
Do załącznika nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF oprócz zadań już umieszczonych zawarto zadania wynikające z programu gospodarki niskoemisyjnej.
Zaplanowane dochody są możliwe do zrealizowania przy pomocy prawidłowej realizacji dochodów własnych oraz przy niewielkim ale wzroście stawek wymiarowych albo przy pozyskiwaniu nowych podatników.
Aby wydatki budżetowe były prawidłowo realizowane zakłada się ograniczenie wydatków bieżących.
Kończąc powyższe uzasadnienie proszę Radę Gminy o podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej o treści wynikającej z projektu.


Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Rolirad

UCHWAŁA NR XII/63/15 RADY GMINY LUBANIE
z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2016

UCHWAŁA NR XII/64/15
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Lubanie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Z dniem 31 grudnia 2015 roku odwołuje się Panią Grażynę Pruchnicką ze stanowiska skarbnika – głównego księgowego budżetu Gminy Lubanie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2015 roku i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Rolirad


Uzasadnienie
do uchwały Nr XII/64/15 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Lubanie

Do Przewodniczącej Rady Gminy wpłynął wniosek Pani Grażyny Pruchnickiej Skarbnika Gminy o odwołanie z funkcji Skarbnika Gminy z dniem 31 grudnia 2015 roku w związku z przejściem na emeryturę.

Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Rolirad

UCHWAŁA NR XII/65/15
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie powołania Skarbnika Gminy Lubanie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Na wniosek Wójta Gminy Lubanie na stanowisko skarbnika – głównego księgowego budżetu Gminy Lubanie powołuje się z dniem 01.01.2016 r. Panią Lidię Kokowicz.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2016 roku i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Rolirad


Uzasadnienie
do uchwały Nr XII/65/15 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Lubanie

Do Rady Gminy Lubanie wpłynął wniosek Wójta Gminy Lubanie o powołanie Pani Lidii Kokowicz na stanowisko skarbnika - głównego księgowego budżetu Gminy Lubanie. Zgodnie z przepisem art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 ) do wyłącznej kompetencji rady gminy należy powołanie skarbnika, który jest jednocześnie głównym księgowym budżetu. Powołanie następuje na wniosek wójta gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Rolirad
Opublikował: Piotr Rolirad
Publikacja dnia: 07.01.2016
Podpisał: Piotr Rolirad
Dokument z dnia: 28.10.2015
Dokument oglądany razy: 8 043
@ws1.kpsi.pl