RSS
A A A
SmodBIP

Uchwały Rady Gminy 2014

UCHWAŁA Nr XXVIII/195/14
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 27 lutego 2014 r.

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Lubanie na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Rady Gminy Lubanie na 2014 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant

   Załącznik
do uchwały Nr XXVIII/195/14
Rady Gminy Lubanie
z dnia 27 lutego 2014 roku


   P L A N P R A C Y
RADY GMINY LUBANIE
NA 2014 ROK

I kwartał                        przybliżony termin sesji - luty

1. Przyjęcie sprawozdań z działalności Rady Gminy oraz jej Komisji za rok 2013.

2. Zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy i planów pracy Komisji na 2014 rok.

3. Zatwierdzenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2014 r.

II kwartał                       przyblizony termin sesji  - kwiecień/czerwiec       

1. Przyjęcie informacji Komendanta Posterunku Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie za 2013 r.

2. Przyjęcie sprawozdania z działalności GOPS –u za rok 2013 oraz informacji o skali potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2013 oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.

4. Rozpatrzenie informacji w sprawie wykonania uchwał Rady Gminy oraz interpelacji i wniosków radnych za 2013 rok.

5. Przyjęcie informacji o zakresie działań podjętych w dziedzinie kultury i rozrywki w gminie Lubanie w roku 2013.

Przyjęcie informacji w sprawie osiągnięć i problemów występujących w placówkach oświatowych w roku szkolnym 2013/2014.

III kwartał                              przybliżony termin sesji - wrzesień

1. Ocena wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku.

2. Przyjęcie informacji o realizacji zadań w zakresie sportu i rekreacji powierzonych Lubańskiemu Towarzystwu Piłkarskiemu za I półrocze 2014 roku.

IV kwartał                              przyblizony termin sesji  - listopad/grudzień

1. Ustalenie stawek podatków i opłat oraz wniosków do projektu budżetu gminy na 2015 rok.

2. Analiza funkcjonowania nowego systemu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

3. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok.

4. Zatwierdzenie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.

5. Uchwalenie budżetu gminy Lubanie na rok 2015.

Plan pracy jest dokumentem otwartym i może ulec zmianie w zależności od potrzeb i problemów zgłoszonych w trakcie pracy.

Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga Kurant


UCHWAŁA Nr XXVIII/196/14
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 27 lutego 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy na 2014 rok.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy na 2014 rok:
1) Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
2) Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,
3) Komisji Budżetu i Finansów w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,
4) Komisji Rolnictwa, Gospodarowania Mieniem Komunalnym i Inwestycji w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącym poszczególnych Komisji.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVIII/196/14
Rady Gminy Lubanie
z dnia 27 lutego 2014 roku

Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na 2014 rok.

I kwartał

1.Opracowanie sprawozdania z działalności za rok 2013 oraz planu pracy na 2014 rok i przedłożenie do zatwierdzenia Radzie Gminy.

2. Dokonanie oceny funkcjonowania zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży w gminie – ferie 2014.

3. Wysłuchanie informacji dotyczącej organizacji szkół w bieżącym roku szkolnym.

4. Przyjęcie informacji o formach pracy z uczniami uzdolnionymi w lubańskim gimnazjum.

5. Wysłuchanie informacji dotyczącej nauki dzieci niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Lubaniu.

II kwartał

1.Rozpatrzenie oraz zaopiniowanie informacji o zakresie działań podjętych w dziedzinie kultury i rozrywki w gminie Lubanie w roku 2013.

2. Przyjęcie analizy dotyczącej poziomu nauczania w klasach VI szkół podstawowych i gimnazjum na podstawie testu sprawdzającego z uwzględnieniem kontekstu kształcenia (ucznia, nauczycieli, środowiska, rodziców ).

3. Przyjęcie i zaopiniowanie informacji o stanie przygotowań do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w gminie.

4. Przyjęcie informacji o projekcie ustawy przewidującej zmianę w systemie edukacji w szkołach.

5. Ocena realizacji zadań, w zakresie sportu i rekreacji, powierzonych Lubańskiemu Towarzystwu Piłkarskiemu za I półrocze 2014 roku.

III kwartał

1. Przyjęcie informacji o przygotowaniu organizacyjnym do roku szkolnego 2014/2015 ( posiedzenie wyjazdowe ).

2. Przyjęcie informacji o bieżących problemach występujących w pracy logopedy i pedagoga.

3. Rozpatrzenie informacji o kołach zainteresowań działających przy Gminnym Ośrodku Kultury.

4. Zapoznanie się z pracą przedszkola samorządowego.

5. Przyjęcie informacji w sprawie działalności świetlic wiejskich.

IV kwartał

1. Informacja o przeciwdziałaniu narkomanii i chuligaństwa w placówkach szkolnych( posiedzenie wspólne z komisją zdrowia).

2. Zapoznanie się z działalnością organizacji młodzieżowych działających w szkołach podstawowych i gimnazjum.

3. Rozpatrzenie informacji dotyczącej pielęgnacji tradycji folklorystycznej i promocji naszej gminy.

4. Przyjęcie informacji o współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi.

5. Zaopiniowanie stawek podatków i opłat oraz wniosków do budżetu gminy na 2015 rok.

Plan pracy jest dokumentem otwartym i może ulec zmianie w zależności od potrzeb i problemów zgłoszonych w trakcie pracy.

Przewodniczący Komisji

Małgorzata Juchniewicz

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVIII/196/14
Rady Gminy Lubanie
z dnia 27 lutego 2014 roku

Plan pracy Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego na 2014 rok.


I kwartał

1.Opracowanie sprawozdania z działalności za rok 2013 oraz planu pracy na 2014 rok i przedłożenie do zatwierdzenia Radzie Gminy.

2. Zaopiniowanie „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii” na 2014 rok.

3. Ocena utrzymania dróg w okresie zimy oraz stanu zakrzaczenia ich poboczy.

4. Przyjęcie informacji dotyczącej funkcjonowania NZOZ „ Intermed”.

II kwartał

1. Analiza funkcjonowania Zakładu Usług Komunalnych Gminy Lubanie – posiedzenie wyjazdowe.

2. Informacja Kierownika Posterunku Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie za 2013 rok.

3. Zaopiniowanie informacji na temat dożywiania dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i Gimnazjum.

4. Przyjęcie informacji w sprawie stanu przygotowań do wdrożenia w życie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

III kwartał

1. Rozpatrzenie informacji o działaniach podejmowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców oraz czystości i porządku na terenie gminy w I półroczu 2014 roku.

2. Przyjęcie informacji o działaniach podejmowanych przez policję w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży przebywającym na terenie gminy w godzinach popołudniowych.

3. Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o skali potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz sposobach realizacji zadań za I półrocze 2014 roku.

4. Przyjęcie informacji dotyczącej systemu stypendialnego na terenie gminy.

IV kwartał

1. Informacja o przeciwdziałaniu narkomanii i chuligaństwa w placówkach szkolnych ( posiedzenie wspólne z komisją oświaty ).

2. Zaopiniowanie stawek podatków i opłat na 2015 rok oraz wniosków do projektu budżetu gminy na 2015 rok.

3. Przyjęcie informacji w sprawie stanu przygotowań do zimowego utrzymania dróg.

Plan pracy jest dokumentem otwartym i może ulec zmianie w zależności od potrzeb i problemów zgłoszonych w trakcie pracy.

Przewodniczący Komisji

Ryszard Szczesny


Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXVIII/196/14
Rady Gminy Lubanie
z dnia 27 lutego 2014 roku

Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2014 rok

I kwartał

1. Opracowanie sprawozdania z działalności za rok 2013 oraz planu pracy na 2014 rok i przedłożenie do zatwierdzenia Radzie Gminy.

2. Przyjęcie informacji o wydatkach poniesionych na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2013/2014.

II kwartał

1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok, ze szczególnym uwzględnieniem:
- kultury ( GOK, GBP ),
- kultury fizycznej i sportu ( LTP ).

2. Rozpatrzenie informacji o źródłach pozyskiwania dochodów w budżecie gminy.

3. Przyjęcie informacji o stanie realizacji inwestycji planowanych do wykonania w roku 2014 oraz inwestycji ujętych w budżecie jako rozpoczęte w 2013 roku.

III kwartał

1. Przyjęcie informacji dotyczącej realizacji wpływów podatkowych do budżetu gminy oraz ewentualnych zadłużeń za I półrocze 2014 roku.

2. Rozpatrzenie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku, ze szczególnym uwzględnieniem wykonania planu w placówkach oświatowych.

3. Rozpatrzenie informacji w zakresie stosowania ustawy prawo zamówień publicznych przy wyborze wykonawców oraz przy finansowaniu inwestycji za I półrocze 2014.

IV kwartał

1. Rozpatrzenie potrzeb finansowych zgłaszanych do budżetu gminy na rok 2015 przez szkoły podstawowe, gimnazjum, przedszkole, placówki kultury i sportu.

2. Rozpatrzenie możliwości i kierunków finansowania sportu ze środków budżetowych w roku 2015.

3. Zaopiniowanie stawek podatków i opłat na 2015 rok

4. Zaopiniowanie projektu budżetu na 2015 rok.

I - IV  kwartał

1. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.

2. Opiniowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu.

3. Opiniowanie form finansowania inwestycji własnych gminy.

4. Współpraca z Komisjami stałymi Rady Gminy oraz opiniowanie materiałów przygotowywanych na sesję.

 Posiedzenia Komisji odbywać się będą w miarę potrzeb wynikających z nieprzewidzianych spraw związanych z realizacją budżetu gminy. Plan pracy jest dokumentem otwartym i może ulegać zmianom.

Przewodniczący Komisji
Dorota Ciesielska

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXVIII/196/14
Rady Gminy Lubanie
z dnia 27 lutego 2014 roku

Plan pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarowania Mieniem Komunalnym i Inwestycji na 2014 rok

I kwartał

1. Opracowanie sprawozdania z działalności za rok 2013 oraz planu pracy na 2014 rok i przedłożenie do zatwierdzenia Radzie Gminy.

2. Informacja o działaniach na rzecz uregulowania stosunków wodnych ( melioracja wraz z konserwacją rowów melioracyjnych, komisja z udziałem przedstawiciela WZMiUW oraz Nadleśnictwa ).

3. Informacja o pozyskiwaniu zewnętrznych środków na poprawę infrastruktury terenów wiejskich.

4. Przyjęcie informacji w sprawie badań zasobności gleb w składniki mineralne.

5. Zapoznanie się z działalnością ODR prowadzoną na terenie gminy Lubanie przez jej przedstawiciela.

6. Przyjęcie informacji na temat form szacowania szkód w uprawach rolnych spowodowanych przez zwierzynę leśną.

II kwartał

1. Rozpatrzenie informacji z wykonania budżetu gminy za 2013 rok.

2. Informacja w sprawie realizacji bieżących wniosków Komisji Rolnictwa, Gospodarowania Mieniem Komunalnym i Inwestycji.

3. Udział w organizacji wyjazdu na wystawy rolnicze oraz wizyta w gospodarstwie agroturystycznym.

4. Spotkanie z Lekarzem Powiatowym Weterynarii oraz Przewodniczącą KGW.

5. Przyjęcie informacji na temat zasad przyznawania rolnikom rent i emerytów oraz warunków ich ubezpieczenia społecznego ( komisja z udziałem przedstawiciela KRUS )

III kwartał

1. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku.

2. Przyjęcie informacji o wykonaniu zadań inwestycyjno- gospodarczych w roku 2014

3. Spotkanie z Kierownikiem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

IV kwartał

1. Zaopiniowanie stawek podatków i opłat na rok 2015.

2. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy Lubanie na 2015 rok.

Plan pracy jest dokumentem otwartym i może ulec zmianie w zależności od potrzeb i problemów zgłoszonych w trakcie pracy.

Przewodniczący Komisji

Andrzej Ulczycki


UCHWAŁA Nr XXVIII/197/14
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 27 lutego 2014 r.

w sprawie uchwalenia „ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii” na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 ), art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 oraz z 2013 r. poz. 1563) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2012 r. poz. 124 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się „ Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii” na 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały oraz „ Preliminarz wydatków związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii” na 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVIII/197/14
Rady Gminy Lubanie
z dnia 27 lutego 2014 roku


Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w gminie Lubanie na 2014 rok

Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jest aktem prawnym stanowiącym, że prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy.
Gmina Lubanie realizuje zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w oparciu o uchwalony corocznie Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
Program ten poprzez realizację określonych w nim celów wchodzi naprzeciw najbardziej istotnym problemom społeczności lokalnej w obszarze profilaktyki uzależnień związanych z nadużywaniem alkoholu oraz zażywaniem narkotyków.
Celem programu jest minimalizacja szkód społecznych i indywidualnych, wynikających z nadużywania alkoholu. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii stanowi spis działań będących jednocześnie zadaniami własnymi gminy w obszarze zagadnień społecznych, które będą realizowane w 2014 roku.
Europejski Plan Działań wobec szkód spowodowanych konsumpcją alkoholu podkreśla wyraźnie, że podejmowanie możliwie jak najszybciej liczby działań powinno odbywać się na szczeblu lokalnym.
Wszelkie działania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii mają nie tylko umocowanie ustawowe, ale przede wszystkim stanowią świadome działanie samorządu na rzecz dobra społeczności lokalnej.

Gmina Lubanie będzie realizowała zadania wynikające z niniejszego Programu w oparciu o dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2014 roku oraz środków pozostałych z lat ubiegłych zaplanowanych w budżecie gminy w wysokości 74.531zł.

I. Cel programu.

Zgodnie z intencją ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciw- działaniu alkoholizmowi gmina Lubanie przyjmuje następujące cele:

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

2. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej, prawnej i socjalnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii dla dzieci, młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych.

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie Centrów Integracji Społecznej.

7. Kierowanie osób uzależnionych od alkoholu do leczenia odwykowego.

8. Szkolenie członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

II. Kierunki działania GKRPA w 2014 roku.

Gmina Lubanie świadoma zagrożeń jakie niesie nadużywanie napojów alkoholowych szczególnie wśród ludzi młodych, w celu eliminacji zjawisk patologii społecznej spowodowanej nadmiernym spożyciem alkoholu, podejmuje następujące działania:

1. Współpracę z placówkami szkolno-oświatowymi polegającą na kształtowaniu świadomości o degradującym działaniu alkoholu oraz na kształtowaniu postaw „ abstynenckich ” wśród dzieci i młodzieży.
2. Współdziałanie ze specjalistyczną służbą zdrowia w zakresie niesienia pomocy lekarskiej ludziom dotkniętym chorobom uzależnienia, jak również mieszkańcom spożywającym alkohol w nadmiernych ilościach.
3. Organizowanie spotkań, szkoleń, pogadanek w środowiskach naszej gminy z udziałem fachowców od problematyki alkoholowej, miedzy innymi przy wykorzystaniu zebrań szkolnych z rodzicami i młodzieżą szkolną.
4. Zwracanie szczególniej uwagi na spotkania organizowane z młodzieżą: dyskoteki, zabawy, spotkania towarzyskie. Propagowanie tradycji trzeźwości.
5. Prowadzenie analiz stopnia uzależnienia mieszkańców od alkoholu.
6. Zajmowanie się organizowaniem czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez dofinansowanie kolonii, obozów i innych form wypoczynku. Finansowanie pogadanek i prelekcji przeprowadzanych w szkołach na temat szkodliwości spożywania alkoholu.
7. Zapobieganie i przeciwdziałanie popełnianiu przestępstw na terenie gminy w stanie nietrzeźwości poprzez współdziałanie z policją.
8. Kierowanie osób uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe. W przypadkach trudnych występowanie do sądu o leczenie odwykowe zamknięte.
9. Zakupienie do punktu konsultacyjno-informacyjnego fachowej literatury dotyczącej problematyki alkoholowej.
10. Finansowanie kursów, szkoleń itp. dla osób zajmujących się problematyką alkoholową.

III. Diagnoza problemów alkoholowych w gminie.

Styl życia uważany jest za główny czynnik wpływający na zdrowie człowieka.
Pomimo podejmowania różnego rodzaju działań profilaktycznych w dalszym ciągu obserwuje się zwiększenie problemu alkoholowego, także u osób coraz młodszych. Badania ogólnopolskie przeprowadzone w 2011 roku w szkołach przez Europejski Program Badań Ankietowych, pokazują, że picie alkoholu przez młodzież staje się powoli statystyczną normą.
Napoje alkoholowe okazały się najbardziej rozpowszechnioną substancją psychoaktywną wśród młodzieży szkolnej. Z wyliczeń wynika, że problem alkoholowy i skutki jego nadużywania dotyczy naszej gminy.
Jednakże nie wszystkie osoby dotknięte chorobą alkoholową przyznają się do problemów z tym związanych.
Z pomocy instytucji użyteczności publicznej korzysta tylko część tych osób.
Członkowie rodziny często boją się poinformować odpowiednie instytucje o problemie występującym w ich domu, ponieważ obawiają się reakcji osoby uzależnionej od alkoholu.
W wielu przypadkach zarówno alkoholik, jak i pozostali domownicy nie widzą konieczności zgłaszania się o pomoc do odpowiednich instytucji. Odrzucenie możliwości korzystania z porad specjalistów uzasadniają przekonaniem o samodzielnym rozwiązaniu zaistniałej sytuacji.

Gmina Lubanie położona jest w północnej części województwa kujawsko- pomorskiego, w powiecie włocławskim. Według danych uzyskanych na dzień 31.12.2013 gmina Lubanie liczyła 4630 mieszkańców.
Na terenie gminy funkcjonują 4 placówki oświatowe tj. Zespół Szkół w Lubaniu ( Szkoła Podstawowa i Gimnazjum), Szkoła Podstawowa w Przywieczerzynie i Ustroniu oraz Przedszkole Samorządowe w Lubaniu. Przyjmuje się na podstawie wywiadu, że pierwszy kontakt z alkoholem – najczęściej piwem oraz paleniem papierosów mają dzieci z klas starszych szkół podstawowych, a z narkotykami dzieci z gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych. W roku 2013 nie odnotowano żadnych zgłoszeń osób uzależnionych od narkotyków.

Z ankiet przeprowadzonych w 2013 roku wśród uczniów klas piątych i szóstych wynika, iż na 95 ankietowanych na zadanie pytanie;
„Czy znasz główne źródła zagrożenia dla zdrowia i życia?”
89% odpowiedziało tak
11% odpowiedziało nie.

Przeprowadzono również ankietę dotyczącą problemu spożywania alkoholu przez rówieśników. Badaniem objętych było 42 uczniów klas trzecich gimnazjum. Ankietowani odpowiedzieli na pytanie: „W jakim wieku spróbowałeś alkohol po raz pierwszy”.
- chłopcy powyżej 9 lat – 62% ankietowanych
- dziewczęta poniżej 13 lat – 38% ankietowanych

Natomiast z badań problemów alkoholowych wśród dorosłych, wynika, że w Poradni Uzależnień we Włocławku, leczyło się 8 osób. Natomiast 9 wniosków skierowano do punktu konsultacyjno-informacyjnego prowadzonego przez psychologa i terapeutę do spraw uzależnień w Lubaniu. Wpłynęły 4 wnioski z Policji do Prokuratury Rejonowej we Włocławku o zastosowanie leczenia odwykowego.
Ze statystyki policji wynika, że w naszej gminie 16 osób przebywało w policyjnej izbie wytrzeźwień, 11 osobom zatrzymano prawo jazdy. 11 osób spowodowało kolizje drogowe pod wpływem alkoholu. W ubiegłym roku dokonano 52 interwencje domowe i założono trzy Niebieskie karty dla sprawców przemocy.
Z danych otrzymanych z Powiatowego Urzędu Pracy wynika, że na dzień 31.12.2013r. z gminy Lubanie zarejestrowanych było 382 osoby bezrobotne.
Bezrobocie jako problem społeczny, jest powszechnie uznawany za główną przyczynę ubożenia społeczeństwa, a zarazem prowadzi do nadużywania alkoholu i narkotyków.
W 2013r. opieką społeczną objęto 209 rodzin, w tym 5 rodzin z problemem alkoholowym.
Na terenie gminy Lubanie limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych ustalonych prze Radę Gminy wynosi:
20 punktów na sprzedaż do spożycia poza miejscem sprzedaży,
10 punktów na sprzedaż do spożycia w miejscu sprzedaży.
W porównaniu do 2013 roku liczba ta zmniejszyła się o 1 punkt.
Na jeden punkt przypada 243 mieszkańców naszej gminy do spożycia poza miejscem sprzedaży. Natomiast w miejscu sprzedaży – bary na jeden punkt przypada 936 mieszkańców.
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydano zgodnie z limitami ustalonymi przez radę gminy.
W ramach współpracy policja prowadzi systematyczne kontrole placówek handlowych ze sprzedażą napojów alkoholowych znajdujących się na terenie naszej gminy. Nie odnotowano, aby w sklepie prowadzona była sprzedaż bez wymaganego zezwolenia lub niezgodnie z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu narkomanii.

IV. Działania profilaktyczne i rozwiazywanie problemów alkoholowych i narkomanii.

Na 2014 rok przyjmuje się do realizacji następujące działania:

1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i terapeutycznej w szczególności dla dzieci i młodzieży i osób dorosłych oraz ich rodzin.
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomania pomocy psychologicznej i prawnej.
3. Oddziaływanie na osoby nadużywające alkoholu i narkotyków oraz zapobieganie nowych zagrożeń poprzez działania informacyjne, rozmowy, spotkania, odczyty, prelekcje, telefon zaufania, oraz organizowanie imprez abstynenckich.
4. Zorganizowanie i sfinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci z rodzin uzależnionych od alkoholu (zimowiska, półkolonie, rajdy rowerowe).
5. Zorganizowanie i sfinansowanie programów o tematyce uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu gminy, dla osób zajmujących się problemami uzależnień oraz zorganizowanie i dofinansowanie imprez okolicznościowych, konkursów, plebiscytów, spektakli związanych z profilaktyką.
6. Zakup wydawnictw, czasopism, plakatów, ulotek, broszur itp. propagujących szkodliwość uzależnienia od alkoholu i narkotyków oraz innych uzależnień.
7. Podejmowanie innych działań umożliwiających zagospodarowanie wolnego czasu, zdrowego stylu życia wśród młodzieży i dorosłych.
8. Finansowanie bieżącej działalności świetlicy szkolnej przy Zespole Szkół w Lubaniu i doposażenie jej w sprzęt do prowadzenia zajęć profilaktycznych, zakup odzieży, podręczników i przyborów szkolnych dla dzieci.
9. Współpraca z Klubem Abstynenta we Włocławku
10. Współpraca z Pełnomocnikiem Wojewody ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i uzależnień.
11. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminnym Ośrodkiem Kultury, z Klubem Sportowym, Kuratorem Sądowym, policją, sołtysami , jednostkami OSP.
12. Prowadzenie rozmów interwencyjno- motywacyjnych z osobami nadużywającymi alkoholu oraz ich rodzinami.
13. Współpraca z poradniami odwykowymi w zakresie kierowania osób , które dobrowolnie podejmują leczenie odwykowe.
14. Kierowanie wniosków do sądów o zastosowanie przymusowego leczenia w zakładzie lecznictwa odwykowego w stosunku do osób uzależnionych od alkoholu.

V. Wynagrodzenie członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

Za udział w posiedzeniu komisji ustala się wynagrodzenie w wysokości 30zł ( 10 osób x 6 posiedzeń x 30zł ).

Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga Kurant

Załącznik Nr 2
Do uchwały Nr XXVIII/197/14
Rady Gminy Lubanie
z dnia 27 lutego 2014r.

Preliminarz wydatków związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii na 2014 rok

- Zorganizowanie wśród uczniów szkół podstawowych
konkursu klasowego na gazetkę szkolną z zakresu
profilaktyki alkoholowej oraz promocji zdrowia
(zakup nagród dla szkół)  - 1.000 zł

- Zorganizowanie scenki profilaktyczno – teatralnej pt: „Narkotyki, alkohol-prawdy i mity” .przez uczniów klas od I-III Szkol Podstawowych Gminy Lubanie
(zakup nagród, dyplomów) - 500 zł

- Zorganizowanie imprez sportowych:                                                                                           1.  turniej piłki halowej o mistrza Szkoły Podstawowej
(zakup nagród, medali, słodyczy)  - 1. 500 zł
2. rozgrywki sportowe w „Mini hokej „
uczniów szkół podstawowych - 500 zł
3. rozgrywki sportowe w piłkę ręczną uczniów gimnazjum
o puchar Przewodniczącego GKRPA - Wójta Gminy
(zakup nagród-słodyczy)   - 300 zł
4. rozgrywki młodzieży z gimnazjum w koszykówkę połączone z pogadanką na temat skutków uzależnień od alkoholu „Prawdziwy sportowiec prowadzi zdrowy styl życia” , „Sport uprawiaj nałogom odmawiaj”. (zakup sprzętu sportowego, zakup medali, dyplomów) - 900 zł

 - Zorganizowanie wśród uczniów ze szkół oraz młodzieży z Gminy Lubanie imprezy sportowej z okazji Dnia Sportu oraz innych sportowych rozgrywek
- rajd rowerowy
- rozgrywki w piłkę nożną
- biegi (zakup koszulek , nagród, dyplomów, medali)
połączone z warsztatami profilaktyczno-wychowawczymi pod hasłem: „Bez przemocy w szkole”.   - 4.500 zł

- Zorganizowanie i sfinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z gminy Lubanie z rodzin uzależnionych od alkoholu:
1.  ferie zimowe dla dzieci z programem zajęć profilaktyczno-terapeutycznych - 7.000 zł
2.  półkolonie dla dzieci   - 12.000 zł

- Zorganizowanie spotkania dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych alkoholizmem:
1. z okazji Dnia Dziecka  (zakup słodyczy, nagród za udział w zawodach sportowych) - 1.500 zł
2. z okazji Mikołaja i Wigilii (zakup paczek) - 2.500 zł

- Dofinansowanie szkolenia, kursów specjalistycznych dla nauczycieli, wychowawców i osób zajmujących się problematyka alkoholową. Sfinansowanie szkolenia dla nauczycieli dotyczącego rozpoznawania substancji uzależniających i procedury postępowania w przypadku zaistnienia zagrożenia. - 1.600 zł

- Finansowanie punktu konsultacyjno-informacyjnego na terenie gminy lub partycypowanie w kosztach funkcjonowania Przychodni Terapii Uzależnień. - 2.400 zł

- Finansowanie bieżącej działalności świetlicy opiekuńczo-wychowawczej. Doposażenie jej w sprzęt do zajęć profilaktycznych, zakup odzieży, podręczników dla dzieci. - 9.800 zł

- Pomoc osobom dotkniętym przypadkami przemocy w rodzinie. (Koszty przejazdu na konsultacje do ośrodków lecznictwa, terapeuty oraz psychologa) - 1.300 zł

- Różne opłaty i składki (w tym koszty związane z opłatami za badanie i sporządzenie opinii sądowo-psychologicznej osób kierowanych na przymusowe leczenie w placówkach odwykowych) - 700 zł

- Udział gminy w kampanii Alkohol Nieletnim Dostęp Wzbroniony; Lina Nieobojętnych 0 801 188 288, (zakup plakatów, ulotek) - 1.200 zł

- Sfinansowanie szkolenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. - 400 zł

- Sfinansowanie szkolenia dla właścicieli i sprzedawców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych.  - 400 zł

- Diety dla członków GKRPA  (10 osób x 6 posiedzeń x 30 zł) - 1.800 zł

Ogółem  - 74.531zł

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant


UCHWAŁA Nr XXVIII/198/14
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 27 lutego 2014 r.

w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 ) oraz art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim ( Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420 oraz Nr 157, poz. 1241 ) uchwala się, co następuje;

§ 1. Nie wyraża się zgody na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2015 rok.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant


UCHWAŁA Nr XXVIII/199/14
Rady Gminy Lubanie
z dnia 27 lutego 2014 r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania
świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w formie zasiłku celowego dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014- 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645 i poz. 1318), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r., poz. 182 i poz. 509), w związku z uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M. P. z 2013 r., poz. 1024), uchwala się, co następuje:

§ 1.

Podwyższa się do 150 % kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej dla celów przyznawania świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w formie zasiłku celowego dla osób i rodzin wskazanych w uchwale Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M. P. z 2013r., poz. 1024).

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant

Uzasadnienie

Od stycznia 2014r. prawo do świadczeń z pomocy społecznej, z zakresu dożywiania, przysługuje osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej tj., 542 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 456 zł na osobę w rodzinie (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2012r., poz. 823).
Ustanowiony uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. rządowy program w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M. P. z 2013r., poz. 1024) przewiduje wsparcie finansowe dla gmin w zakresie dożywiania w przypadku udzielenia przez gminy zasiłku celowego w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności osobom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości do 150 % kryterium, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, jednakże tylko w przypadku przyjęcia uchwały o podniesieniu kryteriów dochodowych .
Zgodnie ze wskazówkami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w zakresie realizacji uchwały Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 r., poz. 1024), a także zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, rada gmina w drodze uchwały , może podwyższyć kwoty, o których mowa w ust.1 pkt. 1 i 2 uprawniające do zasiłku okresowego i celowego.
Nadmienia się, że funkcjonujący w latach 2006-2013 program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259, z późn. zm.), z mocy ustawy umożliwiał przyznanie pomocy osobom i rodzinom w zakresie dożywiania, jeżeli dochód tych osób nie przekraczał 150% kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art.8 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.
W 2013 roku w gminie Lubanie z różnych form pomocy korzystało 209 rodzin w tym z pomocy w zakresie dożywiania 173 rodziny, z czego 30 rodzin skorzystało z pomocy w formie świadczenia pieniężnego (zasiłek celowy) na zakup posiłku lub żywności w tym 9 rodzin z posiłków realizowanych w szkołach, dzięki możliwości zastosowania podwyższonego do 150 % kryterium dochodowego.
Podjęcie uchwały w sprawie podniesienia kryterium dochodowego do 150% w zakresie przyznawania pomocy w formie świadczenia pieniężnego (zasiłku celowego) na zakup posiłków lub żywności pozwoli na objęcie pomocą osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych, niepełnosprawnych. Osoby te pomimo trudnej sytuacji życiowej, nie mogą korzystać ze świadczeń pomocy społecznej, gdyż posiadane dochody nieznacznie przekraczają ustawowe progi dochodowe. Natomiast wydatki związane z leczeniem, zakupem opału znacznie obciążają ich budżet.
Ponadto istnieje możliwość uzyskania wsparcia finansowego z budżetu państwa na realizację zadania własnego o charakterze obowiązkowym. Przewidywany udział środków własnych gminy w realizacji tego zadania wynosi 40% jednakże, na uzasadniony wniosek wójta, wojewoda może wyrazić zgodę na zwiększenie dotacji, z tym, że udział środków własnych gminy nie może wynosić mniej niż 20% przewidywanych kosztów realizacji całego zadania. Do końca 2013 roku gmina Lubanie korzystała z tej możliwości co roku. Podjęcie uchwały przyczyni się do poprawy trudnej sytuacji osób i rodzin z terenu gminy Lubanie, którzy takiego wsparcia potrzebują.
Wobec powyższego podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant


Uchwała Nr XXVIII/200/14
Rady Gminy Lubanie
z dnia 27 lutego 2014 roku

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubanie w 2014 roku.''

Na podstawie art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., poz. 856) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 ) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubanie w 2014 roku”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant

                                                                    Uzasadnienie

do projektu Uchwały Nr XXVIII /200/14 Rady Gminy Lubanie z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubanie w 2014 roku”

                      W związku z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 856) zmieniony został art. 11a, który zobowiązuje Radę Gminy do określenia w drodze uchwały Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. W związku z powyższym, przygotowany został „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubanie w 2014 roku”, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Koszty realizacji programu ponosi Gmina Lubanie. Projekt Programu został przekazany do zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii we Włocławku, Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Oddział we Włocławku oraz zarządcom obwodów łowieckich działających na terenie gminy. Wprowadzenie w życie działań przedstawionych w niniejszym Programie ma na celu zmniejszenie ilości bezdomnych zwierząt na terenie gminy Lubanie, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa dla mieszkańców gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant


Uchwała Nr XXVIII/201/14
Rady Gminy Lubanie
z dnia 27 lutego 2014 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie
na lata 2014- 2020

Na podstawie art. 230, ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.).

Rada Gminy postanawia:

§ 1
Zmienić:
1) Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubanie na lata 2014 - 2020 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2) Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2020 zgodnie z załącznikiem nr 2
do uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty..

Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga Kurant


UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXVIII/201/14 Rady Gminy Lubanie z dnia 27 lutego 2014 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2020

Zmiana dochodów i wydatków budżetowych na 2014 rok oraz zmiana wyniku finansowego za 2013 rok są powodem wprowadzenia zmian w załączniku nr 1 do uchwały o wieloletniej prognozie finansowej a zmieniając plan wydatków inwestycyjnych należy urealnić załącznik nr 2 - wykaz przedsięwzięć do WPF-u.
Plan dochodów i wydatków budżetowych na 2014 rok wzrasta o 132.722 zł. Z tego dochody majątkowe zwiększa się o 102.000 zł. a bieżące o 30.722 zł.
Plan wydatków majątkowych wzrasta o 108.825 zł. a bieżących o 23.897 zł. Wynik budżetu w 2014 roku pozostał bez zmian.
Omawiając zmiany dotyczące wykonania 2013 roku należy stwierdzić, że wynik finansowy zamiast planowanego niedoboru zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 53.221,07 zł. W wykazie przedsięwzięć limit wydatków na przedsięwzięcia na 2014 rok wzrósł o 320.375 zł. z tego limit wydatków majątkowych zmniejszony został o 30.000 zł. Zwiększony został o 10.000 zł. limit wydatków na świetlicę w Kałęczynku a o 40.000 zł. zmniejsza się wydatki na "Budowę selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK w Kucerzu".
Podsumowując przedstawione uzasadnienie wnoszę do Wysokiej Rady o podjęcie uchwały o treści jak w projekcie.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant

OBJAŚNIENIA

do uchwały Nr XXVIII/201/14 Rady Gminy Lubanie z dnia 27 lutego 2013 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2020

Po złożeniu sprawozdań o dochodach i wydatkach budżetowych za 2013 rok w dalszej kolejności należy wyniki sprawozdań przenieść do wieloletniej prognozy finansowej. To znaczy, że w miejsce planowanych na 2013 rok dochodów, wydatków wprowadzić ich wykonanie. I tak zrealizowane w 2013 roku:
- dochody budżetowe ogółem wynoszą 14.848.303,08 zł.,
- dochody bieżące stanowią 14.258.081,02 zł.,
- dochody majątkowe zamknęły się kwotą 590.222,06 zł. przy czym ze sprzedaży majątku
wpłynęła kwota 168.512,77 zł. a z tytułu dotacji 421.709,29 zł.,
- wydatki budżetowe wykonane to kwota 14.795.082,01 zł.,
- wydatki bieżące stanowią kwotę 13.031.176,72 zł.,
- wydatki majątkowe to 1.763.905,29 zł.,
- wynikiem budżetu jest nadwyżka w wysokości 53.221,07 zł.,
- różnica dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wynosi 1.226.904,30 zł.,
- na wynagrodzenia osobowe i składki wykorzystano 7.003.393,04 zł.
Reasumując powyższe zmiany wnoszę do Wysokiej Rady o podjęcie uchwały o treści wynikającej z projektu.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant


Uchwała Nr XXVIII/202/14
Rady Gminy Lubanie
z dnia 27 lutego 2014 roku

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 i poz. 645) oraz art. 212 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XXVII/194/13 Rady Gminy Lubanie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok zmienionej zarządzeniem nr 0050.119.2014 z dnia 9 stycznia 2014 roku Wójta Gminy Lubanie:

wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1
DOCHODY BUDŻETU w wysokości – 16.548.891,00 zł
zwiększa się do kwoty – 16.673.116,00 zł

2) W § 1 pkt. 1
Dochody bieżące w wysokości – 13.645.900,00 zł
zwiększa się do kwoty – 13.668.125,00 zł

3) W § 1 pkt. 2                                                                                                                                Dochody majątkowe w wysokości – 2.902.991,00 zł
zwiększa się do kwoty – 3.004.991,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1

4) W § 2 ust.1                                                                                                                                WYDATKI BUDŻETU w wysokości - 17.276.891,00 zł
zwiększa się do kwoty - 17.401.116,00 zł

5) W § 2 ust. 1 pkt. 1
Wydatki bieżące w wysokości - 13.399.442,00 zł
zwiększa się do kwoty - 13.414.842,00 zł

6) W § 2 ust. 1 pkt. 2
Wydatki majątkowe w wysokości - 3.877.449,00 zł
zwiększa się do kwoty - 3.986.274,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2

7) W § 2 ust. 2
Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w latach 2014-2015,
zgodnie z załącznikiem nr 3.

8) W § 7 ust. 3
Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
zgodnie z załącznikiem nr 4.

9) W § 7 ust. 4                                                                                                                                 Zmienia się dochody i wydatki na zadania realizowane przy udziale środków unijnych
w części związanej z realizacją zadań własnych,
zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2                                                                                                                                                Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga Kurant

Uzasadnienie
do uchwały nr XXVIII/202/14 Rady Gminy Lubanie z dnia 27 lutego 2014 roku
w sprawie zmian dochodów i wydatków budżetowych
zawartych w załącznikach od numeru od 1 do 5

Proponowane zmiany spowodowane są przyjęciem do realizacji zadań inwestycyjnych z udziałem dofinansowania ze środków unijnych i PFRON -u oraz urealnieniem planów dochodów i wydatków budżetowych.
Plan dochodów i wydatków wzrośnie realnie o 124.225 zł. Dochody łącznie osiągną wielkość 16.673.116 zł w tym dochody bieżące stanowić będą kwotę 13.668.125 zł a majątkowe 3.004.991 zł.
Wydatki budżetu zamkną się kwotą 17.401.116 zł z czego na wydatki bieżące przypadać będzie 13.414.842 zł a na majątkowe 3.986.274 zł.
Propozycje zmian zostały opisane poniżej.

DOCHODY

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększeniu o 1.440 zł ulegnie plan dochodów z tytułu czynszu dzierżawnego na podstawie umowy najmu z Kujawsko – Pomorską Siecią Informacyjną w Toruniu.

Dział 750 – Administracja publiczna
Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na podstawie zawartej w dniu 11 lutego 2014 roku umowy nr 42161/1/D/2014 zwiększa się o 80.000 zł plan dochodów z tytułu dofinansowania projektu w ramach „Programu wyrównania różnic między regionami”. Dofinansowanie nastąpi ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i przeznaczone zostanie na zakup samochodu 9- osobowego specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Przeprowadzona na terenie gminy modernizacja gruntów i budynków spowodowała znaczne obniżenie wymiaru podatku rolnego od osób fizycznych. W związku z powyższym zmniejsza się plan z tego tytułu o 26.583 zł.
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Zakład budżetowy w ustawowym terminie przekazał do gminy nadwyżkę środków obrotowych w wysokości 47.368 zł. Z uzyskanych środków 26.583 zł przeznacza się na zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 75616 w zakresie podatku rolnego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W oparciu o podpisaną w dniu 10 stycznia 2014 roku umową o przyznanie pomocy ze środków unijnych na dofinansowanie budowy placów zabaw, zwiększa się plan dochodów o 22.000 zł.
Dofinansowanie obejmuje operacje z zakresu małych projektów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich.

WYDATKI

Dział 600 – Transport i łączność
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Zmienia się plan wydatków w zakresie odśnieżania dróg powiatowych poprzez zwiększenie planu wynagrodzeń bezosobowych o 12.480 zł oraz zakupu materiałów i wyposażenia o 90 zł zmniejszając jednocześnie o 12.570 zł plan zakupu usług pozostałych.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zmiana form wykonywanych prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych spowoduje zwiększenie planu wynagrodzeń bezosobowych i składek ZUS o 20.850 zł. W tym celu zmniejsza się plan zakupu usług pozostałych o 12.850 zł a brakujące 8.000 zł uzupełniono środkami ze zwiększenia o 1.440 zł dochodów w rozdziale 70005 i 6.560 zł z rozdziału 90017.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Na skutek potrzeb związanych z naprawą środków transportowych zwiększa się o 5.000 zł plan zakupu usług remontowych w wyniku zmniejszenia o wymienioną kwotę planu zakupu usług pozostałych.

Dział 750 – Administracja publiczna
Rozdział 75022 – Rady gmin
Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Pierwotnie zaplanowane środki w wysokości 25.000 zł na wypłatę diet dla sołtysów w rozdziale 75022 przenosi się do rozdziału 75095 zgodnie z klasyfikacją budżetową. Ponadto w rozdziale 75095 zwiększa się plan wydatków majątkowych o 105.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu 9- osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Należy nadmienić, że 80.000 zł to dofinansowanie ze środków PFRON a 25.000 zł będzie uzupełnione środkami pochodzą ze zwiększenia dochodów w rozdziale 90017 w wysokości 14.225 zł a 10.775 zł ze zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 90002.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Na uzupełnienie potrzeb w zakresie konserwacji i napraw urządzeń biurowych zwiększa się plan usług remontowych o 5.259 zł i o 1.741 zł plan wydatków na zwrot kosztów procesu sądowego dla Radcy Prawnego.
Wyżej wymienione zwiększenia wprowadzono w wyniku zmniejszenia planu zakupu usług pozostałych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W związku z przeprowadzeniem szkoleń dla strażaków w zakresie ratownictwa medycznego zwiększa się o 4.500 zł plan zakupu usług pozostałych zmniejszając jednocześnie plan na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 852 – Pomoc społeczna
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego

Po przeanalizowaniu faktycznie poniesionych wydatków oraz występujących potrzeb wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych poprzez zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 800 zł.
Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w paragrafie wynagrodzeń bezosobowych o 200 zł i paragrafie zakupu usług pozostałych o 600 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu zakupu usług pozostałych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 500 zł i przeznacza na zwiększenie planu zakupu materiałów i wyposażenia.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na wydatki związane z zatrudnieniem w ramach prac społecznie – użytecznych należy zabezpieczyć w budżecie 7.400 zł. Na uzupełnienie potrzeb zaangażowano środki pochodzące ze zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 90002.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Po ostatecznym i wnikliwym przeliczeniu kosztów związanych z budową PSZOK- a zmniejsza się plan wydatków o 40.000 zł a uzyskane środki jak już wcześniej wspomniano przeznaczono na:
- udział środków własnych gminy na zakup samochodu 9 – osobowego specjalnie
przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – 10.775 zł w rozdziale 75095,
- budowę placów zabaw w Gąbinku i Kociej Górce – 11.825 zł w rozdziale 92109,
- budowę świetlicy wiejskiej w Kałęczynku – 10.000 zł w rozdziale 92109,
- uzupełnienie planu wydatków bieżących związanych z pracami społecznie użytecznymi
7.400 zł w rozdziale 85295.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W wymienionym rozdziale zwiększa się plan wydatków majątkowych łącznie o 43.825 zł. Na realizację zadania pn. „Budowa placów zabaw w Gąbinku i Kociej Górce” przy świetlicach wiejskich należy przeznaczyć 33.825 zł. Zaplanowane na ten cel wydatki uzupełni dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 22.000 zł wymienione po stronie dochodów i udział środków własnych gminy 11.825 zł. Ponadto zwiększa się o 10.000 zł plan wydatków na budowę świetlicy wiejskiej w Kałęczynku. Środki na wskazane zadania pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 90002.

Podsumowując powyższe uzasadnienie do zmian zawartych w uchwale wnoszę do Wysokiej Rady o ich zaakceptowanie, ponieważ pozwoli to na prawidłową realizację budżetu i zadań w nim zawartych.

Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga Kurant


Uchwała Nr XXIX/203/14
Rady Gminy Lubanie                                                                                                                                
 z dnia 28 marca 2014 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubanie w wybranych obszarach sołectw: Lubanie, Mikanowo A, Mikanowo B, Gąbinek, Kucerz, Probostwo Dolne, Probostwo Górne, Siutkówek, Barcikowo, Włoszyca.

Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, poz. 951 i poz. 1445 oraz z 2013 r. poz. 21 i poz. 405) po stwierdzeniu, że nie zostały naruszone ustalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubanie, zatwierdzonego Uchwałą Nr VIII/59/03 Rady Gminy Lubanie z dnia 10 lipca 2003 r., uchwala się co następuje:

ROZDZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1                                                                                                                                                                1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Lubanie w wybranych obszarach sołectw: Lubanie, Mikanowo A, Mikanowo B, Gąbinek, Kucerz, Probostwo Dolne, Probostwo Górne, Siutkówek, Barcikowo, Włoszyca, zwany jest dalej Planem.
2. Granice terenów określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 2
1. Załącznikami do niniejszej uchwały są:
1) Załącznik 1 - Rysunek planu w skali 1:2000, stanowiący integralną część uchwały;
2) Załącznik 2 – Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji i zasadach finansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy;
3) Załącznik 3 – Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu.
2. Część tekstowa uchwały zawarta jest w następujących rozdziałach:
1 Rozdział I Przepisy ogólne.
2 Rozdział II Ustalenia dla wszystkich terenów objętych planem.
3 Rozdział III Ustalenia szczegółowe dla poszczególnych obszarów.
4 Rozdział IV Przepisy końcowe.
3. Przedmiot ustaleń niniejszego planu jest zgodny z zakresem wynikającym z art. 15 ust. 2 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.

§3                                                                                                                                            1.Następujące oznaczenia graficzne, wskazane na rysunku planu, są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) granica obszaru objętego planem;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania – ściśle określone;
3) linie zabudowy - nieprzekraczalne.
2. Nie wymienione w ust. 1, pozostałe elementy rysunku, mają charakter informacyjny lub sugerujący określone rozwiązania przestrzenne.

§ 4                                                                                                                                                        Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:
1) drobnej wytwórczości - należy przez to rozumieć działalność gospodarcza związaną z produkcją i rzemiosłem nie stwarzającym uciążliwości dla sąsiednich terenów o innej funkcji;
2) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię w której może być usytuowana ściana frontowa budynku lub co najmniej 60% jej długości i powierzchni, bez prawa jej przekraczania w kierunku linii rozgraniczającej terenu, w tym również w kierunku linii rozgraniczającej ulicy. Nie dotyczy to elementów architektonicznych takich jak: balkon, wykusz, gzyms, okap dachu, rynna, rura spustowa, podokienniki oraz inne detale wystroju architektonicznego;
3) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;
4) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć planowany rodzaj użytkowania działki lub terenu zgodnie z ustaleniami szczegółowymi, inny niż podstawowe przeznaczenie terenu, który uzupełnia przeznaczenie podstawowe i z nim nie koliduje oraz nie koliduje z innym przeznaczeniem dopuszczalnym zrealizowanym na określonej działce lub terenie wydzielonym liniami rozgraniczającymi. Przeznaczenie dopuszczalne nie może dominować na danej działce lub danym terenie i lokalizowane jest na zasadach określonych w ustaleniach szczegółowych;
5) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć planowany rodzaj użytkowania działki lub terenu, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi, który przeważa lub powinien przeważać na określonej działce lub w terenie wydzielonym liniami rozgraniczającymi, wraz z elementami zagospodarowania uzupełniającego i towarzyszącego, związanymi bezpośrednio z funkcja terenu;
6) rysunku planu - należy przez to rozumieć załącznik graficzny Nr 1 w skali 1:2000, stanowiące integralną część niniejszej uchwały;
7) terenie - należy przez to rozumieć obszar ograniczony liniami rozgraniczającymi różne przeznaczenie lub różne zasady zagospodarowania, jeżeli z treści niniejszej uchwały nie wynika inaczej;
8) uchwale – należy przez to rozumieć Uchwałę Rady Gminy obejmującą ustalenia wymienione w tekście niniejszej uchwały oraz ustalenia określone w załączniku graficznym Nr 1 i rozstrzygnięcia zawarte w załącznikach od Nr 2 do Nr 3;
9) usługach komercyjnych - należy przez to rozumieć wszystkie usługi służące zaspokojeniu potrzeb ludności, również podstawowe, finansowane ze środków niepublicznych, nastawione na zysk, z wyjątkiem usług handlowych realizowanych w obiektach handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 400 m2. Należą tu głównie usługi handlu, gastronomii, rzemiosła, obiekty turystyczne, zamknięte urządzenia sportowe, urządzenia obsługi ludności, w tym prywatne: gabinety lekarskie, przedszkola, szkoły, galerie sztuki, kancelarie prawnicze, pracownie projektowe;
10) usługach podstawowych - należy przez to rozumieć usługi związane z zabezpieczeniem codziennych potrzeb mieszkańców, jak zakup artykułów spożywczych, gospodarstwa domowego, prasy i książek, naprawa obuwia, sprzętu gospodarstwa domowego, agencja bankowa, pocztowa, fryzjer, kosmetyczka itp. Usługi podstawowe nie obejmują usług rzemieślniczo – produkcyjnych i drobnej wytwórczości;
11) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.).

ROZDZIAŁ II
USTALENIA DLA WSZYSTKICH TERENÓW OBJĘTYCH PLANEM

§ 5                                                                                                                                          Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania

1. Dla obszaru objętego planem ustala się przeznaczenie terenów zawarte w ustaleniach dla poszczególnych obszarów o których mowa w § 1 ust. 2.
2. Tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, wydzielone są na rysunku planu liniami rozgraniczającymi ściśle określonymi.

§ 6                                                                                                                                                      Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

1. Ustala się zakaz lokalizacji obiektów mieszkalnictwa o ilości nie dostosowanej do wskaźników o średniej i niskiej intensywności zabudowy.
2. Ogrodzenia:
1) linie ogrodzeń nie mogą przekraczać granicy działki oraz linii rozgraniczającej ulicy lub placu bądź innej linii ustalonej w planie;
2) ogrodzenia działek usytuowanych wzdłuż jednej ulicy powinny stanowić linię ciągłą;
3) ogrodzenia powinny być ażurowe co najmniej powyżej 0.6 m od poziomu terenu, łączna powierzchnia prześwitów umożliwiająca naturalny przepływ powietrza powinna wynosić m.in. 25 % powierzchni ażurowej części ogrodzenia między słupami;
4) bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogą otwierać się na zewnątrz działki.
3 Obowiązuje lokalizacja zabudowy w części działki wyznaczonej nieprzekraczalnymi liniami zabudowy.
4 Ustala się obowiązek określenia miejsc dla pojemników na odpady stałe umożliwiających wstępną segregację odpadów i łatwy dostęp z drogi celem ich opróżnienia i wywozu.

 § 7                                                                                                                                                         Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

1 Na obszarze objętym ustaleniami planu funkcjonują zasady i ograniczenia wynikające z położenia terenów w:
1) Obszarze chronionego Krajobrazu „Nizina Ciechocińska”,
2) Europejskiej sieci ekologicznej NATURA 2000 - obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły PLB040003,
3) Projektowanego obszaru Natura 2000 - Włocławska Dolina Wisły PLH040039,
4) obszarze zadania nr 47 – zadanie ponadlokalne realizujące cele publiczne zapisane w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Kujawsko – Pomorskiego – zachowanie korytarzy ekologicznych zapewniających ciągłość między obszarami prawnie chronionymi.
2 Ustala się zakaz wprowadzania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko z wyłączeniem urządzeń sieci infrastruktury technicznej oraz dróg publicznych.
3 Obowiązuje ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 8                                                                                                                                                      Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

1 Ustala się ochronę konserwatorską następujących obiektów:

1. Lubanie
Kapliczka z figurą Chrystusa Króla
murowana
Dz. Nr 326/2
Dz. Nr 123
rok bud. 1947
2. Lubanie
Budynek mieszkalny murowany Nr 50
Dz. Nr 68
rok bud. I ćw. XX w.
3. Lubanie
budynek gospodarczy murowany Nr50
Dz. Nr 68
rok bud. - ok. 1900

2 W odniesieniu do objętych ochroną ww. budynków i budowli, obowiązuje nakaz utrzymania historycznego rozwiązania architektonicznego elewacji, gabarytów oraz kształt dachu.
3 Ustala się strefę ochrony konserwatorskiej udokumentowanych stanowisk archeologicznych, ujętych w ewidencji wojewódzkiego konserwatora zabytków, jako zabytki archeologiczne, podlegające ochronie:
1. Lubanie
nr obszaru AZP 45-46, nr stan. na mapie AZP - 2, nr stan. w m. - 2, klasyfikacja -ślad osadnictwa XVI w.
2 .Lubanie
nr obszaru AZP 45-46, nr stan. na mapie AZP -7, nr stan. w m. - 5, klasyfikacja -
-ślad osadniczy kultury lendzielskiej
-osada XVI-XVII w.
3. Probostwo Górne
nr obszaru AZP 45-46, nr stan. na mapie AZP - 10, nr stan. w m. - 2, klasyfikacja -
-ślad osadniczy wczesne średniowiecze
-osada XVI w.
4 Włoszczyca II
nr obszaru AZP - 45-46, nr stan. na mapie AZP - 11, nr stan. w m. - 1, klasyfikacja -
-osada XVI-XVIII w.
5. Włoszczyca II
nr obszaru AZP - 45-46, nr stan. na mapie AZP - 13, nr stan. w m. - 3, klasyfikacja -
-osada XVI-XVII w.
6. Kucerz
nr obszaru AZP - 45-47, nr stan. na mapie AZP -51, nr stan. w m. - 2, klasyfikacja -
-osada XVI-XVII w.

4 W przypadku odkrycia reliktów archeologicznych obowiązuje wstrzymanie prac do czasu zadokumentowania i wyeksploatowania warstw i obiektów archeologicznych.
5 Ustala się obowiązek uzgodnienia z WKZ wszelkich prac budowlanych na etapie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych dla:
1) obiektów znajdujących się w ewidencji zabytków, z obowiązkiem odtworzenia ich formy przy przebudowie;
2) pozostałych obiektów znajdujących się w ewidencji zabytków.
6 Skreślenie obiektu z rejestru zabytków lub ewidencji zabytków oraz wpis nowych do rejestru zabytków lub do ewidencji zabytków zgodnie z przepisami odrębnymi nie wymaga zmiany ustaleń planu.

§ 9                                                                                                                                              Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

W obrębie terenów komunikacji ogólnodostępnej, ustala się zasadę wykorzystywania systemu dróg w ich liniach rozgraniczających, jako podstawowych korytarzy podziemnej i w uzasadnionych sytuacjach nadziemnej infrastruktury technicznej, z zachowaniem wymogów przepisów odrębnych.

§ 10                                                                                                                                                    Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów

1. Ustala się linie zabudowy wg nieprzekraczalnych linii zabudowy od istniejących dróg publicznych (zlokalizowanych poza planem) - zgodnie z rysunkiem planu.
2. Ustala się obowiązek zachowania nieprzekraczalnych linii zabudowy dla zabudowy od nowo projektowanych dróg, nie wyznaczonych na rysunku planu, zgodnie z przepisami szczegółowymi.
3. Ustala się linie zabudowy od terenów lasu zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi
4. Ustala się wskaźniki powierzchni terenu biologicznie czynnego:

1) dla zabudowy mieszkaniowo – usługowej średniej i niskiej intensywności – obowiązek zachowania co najmniej 50% powierzchni działki budowlanej jako obszar biologicznie czynny na działkach bez zabudowy usługowej, na pozostałych terenach minimum 30% powierzchni działki,
2) dla zabudowy mieszkaniowej rezydencjalnej z dopuszczeniem nieuciążliwych usług– obowiązek zachowania co najmniej 70% powierzchni działki budowlanej jako obszar biologicznie czynny na działkach bez zabudowy usługowej, na pozostałych terenach minimum 60% powierzchni działki,
3) dla zabudowy produkcyjno –usługowej – min. 20% powierzchni terenu inwestycji.
5 Ustala się wskaźniki powierzchni zabudowy:
1) dla zabudowy mieszkaniowo – usługowej średniej i niskiej intensywności – max.60% powierzchni terenu inwestycji,
2) dla zabudowy mieszkaniowej rezydencjalnej z dopuszczeniem nieuciążliwych usług– max.40% powierzchni terenu inwestycji,
3) dla zabudowy produkcyjno - usługowej– max. 80% powierzchni terenu inwestycji.
6 Ustala się wskaźnik intensywności zabudowy od minimum 0,1 do maksimum 1,6.
7 Ustala się wskaźniki wielkości działki:
1) minimalna powierzchnia działki budowlanej projektowanej dla zabudowy mieszkaniowo – usługowej średniej i niskiej intensywności 800m 2;
2) minimalna powierzchnia działki budowlanej projektowanej dla zabudowy mieszkaniowej rezydencjalnej z dopuszczeniem nieuciążliwych usług–1500 m2;
3) minimalna powierzchnia działki projektowanej dla zabudowy produkcyjno - usługowej- 1500 m 2.
8. Ustala się parametry i gabaryty zabudowy:
1) wysokości
a) budynków mieszkalnych jednorodzinnych (w tym z usługami nieuciążliwymi) i zagrodowych – max. 9,5 m;
b) wolnostojących budynków gospodarczych i garażowych - max. 7 m;
c) budynków i obiektów usługowych – max. 11 m;
d) budowli produkcyjnych –max. 12 m (z wyłączeniem obiektów, urządzeń i infrastruktury telekomunikacyjnej oraz inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej);
2) kształty dachów :
a) na budynkach mieszkalnych jednorodzinnych (w tym z usługami nieuciążliwymi) i zagrodowych – wysokie lub średnio-wysokie;
b) na wolnostojących budynkach gospodarczych i garażowych - średnio-wysokie lub płaskie;
c) na budynkach i obiektach usługowych- średnio-wysokie lub płaskie;
d) na budynkach i obiektach produkcyjno - usługowych- średnio-wysokie lub płaskie;
3) pokrycie dachów: dachówka ceramiczna w kolorze naturalnym, gont bitumiczny, blachodachówka lub blacha płaska w arkuszach – w kolorach: czerwień, brąz, grafit;
4) minimalna szerokość elewacji frontowej budynku mieszkalnego lub zagrodowego - 10m.

§ 11                                                                                                                                                    Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych

1 W obszarze objętym miejscowym planem nie występuje potrzeba ustanawiania granic i sposobów zagospodarowania terenów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów szczególnych w związku z powyższym odstępuje się od określenia granic i sposobów zagospodarowania terenów podlegających ochronie na obszarze objętym planem.
2 Obszar objęty miejscowym planem położony jest poza terenami górniczymi, nie jest narażony na niebezpieczeństwo powodzi oraz nie jest zagrożony osuwaniem się mas ziemnych.

§ 12                                                                                                                                                    Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości w terenach przeznaczonych pod zainwestowanie kubaturowe

W obszarze planu nie przewiduje się scaleń i podziału działek.

§ 13                                                                                                                                                    Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy

Nie wyznacza się.

§ 14                                                                                                                                                      Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji

1 Ustala się dojazdy do terenów i nowo projektowanych działek na warunkach określonych przez zarządcę dróg istniejących (zlokalizowanych poza planem) oraz z dróg nowo projektowanych nie wyznaczonych na rysunku planu.
2 Ustala się realizację dróg pożarowych, zapewniających dojazd jednostek ratowniczych do istniejących i projektowanych obiektów, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3 Dopuszcza się realizacje szlaków i ścieżek rowerowych, nie wyznaczonych na rysunku planu, w liniach rozgraniczających nowo projektowanych dróg nie wyznaczonych na rysunku planu.
4 Utrzymuje się istniejące zadrzewienia w liniach rozgraniczających dróg, pod warunkiem uwzględnienia przepisów odrębnych.                                                                                                    5 W przypadku projektowania ulic bez przejazdu ustala się na ich zakończeniu wyznaczyć place umożliwiające wykonanie manewru zawrócenia przez określone grupy pojazdów. Geometria tych placów wg przepisów odrębnych.
6 Ustala się obowiązek zachowania nieprzekraczalnych linii zabudowy dla zabudowy
projektowanej w przedziale:
1) w odległości wynikającej z przepisów odrębnych - w stosunku do granicy działki sąsiedniej;
2) 4,0 - 6,0 m od linii rozgraniczającej z drogą wewnętrzną;
3) 6,0 m od linii rozgraniczającej z drogą publiczną gminną;
4) 8,0 - 20 m od linii rozgraniczającej z drogą publiczną powiatową ;
5) 25 m od linii rozgraniczającej z droga publiczną krajową.
7 Obowiązuje zabezpieczenie miejsc postojowych w ramach danej działki wg wskaźnika:
1) l miejsce postojowe na jedno mieszkanie i 3 miejsca postojowe na l00 m powierzchni użytkowej usług w zabudowie mieszkalno - usługowej, chyba że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej,
2) l miejsce postojowe na 60 m pow. użytkowej usług lub 3 zatrudnionych w zabudowie usługowej,
3) l miejsce postojowe na 50 m pow. użytkowej obiektów produkcyjno -usługowych.

8 Tereny 33 MNUśr, 34 MNUśr, 35 MNUśr, 5 MNUśr, przylegają bezpośrednio do drogi krajowej Nr 91, Gdańsk – Cieszyn granica państwa dla której w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Kujawsko – Pomorskiego przypisane jest zadanie nr 11 – przebudowa drogi krajowej nr 1(91).
9 Droga ta posiada klasę techniczną GP o docelowym przekroju jednojezdniowym. Droga ta, docelowo stanowić ma również ciąg alternatywny dla autostrady płatnej A-1.
10 Dla terenów 33 MNUśr, 34 MNUśr, 35 MNUśr, 5 MNUśr, ustala się:
1) Odległości pomiędzy sąsiednimi skrzyżowaniami powinny być nie mniejsze niż 1000 m w terenie zabudowy i 2000 m poza terenem zabudowy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się pojedyncze odstepy pomiędzy skrzyżowaniami jednak nie mniejsze niż odpowiednio 600 m i 1000 m.
2) Ustala się zakaz lokalizacji i wykonywania zjazdów. Obsługa komunikacyjna terenów przylgłych do drogi krajowej Nr 91 wyłącznie poprzez wydzieloną w obszarze opracowywanego mpzp komunikację (w tym gminne drogi zbierająco-rozprowadzające) oraz układ istniejących dróg niższej kategorii.
3) Ustala się wydzielenie wzdłuż drogi krajowej pasów terenu – rezerw pod przyszła rozbudowę drogi krajowej do wielkości normatywnej.
4) Ustala się zakaz umieszczania w pasie drogowym drogi krajowej Nr 91obiektów oraz infrastruktury podziemnej nie związanej z utrzymaniem drogi i zarządzaniem ruchem na niej.
5) W przypadku rozpoczynania nowych zadań inwestycyjnych na obszarach bezpośrednio przyległych do drogi krajowej inwestor zobowiązany jest uwzględnić konieczności zapewnienia odpowiedniej ochrony przeciw wzajemnemu niekorzystnemu oddziaływaniu, głównie w zakresie klimatu akustycznego i drgań. Koszty ochrony akustycznej powinien ponosić inwestor obiektu.

§ 15                                                                                                                                                    Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

1 W obszarach objętych ustaleniami miejscowego planu w zakresie infrastruktury technicznej obowiązuje utrzymanie istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz uwzględnienie ich przebiegu, a także ich ewentualnych stref ochronnych przy lokalizacji nowych i przebudowie istniejących obiektów. Dopuszcza się przebudowę istniejących sieci i urządzeń, zgodnie z przepisami odrębnymi.
2 Lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury technicznej nie wyznaczonych na rysunku planu, a niezbędnych dla obsługi terenów, głównie w liniach rozgraniczających dróg, w oparciu o projekty budowlane. W uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się lokalizacje sieci i urządzeń infrastrukturalnych w terenach przeznaczonych pod zainwestowanie, zieleń izolacyjną oraz terenach rolnych, leśnych i zadrzewionych.
3 W zakresie zaopatrzenia terenów w wodę ustala się:
1) dostawa wody z istniejących ujęć wody istniejącą i projektowaną siecią wodociągową;
2) dopuszcza się rozbudowę istniejących ujęć wody poprzez wykonanie nowych odwiertów zgodnie z wcześniej sporządzonym opracowaniem hydrogeologicznym;
3) dopuszcza się realizację i utrzymanie indywidualnych ujęć wód w przypadku braku sieci wodociągowej, zgodnie z przepisami odrębnymi;
4) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących sieci w zależności od potrzeb;
5) obowiązuje realizacja hydrantów zewnętrznych nadziemnych lub zbiorników przeciwpożarowych zapewniających odpowiednią ilość wody do gaszenia pożarów, zgodnie z przepisami odrębnymi.
4. W zakresie odprowadzenia ścieków sanitarnych:
1) obowiązuje odprowadzenie ścieków bytowych i przemysłowych na oczyszczalnię, siecią kanalizacji sanitarnej;
2) obowiązuje realizacja i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej we wszystkich terenach przeznaczonych pod zainwestowanie;
3) po zrealizowaniu kanalizacji sanitarnej, należy do niej podłączyć istniejące obiekty;
4) obowiązuje rozdzielenie istniejącej sieci kanalizacji ogólnospławnej oraz zakaz realizacji nowych sieci kanalizacyjnych jako ogólnospławnych.
5. W zakresie odprowadzenia wód opadowych:
1) obowiązuje realizacja i utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej, zgodnie z przepisami odrębnymi;
2) obowiązuje oczyszczenie wód przed odprowadzeniem ich do środowiska, zgodnie z przepisami odrębnymi.
6 W zakresie składowania odpadów:
1) usuwanie i utylizacja odpadów odbywać się będzie z uwzględnieniem selektywnej zbiórki odpadów;
2) obowiązuje wywóz odpadów na gminne składowisko odpadów;
3) obowiązuje zakaz składowania odpadów w miejscach do tego nie wyznaczonych.
7. W zakresie zaopatrzenia terenów w ciepło:
1) zaopatrzenie w ciepło odbywać się będzie na bazie kotłowni własnych;
2) obowiązuje zakaz stosowania paliw o wysokiej emisji zanieczyszczeń.
8. W zakresie zaopatrzenia terenów w gaz:
1) zaopatrzenie w gaz w oparciu o planowany gazociąg wysokoprężny i planowaną sieć;
2) rozdzielczą od strony istniejących gazociągów;
3) gaz jest źródłem zaopatrzenia odbiorców dla celów bytowych i grzewczych;                           4) utrzymuje się istniejące sieci gazowe z możliwością ich rozbudowy i przebudowy w zależności od potrzeb.
9. W zakresie zaopatrzenia terenów w energię elektryczną:
1) dostawa energii elektrycznej siecią średnich napięć 15 KV w wykonaniu kablowym lub napowietrznym; w terenach zwartej zabudowy sieć kablowa;
2) utrzymuje się istniejące obiekty, urządzenia i sieci elektroenergetyczne, z możliwością ich rozbudowy i przebudowy w zależności od potrzeb;
3) obowiązuje realizacja stacji transformatorowych w zależności od potrzeb, na terenach wyznaczonych pod zainwestowanie;
4) wskazana realizacja nowych sieci energetycznych w wykonaniu kablowym i systematyczne kablowanie istniejących sieci napowietrznych.
10. W zakresie zaopatrzenia terenów w sieci teletechniczne zakłada się:
1) rozbudowanie lub wybudowanie infrastruktury telefonicznej w rejonach, gdzie występują potencjalne potrzeby na te usługi;
2) docelową wymianę napowietrznych linii telekomunikacyjnych na rzecz kanalizacji kablowej (nie zakłada się budowy nowych napowietrznych linii telefonicznych);
3) zaopatrzenie odbiorców w łącza telefoniczne z istniejącej i projektowanej sieci telekomunikacyjnej zgodnie z warunkami technicznymi od właściwego gestora sieci na etapie projektu danego zamierzenia inwestycyjnego;
4) budowę nowych stacji bazowych telefonii komórkowej, w miarę możliwości na działkach wydzielonych lub na obiektach, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi.

§ 16                                                                                                                                                   Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów

Ustala się dotychczasowe użytkowanie terenów i obiektów, do czasu ich zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem ustalonym w niniejszym planie.

§ 17                                                                                                                                                     Stawki procentowe na podstawie, których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4

Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy dla obszaru objętego planem ustala się wysokość stawki służącej do naliczenia jednorazowej opłaty w stosunku do wzrostu wartości nieruchomości w wysokość stawki:
1. 20% dla terenów nie stanowiących własności Gminy Lubanie i Skarbu Państwa;
2. 1% dla terenów stanowiących własności Gminy Lubanie i Skarbu Państwa.

§ 18                                                                                                                                                       Ustala się zasady zagospodarowania terenów w zakresie obronności i ppoż.

1 Oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne projektować i realizować na obszarze objętym planem z możliwością przystosowania dla potrzeb obrony cywilnej.                                               2 Obsługa nowych obiektów powstałych w związku ze zmianą przeznaczenia terenów nie może wpływać negatywnie na stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym na istniejącym układzie komunikacyjnym.
3 Ustala się parametry dróg publicznych zgodnie z wymogami obrony cywilnej oraz ochrony przeciwpożarowej.
4 Ustala się zaopatrzenie w wodę do celów gaśniczych z hydrantów naziemnych istniejących i projektowanych.
5 Zapewnia się dojazdy do obiektów (dostęp do działek, budynków i urządzeń z nimi związanych), zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

ROZDZIAŁ III
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DLA POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW

§ 19                                                                                                                                                           Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem „1 MNUśr” „2 MNUśr” ,,3 MNUśr” „4 MNUśr” ,,5 MNUśr” ,,6 MNUśr” ,,7 MNUśr” ,,8 MNUśr” „9 MNUśr” „10 MNUśr” „11 MNUśr” „12 MNUśr” „13 MNUśr” „14 MNUśr” „15 MNUśr” „16 MNUśr” „17 MNUśr” „18 MNUśr” „19 MNUśr” „20 MNUśr” „21 MNUśr” „22 MNUśr” „23 MNUśr” „24 MNUśr” „25 MNUśr” „26 MNUśr” „27 MNUśr” „28 MNUśr” „29 MNUśr” „30 MNUśr” „31 MNUśr” „32 MNUśr” „33 MNUśr” „34 MNUśr” „35 MNUśr” „36 MNUśr” „37 MNUśr” „38 MNUśr” „39 MNUśr” „40 MNUśr” „41 MNUśr” „42 MNUśr” „43 MNUśr” „44 MNUśr” „48 MNUśr” ,,58 MNUśr” 61 MNUśr” ,,69 MNUśr” ,,70 MNUśr” ,,71 MNUśr” ,,72 MNUśr” ,,73 MNUśr ustala się:

1 Podstawowe przeznaczenie – budownictwo mieszkaniowo –usługowe niskiej i średniej intensywności realizowane na już wydzielonych działkach oraz na działkach projektowanych.
2 Dopuszczalne usługi :
1) usługi podstawowe, realizowane jako wbudowane zgodnie z przepisami odrębnymi, za wyjątkiem działek o pow. poniżej 800 m2, na których obowiązuje zakaz lokalizacji usług;
2) Powierzchnia zabudowy usługowej na wydzielonej działce nie może przekraczać 50% całkowitej powierzchni przewidzianej do zabudowy;
3) usługi komercyjne z wykluczeniem usług mogącymi znacząco oddziaływa na środowisko dla których sporządzenie raportu może by lub jest wymagane, za wyjątkiem infrastruktury technicznej, realizowane w parterowych obiektach wolnostojących lub dobudowanych do budynku mieszkalnego, na działkach o min. pow.1000 m 2;
4) drobna wytwórczość nie zakłócająca funkcji mieszkaniowej, na działkach o min. pow.1000 m2.
3 Przeznaczenie uzupełniające - komunikacja wewnętrzna wraz z miejscami postojowymi.
4 Dopuszcza się możliwość lokalizacji wolnostojącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z garażem, w tym garażem wielostanowiskowym bez działalności usługowej;
5 Minimalna powierzchnia działki projektowanej tylko dla zabudowy mieszkaniowej 700m 2
6 Obowiązuje realizacja obiektów drobnej wytwórczości w budynkach parterowych, wolnostojących lub dobudowanych do budynku mieszkalnego, na działkach o min. pow.1000 m2, przy czym pow. ich zabudowy nie może przekraczać 50% pow. przewidzianej do zabudowy na danej działce.                                                                                                                     7 Obowiązuje zakaz lokalizacji innych rodzajów usług i drobnej wytwórczości nie wymienionych w punkcie 2.
8 Istniejące obiekty i ich przeznaczenie utrzymuje się, z możliwością przebudowy na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
9 Obiekty zgodnie z przepisami odrębnymi mogą być realizowane wyłącznie na działkach posiadających dostęp do drogi publicznej.
10 Na terenach o których mowa w ust. 1,wprowadza się następujące ustalenia: obowiązek zachowania co najmniej 50% powierzchni działki budowlanej jako obszar biologicznie czynny na działkach bez zabudowy usługowej, na pozostałych terenach minimum 30% powierzchni działki.
11 Przy opracowaniu projektu podziału na działki budowlane ustala się obowiązek zapewnienia nowo wydzielonym działkom dostęp do dróg, istniejących lub projektowanych.
12 Obowiązek zachowania istniejących nieprzekraczalnych linii zabudowy lub projektowanych od nowo powstałych dróg, określonych w rozdziale 2.
13 Dopuszcza się lokalizacje parterowych budynków gospodarczych i garaży, realizowanych jako wolnostojące lub dobudowane do mieszkalnych, zgodnie z przepisami odrębnymi.
14 Ustala się w zakresie obsługi infrastrukturą sieciową podłączenia do sieci zewnętrznych na warunkach określonych przez gestorów sieci.
15 Dojazdy do działek i terenu na warunkach określonych przez zarządcę dróg istniejących (zlokalizowanych poza planem) oraz z dróg nowo projektowanych nie wyznaczonych na rysunku planu.
16 Ustala się nakaz przestrzegania ustaleń ogólnych zdefiniowanych w rozdziale 2 określających dodatkowe zasady zagospodarowania terenów oraz warunki dopuszczenia realizacji obiektów i urządzeń przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego.

§ 20                                                                                                                                                           Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem „45 MNUśr” ,,46 MNUśr” „47 MNUśr” ,,49 MNUśr” „50 MNUśr” ,,51 MNUśr” „52 MNUśr” „53 MNUśr” „54 MNUśr” „56 MNUśr” „57 MNUśr” „65 MNUśr” „66 MNUśr” „67 MNUśr” ustala się:

1 Podstawowe przeznaczenie – budownictwo mieszkaniowo –usługowe niskiej i średniej intensywności realizowane na już wydzielonych działkach oraz na działkach projektowanych o min. Powierzchni 1000 m2.
2 Dopuszcza się usługi podstawowe, realizowane jako wbudowane zgodnie z przepisami odrębnymi, za wyjątkiem działek o pow. minimalnej poniżej 1000 m2; na których obowiązuje zakaz lokalizacji usług.
3 Obowiązuje zakaz lokalizacji innych rodzajów usług.
4 Powierzchnia zabudowy usługowej na wydzielonej działce nie może przekraczać 50% całkowitej powierzchni przewidzianej do zabudowy.
5 Istniejące obiekty i ich przeznaczenie utrzymuje się, z możliwością przebudowy na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
6 Obiekty zgodnie z przepisami odrębnymi mogą być realizowane wyłącznie na działkach posiadających dostęp do drogi.
7 Przeznaczenie uzupełniające - komunikacja wewnętrzna wraz z miejscami postojowymi.
8 Dopuszcza się możliwość lokalizacji wolnostojącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z garażem, w tym garażem wielostanowiskowym bez działalności usługowej.
9 Dla terenów o których mowa w ust. 1 wprowadza się zakaz wprowadzania funkcji nie związanych z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym.
10 Na terenach o których mowa w ust. 1,wprowadza się następujące ustalenia:
1) minimalna powierzchnia działki projektowanej tylko dla zabudowy mieszkaniowej 800m2,
2) obowiązek zachowania co najmniej 50% powierzchni działki budowlanej jako obszar biologicznie czynny na działkach bez zabudowy usługowej, na pozostałych terenach minimum 30% powierzchni działki,
3) obowiązek zachowania istniejących nieprzekraczalnych linii zabudowy lub projektowanych określonych w rozdziale 2,
4) dopuszcza się lokalizacje parterowych budynków gospodarczych i garaży, realizowanych jako wolnostojące lub dobudowane do mieszkalnych, zgodnie z przepisami odrębnymi.
11 Ustala się w zakresie obsługi infrastrukturą sieciową podłączenia do sieci zewnętrznych na warunkach określonych przez gestorów sieci.
12 Dojazdy do działek i terenu na warunkach określonych przez zarządcę dróg istniejących (zlokalizowanych poza planem) i nowo projektowanych.
13 Ustala się nakaz przestrzegania ustaleń ogólnych zdefiniowanych w rozdziale 2 określających dodatkowe zasady zagospodarowania terenów oraz warunki dopuszczenia realizacji obiektów i urządzeń przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego.

§ 21                                                                                                                                                           Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem „55 MNUR” ,,68 MNUR”
ustala się:

1 Podstawowe przeznaczenie – budownictwo mieszkaniowo –usługowe rezydencjalne realizowane na już wydzielonych działkach oraz na działkach o min. pow. 1000 m 2.
2 Dopuszcza się usługi podstawowe, realizowane jako wbudowane zgodnie z przepisami odrębnymi, za wyjątkiem działek o pow. minimalnej poniżej 1500 m2; na których obowiązuje zakaz lokalizacji usług.
3 Obowiązuje zakaz lokalizacji innych rodzajów usług.
4 Powierzchnia zabudowy usługowej na wydzielonej działce nie może przekraczać 10% całkowitej powierzchni przewidzianej do zabudowy.
5 Istniejące obiekty i ich przeznaczenie utrzymuje się, z możliwością przebudowy na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
6 Obiekty zgodnie z przepisami odrębnymi mogą być realizowane wyłącznie na działkach posiadających dostęp do drogi.
7 Przeznaczenie uzupełniające komunikacja wewnętrzna wraz z miejscami postojowymi.
8 Dopuszcza się możliwość lokalizacji wolnostojącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z garażem, w tym garażem wielostanowiskowym bez działalności usługowej.
9 Dla terenów o których mowa w ust. 1 wprowadza się zakaz:
1) wprowadzania funkcji nie związanych z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym;
2) stawiania pełnych ogrodzeń oraz ogrodzeń z prefabrykatów betonowych.
10.Na terenach o których mowa w ust. 1,wprowadza się następujące ustalenia:
1) minimalna powierzchnia działki projektowanej tylko dla zabudowy mieszkaniowej 1000 m 2,                                                                                                                                                                    2) obowiązek zachowania co najmniej 70% powierzchni działki budowlanej jako obszar biologicznie czynny na działkach bez zabudowy usługowej, na pozostałych terenach minimum 60% powierzchni działki,
3) obowiązek zachowania nieprzekraczalnych linii zabudowy,
4) dopuszcza się lokalizacje parterowych budynków gospodarczych i garaży, realizowanych jako wolnostojące lub dobudowane do mieszkalnych, zgodnie z przepisami odrębnymi.
11 Ustala się w zakresie obsługi infrastrukturą sieciową podłączenia do sieci zewnętrznych na warunkach określonych przez gestorów sieci.
12 Dojazdy do działek i terenu na warunkach określonych przez zarządcę dróg istniejących (poza planem) i nowo projektowanych .
13 Ustala się nakaz przestrzegania ustaleń ogólnych zdefiniowanych w rozdziale 2 określających dodatkowe zasady zagospodarowania terenów oraz warunki dopuszczenia realizacji obiektów i urządzeń przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego.

§ 22                                                                                                                                                            Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem ,,59 PU” ustala się:

1 Przeznaczenie podstawowe - tereny działalności produkcyjnej, składów i magazynów o niskiej intensywności, pod warunkiem, że nie wpłynie to negatywnie w istotny sposób na siedliska przyrodnicze, a także gatunki ptaków oraz ich siedliska które były powodem wyznaczenia obszarów Natura 2000.
2 Przeznaczenie dopuszczalne terenu –drobna wytwórczość.
3 Obowiązuje zakaz lokalizacji sortowni odpadów komunalnych i surowców wtórnych.
4 Istniejące obiekty utrzymuje się, z możliwością ich przebudowy i nadbudowy na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
5 Obiekty zgodnie z przepisami odrębnymi mogą być realizowane wyłącznie na działkach posiadających dostęp do drogi publicznej.
6 Dopuszcza się realizacje obiektów jako wolnostojących, przy uwzględnieniu przepisów odrębnych.
7 Obowiązuje realizacja budynków jako niskich w rozumieniu prawa budowlanego.
8 Obowiązuje uwzględnienie w projekcie zagospodarowania działki terenów biologicznie czynnych na min 20% pow. działki.
9 Negatywne oddziaływanie inwestycji na środowisko, określone zgodnie z przepisami odrębnymi, nie może przekraczać granicy terenu inwestycji.
10 Obowiązuje realizacja zabezpieczeń środowiska wodno - gruntowego przed zanieczyszczeniami.
11 Obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem infrastruktury technicznej.
12 Na stanowiskach postojowych, placach magazynowych i drogach wewnętrznych obowiązuje realizacja szczelnych nawierzchni ze spadkami zapewniającymi spływ wody opadowej do wpustów kanalizacyjnych z osadnikami błota i łapaczami oleju.
13 Obowiązek realizacji miejsc parkingowych.
14 Ustala się w zakresie obsługi infrastrukturą sieciową podłączenia do sieci zewnętrznych na warunkach określonych przez gestorów sieci.
15 Dojazdy do działek i terenu na warunkach określonych przez zarządcę dróg istniejących (zlokalizowanych poza planem) i nowo projektowanych.
16 Ustala się nakaz przestrzegania ustaleń ogólnych zdefiniowanych w rozdziale 2 określających dodatkowe zasady zagospodarowania terenów oraz warunki dopuszczenia realizacji obiektów i urządzeń przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego.

§ 23                                                                                                                                                           Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem „62 PU” ustala się:

1 Podstawowe przeznaczenie - tereny działalności produkcyjno - usługowej pod warunkiem, że nie wpłynie to negatywnie w istotny sposób na siedliska przyrodnicze, a także gatunki ptaków oraz ich siedliska które były powodem wyznaczenia obszarów Natura 2000.
2 Dopuszcza się:
1) działalność produkcyjna, składowanie i magazynowanie,
2) budownictwo usługowe (usługi podstawowe, usługi komercyjne, drobną wytwórczość.
3 Na terenach o których mowa w ust. 1. wprowadza się następujące ustalenia
1) Obowiązuje zakaz lokalizacji sortowni odpadów komunalnych i surowców wtórnych;
2) Istniejące obiekty utrzymuje się, z możliwością ich przebudowy i nadbudowy na zasadach określonych w przepisach odrębnych;
3) Obiekty zgodnie z przepisami odrębnymi mogą być realizowane wyłącznie na działkach posiadających dostęp do drogi publicznej;
4) Obowiązuje realizacja budynków jako niskich w rozumieniu prawa budowlanego;
5) Obowiązuje uwzględnienie w projekcie zagospodarowania działki terenów biologicznie czynnych na min 20% pow. działki;
6) Negatywne oddziaływanie inwestycji na środowisko, określone zgodnie z przepisami odrębnymi, nie może przekraczać granicy terenu inwestycji;
7) Obowiązuje realizacja zabezpieczeń środowiska wodno-gruntowego przed zanieczyszczeniami;
8) Obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem infrastruktury technicznej.
4. Na terenach o których mowa w ust. 1.2. wprowadza się następujące ustalenia:
1) dopuszcza się usługi podstawowe, realizowane jako wbudowane zgodnie z przepisami odrębnymi, za wyjątkiem działek o pow. minimalnej 1000 m2 na których obowiązuje zakaz lokalizacji usług;
2) dopuszcza się możliwość lokalizacji usług podstawowych, komercyjnych, realizowanych jako wolnostojące zgodnie z przepisami odrębnymi, na działkach o pow. minimalnej mniejszej niż 800 m2;
3) dopuszcza się możliwość lokalizacji drobnej wytwórczości realizowaną jako wolnostojącą bez zabudowy mieszkaniowej zgodnie z przepisami odrębnymi, na działkach o pow. minimalnej 800 m2.
5 Teren 62 jest to teren przyległy do Tłoczni Gazu. Przy lokalizacji budynków zachować ustalone strefy zagrożenia wybuchem dla Tłoczni Gazu.
6 Przeznaczenie uzupełniające komunikacja wewnętrzna wraz z miejscami postojowymi.
7 Istniejące obiekty i ich przeznaczenie utrzymuje się, z możliwością przebudowy na zasadach określonych w przepisach odrębnych.                                                                                8 Przy opracowaniu projektu podziału na działki budowlane ustala się obowiązek zapewnienia nowo wydzielonym działkom dostęp do dróg, istniejących lub projektowanych.
9 Obowiązek zachowania istniejących nieprzekraczalnych linii zabudowy lub projektowanych od nowo powstałych dróg, określonych w rozdziale 2.
10 Ustala się w zakresie obsługi infrastrukturą sieciową podłączenia do sieci zewnętrznych na warunkach określonych przez gestorów sieci.
11 Dojazdy do działek i terenu na warunkach określonych przez zarządcę dróg istniejących (zlokalizowanych poza planem) i nowo projektowanych.
12 Ustala się nakaz przestrzegania ustaleń ogólnych zdefiniowanych w rozdziale 2 określających dodatkowe zasady zagospodarowania terenów oraz warunki dopuszczenia realizacji obiektów i urządzeń przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego.

§ 24                                                                                                                                                           Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem „60 MNR” z uwagi na położenie w obszarze Natura 2000 (obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły PLB040003, projektowany obszar Natura 2000, Włocławska Dolina Wisły PLH040039) ustala się:
1 Podstawowe przeznaczenie - zachowanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej, z dopuszczeniem adaptacji, celem poprawy standardów funkcjonalno –technicznych budynków, możliwość modernizacji istniejącej zabudowy pod warunkiem, że nie wpłynie to negatywnie w istotny sposób na siedliska przyrodnicze, a także gatunki ptaków oraz ich siedliska które były powodem wyznaczenia obszarów Natura 2000.
2 Obowiązek zachowania co najmniej 70 % powierzchni działki budowlanej jako obszar biologicznie czynny. Na terenie biologicznie czynnym zaleca się dokonywać nasadzeń zieleni składającej się z rodzimych gatunków drzew i krzewów, zgodnie z siedliskiem.

ROZDZIAŁ IV
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 25                                                                                                                                                              1. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.
2 Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu - stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3 Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania - stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
5 Uchwała, o której mowa w ust. 1, podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lubanie


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/203/13
Rady Gminy w Lubaniu
z dnia 28 marca 2014 r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/203/13
Rady Gminy w Lubaniu
z dnia 28 marca 2014 r.

w sprawie ”Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubanie w wybranych obszarach sołectw: Lubanie, Mikanowo A, Mikanowo B, Gąbinek, Kucerz, Probostwo Dolne, Probostwo Górne, Siutkówek, Barcikowo, Włoszyca”.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania - stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

Podstawowe koszty jakie będzie musiał ponieść budżet gminy związane będą z budową infrastruktury technicznej i komunikacyjnej na analizowanym obszarze. Dotyczyć to będzie budowy dróg lokalnych i dojazdowych, umożliwiających dobre skomunikowanie wewnętrzne i zewnętrzne oraz budowy podstawowej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W ciągu najbliższych 10 lat trzeba będzie wybudować około 0,5 km dróg lokalnych. Przyjmując, że cena 1 km drogi, obejmującej 5 metrowy utwardzony pas jezdni wynosi około 1,0 mln zł, to wydatek z tego tytułu wyniesie około 0,5 mln zł.
Budowa podstawowej sieci kanalizacyjnej (kolektory w ulicy) to odcinki o długości około 10 km. Przy aktualnej cenie 1 mb kolektora kanalizacyjnego rzędu 500 zł całość inwestycji będzie kosztować około 4,0 mln zł.
Kolejnym przedsięwzięciem inwestycyjnym, finansowanym z budżetu będzie budowa podstawowej sieci wodociągowej. Niezbędna będzie budowa około 500 m sytemu wodociągowego. Przy założeniu, że cena 1 mb sieci wodociągowej ulicznej wynosi około 250 zł, całość inwestycji wyniesie odpowiednio około 0,125 mln zł.
Łącznie zatem budowa podstawowego systemu infrastruktury technicznej i drogowej zamknie się sumą rzędu 4,625 mln zł i traktować ją należy jako docelowy wydatek budżetu gminy jaki zostanie poniesiony na realizację planu w okresie najbliższych 10 lat.
Należy nadmienić, iż zakłada się, że budowa infrastruktury technicznej i drogowej w obrębie dróg wewnętrznych realizowana będzie na koszt indywidualnych inwestorów. Ewentualna partycypacja budżetu gminnego w tych przedsięwzięciach stanowi odrębne zagadnienie i nie jest przedmiotem niniejszej analizy.

Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga Kurant

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/203/13
Rady Gminy w Lubaniu
z dnia 28 marca 2014 r.

w sprawie ”Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubanie w wybranych obszarach sołectw: Lubanie, Mikanowo A, Mikanowo B, Gąbinek, Kucerz, Probostwo Dolne, Probostwo Górne, Siutkówek, Barcikowo, Włoszyca”.


Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu.

Podczas ustawowego okresu wyłożenia projektu ”Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubanie w wybranych obszarach sołectw: Lubanie, Mikanowo A, Mikanowo B, Gąbinek, Kucerz, Probostwo Dolne, Probostwo Górne, Siutkówek, Barcikowo, Włoszyca” nie wpłynęła żadna uwaga.

W związku z powyższym nie rozpatrywano uwag do projektu planu.

Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga Kurant


UCHWAŁA NR XXIX/204/14
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 28 marca 2014 r.

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania w zakresie realizacji inwestycji przekraczającej granicę ustalona przez Radę Gminy.

Na podstawie art. 18, ust.2, pkt 9 lit. "e" w związku z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1. Zaciągnąć długoterminowe zobowiązanie w wysokości 228.820,16 zł (słownie: dwieście dwadzieścia osiem tysięcy osiemset dwadzieścia złotych 16/100).

§ 2. Zobowiązanie, o którym mowa w § 1 dotyczy zawarcia umowy z wykonawcą zadania inwestycyjnego pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Kałęczynku”

§ 3. Zobowiązanie wymienione w § 1 i § 2 uregulowane będzie z dochodów własnych gminy – podatku od nieruchomości od osób prawnych w terminie do 28.02.2015 r.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Lubanie.

Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga Kurant


UCHWAŁA NR XXIX/205/14
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 28 marca 2014 r.

w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Lubanie długoterminowej pożyczki na finansowanie zakupu ciągnika z wozem asenizacyjnym do wywozu ścieków.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. "c" i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt. 2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)
Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1. Zaciągnąć długoterminową pożyczkę w wysokości do 95.040 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści złotych).

§ 2. Zobowiązanie, o którym mowa w § 1 zostanie zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na finansowanie zakupu ciągnika z wozem asenizacyjnym do wywozu ścieków.

§ 3. Pożyczka, o której mowa w § 1 uruchomiona zostanie w 2014 roku.

§ 4. Spłata pożyczki następować będzie w latach 2017 - 2020 z dochodów własnych gminy, z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.

§ 5. Zabezpieczenie pożyczki stanowić będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 6. Ustala się okres spłaty pożyczki w ciągu 7 lat z 3 letnim okresem karencji, począwszy od 2017 roku.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości
w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga Kurant

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Lubanie długoterminowej pożyczki na finansowanie zakupu ciągnika z wozem asenizacyjnym do wywozu ścieków.

W związku z planowaną do zaciągnięcia pożyczką w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie pn. Zakup ciągnika z wozem asenizacyjnym do wywozu ścieków, zgodnie z przytoczonymi w podstawie prawnej uchwały przepisami - art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.”c” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - do właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie zaciągania zobowiązań finansowych.
Zgodnie z zapisami art. 91 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – suma zaciągniętych kredytów i pożyczek nie może przekroczyć kwoty określonej w uchwale budżetowej. Kwoty te są zgodne z naszą uchwałą budżetową. Spłata pożyczki w kwocie do 95.040 zł nastąpi w okresie siedmiu lat z trzyletnim okresem karencji.

Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga Kurant


UCHWAŁA NR XXIX/206/14
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 28 marca 2014 r.

w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Lubanie długoterminowej pożyczki na finansowanie remontu – modernizacji i częściowej rozbudowy kanalizacji sanitarnej od narożnika działki nr 52/4 (przepompownia P-1) do narożnika działki nr 52/8 – etap I i od narożnika działki 52/8 do granicy działki 47/5 (przepompowania P-2) – etap II.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. "c" i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt. 2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U . z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1. Zaciągnąć długoterminową pożyczkę w wysokości do 340.000 zł (słownie: trzysta czterdzieści tysięcy złotych).

§ 2. Zobowiązanie, o którym mowa w § 1 zostanie zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na finansowanie remontu – modernizacji i częściowej rozbudowy kanalizacji sanitarnej od narożnika działki nr 52/4 (przepompownia P-1) do narożnika działki nr 52/8 – etap I i od narożnika działki 52/8 do granicy działki 47/5 (przepompowania P-2) – etap II.

§ 3. Pożyczka, o której mowa w § 1 uruchomiona zostanie w 2014 roku.

§ 4. Spłata pożyczki następować będzie w latach 2017 - 2020 z dochodów własnych gminy, z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.

§ 5. Zabezpieczenie pożyczki stanowić będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 6. Ustala się okres spłaty pożyczki w ciągu 7 lat z 3 letnim okresem karencji, począwszy od 2017 roku.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości
w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga Kurant

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Lubanie długoterminowej pożyczki na finansowanie remontu – modernizacji i częściowej rozbudowy kanalizacji sanitarnej od narożnika działki nr 52/4 (przepompownia P-1) do narożnika działki nr 52/8 – etap I i od narożnika działki 52/8 do granicy działki 47/5 (przepompowania P-2) – etap II.

W związku z planowaną do zaciągnięcia pożyczką w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie pn. Remont – modernizacja i częściowa rozbudowa kanalizacji sanitarnej od narożnika działki nr 52/4 (przepompownia P-1) do narożnika działki nr 52/8 – etap I i od narożnika działki 52/8 do granicy działki 47/5 (przepompowania P-2) – etap II, zgodnie z przytoczonymi w podstawie prawnej uchwały przepisami - art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - do właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie zaciągania zobowiązań finansowych.
Zgodnie z zapisami art. 91 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – suma zaciągniętych kredytów i pożyczek nie może przekroczyć kwoty określonej w uchwale budżetowej. Kwoty te są zgodne z naszą uchwałą budżetową. Spłata pożyczki w kwocie do 340.000 zł nastąpi w okresie siedmiu lat z trzyletnim okresem karencji.

Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga Kurant


Uchwała Nr XXIX/207/14
Rady Gminy Lubanie
z dnia 28 marca 2014 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie
na lata 2014- 2020

Na podstawie art. 230, ust. 2 i 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.)

Rada Gminy postanawia:

§ 1
W uchwale nr XXVII/193/13 Rady Gminy Lubanie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2014-2020 zmienionej uchwałą:
1. Nr XXVIII/201/14 Rady Gminy Lubanie z dnia 27 lutego 2014 r.

wprowadza się zmiany:

zawarte w załącznikach nr 1 i 2 do uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.


Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga Kurant

 

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXIX/207/14 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 marca 2014 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2020


Po raz drugi proponuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2020, które są spowodowane wzrostem planu dochodów i wydatków budżetowych a to pociąga za sobą zmianę wyniku budżetu. Oprócz tego uległy zmianie wydatki na zadania inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
Dochody budżetowe z kwoty 16.673.116,00 zł. wzrosły do 16.729.782,00 zł. Dochody bieżące z kwoty 13.668.125,00 zł. wzrosły do 13.724.791,00 zł.
Wydatki budżetu wzrosły z kwoty 17.401.116,00 zł. do 17.443.090,05 zł. przy czym wydatki bieżące wzrosły o 51.873,05 zł. natomiast majątkowe zmniejszyły się o 9.899,00 zł.
Przed zmianą wynik budżetu kształtował się na poziomie 728.000,00 zł. a po korekcie 713.308,05 zł.
Przychody budżetu z kwoty 1.080.781,80 zł. uległy zmniejszeniu do 1.066.089,85 zł. Zmieniły się źródła przychodów z pierwotnie planowanych kredytów i pożyczek w kwocie 1.080.781,80 zł. do wolnych środków w wysokości 429.863,85 zł. oraz kredytów i pożyczek w kwocie 636.226,00 zł.
Kwota długu według stanu na 31 grudnia każdego roku przedstawia się następująco:
2014 rok - 2.525.953,95 zł.,
2015 rok - 1.968.172,15 zł.,
2016 rok - 1.430.630,35 zł.,
2017 rok - 995.544,00 zł.,
2018 rok - 682.544,00 zł.,
2019 rok - 368.544,00 zł.,
Różnica dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wynosi 258.075,95 zł.

Oprócz wspomnianych różnic w wyniku budżetu za 2014 rok ulegnie zmianie także wynik budżetu za lata 2017 do 2020 i przedstawia się następująco:
2017 rok - z kwoty 485.086,35 zł. do 435.086,35 zł.,
2018 rok - z kwoty 413.000,00 zł., do 313.000,00 zł.,
2019 rok - z kwoty 464.000,00 zł., do 314.000,00 zł.
2020 rok - z kwoty 513.098,80 zł., do 368.544,00 zł.
W 2020 roku część pożyczek, które podjęte były w 2013 roku i które będą podjęte w 2014 roku może być umorzona. Według wstępnych obliczeń wynikających z umów umorzenie wynosi - 133.831,00 zł.
Kończąc powyższe uzasadnienie wnoszę do Wysokiej Rady o podjęcie stosownej uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant

                                                              OBJAŚNIENIA

do uchwały Nr XXIX/207/14 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 marca 2014 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2020

Na dwudziestej dziewiątej sesji Rada Gminy będzie wprowadzać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
Głównym powodem kolejnej korekty jest zmiana wyniku budżetu, przychodów i rozchodów oraz kwoty długu i jego spłaty. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2020 zaplanowano w budżecie na 2014 rok wynik budżetu w postaci deficytu w kwocie 728.000 zł., który miał być uzupełniony kredytami i pożyczkami.
Na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w 2014 roku zaplanowano również kredyt w kwocie 352.781,80 zł. Po ustaleniu wyniku budżetu za 2013 rok stwierdzić należy, że w miejsce planowanego deficytu budżetu wolne środki zamknęły się kwotą 429.863,85 zł które planuje się przeznaczyć na spłatę zobowiązań (rozchody) - 352.781,80 zł. oraz na częściowe pokrycie deficytu - 77.082,05 zł.
Deficyt budżetu po zmianach w 2014 roku wynosi 713.308,05 zł.
To znaczy, że poza wolnymi środkami na uzupełnienie deficytu zaciągnięte będą zobowiązania w postaci kredytów i pożyczek w wysokości 636.226,00 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant


Uchwała Nr XXIX/208/14
Rady Gminy Lubanie
z dnia 28 marca 2014 roku

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 212 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XXVII/194/13 Rady Gminy Lubanie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok zmienionej zarządzeniem i uchwałą:
1. Nr 0050.119.2014 z dnia 9 stycznia 2014 roku Wójta Gminy Lubanie,
2. Nr XXVIII/202/14 z dnia 27 lutego 2014 roku Rady Gminy Lubanie

wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1
DOCHODY BUDŻETU w wysokości – 16.673.116,00 zł
zwiększa się do kwoty – 16.729.782,00 zł

2) W § 1 pkt. 1
Dochody bieżące w wysokości – 13.668.125,00 zł
zwiększa się do kwoty – 13.724.791,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1

3) W § 2 ust.1                                                                                                                               WYDATKI BUDŻETU w wysokości - 17.401.116,00 zł
zwiększa się do kwoty - 17.443.090,05 zł

4) W § 2 ust. 1 pkt. 1
Wydatki bieżące w wysokości - 13. 414.842,00 zł
zwiększa się do kwoty - 13.466.715,05 zł

5) W § 2 ust. 1 pkt. 2
Wydatki majątkowe w wysokości - 3.986.274,00 zł
zmniejsza się do kwoty - 3.976.375,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2

6) W § 2 ust. 2
Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w latach 2014-2015,
zgodnie z załącznikiem nr 3.

7) W § 3                                                                                                                                              Deficyt budżetu w wysokości – 728.000,00 zł
zmniejsza się do kwoty – 713.308,05 zł
który zostanie pokryty:
przychodami pochodzącymi
z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 636.226,00 zł
oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości – 77.082,05 zł

8) W § 4                                                                                                                                             Łączną kwotę planowanych przychodów budżetu
w wysokości – 1.080.781,80 zł
zmniejsza się do kwoty – 1.066.089,85 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4.

9) W § 7 ust. 1
Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi i ustawami,
zgodnie z załącznikiem nr 5.

10) W § 7 ust. 4                                                                                                                                        Zmienia się wydatki na zadania realizowane przy udziale środków unijnych
w części związanej z realizacją zadań własnych,
zgodnie z załącznikiem nr 6.

11) W § 9
Zmienia się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania
narkomanii z kwoty 70.000 zł do kwoty 74.531,05 zł.

§ 2

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga Kurant


UCHWAŁA Nr XXX/209/14
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 5 czerwca 2014 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubanie za 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z póź. zm. ) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z póź. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant


UCHWAŁA Nr XXX/210/14
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 5 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lubanie absolutorium z tytuły wykonania budżetu za 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z póź. zm. ) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z póź. zm.) po zapoznaniu się z :
1) sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok,
2) sprawozdaniem finansowym,
3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy,
4) informacją o stanie mienia,
5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej
Rada Gminy Lubanie uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się Wójtowi Gminy Lubanie absolutorium z tytuły wykonania budżetu za rok 2013.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga KurantUCHWAŁA NR XXX/212/14
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 5 czerwca 2014 r.

w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Lubanie długoterminowej pożyczki na finansowanie „Przebudowy ścieżki rowerowej i szlaku pieszego w miejscowości Mikanowo i Lubanie”.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. "c" i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt. 2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)
Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1. Zaciągnąć długoterminową pożyczkę w wysokości do 115.000,00 zł (słownie: sto piętnaście tysięcy złotych 00/100).

§ 2. Zobowiązanie, o którym mowa w § 1 zostanie zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na finansowanie przebudowy ścieżki rowerowej i szlaku pieszego w miejscowości Mikanowo i Lubanie.

§ 3. Pożyczka, o której mowa w § 1 uruchomiona zostanie w 2014 roku.

§ 4. Spłata pożyczki następować będzie w latach 2017 - 2020 z dochodów własnych gminy, z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.

§ 5. Zabezpieczenie pożyczki stanowić będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 6. Ustala się okres spłaty pożyczki w ciągu 7 lat, po 3 letnim okresie karencji począwszy od 2017 roku.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości
w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga Kurant

Uzasadnienie
do uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Lubanie długoterminowej pożyczki na finansowanie „Przebudowy ścieżki rowerowej i szlaku pieszego w miejscowości Mikanowo i Lubanie”.

W związku z planowaną do zaciągnięcia pożyczką w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie pn.„Przebudowy ścieżki rowerowej i szlaku pieszego w miejscowości Mikanowo i Lubanie”, zgodnie z przytoczonymi w podstawie prawnej uchwały przepisami - art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.”c” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - do właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie zaciągania zobowiązań finansowych.
Zgodnie z zapisami art. 91 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – suma zaciągniętych kredytów i pożyczek nie może przekroczyć kwoty określonej w uchwale budżetowej. Kwoty te są zgodne z naszą uchwałą budżetową. Spłata pożyczki w kwocie do 115.000,00 zł nastąpi w okresie siedmiu lat po trzyletnim okresie karencji.

Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga Kurant


UCHWAŁA NR XXX/213/14
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 5 czerwca 2014 r.

w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Lubanie długoterminowej pożyczki na finansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego z funkcją chemiczno – ekologiczną dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubaniu.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. "c" i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt. 2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)
Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1. Zaciągnąć długoterminową pożyczkę w wysokości do 86.186,00 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt sześć złotych 00/100).

§ 2. Zobowiązanie, o którym mowa w § 1 zostanie zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na finansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego z funkcją chemiczno – ekologiczną dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubaniu.

§ 3. Pożyczka, o której mowa w § 1 uruchomiona zostanie w 2014 roku.

§ 4. Spłata pożyczki następować będzie w latach 2017 - 2020 z dochodów własnych gminy, z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.

§ 5. Zabezpieczenie pożyczki stanowić będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 6. Ustala się okres spłaty pożyczki w ciągu 7 lat z 3 letnim okresem karencji, począwszy od 2017 roku.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości
w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga Kurant

Uzasadnienie
do uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Lubanie długoterminowej pożyczki na finansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego z funkcją chemiczno – ekologiczną dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubaniu.

W związku z planowaną do zaciągnięcia pożyczką w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie pn.„Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego z funkcją chemiczno – ekologiczną dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubaniu ”, zgodnie z przytoczonymi w podstawie prawnej uchwały przepisami - art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.”c” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - do właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie zaciągania zobowiązań finansowych.
Zgodnie z zapisami art. 91 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – suma zaciągniętych kredytów i pożyczek nie może przekroczyć kwoty określonej w uchwale budżetowej. Kwoty te są zgodne z naszą uchwałą budżetową. Spłata pożyczki w kwocie do 86.186,00 zł nastąpi w okresie siedmiu lat z trzyletnim okresem karencji.

Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga Kurant


UCHWAŁA NR XXX/214/14
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 5 czerwca 2014 r.

w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Lubanie długoterminowej pożyczki na finansowanie remontu – modernizacji drogi gminnej 190121C w Ustroniu.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. "c" i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt. 2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)
Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1. Zaciągnąć długoterminową pożyczkę w wysokości do 280.000,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

§ 2. Zobowiązanie, o którym mowa w § 1 zostanie zaciągnięte w Fundacji „Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” w Warszawie z przeznaczeniem na finansowanie remontu – modernizacji drogi gminnej 190121C w Ustroniu.

§ 3. Pożyczka, o której mowa w § 1 uruchomiona zostanie w 2014 roku.

§ 4. Spłata pożyczki następować będzie w latach 2015 - 2019 z dochodów własnych gminy, z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.

§ 5. Zabezpieczenie pożyczki stanowić będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 6. Ustala się okres spłaty pożyczki w ciągu 5 lat, po rocznym okresie karencji, począwszy od 2015 roku.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości
w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga Kurant


Uzasadnienie
do uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Lubanie długoterminowej pożyczki na finansowanie remontu – modernizacji drogi gminnej 190121C w Ustroniu.

W związku z planowaną do zaciągnięcia pożyczką w Fundacji „Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” w Warszawie na zadanie pn.„Remont – modernizacja drogi gminnej 190121C w Ustroniu”, zgodnie z przytoczonymi w podstawie prawnej uchwały przepisami - art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.”c” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - do właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie zaciągania zobowiązań finansowych.
Zgodnie z zapisami art. 91 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – suma zaciągniętych kredytów i pożyczek nie może przekroczyć kwoty określonej w uchwale budżetowej. Kwoty te są zgodne z naszą uchwałą budżetową. Spłata pożyczki w kwocie do 280.000,00 zł nastąpi w okresie pięciu lat po rocznym okresie karencji.

Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga Kurant


Uchwała Nr XXX/215/14
Rady Gminy Lubanie
z dnia 5 czerwca 2014 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie
na lata 2014- 2020

Na podstawie art. 230, ust. 2 i 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, poz.645)

Rada Gminy postanawia:

§ 1
W uchwale nr XXVII/193/13 Rady Gminy Lubanie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2014-2020 zmienionej uchwałami:
1. Nr XXVIII/201/14 Rady Gminy Lubanie z dnia 27 lutego 2014 r.
2. Nr XXIX/207/14 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 marca 2014 r.

wprowadza się zmiany:
zawarte w załącznikach nr 1 i 2 do uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga Kurant


UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXX/215/14 Rady Gminy Lubanie z dnia 5 czerwca 2014 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2020

Po raz trzeci proponuje się wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2020. Głównym powodem zmian jest przede wszystkim zmiana wyniku budżetu. Do czasu wprowadzenia zmian wynikiem budżetu jest deficyt w kwocie 713.308,05 zł. Po wprowadzeniu korekt deficyt budżetowy zwiększy się o 280.000,00 zł. do kwoty 993.308,05 zł. Na pokrycie deficytu planuje się przeznaczyć wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 77.082,05 zł. oraz pożyczki w kwocie 916.226,00 zł.
W ślad za tą zmianą ulegną zmianie przychody budżetu, które obecnie zamykają się kwotą 1.066.089,85 zł. i wzrosną do wysokości 1.346.089,85 zł. Rozchodów budżetu nie zmienia się i wynoszą 352.781,80 zł.
Na uzupełnienie deficytu przewiduje się pożyczkę z Fundacji "Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - Counterpart Fund".
Zgodnie z obowiązującym Regulaminem Fundacji spłaty zobowiązania przypadną na lata 2015 ( jedna rata - 17.500,00 zł., po rocznym okresie karencji). Pozostałe 15 równych rat (po 17.500,00 zł.) do końca trzeciego kwartału 2019 roku.
Kwota długu według stanu na 31 grudnia każdego roku przedstawia się następująco:
2014 rok - 2.805.953,95 zł.
2015 rok - 2.230.672,15 zł.
2016 rok - 1.623.130,35 zł.
2017 rok - 1.118.044,00 zł.
2018 rok - 735.044,00 zł.
2019 rok - 368.544,00 zł.
Biorąc pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Torunia, zgodnie z obowiązującymi przepisami liczymy na częściowe umorzenia zobowiązań, które w 2 przypadkach wynoszą do 40% długu a w pozostałych 4 przypadkach do 30% długu. Łączna wielkość umorzenia wynosi do 324.699,00 zł.
Na spłatę nowego zobowiązania, podobnie jak i wcześniej zaciągniętych zobowiązań przeznaczyć należy nadwyżkę budżetową bądź wolne środki. W tym celu należy w dalszym ciągu ograniczać wydatki bieżące.
Do wykazu przedsięwzięć do WPF-u (załącznik nr 2) wprowadza się następujące zadania:
1) Budowę drogi gminnej Siutkówek-Zosin o łącznych nakładach finansowych w wysokości
1.500.000,00 zł. Przewidywany termin realizacji w latach:
2014 rok - 15.000,00 zł. (dokumentacja),
2015 rok - 45.000,00 zł. (nakłady finansowe),
2016 rok - 1.440.000,00 zł. (nakłady finansowe-zakończenie zadania).
2) Promocję terenów inwestycyjnych w obrębie oddziaływania autostrady A1 - gmina
zapewni swój udział w kosztach jeżeli zadanie będzie realizowane na korzystnych
warunkach. Na chwilę obecną udział środków własnych gminy wynosi około
40.000,00 zł.

Podsumowując przedstawione uzasadnienie należy przypomnieć, że limity wydatków na przedsięwzięcia w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:
rok 2014 limit ogółem - 3.509.026,00 zł. w tym
wydatki bieżące - 446.250,00 zł.
wydatki majątkowe - 3.062.776,00 zł.
rok 2015 limit ogółem - 1.166.058,00 zł. w tym
wydatki bieżące - 245.260,00 zł.
wydatki majątkowe - 920.798,00 zł.
rok 2015 limit ogółem - 1.485.224,00 zł. w tym
wydatki bieżące - 35.224,00 zł.
wydatki majątkowe - 1.450.000,00 zł.
rok 2017 limit ogółem - 31.190,00 zł. (wydatki bieżące)
rok 2018 limit ogółem - 30.209,00 zł. (wydatki bieżące)
rok 2019 limit ogółem - 30.209,00 zł. (wydatki bieżące)
rok 2020 limit ogółem - 30.209,00 zł. (wydatki bieżące).

Wnoszę do Rady Gminy Lubanie o podjęcie uchwały jak w projekcie.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant

                                                                     OBJAŚNIENIA

do uchwały Nr XXX/215/14 Rady Gminy Lubanie z dnia 5 czerwca 2014 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2020

Pod obrady trzydziestej Sesji Rady Gminy Lubanie wnosi się między innymi trzecią uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2020.
Proponowane zmiany dotyczą:
1) Zwiększenia deficytu budżetowego o 280.000,00 zł. Uchwalony wynik wynosi minus 713.308,05 zł., który po zmianach zamknie się kwotą 993.308,05 zł.
2) Wzrostu deficytu, który uzupełniony będzie pożyczką i zwiększy zobowiązania długoterminowe. Spłatę tego długu zaplanowano na lata 2015-2019.
3) Wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć nowych zadań, których realizację zaplanowano
na lata 2014-2016 (załącznik nr 2).
4) Nowe przedsięwzięcia finansowane będą ze środków własnych gminy, dotacji i dofinansowań. W związku z tym ulegnie zmianie w latach 2014, 2015 i 2016 plan dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.
Zawarcie nowych umów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych stanowi podstawę do zmiany wcześniej planowanych wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej         (załącznik nr 1).
Szczegółowe dane dotyczące nazw przedsięwzięć, okresu ich realizacji oraz nakładów finansowych zawarte będą w uzasadnieniu do cytowanej na wstępie uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant


Uchwała Nr XXX/216/14
Rady Gminy Lubanie
z dnia 5 czerwca 2014 roku

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 i poz. 645) oraz art. 212 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XXVII/194/13 Rady Gminy Lubanie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok zmienionej zarządzeniem i uchwałą:
1. Nr 0050.119.2014 z dnia 9 stycznia 2014 roku Wójta Gminy Lubanie,
2. Nr XXVIII/202/14 z dnia 27 lutego 2014 roku Rady Gminy Lubanie,
3. Nr XXIX/208/14 z dnia 28 marca 2014 roku Rady Gminy Lubanie,
4. Nr 0050.125.2014 z dnia 8 kwietnia 2014 roku Wójta Gminy Lubanie,
5. Nr 0050.127.2014 z dnia 28 kwietnia 2014 roku Wójta Gminy Lubanie,
6. Nr 0050.129.2014 z dnia 22 maja 2014 roku Wójta Gminy Lubanie

wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1
DOCHODY BUDŻETU w wysokości – 17.173.015,70 zł
zwiększa się do kwoty – 17.349.315,70 zł

2) W § 1 pkt. 1
Dochody bieżące w wysokości – 14.168.024,70 zł
zwiększa się do kwoty – 14.222.324,70 zł

3) W § 1 pkt. 2
Dochody majątkowe w wysokości – 3.004.991,00 zł
zwiększa się do kwoty – 3.126.991,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1

4) W § 2 ust. 1
WYDATKI BUDŻETU w wysokości - 17.886.323,75 zł
zwiększa się do kwoty - 18.342.623,75 zł

5) W § 2 ust. 1 pkt. 1
Wydatki bieżące w wysokości - 13. 909.948,75 zł
zwiększa się do kwoty - 13.916.633,75 zł

6) W § 2 ust. 1 pkt. 2
Wydatki majątkowe w wysokości - 3.976.375,00 zł
zwiększa się do kwoty - 4.425.990,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2

7) W § 2 ust. 2
Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w latach 2014-2016,
zgodnie z załącznikiem nr 3.

8) W § 3

Deficyt budżetu w wysokości – 713.308,05 zł
zwiększa się do kwoty – 993.308,05 zł
który zostanie pokryty:
przychodami pochodzącymi
z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 916.226,00 zł
oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości – 77.082,05 zł

9) W § 4
Łączną kwotę planowanych przychodów budżetu
w wysokości – 1.066.089,85 zł
zwiększa się do kwoty – 1.346.089,85 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4.

10) W § 5 pkt. 2
Zwiększa się limity zobowiązań z tytułu kredytów
i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego
deficytu budżetu z kwoty – 728.000,00 zł
do kwoty – 916.226,00 zł

11) W § 7 ust. 1
Zmienia się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi i ustawami,
zgodnie z załącznikiem nr 5.

12) W § 7 ust. 4
Zmienia się dochody i wydatki na zadania realizowane przy udziale środków unijnych
w części związanej z realizacją zadań własnych,
zgodnie z załącznikiem nr 6.

13) W § 12
Zmienia się plan zadań z zakresu ochrony środowiska finansowanych ze środków z opłat i
kar za korzystanie ze środowiska,
zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga Kurant

                                                            Uzasadnienie
do uchwały nr XXX/216/14 Rady Gminy Lubanie z dnia 5 czerwca 2014 roku
w sprawie zmian dochodów i wydatków budżetowych zawartych w załącznikach od numeru od 1 do 7

Na trzydziestą sesje Rady Gminy Lubanie przedstawia się kolejne propozycje zmian planów dochodów i wydatków budżetowych.
Proponuje się zwiększyć plan dochodów budżetowych o 176.300,00 zł. Plan dochodów bieżących wzrośnie o 54.300,00 zł a majątkowych o 122.000,00 zł. Dochody budżetu po zmianach zamkną się kwotą 17.349.315,70 zł.
Propozycje zmian według klasyfikacji budżetowej opisano w dalszej części uzasadnienia.

DOCHODY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na podstawie podpisanego w dniu 13 maja 2014 roku pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego a Gminą Lubanie aneksu nr 3 do umowy nr OW.I.052.2.56.385.2012 zmniejsza się o 18.000,00 zł plan dofinansowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zakup ciągnika z wozem asenizacyjnym do wywozu ścieków”. Po wprowadzeniu zmiany plan dochodów z tego tytułu wynosić będzie148.500,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zarząd Samorządu Województwa wstępnie podzielił dotacje na remonty – modernizacje dróg gminnych. Dla gminy Lubanie przyznano dotację w kwocie 140.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont – modernizacja drogi gminnej w Ustroniu”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W miesiącu marcu bieżącego roku została zawarta umowa na dzierżawę drogi tymczasowej o długości 150 mb w miejscowości Probostwo Dolne. Z tego tytułu wzrosną dochody bieżące o 9.600,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna
Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Na etapie uchwalenia budżetu dla wpływów z różnych opłat przyjęto plan w wysokości 3.000,00 zł. Faktyczne wpływy do chwili obecnej są wyższe o 2.900,00 zł dlatego proponuje się korektę planu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Zwiększa się o 800 zł plan dochodów w wymienionym rozdziale z tytułu wpływu od ubezpieczyciela odszkodowania za powstałą szkodę po włamaniu do remizy OSP w Ustroniu.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Analiza dochodów w rozdziale 75616 wykazała, że wpływy z tytułu podatku rolnego i od środków transportowych będą wyższe. Pozwoli to na zwiększenie planu dochodów bieżących o:
- 15.000,00 zł z tytułu podatku rolnego,
- 8.000,00 zł z tytułu podatku od środków transportowych.

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw

W okresie od stycznia do maja bieżącego roku odnotowano zwiększone wpływy dochodów z tytułu opłaty skarbowej o 3.000,00 zł i eksploatacyjnej o 10.000,00 zł. Pozwoli to na zwiększenie planu rocznego o w/w wielkości.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane są do gminy przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Po przeanalizowaniu osiągniętych wpływów zwiększa się o 5.000,00 zł plan tych dochodów.
Jak zaznaczono na wstępie uzasadnienia plan dochodów proponuje się zwiększyć o 176.300,00 zł. Przy czym plan dotacji zwiększy się o 122.000,00 zł a dochodów własnych gminy o 54.300,00 zł.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych proponuje się zwiększyć o 456.300,00 zł to jest o 280.000,00 zł więcej niż plan dochodów.
Jak z tego wynika o 280.000,00 zł wzrośnie plan deficytu budżetowego, który planuje się pokryć pożyczką z Fundacji „Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej”.
Wskazane wyżej wielkości wpłyną na zwiększenie planu wydatków bieżących realnie o 6.615,00 zł. Plan wydatków majątkowych wzrośnie o 449.615,00 zł a wydatki ogółem po zmianach stanowić będą kwotę 18.342.623,75 zł.
W dalszej części uzasadnienia opisano propozycje zmian według klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01009 – Spółki wodne

Zarząd Gminnej Spółki Wodnej wystąpił z wnioskiem o przyznanie dotacji w kwocie 10.000,00 zł na finansowanie zadań zleconych. Proponuje się przyznać dotację w wysokości wnioskowanej ze środków gminy na realizację tych zadań.
Potrzeby w tym zakresie uzupełnią środki pochodzące ze zwiększenia dochodów w dziale 700 rozdział 70005 – 9.600,00 zł i w dziale 750 rozdział 75023 – 400,00 zł. O innych zmianach planowanych w tym dziale opisano w uzasadnieniu do zmian w dochodach zawartych w rozdziale 01010.

Dział 600 – Transport i łączność
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Na wydatki majątkowe w tym rozdziale zaplanowano 435.000,00 zł. W ramach tych środków finansowane będą zadania pn.:
1) Budowa drogi gminnej Siutkówek – Zosin. Na to zadanie należy w bieżącym roku wykonać dokumentację techniczną, na co przeznacza się 15.000,00 zł ze środków własnych gminy z tytułu zwiększenia dochodów w dziale 756 rozdział 75616 – 5.000,00 zł i w rozdziale 75618 – 10.000,00 zł. Nakłady finansowe na 2015 rok wynoszą 45.000,00 zł i na 2016 rok 1.440.000,00 zł.
2) Remont – modernizacja drogi gminnej 190121C w Ustroniu. Zadanie to będzie realizowane w 2014 roku a nakłady finansowe na ten cel wynoszą 420.000,00 zł. Inwestycja finansowana będzie z dotacji, którą opisano po stronie dochodów oraz przy udziale pożyczki (280.000,00 zł).
W ramach wydatków bieżących zwiększa się o 1.700,00 zł ze środków własnych gminy uzyskanych w wyniku zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 750 rozdział 75023 plan na zakup paliwa do obcinania poboczy przy drogach gminnych.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Po przeanalizowaniu wykonania wydatków zachodzi konieczność zwiększenia planu na zakup usług pozostałych. W celu zabezpieczenia potrzeb zmniejsza się o 2.000,00 zł plan zakupu materiałów i wyposażenia.

Dział 750 – Administracja publiczna
Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na uzupełnienie potrzeb w zakresie różnych opłat i składek zwiększa się plan o 423 zł w wyniku zmniejszenia o wymienioną kwotę planu zakupu materiałów i wyposażenia.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie policji

Zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy o Policji jednostki samorządu terytorialnego mogą uczestniczyć w pokrywaniu wydatków inwestycyjnych.
W związku z powyższym w ramach Funduszu Wsparcia zaplanowano środki w wysokości 18.000,00 zł na zakup oznakowanego radiowozu dla Komisariatu Policji w Brześciu Kujawskim.
Potrzeby w tym zakresie zostaną uzupełnione w wyniku zwiększenia planu dochodów w dziale 756 rozdział 75616.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Zwiększa się o 9.615,00 zł plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na;
- zakup samochodu ratowniczo gaśniczego z funkcją chemiczno- ekologiczną dla OSP
w Lubaniu – 3.000,00 zł,
- zakup systemu zdalnego załączania syren dla OSP Janowice – 6.615,00 zł.
Plan wymienionych wydatków uzupełnia środki pochodzące ze zwiększenia dochodów tego rozdziału o 800 zł oraz dochodów w dziale 756 rozdział 75618 w wysokości 2.200 zł.
Pozostałą kwotę 6.615 zł uzyskano w wyniku zmniejszenia wydatków budżetowych w zakresie tego rozdziału. O 2.000 zł zmniejszono plan różnych wydatków na rzecz osób fizycznych i o 4.615 zł plan zakupu materiałów i wyposażenia.

Dział 851 – Ochrona zdrowia
Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zmniejsza się o 4.200,00 zł pierwotnie zaplanowane środki na zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi a zwiększa plan wydatków w rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii.

Dział 852 – Pomoc społeczna
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego

Po przeanalizowaniu faktycznie poniesionych wydatków oraz występujących potrzeb w związku z wyrównaniem wypłat zasiłku dla opiekuna wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych. Zwiększa się plan składek na ubezpieczenia społeczne o 20.000,00 zł i pozostałych odsetek o kwotę 4.500,00 zł a zmniejsza plan wydatków na świadczenia społeczne o 24.500,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w rozdziale 85228 w paragrafie wynagrodzeń osobowych pracowników o 400,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85219 na wynagrodzenia bezosobowe 200,00 zł oraz pozostałe opłaty i składki 200,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W związku z planowanym dodatkowym zatrudnieniem osób w ramach prac społecznie użytecznych zwiększa się o 1.600,00 zł plan na wypłaty świadczeń.
Na uzupełnienie potrzeb przeznaczono środki pochodzące ze zwiększenia dochodów w dziale 750 rozdział 75023 – 800,00 zł i w dziale 756 rozdział 75618 – 800,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Przystępując do realizacji zadania pn. Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Kucerz” w ramach projektu gmina musi dokonać adaptacji dokumentacji. W związku z powyższym zwiększa się o 5.000,00 zł plan wydatków ze środków własnych w wyniku zwiększenia planu dochodów w dziale 900 rozdział 90019.

Podsumowując powyższe uzasadnienie do zmian zawartych w uchwale wnoszę do Wysokiej Rady o ich zaakceptowanie, ponieważ wpłyną na prawidłową realizację budżetu i zadań w nim zawartych.


Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga KurantUCHWAŁA Nr XXX/218/14
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 5 czerwca 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Lubanie Porozumienia z Gminą Miasto Włocławek w sprawie wzajemnej współpracy przy realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Włocławka.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z póź. zm. ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Rada Gminy Lubanie wyraża zgodę na zawarcie z Gminą Miasto Włocławek Porozumienia w sprawie wzajemnej współpracy przy realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Włocławka
§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Lubanie do podpisania Porozumienia.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant

Uzasadnienie
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Lubanie Porozumienia z Gminą Miasto Włocławek w sprawie wzajemnej współpracy przy realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Włocławka.

ZIT to nowy instrument wspierający rozwój miast i obszarów funkcjonalnych poprzez realizację zintegrowanych projektów, współfinansowanych z funduszy UE w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Przygotowana strategia będzie określać działania służące rozwiązywaniu problemów gospodarczych, środowiskowych, klimatycznych, demograficznych i społecznych.
Przedmiotowa uchwała stanowi wyrażenie zgody na uczestnictwo gminy Lubanie w Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych Włocławka. Zasady współpracy stron przy realizacji ZIT i projektów komplementarnych zostaną ujęte w Porozumieniu.
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne są nowym mechanizmem planowanym do realizacji w perspektywie finansowej 2014-2020. W związku z powyższym dotychczas nie było konieczności określania podstawy prawnej dla funkcjonowania tego instrumentu.
Wyrażenie zgody przez rady poszczególnych gmin, w tym Rady Gminy Lubanie, na przystąpienie do współpracy w ramach ZIT Włocławka i zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Lubanie a pozostałymi gminami jest warunkiem wdrożenia ZIT, a w konsekwencji pozyskania po 2014 roku dodatkowych funduszy na rozwój tego obszaru, w tym Gminy Lubanie.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant


UCHWAŁA NR XXXI/219/14
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 3 września 2014 r.

w sprawie aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia gminy Lubanie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe przyjętych uchwałą Nr XXXVI/238/06 Rady Gminy Lubanie z dnia 26 października 2006 r. w sprawie uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia Gminy Lubanie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z póź. zm.) w związku z art. 19 ust. 1, 2, 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z póź. zm.),
Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się aktualizację projektu założeń do planu zaopatrzenia gminy Lubanie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe przyjętych uchwałą Nr XXXVI/238/06 Rady Gminy Lubanie z dnia 26 października 2006 r. w sprawie uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia Gminy Lubanie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

§ 2. Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia gminy Lubanie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości
w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga Kurant

Uzasadnienie
do uchwały w sprawie aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia gminy Lubanie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe przyjętych uchwałą Nr XXXVI/238/06 Rady Gminy Lubanie z dnia 26 października 2006 r. w sprawie uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia Gminy Lubanie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe należy m.in. planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy, planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy. Art. 19 w/w ustawy nakłada na gminę obowiązek opracowania projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz ich aktualizację. Zakres projektu założeń jak i jego aktualizacja obejmuje:
ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;
przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych;
możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych;
zakres współpracy z innymi gminami.

Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe uzyskała pozytywną opinię Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami ( Uchwała Nr 16/488/14 Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 16 kwietnia 2014 r.).
W okresie od 12 czerwca do 3 lipca 2014 r. aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną wyłożona była w siedzibie Urzędu Gminy Lubanie do publicznego wglądu. Do projektu nie wniesiono wniosków, zastrzeżeń oraz uwag.

Wobec powyższego proszę Wysoką Radę o przyjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.

Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga Kurant


UCHWAŁA NR XXXI/220/14
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 3 września 2014 r.

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2014 a dotyczącego realizacji inwestycji pod nazwą „Remont – modernizacja drogi gminnej Przywieczerzynek – Kalinowiec Nr 190117C”

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. "e" i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)
Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1. Zaciągnąć zobowiązanie wykraczające poza rok budżetowy 2014 w wysokości 70.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

§ 2. Zobowiązanie, o którym mowa w § 1 dotyczy zawarcia umowy z wykonawcą zadania inwestycyjnego pn. „Remont – modernizacja drogi gminnej Przywieczerzynek – Kalinowiec Nr 190117C”.

§ 3. Zobowiązanie o którym mowa w § 1 i § 2 uregulowane będzie z dochodów własnych gminy – podatku od nieruchomości od osób prawnych w terminie do 28.02.2015 roku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga Kurant


UCHWAŁA NR XXXI/221/14
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 3 września 2014 r.

w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Lubanie długoterminowego kredytu na finansowanie remontu – modernizacji drogi gminnej 190121C w Ustroniu.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. "c" i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt. 2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)
Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1. Zaciągnąć długoterminowy kredyt w wysokości do 253.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt trzy tysięcy złotych 00/100).

§ 2. Zobowiązanie, o którym mowa w § 1 zostanie zaciągnięte w Kujawsko-Dobrzyńskim Banku Spółdzielczym O/Lubanie z przeznaczeniem na finansowanie remontu – modernizacji drogi gminnej 190121C w Ustroniu.

§ 3. Kredyt, o którym mowa w § 1 uruchomiony zostanie w 2014 roku.

§ 4. Spłata kredytu następować będzie w latach 2015 - 2019 z dochodów własnych gminy, z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.

§ 5. Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 6. Ustala się okres spłaty kredytu w ciągu 5 lat, po rocznym okresie karencji, począwszy od 2015 roku.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXX/214/14 Rady Gminy Lubanie z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia przez gminę Lubanie długoterminowej pożyczki na finansowanie remontu – modernizacji drogi gminnej 190121C w Ustroniu.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości
w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga Kurant


Uzasadnienie
do uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Lubanie długoterminowego kredytu na finansowanie remontu – modernizacji drogi gminnej 190121C w Ustroniu.

W związku z nieotrzymaniem pożyczki z Fundacji „Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” z powodu wyczerpania limitu, gmina planuje zaciągnąć kredyt w Kujawsko-Dobrzyńskim Banku Spółdzielczym O/Lubanie na zadanie pn.„Remont – modernizacja drogi gminnej 190121C w Ustroniu”, zgodnie z przytoczonymi w podstawie prawnej uchwały przepisami - art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.”c” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - do właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie zaciągania zobowiązań finansowych.

Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga Kurant


Uchwała Nr XXXI/222/14
Rady Gminy Lubanie
z dnia 3 września 2014 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie
na lata 2014- 2020

Na podstawie art. 230, ust. 2 i 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z poźn. zm.)

Rada Gminy postanawia:

§ 1
W uchwale nr XXVII/193/13 Rady Gminy Lubanie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2014-2020 zmienionej uchwałami:
1. Nr XXVIII/201/14 Rady Gminy Lubanie z dnia 27 lutego 2014 r.
2. Nr XXIX/207/14 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 marca 2014 r.
3. Nr XXX/215/14 Rady Gminy Lubanie z dnia 5 czerwca 2014 r.

wprowadza się zmiany:
zawarte w załącznikach nr 1 i 2 do uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga Kurant


UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXXI/222/14 Rady Gminy Lubanie z dnia 3 września 2014 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2020

Główny powód czwartej zmiany uchwały to zmiana wyniku budżetu w 2014 roku. Do czasu wprowadzenia proponowanych zmian wynikiem budżetu jest deficyt w kwocie 993.308,05 zł. Deficyt miał być uzupełniony kredytem w kwocie 916.226,00 zł. oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 77.082,05 zł.
Po rozstrzygnięciu przetargów na zadania inwestycyjne można wziąć kredyt niższy od planowanego w kwocie 666.226,00 zł. Brakującą kwotę uzupełnią wolne środki w wysokości 77.082,05 zł.
Oznacza to, że wynik budżetu czyli deficyt zmniejszy się do kwoty 743.308,05 zł.
Aneksowanie umów dotyczących środków na programy i projekty lub zadania powoduje znaczne zmniejszenie dotacji. A to wpływa z kolei na zmniejszenie planu dochodów i wydatków budżetowych. I tak:
- w 2014 roku plan dochodów budżetowych zamknie się kwotą 16.385.796,81 zł. a wydatków
17.129.104,86 zł.
Przy czym plan dochodów bieżących wzrośnie o 100.323,11 zł. a plan dochodów majątkowych zmniejszy się o 1.063.842,00 zł. i zamknie się kwotą 2.063.149,00 zł.
- w 2015 roku dochody majątkowe z 774.830,00 zł. wzrosną do 1.305.393,00 zł. Dochody bieżące zmniejszą się z kwoty 15.113.879,00 zł. do 14.583.316,00 zł. Różnica wzrostu dochodów majątkowych bądź spadku dochodów bieżących wynosi 530.563,00 zł.
Zmniejszenie o 250.000,00 zł. zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, które planowano zaciągnąć w 2014 roku wpłynie na zmianę planów wydatków w latach:
1) 2015 rok z kwoty 15.313,427,20 zł.do wysokości 15.325.927,20 zł. wzrost o 12.500,00 zł.
2) 2016 rok z kwoty 15.349.602,20 zł.do wysokości 15.396.602,20 zł. wzrost o 47.000,00 zł.
3) 2017 rok z kwoty 15.501.721,65 zł.do wysokości 15.554.721,65 zł. wzrost o 53.000,00 zł.
4) 2018 rok z kwoty 15.943.944,00 zł. do wysokości 15.913.944,00 zł. spadek o 30.000,00 zł.
5) 2019 rok z kwoty 16.142.800,00 zł.do wysokości 16.210.300,00 zł. wzrost o 67.500,00 zł.
6) 2020 rok z kwoty 16.252.656,00 zł. do wysokości 16.352.656,00 zł. wzrost o 100.000,00 zł.
Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki wystąpiła do gminy o zwiększenie wartości poręczenia z kwoty 18.855,00 zł. do 40.855,00 zł. oraz przedłużenie okresu obowiązywania poręczenia (do 30 czerwca 2016 roku). Przychylenie się do prośby zainteresowanych wpłynie na wzrost planu wydatków z tytułu poręczeń o 22.000,00 zł.
Oprócz wyżej wymienionych zmian również ulega zmianie wynik budżetu w poszczególnych latach:
1) 2014 rok z kwoty minus 993.308,05 zł. do wysokości minus 743.308,05 zł.
2) 2015 rok z kwoty 575.281,80 zł. do wysokości 562.781,80 zł.
3) 2016 rok z kwoty 607.541,80 zł. do wysokości 560.541,80 zł.
4) 2017 rok z kwoty 505.086,35 zł. do wysokości 452.086,35 zł.
5) 2018 rok z kwoty 383.000,00 zł. do wysokości 413.000,00 zł.
6) 2019 rok z kwoty 366.500,00 zł. do wysokości 299.000,00 zł.
7) 2020 rok z kwoty 368.544,00 zł. do wysokości 268.544,00 zł.
Zmienią się rozchody budżetu w latach 2015-2020 i będą to te same wielkości co wyniki budżetu po zmianach.
Wskazane dotychczas zmiany dotyczą głównie załącznika nr 1 - Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Załącznik nr 2 rozszerzono o nowe przedsięwzięcie pod nazwą "Remont - modernizacja drogi gminnej Przywieczerzynek - Kalinowiec nr 190117C". Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 120.000,00 zł. Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2014-2015.
Wykreślono z dokumentu następujące zadania:
- promocja terenów inwestycyjnych w obrębie oddziaływania autostrady A1. Odstąpiono
od realizacji przedsięwzięcia.
- budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK w Kucerzu. Zadanie
planowano wykonać w latach 2013-2014 a jego realizacja przypada na 2014 rok. Zadania
jednorocznego nie można traktować jako przedsięwzięcia.
Przyjęcie proponowanych zmian wpłynie na spójność planów: dochodów, wydatków budżetowych, wyniku budżetu oraz innych danych wynikających z budżetu gminy. Dlatego wnosi się o podjęcie uchwały o treści przedstawionej w projekcie.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant

OBJAŚNIENIA

do uchwały Nr XXXI/222/14 Rady Gminy Lubanie z dnia 3 września 2014 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2020

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubanie powinna być spójna z budżetem gminy i odwrotnie. Dlatego wprowadzenie zmian w budżecie polegające na:
- zmianie wyniku budżetu,
- zmniejszenie planowanego zadłużenia,
- zmianie planu dochodów i wydatków budżetowych,
- przyjęciu do realizacji nowych przedsięwzięć,
stanowi podstawę do zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Do planu dochodów budżetowych na lata 2014-2016 przyjęto środki unijne Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko" i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na dofinansowanie między innymi zadań bieżących i inwestycyjnych na które wysokość dofinansowania uległa zmniejszeniu bądź przesunięciu na inne lata.
Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:
- rekultywacja składowiska odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne w
miejscowości Kucerz,
- budowa ścieżki rowerowej i szlaku pieszego w miejscowości Mikanowo-Lubanie,
- budowa świetlicy wiejskiej w Kałęczynku,
- remont - modernizacja i częściowa rozbudowa kanalizacji sanitarnej.
Po wprowadzeniu niezbędnych zmian i ustaleniu aktualnego i planowanego zadłużenia stwierdza się, że spełnione są wymogi wynikające z art. 242 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
Prognozowana sytuacja finansowa Gminy Lubanie na lata 2014-2020 pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant


Uchwała Nr XXXI/223/14
Rady Gminy Lubanie
z dnia 3 września 2014 roku

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 i poz. 645) oraz art. 212 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XXVII/194/13 Rady Gminy Lubanie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok zmienionej zarządzeniami i uchwałami:
1. Nr 0050.119.2014 z dnia 9 stycznia 2014 roku Wójta Gminy Lubanie,
2. Nr XXVIII/202/14 z dnia 27 lutego 2014 roku Rady Gminy Lubanie,
3. Nr XXIX/208/14 z dnia 28 marca 2014 roku Rady Gminy Lubanie,
4. Nr 0050.125.2014 z dnia 8 kwietnia 2014 roku Wójta Gminy Lubanie,
5. Nr 0050.127.2014 z dnia 28 kwietnia 2014 roku Wójta Gminy Lubanie,
6. Nr 0050.129.2014 z dnia 22 maja 2014 roku Wójta Gminy Lubanie,
7. Nr XXX/216/14 z dnia 5 czerwca 2014 roku Rady Gminy Lubanie,
8. Nr 0050.134.2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku Wójta Gminy Lubanie,
9. Nr 0050.137.2014 z dnia 23 lipca 2014 roku Wójta Gminy Lubanie,
10. Nr 0050.141.2014 z dnia 19 sierpnia 2014 roku Wójta Gminy Lubanie

wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1
DOCHODY BUDŻETU w wysokości – 17.444.489,33 zł
zmniejsza się do kwoty – 16.385.796,81 zł

2) W § 1 pkt. 1
Dochody bieżące w wysokości – 14.317.498,33 zł
zwiększa się do kwoty – 14.322.647,81 zł

3) W § 1 pkt. 2
Dochody majątkowe w wysokości – 3.126.991,00 zł
zmniejsza się do kwoty – 2.063.149,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1

4) W § 2 ust. 1
WYDATKI BUDŻETU w wysokości - 18.437.797,38 zł
zmniejsza się do kwoty - 17.129.104,86 zł

5) W § 2 ust. 1 pkt. 1
Wydatki bieżące w wysokości - 14.011.807,38 zł
zwiększa się do kwoty - 14.053.021,86 zł

6) W § 2 ust. 1 pkt. 2
Wydatki majątkowe w wysokości - 4.425.990,00 zł
zmniejsza się do kwoty - 3.076.083,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2

7) W § 2 ust. 2
Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w latach 2014-2016,
zgodnie z załącznikiem nr 3.

8) W § 3                                                                                                                                              Deficyt budżetu w wysokości – 993.308,05 zł
zmniejsza się do kwoty – 743.308,05 zł
który zostanie pokryty:
przychodami pochodzącymi
z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 666.226,00 zł
oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości – 77.082,05 zł

9) W § 4
Łączną kwotę planowanych przychodów budżetu
w wysokości – 1.346.089,85 zł
zmniejsza się do kwoty – 1.096.089,85 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4.

10) W § 5
1. Skreśla się zapis z punktu 3.
2. Zmienia się odpowiednio dotychczasowy punkt 4 na punkt 3, a punkt 5 na punkt 4.

11) W § 6 ust. 2
Zwiększa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym
z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę
z kwoty – 18.855,00 zł
do kwoty – 40.855,00 zł

12) W § 7 ust. 1
Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi i ustawami,
zgodnie z załącznikiem nr 5.

13) W § 7 ust. 4
Zmienia się dochody i wydatki na zadania realizowane przy udziale środków unijnych
w części związanej z realizacją zadań własnych,
zgodnie z załącznikiem nr 6.

14) W § 10                                                                                                                                       Zmienia się wysokość planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy,
zgodnie z załącznikiem nr 7.

15) W § 11 ust. 1                                                                                                                            Zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
1) przychody w wysokości – 1.195.697,00 zł
zwiększa się do kwoty – 1.240.697,00 zł
2) koszty w wysokości – 1.195.191,00 zł
zwiększa się do kwoty – 1.240.191,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 2                                                                                                                                                      Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 3                                                                                                                                                    Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga Kurant

Uzasadnienie
do uchwały nr XXXI/223/14 Rady Gminy Lubanie z dnia 3 września 2014 roku
w sprawie zmian dochodów i wydatków budżetowych
zawartych w załącznikach od numeru od 1 do 8

Na trzydziestą pierwszą sesję Rady Gminy Lubanie wprowadza się kolejne propozycje zmian planów dochodów i wydatków budżetowych.
Proponuje się zmniejszyć plan dochodów budżetowych o 1.058.692,52 zł. Plan dochodów bieżących wzrośnie o 5.149,48 zł a majątkowych zmaleje o 1.063.842,00 zł. Dochody budżetu po zmianach zamkną się kwotą 16.385.796,81 zł.
Propozycje zmian według klasyfikacji budżetowej opisano poniżej.

DOCHODY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na podstawie podpisanego w dniu 13 sierpnia 2014 roku pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego a Gminą Lubanie aneksu do umowy nr OW-I.052.2.56.385.2012 00073-6921-UM 0200056/12 zmniejsza się o 357.426,00 zł plan dofinansowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Remont- modernizacja i częściowa rozbudowa kanalizacji sanitarnej od narożnika działki nr 52/4 do narożnika działki 52/8 – etap I i od narożnika działki nr 52/8 do granicy działki 47/5 – etap II oraz zakup ciągnika z wozem asenizacyjnym do wywozu ścieków ”. Po wprowadzeniu zmiany plan dochodów z tego tytułu wynosić będzie 332.305,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W odniesieniu do kolejnego aneksu nr 2 z dnia 2 czerwca 2014 roku zawartego pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego i Gminą Lubanie a dotyczącego umowy nr WS-I-W.052.1.99.351.2012 00156-6922-UM 0200099/12 zmniejsza się o 71.686,00 zł plan dofinansowania ze środków unijnych zadania pod nazwą „Przebudowa ścieżki rowerowej i szlaku pieszego w miejscowości Mikanowo i Lubanie”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw

Po przeanalizowaniu osiągniętych i planowanych wpływów zwiększa się o 50,00 zł plan z tytułu pozostałych odsetek w rozdziale 70005 – Gospodarka mieszkaniowa a zmniejsza się o wymienioną kwotę plan odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw.

Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 18 sierpnia 2014 roku nr WFB.I.3120.3.44.2014 zwiększył o 5.149,48 zł plan dotacji celowej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Zmniejsza się o 628.330,00 zł plan dochodów z tytułu dofinansowania ze środków unijnych i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadania pn. „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Kucerz”. Stosownie do zawartej w dniu 24 marca 2014 roku umowy partnerskiej UMŚG 052.1.017.2014 zawierającej harmonogram realizacji projektu zmniejsza się o 562.190,00 zł dofinansowanie wymienionego zadania z Fundusz Spójności i o 66.140,00 zł dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Po przeprowadzonym przetargu i wyłonieniu dostawcy obniżyły się koszty zadania pod nazwą „Zakup estrady mobilnej dla Gminy Lubanie”. Wymienione zadanie realizowano przy udziale środków unijnych, które ulegną zmniejszeniu o 6.400,00 zł i stanowić będą kwotę 49.600,00 zł. Potwierdzenie wysokości dofinansowania stanowi aneks nr 2 zawarty w dniu 13 sierpnia 2014 roku do umowy nr WS-I-W.052.9.37.373.2013 00045-6930-UM 0230037/13.

Podsumowując przedstawione uzasadnienie w zakresie zwiększeń i zmniejszeń dochodów budżetowych należy nadmienić, że o 5.149,48 zł zwiększą się dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej a zmniejszy się dofinansowanie zadań majątkowych o 997.702,00 zł ze środków unijnych i o 66.140,00 zł z dotacji.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych proponuje się zmniejszyć o 1.308.692,52 zł to jest o 250.000,00 zł więcej niż plan dochodów.
Jak z tego wynika o 250.000,00 zł zmaleje plan deficytu budżetowego i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek z dotychczasowej wysokości 916.226,00 zł do kwoty 666.226,00 zł.
Wskazane wyżej wielkości wpłyną na zwiększenie planu wydatków bieżących realnie o 41.214,48 zł. Plan wydatków majątkowych zmaleje o 1.349.907,00 zł a wydatki ogółem po zmianach stanowić będą kwotę 17.129.104,86 zł.
W dalszej części uzasadnienia opisano propozycje zmian według klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W wyniku zmniejszenia o 357.426,00 zł po stronie dochodów dofinansowania ze środków unijnych zmniejsza się jednocześnie plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie remontu – modernizacji i częściowej rozbudowy kanalizacji sanitarnej.
Zmniejsza się również o 228.753,00 zł udział środków własnych w wymienionym zadaniu, z czego 223.000,00 zł wpłynie na zmniejszenie planowanej do zaciągnięcia na ten cel pożyczki i zmniejszenia deficytu a 5.753,00 zł zwiększy wydatki niekwalifikowane – poza projektem.
Ponadto zwiększa się o 6.385,00 zł plan wydatków z przeznaczeniem na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 90002.

Dział 600 – Transport i łączność
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zmniejszenie o 71.686,00 zł dofinansowania ze środków unijnych po stronie dochodów spowoduje również zmniejszenie o wymienioną kwotę planu wydatków w zakresie realizacji zadania pn. „Przebudowa ścieżki rowerowej i szlaku pieszego w miejscowości Mikanowo i Lubanie”.
Po przeprowadzonym przetargu i wyłonieniu wykonawcy zmniejszą się o 26.790,00 zł nakłady na remont – modernizację drogi gminnej w Ustroniu. Planowaną do zaciągnięcia pożyczkę w wysokości 280.000,00 zł ze względu na brak limitu zastąpi kredyt w kwocie 253.000,00 zł.
Różnica w wysokości 27.000,00 zł wpłynie na zmniejszenie wydatków a zarazem i deficytu budżetu.
Na uzupełnienie potrzeb w zakresie realizacji wymienionego zadania zwiększa się o 210,00 zł plan wydatków ze środków własnych gminy, które pochodzą ze zmniejszenia wydatków w rozdziale 90002.

Dział 750 – Administracja publiczna
Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W związku z planowanym w miesiącu wrześniu zatrudnieniem w ramach robót publicznych zwiększa się o 10.300,00 zł plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne.
Na ten cel zaangażowano środki z rozdziału 90002.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W celu zabezpieczenia potrzeb, jakie wystąpią do końca roku zwiększa się o 5.000,00 zł plan różnych wydatków na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za udział strażaków w akcjach pożarniczych angażując środki z rozdziału 90002.
Zmniejsza się o 3.800,00 zł udział środków gminy na zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP w Lubaniu w wyniku zwiększenia udziału środków jednostki OSP.

Dział 801 i Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wprowadzoną po stronie dochodów dotację celową w wysokości 5.149,48 zł przeznacza się na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.
Na wynagrodzenia osobowe w szkołach podstawowych należy zwiększyć plan o 26.194,00 zł i przeznaczyć na wypłatę nagród jubileuszowych dla nauczycieli i pracowników obsługi.
W celu uzupełnienia potrzeb proponuje się zmniejszyć plan wydatków jak niżej:
1) dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 2.202,00 zł,
2) wydatków rzeczowych – 20.000,00 zł.
Brakująca kwota 3.992,00 zł zostanie uzupełniona w wyniku zmniejszenia planu wydatków rzeczowych w rozdziale 80110 – gimnazja.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Na wynagrodzenia osobowe w wymienionym rozdziale należy zwiększyć plan o 13.176 zł i przeznaczyć na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników. W związku z tym zmniejszono plany w tym rozdziale na wydatki rzeczowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Pozostałą kwotę tj. 8.799,00 zł proponuje się przeznaczyć na uzupełnienie planu w rozdziałach: 80101 – 3.992,00 zł, 80114 – 2.007,00 zł oraz w rozdziale 85415 - 2.800,00 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Zmniejszeniu ulega plan wydatków w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000,00 zł. Środki te planuje się przeznaczyć na zwiększenie planu w paragrafie zakupu usług pozostałych. Zmniejszeniu ulega również plan w paragrafie dodatkowego wynagrodzenia rocznego o 933,00 zł co wpłynie na zwiększenie planu wynagrodzeń osobowych w rozdziale 80114.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół

Zwiększa się plan wydatków w paragrafie wynagrodzeń osobowych pracowników o kwotę 3.950,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wyrównania wynagrodzenia oraz nagrodę jubileuszową dla pracownika na podstawie opinii prawnej dotyczącej zaliczenia pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracowniczego. Uzupełnienie planu nastąpi w wyniku zmniejszenia planu w zakresie zakupu usług pozostałych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego o 1.010,00 zł a brakująca kwota tj. 2.940,00 zł pochodzi ze zmniejszenia planu w rozdziale 80113 – 933,00 zł i z rozdziału 80110 – 2.007,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Zwiększa się o 2.800 zł plan wydatków z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku „Wyprawka szkolna” – wkład własny. Środki na ten cel pochodzą z rozdziału 80110.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Zmniejszenie o 628.330,00 zł planu dochodów z tytułu dofinansowania zadania pn. ”Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Kucerz” spowoduje jednocześnie zmniejszenie planu wydatków w zakresie realizacji wymienionego zadania. Udział środków unijnych zmniejszy się o 562.190,00 zł a dotacja z WFOŚ i GW o 66.140,00 zł. W ślad za powyższym zmniejszeniu o 33.070,00 zł ulegnie również udział środków własnych gminy, które zostaną zaangażowane na zwiększenie planu wydatków w:
- rozdziale 01010 o 6.385,00 zł z przeznaczeniem na budowę przydomowych oczyszczalni
ścieków,
- rozdziale 75095 o 10.300,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla
pracowników robót publicznych,
- rozdziale 60016 o 210,00 zł z przeznaczeniem na remont – modernizację drogi gminnej
w Ustroniu,
- rozdziale 75412 o 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków,
- rozdziale 92695 o 11.175,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla LTP.
Ponadto zwiększa się o 3.800,00 zł plan wydatków na realizację zadania pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych” w wyniku zmniejszenia wydatków na zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP w Lubaniu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Po przeanalizowaniu wykonania planu i zrealizowanych wydatków zmniejsza się o 6.235,00 zł plan wynagrodzeń bezosobowych i przeznacza na zwiększenie planu dotacji dla LTP w rozdziale 92695.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W celu zabezpieczenia potrzeb zwiększa się o 2.000,00 zł plan na zakup energii elektrycznej do świetlic wiejskich.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Zmniejszenie o 6.400,00 zł dochodów z tytułu dofinansowania ze środków unijnych zadania pod nazwą „Zakup estrady mobilnej” zmniejszy równocześnie plan wydatków w tym zakresie. Zmaleje również o 9.590,00 zł udział środków własnych gminy przeznaczonych na realizację wymienionego zadania. Uzyskane środki pozwolą na zwiększenie planu w rozdziale 92109 o 2.000,00 zł i w rozdziale 92695 o 7.590,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna
Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Zarząd Lubańskiego Towarzystwa Piłkarskiego zwrócił się z prośbą o dofinansowanie w wysokości 30.000,00 zł swojej działalności tj. na rozwój sportu w gminie w związku ze zwiększeniem kosztów spowodowanych awansem drużyny seniorów do wyższej klasy rozgrywkowej.
Biorąc pod uwagę powyższe i możliwości finansowe gminy na chwilę obecną wygospodarowano środki w wysokości 25.000,00 zł, o które zwiększa się plan dotacji.

Podsumowując powyższe uzasadnienie do zmian zawartych w uchwale wnoszę do Wysokiej Rady o ich zaakceptowanie, ponieważ wpłyną na prawidłową realizację budżetu i zadań w nim zawartych.

Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga Kurant


UCHWAŁA NR XXXI/224/14
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 3 września 2014 r.

w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Lubanie długoterminowego kredytu na finansowanie „Przebudowy ścieżki rowerowej i szlaku pieszego w miejscowości Mikanowo i Lubanie”.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. "c" i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt. 2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)
Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1. Zaciągnąć długoterminowy kredyt w wysokości do 115.000,00 zł (słownie: sto piętnaście tysięcy złotych 00/100).

§ 2. Zobowiązanie, o którym mowa w § 1 zostanie zaciągnięte w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie – Centrum Korporacyjne w Bydgoszczy z przeznaczeniem na refinansowanie wydatków na przebudowę ścieżki rowerowej i szlaku pieszego w miejscowości Mikanowo i Lubanie.

§ 3. Kredyt, o którym mowa w § 1 uruchomiony zostanie w 2014 roku.

§ 4. Spłata kredytu następować będzie w latach 2016 - 2020 z dochodów własnych gminy, z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.

§ 5. Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§. 6 Ustala się okres spłaty kredytu w ciągu 6 lat, po 2 letnim okresie karencji począwszy od 2016 roku.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXX/212/14 Rady Gminy Lubanie z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia przez gminę Lubanie długoterminowej pożyczki na finansowanie „Przebudowy ścieżki rowerowej i szlaku pieszego w miejscowości Mikanowo i Lubanie”.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości
w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga Kurant

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXXI/224/14 Rady Gminy Lubanie z dnia 3 września 2014 roku w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Lubanie długoterminowego kredytu na finansowanie „Przebudowy ścieżki rowerowej i szlaku pieszego w miejscowości Mikanowo i Lubanie”.

Zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa ścieżki rowerowej i szlaku pieszego w miejscowości Mikanowo i Lubanie” finansowane jest przy udziale środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wysokość dofinansowania wynosi 181.582,00 zł.
Na uzupełnienie wkładu własnego zaplanowano pierwotnie pożyczkę w kwocie 115.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Pożyczka została przyznana, ale Urząd Marszałkowski w Toruniu dysponuje wytycznymi z których wynika, że jeżeli gmina korzysta z dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich to nie może korzystać z innych środków publicznych na to zadanie. Pożyczki z WFOŚiGW stanowią środki publiczne.
Mając na uwadze wskazane wyżej argumenty zrezygnowano ze zobowiązania w postaci pożyczki i po rozpoznaniu wszystkich czynników można ubiegać się o kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Warszawie Oddział w Bydgoszczy.
W świetle powyższego proszę Wysoką Radę o uchylenie wcześniej podjętej uchwały Nr XXX/212/14 Rady Gminy Lubanie z dnia 5 czerwca 2014 roku oraz podjęcie nowej uchwały o treści wynikającej z projektu.

Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga Kurant


UCHWAŁA Nr XXXII/225/14
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 30 października 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez gminę Lubanie od samorządu powiatu włocławskiego zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych.

Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z póź. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1
Wyraża się zgodę na przejęcie przez gminę Lubanie od powiatu włocławskiego zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2014/2015.
§ 2
Warunki przejęcia zadań, o których mowa w § 1 określi porozumienie zawarte pomiędzy gminą Lubanie a Zarządem Powiatu we Włocławku.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant


U z a s a d n i e n i e

Zarząd Powiatu Włocławskiego wystąpił z propozycją przejęcia przez gminę Lubanie zadań z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2014/2015.
Z uwagi na doświadczenia z lat ubiegłych o odśnieżaniu przez powiat dróg będących na terenie gminy Lubanie propozycja winna być przyjęta z uwagi na:
drogi powiatowe na terenie naszej gminy są tak usytuowane, że wyjazd naszego sprzętu do odśnieżania dróg gminnych musi odbywać się po drogach powiatowych,
ponadto drogami powiatowymi prowadzony jest dowóz dzieci do szkół w Lubaniu,
W tej sytuacji staje się niemożliwy przyjazd autobusu szkolnego, ani też dojazd do siedziby gminy i wyjazd naszego sprzętu do odśnieżania dróg gminnych. Przyjmując propozycję powiatu, otrzymamy zwrot środków na utrzymanie dróg powiatowych zapewniając jednocześnie ich przejezdność.
Wobec powyższego podjęcie proponowanej uchwały o przejęcie zadań uważam za zasadne i wnoszę o jej przyjęcie w proponowanym brzmieniu.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant


UCHWAŁA NR XXXII/226/14
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 30 października 2014 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży wydzielonych geodezyjnie z nieruchomości stanowiącej obecnie działkę oznaczoną numerem 138/2 o powierzchni 0,5700 ha położonej w m. Kałęczynek gm. Lubanie, dla której jest prowadzona księga wieczysta nr KW WL1W/00081896/3 w Sądzie Rejonowym we Włocławku - dwóch niezabudowanych działek gruntu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na przeznaczenie do sprzedaży wydzielonych geodezyjnie z nieruchomości stanowiącej obecnie działkę oznaczoną numerem 138/2 o powierzchni 0,5700 ha położonej w m. Kałęczynek gm. Lubanie, dla której jest prowadzona w Sądzie Rejonowym we Włocławku księga wieczysta nr KW WL1W/00081896/3 - dwóch niezabudowanych działek gruntu.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXXII/226/14 Rady Gminy Lubanie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży wydzielonych geodezyjnie z nieruchomości stanowiącej obecnie działkę oznaczoną numerem 138/2 o powierzchni 0,5700 ha położonej w m. Kałęczynek gm. Lubanie, dla której jest prowadzona księga wieczysta nr KW WL1W/00081896/3 w Sądzie Rejonowym we Włocławku - dwóch niezabudowanych działek gruntu
W miejscowości Kałęczynek - Gmina posiada nieruchomość gruntową oznaczoną geodezyjnie, jako działka 138/2 o powierzchni 0,5700 ha.
Obecnie teren ten jest nieużytkowany. W br. chęć zakupu w formie nieograniczonego przetargu ustnego w/w nieruchomości zadeklarowała mieszkanka wsi Kałęczynek.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubanie powyższy teren proponowany jest jako obszar mieszkaniowo – usługowy oraz wzmocnienia funkcji rolniczej.
Działka położona jest w sąsiedztwie wybudowanej autostrady A-1 i stała się zbędna dla potrzeb gminy.
W tym stanie rzeczy proszę o podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży wydzielonych geodezyjnie z nieruchomości stanowiącej obecnie działkę oznaczoną numerem 138/2 o powierzchni 0,5700 ha położonej w m. Kałęczynek gm. Lubanie, dla której jest prowadzona księga wieczysta nr KW WL1W/00081896/3 w Sądzie Rejonowym we Włocławku – dwóch niezabudowanych działek gruntu w przedstawionym brzmieniu.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant


Uchwała Nr XXXII/227/14
Rady Gminy Lubanie
z dnia 30 października 2014 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie
na lata 2014- 2020

Na podstawie art. 230, ust. 2 i 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z poźn. zm.)
Rada Gminy postanawia:

§ 1
W uchwale nr XXVII/193/13 Rady Gminy Lubanie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2014-2020 zmienionej uchwałami:
1. Nr XXVIII/201/14 Rady Gminy Lubanie z dnia 27 lutego 2014 r.
2. Nr XXIX/207/14 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 marca 2014 r.
3. Nr XXX/215/14 Rady Gminy Lubanie z dnia 5 czerwca 2014 r.
4. Nr XXXI/222/14 Rady Gminy Lubanie z dnia 3 września 2014 r.

wprowadza się zmiany:
zawarte w załącznikach nr 1 i 2 do uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga Kurant

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXXII/227/14 Rady Gminy Lubanie z dnia 30 października 2014 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2020

Piątą zmianę w uchwale o Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzić należy w celu urealnienia wszystkich planów wspólnych dla uchwały budżetowej i WPF-u. Proponowane zmiany zostały opisane w dalszej części uzasadnienia.
Plan dochodów budżetowych po zmianach wynikających z zarządzeń i uchwały wynosi 16.809.118,11 zł.
Plan dochodów bieżących stanowi kwotę 14.745.969,11 zł .W tym dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wynoszą 2.693.474,11 zł.
Wydatki budżetowe zaplanowano na łączną kwotę 17.552.426,16 zł. Z tego wydatki bieżące wynoszą 14.516.643,16 zł. Wydatki majątkowe zamkną się kwotą 3.035.783,00 zł.
Wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań planowane na 2016 rok w wysokości 246.958,28 zł. ulegną zmniejszeniu o 3.000,00 zł. a na 2017 rok wzrosną o 3.000,00 zł. do kwoty 310.508,71 zł. Zmniejszą się o 7.655,58 zł. wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Wzrosną o 82.190,00 zł. wydatki związane z funkcjonowaniem organów rady gminy.
W 2014 roku wydatki na inwestycje kontynuowane zmniejszą się do kwoty 1.649.219,00 zł. Plan przed zmianą wynosił 1.682.219,00 zł. Wydatki na nowe inwestycje również uległy zmniejszeniu z kwoty 1.393.864,00 zł. do 1.368.564,00 zł . Kwotę 18.000,00 zł. stanowią wydatki majątkowe w formie dotacji.
W 2015 roku plan wydatków na inwestycje kontynuowane wynosił będzie 1.588.904,00 zł. a wydatki na nowe inwestycje 247.512,00 zł.
Na inwestycje kontynuowane w 2016 roku przeznacza się 1.440.000,00 zł. a na nowe inwestycje 469.250,00 zł. W 2015 roku wzrosną o 4.946,00 zł. dochody bieżące na programy i projekty finansowane z udziałem środków unijnych. Dotyczy zadania pod nazwą "Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych". Plan tych dochodów po wprowadzeniu zmiany będzie stanowił kwotę 32.590,00 zł. W ślad za tym wzrośnie także plan wydatków.
Wprowadzenie opisanych zmian wpłynie na zachowanie spójności między uchwałą budżetową i wieloletnią prognozą finansową. Wnosi się o przyjęcie proponowanych zmian.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant

OBJAŚNIENIA

do uchwały Nr XXXII/227/14 Rady Gminy Lubanie z dnia 30 października 2014 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2020

Jest to jedna z ostatnich zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej proponowana w 2014 roku, która nie zmienia wyniku finansowego.
Propozycje zmian dotyczą głównie zwiększenia planów:
- dochodów ogółem i dochodów bieżących, dochodów z tytułu dotacji i środków
przeznaczonych na cele bieżące,
- wydatków ogółem, wydatków bieżących i majątkowych,
- wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- wydatków związanych z funkcjonowaniem organów rady gminy.
Ulegną zmianie kwoty wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań w latach 2015 i 2016. W tym przypadku powodem zmiany jest zaciągnięcie innego - nowego zobowiązania.
Zmiany planów dochodów i wydatków wynikły w związku ze zmianami uchwały budżetowej wprowadzanymi zarządzeniami i uchwałą nr XXXII/228/14.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant


Uchwała Nr XXXII/228/14
Rady Gminy Lubanie
z dnia 30 października 2014 roku

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 i poz. 645) oraz art. 212 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XXVII/194/13 Rady Gminy Lubanie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok zmienionej zarządzeniami i uchwałami:
1. Nr 0050.119.2014 z dnia 9 stycznia 2014 roku Wójta Gminy Lubanie,
2. Nr XXVIII/202/14 z dnia 27 lutego 2014 roku Rady Gminy Lubanie,
3. Nr XXIX/208/14 z dnia 28 marca 2014 roku Rady Gminy Lubanie,
4. Nr 0050.125.2014 z dnia 8 kwietnia 2014 roku Wójta Gminy Lubanie,
5. Nr 0050.127.2014 z dnia 28 kwietnia 2014 roku Wójta Gminy Lubanie,
6. Nr 0050.129.2014 z dnia 22 maja 2014 roku Wójta Gminy Lubanie,
7. Nr XXX/216/14 z dnia 5 czerwca 2014 roku Rady Gminy Lubanie,
8. Nr 0050.134.2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku Wójta Gminy Lubanie,
9. Nr 0050.137.2014 z dnia 23 lipca 2014 roku Wójta Gminy Lubanie,
10. Nr 0050.141.2014 z dnia 19 sierpnia 2014 roku Wójta Gminy Lubanie,
11. Nr XXXI/223/14 z dnia 3 września 2014 roku Rady Gminy Lubanie,
12. Nr 0050.144.2014 z dnia 12 września 2014 roku Wójta Gminy Lubanie,
13. Nr 0050.148.2014 z dnia 25 września 2014 roku Wójta Gminy Lubanie,
14. Nr 0050.150.2014 z dnia 24 października 2014 roku Wójta Gminy Lubanie

wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1
DOCHODY BUDŻETU w wysokości – 16.779.642,11 zł
zwiększa się do kwoty – 16.809.118,11 zł


2) W § 1 pkt. 1
Dochody bieżące w wysokości – 14.716.493,11 zł
zwiększa się do kwoty – 14.745.969,11 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.

3) W § 2 ust. 1
WYDATKI BUDŻETU w wysokości - 17.522.950,16 zł
zwiększa się do kwoty - 17.552.426,16 zł

4) W § 2 ust. 1 pkt. 1
Wydatki bieżące w wysokości - 14.446.867,16 zł
zwiększa się do kwoty - 14.516.643,16 zł

5) W § 2 ust. 1 pkt. 2
Wydatki majątkowe w wysokości - 3.076.083,00 zł
zmniejsza się do kwoty - 3.035.783,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2

6) W § 2 ust. 2
Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w latach 2014-2016,
zgodnie z załącznikiem nr 3.

7) W § 7 ust. 3
Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
zgodnie z załącznikiem nr 4.

8) W § 7 ust. 4
Zmienia się dochody i wydatki na zadania realizowane przy udziale środków unijnych
w części związanej z realizacją zadań własnych,
zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga Kurant

Uzasadnienie
do uchwały nr XXXII/228/14 Rady Gminy Lubanie z dnia 30 października 2014 roku
w sprawie zmian budżetu zawartych w załącznikach od numeru od 1 do 5

Kolejna zmiana budżetu na 2014 rok spowoduje realne zwiększenie o 29.476,00 zł planu dochodów i wydatków budżetowych. Dochody budżetowe ogółem zamkną się kwotą 16.809.118,11 zł a wydatki będą stanowić 17.552.426,16 zł.
W wyniku wprowadzonych zmian dochody bieżące wzrosną o 29.476,00 zł do kwoty 14.745.969,11 zł a wydatki bieżące zwiększą się o 69.776,00 zł i będą wynosić 14.516.643,16 zł. Zmaleją natomiast wydatki majątkowe o 40.300,00 zł i stanowić będą 3.035.783,00 zł.
Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych obrazuje dalsza część uzasadnienia.

DOCHODY

Dział 600 – Transport i łączność
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w oparciu o pismo z dnia 17 września 2014 roku gmina otrzyma dotację w wysokości 20.514,00 zł, która wpłynie na wzrost planu dochodów budżetowych w tym rozdziale.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Zwiększa się o 562, 00 zł plan dochodów w wymienionym rozdziale z tytułu odszkodowania uzyskanego od ubezpieczyciela za poniesioną szkodę w wyniku włamania do remizy OSP w Ustroniu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zwrot od jednostek organizacyjnych gminy wpłat za poniesione wydatki związane z opracowaniem studium wykonalności instalacji fotowoltanicznej PV zwiększy o 8.400,00 zł dochody w rozdziale 90095 – pozostała działalność.

WYDATKI

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01030 – Izby rolnicze
Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Po przeanalizowaniu zrealizowanego planu i występujących potrzeb zwiększa się o 200,00 zł plan wpłat na rzecz izby rolniczej z tytułu uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
W celu uzupełnienia ewentualnych braków przenosi się 200,00 zł z rozdziału 01095 z paragrafu 4300 – zakup usług pozostałych. W wymienionym paragrafie zmniejsza się plan wydatków łącznie o 2.844,00 zł. Pozostająca do rozdysponowania kwota 2.644,00 zł przeznaczona zostanie na zwiększenie o 644,00 zł planu na zakup paliwa w rozdziale 60095 a 2.000,00 zł na uzupełnienie potrzeb w rozdziale 75022.

Dział 600 – Transport i łączność
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W wyniku zwiększenia dochodów z tytułu dotacji na zimowe utrzymanie dróg powiatowych zwiększa się również o 20.514,00 zł plan wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe 17.000,00 zł i 3.514,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Na zakup materiałów w tym soli i piasku, niezbędnych do zimowego utrzymania dróg gminnych należy zwiększyć plan o 3.000,00 zł angażując niewykorzystane środki przeznaczone na przygotowanie pod względem dokumentacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej Siutkówek – Zosin”.
Ponadto zmniejsza się o 616,00 zł plan różnych opłat i składek w celu uzupełnienia potrzeb w rozdziale 60095.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Analizując potrzeby, jakie wystąpią do końca roku zwiększa się o 2.500,00 zł plan zakupu paliwa do samochodów służbowych i ciągnika.
Na ten cel uzyskano środki w wyniku zmniejszenia o 1.240,00 zł planu różnych opłat i składek w tym rozdziale oraz jak już wcześniej wspomniano wykorzystano pozostające środki z rozdziału 60016 i rozdziału 01095.

Dział 750 – Administracja publiczna
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zmniejsza się o 10.000,00 zł plan wynagrodzeń osobowych pracowników na skutek długotrwałej choroby a w ślad za tym wypłaty zasiłku chorobowego z ZUS. Uzyskane środki przeznacza się na zwiększenie planu w rozdziale 90015.
Ponadto o 1.000,00 zł zwiększa się plan składek na ubezpieczenia społeczne a zmniejsza o wymienioną kwotę składki na Fundusz Pracy.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Na uzupełnienie potrzeb, jakie wystąpią do końca roku należy zwiększyć o 22.000,00 zł plan różnych wydatków na rzecz osób fizycznych. Na ten cel zostaną zaangażowane środki uzyskane w wyniku zmniejszenia planu w rozdziale 90002 o 18.300,00 zł i rozdziale 90019 o 1.700,00 zł a 2.000,00 zł przenosi się z rozdziału 01095.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

W wymienionym rozdziale zwiększa się plan ogółem o 93.792,00 zł i zmniejsza o 33.602,00 zł. Na wypłatę odprawy pośmiertnej należy zwiększyć o 66.792,00 zł plan w paragrafie wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń. Środki na ten cel pochodzą z planowanej rezerwy na nieprzewidziane wydatki – rozdział 75818. Ponadto po wnikliwej analizie wydatków wykonanych i występujących potrzeb zwiększa się również plan w paragrafie: wynagrodzeń osobowych o 19.900,00 zł, wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych o 2.400,00 zł, składek na ubezpieczenia społeczne o 500,00 zł, podróży służbowych o 3.000,00 zł, różnych opłat i składek o 1.200,00 zł. Na uzupełnienie wymienionych potrzeb przeznaczono środki w wyniku zmniejszenia planu dodatkowego wynagrodzenia rocznego o 800,00 zł, składek na Fundusz Pracy o 8.000,00 zł, zakupu materiałów i wyposażenia o 3.000,00 zł, zakupu usług telefonii stacjonarnej o 1.200,00 zł, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 1.402,00 zł, szkoleń pracowników o 1.200,00 zł oraz wydatków majątkowych w zakresie realizacji zadania pn. „Infostrada Pomorza i Kujaw” o 18.000,00 zł z czego uzupełnienie planu tego rozdziału stanowi kwotę 11.398,00 zł a 6.602,00 zł zostanie zaangażowane w rozdziale 75095.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Zwiększa się o 2.500,00 zł plan zakupu usług pozostałych przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wynagrodzeń bezosobowych o 1.000,00 zł oraz zakupu materiałów i wyposażenia o 1.500,00 zł.
Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wzrost zatrudnienia pracowników robót publicznych spowoduje zwiększenie planu wynagrodzeń osobowych i składek na ubezpieczenia społeczne o 11.200,00 zł. Na diety dla sołtysów za udział w sesjach należy do końca roku zwiększyć plan o 5.100,00 zł. Po przeanalizowaniu potrzeb zwiększeniu ulegnie również plan zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych o 3.900,00 zł. W wyniku końcowego rozliczenia funduszu świadczeń socjalnych zwiększa się plan wydatków na odpis o 1.550,00 zł.
Na uzupełnienie wymienionych zwiększeń przeznacza się środki pochodzące ze zmniejszenia planu dodatkowego wynagrodzenia rocznego o 600,00 zł, wynagrodzeń bezosobowych o 5.000,00 zł, zakupu usług remontowych i zdrowotnych o 1.900,00 zł oraz zmniejszenia o 1.000,00 zł planu wydatków majątkowych przeznaczonych wcześniej na zakup samochodu służbowego.
Brakująca kwota 13.250,00 zł zostanie uzupełniona środkami pozostającymi w rozdziałach: 75023 – 6.602,00 zł, 75412 – 1.000,00 zł, 85215 – 1.500,00 zł, 90019 – 1.300,00 zł, 90095 – 2.286,00 zł oraz ze zwiększenia dochodów w wysokości 562,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Zmniejszenie o 3.000,00 zł planu wydatków na różne opłaty i składki pozwoli na zwiększenie planu zakupu materiałów w tym paliwa do samochodów strażackich o 2.000,00 zł i 1.000,00 zł przeznaczyć do rozdziału 75095.

Dział 801 i Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wynagrodzenia osobowe w szkołach podstawowych należy zwiększyć plan ogółem o 28.100,00 zł w tym:
- w Szkole Podstawowej w Ustroniu o 3.600,00 zł,
- w Szkole Podstawowej w Przywieczerzynie o 4.500,00 zł
- w Szkole Podstawowej w Lubaniu o 20.000,00 zł.
Zwiększeniu o 4.910,00 zł ulega również plan wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń – dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz składki na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej w Lubaniu o kwotę 1.500,00 zł. W związku z końcowym rozliczeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększa się plan o 6.943,00 zł.
Zwiększenie planu w Szkołach Podstawowych spowodowane jest zmianą przydziału godzin ujętych w nowej organizacji szkół na rok szkolny 2014/2015, wzrostu liczby orzeczeń i opinii o nauczaniu specjalnym, wczesnoszkolnym i nauczaniu indywidualnym.
W celu uzupełnienia potrzeb zmniejsza się o 9.200,00 zł plan składek na ubezpieczenia społeczne w Szkołach Podstawowych w Ustroniu i Przywieczerzynie.
Brakująca kwota tj. 32.253,00 zł pochodzi ze zmniejszeń planu w rozdziale 80104 o 615,00 zł i w rozdziale 80110 – 31.638,00 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

W związku z końcowym rozliczeniem planu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zmniejsza się plan w tym paragrafie, a środki w kwocie 615,00 zł przeznacza się na zwiększenie planu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w szkołach podstawowych.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Zwiększeniu ulega plan wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń – dodatkach wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli o kwotę 500,00 zł.
Po przeanalizowaniu wykonania planu w omawianym rozdziale w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników, składkach na ubezpieczenia społeczne i Funduszu Pracy oraz rozliczeniu końcowym odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pozostaną środki w łącznej kwocie 45.388,00 zł, które proponuje się przeznaczyć na uzupełnienie planu w następujących rozdziałach:
- 80101 – o 31.638,00 zł,
- 80148 – o 1.850,00 zł,
- 85415 – o 11.900,00 zł.
Zmniejszenie jest spowodowane zmiana przydziały godzin ujętych w nowej organizacji gimnazjum od miesiąca września do grudnia 2014 roku.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Zwiększeniu ulega plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika obsługi.
Zmniejszeniu natomiast w tym rozdziale ulega plan wydatków w paragrafie składek na Funduszu Pracy o kwotę 150,00 zł.
Na uzupełnienie potrzeb przenosi się środki w wysokości 1.850,00 zł z rozdziału 80110.

Dział 851 – Ochrona zdrowia
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Po przeanalizowaniu wykonanych wydatków i pozostającego planu zwiększa się o 2.000,00 zł plan zakupu materiałów i wyposażenia zmniejszając jednocześnie o 2.000,00 zł plan wynagrodzeń bezosobowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna
Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Po przeanalizowaniu faktycznie poniesionych wydatków oraz występujących potrzeb wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych poprzez zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85206 w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia o 99,00 zł i paragrafie delegacji służbowych o 235,00 zł oraz w rozdziale 85228 w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia o 183,00 zł.
Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych w:
- rozdziale 85206 w paragrafie 4280 o kwotę 55,00 zł,
- rozdziale 85206 w paragrafie 4440 o kwotę 2,00 zł,
- rozdziale 85212 w paragrafie 4040 o kwotę 48,00 zł,
- rozdziale 85219 w paragrafie 4040 o kwotę 81,00 zł,
- rozdziale 85228 w paragrafie 4040 o kwotę 24,00 zł,
- rozdziale 85228 w paragrafie 4280 o kwotę 40,00 zł,
- rozdziale 85228 w paragrafie 4410 o kwotę 99,00 zł,
- rozdziale 85228 w paragrafie 4440 o kwotę 108,00 zł,
- rozdziale 85228 w paragrafie 4700 o kwotę 60,00 zł.
Zwiększa się również plan wydatków w rozdziale 85219 w paragrafie zakupu usług pozostałych o 3.690,00 zł poprzez zmniejszenie planu wydatków o wymienioną kwotę w rozdziale 85228 w paragrafie wynagrodzeń osobowych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Ze względu na brak wniosków od osób ubiegających się o dodatki mieszkaniowe zmniejsza się plan świadczeń społecznych o 1.500,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w paragrafie zakupu usług pozostałych o kwotę 5.000,00 zł i przeznacza na zwiększenie planu wypłat zasiłków celowych i w naturze.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zwiększa się plan wydatków związanych z dofinansowaniem ze środków własnych gminy świadczeń pomocy materialnej dla uczniów – stypendia socjalne dla uczniów o kwotę 11.000,00 zł. Zwiększeniu ulega również plan wydatków przeznaczonych na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku „Wyprawka szkolna” o kwotę 900,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z rozdziału 80110.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Zadanie inwestycyjne przy udziale środków unijnych pn. „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Kucerz” realizowane będzie w 2015 roku. W związku z tym zmniejsza się o 25.000,00 zł wcześniej przyjęty plan na to zadanie stanowiący udział środków gminy w wydatkach kwalifikowanych do projektu a zwiększa się o 10.000,00 zł plan środków własnych gminy poza projektem na wydatki w zakresie dokumentacji. Pozostałe środki w wysokości 15.000,00 zł uzupełnią plan w rozdziale 75022.
Ponadto zmniejsza się o 3.300,00 zł plan przeznaczony na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Kucerzu a oszczędności z tego tytułu uzupełnią braki w rozdziale 75022.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie drogowe po przeanalizowaniu wykonanych wydatków należy zabezpieczyć większą kwotę niż planowano. W obecnej uchwale zwiększa się plan o 10.000,00 zł angażując środki pozostające z rozdziału 75011.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska

Zmniejsza się o 3.000,00 zł plan przeznaczony na wydatki związane z ochroną środowiska i przeznacza na zwiększenie planu w rozdziale 75022 o 1.700,00 zł i o 1.300,00 zł w rozdziale 75095.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność
Na zakup usług pozostałych związanych z opracowaniem studium wykonalności instalacji fotowoltanicznej, wydaniem decyzji o warunkach zabudowy oraz z rozkładowym przewozem mieszkańców zwiększa się plan o 18.769,00 zł.
Potrzeby w tym zakresie zostaną uzupełnione w wyniku zwiększenia dochodów o 8.400,00 zł oraz zmniejszenia planu wynagrodzeń bezosobowych w wysokości 10.369,00 zł w wymienionym rozdziale a pozostała do rozdysponowania kwota tj. 40,00 zł uzupełni plan wydatków w rozdziale 92109.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zwiększa się o 40,00 zł plan różnych opłat i składek z przeznaczeniem na ubezpieczenie świetlic wiejskich w Gąbinku i Kociej Górce.
Środki na ten cel wygospodarowano w wyniku zmniejszenia wynagrodzeń bezosobowych w rozdziale 90095.

W świetle powyższego proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały o treści wynikającej z projektu.

Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga Kurant


UCHWAŁA Nr XXXII/229/14
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 30 października 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lubanie na lata 2014-2021

Na podstawie art. 18 ust.1 i 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz 594 z późn. zm.) w związku z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (t.j.Dz. U. z 2013 r. poz. 501 z późn.zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Lubanie na lata 2014 – 2021 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Traci moc uchwała Nr XV/104/12 Rady Gminy Lubanie z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lubanie na lata 2012 - 2019.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga Kurant

Uzasadnienie

Do uchwały Nr XXXII/229/14 Rady Gminy Lubanie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lubanie na lata 2014-2021

Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lubanie związane jest z działaniem "Odnowa i rozwój wsi" objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Ubiegająca się o dofinansowanie projektu z tego działania gmina, zgodnie z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz przepisami wykonawczymi winna dołączyć do wniosku uchwałę rady w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości oraz opis planowanych do realizacji zadań.
Plan odnowy dla miejscowości Lubanie został opracowany na podstawie Planu Odnowy Miejscowości Lubanie 2012-2019, Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Lubanie na lata 2007 – 2015 oraz Strategii Gminy. Zadania ujęte w planie rozwoju miejscowości Lubanie, wynikają z potrzeb przedkładanych przez lokalną społeczność.
W tym stanie rzeczy, wnoszę pod obrady Wysokiej Rady o przyjęcie uchwały w przedkładanym brzmieniu.

Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga Kurant


Uchwała Nr XXXIII/230/14
Rady Gminy Lubanie
z dnia 14 listopada 2014 r.

w sprawie średniej ceny skupu żyta określonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla celów obliczenia podatku rolnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym ( t.j.Dz.U. z 2013 r. poz. 594  z póż. zm.), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 z póź. zm.) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 ( M.P. z 2014 r. poz. 935 ) uchwala się, co następuje:
§ 1. Średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 określoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ( ogłoszonego w Monitorze Polskim poz. 935 ) w wysokości 61,37 zł za 1 dt. obniża się do wysokości 45,- zł za 1 dt.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXVI/180/13 Rady Gminy Lubanie z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta określonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla celów obliczenie podatku rolnego.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

 Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga Kurant


UCHWAŁA NR XXXIII/231/14
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 14 listopada 2014 r.

w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Lubanie długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. "c" i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt. 2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1. Zaciągnąć długoterminowy kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 232.863,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt trzy złote 00/100).

§ 2. Spłatę kredytu zaplanowano z nadwyżki budżetowej 2015 roku.

§ 3. Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 4. W przypadku wpływu dofinansowania ze środków unijnych w 2014 roku gmina odstąpi od zaciągnięcia zobowiązania – kredytu.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości
w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga Kurant

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXXIII/231/14 Rady Gminy Lubanie w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Lubanie długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy.

         Planowany deficyt budżetu gminy na 2014 rok do chwili wprowadzenia proponowanej zmiany wynosił 743.308,05 zł. Miał być uzupełniony kredytami i pożyczkami w kwocie 666.226,00 zł oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 77.082,05 zł.
W toku wykonywania budżetu gminy z opóźnieniem wpływają środki na dofinansowanie inwestycji gminnych w części dotyczącej środków unijnych. Mimo zakończenia, rozliczenia inwestycji i złożenia wniosków o płatność gmina oczekuje na wpływy środków unijnych w kwocie 436.445,00 zł.
Wnioski o płatność 203.582,00 zł zostały skontrolowane i te środki winny wpłynąć na rachunek gminy do końca roku. Pozostają do przekazania kolejne dofinansowania na kwotę 232.863,00 zł, które być może wpłyną do końca roku.
Aby uniknąć nieplanowanego deficytu należy przewidzieć inne możliwości jego uzupełnienia. Ponadplanowych dochodów nie można się spodziewać i zważywszy na fakt, że z Ministerstwa Finansów wpływają niższe od planowanych dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wskaźnik realizacji za dziesięć miesięcy wynosi 80,74 % a powinien 83,33 %. Ze sprzedaży majątku także nie uzyskamy 100 % planowanych wpływów.
Po przeanalizowaniu wszystkich możliwości zdecydowano na ewentualne zaciągnięcie kredytu. W przypadku wpływu w/w dotacji odstąpi się od jego zaciągania.
Biorąc pod uwagę wszystkie wskazane fakty wnoszę do Wysokiej Rady o podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga Kurant


Uchwała Nr XXXIII/232/14
Rady Gminy Lubanie
z dnia 14 listopada 2014 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie
na lata 2014- 2020

Na podstawie art. 230, ust. 2 i 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z poźn. zm.)
Rada Gminy postanawia:

§ 1
W uchwale nr XXVII/193/13 Rady Gminy Lubanie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2014-2020 zmienionej uchwałami:
1. Nr XXVIII/201/14 Rady Gminy Lubanie z dnia 27 lutego 2014 r.
2. Nr XXIX/207/14 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 marca 2014 r.
3. Nr XXX/215/14 Rady Gminy Lubanie z dnia 5 czerwca 2014 r.
4. Nr XXXI/222/14 Rady Gminy Lubanie z dnia 3 września 2014 r.
5. Nr XXXII/227/14 Rady Gminy Lubanie z dnia 30 października 2014 r.                      

 wprowadza się zmiany: zawarte w załącznikach nr 1 i 2 do uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga Kurant

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXXIII/232/14 Rady Gminy Lubanie z dnia 14 listopada 2014 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2020

              Zmiana budżetu gminy polega między innymi na zwiększeniu deficytu budżetowego. Wcześniej planowano ujemny wynik w kwocie 743.308,05 zł. na uzupełnienie którego zaciągnięto kredyty w wysokości 666.226,00 zł. i pozostały wolne środki w kwocie 77.082,05 zł.
Zgodnie z terminami wynikającymi z zawartych umów z wykonawcami kończone są zadania inwestycyjne i składa się we właściwym czasie wnioski o dotacje na te zadania. Do czasu sporządzania niniejszego uzasadnienia nie wpłynęły na rachunek gminy następujące dotacje ze środków unijnych na zadania:
1) Przebudowa ścieżki rowerowej i szlaku pieszego w miejscowości Mikanowo i Lubanie kwota
181.582,00 zł.,
2) Budowa placów zabaw w Gąbinku i Kociej Górce kwota 22.000,00 zł.
3) Remont, modernizacja i częściowa rozbudowa kanalizacji sanitarnej kwota 183.805,00 zł.
4) Przebudowa chodnika w miejscowości Janowice kwota 49.058,00 zł.
Oprócz środków unijnych Urząd Marszałkowski powinien przekazać na rachunek gminy 131.180,00 zł. tytułem dotacji na modernizację drogi gminnej w Ustroniu.
Do końca roku pozostało półtora miesiąca a brakujące dotacje tylko z zakończonych zadań inwestycyjnych wynoszą 567.625,00 zł.
Większość wniosków o płatność była już kontrolowana. Nie ma jednak pewności czy wpłyną dotacje na modernizację kanalizacji i chodnik w m. Janowice. Jest to wielkość rzędu 232.863,00 zł. Aby nie dopuścić do nieplanowanego deficytu winno się wystąpić o kredyt na tę kwotę, który będzie uregulowany z chwilą wpływu dotacji.
W związku z dalszym ograniczeniem wydatków bieżących zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne na 2015 rok i lata następne oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego.
Jak już wcześniej wspomniano ulega zmniejszeniu plan dotacji na zadania majątkowe.
Zaciągnięcie dodatkowego kredytu spowoduje zwiększenie nadwyżki na spłatę zobowiązań w 2015 roku.

Wszystkie proponowane zmiany są ważne i pozwolą na właściwe rozliczenie zarówno dochodów jak i wydatków budżetowych.
W związku z tym proszę o podjęcie uchwały o treści zawartej w projekcie.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant

OBJAŚNIENIA

do uchwały Nr XXXIII/232/14 Rady Gminy Lubanie z dnia 14 listopada 2014 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2020

                       Aby zachować spójność planów dochodów i wydatków budżetowych z danymi liczbowymi zawartymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej (załącznik nr 1) należy dokonać kolejnych zmian.
Zmiany proponowane w uchwale budżetowej polegają na:
1) zmianie wyniku budżetu za 2014 rok (zwiększeniu deficytu),
2) zwiększeniu planowanego zadłużenia,
3) zmniejszeniu planów dochodów i wydatków budżetowych.
W załączniku nr 2 wykaz przedsięwzięć do WPF zmienia się odpowiednio wysokość limitów wydatków na przedsięwzięcia, które z roku 2014 przechodzą do realizacji na 2015 rok.
W podejmowanej uchwale planuje się zwiększyć zadłużenie o 232.863,00 zł.
Wcześniej planowano po stronie dochodów dotacje ze środków unijnych jako dofinansowanie dwóch zadań inwestycyjnych pod nazwą:
1) "Modernizacja i częściowa rozbudowa kanalizacji sanitarnej",
2) "Przebudowa chodnika w miejscowości Janowice".
W/w zadania zostały zakończone, wnioski o płatność skierowane do Urzędu Marszałkowskiego. Nie mamy pewności czy dotacje wpłyną do budżetu w bieżącym roku. Na wypadek ich braku należy szukać innych źródeł uzupełnienia brakujących dochodów lub przychodów.
Dlatego proponuje się podjąć kredyt do chwili wpływu dotacji ze środków unijnych.
Wprowadzenie zmian spowoduje, że wymogi wynikające z art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych będą spełnione a prognozowana sytuacja finansowa gminy pozwala na przyjęcie takich rozwiązań.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant


Uchwała Nr XXXIII/233/14
Rady Gminy Lubanie
z dnia 14 listopada 2014 roku

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 i poz. 645) oraz art. 212 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XXVII/194/13 Rady Gminy Lubanie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok zmienionej zarządzeniami i uchwałami:
1. Nr 0050.119.2014 z dnia 9 stycznia 2014 roku Wójta Gminy Lubanie,
2. Nr XXVIII/202/14 z dnia 27 lutego 2014 roku Rady Gminy Lubanie,
3. Nr XXIX/208/14 z dnia 28 marca 2014 roku Rady Gminy Lubanie,
4. Nr 0050.125.2014 z dnia 8 kwietnia 2014 roku Wójta Gminy Lubanie,
5. Nr 0050.127.2014 z dnia 28 kwietnia 2014 roku Wójta Gminy Lubanie,
6. Nr 0050.129.2014 z dnia 22 maja 2014 roku Wójta Gminy Lubanie,
7. Nr XXX/216/14 z dnia 5 czerwca 2014 roku Rady Gminy Lubanie,
8. Nr 0050.134.2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku Wójta Gminy Lubanie,
9. Nr 0050.137.2014 z dnia 23 lipca 2014 roku Wójta Gminy Lubanie,
10. Nr 0050.141.2014 z dnia 19 sierpnia 2014 roku Wójta Gminy Lubanie,
11. Nr XXXI/223/14 z dnia 3 września 2014 roku Rady Gminy Lubanie,
12. Nr 0050.144.2014 z dnia 12 września 2014 roku Wójta Gminy Lubanie,
13. Nr 0050.148.2014 z dnia 25 września 2014 roku Wójta Gminy Lubanie,
14. Nr 0050.150.2014 z dnia 24 października 2014 roku Wójta Gminy Lubanie,
15. Nr XXXII/228/14 z dnia 30 października 2014 roku Rady Gminy Lubanie

wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1
DOCHODY BUDŻETU w wysokości – 16.809.118,11 zł
zmniejsza się do kwoty – 16.572.858,11 zł
2) W § 1 pkt. 1
Dochody bieżące w wysokości – 14.745.969,11 zł
zmniejsza się do kwoty – 14.742.572,11 zł
3) W §1 pkt. 2
Dochody majątkowe w wysokości – 2.063.149,00 zł
zmniejsza się do kwoty – 1.830.286,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.                                                                                                                  

4) W § 2 ust. 1
WYDATKI BUDŻETU w wysokości - 17.552.426,16 zł
zmniejsza się do kwoty - 17.549.029,16 zł

5) W § 2 ust. 1 pkt. 1
Wydatki bieżące w wysokości - 14.516.643,16 zł
zwiększa się do kwoty - 14.559.584,16 zł

6) W § 2 ust. 1 pkt. 2
Wydatki majątkowe w wysokości - 3.035.783,00 zł
zmniejsza się do kwoty - 2.989.445,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2

7) W § 2 ust. 2
Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w latach 2014-2016,
zgodnie z załącznikiem nr 3.

8) W § 3
Deficyt budżetu w wysokości – 743.308,05 zł
zwiększa się do kwoty – 976.171,05 zł
który zostanie pokryty:
przychodami pochodzącymi z zaciągniętych
pożyczek i kredytów w kwocie – 899.089,00 zł
oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych
w wysokości – 77.082,05 zł

9) W § 4                                                                                                                                              Łączną kwotę planowanych przychodów budżetu
w wysokości – 1.096.089,85 zł
zwiększa się do kwoty – 1.328.952,85 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4

10) W § 7 ust. 4
Zmienia się dochody i wydatki na zadania realizowane przy udziale środków unijnych
w części związanej z realizacją zadań własnych,
zgodnie z załącznikiem nr 5.

11) W § 8
Zmienia się plan rezerwy:
1) rezerwę ogólną w wysokości – 123.571,00 zł
zmniejsza się do kwoty – 56.779,00 zł.

12) W § 10
Zmienia się wysokość planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy,
zgodnie z załącznikiem nr 6.

13) W § 11 ust. 1
Zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:
1) przychody w wysokości – 1.240.697,00 zł
zwiększa się do kwoty – 1.260.697,00 zł
2) koszty w wysokości – 1.240.191,00 zł
zwiększa się do kwoty – 1.260.191,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7.

14) W § 11 ust. 2
Zmienia się plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów samorządowej
jednostki budżetowej dla Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Lubaniu
1) dochody w wysokości – 112.544,00 zł
zwiększa się do kwoty - 115.844,00 zł
2) wydatki w wysokości – 112.544,00 zł
zwiększa się do kwoty – 115.844,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 8

15) W § 12
Zmienia się plan zadań z zakresu ochrony środowiska finansowanych ze środków z opłat
i kar za korzystanie ze środowiska,
zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga Kurant

Uzasadnienie
do uchwały nr XXXIII/233/14 Rady Gminy Lubanie z dnia 14 listopada 2014 roku
w sprawie zmian budżetu zawartych w załącznikach od numeru od 1 do 9

Kolejna zmiana budżetu na 2014 rok spowoduje realne zmniejszenie o 236.260,00 zł dochodów budżetowych ogółem do kwoty 16.572.858,11 zł.
Dochody bieżące zmaleją o 3.397,00 zł do kwoty 14.742.572,11 zł a majątkowe ulegną zmniejszeniu o 232.863,00 zł i stanowić będą kwotę 1.830.286,00 zł.
Wydatki budżetu ogółem zmniejszą się o 3.397,00 zł do kwoty 17.549.029,16 zł. Wydatki bieżące wzrosną o 42.941,00 zł i stanowić będą 14.559.584,16 zł a majątkowe zmaleją o 46.338,00 zł i zamkną się kwotą 2.989.445,00 zł.
Powyższe zmiany wpłyną na zwiększenie deficytu budżetu o 232.863,00 zł z kwoty 743.308,05 zł do kwoty 976.171,05 zł.
Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych obrazuje dalsza część uzasadnienia.

DOCHODY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zaplanowane pierwotnie dochody z tytułu dofinansowania ze środków unijnych zadania w zakresie remontu – modernizacji i częściowej rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Probostwie Dolnym najprawdopodobniej nie zostaną zrealizowane do końca bieżącego roku. Z uwagi na powyższe zmniejsza się o 183.805,00 zł plan dochodów z tego tytułu co wpłynie na zwiększenie deficytu budżetu, który należy pokryć kredytem.
Planowany do zaciągnięcia kredyt zostanie spłacony w całości po otrzymaniu dofinansowania.

Dział 600 – Transport i łączność
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zmniejsza się o 49.058,00 zł plan dochodów z tytułu dofinansowania ze środków unijnych zadania pn. „Przebudowa chodnika w miejscowości Janowice”.
Również w tym przypadku mogą być niezrealizowane dochody, co wpłynie na zwiększenie deficytu budżetu, który zostanie uzupełniony kredytem.
Spłata zaciągniętego na ten cel kredytu w wymienionej wysokości nastąpi po otrzymaniu dofinansowania.

Dział 852 – Pomoc społeczna
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.3.69.2014 z dnia 27 października 2014 roku zwiększył o 1.603,00 zł plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska

Po przeanalizowaniu osiągniętych wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zmniejsza się o 5.000,00 zł plan dochodów z tego tytułu.

WYDATKI

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, aby w pełni zrealizować potrzeby należy zwiększyć o 200,00 zł plan w tym zakresie angażując niewykorzystane środki z rozdziału 85295.

Dział 600 – Transport i łączność
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zwiększa się o 6.000,00 zł plan wydatków i przeznacza na zimowe utrzymanie dróg gminnych w zakresie zakupu materiałów i usług. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia o 12.000,00 zł wydatków majątkowych planowanych na budowę drogi gminnej Siutkówek – Zosin w tym rozdziale.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Na bieżące utrzymanie samochodów służbowych zwiększa się plan o 2.000,00 zł angażując środki z rozdziału 60016 w wysokości 1.896,00 zł. Pozostała do uzupełnienia kwota 104,00 zł pochodzi ze zmniejszenia wydatków majątkowych w tym rozdziale przeznaczonych na zakup wału korbowego wraz z panewkami do równiarki.

Dział 710 – Działalność usługowa
Rozdział 71035 - Cmentarze

Zwiększa się o 500,00 zł plan zakupu materiałów i wyposażenia w związku z potrzebami jakie wystąpią do końca roku zmniejszając równocześnie plan zakupu usług pozostałych.

Dział 750 – Administracja publiczna
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Po wnikliwej analizie zrealizowanych wydatków i potrzeb jakie wystąpią do końca roku zmniejsza się o 5.000,00 zł plan wynagrodzeń osobowych i składek na ubezpieczenia społeczne. Powstałe oszczędności uzupełnią braki w rozdziale 75023.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Zwiększa się o 10.090,00 zł plan na zakup usług remontowych i pozostałych, różne opłaty i składki oraz wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne. Potrzeby w tym zakresie zostaną uzupełnione w wyniku zmniejszenia o 2.000,00 zł planu zakupu usług zdrowotnych i telefonii stacjonarnej w ramach tego rozdziału.
Ponadto z rozdziału 75011 zaangażowano 5.000,00 zł, z rozdziału 75095 – 1.890,00 zł i z rozdziału 60016 – 1.200,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zgodnie z zawartą umową z Powiatowym Urzędem Pracy na przedłużenie okresu zatrudnienia pracowników robót publicznych zwiększa się o 11.800,00 zł plan wynagrodzeń i pochodnych.
Zwiększeniu o 2.000,00 zł ulegnie również plan zakupu materiałów i usług remontowych na skutek potrzeb, jakie wystąpią do końca roku. Na zabezpieczenie braków zaangażowano środki wynikające ze zmniejszenia o 2.000,00 zł planu zakupu energii elektrycznej w tym rozdziale, oszczędności z rozdziału 60016 w wysokości 2.904,00 zł a 8.896,00 zł pochodzi z rozdziału 80101. Zmniejszenie o 1.890,00 zł wkładu Partnera to jest Gminy Lubanie na realizację projektu pn. „Delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych Włocławka oraz wsparcie ich rozwoju poprzez przygotowanie dokumentów planistyczno- strategicznych” pozwoli na zwiększenie planu w rozdziale 75023.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Na uzupełnienie potrzeb w zakresie wynagrodzeń bezosobowych dla kierowców – konserwatorów oraz opłat i składek należy zwiększyć o 400,00 zł plan wydatków angażując środki pozostające w rozdziale 80101.

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na podstawie pisma znak SI-II.433.5.2.2014 z dnia 17 października 2014 roku zaplanowane środki własne na zakup tablic interaktywnych w ramach projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie Kujawsko – Pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” w wysokości 29.434,00 zł zmniejszą plan wydatków roku bieżącego, ponieważ realizacja zadania nastąpi w 2015 roku.
Pozostające z tego tytułu środki pozwolą na uzupełnienie planu wydatków w rozdziale 75095 – 8.896,00 zł, 90015 – 16.541,00 zł, 90095 – 2.000,00 zł, 75412 – 400,00 zł a 1.597,00 zł pozwoli na zmniejszenie dochodów budżetowych.

Zwiększeniu ulega plan wydatków zakupu dostępu do sieci Internet, usług telefonii komórkowej oraz telefonii stacjonarnej z powodu wyższego niż planowano abonamentu. W celu uzupełnienia braków zmniejsza się o 950,00 zł plan wydatków zakupu usług pozostałych w tym rozdziale.

Rozdział 80104 - Przedszkola

W omawianym rozdziale zwiększeniu o 1.500,00 zł ulega plan w paragrafach zakupu usług pozostałych oraz różnych opłat i składek. Zwiększenie spowodowane jest odpłatnością za dziecko uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola we Włocławku.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Zmniejszeniu ulega plan wydatków w paragrafie zakupu usług pozostałych o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu zakupu usług do sieci Internet o kwotę 200,00 zł. Zwiększeniu ulega również plan wydatków w paragrafie zakupu usług telefonii komórkowej o kwotę 300,00 zł. Pozostające środki w kwocie 1.500,00 zł proponuje się przeznaczyć na zwiększenie planu w przedszkolu.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół

Zmniejsza się plan wydatków w paragrafie zakupu usług telefonii stacjonarnej o kwotę 650,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu zakupu usług telefonii komórkowej oraz zakupu usług dostępu do sieci Internet z powodu wyższego niż planowano abonamentu.

Dział 852 – Pomoc społeczna
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Przyjęta po stronie dochodów dotacja wpłynie na zwiększenie o 1.603,00 zł planu wydatków budżetowych. Na działalność ośrodka pomocy społecznej zaplanowano środki na wszystkie wydatki, dlatego zmniejsza się udział środków własnych, co pozwoli na uzupełnienie zmniejszenia planu dochodów w rozdziale 90019.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zmniejsza się o 2.000,00 zł pierwotnie przyjęty plan na wypłatę świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne w części refundowanej przez Powiatowy Urząd Pracy. Z wymienionej kwoty 200,00 zł zaangażowano do rozdziału 01010 a pozostałe 1.800,00 zł pozwoli na uzupełnienie zmniejszenia planu dochodów budżetowych w rozdziale 90019.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Zadanie inwestycyjne przy udziale środków unijnych pn. „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Kucerz” realizowane będzie w 2015 roku. W związku z tym zmniejsza się o 5.000,00 zł plan stanowiący udział środków własnych gminy co pozwoli na zwiększenie planu w rozdziale 92695.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zwiększa się o 10.541,00 zł plan zakupu energii elektrycznej i konserwację oświetlenia drogowego o 6.000,00 zł. Na ten cel jak już wspomniano zaangażowano środki z rozdziału 80101.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność
Po przeanalizowaniu potrzeb jakie mogą wystąpić do końca roku zwiększa się o 2.000,00 zł plan zakupu energii a środki na ten cel uzyskano w wyniku zmniejszenia planu w rozdziale 80101.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na opłaty i składki aby zrealizować występujące potrzeby należy zwiększyć plan o 1.000,00 zł angażując niewykorzystane środki planowane na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 926 – Kultura fizyczna
Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Zarząd Lubańskiego Towarzystwa Piłkarskiego zwrócił się z prośbą o dofinansowanie w wysokości 30.000,00 zł swojej działalności tj. na rozwój sportu w gminie w związku ze zwiększeniem kosztów spowodowanych awansem drużyny seniorów do wyższej klasy rozgrywkowej.
Biorąc powyższe pod uwagę i możliwości finansowe gminy zwiększono o 25.000,0 zł plan dotacji w uchwale nr XXXI/223/14 Rady Gminy z dnia 3 września bieżącego roku a w obecnej uchwale proponuje się zwiększyć o 5.000,00 zł.

Kierownik Zakładu Usług Komunalnych Gminy Lubanie pismem z dnia 4 listopada bieżącego roku wystąpił o zwiększenie przychodów o 20.000,00 zł ze sprzedaży wody i oczyszczania ścieków z przeznaczeniem na zwiększenie planu zakupów materiałów i wyposażenia do hydroforni.
W/w materiały i wyposażenie do hydroforni wynika z zaleceń pokontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy.
Ponadto kierownik zakładu wystąpił o przesunięcie planu wydatków między rozdziałami o 20.000,00 zł. Zmniejszeniu o 10.000,00 zł ulegnie plan zakupu materiałów i wyposażenia i o 10.000,00 zł plan zakupu energii elektrycznej w wyniku zainstalowania urządzeń energooszczędnych. Wyżej wymienionych zmniejszeń dokonano w rozdziale 90095 i przeznaczono na zwiększenie planu zakupu usług pozostałych w hydroforni – rozdział 40002 w związku z licznymi awariami sieci wodociągowych i regeneracją studni głębinowej nr 1 na ujęciu w Lubaniu.
Wzrost przychodów i koszów został ujęty w załączniku nr 7 do wymienionej na wstępie uchwały.
Podsumowując powyższe uzasadnienie do zmian zawartych w uchwale wnoszę do Wysokiej Rady o ich zaakceptowanie, ponieważ wpłyną na prawidłową realizację budżetu i zadań w nim zawartych.

Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga Kurant


UCHWAŁA Nr I/1/14
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 1 grudnia 2014 r.

w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Lubanie.

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Stwierdza się wybór w głosowaniu tajnym radnej Pani Barbary Rolirad na stanowisko Przewodniczącego Rady Gminy Lubanie.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący obrad
Ryszard Szczesny


UCHWAŁA Nr II/3/14
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 9 grudnia 2014 r.

w sprawie powołania komisji Rady Gminy i ustalenia przedmiotu ich działania

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Powołuje się następujące komisje Rady Gminy Lubanie:
1. Komisję Rewizyjną w składzie:
- Pan Grzegorz Skarupski
- Pan Błażej Wesołowski
- Pani Magdalena Łapciak
- Pani Dorota Ciesielska
Na przewodniczącego Komisji powołuje się Pana Grzegorza Skarupskiego.

2. Komisję Budżetu i Finansów składzie:
- Pan Edward Żychlewicz
- Pan Jarosław Kulpa
- Pan Grzegorz Skarupski
- Pani Jadwiga Krusińska
- Pani Dorota Ciesielska
- Pani Izabela Karasiewicz
Na przewodniczącego Komisji powołuje się Pana Edwarda Żychlewicza.

3. Komisję Oświaty, Kultury i Sportu w składzie:
- Pani Agnieszka Augustyiak
- Pan Jarosław Kulpa
- Pan Wojciech Kaszubski
- Pani Barbara Budzyńska
- Pani Małgorzata Juchniewicz
- Pani Izabela Zakrzewska
Na przewodniczącego komisji powołuje się Panią Agnieszkę Augustyniak.

4. Komisję Rolnictwa, Gospodarowania Mieniem Komunalnym i Inwestycji w składzie:
- Pani Jadwiga Krusińska
- Pan Błażej Wesołowski
- Pan Edward Żychlewicz
- Pan Ryszard Szczesny
- Pani Małgorzata Juchniewicz
- Pani Izabela Zakrzewska
Na przewodniczącego Komisji powołuje się Panią Jadwigę Krusińską.

5. Komisję Zdrowia, Pomocy Społecznej, Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego w składzie:
- Pani Barbara Budzyńska
- Pani Agnieszka Augustyniak
- Pan Wojciech Kaszubski
- Pani Magdalena Łapciak
- Pan Ryszard Szczesny
- Pani Izabela Karasiewicz
Na przewodniczącego Komisji powołuje się Panią Barbarę Budzyńską.

§ 2. Określa się przedmiot działania poszczególnych komisji stanowiących załączniki do niniejszej uchwały:
1) Nr 1 Komisji Budżetu i Finansów,
2) Nr 2 Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,
3) Nr 3 Komisji Rolnictwa, Gospodarowania Mieniem Komunalnym i Inwestycji,
4) Nr 4 Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego.

§ 3. Traci moc uchwała Nr I/3/10 Rady Gminy Lubanie z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie powołania komisji Rady Gminy i ustalenia przedmiotu ich działania.
§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Rolirad

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr II/3/14
Rady Gminy Lubanie
z dnia 9 grudnia 2014 roku

Zakres działania Komisji Budżetu i Finansów

Do zakresu działania Komisji należą następujące sprawy:
1) opiniowanie projektów budżetu gminy,
2) opiniowanie projektów uchwał w sprawie zmian w uchwałach budżetowych,
3) rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu gminy,
4) opiniowanie wieloletnich programów inwestycyjnych i limitów wydatków na te programy,
5) opiniowanie stawek podatków i opłat na dany rok budżetowy,
6) współpraca przy przygotowywaniu projektów uchwał w zakresie podatków i opłat w granicach określonych w ustawach,
7) opiniowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu , określonych w art. 18 ust. 2 pkt. 9 ustawy o samorządzie gminnym.

Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Rolirad

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr II/3/14
Rady Gminy Lubanie
z dnia 9 grudnia 2014 roku

Zakres działania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

Do zakresu działania Komisji należą następujące sprawy:
1) edukacji publicznej,
2) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,
3) kultury fizycznej i turystyki, w tym utrzymania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
4) wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
5) promocji gminy,
6) współpracy z organizacjami pozarządowymi,
7) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Rolirad

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr II/3/14
Rady Gminy Lubanie
z dnia 9 grudnia 2014 roku

Zakres działania Komisji Rolnictwa, Gospodarowania Mieniem Komunalnym i Inwestycji

Do zakresu działania Komisji zależą następujące sprawy:
1) ładu przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
2) gospodarki nieruchomościami,
3) ochrony środowiska, przyrody oraz gospodarki wodnej,
4) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
5) targowisk,
6) zieleni gminnej i zadrzewień,
7) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
8) inwestycji gminnych.

Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Rolirad

Załącznik nr 4
do uchwały Nr II/3/14
Rady Gminy Lubanie
z dnia 9 grudnia 2014 roku

Zakres działania Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Gospodarki Komunalnej
i Porządku Publicznego

Do zakresu działania Komisji należą następujące sprawy:
1) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych,
2) utrzymania czystości i porządku urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
3) zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną,
4) ochrony zdrowia,
5) pomocy społecznej,
6) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
7) ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,
8) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienie kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej.

Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Rolirad


UCHWAŁA Nr II/4/14
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 9 grudnia 2014 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lubanie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z poźn. zm. ), § 3 i § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1050 z późn. zm.) oraz art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1202 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wynagrodzenie miesięczne Wójta Gminy Lubanie Pani Larysy Krzyżańskiej w wysokości;

1. Wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 5.428,00 zł
2. Dodatek funkcyjny w wysokości 1.748,00 zł
3. Dodatek za staż pracy
- 20 % wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 1.085,60 zł
4. Dodatek specjalny stanowiący 40% łącznego wynagrodzenia
zasadniczego i dodatku funkcyjnego w wysokości 2.870,40 zł

Razem wynagrodzenie miesięczne brutto w wysokości 11.132,00 zł
Słownie: jedenaście tysięcy sto trzydzieści dwa złote.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Rolirad


UCHWAŁA Nr III/5/14
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Rolirad

Załącznik
do uchwały Nr III/5/14
Rady Gminy Lubanie
z dnia 29 grudnia 2014 roku

PLAN PRACY KOMISJi REWIZYJNEJ NA 2015 ROK

I kwartał

1. Kontrola ewidencji środków trwałych Urzędu Gminy oraz jednostek podległych ( wyjazd w teren ).

2. Analiza wydatkowania i podziału środków finansowych przeznaczonych na działalność GOK  i Biblioteki.

3. Kontrola zastosowania zwolnień i umorzeń podatkowych w II półroczu 2014 roku.

4. Analiza sprawozdania z działalności Zakładu Usług Komunalnych i przeprowadzenie kontroli w tym przedmiocie.

II kwartał

5. Kontrola zasad ogłaszania i przeprowadzania przetargów i zamówień publicznych oraz sposób rozliczania inwestycji przez Urząd Gminy w 2014 roku.

6.Kontrola wydatków na utrzymanie transportu.

7. Analiza sprawozdania z działalności GOPS w Lubaniu oraz przeprowadzenie kontroli w tym przedmiocie.

III kwartał

8. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.

9. Analiza sprawozdania z działalności oraz przeprowadzenie kontroli rozliczania środków finansowych przeznaczonych na działalność LTP.

10. Bezpieczeństwo publiczne i przeciwpożarowe w gminie, wydatkowanie środków na OSP.

IV kwartał

11. Kontrola wydatków w dziale zakupy materiałów, usług i wyposażenia, kontrola celowości i konieczności dokonanych zakupów.

12. Kontrola podpisanych umów.

13. Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Lubanie na rok 2016.

14. Podsumowanie pracy Komisji Rewizyjnej za rok 2015, wnioski z działalności Komisji Rewizyjnej.

15. Opracowanie planu pracy na rok 2016.

Komisja w razie potrzeby będzie podejmować sprawy nie uwzględnione w planie pracy oraz przeprowadzać kontrole na zlecenie Rady Gminy.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Grzegorz Skarupski


UCHWAŁA Nr III/6/14
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2015 rok dla zakładu budżetowego.

Na podstawie art. 15 ust. 3 pkt 1 i art. 219 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się stawki dotacji przedmiotowych na 2015 rok dla Zakładu Usług Komunalnych gminy Lubanie działającego jako zakład budżetowy w wysokości netto :
1. Do produkcji i dostarczenia 1 m3 wody – 1,20 zł
2. Do odbioru i oczyszczenia 1 m3 ścieków – 5,06 zł
Do wyżej wymienionych stawek doliczone będzie 8 % podatku VAT.

§ 2.Do produkcji i dostarczania 1 m3 wody dla podmiotów zewnętrznych (np. GDDKiA ) nie przewiduje się dotacji przedmiotowych. Sprzedaż wody odbywa się po kosztach wytworzenia 3,79 złotych z podatkiem VAT.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Rolirad


Uchwała Nr III/7/14
Rady Gminy Lubanie
z dnia 29 grudnia 2014 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie
na lata 2014- 2020

Na podstawie art. 230, ust. 2 i 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z poźn. zm.)
Rada Gminy postanawia:

§ 1
W uchwale nr XXVII/193/13 Rady Gminy Lubanie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2014-2020 zmienionej uchwałami:
1. Nr XXVIII/201/14 Rady Gminy Lubanie z dnia 27 lutego 2014 r.
2. Nr XXIX/207/14 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 marca 2014 r.
3. Nr XXX/215/14 Rady Gminy Lubanie z dnia 5 czerwca 2014 r.
4. Nr XXXI/222/14 Rady Gminy Lubanie z dnia 3 września 2014 r.
5. Nr XXXII/227/14 Rady Gminy Lubanie z dnia 30 października 2014 r.
6. Nr XXXIII/232/14 Rady Gminy Lubanie z dnia 14 listopada 2014 r.

wprowadza się zmiany:
zawarte w załącznikach nr 1 i 2 do uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Rolirad

UZASADNIENIE

do uchwały Nr III/7/14 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2014 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2020

Siódma zmiana uchwały nr XXVII/193/13 Rady Gminy Lubanie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2020 polega na urealnieniu planów:
1) dochodów budżetowych za 2014 rok. Plan dochodów ogółem wynosi - 16.592.368,11 zł.,
2) dochodów bieżących, których plan wynosi - 14.762.082,11 zł.
w tym:
2.1. - dochody z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowego od osób fizycznych
stanowią kwotę 1.623.057,00 zł.
2.2. - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
określono na kwotę 25.000,00 zł.
2.3. - podatki i opłaty, których plan wynosi 5.855.073,00 zł.,
2.4 - subwencji ogólnej w wysokości 4.318.222,00 zł.
2.5 - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, dla których plan
określono kwotą 2.732.698,11 zł.
3) wydatków budżetowych ogółem za rok 2014, których plan wynosi 17.568.539,16 zł.,
4) wydatków bieżących, których plan po zmianach zamknie się kwotą 14.579.094,16 zł.
Wynik budżetu nie ulega zmianie na podstawie proponowanej uchwały i wynosi minus 976.171,05 zł. Podobnie pozostają bez zmian przychody i rozchody budżetu.
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 182.987.95 zł. natomiast różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o wolne środki wynosi 612.851,80 zł.
Plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 7.756.668,57 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano na kwotę 2.328.664,00 zł.
Plan wydatków majątkowych wynosi 2.989.445,00 zł. z czego wydatki na inwestycje kontynuowane stanowią kwotę 1.614.785,00 zł. Na inwestycje nowe zaplanowano 1.356.660,00 zł. Wydatki majątkowe w formie dotacji wynoszą 18.000,00 zł.
Przyjęcie przedstawionych zmian spowoduje dostosowanie planów do dochodów i wydatków wynikających z uchwały budżetowej.
Biorąc powyższe pod uwagę proszę Panie i Panów radnych o podjęcie uchwały o treści wynikającej z projektu.

Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Rolirad


Uchwała Nr III/8/14
Rady Gminy Lubanie
z dnia 29 grudnia 2014 roku

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 i poz. 645) oraz art. 212 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XXVII/194/13 Rady Gminy Lubanie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok zmienionej zarządzeniami i uchwałami:
1. Nr 0050.119.2014 z dnia 9 stycznia 2014 roku Wójta Gminy Lubanie,
2. Nr XXVIII/202/14 z dnia 27 lutego 2014 roku Rady Gminy Lubanie,
3. Nr XXIX/208/14 z dnia 28 marca 2014 roku Rady Gminy Lubanie,
4. Nr 0050.125.2014 z dnia 8 kwietnia 2014 roku Wójta Gminy Lubanie,
5. Nr 0050.127.2014 z dnia 28 kwietnia 2014 roku Wójta Gminy Lubanie,
6. Nr 0050.129.2014 z dnia 22 maja 2014 roku Wójta Gminy Lubanie,
7. Nr XXX/216/14 z dnia 5 czerwca 2014 roku Rady Gminy Lubanie,
8. Nr 0050.134.2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku Wójta Gminy Lubanie,
9. Nr 0050.137.2014 z dnia 23 lipca 2014 roku Wójta Gminy Lubanie,
10. Nr 0050.141.2014 z dnia 19 sierpnia 2014 roku Wójta Gminy Lubanie,
11. Nr XXXI/223/14 z dnia 3 września 2014 roku Rady Gminy Lubanie,
12. Nr 0050.144.2014 z dnia 12 września 2014 roku Wójta Gminy Lubanie,
13. Nr 0050.148.2014 z dnia 25 września 2014 roku Wójta Gminy Lubanie,
14. Nr 0050.150.2014 z dnia 24 października 2014 roku Wójta Gminy Lubanie,
15. Nr XXXII/228/14 z dnia 30 października 2014 roku Rady Gminy Lubanie,
16. Nr XXXIII/233/14 z dnia 14 listopada 2014 roku Rady Gminy Lubanie,
17. Nr 0050.154.2014 z dnia 27 listopada 2014 roku Wójta Gminy Lubanie,
18. Nr 0050.159.2014 z dnia 16 grudnia 2014 roku Wójta Gminy Lubanie

wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1
DOCHODY BUDŻETU w wysokości – 16.572.026,11 zł
zwiększa się do kwoty – 16.592.368,11 zł

2) W § 1 pkt. 1
Dochody bieżące w wysokości – 14.741.740,11 zł
zwiększa się do kwoty – 14.762.082,11 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1

3) W § 2 ust. 1
WYDATKI BUDŻETU w wysokości - 17.548.197,16 zł
zwiększa się do kwoty - 17.568.539,16 zł

4) W § 2 ust. 1 pkt. 1
Wydatki bieżące w wysokości - 14.558.752,16 zł
zwiększa się do kwoty - 14.579.094,16 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2

5) W § 7 ust. 3
Zmienia się wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
zgodnie z załącznikiem nr 3.

6) W § 7 wprowadza się ust. 5 w brzmieniu:
Dochody i wydatki na dofinansowanie zadań własnych gmin przekazane przez jednostki
niezaliczane do sektora finansów publicznych,
zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2                                                                                                                                                Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 3                                                                                                                                                    Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Rolirad


Uchwała Nr III/9/14
Rady Gminy Lubanie
z dnia 29 grudnia 2014 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie
na lata 2015- 2020

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.)

Rada Gminy postanawia:

§ 1
Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubanie na lata 2015 - 2020 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
§ 2
Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2020 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3
1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązań związanych
z realizacją przedsięwzięć okreśonych w załączniku nr 2 do uchwały.
2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja
w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości
działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnić Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w § 3 ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych
realizującym przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2.

§ 4
Uchylić uchwałę Nr XXVII/193/13 Rady Gminy Lubanie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2014-2020 wraz ze zmianami.

§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Rolirad

UZASADNIENIE

do uchwały nr III/9/14 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2014 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2020

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem strategicznym, wieloletnim, który jest niebędny przy prawidłowym dysponowaniu finansami publicznymi.
Przedstawiając nowy projekt WPF-u jednocześnie uchylić należy obecnie obowiązujący dokument przyjęty uchwałą nr XXVII/193/13 w dniu 30 grudnia 2013 oraz jego zmiany.
Zgodnie z art. 230 ustawy o finansach publicznych obowiązkiem Wójta Gminy jako organu wykonawczego jest przedłożenie Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.
Wskaźniki potrzebne do obliczenia wydatków budżetowych to wskaźniki inflacji.
Dochody budżetowe w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:
2015 rok - 15.496.469,00 zł,
2016 rok - 15.957.144,00 zł,
2017 rok - 16.006.808,00 zł,
2018 rok - 16.326.944,00 zł,
2019 rok - 16.509.300,00 zł,
2020 rok - 16.621.200,00 zł.

Wydatki budżetu w poszczególnych latach opisano poniżej:
2015 rok - 14.700.824,20 zł,
2016 rok - 15.396.602,20 zł,
2017 rok - 15.554.721,65 zł,
2018 rok - 15.913.944,00 zł,
2019 rok - 16.210.300,00 zł,
2020 rok - 16.352.656,00 zł.

Zaplanowano na lata 2015-2020 wynik budżetu w postaci nadwyżek w kwotach wskazanych niżej:
2015 rok - 795.644,80 zł,
2016 rok - 560.541,80 zł,
2017 rok - 452.086,35 zł,
2018 rok - 413.000,00 zł.
2019 rok - 299.000,00 zł,
2020 rok - 268.544,00 zł.

Nadwyżki budżetowe przeznacza się na spłatę zobowiązań już zaciągniętych z tytułu kredytów i pożyczek
Kwota długu w latach 2015-2020 przedstawia się następująco (stan na 31 grudnia każdego roku):
2015 rok - 1.993.172,15 zł, tj. 12,86% rocznych dochodów budżetowych,
2016 rok - 1.432.630,35 zł, tj. 8,98% rocznych dochodów budżetowych,
2017 rok - 980.544,00 zł, tj. 6,13% rocznych dochodów budżetowych,
2018 rok - 567.544,00 zł, tj 3,48% rocznych dochodów budżetowych,
2019 rok - 268.544,00 zł, tj. 1,63% rocznych dochodów budżetowych,
2020 rok - 0,00 zł.

Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek w porównaniu do rocznych dochodów budżetowych to:
2015 rok - 5,13 %,
2016 rok - 3,51%,
2017 rok - 2,82%,
2018 rok - 2,53%,
2019 rok - 1,81%,
2020 rok - 1,62%.

Na obsługę długu w latach 2015-2020 zaplanowano następujące kwoty:
2015 rok - 90.978,00 zł,
2016 rok - 80.729,00 zł,
2017 rok - 62.120,00 zł,
2018 rok - 54.500,00 zł,
2019 rok - 41.731,00 zł,
2020 rok - 18.711,00 zł.

Kalkulując wydatki budżetowe przyjęto jak w latach poprzednich dalsze ograniczenia wydatków bieżących.
W uchwale o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2020 przewidziano upoważnienia dla Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań dotyczących przedsięwzięć, do zaciągania zobowiązań z tytułu umów wykraczających poza rok budżetowy.
W związku z tym proszę o podjęcie uchwały o treści zawartej w projekcie.

Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara RoliradOpublikował: Jerzy Chudzyński
Publikacja dnia: 14.01.2015
Podpisał: Jerzy Chudzyński
Dokument z dnia: 05.03.2014
Dokument oglądany razy: 5 433
@ws1.kpsi.pl