RSS
A A A
SmodBIP

Protokoły z sesji Rady Gminy w roku 2014

Protokół Nr XXVIII z sesji Rady Gminy Lubanie                                                                         odbytej w dniu 27 lutego 2014 roku 

Odegrano hymn „Jeszcze Polska nie zginęła”.
Otwarcia obrad dokonała Pani Jadwig Kurant – Przewodnicząca Rady Gminy Lubanie witając radnych oraz gości: Wójta Gminy Pana Sławomira Piernikowskiego,
Zastępcę Wójta Gminy Panią Janinę Mierzwicką, Sekretarza Gminy Panią Irenę Mroczkowską, Skarbnika Gminy Panią Grażynę Pruchnicką, Kierownika Posterunku Policji w Brześciu Kujawskim Pana Henryka Marczewskiego, Radną Powiatową Panią Jadwigę Molenda, Prezesa Koła Emerytów i Rencistów Panią Stanisławę Szczęsną,
Dyrektorów szkół, Kierowników jednostek organizacyjnych,Sołtysów i wszystkich obecnych.

 Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że na stan 15 radnych w sesji bierze udział 14 radnych, co stanowi wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Porządek obrad XXVIII sesji Rady Gminy Lubanie przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu XXVII sesji Rady Gminy.
5. Przyjęcie informacji o średnich wynagrodzeniach na poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczycieli w Szkołach prowadzonych przez Gminę Lubanie.
6. Przedstawienie sprawozdań z działalności Rady Gminy Lubanie oraz jej komisji
za 2013 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Lubanie na 2014 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Lubanie na rok 2014.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii” na rok 2014.
10. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego
w roku 2015.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego do przyznania świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w formie zasiłku celowego dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubanie” w 2014 roku.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w spawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2014-2020.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie
na 2014 rok.
15. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
16. Zakończenie obrad.
Za przyjęciem przedstawionego porządku obrad głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było.
Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że porządek obrad XXVIII sesji Rady Gminy Lubanie został przyjęty.

Do punktu 4
Uwag do protokołu Nr XXVII/13 z sesji Rady Gminy Lubanie z dnia 30 grudnia 2013r.
nie zgłoszono.
Za przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się
nie było.
Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że protokół
z XXVII sesji Rady Gminy został przyjęty bez poprawek.

Do punktu 5
Kierownik Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego w Lubaniu Pani Maria Wójcik przedstawiła informację o średnich wynagrodzeniach na poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Lubanie.
Przewodnicząca Rady Gminy Lubanie Jadwiga Kurant
Informacja o wynagrodzeniu nauczycieli została przedstawiona szczegółowo. Jest to duże obciążenie dla budżetu gminy, ale ustawa określa obligatoryjne naliczanie stawek wynagrodzenia na poszczególnych stopniach awansu zawodowego i musi być tak naliczona i wypłacona.
Informację przyjęto bez uwag.

Do punktu 6
Przewodnicząca rady gminy przedstawiła sprawozdanie z działalności Rady Gminy za 2013 rok.
Pani Jadwiga Kurant przewodnicząca Rady Gminy podziękowała za współpracę w roku ubiegłym Wójtowi Gminy, Zastępcy Wójta oraz pracownikom urzędu i wyraziła nadzieję, że będzie się ona układała pomyślnie również w roku bieżącym. W dalszej części obrad sprawozdania z działalności komisji za 2013 rok przedstawiły następujące osoby:
Pan Ryszard Szczesny – przewodniczący komisji zdrowia, pomocy społecznej, gospodarki komunalnej i porządku publicznego,
Pani Dorota Ciesielska – przewodnicząca komisji budżetu i finansów,
Pani Izabela Zakrzewska – zastępca przewodniczącej komisji oświaty, kultury i sportu,
Pan Andrzej Ulczycki – przewodniczący komisji rolnictwa, gospodarowania mieniem komunalnym
i inwestycji.

Do punktu 7
Przewodnicząca rady gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy
Rady Gminy Lubanie na rok 2014.
Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.
Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została przyjęta uchwała Nr XXVIII/195/14 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Lubanie na rok 2014.

Do punktu 8
Plany pracy komisji przedstawiły następujące osoby:
Pani Małgorzata Juchniewicz – przewodnicząca komisji oświaty, kultury i sportu,
Pan Władysław Makowski – zastępca przewodniczącego komisji zdrowia, pomocy społecznej, gospodarki komunalnej i porządku publicznego,
Pani Dorota Ciesielska – przewodnicząca komisji budżetu i finansów,
Pan Andrzej Ulczycki – przewodniczący komisji rolnictwa, gospodarowania mieniem komunalnym i inwestycji.
Uwag do przedstawionych planów pracy nie zgłoszono.
Przewodnicząca rady gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych rady gminy na 2014 rok.
Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzemieniu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było.
Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XXVIII/196/14 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Lubanie na 2014 rok
Radny Andrzej Ulczycki wystąpił z propozycją powołania komisji do szacowania szkód
w uprawach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę leśną. Zaproponował, by w jej skład weszli przedstawiciele urzędu gminy, delegat izby rolniczej oraz specjalista ośrodka doradztwa rolniczego, ponieważ przedstawiciele kół łowieckich nie szacują sprawiedliwie wyrządzone szkody.
Wójt Gminy Pan Sławomir Piernikowski odpowiadając na tę propozycję poinformował radnego, że szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzynę leśną reguluje ustawa i takiej komisji nie można powołać z Urzędu. W przypadkach spornych, koła łowieckie mogą występować do samorządu o ustalenie mediacji z rolnikiem, co do zgodności oszacowanych strat.

Do punktu 9
Wójt gminy Lubanie Pan Sławomir Piernikowski przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii” na 2014 rok. Fundusz, o którym mowa na ten rok wynosi
74.531,00 zł to tzw. fundusz kapslowy, który stanowią wpłaty z tytułu zezwolenia na sprzedaż alkoholu. W ramach dostępnych środków realizować będziemy zadania mieszczące się w programie oraz spełniające wymogi ustawy. Do końca roku fundusz ten może ulec zmniejszeniu, ponieważ
z chwilą oddania do użytku autostrady zmniejszył się bardzo ruch na szosie E-1 wiele barów przydrożnych straciło obroty i mogą rezygnować z prowadzenia działalności gospodarczej.
Uwag do przedstawionego projektu nie zgłoszono.
Za przyjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było.
Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XXVIII/197/14 w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii” na 2014 rok.

Do punktu 10
Wójt Gminy Lubanie przedstawił projekt uchwały w sprawie nie wyrażania zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku 2015.
Wójt Gminy:
Wyodrębnienie z budżetu gminy funduszu sołeckiego oznacza rozbicie pieniędzy, które można by wykorzystać tylko na ściśle określone cele np. pikniki. Większe inwestycje wymagają większych pieniędzy, stąd preferujemy scalenie pieniędzy i przeznaczenie ich na coś, co długo będzie służyć danemu sołectwu. Z uwagi na powyższe wnoszę o nie wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku 2015.
Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.
Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było.
Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XXVIII/198/14 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku 2015.

Do punktu 11
Kierownik GOPS-u Pani Mariola Danielewska przedstawiła projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w formie zasiłku celowego dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiana” na lata 2014-2020.
Przewodnicząca rady gminy zapytała czy młodzież dojeżdżająca do szkół też korzysta z takiej pomocy?
Kierownik GOPS-u odpowiedziała, że tak, ponieważ młodzież ta pochodzi z rodzin, które korzystają z takiego dożywiania.
Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było.
Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, ze została podjęta uchwała Nr XXVIII/199/14 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w formie zasiłku celowego dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiana” na lata 2014-2020.

Do punktu 12
Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubanie” w 2014 roku.
Jak państwo wiecie, od kilku lat uchwalamy te programy. Podjęta uchwała w tej sprawie
w 2013 roku została uchylona przez Wojewodę i zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały z dnia 22.05.2013r.,
Nr 27/156/13 i że, zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu.
Obecnie udało się zawrzeć umowę ze schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt Domowych „Przyjaciel” w Kutnie na przyjęcie bezdomnych zwierząt (psy, koty) z naszej gminy. W ramach zawartego porozumienia zarezerwowane jest 5 boksów. Jest zawarte również porozumienie
z mieszkańcem gminy na czasowe przyjęcie bezdomnych zwierząt do chwili umieszczenia
w schronisku. Zawarta umowa jest korzystna ponieważ za utrzymanie miejsca w schronisku opłata wynosi 7,90 zł miesięcznie brutto, ponadto dowieziony pies musi być zbadany przez lekarza weterynarii, albo też za jego leczenie będzie trzeba zapłacić w schronisku. Koszt utrzymania zwierząt w innych schroniskach był o wiele droższy i wynosił ok. 1.500 zł miesięcznie. Opłata za utrzymanie 5 miejsc w schronisku wynosi 350,00 zł miesięczniebrutto - ryczałt. Mam prośbę do sołtysów, jeżeli zauważycie wałęsające się psy w swoim sołectwie, a wiadomo czyje są to proszę zwrócić uwagę właścicielowi, aby były trzymane w ogrodzeniu. W przypadku bezpańskich psów proszę zgłosić ten fakt do urzędu gminy, wówczas zostaną podjęte odpowiednie kroki w celu ich wyłapania.
Przewodnicząca rady gminy podziękowała Wójtowi za właściwe rozwiązanie problemu dotyczącego bezdomnych zwierząt w naszej gminie.
Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było.
Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XXVIII/200/14 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubanie” w 2014 roku.

Do punktu 13
Skarbnik Gminy Pani Grażyna Pruchnicka przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2014-2020.
Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.
Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było.
Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, ze została podjęta uchwała Nr XXVIII/201/14 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2014-2020.

Do punktu 14
Skarbnik Gminy Pani Grażyna Pruchnicka przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na 2014 rok.
Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.
Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było.
Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, ze została podjęta uchwała Nr XXVIII/202/14 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na 2014 rok.

Do punktu 15
W ramach punktu interpelacje, zapytania i wolne wnioski głos zabrały następujące osoby:
Wójt Gminy poinformował, że będzie remont i rozbudowa kanalizacji to jest przepompowni nr 5, ponieważ obecny kolektor jest za mały. Rozbudowa będzie od szosy E-1 do Pana Traczyka
w Probostwie Dolnym.
Rady Włodzimierz Woźniak zapytał Wójta czy stary kolektor będzie istniał.
Wójt odpowiedział, że tak.
Dyrektor Zespołu Szkół w Lubaniu Pan Janusz Szałek powiadomił, że szkoła przystąpiła do fundacji „Młodzi Młodym” – informacja ta została uwidoczniona w Internecie Zespołu Szkół, dlatego też prosiłbym o przekazanie 1% przy rozliczaniu się z podatków z Urzędem Skarbowym. Nie jest to obowiązek, tylko prośba. Pozyskane na ten cel pieniądze zostaną przeznaczone na potrzeby tej fundacji zgodnie ze statutem.
Radny Ryszard Szczesny zapytał: czy zostały przekazane grunty na drogę Siutkówek – Przywieczerzyn?
Sołtys Henryk Góralski wystąpił z pytaniem, jeżeli ktoś z mieszkańców gminy w starszym wieku będzie chciał oddać psa do schroniska, czy będzie to możliwe?
Wójt Gminy odpowiadając na powyższe zapytania poinformował, że:
Droga Siutkówek – Przywieczerzyn jest obecnie na etapie rozmów z Generalną Dyrekcją Budowy Autostrad. Mamy ustalone swoje propozycje co do jej naprawy. W terminie do 30 czerwca br. mają być odbudowane nasze drogi powiatowe i gminne. Budowa elektrowni gazowo – parowej będzie zasilana z Tłoczni gazu w Gąbinku. W związku z powyższym będzie musiała być zamknięta droga w miejscowości Lubanie – Krzyżówki, dlatego też zostanie ograniczony ruch dla osób poruszających się tą drogą. Rozważano budowę drogi technicznej, ale na obecną chwilę nie ma takiej możliwości, aby ją wybudować. Przewiduje się zamknięcie drogi na 2 tygodnie, będą ustawione znaki dotyczące objazdu.
Radny Wojciech Chrząszcz – proszę o poinformowanie mieszkańców Gąbinka kurendą, ponieważ mieszkańcy sołectwa Gąbinek też poruszają się tą drogą.
Radny Edward Żychlewicz wystąpił z zapytaniem czy planowana jest naprawa dróg wapienno – żużlowych, ponieważ w okresie zimowym uległy zniszczeniu.
Wójt Gminy poinformował radnego, że w najbliższym okresie planowane są naprawy dróg gminnych.

Do punktu 16
Przewodnicząca rady gminy Pani Jadwiga Kurant stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany i dokonała zamknięcia XXVIII sesji Rady Gminy. Podziękowała serdecznie wszystkim za przybycie i udział w obradach.
Sesja odbyła się w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu i trwała od godz. 10.00 do godz. 13.15.
Na tym protokół zakończono.


Protokołowała                                                                                Przewodnicząca Rady Gminy

Sekretarz Gminy                                                                                                Jadwiga Kurant
Irena Mroczkowska


Protokół Nr XXIX/14                                                                                                                                   z sesji Rady Gminy Lubanie                                                                                                          odbytej w dniu 28 marca 2014 roku

Odegrano hymn „ Jeszcze Polska nie zginęła”
Otwarcia obrad dokonała Pani Jadwiga Kurant – Przewodnicząca Rady Gminy witając radnych oraz gości:
Wójta Gminy Pana Sławomira Piernikowskiego,
Zastępcę Wójta Panią Janinę Mierzwicką,
Sekretarza Gminy Panią Irenę Mroczkowską,
Skarbnika Gminy Panią Grażynę Pruchnicką,
Prezesa Koła Emerytów i Rencistów Panią Stanisławę Szczęsną,
Komendanta Komisariatu Policji w Brześciu Kujawskim Pana Henryka Marczewskiego,
Dyrektorów Szkół,
Kierowników jednostek organizacyjnych,
Sołtysów.

Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że na stan 15 radnych w sesji bierze udział 13 radnych, co stanowi wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Przewodnicząca Rady Gminy zaproponowała zmianę porządku obrad polegającą na dodaniu po punkcie 12 punktu następującej treści:
Punkt 13 – Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2013 roku oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań w 2014 roku w Gminie Lubanie.
W konsekwencji wprowadzenia niniejszej zmiany - interpelacje, wolne wnioski i zapytania oraz zakończenie obrad przesunęłyby się o jeden punkt w górę.

Na sesję weszła Pani Barbara Budzyńska, na sali znajduje się 14 radnych.

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła porządek obrad następującej treści:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy.
5. Przyjęcie informacji Komendanta Komisariatu Policji w Brześciu Kujawskim o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie Lubanie za 2013 r.
6. Przyjęcie sprawozdania z działalności GOPS-u za rok 2013 oraz informacji o skali potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubanie w wybranych obszarach sołectw: Lubanie, Mikanowo A, Mikanowo B, Gąbinek, Kucerz, Probostwo Dolne, Probostwo Górne, Siutkówek, Barcikowo, Włoszyca.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania w zakresie realizacji inwestycji przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Gminy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Lubanie długoterminowej pożyczki na finansowanie zakupu ciągnika z wozem asenizacyjnym do wywozu ścieków.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Lubanie długoterminowej pożyczki na finansowanie remontu – modernizacji i częściowej rozbudowy kanalizacji sanitarnej od narożnika działki nr 52/4 (przepompownia P-1) do narożnika działki nr 52/8 – etap I i od narożnika działki 52/8 do granicy działki 47/5 (przepompownia P-2) – etap II.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2014 – 2020.                                                                           12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na 2014 rok.
13. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2013 roku oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań w 2014 roku w Gminie Lubanie.
14. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
15. Zakończenie obrad.

Za przyjęciem porządku obrad w przedstawionym brzmieniu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że porządek obrad XXIX sesji rady gminy został przyjęty.

Do punktu 4
Uwag do protokołu Nr XXVIII/14 z sesji Rady Gminy Lubanie z dnia 27 lutego 2014 r. nie zgłoszono.

Za przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że protokół z XXVIII sesji Rady Gminy został przyjęty bez poprawek.
                                                                                                                                                                    Do punktu 5
Komendant Komisariatu Policji w Brześciu Kujawskim Pan Henryk Marczewski przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie Lubanie za 2013 r. Pan komendant poinformował również o zmianach jakie zaszły w strukturze organizacyjnej Policji na terenie Powiatu Włocławskiego. Utworzono bowiem komisariaty w Kowalu i Brześciu Kujawskim. Na terenie Chocenia i Izbicy Kujawskiej działać będą posterunki policji, a w Lubrańcu, Chodczu i Lubieniu Kujawskim zespoły dzielnicowych. W związku z tym, od 17 marca policjanci działają na znacznie większym obszarze niż do tej pory. Dodatkowo dwóch mundurowych zostało oddelegowanych do Włocławka na stałe, a jeden udaje się tam raz w tygodniu. Niemniej jednak, pan Komendant obiecał, że mieszkańcy gminy Lubanie mogą nadal czuć się bezpiecznie. Policjanci dołożą wszelkich starań, by nie utracić społecznego zaufania.
Radny Ryszard Szczesny
Chciałabym podziękować panu Komendantowi za złożenie obszernej informacji. Wiele spraw zostało załatwionych dzięki działaniom prewencyjnym policjantów. Proszę o dalszą współpracę i jeszcze raz bardzo dziękuję.
Przewodnicząca Rady Gminy
Cieszy nas fakt, że na tle innych gmin stopień przestępczości w gminie Lubanie nie jest aż tak duży. Mam nadzieję, że pomimo zmian jakie zaszły nadal nasi mieszkańcy będą się czuć bezpiecznie.
Radny Włodzimierz Woźniak
W sprawozdaniu przedstawił pan informacje o czterech wystawionych mandatach za niezachowanie środków przy trzymaniu psów. Czy któryś był wystawiony w gminie Lubanie?
Komendant Henryk Marczewski
Z tego co się orientuję to dwa z nich były z gminy Lubanie.
Radny Władysław Makowski                                                                                                   Chciałbym przyłączyć się do słów pana radnego Szczesnego. Dziękuję za pomoc ze strony policjantów, którzy upominali mieszkańców o prawidłowym utrzymaniu psów. Zachęcam do dalszej współpracy w tym zakresie.

Komendant Henryk Marczewski
Dziękuję za słowa uznania. Musimy razem się wspierać. Policja może walczyć z patologią i przestępczością wspólnie z obywatelami.
Wójt Gminy
Byliśmy pełni obaw, gdy posterunek w Brześciu Kujawskim objął swymi działaniami gminę Lubanie. Pojawiło się wówczas więcej służb prewencyjnych. Stoimy znów na rozdrożu. Powstały komisariat ma większy obszar działań niż do tej pory. Mam nadzieję, że mieszkańcy nadal będą się czuć bezpiecznie.

Innych uwag nie zgłoszono.

Za przyjęciem informacji głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie Lubanie za 2013 rok została przyjęta.

Przewodnicząca Rady Gminy
Pragnę przywitać przybyłego na sesję gościa – księdza kanonika Mariana Jarosa.

Do punktu 6
Sprawozdanie z działalności GOPS-u za rok 2013 oraz informacji o skali potrzeb w zakresie pomocy społecznej przedstawiła Kierownik GOPS-u pani Mariola Danielewska.

Przewodnicząca Rady Gminy
Z przedstawionego sprawozdania wynika, że na pomoc społeczną jest przeznaczana ogromna kwota ponad 2 mln złotych. Największy problem stanowią dłużnicy alimentacyjni. Czy jest szansa na odzyskanie od nich pieniędzy dla osób pokrzywdzonych?
Kierownik GOPS-u
W poprzednim roku udało się odzyskać kwotę ponad 6 tysięcy złotych, co stanowi bardzo mały procent ogólnej kwoty. Niestety, ale bardzo trudno jest wyegzekwować te pieniądze. Często dłużnicy to osoby bezrobotne. Komornicy mogą ściągnąć należności z renty. Jak widać są to jednak małe pieniądze.

Innych uwag nie zgłoszono.

Za przyjęciem informacji głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że sprawozdanie z działalności GOPS-u za rok 2013 oraz informacja o skali potrzeb w zakresie pomocy społecznej zostały przyjęte.

Do punktu 7
Wójt gminy przedstawił projekt uchwały Nr XXIX/203/14 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubanie w wybranych obszarach sołectw: Lubanie, Mikanowo A, Mikanowo B, Gąbinek, Kucerz, Probostwo Dolne, Probostwo Górne, Siutkówek, Barcikowo, Włoszyca.

Wójt Gminy
W ramach wyjaśnień, dodam że zaproszony gość pan Zbigniew Brenda nie mógł wziąć udziału w dzisiejszej sesji . Musiał wyjechać na spotkanie z Marszałkiem Województwa Kujawsko –Pomorskiego. Już po raz kolejny podejmujemy próbę przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.
Ostatnia uchwała z dnia 30 grudnia 2013 r. została uchylona przez Urząd Wojewódzki. Inspektor ds. budownictwa pan Maciej Trzmielewski osobiście udał się do Urzędu Wojewódzkiego do pani dyrektor Marii Czerwińskiej-Klich, aby upewnić się, że tym razem projekt planu jest wykonany prawidłowo. Pani dyrektor stwierdziła, że mapa musi być wykonana w skali 1:2000, czyli ok. 5m x5m. Natomiast logicznym jest to, że tak dużej mapy nie da się sprawnie analizować. Postanowiono więc drukować ją w sekcjach. W kwietniu zawozimy dokumenty do Urzędu Wojewódzkiego i czekamy na ogłoszenie ich w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Mam nadzieję, że tym razem wszystko okaże się być w porządku i plan zostanie zatwierdzony.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.
                                                                                                                                                                    Na podstawie wyników głosowania Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XXIX/203/14 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubanie w wybranych obszarach sołectw: Lubanie, Mikanowo A, Mikanowo B, Gąbinek, Kucerz, Probostwo Dolne, Probostwo Górne, Siutkówek, Barcikowo, Włoszyca.

Do punktu 8
Wójt gminy przedstawił projekt uchwały Nr XXIX/204/14w sprawie zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania w zakresie realizacji inwestycji przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Gminy.

Wójt Gminy
Jesteśmy po przetargu na budowę świetlicy w Kałęczynku. Wygrała firma z Włocławka INSTALTECH, która zobowiązana jest do wykonania zadania za kwotę 228.820,16 zł do 31 października 2014 r. Termin płatności do 28 lutego 2015 roku. Na budowę świetlicy otrzymamy środki z funduszy unijnych. Jednak nie uda nam się ich rozliczyć w tym roku. Termin płatności został ustalony na przyszły rok, aby nie angażować własnych środków.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XXIX/204/14 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania w zakresie realizacji inwestycji przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Gminy.

Do punktu 9
Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały Nr XXIX/205/14 w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Lubanie długoterminowej pożyczki na finansowanie zakupu ciągnika z wozem asenizacyjnym do wywozu ścieków.

Wójt Gminy
Wkład własny gminy na zakup ciągnika z wozem asenizacyjnym wynosi 95.040 zł. Długoterminowa pożyczka zostanie dodatkowo umorzona w 30 %. Resztę pieniędzy otrzymamy z WFOŚiGW.
Przewodnicząca Rady Gminy
Jakie jest przeznaczenie wozu asenizacyjnego?
Wójt Gminy
Ciągnik zostanie wykorzystany na potrzeby gminy. Beczka służyć będzie do utrzymania sieci sanitarnej. Zakład Usług Komunalnych do tej pory wynajmował taki sprzęt płacąc 150 zł/h. Istnieje możliwość także obsługi indywidualnych szamb.

Uwag do przedstawionych projektów uchwał nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XXIX/205/14 w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Lubanie długoterminowej pożyczki na finansowanie zakupu ciągnika z wozem asenizacyjnym do wywozu ścieków.

Do punktu 10
Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały Nr XXIX/206/14 w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Lubanie długoterminowej pożyczki na finansowanie remontu – modernizacji i częściowej rozbudowy kanalizacji sanitarnej od narożnika działki nr 52/4 (przepompownia P-1) do narożnika działki nr 52/8 – etap I i od narożnika działki 52/8 do granicy działki 47/5 (przepompownia P-2) – etap II.

Wójt Gminy
Długoterminowa pożyczka na remont kanalizacji zostanie umorzona w 30%, podobnie jak przy zakupie ciągnika.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XXIX/206/14w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Lubanie długoterminowej pożyczki na finansowanie remontu – modernizacji i częściowej rozbudowy kanalizacji sanitarnej od narożnika działki nr 52/4 (przepompownia P-1) do narożnika działki nr 52/8 – etap I i od narożnika działki 52/8 do granicy działki 47/5 (przepompownia P-2) – etap II.

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła 10 minutową przerwę.

Do punktu 11
Skarbnik gminy przedstawiła projekt uchwały Nr XXIX/207/14 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2014 – 2020.
Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XXIX/207/14 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2014 – 2020.

Do punktu 12
Skarbnik gminy przedstawiła projekt uchwały Nr XXIX/208/14 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na 2014 rok.

Sesję opuszcza Pan Włodzimierz Woźniak, na sali pozostaje 13 radnych.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Na sesję wrócił Pan Włodzimierz Woźniak, na Sali znajduje się 14 radnych.

Przewodnicząca Rady Gminy
Z przedstawionych informacji wynika, że została zmniejszona kwota na subwencję oświatową. Co jest tego przyczyną?

Kierownik ZEAS-u
Przyczyną tego jest mniejsza liczba uczniów o około 25 osób.
Radny Włodzimierz Woźniak
Czy zmniejszenie liczby dzieci wiąże się z niżem demograficznym, czy też z odejściem uczniów do innych szkół?
Kierownik ZEAS-u
O zmniejszonej liczbie uczniów zdecydował niż demograficzny. Kolejne roczniki są znacznie mniejsze w porównaniu do lat poprzednich.
Radna Izabela Zakrzewska
Chciałabym bardzo podziękować za budowę ścieżki rowerowej i szlaku pieszego w miejscowości Mikanowo. Mieszkańcy bardzo się cieszą, że będą mieć piękną, nową drogę.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XXIX/208/14 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na 2014 rok.

Do punktu 13                                                                                                                                  Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2013 roku oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań w 2014 roku w Gminie Lubanie przedstawiła Kierownik GOPS-u pani Mariola Danielewska.

Uwag do przedstawionej informacji nie zgłoszono.

Za przyjęciem informacji głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2013 roku oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań w 2014 roku w Gminie Lubanie zostało przyjęta.

Do punktu 14
W ramach punktu interpelacje, zapytania i wolne wnioski głos zabrały następujące osoby:
Radny Włodzimierz Woźniak
Ostatnio słyszeliśmy o konflikcie rodziny Danielewskich. Z wczorajszego reportażu w TVP1 wynika, że są oni pozbawieni bieżącej wody. Czy istnieje możliwość postawienia tam beczki do wody? Proszę o załatwienie tego problemu Panie Wójcie. W imieniu mieszkańców natomiast pragnę podziękować za częściowe oświetlenie Probostwa Dolnego.
Radny Andrzej Ulczycki
W przedstawionej informacji dotyczącej pomocy społecznej poruszono temat dłużników alimentacyjnych. Moim zdaniem,ten kto nie płaci alimentów nie powinien iść do więzienia, lecz pracować społecznie, zarabiać pieniądze. W więzieniu dostaje posiłki, lekarza, a poszkodowana rodzina cierpi. To nie powinno mieć miejsca.
Wójt Gminy
Chciałbym powiedzieć kilka słów o przetargach, jakie miały miejsce w ostatnim czasie:
- przebudowa ścieżki rowerowej i szlaku pieszego w miejscowości Mikanowo i Lubanie. Złożono 11 ofert, z czego najdroższą przedstawiła firma INODROG z Inowrocławia na kwotę ponad 422 tyś. zł, a najtańszą firma Pawła Piekarskiego z Lubania na kwotę ponad 297 tyś zł i ta druga będzie wykonawcą zadania.
- zakup ciągnika wraz z wozem asenizacyjnym do wywozu ścieków. Wygrała firma AGRO z Grudziądza za kwotę 243.540,00 zł.
- zakup samochodu 9-osobowego specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Ofertę złożyła firma Polmozbyt Holding z Torunia na kwotę 104 tyś zł, z czego wkład własny gminy to 20 tyś zł.
- budowa świetlicy wiejskiej w Kałęczynku. Złożono 6 ofert, z czego najdroższą przedstawiła firma LEWPOL z Aleksandrowa Kujawskiego, a najtańszą firma INSTALTECH z Włocławka na kwotę 228.820.16 zł.
- zakup estrady mobilnej dla gminy Lubanie. Złożono 2 oferty, z których wygrała firma LEMEX z Bolesławca za kwotę ponad 76 tyś zł.
W ostatnim czasie odbyło się spotkanie w Urzędzie Gminy ze starostą włocławskim panem Kazimierzem Kacą, sołtyską Zofią Sołtysiak oraz radnym Andrzejem Ulczyckim. Tematem rozmowy była droga w Ustroniu od „jedynki” do szkoły w Ustroniu. Być może doczeka się ona realizacji naprawy. Pan starosta zaproponował by koszty naprawy po 50% poniosły Starostwo i Gmina. Pojawiła się jednak inna szansa. Na chwilę obecną nie chce zapeszyć, ale mam nadzieję, że uda się tę drogę zrobić w całości i to bez udziału gminnych pieniędzy oraz starostwa. Pan Ulczycki wspominał o dłużnikach alimentacyjnych. Nie my stanowimy przepisy, nie my o tym decydujemy. Prawo jest prawem. Ściągalność pieniędzy faktycznie jest bardzo mała.
Rodzina pani Danielewskiej aktualnie ma dostęp do wody. Przejście do studni zostało odgrodzone i udostępnione. Jest szansa na założenie wody, ale wniosek musi zostać złożony przez właściciela, czyli przez Pana Marka Danielewskiego. Jeżeli taki wniosek wpłynie to na pewno zostanie rozpatrzony. Nie posiadamy w tej chwili beczki do wody, są to duże koszty. Póki co mieszkańcy mają dostęp do studni. Jest to jednak wielkie uniedogodnienie przy chorobie pani Bożeny Danielewskiej.

Innych interpelacji, zapytań i wniosków nie zgłoszono.

Do punktu 15
Przewodnicząca rady gminy Pani Jadwiga Kurant stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany, w związku z czym dokonała zamknięcia XXIX sesji Rady Gminy Lubanie. Podziękowała serdecznie wszystkim za przybycie i udział w obradach.

Sesja odbyła się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu i trwała od godz. 10.05 do godz.12.30.

Na tym protokół zakończono.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant

Protokołowała
Paulina Siuber


Protokół Nr XXX/14
z sesji Rady Gminy Lubanie
odbytej w dniu 5 czerwca 2014 roku

Odegrano hymn „ Jeszcze Polska nie zginęła”.
Otwarcia obrad dokonała Pani Jadwiga Kurant – Przewodnicząca Rady Gminy witając radnych oraz gości:
Wójta Gminy Pana Sławomira Piernikowskiego,
Zastępcę Wójta Panią Janinę Mierzwicką,
Sekretarza Gminy Panią Irenę Mroczkowską,
Skarbnika Gminy Panią Grażynę Pruchnicką,
Radną Powiatową Panią Jadwigę Molendę,
Radnego Powiatowego Pana Jacka Jabłońskiego,
Komendanta Komisariatu Policji w Brześciu Kujawskim Pana Henryka Marczewskiego,
Prezesa Lubańskiego Towarzystwa Piłkarskiego Pana Leona Wiśniewskiego,
Prezesa Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Pana Tadeusza Kurdubskiego,
Kierowników jednostek organizacyjnych,
Sołtysów oraz wszystkich mieszkańców przybyłych na sesję.

Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że na stan 15 radnych w sesji bierze
udział 12 radnych, co stanowi wymagane quorum do podejmowania
prawomocnych uchwał.

Przewodnicząca Rady Gminy zaproponowała zmianę porządku obrad XXX sesji polegającą na dodaniu po punkcie 17 punktu następującej treści:
Punkt 18 – Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Lubanie Porozumienia z Gminą Miasto Włocławek w sprawie wzajemnej współpracy przy realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Włocławka.
W konsekwencji wprowadzenia niniejszej zmiany - interpelacje, wolne wnioski i zapytania oraz zakończenie obrad przesunęły się o jeden punkt w górę.

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła propozycję porządku obrad XXX sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Gminy.
5. Przedstawienie dokumentów związanych z wykonaniem budżetu za rok 2013:
a) Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lubanie,
b) Informacji o stanie mienia komunalnego,
c) Sprawozdania finansowego,
d) Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy,
e) Wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu budżetu gminy przez Wójta Gminy i udzielenia absolutorium,
f) Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy.
6. Dyskusja nad problematyką związaną z wykonaniem budżetu gminy za 2013 rok oraz nad absolutorium dla Wójta Gminy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2013 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lubanie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2013.
9. Rozpatrzenie informacji w sprawie wykonania uchwał Rady Gminy oraz interpelacji i wniosków radnych za 2013 rok.
10. Przyjęcie informacji o zakresie działań podjętych w dziedzinie kultury i rozrywki w gminie Lubanie w roku 2013.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Lubanie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Lubanie długoterminowej pożyczki na finansowanie „Przebudowy ścieżki rowerowej i szlaku pieszego w miejscowości Mikanowo i Lubanie.”
13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Lubanie długoterminowej pożyczki na finansowanie „Zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego z funkcją chemiczno – ekologiczną dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubaniu”.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Lubanie długoterminowej pożyczki na finansowanie „Remontu – modernizacji drogi gminnej 190121C w Ustroniu”.
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2014 – 2020.
16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na 2014 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Lubanie Porozumienia z Gminą Miasto Włocławek w sprawie wzajemnej współpracy przy realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Włocławka.
19. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
20. Zakończenie obrad.

Na sesję przybyła Pani Barbara Budzyńska, na sali znajduje się 13 radnych.

Do proponowanego porządku obrad nie zgłoszono uwag.

Za przyjęciem porządku obrad głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że został przyjęty porządek obrad XXX sesji Rady Gminy.

 Do punktu 4
Uwag do protokołu Nr XXIX/14 z sesji Rady Gminy Lubanie z dnia 28 marca 2014 r. nie zgłoszono.

Za przyjęciem protokołu głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że protokół z XXIX sesji Rady Gminy został przyjęty bez poprawek.

Przed analizą dokumentów związanych z wykonaniem budżetu gminy za rok 2013, Wójt Gminy i Przewodnicząca Rady Gminy złożyli gratulacje oraz kwiaty Panu Henrykowi Marczewskiemu z okazji wygrania konkursu na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Brześciu Kujawskim.
Pan Henryk Marczewski podziękował za złożone gratulacje oraz wyraził zadowolenie z możliwości dalszej współpracy z władzami gminy i jej mieszkańcami.

Do punktu 5
Skarbnik Gminy Pani Grażyna Pruchnicka przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2013, informację o stanie mienia komunalnego gminy oraz sprawozdanie finansowe.

Wójt Gminy przedstawił uchwałę Nr 5/S/2014 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Lubanie sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2013 rok.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Wojciech Chrząszcz przedstawił wniosek komisji rewizyjnej z dnia 26 maja 2014 r. o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy oraz opinię o wykonaniu budżetu gminy Lubanie za 2013 rok.

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała uchwałę Nr 11/Kr/2014 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lubanie o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Lubanie za wykonanie budżetu gminy za 2013 rok.

Do punktu 6
W dyskusji nad problematyką związaną z wykonaniem budżetu gminy za 2013 rok oraz nad absolutorium dla Wójta Gminy udział wzięli:

Radna Dorota Ciesielska
Wnikliwie analizowaliśmy przedstawione przed chwilą dokumenty na Komisji Budżetu i Finansów oraz na Komisji Rewizyjnej, by móc ocenić pozytywnie wykonanie budżetu gminy za rok 2013. Myślę, że otrzymane wyniki są zadowalające i nie jedna gmina chciałaby się takimi pochwalić.
Już po raz czwarty będziemy oceniać wydawanie publicznych pieniędzy. W poszczególnych latach za udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy głosowało:
- w 2011 roku 14 radnych,
- w 2012 roku 11 radnych,
- w 2013 roku 13 radnych.
Przy zarządzaniu gminą powinniśmy kierować się potrzebami mieszkańców, by była ona dobrze postrzegana. Wójt Gminy sprawnie współpracował z radnymi, jednostkami organizacyjnymi czy podmiotami zewnętrzny. W związku z tym, proszę o pozytywne rozpatrzenie wniosku komisji rewizyjnej i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2013.

Wójt Gminy zabrał głos w sprawie wykonania budżetu gminy za rok 2013 ( wystąpienie w załączeniu ).

Innych uwag nie zgłoszono.

Do punktu 7
Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubanie za 2013 rok.

Uwag do projektu nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XXX/209/14 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubanie za 2013 rok.

Do punktu 8
Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lubanie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2013.
Uwag do projektu nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XXX/210/14 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lubanie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2013.

Wójt Gminy odebrał gratulacje i kwiaty z rąk Przewodniczącej Rady Gminy ( podziękowania i gratulacje w załączeniu ), radnych, pracowników urzędu, jednostek organizacyjnych gminy oraz sołtysów.

Wójt Gminy podziękował za jednogłośnie podjętą uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium oraz wyraził ogromną wdzięczność za współpracę przy realizacji gminnych inwestycji Pani Jadwidze Kurant – Przewodniczącej Rady Gminy, Pani Janinie Mierzwickiej – Zastępcy Wójta oraz Pani Grażynie Pruchnickiej – Skarbniczce Gminy wręczając w podziękowaniu kwiaty.

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła 10 minutową przerwę.

Do punktu 9
Wójt Gminy przedstawił informację z wykonania uchwał Rady Gminy Lubanie oraz z realizacji wniosków i interpelacji radnych za rok 2013.

Wójt Gminy
W ramach uzupełnienia dodam, iż w związku z otwarciem autostrady, ruch na krajowej „jedynce” znacznie zmalał. Sądzę, że w tej chwili bezzasadne byłoby uruchomienie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu w m. Mikanowo, o którą wnioskowaliśmy w ubiegłym roku, jeszcze przed uruchomieniem autostrady.
Dokonaliśmy również odbudowy drogi powiatowej w Ustroniu, o którą zabiegaliśmy od ponad 6 lat. Należy tu podziękować Radnemu Panu Andrzejowi Ulczyckiemu, Sołtysce z Ustronia Pani Zofii Sołtysiak, jak i Staroście Włocławskiemu Panu Kazimierzowi Kaca. Dzięki współpracy wielu osób udało się zrealizować w/w inwestycję.
Na zmiany w placówce Poczty Polskiej położonej w gminie Lubanie nie mieliśmy wpływu. Wysyłanie pism nie dało oczekiwanych rezultatów. Aktualnie listonosze udają się do placówki w Bądkowie, skąd dopiero rozwożą listy na terenie Lubania. Poziom świadczonych usług pozostał na niezmienionym poziomie i z tego należy się cieszyć.

Uwag do przedstawionych informacji nie zgłoszono.

Za przyjęciem informacji głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, iż informacja z wykonania uchwał Rady Gminy Lubanie oraz z realizacji wniosków i interpelacji radnych za rok 2013 zostały przyjęte.

Do punktu 10
Inspektor ds. promocji i kultury Pan Jerzy Chudzyński przedstawił informacje o zakresie działań podjętych w dziedzinie kultury i rozrywki w gminie Lubanie w roku 2013.
Radny Andrzej Ulczycki poprosił o przedstawienie poszczególnych imprez, które odbyły się w GOK Lubanie, w związku z licznymi uwagami mieszkańców pod adresem pracy tej placówki.

Innych uwag do przedstawionej informacji nie zgłoszono.

Za przyjęciem informacji głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, iż informacja o zakresie działań podjętych w dziedzinie kultury i rozrywki w gminie Lubanie w roku 2013 została przyjęta.

Do punktu 11
Pani Janina Mierzwicka Zastępca Wójta przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Lubanie.

Janina Mierzwicka – Zastępca Wójta
Dodam, iż uchwała ta nie wnosi żadnych dodatkowych zmian. Zostaje podjęta w związku z koniecznością opublikowania jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Innych uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XXX/211/14 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Lubanie.

Do punktu 12
Wójt Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Lubanie długoterminowej pożyczki na finansowanie „Przebudowy ścieżki rowerowej i szlaku pieszego w miejscowości Mikanowo i Lubanie.”

Uwag do przedstawionego projektu nie zgłoszono.
Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XXX/212/14 w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Lubanie długoterminowej pożyczki na finansowanie „Przebudowy ścieżki rowerowej i szlaku pieszego w miejscowości Mikanowo i Lubanie.”

Do punktu 13
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Lubanie długoterminowej pożyczki na finansowanie „Zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego z funkcją chemiczno – ekologiczną dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubaniu” przedstawił Wójt Gminy.

Wójt Gminy
Planujemy zakupić wóz strażacki do końca lata. Uda nam się to sfinansować dzięki tzw. „funduszowi drzewkowemu”, dotacji z Krajowego Systemu Ratownictwa, pożyczki z WFOŚiGW oraz środków własnych gminy.

Uwag do przedstawionego projektu nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XXX/213/14 w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Lubanie długoterminowej pożyczki na finansowanie „Zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego z funkcją chemiczno – ekologiczną dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubaniu”.
Do punktu 14
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Lubanie długoterminowej pożyczki na finansowanie „Remontu – modernizacji drogi gminnej 190121C w Ustroniu” przedstawił Wójt Gminy.
Radny Andrzej Ulczycki
Chciałbym w imieniu mieszkańca Kolonii Ustrońskiej prosić o wykonanie drogi dojazdowej do jego gospodarstwa. Jest to droga prowadząca do prywatnej posesji, ale ułatwiłaby znacznie do niej dojazd.
Wójt Gminy
Aktualnie ważniejsze jest dla nas dokończenie rozpoczętych inwestycji. Poza tym jest to droga prywatna, prowadząca tylko do jednego domostwa.
Przewodnicząca Rady Gminy
Nie jest wykluczone, że ta droga zostanie z czasem utwardzona. Obecnie ważniejsza jest naprawa dróg istniejących, a zniszczonych przy budowie autostrady.

Innych uwag do przedstawionego projektu nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XXX/213/14 w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Lubanie długoterminowej pożyczki na finansowanie „Remontu – modernizacji drogi gminnej 190121C w Ustroniu”.

Do punktu 15
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2014-2020 przedstawiła Pani Grażyna Pruchnicka – Skarbnik Gminy.

Sesję opuścił Radny Edward Żychlewicz. Na sali znajduje się 12 radnych.

Uwag do przedstawionego projektu nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XXX/215/14 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2014-2020.

Do punktu 16
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Lubanie na 2014 rok przedstawiła Pani Grażyna Pruchnicka - Skarbnik Gminy.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XXX/216/14 w sprawie zmiany budżetu gminy Lubanie na 2014 rok.
Do punktu 17
Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych przedstawił Wójt Gminy.

Wójt Gminy
W związku z zakupem wozu z beczką asenizacyjną podjęliśmy decyzję o możliwości wywozu nieczystości od mieszkańców gminy. Po porównaniu kosztów z innymi gminami i przedsiębiorcami ustaliliśmy stawkę za wywóz nieczystości w takiej kwocie, by nie powodowała ona ponoszenia strat.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XXX/217/14 w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych.

Do punktu 18
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Lubanie Porozumienia z Gminą Miasto Włocławek w sprawie wzajemnej współpracy przy realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Włocławka przedstawił Wójt Gminy.

Wójt Gminy
Ideą ZIT jest współdziałanie samorządów na rzecz maksymalnego wykorzystania wspólnego potencjału. W ramach ZIT Unia chce dofinansowywać projekty służące kompleksowemu rozwiązywaniu problemów. Jako gmina mogliśmy wybrać współpracę z miastem Włocławek lub z powiatem włocławskim. Na ostatnim spotkaniu wójtów i burmistrzów gmina Lubanie zadeklarowała współpracę z miastem Włocławek wraz z tzw. „gminami obwarzankowymi”, czyli tymi które bezpośrednio przylegają do miasta Włocławek oraz dwiema gminami powiatu lipnowskiego.
Podejmowanie uchwały w sprawie przystąpienia do ZIT Włocławka stanowi kolejny krok, umożliwiający podpisanie stosownych porozumień pomiędzy gminami wchodzącymi w skład ZIT Włocławka.

Uwag do przedstawionego projektu nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XXX/218/14 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Lubanie Porozumienia z Gminą Miasto Włocławek w sprawie wzajemnej współpracy przy realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Włocławka.

Do punktu 19
W ramach punktu interpelacje, zapytania i wolne wnioski głos zabrały następujące osoby:

Radny Władysław Makowski
Wnioskuję o przebudowę i modernizację dróg: Janowice – Zapomnianowo oraz Janowice - Kaźmierzewo. Mieszkańcy odnoszą się dość krytycznie w stosunku do działań gminy w zakresie naprawy w/w dróg. Droga Janowice – Kaźmierzewo usypana z białego kamienia utrudnia życie mieszkańcom. Z kolei dobiega końca budowa autostrady, a droga Janowice – Zapomnianowo nadal nie została naprawiona. Proszę o ustosunkowanie się do mojej prośby i dokończenia naprawy tych dróg.

Radny Andrzej Ulczycki
Dziękuję w imieniu własnym oraz pani sołtys Zofii Sołtysiak za zrobienie drogi w m. Ustronie w kierunku szkoły. Serdecznie dziękuję za zrozumienie i współpracę władzom gminy.
Proszę również o sprawdzenie odległości składowania pryzm z kiszonkami oraz obornika od dróg publicznych. Rolnicy coraz częściej zostawiają nieczystości na drogach i należałoby ten problem rozwiązać.

Przewodnicząca Rady Gminy
Droga w m. Ustronie wymagała naprawy. Dzięki współpracy wielu osób udało się wykonać modernizacje w/w drogi. W tej chwili dzieci mają możliwość poruszania się po bezpieczniejszej drodze.

Radny Włodzimierz Woźniak
Ustawa śmieciowa działa już rok czasu. Zauważyłem, że w okresie letnim odpady mokre są wywożone dwa razy, natomiast suche raz w miesiącu. Wnioskuję o zmianę częstotliwości wywozu tych nieczystości. Z rozmów z mieszkańcami gminy wynika, iż odpadów mokrych jest mniej niż suchych. W związku z tym, lepiej byłoby wywozić w okresie letnim dwa razy odpady suche, a raz mokre.

Sołtys Zofia Dogońska
Wnioskuję o naprawę drogi Kaźmierzewo - Ustronie w kierunku autostrady. Mieszkańcy wsi Kaźmierzewo czują się pokrzywdzeni. Samochody wożące materiał potrzebny do budowy autostrady utrudniały nam życie. Byliśmy zmuszeni to tolerować. Droga w Ustroniu w stronę szkoły została zrobiona, będą naprawiane kolejne, a na naszej nic się nie dzieje. Ustronie ma bardzo dobrego radnego, który walczy o dobro mieszkańców. My niestety nie możemy liczyć na naszych radnych.

Sołtys Henryk Góralski
Pragnę poinformować o możliwości odbycia pielgrzymki do Lichenia w dniu 6 lipca 2014 roku. Gorąco zachęcam do wzięcia udziału. Zapisy do dnia 25 czerwca.

Komendant Pan Henryk Marczewski
Dziękuję władzom gminy za dofinansowanie do zakupu oznakowanego radiowozu dla Komisariatu Policji w Brześciu Kujawskim. Wpłynie to na pewno na poprawę bezpieczeństwa w gminie Lubanie.

Wójt Gminy
Na spotkaniu zorganizowanym przez Panią Sołtys Kaźmierzewa wytłumaczyłem, że droga Kaźmierzewo – Ustronie zostanie zrobiona, ale potrzeba na to czasu. Należy ująć taką inwestycję w wieloletniej prognozie finansowej. Trzeba przyjąć ten wydatek do budżetu. I tak też zrobimy. Jeżeli chodzi o podjętą uchwałę w sprawie pożyczki na drogę 190121C Ustronie, była ona już zaplanowana w budżecie.

Radna Barbara Budzyńska
Proszę o pomoc przy zakwaterowaniu oraz wyżywieniu dzieci, które przyjadą na wymianę w okresie wakacyjnym.

Innych interpelacji, zapytań i wniosków nie zgłoszono.

Do punktu 20
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jadwiga Kurant stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany w związku z czym dokonała zamknięcia XXX sesji Rady Gminy Lubanie. Podziękowała serdecznie wszystkim za przybycie i udział w obradach.

Sesja odbyła się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu i trwała od godz. 10.00 do godz.13.55.

Na tym protokół zakończono.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant

Protokołowała
Paulina Siuber


Protokół Nr XXXI/14                                                                                                                                  z sesji Rady Gminy Lubanie                                                                                                      odbytej w dniu 3 września 2014 roku

Odegrano hymn „ Jeszcze Polska nie zginęła” .
Otwarcia obrad dokonała Pani Jadwiga Kurant – Przewodnicząca Rady Gminy witając radnych oraz gości:
Zastępcę Wójta Panią Janinę Mierzwicką,
Sekretarza Gminy Panią Irenę Mroczkowską,
Skarbnika Gminy Panią Grażynę Pruchnicką,
Prezesa Koła Rencistów i Inwalidów Pana Tadeusza Kurdubskiego,
Komendanta Komisariatu Policji w Brześciu Kujawskim Pana Henryka Marczewskiego,
Dyrektorów Szkół,
Kierowników jednostek organizacyjnych,
Sołtysów.

Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że na stan 15 radnych w sesji bierze udział 14 radnych, co stanowi wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Przewodnicząca Rady Gminy zaproponowała zmianę porządku obrad polegającą na dodaniu po punkcie 9 punktu następującej treści:
Punkt 10 – Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Lubanie długoterminowego kredytu na finansowanie „Przebudowy ścieżki rowerowej i szlaku pieszego w miejscowości Mikanowo i Lubanie”.
W konsekwencji wprowadzenia niniejszej zmiany - interpelacje, wolne wnioski i zapytania oraz zakończenie obrad przesunęłyby się o jeden punkt w górę.

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła porządek obrad następującej treści:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Gminy.
5. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia gminy Lubanie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe przyjętych uchwałą Nr XXXVI/238/06 Rady Gminy Lubanie z dnia 26 października 2006 roku w sprawie uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia Gminy Lubanie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2014, a dotyczącego realizacji inwestycji pod nazwą „Remont – modernizacja drogi gminnej Przywieczerzynek – Kalinowiec Nr 190117C”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Lubanie długoterminowego kredytu na finansowanie remontu – modernizacji drogi gminnej 190121C w Ustroniu.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2014 – 2020.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na 2014 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Lubanie długoterminowego kredytu na finansowanie „Przebudowy ścieżki rowerowej i szlaku pieszego w miejscowości Mikanowo i Lubanie”.
11. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
12. Zakończenie obrad.

Za przyjęciem porządku obrad w przedstawionym brzmieniu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.
Na podstawie wyników głosowania Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że porządek obrad XXXI sesji rady gminy został przyjęty.

Do punktu 4
Uwag do protokołu Nr XXX/14 z sesji Rady Gminy Lubanie z dnia 5 czerwca 2014 r. nie zgłoszono.

Za przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że protokół z XXX sesji Rady Gminy został przyjęty bez poprawek.

Przewodnicząca Rady Gminy
Pragnę przywitać przybyłego na sesję gościa – księdza kanonika Mariana Jarosa.

Do punktu 5
Zastępca Wójta przedstawiła projekt uchwały Nr XXXI/219/14 w sprawie aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia gminy Lubanie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe przyjętych uchwałą Nr XXXVI/238/06 Rady Gminy Lubanie z dnia 26 października 2006 roku w sprawie uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia Gminy Lubanie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

Uwag do omówionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że została podjęta uchwały Nr XXXI/219/14 w sprawie aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia gminy Lubanie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe przyjętych uchwałą Nr XXXVI/238/06 Rady Gminy Lubanie z dnia 26 października 2006 roku w sprawie uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia Gminy Lubanie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

Do punktu 6
Zastępca Wójta przedstawiła projekt uchwały Nr XXXI/220/14 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2014 a dotyczącego realizacji inwestycji pod nazwą „Remont – modernizacja drogi gminnej Przywieczerzynek – Kalinowiec Nr 190117C”.

Zastępca Wójta
W gminie Lubanie pozostało już niewiele dróg gruntowych. Droga od Przywieczerzynka w stronę Kalinowca – za wiaduktem w Tadzinie - została częściowo zrobiona przez firmę budującą autostradę. Pozostało jeszcze około 1300 m drogi gruntowej wymagającej utwardzenia. Droga ta prowadzi do trzech mieszkańców naszej gminy. W okresie zimowym najpierw trzeba było odśnieżyć część drogi w gminie Bądkowo, aby dotrzeć do tych domostw. Nawiezione zostaną tam tzw. „frezowiny”, które udało nam się uzyskać od autostrady. Koszt jaki poniesiemy to 70 tysięcy złotych przeznaczone dla firmy, która odpowiednim sprzętem utwardzi drogę z już zabezpieczonych materiałów. Zapłata za usługę nastąpi w przyszłym roku.
Uwag do omówionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że została podjęta uchwały Nr XXXI/220/14 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2014 a dotyczącego realizacji inwestycji pod nazwą „Remont – modernizacja drogi gminnej Przywieczerzynek – Kalinowiec Nr 190117C”.

Do punktu 7
Zastępca Wójta przedstawiła projekt uchwały Nr XXXI/221/14 w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Lubanie długoterminowego kredytu na finansowanie remontu – modernizacji drogi gminnej 190121C w Ustroniu.

Zastępca Wójta
Na poprzedniej sesji podejmowaliśmy uchwałę w sprawie udzielenia pożyczki na remont drogi w Ustroniu. Ponieważ nie otrzymaliśmy pożyczki z Fundacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej z powodu wyczerpania limitu, gmina planuje zaciągnąć kredyt w Kujawsko – Dobrzyńskim Banku Spółdzielczym w Lubaniu. Warunki uzyskania kredytu są lepsze niż w przypadku pożyczki. Sami określamy wysokości rat.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że została podjęta uchwały Nr XXXI/221/14 w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Lubanie długoterminowego kredytu na finansowanie remontu – modernizacji drogi gminnej 190121C w Ustroniu.

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła 10 minutową przerwę.

Do punktu 8
Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały Nr XXXI/222/14 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2014 – 2020.
Sesję opuszcza Pani Dorota Ciesielska, na sali pozostaje 13 radnych.
Sesję opuszcza Pani Izabela Zakrzewska, na sali pozostaje 12 radnych.

Radny Edward Żychlewicz
Podejmujemy dziś uchwałę dotyczącą przeznaczenia 70 tysięcy złotych na inwestycję pod nazwą „Remont – modernizacja drogi gminnej Przywieczerzynek – Kalinowiec”. Proszę w związku z tym o wyjaśnienie dlaczego w przedstawionej przez Panią Skarbnik uchwale znajduje się kwota 120 tysięcy złotych z przeznaczeniem na w/w inwestycję.

Na sesję wróciła Pani Dorota Ciesielska, na sali znajduje się 13 radnych.
Na sesję wróciła Pani Izabela Zakrzewska, na sali znajduje się 14 radnych.

Zastępca Wójta
Jak wspominałam wcześniej udało nam się otrzymać od autostrady „frezowiny” na utwardzenie tej drogi. Pomimo tego, iż dostaliśmy ją za darmo to trzeba dodać ten wydatek do kosztów związanych z wykonaniem zadania.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XXXI/222/14 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2014 – 2020.

Do punktu 9
Skarbnik gminy przedstawiła projekt uchwały Nr XXXI/223/14 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na 2014 rok.

Przewodnicząca Rady
Z przedstawionej przez Panią Skarbnik uchwały wynika, iż w dziale Oświata i wychowanie zwiększono plan wydatków na wypłatę nagród jubileuszowych dla nauczycieli poprzez zmniejszenie planu wydatków rzeczowych. Proszę o wyjaśnienie tej sytuacji.

Skarbnik Gminy
W związku ze zmniejszeniem funduszy na wydatki rzeczowe tj. na materiały i artykuły szkolne, mogłam przeznaczyć zaoszczędzoną kwotę na nagrody jubileuszowe.
Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XXXI/223/14 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na 2014 rok.

Do punktu 10
Zastępca Wójta przedstawiła projekt uchwały Nr XXXI/224/14 w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Lubanie długoterminowego kredytu na finansowanie „Przebudowy ścieżki rowerowej i szlaku pieszego w miejscowości Mikanowo i Lubanie”.

Zastępca Wójta
Jest to kolejna uchwała podjęta na poprzedniej sesji, którą należy zmienić. W/w zadanie inwestycyjne finansowane jest przy udziale środków unijnych. Na uzupełnienie wkładu własnego zaplanowano pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Pożyczka została przyznana, ale Urząd Marszałkowski dysponuje wytycznymi z których wynika, iż gmina korzystająca z dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich nie może korzystać z innych środków publicznych. Po rozpoznaniu wszystkich czynników zdecydowaliśmy się na zaciągnięcie kredytu w Banku Ochrony Środowiska Oddział w Bydgoszczy.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że została podjęta uchwały Nr XXXI/224/14 w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Lubanie długoterminowego kredytu na finansowanie „Przebudowy ścieżki rowerowej i szlaku pieszego w miejscowości Mikanowo i Lubanie”.

Do punktu 11
W ramach punktu interpelacje, zapytania i wolne wnioski głos zabrały następujące osoby:
Radny Andrzej Ulczycki
Wnioskuję o zakup kosiarki bijakowej, która usprawniłaby usuwanie zakrzaczeń, chwastów przy rowach. Droga Kaźmierzewo – Jaranowo jest zarośnięta krzakami. Straż pożarna nie może dostać się do znajdujących się tam hydrantów. Nie wiadomo czy istniejące hydranty są czynne. Powinny być one widoczne, pomalowane na kolor czerwony.
Kierownik ZUK
Rozpoczęliśmy już przeglądy hydrantów na terenie gminy. Jednakże wymaga to czasu. Proszę o zrozumienie i cierpliwość.
Sołtys Zofia Sołtysiak
Na terenie Ustronia powinny znajdować się co najmniej trzy hydranty. Odległości od domostw są bardzo duże. Zanim straż dojedzie do hydroforni w Lubaniu to może już dojść do tragedii.
Sołtys Henryk Góralski
Przeglądy hydrantów powinny być wykonywane przez ZUK w obecności przedstawiciela straży pożarnej. Ułatwiłoby to znajdowanie hydrantów podczas pożaru.
Radny Włodzimierz Woźniak
Proszę o złożenie wniosku do Zarządu Dróg Powiatowych o odblaskowe pasy – znaki poziome – na drodze z Kucerza w stronę Włocławka.

Radny Wojciech Chrząszcz
W zeszłym tygodniu czyszczono pobocza wzdłuż drogi powiatowej na Kucerzu. Dzięki szybkiej interwencji Pani Janiny Mierzwickiej wyczyszczono pobocza również w Gąbinku w stronę Włocławka. Chciałbym za to bardzo podziękować.
Radny Ryszard Szczesny
Dziękuję za nawiezienie „frezowiny” w miejscowości Przywieczerzyn. Jeżeli będzie to możliwe proszę o założenie barierki oraz rozwiązanie problemu trzech nie działających lamp w Przywieczerzynie. Proszę również o wyjaśnienie wykupienia gruntów od rolników na poszerzenie drogi w Przywieczerzynie.
Zastępca Wójta
Uważam, że należy zlikwidować hydranty nieczynne, znajdujące się często za gospodarstwami a zostawić te przy drogach, oznaczone kolorem czerwonym. Cieszę się, że widzą Państwo potrzebę zakupu kosiarki bijakowej. Usprawniłaby ona oczyszczanie poboczy. Mam nadzieję, że w przyszłym roku uda się ją kupić.
Jak tylko zabezpieczymy materiały na barierkę w Przywieczerzynie, to na pewno zostanie ona wykonana.
Awaria oświetlenia w Przywieczerzynie nastąpiła podczas budowy autostrady A1. Podejrzewamy, że zostały przerwane kable.
Droga zlikwidowana w wyniku budowy autostrady Siutkówek – Przywieczerzyn (droga dojazdowa do pól) została włączona w grunty rolników. W zamian za to rolnicy oddadzą część gruntów na poszerzenie drogi łączącej te miejscowości.

W dniu 9 września odbędą się spotkania z mieszkańcami gminy, przez których pola prawdopodobnie będzie przechodzić rurociąg z solanką i wodą. Proszę sołtysów o zawiadomienie wszystkich zainteresowanych.

W związku ze zbliżającymi się wyborami do rad gmin i wyboru wójtów Sekretarz Gminy Pani Irena Mroczkowska przedstawiła kalendarz wyborczy z terminami wykonywania czynności wyborczych.
Zastępca Wójta Pani Janina Mierzwicka w imieniu własnym oraz Wójta Gminy Pana Sławomira Piernikowskiego zaprosiła wszystkich na Dożynki Gminne 2014.

Innych interpelacji, zapytań i wniosków nie zgłoszono.

Do punktu 12
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jadwiga Kurant stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany, w związku z czym dokonała zamknięcia XXXI sesji Rady Gminy Lubanie. Podziękowała serdecznie wszystkim za przybycie i udział w obradach.

Sesja odbyła się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu i trwała od godz. 10.05 do godz.12.00.

Na tym protokół zakończono.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant

Protokołowała
Paulina Siuber


Protokół Nr XXXII/14                                                                                                                                  z sesji Rady Gminy Lubanie                                                                                                         odbytej w dniu 30 października 2014 roku

Odegrano hymn „ Jeszcze Polska nie zginęła”
Otwarcia obrad dokonała Pani Jadwiga Kurant – Przewodnicząca Rady Gminy witając radnych oraz gości:
Zastępcę Wójta Panią Janinę Mierzwicką,
Sekretarza Gminy Panią Irenę Mroczkowską,
Skarbnika Gminy Panią Grażynę Pruchnicką,
Radną Powiatową Panią Jadwigę Molenda,
Prezesa Koła Rencistów i Inwalidów Pana Tadeusza Kurdubskiego,
Dyrektorów Szkół,
Kierowników jednostek organizacyjnych,
Sołtysów.

Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że na stan 15 radnych w sesji bierze udział 14 radnych, co stanowi wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Przewodnicząca Rady Gminy zaproponowała zmianę porządku obrad polegającą na dodaniu po punkcie 9 punktu następującej treści:
Punkt 10 – Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lubanie na lata 2014-2021.
W konsekwencji wprowadzenia niniejszej zmiany - interpelacje, wolne wnioski i zapytania oraz zakończenie obrad przesunęłyby się o jeden punkt w górę.

Przewodnicząca Rady Gminy poddała głosowaniu dodanie wyżej wymienionego punktu.
Za przyjęciem do porządku obrad punktu 10 dotyczącego zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lubanie na lata 2014 -2021 głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła porządek obrad następującej treści:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Gminy.
5. Rozpatrzenie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez gminę Lubanie od samorządu powiatu włocławskiego zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży wydzielonych geodezyjnie z nieruchomości stanowiącej obecnie działkę oznaczoną numerem 138/2 o powierzchni 0,5700 ha położonej w m. Kałęczynek gm. Lubanie, dla której jest prowadzona księga wieczysta nr KW WL1W/00081896/3 w Sądzie Rejonowym we Włocławku – dwóch niezabudowanych działek gruntu.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2014 – 2020.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Lubanie na 2014 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lubanie na lata 2014-2021.
11. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
12. Zakończenie obrad.

Za przyjęciem porządku obrad w przedstawionym brzmieniu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.
Na podstawie wyników głosowania Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że porządek obrad XXXII sesji Rady Gminy został przyjęty.

Do punktu 4
Uwag do protokołu Nr XXXI/14 z sesji Rady Gminy Lubanie z dnia 3 września 2014 r. nie zgłoszono.

Za przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że protokół z XXXI sesji Rady Gminy został przyjęty bez poprawek.

Przewodnicząca Rady Gminy
Pragnę przywitać przybyłego na sesję gościa – księdza kanonika Mariana Jarosa.

Do punktu 5
Skarbnik Gminy Pani Grażyna Pruchnicka przedstawiła informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 r.

Uwag do przedstawionej informacji nie zgłoszono.

Za przyjęciem informacji głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.
Na podstawie wyników głosowania Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 r. została przyjęta.

Do punktu 6
Zastępca Wójta Pani Janina Mierzwicka przedstawiła projekt uchwały Nr XXXII/225/14 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez gminę Lubanie od samorządu powiatu włocławskiego zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych.
Zastępca Wójta
Od 10 lat Rada Gminy w okresie jesiennym podejmuje uchwałę w sprawie przejęcia zadań związanych z odśnieżaniem dróg powiatowych. Zostanie zawarte odpowiednie porozumienie z powiatem włocławskim, dzięki któremu otrzymamy zwrot środków finansowych poniesionych na to zadanie. Mogę również dodać, iż udało się uzyskać wzrost o ok. 15 % stawki za odśnieżanie jednego kilometra drogi.
Zakupiliśmy 200 t piasku oraz sól. W gotowości są również dwa rozrzutniki do piasku. Jak co roku gminę odśnieżać będą jej mieszkańcy, z którymi podpiszemy odpowiednie umowy.

Uwag do omówionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XXXII/225/14 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez gminę Lubanie od samorządu powiatu włocławskiego zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych.

Do punktu 7
Zastępca Wójta Pani Janina Mierzwicka przedstawiła projekt uchwały Nr XXXII/226/14 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży wydzielonych geodezyjnie z nieruchomości stanowiącej obecnie działkę oznaczoną numerem 138/2 o powierzchni 0,5700 ha położonej w m. Kałęczynek gm. Lubanie, dla której jest prowadzona księga wieczysta nr KW WL1W/00081896/3 w Sądzie Rejonowym we Włocławku – dwóch niezabudowanych działek gruntu.
Zastępca Wójta
W miejscowości Kałęczynek znajduje się działka o powierzchni 0,5700 ha.
Agencja Nieruchomości Rolnych przekazała nieodpłatnie na rzecz gminy w/w działkę nie informując o tym mieszkanki wsi Kałęczynek, która dzierżawiła (od ANR) i uprawiała część w/w nieruchomości. W związku z tym, chcemy podzielić działkę na dwie – 0,400 ha i 0,1700 ha oraz umożliwić tej pani wykup działki 0,1700 ha w drodze nieograniczonego przetargu ustnego. W żaden inny sposób gmina nie może sprzedawać działek.
Radny Edward Żychlewicz
Kto wyznacza cenę działki przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu?
Zastępca Wójta
Cenę ustala rzeczoznawca majątkowy, który posiada odpowiednie uprawnienia.

Innych uwag do omówionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XXXII/226/14 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży wydzielonych geodezyjnie z nieruchomości stanowiącej obecnie działkę oznaczoną numerem 138/2 o powierzchni 0,5700 ha położonej w m. Kałęczynek gm. Lubanie, dla której jest prowadzona księga wieczysta nr KW WL1W/00081896/3 w Sądzie Rejonowym we Włocławku – dwóch niezabudowanych działek gruntu.

Sesję opuszcza Pani Izabela Zakrzewska, na sali pozostaje 13 radnych.

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła 10 minutową przerwę.

Do punktu 8
Skarbnik Gminy Pani Grażyna Pruchnicka przedstawiła projekt uchwały Nr XXXII/227/14 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2014 – 2020.

Uwag do omówionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XXXII/227/14 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2014 – 2020.

Do punktu 9
Skarbnik Gminy Pani Grażyna Pruchnicka przedstawiła projekt uchwały Nr XXXII/228/14 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na 2014 rok.

Radny Edward Żychlewicz
Czy można wprowadzić do budżetu gminy ubezpieczenie świetlicy wiejskiej w Kałęczynku?
Zastępca Wójta
Ubezpieczymy świetlicę w Kałęczynku, ale dopiero po całkowitym zakończeniu robót i oddaniu budynku do użytku.

Innych uwag nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XXXI/228/14 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na 2014 rok.

Do punktu 10
Zastępca Wójta przedstawiła projekt uchwały Nr XXXII/229/14 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lubanie na lata 2014-2021.
Zastępca Wójta
We wrześniu br. ksiądz proboszcz Marian Jaros złożył wniosek o dofinansowanie w Urzędzie Marszałkowskim. Przyznana dotacja miałaby zostać przeznaczona na cele kościelne – przebudowę ścieżki procesyjnej wokół kościoła. Okazało się, że uchwała Rady Gminy z 9 sierpnia z 2012 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lubanie na lata 2012-2019 nie zawiera tejże ścieżki. W związku z tym, potrzebne jest podjęcie uchwały zatwierdzającej nowy plan odnowy Lubania. Uważam, że należy pomóc księdzu proboszczowi, który stara się uzyskać dotację i wykorzystać ją na upiększenie terenu wokół kościoła.
Radny Edward Żychlewicz
Czy przebudowa ścieżki procesyjnej będzie również odbywać się przy udziale finansowym gminy?
Zastępca Wójta
Pieniądze będą pochodzić z Urzędy Marszałkowskiego bez udziału gminy.

Innych uwag do przedstawionej uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XXXII/229/14 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lubanie na lata 2014-2021.

Do punktu 11
W ramach punktu interpelacje, zapytania i wolne wnioski głos zabrały następujące osoby:

Radny Edward Żychlewicz
Na ostatniej sesji zgłaszałem usunięcie zakrzaczeń przy drodze Kałęczynek – Sarnówka. Do tej pory ich nie usunięto. Czy istnieje możliwość przeznaczenia większej ilości pieniędzy na przydomowe oczyszczalnie ścieków w przyszłym roku?
Zastępca Wójta
Tak się zdarzyło, iż operator kosiarki poszedł na dłuższy urlop. Byliny rosnące przy tej drodze są już zdrewniałe. Trzeba je najpierw usunąć ręcznie za pomocą narzędzi, a dopiero potem puszczać kosiarkę. W najbliższym czasie mam nadzieję, że uda się tam wjechać i usunąć zakrzaczenia.
Innych interpelacji, zapytań i wniosków nie zgłoszono.

Do punktu 12
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jadwiga Kurant stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany, w związku z czym dokonała zamknięcia XXXII sesji Rady Gminy Lubanie. Podziękowała serdecznie wszystkim za przybycie i udział w obradach.

Sesja odbyła się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu i trwała od godz. 10.05 do godz.12.20.

Na tym protokół zakończono.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant

Protokołowała
Paulina Siuber


Protokół Nr XXXIII/14                                                                                                                                z sesji Rady Gminy Lubanie                                                                                                        odbytej w dniu 14 listopada 2014 roku

Odegrano hymn „ Jeszcze Polska nie zginęła” .
Otwarcia obrad dokonała Pani Jadwiga Kurant – Przewodnicząca Rady Gminy witając radnych oraz gości:
Zastępcę Wójta Panią Janinę Mierzwicką,
Sekretarza Gminy Panią Irenę Mroczkowską,
Skarbnika Gminy Panią Grażynę Pruchnicką,
Radną Powiatową Panią Jadwigę Molenda,
Prezesa Koła Rencistów i Inwalidów Pana Tadeusza Kurdubskiego,
Prezesa Lubańskiego Towarzystwa Piłkarskiego Pana Leona Wiśniewskiego,
Księdza Mariana Jarosa Proboszcza naszej parafii,
Dyrektorów Szkół,
Kierowników jednostek organizacyjnych,
Sołtysów.

Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że na stan 15 radnych w sesji bierze udział 13 radnych, co stanowi wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Przewodnicząca Rady Gminy zaproponowała zmianę porządku obrad polegającą na zmianie treści Punktu 7 – Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Lubanie długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz na wycofaniu z porządku obrad punktu 8 o treści - Podjęcie uchwały o zaciągnięciu zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy dotyczącego rekultywacji składowiska odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Kucerz.

Wykreślenie punktu 8 było jednoznaczne ze stanowiskiem RIO, według którego zadanie inwestycyjne jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, gdzie Wójt upoważniony jest do zaciągania zobowiązań z tytułu zawarcia umowy z wykonawcą bez dodatkowych upoważnień Rady Gminy.

W konsekwencji wprowadzenia niniejszych zmian - interpelacje, wolne wnioski i zapytania oraz zakończenie obrad przesunęłyby się o jeden punkt w dół.

Za wprowadzeniem zmian do porządku obrad głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła porządek obrad następującej treści:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Gminy.
5. Przyjęcie informacji o wynikach analizy oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącej Radny Gminy oraz Wójtowi Gminy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta określonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla celów obliczenia podatku rolnego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Lubanie długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2014 – 2020.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Lubanie na 2014 rok.
10. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
11. Podsumowanie pracy samorządu gminy Lubanie za lata 2010 – 2014.
12. Omówienie dokonań Wójta Pana Sławomira Piernikowskiego w latach 2002-2014 w gminie Lubanie i oddanie Mu należnego hołdu.
13. Zakończenie obrad.

Za przyjęciem porządku obrad w przedstawionym brzmieniu głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że porządek obrad XXXIII sesji Rady Gminy został przyjęty.

Do punktu 4
Uwag do protokołu Nr XXXII/14 z sesji Rady Gminy Lubanie z dnia 30 października 2014 r. nie zgłoszono.

Za przyjęciem protokołu głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że protokół z XXXII sesji Rady Gminy został przyjęty bez poprawek.

Do punktu 5
Przewodnicząca Rady Gminy przedstawił informację o wynikach analizy oświadczeń majątkowych złożonych Jej oraz Wójtowi Gminy.
Uwag do przedstawionej informacji nie zgłoszono.

Za przyjęciem informacji głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych została przyjęta.

Do punktu 6
Zastępca Wójta Pani Janina Mierzwicka przedstawiła projekt uchwały Nr XXXIII/230/14 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta określonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla celów obliczenia podatku rolnego.

Uwag do omówionego projektu uchwały nie zgłoszono.
Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.
Na podstawie wyników głosowania Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XXXIII/230/14 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta określonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla celów obliczenia podatku rolnego.

Do punktu 7
Skarbnik Gminy Pani Grażyna Pruchnicka przedstawiła projekt uchwały Nr XXXIII/231/14 w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Lubanie długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy.
Uwag do omówionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XXXIII/231/14 w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Lubanie długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy.

Do punktu 8
Skarbnik Gminy Pani Grażyna Pruchnicka przedstawiła projekt uchwały Nr XXXIII/232/14 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2014 – 2020.

Uwag do omówionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XXXIII/232/14 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2014 – 2020.

Do punktu 9
Skarbnik Gminy Pani Grażyna Pruchnicka przedstawiła projekt uchwały Nr XXXIII/233/14 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na 2014 rok.

W trakcie przedstawiania projektu uchwały na sesję przybyła radna Barbara Budzyńska, na sali znajduje się 14 radnych.

Radny Edward Żychlewicz
Dlaczego gmina zwraca pieniądze rodzicom za uczęszczanie dzieci do przedszkoli znajdujących się poza naszym terenem?

Kierownik ZEAS
Zgodnie z ustawą gmina jest zobowiązana do zwracania kosztów poniesionych na uczęszczanie dzieci do przedszkoli leżących poza naszym terenem.

Innych uwag nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XXXIII/233/14 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na 2014 rok.

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła 25 minutową przerwę.

Do punktu 10
W ramach punktu interpelacje, zapytania i wolne wnioski głos zabrały następujące osoby:

Radna Barbara Budzyńska
Pragnę podziękować wszystkim radnym, pracownikom urzędu oraz mieszkańcom gminy za pomoc przy organizowaniu pobytu pań z Kazachstanu.

Do punktu 11
Chwilą ciszy uczczono zmarłego Wójta śp. Sławomira Piernikowskiego.
Podsumowania pracy samorządu gminy Lubanie za lata 2010-2014 dokonała Przewodnicząca Rady Gminy, wyróżniając przy tym śp. Wójta Sławomira Piernikowskiego, który był człowiekiem o wielkim sercu, życzliwym, myślącym wyłącznie o potrzebach gminy Lubanie. Przewodnicząca podziękowała jednocześnie wszystkim radnym, dyrektorom szkół, kierownikom jednostek, pracownikom urzędu za rodzinną atmosferę, współpracę oraz działanie na rzecz poprawy wyglądu gminy i dobra mieszkańców. Życzyła również powodzenia wszystkim ubiegającym się o mandat radnego w nadchodzących wyborach samorządowych.
Niniejsze podsumowanie kadencji 2010-2014 stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

Do punktu 12
Omówienie dokonań śp. Wójta Pana Sławomira Piernikowskiego w latach 2002-2014 w gminie Lubanie przedstawiła Zastępca Wójta Pani Janina Mierzwicka. Było to m. in. powstanie wielu nowych dróg, nowej szkoły, parkingów, oczyszczalni ścieków, sali gimnastycznej, boiska ORLIK, świetlic wiejskich, zakup wozu strażackiego, samochodu z możliwością przewozu osób niepełnosprawnych, ciągnika z beczkowozem. Śp. Wójt pozostawił po sobie wiele pomników, które będą przypominać o tym, iż najważniejsza była dla niego gmina Lubanie i dla niej poświęcił wszystko.
Dokonania Wójta Sławomira Piernikowskiego omówione przez Panią Janinę Mierzwicką stanowią załącznik Nr 2 do protokołu.

Głos zabrali również:
Radna Małgorzata Juchniewicz
Miałam wielkie szczęście współpracować ze śp. Wójtem Sławomirem Piernikowskim. Dzięki Niemu gmina stała się wzorem gospodarności dla innych gmin. Żyje nam się lepiej, wygodniej, bezpieczniej. Dobro gminy było zawsze dla Niego na pierwszym miejscu. Życzę przyszłemu wójtowi, by rządził równie gospodarnie, uczciwie jak to było do tej pory.

Radna Irena Troszyńska
Pani Irena Troszyńska przedstawiła wierszyk napisany dla śp. Wójta Sławomira Piernikowskiego. Stanowi on załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu.

Radna Dorota Ciesielska
Funkcja wójta wymaga odpowiedzialności, wielu wyrzeczeń. Sukces samorządowy to wszystkie działania, inwestycje służące mieszkańcom gminy. Taki właśnie sukces odniósł śp. Wójt Sławomir Piernikowski współpracując z podległymi jednostkami, pracownikami.

Radny Andrzej Ulczycki
Chciałbym dziś podziękować śp. Sławomirowi Piernikowskiemu za wszystko czego dokonał w Ustroniu i wsiach ościennych. Dzięki Niemu nadal istnieje szkoła Ustroniu, działa świetlica w OSP, posiadamy lepsze oświetlenie ulic. Chylę czoła przed Wójtem i dziękuję wszystkim radnym za współpracę.

Radny Ryszard Szczesny
Dziękuję za odbudowę wielu dróg, za miłą współpracę i życzę powodzenia w nadchodzących wyborach.

Sołtys Henryk Góralski
W imieniu wszystkich sołtysów dziękuję za dar, jakim był śp. Sławomir Piernikowski. Nie wszyscy pamiętają jak tonęliśmy w błocie, a teraz mamy piękne drogi. Gmina stała się bezpieczniejsza. Pokonywał wszystkie przeciwności stawiając na pierwszym miejscu zawsze dobro mieszkańców Lubania.
Do punktu 13
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jadwiga Kurant stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany, w związku z czym dokonała zamknięcia XXXIII sesji Rady Gminy Lubanie. Podziękowała serdecznie wszystkim za przybycie i udział w obradach.

Po wyczerpaniu porządku obrad sesji wszyscy radni udali się na cmentarz, by złożyć kwiaty na grobie zmarłego Wójta Sławomira Piernikowskiego.

Sesja odbyła się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu i trwała od godz. 10.05 do godz.13.00.

Na tym protokół zakończono.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant

Protokołowała
Paulina Siuber

Załącznik Nr 1

Szanowna Pani Wójt, Szanowni Radni, Sołtysi, Goście.

Po raz ostatni spotykamy się w takim gronie. Za kilka dni wygasa szósta kadencja Rady Gminy przypadająca na lata 2010-2014. Pani Wójt w swym późniejszym wystąpieniu przedstawi najważniejsze zadania jakie zostały zrealizowane przez ostatnie 12 lat tj. ostatnie trzy kadencje Wójta śp. Sławomira Piernikowskiego.

Ze swej strony myślę, że 4-letni okres nasza Rada dobrze wykorzystała, robiąc wszystko co możliwe, by polepszyć warunki życia mieszkańców dbając o drogi, szkoły, kanalizacją, kulturę, sport itp. Lubanie jeszcze bardziej wypiękniało stanowiąc obiekt zazdrości dla sąsiednich gmin.

Osiągnęliśmy to wszystko dzięki wytworzonej dobrej atmosferze, uczciwej pracy, wzajemnego zrozumienia, zaufania i zgody. Jednak w pierwszym rzędzie zawdzięczamy to Osobie, która była wspaniałym szefem, doświadczonym organizatorem i koordynatorem, człowiekiem wielkiego serca, kultury i życzliwości dla każdego.

To przede wszystkim Jemu zawdzięcza Lubanie tak wiele dobra, które zrodziło się na naszych oczach i z naszym udziałem. Śp. Wójt Sławomir Piernikowski był przez 12 lat pierwszą osobą w lubańskiej społeczności i mniemam, że jeszcze długo zostanie w naszej wdzięcznej pamięci.

Cieszę się, że mogłam za Jego sprawą doświadczyć wielu nowych przeżyć, pogłębić wiedzę, odkryć nieznane mi dotąd obszary wiedzy o samorządności. Jemu to zawdzięczam, wszak przekonał mnie do przyjęcia funkcji Przewodniczącej Rady. Dziś jestem dumna, że mogłam współpracować z Nim dla dobra nas wszystkich.

Szanowni Radni, pozwólcie, że w Waszym również imieniu podziękuję całemu zespołowi pracowników Urzędu Gminy, a przede wszystkim Zastępcy Wójta Pani Janinie Mierzwickiej za to, że Lubanie traktuje jakby to była jej rodzinna miejscowość. Chylę czoła, bo wprowadza mnie w zadziwienie Jej pełna poświęcenia praca zawsze, a szczególnie podczas ostatnich trudnych miesięcy.
Jesteśmy Pani za to bardzo wdzięczni i zobowiązani!

Za współpracę dziękuję również Pani Sekretarz Irenie Mroczkowskiej oraz Pani Skarbnik Grażynie Pruchnickiej, wszystkim kierownikom działów i jednostek administracyjnych, także Pani Jadwidze Bylickiej i Pani Paulinie Siuber, które w pracy z Radą zastąpiły Panią Aleksandrę Bednarek. Myślę, że to była dobra współpraca.

Jesteśmy wdzięczni Dyrektorom szkół za wszelkie spotkania z nimi i dziećmi na imprezach szkolnych, za zaproszenia na koncerty organizowane w GOK i imprezy sportowe organizowane przez LTP w Lubaniu.

Dziękuję też sołtysom – wszak wspierali nasze działania przekazując aktualne problemy dotyczące ich mieszkańców, byli naszymi łącznikami.

Uważam, iż dzięki podjętej swego czasu mądrej decyzji dotyczącej Komisariatu Policji w Brześciu Kujawskim mamy szczęście współpracować z komendantem Panem Henrykiem Marczewskim, bardzo przez nas szanowanym za sposób w jaki traktuje tych, o których bezpieczeństwo jest zatroskany wraz ze swoimi podwładnymi.

Pragnę też podziękować Pani Jadwidze Molendzie – radnej powiatowej – była bowiem naszym stałym gościem.

Wszystkim dziękuję za dobrą , owocną współpracę.
Szanowni Radni, to była prawdziwa przyjemność przewodniczyć pracy tak zaangażowanej i odpowiedzialnej grupie. Cieszę się, że nie straciliśmy do siebie zaufania i szacunku, a wręcz odwrotnie wspólne troski o dobro jakim jest nasza „Mała Ojczyzna”, a w niej losy jej mieszkańców, pozwoliły nam się lepiej poznać i zaprzyjaźnić. By upamiętnić okres naszej współpracy proszę Panią Wójt o wręczenie „Podziękowań”.

Na zakończenie, z uwagi na fakt, iż nie startuję w najbliższych wyborach życzę, by wszyscy, którzy ubiegają się o mandat radnego otrzymali najwyższą możliwą liczbę głosów, a Pani W-ce Wójt - by mogła dalej cieszyć się zasłużonym sumienną pracą uznaniem mieszkańców Lubania i została z nami.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant

Lubanie, 14 listopada 2014 r.

Załącznik Nr 2

„Pomimo, że każda chwila radości trwa niezmiernie krótko, a później znika, zawsze jednak zostawia za sobą trwałą nadzieję i jeszcze trwalsze wspomnienie”
Jean Paul

Te trwałe wspomnienia o Wójcie Sławomirze Piernikowskim będą trwać niezmiernie długo, bo pozostawił po sobie pomniki, które przypominać będą większości mieszkańców gminy o jego 12-to letniej pracy na rzecz gminy i jej mieszkańców.
Razem z nim 12 lat temu rozpoczęłam wspólną pracę w samorządzie lubańskim. Pamiętam pierwsze dni nowo rozpoczynającej się I kadencji, kiedy to śp. Wójt przejmując Urząd bez zastanawiania się podjął decyzję o doprowadzeniu do kilku zagród sieci wodociągowej w m. Siutkówek, a następnie zaczął rozważać co winno się zrobić, aby Urząd był przyjazny dla mieszkańców, a każdy obywatel gminy mógł być należycie przyjęty i obsłużony w Urzędzie.
Stłoczeni w kilku pomieszczeniach pracownicy Urzędu nie mieli żadnych warunków do pracy. Jedną z pierwszych decyzji było zagospodarowanie pustego od kilku lat budynku po Ośrodku Zdrowia na Urząd.
Pamiętam jak wspólnie planowaliśmy rozmieszczenie biur do późnych godzin popołudniowych, a następnie urządzaliśmy pomieszczenia ażeby 19 marca 2003 roku przenieść Urząd do nowych pomieszczeń.
Pierwsze lata 2003-2004 to okres spłacania zobowiązań za wykonane lub rozpoczęte inwestycje jak: gimnazjum, oczyszczalnia ścieków, kanalizacja, zakupiony autobus czy też dokończenie budowy sali gimnastycznej.
Czas nieubłagalnie „pędził”, potrzeby były ogromne i oczekiwania społeczeństwa również. Mieszkańcy oczekiwali na budowę nowej szkoły podstawowej, dróg o nawierzchni utwardzonej, modernizacji szkół w Przywieczerzynie i Ustroniu. Brak było dokumentacji przygotowanej pod potrzeby zadań, które były pilne i konieczne, a te przygotowane spędzały sen z powiek Wójtowi, chociażby budowa szkoły zaplanowana na 5-metrowych zbiornikach wodnych.
Pamiętam długie rozmowy przekonywujące sąsiadów, ażeby wyrazili zgodę na zmianę lokalizacji szkoły podstawowej, bo już wtedy Wójt myślał o placu zabaw dla przedszkolaków.
Od 2004 r. rozpoczęły się główne inwestycje gminne jak:
- budowa dróg gminnych – około 30 km, wszystkie osiedla otrzymały drogi utwardzone i chodniki;
- wykonano najbardziej nieprzejezdne drogi w gminie ( Probostwo Dolne, Mikanowo A – B, itp.);
- w 2004 roku zmodernizowane zostały szkoły w Przywieczerzynie i Ustroniu;
- w 2005 roku rozpoczęliśmy budowę szkoły i jej wyposażenie w Lubaniu.
W międzyczasie powstał parking w centrum Lubania, zginęło drewniane ogrodzenie działki tzw. organistówki, wykonano nowe chodniki w Lubaniu i gmina zaczęła nabierać uroku pięknej osady.
Następne lata to wytężona praca śp. Wójta, ażeby rozpocząć nowe zadania związane z kanalizacją, dokończenie budowy wodociągów:
- wybudował na przestrzeni 12 lat ponad 15 km sieci kanalizacyjnej;
- zagospodarował budynek GOK na właściwe cele;
- zakupił drugi autobus do dowożenia dzieci, samochód dla Urzędu, ciągnik, przyczepę.
Musiał również podejmować trudne tematy i niewdzięczne jak likwidacja szkoły podstawowej w Gąbinku, ale cieszył się bardzo, że GOK w Lubaniu rozpoczął właściwą pracę reaktywując zespół folklorystyczny „Kujawy Nadwiślańskie”. Cieszył się z osiągnięć i nagród, wiele razy uczestniczył w wyjazdach i był na każdym występie.
Nie zmarnowane zostały przez śp. Wójta wysiłki poprzedników włożone w sport Lubańskiego Towarzystwa Piłkarskiego, utrzymując je na wysokim poziomie, troszcząc się również o warunki treningowe – modernizując stadion, a następnie budując małe boisko przyszkolne. Ale to nic innego, jak upór i determinacja Wójta doprowadziły do zakupu gruntów i powstania boiska wielofunkcyjnego „ORLIK”.
Niezaprzeczalnym jest fakt, że dbał o wszystkich mieszkańców gminy troszcząc się o bezpieczeństwo, spokój i doposażając w sprzęt jednostki OSP. Był inicjatorem powstania jednostki w Ustroniu, zakupując samochód i rozbudowując remizę strażacką, podobnie jak w Janowicach i Lubaniu. Największym jednak marzeniem, które spełniło się i zobaczył je przed śmiercią to wóz bojowy dla OSP Lubanie. Swoją rozwagą wprowadził spokój w jednostkach OSP, współpracując z każdym bez względu na poglądy i opcje.
Spełniło się jego marzenie o utworzeniu orkiestry i wyposażenie w instrumenty oraz stroje. Nie omieszkał pomóc innym, przekonując radnych o zakupie dzwonów dla parafii, oświetlenia kościoła i pomnika Jana Pawła II. Pomagał pozyskać działkę pod budowę banku w centrum Lubania, postarała się o położenie chodnika na cmentarzu i wiele innych mniej znaczących prac, inwestycji, bądź uznanych jako koniecznych, o których zapomniano lub się nie pamięta.
O ostatnich latach nie będę przypominać, bo robimy to na zebraniach wiejskich podsumowując kadencję III obecnej rady.
Podsumowując 12 letni okres pracy naszego śp. Wójta nie sposób pominąć wspomnień o powołaniu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół, Zakładu Usług Komunalnych, które służą mieszkańcom gminy.
Walczył i zabiegał, ażeby mieszkańcom żyło się lepiej i wygodniej, chociażby o przejściu nad autostradą w Janowicach, o Spółce Wodnej, której był inicjatorem, a działa do dziś.
Dla nas wszystkich – radnych, pracowników, sołtysów był nie tylko przełożonym, Wójtem, ale kolegą, przyjacielem. Porozmawiał, zapytał się o zdrowie, rodzinę, zawsze uśmiechnięty, z poczuciem humoru. Bo proszę Państwa, taki był nasz Wójt – człowiek, którego szanowali wszyscy, a on szanował każdego człowieka.
Kiedyś pewien filozof powiedział:
„ Nie trzeba być bogaczem, by ofiarować coś cennego drugiemu człowiekowi. Można podarować mu odrobinę swego czasu i uwagi”,
a tego śp. Wójt Piernikowski nie żałował nikomu.

Dziękuję!

Zastępca Wójta
Janina Mierzwicka

Załącznik Nr 3

Panie Wójcie Sławku,
Jakby to było,
żeby wierszyka dla Ciebie nie było.
W kilku słowach chcemy Ci za wszystko podziękować,
za to co dla nas zrobiłeś.
Nie siedziałeś w domu z żoną, rodziną,
tylko do wozu wsiadałeś
i całą gminę objeżdżałeś.
Zjeździłeś autostrady, pilnowałeś
szosy doglądałeś, aby dobrze powstawały.
Kawały nam opowiadałeś,
które nam się podobały.
Dla strażaków nie oszczędzałeś
i orkiestrę pięknie ubrałeś.
Miałeś plany, marzenia i jeszcze dużo do zrobienia.
Ale los okrutny, choroba i Bóg tak chciał,
że Cię nam zabrał.
Jednym słowem brakuje nam Ciebie,
ale dobrze będziesz miał w niebie.
Was wszystkich tu proszę o miłe i dobre wspomnienia,
no i czasem grobu odwiedzenia.

Radna Gminy Lubanie
Irena Troszyńska


Protokół Nr I/14                                                                                                                                            z sesji Rady Gminy Lubanie                                                                                                         odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku

Odegrano hymn „ Jeszcze Polska nie zginęła”
Otwarcia obrad dokonał Pan Ryszard Szczesny – Radny Senior witając radnych oraz gości:
Zastępcę Wójta Gminy minionej kadencji Panią Janinę Mierzwicką,
Sekretarza Gminy Panią Irenę Mroczkowską,
Skarbnika Gminy Panią Grażynę Pruchnicką,
Przewodniczącą Terytorialnej Komisji Wyborczej w Lubaniu Panią Stanisławę Szczęsną,
Księdza Proboszcza Mariana Jarosa,
Dyrektorów szkół podstawowych,
Kierowników jednostek organizacyjnych,
Sołtysów oraz wszystkich mieszkańców przybyłych na sesję.

Przewodniczący obrad stwierdził, że na stan 15 radnych w sesji bierze udział 15 radnych, co stanowi wymagane quorum do prowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał.

Minutą ciszy uczczono pamięć niedawno zmarłego sołtysa wsi Probostwo Dolne Pana Henryka Góralskiego.

Głos zabrała Pani Stanisława Szczęsna, Przewodnicząca Terytorialnej Komisji Wyborczej w Lubaniu w wyborach przeprowadzonych dnia 16 listopada 2014 r.
Po odczytaniu treści zaświadczenia stwierdzającego wybór radnego, Pani Stanisława Szczęsna wręczyła je zainteresowanym.

Do punktu 3
Przewodniczący obrad Pan Ryszard Szczesny przystąpił do omówienia ceremonii ślubowania radnych.
Przewodniczący obrad Pan Ryszard Szczesny
Złożenie ślubowania przez radnych jest warunkiem nabycia przez nich praw do wykonywania mandatu.
Ślubowanie odbędzie się w ten sposób, że po odczytaniu przeze mnie roty ślubowania, radny wyczytany z listy wypowie słowo ślubuję. Informuję, że każdy z radnych może dodatkowo wypowiedzieć zwrot „ Tak mi dopomóż Bóg”. O odczytanie listy radnych proszę radnego najmłodszego wiekiem czyli Pana Błażeja Wesołowskiego.
Pozwolą Państwo, że jako pierwszy złożę ślubowanie. Proszę wszystkich o powstanie.

Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców.
Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Teraz proszę radnych, których nazwiska wyczyta Pan Błażej Wesołowski o złożenie ślubowania.

Pozostali radni złożyli ślubowanie w następującej kolejności;
1. Agnieszka Augustyniak
2. Barbara Budzyńska
3. Dorota Ciesielska
4. Małgorzata Juchniewicz
5. Izabela Karasiewicz
6. Wojciech Kaszubski
7. Jadwiga Krusińska
8. Jarosław Kulpa
9. Magdalena Łapciak
10. Barbara Rolirad
11. Grzegorz Skarupski
12. Błażej Wesołowski
13. Izabela Zakrzewska
14. Edward Żychlewicz

Do punktu 4
Porządek obrad inauguracyjnej sesji Rady Gminy Lubanie przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ślubowanie radnych.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Przewodniczącego Rady.
5. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady prowadzenia sesji od Radnego Seniora.
6. Zakończenie obrad I sesji Rady.

Za przyjęciem przedstawionego porządku obrad głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący obrad stwierdziła na podstawie wyników głosowania, że porządek obrad I sesji Rady Gminy Lubanie został przyjęty.

Do punktu 5
W ramach pierwszego punktu procedury Przewodniczący obrad Pan Ryszard Szczesny zaproponowała następujący regulamin wyboru Przewodniczącego Rady Gminy:
1. Głosowanie jest tajne, radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady Gminy z nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Za głosy ważne uznaje się te, które są oddane na kartkach z pozostawionym nie więcej niż jednym nie skreślonym nazwiskiem, a wybrany zostaje ten kandydat, który uzyska bezwzględną większość głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady.
3. W celu przeprowadzenia wyborów Rada Gminy powołuje trzyosobową Komisję Skrutacyjną, która przygotuje karty do głosowania, przeprowadzi wybory i ustali wyniki głosowania.
4. Karty do głosowania przygotuje Komisja Skrutacyjna, umieszczając na nich nazwiska i imiona w kolejności alfabetycznej i opatrując je pieczęcią Rady Gminy.
5. Dla zebrania głosów Komisja posługuje się urną.
6. Z przeprowadzonego głosowania Komisja sporządzi protokół, który powinien zawierać:
a) skład Komisji Skrutacyjnej,
b) nazwiska i imiona kandydatów,
c) podanie liczby:
oddanych głosów,
głosów nieważnych,
głosów ważnie oddanych.
7.Protokół Komisji Skrutacyjnej podpisany przez wszystkich jej członków odczytuje przewodniczący Komisji

Uwag do zaproponowanego regulaminu nie zgłoszono.

Za przyjęciem regulaminu wyboru Przewodniczącego Rady Gminy głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący obrad poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Rady Gminy.

Radna Barbara Budzyńska
Na stanowisko przewodniczącego rady gminy zgłaszam kandydaturę Pani Barbary Rolirad. Pani Rolirad posiada doświadczenie w pracy radnego, które zdobyła podczas kadencji Rady Gminy Lubanie 2006-2010. Moim zdaniem jest to osoba, która sprawnie poprowadzi radę gminy i na pewno sprosta zadaniom stawianym przed przewodniczącym.
Radna Dorota Ciesielska
Zgłaszam kandydaturę Pani Małgorzaty Juchniewicz.

Radna Barbara Rolirad oraz radna Małgorzata Juchniewicz wyraziły zgodę na kandydowanie.

Wobec braku innych zgłoszeń Przewodniczący obrad dokonał zamknięcia listy kandydatów na przewodniczącego rady gminy.

W następnej kolejności Przewodniczący obrad poprosił o zgłaszanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej.

Do pracy w Komisji Skrutacyjnej zgłoszono:
Radną Magdalenę Łapciak – zgłoszona przez radnego Wojciecha Kaszubskiego,
Radną Agnieszkę Augustyniak- zgłoszona przez radnego Edwarda Żychlewicza,
Radnego Jarosława Kulpę-zgłoszony przez radną Barbarę Rolirad.
Radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej.

Wobec braku innych zgłoszeń Przewodniczący obrad dokonał zamknięcia listy kandydatów do pracy w Komisji Skrutacyjnej.

Przewodniczący obrad przeprowadził głosowanie w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w następującym składzie:
Radna Magdalena Łapciak
Radna Agnieszka Augustyniak
Radny Jarosław Kulpa.

Za powołaniem Komisji Skrutacyjnej w przedstawionym składzie głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący obrad ogłosił przerwę w obradach celem przygotowania przez Komisję Skrutacyjną wyborów.

Po wznowieniu obrad Komisja Skrutacyjna w składzie:
Radna Agnieszka Augustyniak – Przewodnicząca Komisji
Radna Magdalena Łapciak – Członek Komisji,
Radny Jarosław Kulpa – Członek Komisji
przeprowadziła głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Lubanie.

Wyniki głosowania ogłosiła Przewodnicząca Komisji Radna Agnieszka Augustyniak ( protokół Komisji Skrutacyjnej w załączeniu ).

Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Lubanie.

Uwag do projektu nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący obrad stwierdził na podstawie wyników głosowania, że Rada Gminy podjęła uchwałę Nr I/1/14 w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Lubanie.

Przewodniczący obrad przekazał dalsze prowadzenie sesji Przewodniczącej Rady Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy
Serdecznie dziękuję swoim wyborcom za oddanie na mnie głosów bez których nie mogłabym zaistnieć jako radna. Dziękuję koleżankom i kolegom radnym za powierzenie mi stanowiska Przewodniczącego Rady Gminy. Szanuję również decyzję tych , którzy nie udzielili mi swojego poparcia. Pełnienie funkcji przewodniczącego to przede wszystkim wielka odpowiedzialność ale myślę, że przez kolejne cztery lata nasza współpraca będzie przebiegać w zgodzie mając na względzie dobro mieszkańców.

Radna Izabela Zakrzewska
Działając zgodnie z § 106 ust. 2 zgłaszam powstanie klubu radnych KWW „ Ponad Podziałami”.

Radna Małgorzata Juchniewicz
Jedną trzecią składu obecnej rady stanowią nauczyciele, w związku z tym składam wniosek, aby sesje odbywały się po godzinie czternastej. Pełnienie przez nauczycieli funkcji radnego nie może bowiem wpływać na obniżenie poziomu nauczania.
Przewodnicząca Rady Gminy
Przyjmuję działalność klubu radnych do wiadomości. Jednocześnie informuję, iż nasz komitet w pełni popiera zgłoszony wniosek.

Do punktu 6
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Barbara Rolirad stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany w związku z czym dokonała zamknięcia I sesji Rady Gminy Lubanie. Podziękowała serdecznie wszystkim za przybycie i udział w obradach.

Sesja odbyła się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu i trwała od godz. 13.00 do godz.13.50.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący obrad
Ryszard Szczesny

Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Rolirad

Protokołowała
Inspektor ds. obsługi rady gminy
Aleksandra Bednarek


Protokół Nr II/14                                                                                                                                           z sesji Rady Gminy Lubanie                                                                                                             odbytej w dniu 9 grudnia 2014 roku

Odegrano hymn „ Jeszcze Polska nie zginęła”
Otwarcia obrad dokonała Pani Barbara Rolirad – Przewodnicząca Rady Gminy witając radnych oraz gości:
Posłankę Panią Domicelę Kopaczewską,
Starostę Włocławskiego Pana Kazimierza Kacę,
Członka Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pana Sławomira Kopyścia,
Zastępcę Wójta Gminy minionej kadencji Panią Janinę Mierzwicką,
Sekretarza Gminy Panią Irenę Mroczkowską,
Skarbnika Gminy Panią Grażynę Pruchnicką,
Dyrektorów szkół podstawowych,
Kierowników jednostek organizacyjnych,
Sołtysów oraz wszystkich mieszkańców przybyłych na sesję.

Przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że na stan 15 radnych w sesji bierze udział 14 radnych, co stanowi wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Przewodnicząca Rady Gminy zaproponowała zmianę porządku obrad polegającą na dodaniu po punkcie 3 Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy punktów następującej treści:
- przyjęcie protokołu z I sesji Rady Gminy,
- wybór wiceprzewodniczących Rady Gminy,
- podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji Rady Gminy i ustalenia przedmiotu ich działania,
- podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy,
- interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
W konsekwencji wprowadzenia niniejszych zmian Zakończenie obrad przesunie się do punktu 9.

Uwag do proponowanej zmiany ani innych propozycji nie zgłoszono.

Za przyjęciem zmiany porządku obrad głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że zmiana porządku obrad II sesji rady gminy została przyjęta.

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła porządek obrad z uwzględnieniem wprowadzonych zmian, który przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Lubanie.
4. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Gminy.
5. Wybór wiceprzewodniczących Rady Gminy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji Rady Gminy i ustalenia przedmiotu ich działania.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lubanie.
8. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
9. Zakończenie obrad sesji Rady.

Uwag do przedstawionego porządku obrad nie zgłoszono.

Za przyjęciem przedstawionego porządku obrad głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że porządek obrad II sesji Rady Gminy Lubanie został przyjęty.

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła wszystkich obecnych na sesji o powstanie.

W pierwszej kolejności Pani Stanisława Szczęsna Przewodnicząca Terytorialnej Komisji Wyborczej w Lubaniu wręczyła Pani Larysie Krzyżańskiej zaświadczenie stwierdzające jej wybór na stanowisko Wójta Gminy Lubanie.

Wójt Gminy Lubanie Pani Larysa Krzyżańska złożyła ślubowanie następującej treści:

Obejmując urząd Wójta Gminy Lubanie, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy.
Tak mi dopomóż Bóg.

Posłanka Pani Domicela Kopaczewska
Pani Przewodnicząca, Pani Wójt, Wysoka Rado, Szanowni Goście oraz mieszkańcy gminy. Muszę przyznać, iż dzisiejszy dzień jest dla mnie szczególny. Jestem tu nie tyle z obowiązku co z serca. Wiele lat temu pracowałam z tatą Larysy, przez co poznałam ją jako człowieka prawego, pracowitego i uczciwego. Myślę, że jej wychowanie w duchu społecznikostwa oraz cechy osobiste przyczynią się do dalszego rozwoju gminy. Ze swej strony gwarantuje wsparcie oraz pomoc, jeśli będzie to potrzebne.
Pani Wójt jak i mieszkańcom gratuluje.
Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Sławomir Kopyść
Dla każdej wspólnoty chwila wyboru swego przedstawiciela to chwila szczególna. Dziś zarówno gmina Lubanie jak i cały region mają święto. Rozpoczyna się kolejny etap myślenia o przyszłości. Na pewno spotkamy się z Panią Wójt, by porozmawiać o przyszłości gminy pod kątem pozyskania środków na nowe inwestycje. Rozdzieleniem środków unijnych zajmuję się bowiem sejmik województwa. Spotykać będziemy się również z Panem Starostą czy Prezydentem Miasta Włocławek. Przed Panią Wójt oraz radą gminy wyzwanie , by efektywnie wykorzystać dostępne środki. Życzę Pani Wójt, by realizowała cele, marzenia oraz zamierzenia własne jak i poprzedników. Życzę wszystkim Państwu, byśmy za cztery lata spotkali się w gminie jeszcze bardziej rozwiniętej.
Gratuluje Pani Wójt jak i mieszkańcom gminy.
Starosta Włocławski Pan Kazimierz Kaca
Pani Przewodnicząca, Państwo Radni, Szanowni Goście.
Dziękuję, że dziś mogę uczestniczyć w zaprzysiężeniu Wójta Pani Larysy Krzyżańskiej. Przed kilkunastu laty Pani tato był moim nauczycielem, a dziś stoję tu jako starszy kolega Pani Wójt ,która staje się kontynuatorem tradycji rodzinnych. Występowałem już na tej sali kilkakrotnie przy okazji współpracy z poprzednią władzą, z którą wiele udało się nam zrobić. Sądzę, że z Panią Wójt będziemy kontynuować współpracę a kiedy zajdzie taka potrzeba wzajemnie się wspierać. Muszę stwierdzić, że gmina Lubanie choć mała to jedna z najpiękniejszych w powiecie. Najwspanialszą rzeczą jest budować i zostawiać ślad, który przetrwa kolejne lata. Życzę Pani Wójt, by gmina się dalej rozwijała. Każdy sukces Pani Wójt to również sukces gminy. Zarówno sukces gminy to i sukces dla Pani Wójt. Serdeczne gratuluje Pani Wójt.
Przewodnicząca Rady Gminy
Szanowna Pani Wójt, w imieniu Rady Gminy Lubanie składam najserdeczniejsze gratulacje. Mam nadzieję, że rozpoczynająca się kadencja przyniesie wiele satysfakcji z pełnionej funkcji. Życzę wielu sukcesów i zadowolenia, a nade wszystko wytrwałości w dążeniu do tych celów, które służą całemu społeczeństwu.
Pragnę podziękować ustępującej Radzie Gminy za pełną zaangażowania pracę na rzecz lokalnej społeczności. Słowa podziękowań kieruję również do Zastępcy Wójta Pani Janiny Mierzwickiej i Przewodniczącej Rady Gminy kadencji 2010 – 2014 Pani Jadwigi Kurant, których praca zaowocowała wieloma przedsięwzięciami i budowaniem dobrego wizerunku naszej gminy. Pełniłyście Panie zaszczytną a zarazem niełatwą służbę. Życzę dużo zdrowia, radości z każdego dnia, dalszych sukcesów w pracy społecznej oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
Wójt Gminy Pani Larysa KrzyżańskaPoczątek formularza
Każdy głos oddany na mnie w obydwu turach wyborów był bardzo cenny. Z całego serca dziękuję za każde spotkanie i za zaufanie, jakim mnie Państwo obdarzyliście. Kampanię wyborczą prowadziłam w sposób kulturalny, pozytywny, odzwierciedlający moje podejście do społeczeństwa. Dziś wiem, że to był dobry wybór. 60 % poparcia to wynik o jakim mogłam marzyć, a jednak stał się faktem. Dziękuję za zaangażowanie i wsparcie radnym Komitetu Lubańska Wspólnota Samorządowa oraz radnym, którzy w trosce o dobro Mieszkańców poparli mnie w II turze wyborów.
Przepraszam, że odwołam się do spraw bliskich mojemu sercu. Niezwykła to chwila i niezwykły to dzień. Historia zatoczyła koło. Dane mi jest kontynuować dzieło rozpoczęte kiedyś przez mojego tatę. A mogę to uczynić, dzięki Wam Drodzy Mieszkańcy, którzy uwierzyliście, że łączy nas wspólny cel, jakim jest dobro naszej gminy. Wasza odwaga, mądrość i odpowiedzialność sprawiły, że stoję dzisiaj w tym miejscu. Dziękuję.
Dziękuję moim rywalom, bo ich poczynania mobilizowały mnie do jeszcze bardziej wytężonej pracy i utwierdzały w słuszności mojej decyzji- kandydowaniu na urząd wójta.
Szanowni Państwo !
Dzisiejsza sesja zainagurowała rozpoczęcie VII kadencji reaktywowanego samorządu w Polsce. Jestem trzecim wybranym wójtem gminy Lubanie. Osiągnięcia Rady Gminy i śp. Wójta Sławomira Piernikowskiego ostatnich trzech kadencji są nam znane, dlatego muszę odnieść się do historii, żeby powstał prawdziwy obraz rozwoju naszej Małej Ojczyzny. Dynamiczny rozwój naszej gminy rozpoczął się w 1990 r. Pierwszym wójtem w wolnej Polsce w gminie Lubanie został mój tata. W trudnych czasach, kiedy musiał zaczynać praktycznie wszystko od początku sprawdził się jako bardzo dobry gospodarz. Przez 12 lat i 6 miesięcy stawiał na nogi naszą gminę. Pamiętam jak opowiadał, że kiedy objął urząd wójta musiał zaciągnąć kredyt na pensję dla pracowników urzędu i nauczycieli, bo w gminnej kasie nie było ani grosza. Zawsze miał wizję rozwoju gminy. Dzięki talentowi politycznemu, uczciwości i gospodarności, bez możliwości korzystania ze środków unijnych, bez podatku jaki wpływa do budżetu z Tłoczni Gazu w Gąbinku, bez znacznych wpływów z podatku od nieruchomości, realizował wraz z grupą radnych wielkie inwestycje już wtedy o standardzie europejskim. M.in. budowa oczyszczalni ścieków, wysypiska śmieci, budowa sieci wodno-kanalizacyjnej, telefonizacji, budowa nowego budynku gimnazjum, hali sportowej, stadionu, wykonanie wielu nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych, pomnik Jana Pawła II, zakup autokaru Scania. Był prezesem Straży Pożarnej i klubu LTP. Każdy kibic pamięta awans do IV ligi. Przykro było patrzeć, jak te naprawdę wielkie dokonania, przy o wiele mniejszym budżecie były przez następców lekceważone. Jak dobrze, że tak wielu z nas pamięta tamte czasy i że nie udało się wszystkiego zatrzeć w pamięci. Moim zadaniem będzie kontynuowanie i dbanie o dziedzictwo jakie zostawił mój ojciec i jego następcy. Dzięki tak dobrze zbudowanym fundamentom, możliwy był dalszy rozwój gminy. Większe możliwości inwestycyjne dla gmin pojawiły się wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Moim zdaniem w pełni nie wykorzystaliśmy szansy, jaką otworzyły przed nami fundusze europejskie. Dlatego musimy zwiększyć aktywność gminy w sięganiu po środki unijne. Gmina potrzebuje fachowców, którzy zajmą się tym w sposób profesjonalny. To jest największe wyzwanie, jakie stoi przed nami. Wyciągniemy rękę po każdą złotówkę, po każde euro , które może przyczynić się do postępu cywilizacyjnego naszej gminy. Działania te wymagają rozważnego planowania, skuteczności, a przede wszystkim determinacji, której mi nie brakuje.
Będę systematycznie dążyć do realizacji zadań zawartych w programie wyborczym. Na początek naszym priorytetem będzie budowa nowego budynku przedszkola, budowa i naprawa dróg, w pierwszej kolejności w sołectwach położonych za drogą krajowa 91, instalacji oświetlenia drogowego i zwiększenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Duże inwestycje wymagają większej ilości czasu na przygotowanie, jednakże dla dobra mieszkańców niektóre zmiany chciałabym wprowadzić jak najszybciej. Od stycznia 2015 r. dla mieszkańców gminy Lubanie będzie udostępniona bezpłatnie hala sportowa. Również od stycznia będzie możliwość korzystania w Urzędzie Gminy z bezpłatnych porad prawnych. Od przyszłego roku szkolnego uczniowie gimnazjum będą mogli uczyć się jęz. niemieckiego. W polityce zatrudnienia będę kierować się rzetelnością. By nie sparaliżować pracy Urzędu Gminy, doświadczeni pracownicy przez następne pół roku będą wdrażać i przygotowywać młodszych kolegów i koleżanki do nowych stanowisk pracy. Zmiana ta musi nastąpić w sposób płynny, nie wpływający negatywnie na działanie urzędu i obsługę mieszkańców. Chcę rozpocząć działania na rzecz wzmocnienia aktywności mieszkańców poprzez wyodrębnienie w budżecie środków na fundusze sołeckie o których będą decydować mieszkańcy. Założymy stowarzyszenie w celu niesienia pomocy materialnej w trudnych sytuacjach życiowych, ale także uzdolnionym dzieciom i młodzieży. Będziemy wspierać rozwój Ochotniczej Straży Pożarnej, poprzez włączenie kolejnych jednostek do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego, Lubańskiego Towarzystwa Piłkarskiego i wielu innych organizacji społecznych działających na terenie gminy. To tylko niektóre z planowanych zmian.
Pragnę stworzyć gminę nowoczesną i przyjazną dla ludzi. Będę uczciwym i dobrym gospodarzem, wsłuchującym się w głos społeczeństwa i konsultującym najważniejsze decyzje.
Wierzę w dobro jakie jest w każdym człowieku, dlatego zachęcam wszystkich, byśmy razem czuli się współgospodarzami. Proszę o wsparcie całej Rady Gminy, pracowników Urzędu Gminy i mieszkańców. Moim hasłem wyborczym było łączyć, nie dzielić, a dzisiaj chciałabym dodać: więcej czynić, mniej mówić. Mam nadzieję, że za 4 lata czyny będą najlepszym świadectwem mojej pracy. Dziękuję.

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła 10 minutową przerwę.

Wójt Gminy odebrała kwiaty i gratulacje od radnych, sołtysów, dyrektorów szkół ,kierowników jednostek organizacyjnych, pracowników podległych jednostek oraz mieszkańców gminy.

Do punktu 4
Uwag do protokołu Nr I/14 z sesji Rady Gminy Lubanie z dnia 1 grudnia 2014 r. nie zgłoszono.

Za przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych , głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że protokół z I sesji Rady Gminy został przyjęty bez poprawek

Do punktu 5
Przewodnicząca Rady Gminy zaproponowała następujący regulamin wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy:
1.Głosowanie jest tajne, radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady Gminy z nieograniczonej liczby kandydatów.
2.Za głosy ważne uznaje się te, które są oddane na kartkach z pozostawionym nie więcej niż dwoma nie skreślonymi nazwiskami, a wybrany zostaje ten kandydat, który uzyska bezwzględna większość głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady.
3.W celu przeprowadzenia wyborów Rada Gminy powołuje Komisję Skrutacyjną, która przygotuje karty do głosowania, przeprowadzi wybory i ustali wyniki głosowania.
4.Karty do głosowania przygotuje Komisja Skrutacyjna, umieszczając na nich nazwiska i imiona w kolejności alfabetycznej i opatrując je pieczęcią Rady Gminy.
5.Dla zebrania głosów Komisja posługuje się urną.
6.Z przeprowadzonego głosowania Komisja sporządzi protokół, który powinien zawierać:
a) skład Komisji Skrutacyjnej,
b) nazwiska i imiona kandydatów,
c) podanie liczby:
oddanych głosów,
głosów nieważnych,
głosów ważnie oddanych.
7.Protokół Komisji Skrutacyjnej podpisany przez wszystkich jej członków odczytuje przewodniczący Komisji.
Uwag do zaproponowanego regulaminu nie zgłoszono.

Za przyjęciem regulaminu wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o zgłaszanie kandydatur na Wiceprzewodniczących Rady Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy
Zgłaszam kandydaturę radnej Barbary Budzyńskiej oraz radnego Edwarda Żychlewicza. Są to osoby z doświadczeniem w pracy radnego i liczę na ich pomoc.

Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie w wyborach na Wiceprzewodniczących Rady Gminy.

Wobec braku innych zgłoszeń Przewodnicząca Rady Gminy przeprowadziła głosowanie w sprawie zamknięcia listy kandydatów.

Za zamknięciem listy kandydatów głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

W następnej kolejności Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o zgłaszanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej.

Do pracy w Komisji Skrutacyjnej zgłoszono:
Radną Magdalenę Łapciak – zgłoszona przez radnego Grzegorza Skarupskiego,
Radną Agnieszkę Augustyniak- zgłoszona przez radną Magdalenę Łapciak,
Radnego Jarosława Kulpę-zgłoszony przez radnego Edwarda Żychlewicza.
Radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej.

Wobec braku innych zgłoszeń Przewodnicząca Rady Gminy dokonała zamknięcia listy kandydatów do pracy w Komisji Skrutacyjnej.

Przewodnicząca Rady Gminy obrad przeprowadziła głosowanie w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy w następującym składzie:
Radna Magdalena Łapciak
Radna Agnieszka Augustyniak
Radny Jarosław Kulpa.

Za powołaniem Komisji Skrutacyjnej w przedstawionym składzie głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła przerwę w obradach celem przygotowania przez Komisję Skrutacyjną wyborów.

Po wznowieniu obrad Komisja Skrutacyjna w składzie:
Radna Agnieszka Augustyniak – Przewodnicząca Komisji
Radna Magdalena Łapciak – Członek Komisji,
Radny Jarosław Kulpa – Członek Komisji
przeprowadziła głosowanie w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Lubanie.

Wyniki głosowania ogłosiła Przewodnicząca Komisji radna Agnieszka Augustyniak ( protokół Komisji Skrutacyjnej w załączeniu ).

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru dwóch Wiceprzewodniczących Rady Gminy Lubanie.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr II/2/14 w sprawie stwierdzenia wyboru dwóch Wiceprzewodniczących Rady Gminy Lubanie.

Do punktu 6
Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie powołania komisji Rady Gminy i ustalenia przedmiotu ich działania.

Wszyscy radni wyrazili zgodę na pracę w poszczególnych komisjach, w tym na pełnienie funkcji przewodniczących komisji.
Nieobecny na sesji radny Błażej Wesołowski zgodę na pracę w komisjach wyraził w stosownym oświadczeniu pisemnym.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr II/3/14 w sprawie powołania komisji Rady Gminy i ustalenia przedmiotu ich działania.

Do punktu 7
Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lubanie.
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że wynagrodzenie wójta pozostaje na poziomie roku 2010. Jednocześnie dodała, iż diety radnych i sołtysów pozostają na dotychczasowym poziomie.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, iż została podjęta uchwała Nr II/4/10 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.

Do punktu 8
W ramach punktu interpelacje, zapytania i wolne wnioski głos zabrała
Sołtys Sołectwa Kucerz Irena Troszyńska, która przedstawiła wierszyk przygotowany na okoliczność rozpoczynającej się kadencji radnych oraz wójta gminy ( tekst w załączeniu ).

Innych interpelacji, zapytań i wniosków nie zgłoszono.

Do punktu 9
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Barbara Rolirad stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany w związku z czym dokonała zamknięcia II sesji Rady Gminy Lubanie. Podziękowała serdecznie wszystkim za przybycie i udział w obradach.
Sesja odbyła się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu i trwała od godz. 14.00 do godz.15.15.

Na tym protokół zakończono.

Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Rolirad

Protokołowała
Inspektor ds. obsługi rady gminy
Aleksandra Bednarek


Protokół Nr III/14                                                                                                                                         z sesji Rady Gminy Lubanie                                                                                                          odbytej w dniu 29 grudnia 2014 roku

Odegrano hymn „ Jeszcze Polska nie zginęła”
Otwarcia obrad dokonała Pani Barbara Rolirad – Przewodnicząca Rady Gminy witając radnych oraz gości:
Sekretarza Gminy Panią Irenę Mroczkowską,
Skarbnika Gminy Panią Grażynę Pruchnicką,
Prezesa Koła Emerytów i Rencistów Panią Stanisławę Szczęsną,
Prezesa Koła Kombatantów i Inwalidów Wojennych Pana Tadeusza Kurdubskiego,
Dyrektorów szkół podstawowych,
Kierowników jednostek organizacyjnych,
Sołtysów oraz wszystkich mieszkańców przybyłych na sesję.

Przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że na stan 15 radnych w sesji bierze udział 14 radnych, co stanowi wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Uwag do proponowanego porządku obrad nie zgłoszono.

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła porządek obrad następującej treści:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gminy.
5. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zatwierdzenia planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2015 rok dla zakładu budżetowego.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2014 – 2020.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na 2014 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2015 – 2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2015.
11. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
12. Zakończenie obrad.

Za przyjęciem przedstawionego porządku obrad głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że porządek obrad III sesji Rady Gminy Lubanie został przyjęty.

Na sesję przybyła Pani Dorota Ciesielska, na sali znajduje się 15 radnych.

Do punktu 4
Uwag do protokołu Nr II/14 z sesji Rady Gminy Lubanie z dnia 9 grudnia 2014 r. nie zgłoszono.

Za przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych , głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że protokół z II sesji Rady Gminy został przyjęty bez poprawek

Do punktu 5
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Grzegorz Skarupski przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr III/5/14 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjne na 2014 rok.

Do punktu 6
Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Lubaniu Pan Tadeusz Pałgan przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2015 rok dla zakładu budżetowego.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr III/6/14 w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2015 rok dla zakładu budżetowego.

Do punktu 7
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2014 – 2020 przedstawiła Pani Grażyna Pruchnicka - skarbnik gminy.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr III/7/14 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2014 – 2020.

Do punktu 8
Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie budżetu gminy Lubanie na rok 2014 przedstawiła Pani Grażyna Pruchnicka - skarbnik gminy.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr III/8/14 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na rok 2014.                                                                                                                                                   
Do punktu 9
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2015 – 2020 przedstawiła Pani Grażyna Pruchnicka - skarbnik gminy.
Sekretarz gminy Pani Irena Mroczkowska przedstawiła uchwałę Nr 3/WPF/2014 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2015-2020.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr III/9/14 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2015 – 2020.

Do punktu 10
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2015 przedstawiła Pani Grażyna Pruchnicka – skarbnik gminy.
Sekretarz gminy Pani Irena Mroczkowska przedstawiła uchwałę Nr 3/P/2014 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2015.

Przewodnicząca Rady Gminy
Z przedstawionego projektu wynika, iż budżet 2015 roku będzie trudny w realizacji i na pewno wiele razy zmieniany. Dziękuję Pani Skarbnik oraz pracownikom finansowym za wysiłek włożony w utworzenie tego budżetu.

Innych uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr III/10/14 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na lata 2015 .

Do punktu 11
W ramach punktu interpelacje, zapytania i wolne wnioski głos zabrała
Przewodnicząca Rady Gminy
Dzisiejsza sesja jest ostatnią sesją w roku 2014, ale zaledwie III sesją w nowej kadencji Rady Gminy . W związku z tym pozwólcie państwo, że nie będę dokonywać podsumowania pracy ale skupię się na rzeczach bardziej przyjemnych i bardzo istotnych, ważnych. Pragnę podziękować wszystkim, którzy w mijającym roku ciężko pracowali dla dobra naszej gminy, a więc: radnym, pracownikom Urzędu Gminy, sołtysom, jednostkom organizacyjnym na terenie gminy, Lubańskiemu Towarzystwu Piłkarskiemu, sportowcom, strażakom, służbie zdrowia, policji, przedstawicielom instytucji i organizacji działających na terenie, wszystkim przyjaciołom gminy, władzom powiatowym, parlamentarzystom. Podziękowania składam wszystkim mieszkańcom gminy za współpracę, ale także za konstruktywną krytykę. Dziękuję serdecznie za życzenia spływające dla radnych od szkół, urzędu i innych jednostek organizacyjnych. Życzę aby zbliżający się Nowy Rok 2015 przyniósł wiele głębokich i radosnych przeżyć, wewnętrznego spokoju, wytrwałości i powodzenia w codziennych trudach, wielu odważnych marzeń i mądrych decyzji. Szczęśliwego Nowego Roku.
Radna Małgorzata Juchniewicz
W imieniu mieszkańców sołectwa Mikanowo B składam petycję w sprawie konieczności zainstalowania lampy oświetleniowej na słupie trakcji elektrycznej znajdującym się obok posesji Mikanowo nr 94.
Pisemna petycja została przekazana na ręce Przewodniczącej Rady Gminy.
Sołtys Sołectwa Kaźmierzewo Pani Zofia Dogońska
Chciałabym zapytać jak w tym roku będzie rozwiązana sprawa z odśnieżaniem.
Przewodnicząca Rady Gminy
Z tego co się orientuje ogłoszony został konkurs na odśnieżanie skierowany do rolników posiadających odpowiedni sprzęt. W dniu dzisiejszym konkurs będzie rozstrzygnięty. Może więcej na ten temat powie Pani Sekretarz.
Sekretarz Gminy
Jak co roku gmina zostanie podzielona na sektory, które odśnieżane będą przez osoby, które wzięły udział w konkursie i złożyły najkorzystniejsze oferty. W dniu dzisiejszym konkurs zostanie rozstrzygnięty, po czym podpisane zostaną umowy o odśnieżanie dróg położonych w gminie Lubanie. Dziś z samego rana podsypane zostały przejazdy kolejowe oraz rondo w centrum Lubania.
Sołtys Sołectwa Kucerz Pani Irena Troszyńska
Sołtysi powinni mieć numery telefonów do osób, które na danym terenie będą prowadziły odśnieżanie. Pozwoli to w razie potrzeby na kontakt z właściwą osobą. Tak było w ubiegłym roku.
Sekretarz Gminy
Tak będzie i w tym roku. Zaraz po podpisaniu umów numery telefonów zostaną sołtysom przekazane.
W imieniu Pani Wójt i swoim zapraszam na obiad zaraz po zakończeniu sesji. Na ten Nowy Rok życzę Państwu wszystkiego dobrego, przede wszystkim zdrowia i spokoju w rodzinach.
Przewodnicząca Rady Gminy
W imieniu swoim i Pani Wójt zapraszam na przywitanie Nowego Roku i symboliczną lampkę szampana, które odbędzie się na parkingu przy banku.

Innych interpelacji, zapytań i wniosków nie zgłoszono.

Do punktu 12
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Barbara Rolirad stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany w związku z czym dokonała zamknięcia III sesji Rady Gminy Lubanie. Podziękowała serdecznie wszystkim za przybycie i udział w obradach.
Sesja odbyła się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu i trwała od godz. 11.00 do godz.12.50.

Na tym protokół zakończono.

Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Rolirad

Protokołowała
Inspektor ds. obsługi rady gminy
Aleksandra Bednarek
Opublikował: Jerzy Chudzyński
Publikacja dnia: 12.01.2015
Podpisał: Jerzy Chudzyński
Dokument z dnia: 05.03.2014
Dokument oglądany razy: 4 777
@ws1.kpsi.pl