RSS
A A A
SmodBIP

Uchwały Rady Gminy 2013

 UCHWAŁA Nr XX/136/13
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 27 lutego 2013 r.

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Lubanie na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Rady Gminy Lubanie na 2013 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant

Załącznik
do uchwały Nr XX/136/13
Rady Gminy Lubanie
z dnia 27 lutego 2013 roku


          P L A N    P R A C Y

        RADY GMINY LUBANIE NA 2013 ROK

I kwartał 2013r.

1. Przyjęcie sprawozdań z działalności Rady Gminy oraz jej Komisji za rok 2012.

2. Zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy i planów pracy Komisji na 2013 rok.

3. Zatwierdzenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2013 rok.

Przybliżony termin sesji -  miesiąc luty

4. Zatwierdzenie uchwał z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

Przybliżony termin sesji - miesiąc marzec

II kwartał 2013r.

1. Przyjęcie informacji Komendanta Posterunku Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie za 2012 r.

2. Przyjęcie sprawozdania z działalności GOPS –u za rok 2012 oraz informacji o skali potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

Przybliżony termin sesji - miesiąc kwiecień

3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2012 oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.

4. Rozpatrzenie informacji w sprawie wykonania uchwał Rady Gminy oraz interpelacji i wniosków radnych za 2012 rok.

5. Przyjęcie informacji o zakresie działań podjętych w dziedzinie kultury i rozrywki w gminie Lubanie w roku 2012.

6. Przyjęcie informacji w sprawie osiągnięć i problemów występujących w placówkach oświatowych w roku szkolnym 2012/2013.

III kwartał 2013r.

1. Ocena wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 roku.

2. Przyjęcie informacji o realizacji zadań w zakresie sportu i rekreacji powierzonych Lubańskiemu Towarzystwu Piłkarskiemu za I półrocze 2013 roku.

Przybliżony termin sesji - miesiąc wrzesień 2013r.

IV kwartał 2013r.

1. Przyjęcie informacji w sprawie stanu realizacji oraz wydatków poniesionych na przebudowę drogi powiatowej Mikanowo-Siutkowo II etap.

Przybliżony termin sesji - miesiąc paxdziernik 2013r.

2. Ustalenie stawek podatków i opłat oraz wniosków do projektu budżetu gminy na 2014 rok.

Przybliżony termin sesji - miesiąc listopad 2013r.

3. Analiza funkcjonowania nowego systemu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

4. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok.

5. Zatwierdzenie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.

6. Uchwalenie budżetu gminy Lubanie na rok 2014.

Plan pracy jest dokumentem otwartym i może ulec zmianie w zależności od potrzeb i problemów zgłoszonych w trakcie pracy.

Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga Kurant


UCHWAŁA Nr XX/137/13                                                                                                                  RADY GMINY LUBANIE                                                                                                                              z dnia 27 lutego 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy na 2013 rok.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy na 2013 rok:
1) Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
2) Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,
3) Komisji Budżetu i Finansów w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,
4) Komisji Rolnictwa, Gospodarowania Mieniem Komunalnym i Inwestycji w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącym poszczególnych Komisji.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XX/137/13
Rady Gminy Lubanie
z dnia 27 lutego 2013 roku

Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na 2013 rok

I kwartał

1 Opracowanie sprawozdania z działalności za rok 2012 oraz planu pracy na 2013 rok i przedłożenie do zatwierdzenia Radzie Gminy.

2. Dokonanie oceny funkcjonowania zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży w gminie – ferie 2013.

3. Wysłuchanie informacji dotyczącej organizacji szkół w bieżącym roku szkolnym.

4. Wysłuchanie informacji o formach pracy z uczniami uzdolnionymi w lubańskim gimnazjum.

5. Wysłuchanie informacji dotyczącej nauki dzieci niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Lubaniu.

II kwartał

1. Rozpatrzenie oraz zaopiniowanie informacji o zakresie działań podjętych w dziedzinie kultury i rozrywki w gminie Lubanie w roku 2012.

2. Przyjęcie informacji dotyczącej poziomu nauczania w klasach VI szkół podstawowych i gimnazjum na podstawie testu sprawdzającego z uwzględnieniem kontekstu kształcenia (ucznia, nauczycieli, środowiska, rodziców ).

3. Przyjęcie i zaopiniowanie informacji o stanie przygotowań do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w gminie.

4. Przyjęcie informacji o projekcie ustawy przewidującej zmianę w systemie edukacji w szkołach.

5. Zaopiniowanie kalendarza rozgrywek sportowych w piłce nożnej na poziomie sołectw, gminy i międzygminnym.

6. Ocena realizacji zadań, w zakresie sportu i rekreacji, powierzonych Lubańskiemu Towarzystwu Piłkarskiemu za I półrocze 2013 roku.

III kwartał

1. Przyjęcie informacji o przygotowaniu organizacyjnym do roku szkolnego 2013/2014 ( posiedzenie wyjazdowe ).

2. Przyjęcie informacji o bieżących problemach występujących w pracy logopedy i pedagoga.

3. Rozpatrzenie informacji o kołach zainteresowań działających przy Gminnym Ośrodku Kultury.

4. Zapoznanie się z pracą przedszkola samorządowego.

5. Przyjęcie informacji w sprawie działalności świetlic środowiskowych.

IV kwartał

1. Informacja o przeciwdziałaniu narkomanii i chuligaństwa w placówkach szkolnych( posiedzenie wspólne z komisją zdrowia).

2. Zapoznanie się z działalnością organizacji młodzieżowych działających w szkołach podstawowych i gimnazjum.

3. Rozpatrzenie informacji dotyczącej pielęgnacji tradycji folklorystycznej i promocji naszej gminy.

4. Przyjęcie informacji o współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi.

5. Zaopiniowanie stawek podatków i opłat oraz wniosków do budżetu gminy na 2014 rok.

 Plan pracy jest dokumentem otwartym i może ulec zmianie w zależności od potrzeb i problemów zgłoszonych w trakcie pracy.

Przewodniczący Komisji                                                                                                            Małgorzata Juchniewicz


Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XX/137/13
Rady Gminy Lubanie
z dnia 27 lutego 2013 roku

Plan pracy Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego na 2013 rok.

I kwartał

1. Opracowanie sprawozdania z działalności za rok 2012 oraz planu pracy na 2013 rok i przedłożenie do zatwierdzenia Radzie Gminy.

2. Zaopiniowanie „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii” na 2013 rok.

3. Ocena utrzymania dróg w okresie zimy oraz stanu zakrzaczenia ich poboczy.

4. Przyjęcie informacji dotyczącej funkcjonowania NZOZ „ Intermed”.

II kwartał

1. Analiza funkcjonowania Zakładu Usług Komunalnych Gminy Lubanie – posiedzenie wyjazdowe.


2. Informacja Kierownika Posterunku Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie za 2012 rok.

3. Zaopiniowanie informacji na temat dożywiania dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i Gimnazjum.

4. Przyjęcie informacji w sprawie stanu przygotowań do wdrożenia w życie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

III kwartał

1. Rozpatrzenie informacji o działaniach podejmowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców oraz czystości i porządku na terenie gminy w I półroczu 2013 roku.

2. Przyjęcie informacji o działaniach podejmowanych przez policję w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży przebywającym na terenie gminy w godzinach popołudniowych.

3. Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o skali potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz sposobach realizacji zadań za I półrocze 2013 roku.

4. Przyjęcie informacji dotyczącej systemu stypendialnego na terenie gminy.

IV kwartał

1. Zaopiniowanie stawek podatków i opłat na 2014 rok oraz wniosków do projektu budżetu gminy na 2014 rok.

2. Przyjęcie informacji w sprawie stanu przygotowań do zimowego utrzymania dróg.

Plan pracy jest dokumentem otwartym i może ulec zmianie w zależności od potrzeb i problemów zgłoszonych w trakcie pracy.

Przewodniczący Komisji                                                                                                              Ryszard Szczesny

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XX/137/13
Rady Gminy Lubanie
z dnia 27 lutego 2013 roku

Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2013 rok

I kwartał

1. Opracowanie sprawozdania z działalności za rok 2012 oraz planu pracy na 2013 rok i przedłożenie do zatwierdzenia Radzie Gminy.

2. Przyjęcie informacji o wydatkach poniesionych na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2012/2013.

II kwartał

1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok, ze szczególnym uwzględnieniem:
- kultury ( GOK, GBP ),
- kultury fizycznej i sportu ( LTP ).

2. Rozpatrzenie informacji o źródłach pozyskiwania dochodów w budżecie gminy.

3. Przyjęcie informacji o stanie realizacji inwestycji planowanych do wykonania w roku 2013 oraz inwestycji ujętych w budżecie jako rozpoczęte w 2012 roku.

III kwartał

1. Przyjęcie informacji dotyczącej realizacji wpływów podatkowych do budżetu gminy oraz ewentualnych zadłużeń za I półrocze 2013 roku.

2. Rozpatrzenie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 roku, ze szczególnym uwzględnieniem wykonania planu w placówkach oświatowych.

3. Rozpatrzenie informacji w zakresie stosowania ustawy prawo zamówień publicznych przy wyborze wykonawców oraz przy finansowaniu inwestycji za I półrocze 2013.

IV kwartał

1. Rozpatrzenie potrzeb finansowych zgłaszanych do budżetu gminy na rok 2014 przez szkoły podstawowe, gimnazjum, przedszkole, placówki kultury i sportu.

2. Rozpatrzenie możliwości i kierunków finansowania sportu ze środków budżetowych w roku 2014.

3. Zaopiniowanie stawek podatków i opłat na 2014 rok

4. Zaopiniowanie projektu budżetu na 2014 rok.

I - IV kwartał

1. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.

2. Opiniowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu.

3. Opiniowanie form finansowania inwestycji własnych gminy.

4. Współpraca z Komisjami stałymi Rady Gminy oraz opiniowanie materiałów przygotowywanych na sesję.

Posiedzenia Komisji odbywać się będą w miarę potrzeb wynikających z nieprzewidzianych spraw związanych z realizacją budżetu gminy. Plan pracy jest dokumentem otwartym i może ulegać zmianom.

Przewodniczący Komisji
Dorota Ciesielska

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XX/137/13
Rady Gminy Lubanie
z dnia 27 lutego 2013 roku

Plan pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarowania Mieniem Komunalnym i Inwestycji na 2013 rok

I kwartał

1. Opracowanie sprawozdania z działalności za rok 2012 oraz planu pracy na 2013 rok i przedłożenie do zatwierdzenia Radzie Gminy.

2. Informacja o działaniach na rzecz uregulowania stosunków wodnych ( melioracja wraz z konserwacją rowów melioracyjnych, komisja z udziałem przedstawiciela WZMiUW oraz Nadleśnictwa ).

3. Informacja o pozyskiwaniu zewnętrznych środków na poprawę infrastruktury terenów wiejskich.

4. Przyjęcie informacji w sprawie badań zasobności gleb w składniki mineralne.

5. Zapoznanie się z działalnością ODR prowadzoną na terenie gminy Lubanie przez jej przedstawiciela.

II kwartał

1. Rozpatrzenie informacji z wykonania budżetu gminy za 2012 rok.

2. Informacja w sprawie realizacji bieżących wniosków Komisji Rolnictwa, Gospodarowania Mieniem Komunalnym i Inwestycji.

3. Udział w organizacji wyjazdu na wystawy rolnicze oraz wizyta w gospodarstwie agroturystycznym.

4. Spotkanie z Lekarzem Powiatowym Weterynarii oraz Przewodniczącą KGW.

5. Przyjęcie informacji na temat zasad przyznawania rolnikom rent i emerytów oraz warunków ich ubezpieczenia społecznego ( komisja z udziałem przedstawiciela KRUS )

III kwartał

1. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 roku.

2. Przyjęcie informacji o wykonaniu zadań inwestycyjno- gospodarczych w roku 2013

3. Spotkanie z Kierownikiem Agencji Rynku Rolnego, Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

IV kwartał

1. Zaopiniowanie stawek podatków i opłat na rok 2014.

2. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy Lubanie na 2014 rok.

Plan pracy jest dokumentem otwartym i może ulec zmianie w zależności od potrzeb i problemów zgłoszonych w trakcie pracy.

Przewodniczący Komisji                                                                                                             Andrzej Ulczycki


UCHWAŁA Nr XX/138/13
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 27 lutego 2013 r.

w sprawie uchwalenia „ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii” na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153), art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 ) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2012 r. poz. 124 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się „ Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii” na 2013 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały oraz „ Preliminarz wydatków związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii” na 2013 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant


Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XX/138/13
Rady Gminy Lubanie
z dnia 27 lutego 2013 roku


Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Lubanie na 2013 rok

Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jest aktem prawnym stanowiącym, że prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy.
Gmina Lubanie realizuje zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w oparciu o uchwalony corocznie Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
Program ten poprzez realizację określonych w nim celów wchodzi naprzeciw najbardziej istotnym problemom społeczności lokalnej w obszarze profilaktyki uzależnień związanych z nadużywaniem alkoholu oraz zażywaniem narkotyków.
Celem programu jest minimalizacja szkód społecznych i indywidualnych, wynikających z nadużywania alkoholu. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii stanowi spis działań będących jednocześnie zadaniami własnymi gminy w obszarze zagadnień społecznych, które będą realizowane w 2013 roku.
Europejski Plan Działań wobec szkód spowodowanych konsumpcją alkoholu podkreśla wyraźnie, że podejmowanie możliwie jak najszybciej liczby działań powinno odbywać się na szczeblu lokalnym.
Wszelkie działania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii mają nie tylko umocowanie ustawowe, ale przede wszystkim stanowią świadome działanie samorządu na rzecz dobra społeczności lokalnej.

Gmina Lubanie będzie realizowała zadania wynikające z niniejszego Programu w oparciu o dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2013 roku oraz środków pozostałych z lat ubiegłych zaplanowanych w budżecie gminy w wysokości 68.585zł.

I. Cel programu.

Zgodnie z intencją ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciw- działaniu alkoholizmowi gmina Lubanie przyjmuje następujące cele:

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

2. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej, prawnej i socjalnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii dla dzieci, młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych.

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie Centrów Integracji Społecznej.

7. Instytucja zobowiązania do leczenia odwykowego.

8. Kompetencje członków gminnej komisji rozwiazywania problemów alkoholowych.

II. Kierunki działania GKRPA w 2013 roku.

Gmina Lubanie świadoma zagrożeń jakie niesie nadużywanie napojów alkoholowych szczególnie wśród ludzi młodych, w celu eliminacji zjawisk patologii społecznej spowodowanej nadmiernym spożyciem alkoholu, podejmuje następujące działania:

1. Współpracę z placówkami szkolno-oświatowymi polegająca na kształtowaniu świadomości o degradującym działaniu alkoholu oraz na kształtowaniu postaw „ abstynenckich ” wśród dzieci i młodzieży.
2. Współdziałanie ze specjalistyczną służbą zdrowia w zakresie niesienia pomocy lekarskiej ludziom dotkniętym chorobom uzależnienia, jak również mieszkańcom spożywającym alkohol w nadmiernym ilościach.
3. Organizowanie spotkań, szkoleń, pogadanek w środowiskach naszej gminy z udziałem fachowców od problematyki alkoholowej, miedzy innymi przy wykorzystaniu zebrań szkolnych z rodzicami i młodzieżą szkolną.
4. Zwracanie szczególniej uwagi na spotkania organizowane z młodzieżą: dyskoteki, zabawy, spotkania towarzyskie. Propagowanie tradycji trzeźwości.
5. Prowadzenie analiz stopnia uzależnienia mieszkańców od alkoholu.
6. Zajmowanie się organizowaniem czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez dofinansowanie kolonii, obozów i innych form wypoczynku. Finansowanie pogadanek i prelekcji przeprowadzanych w szkołach na temat szkodliwości spożywania alkoholu.
7. Zapobieganie i przeciwdziałanie popełnianiu przestępstw na terenie gminy w stanie nietrzeźwości poprzez współdziałanie z policją.
8. Kierowanie osób uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe. W przypadkach trudnych występowanie do sądu o leczenie odwykowe zamknięte.
9. Zakupienie do punktu konsultacyjno-informacyjnego fachowej literatury dotyczącej problematyki alkoholowej.
10. Finansowanie kursów, szkoleń itp. dla osób zajmujących się problematyką alkoholową.

III. Diagnoza problemów alkoholowych w gminie.

Styl życia uważany jest za główny czynnik wpływający na zdrowie człowieka.
Pomimo podejmowania różnego rodzaju działań profilaktycznych w dalszym ciągu obserwuje się zwiększenie problemu alkoholowego, także u osób coraz młodszych. Badania ogólnopolskie przeprowadzone w 2011 roku w szkołach przez Europejski Program Badań Ankietowych, pokazują, że picie alkoholu przez młodzież staje się powoli statystyczna normą.
Napoje alkoholowe okazały się najbardziej rozpowszechnioną substancją psychoaktywną wśród młodzieży szkolnej. Z wyliczeń wynika, że problem alkoholowy i skutki jego nadużywania dotyczy naszej gminy.
Jednakże nie wszystkie osoby dotknięte chorobą alkoholową przyznają się do problemów z tym związanych.
Z pomocy instytucji użyteczności publicznej korzysta tylko część tych osób.
Członkowie rodziny często boją się poinformować odpowiednie instytucje o problemie występującym w ich domu, ponieważ obawiają się reakcji osoby uzależnionej od alkoholu.
W wielu przypadkach zarówno alkoholik, jak i pozostali domownicy nie widzą konieczności zgłaszania się o pomoc do odpowiednich instytucji. Odrzucenie możliwości korzystania z porad specjalistów uzasadniają przekonaniem o samodzielnym rozwiązaniu zaistniałej sytuacji.

Gmina Lubanie położona jest w północnej części województwa kujawsko- pomorskiego, w powiecie włocławskim. Według danych uzyskanych na dzień 31.12.2012 gmina Lubanie liczyła 4683 mieszkańców.
Na terenie gminy funkcjonują 4 placówki oświatowe tj. Zespół Szkół w Lubaniu ( Szkoła Podstawowa i Gimnazjum), Szkoła Podstawowa w Przywieczerzynie i Ustroniu oraz Przedszkole Samorządowe w Lubaniu. Przyjmuje się na podstawie wywiadu, że pierwszy kontakt z alkoholem – najczęściej piwem oraz paleniem papierosów mają dzieci z klas starszych szkół podstawowych, a z narkotykami dzieci z gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych. W roku 2012 nie odnotowano żadnych zgłoszeń osób uzależnionych od narkotyków.

Z ankiet przeprowadzonych w 2012 roku wśród uczniów klas piątych i szóstych wynika, iż na 118 ankietowanych na zadanie pytanie;
„Czy znasz główne źródła zagrożenia dla zdrowia i życia?”
85% odpowiedziało tak
15% odpowiedziało nie.

Przeprowadzono również ankietę dotyczącą problemu spożywania alkoholu przez rówieśników. Badaniem objętych było 63 uczniów klas drugich i trzecich gimnazjum. Ankietowani odpowiedzieli na pytanie: „W jakim wieku spróbowałeś alkohol po raz pierwszy”.
- chłopcy powyżej 9 lat – 63% ankietowanych
- dziewczęta poniżej 13 lat – 37% ankietowanych

Natomiast z badań problemów alkoholowych wśród dorosłych, wynika, że w Poradni Uzależnień we Włocławku, leczyło się 6 osób. Natomiast 12 wniosków skierowano do punktu konsultacyjno-informacyjnego prowadzonego przez psychologa i terapeutę do spraw uzależnień w Lubaniu.
Ze statystyki policji wynika, że w naszej gminie 24 osoby przebywały w izbie wytrzeźwień.
28 osobom zatrzymano prawo jazdy, w tym 15 osobą karty rowerowe. 16 osób spowodowało kolizje drogowe pod wpływem alkoholu. W ubiegłym roku dokonano 19 interwencji domowych i założono dwie Niebieskie karty dla sprawców przemocy.
Z danych otrzymanych z Powiatowego Urzędu Pracy wynika, że na dzień 31.12.2012r. z gminy Lubanie zarejestrowanych było 419 osób bezrobotnych.
Bezrobocie jako problem społeczny, jest powszechnie uznawany za główną przyczynę ubożenia społeczeństwa, a zarazem prowadzi do nadużywania alkoholu i narkotyków.
W 2012r. opieką społeczną objęto 541rodzin, w tym 2 rodziny z problemem alkoholowym.
Na terenie gminy Lubanie limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych ustalonych prze Radę Gminy wynosi:
20 punktów na sprzedaż do spożycia poza miejscem sprzedaży,
10 punktów na sprzedaż do spożycia w miejscu sprzedaży.
W porównaniu do 2012 roku liczba ta zmniejszyła się o 1 punkt.
Na jeden punkt przypada 234 mieszkańców naszej gminy do spożycia poza miejscem sprzedaży. Natomiast w miejscu sprzedaży – bary na jeden punkt przypada 669 mieszkańców.
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydano zgodnie z limitami ustalonymi przez radę gminy.
W ramach współpracy policja prowadzi systematyczne kontrole placówek handlowych ze sprzedażą napojów alkoholowych znajdujących się na terenie naszej gminy. Nie odnotowano, aby w sklepie prowadzona była sprzedaż bez wymaganego zezwolenia lub niezgodnie z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu narkomanii.

IV. Działania profilaktyczne i rozwiazywanie problemów alkoholowych i narkomanii.

Na 2013 rok przyjmuje się do realizacji następujące działania:

1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i terapeutycznej w szczególności dla dzieci i młodzieży i osób dorosłych oraz ich rodzin.
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomania pomocy psychologicznej i prawnej.
3. Oddziaływanie na osoby nadużywające alkoholu i narkotyków oraz zapobieganie nowych zagrożeń poprzez działania informacyjne, rozmowy, spotkania, odczyty, prelekcje, telefon zaufania, oraz organizowanie imprez abstynenckich.
4. Zorganizowanie i sfinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci z rodzin uzależnionych od alkoholu (zimowiska, półkolonie, rajdy rowerowe).
5. Zorganizowanie i sfinansowanie programów o tematyce uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu gminy, dla osób zajmujących się problemami uzależnień oraz zorganizowanie i dofinansowanie imprez okolicznościowych, konkursów, plebiscytów, spektakli związanych z profilaktyką.
6. Zakup wydawnictw, czasopism, plakatów, ulotek, broszur itp. propagujących szkodliwość uzależnienia od alkoholu i narkotyków oraz innych uzależnień.
7. Podejmowanie innych działań umożliwiających zagospodarowanie wolnego czasu, zdrowego stylu życia wśród młodzieży i dorosłych.
8. Finansowanie bieżącej działalności świetlicy szkolnej przy Zespole Szkół w Lubaniu i doposażenie jej w sprzęt do prowadzenia zajęć profilaktycznych, zakup odzieży, podręczników i przyborów szkolnych dla dzieci.
9. Współpraca z Klubem Abstynenta we Włocławku
10. Współpraca z Pełnomocnikiem Wojewody ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i uzależnień.
11. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminnym Ośrodkiem Kultury, z Klubem Sportowym, Kuratorem Sądowym, policją, sołtysami , jednostkami OSP.
12. Prowadzenie rozmów interwencyjno- motywacyjnych z osobami nadużywającymi alkoholu oraz ich rodzinami.
13. Współpraca z poradniami odwykowymi w zakresie kierowania osób , które dobrowolnie podejmują leczenie odwykowe.
14. Kierowanie wniosków do sądów o zastosowanie przymusowego leczenia w zakładzie lecznictwa odwykowego w stosunku do osób uzależnionych od alkoholu.

V. Wynagrodzenie członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

Za udział w posiedzeniu komisji ustala się wynagrodzenie w wysokości 30zł ( 10 osób x 6 posiedzeń x 30zł ).

Przewodniczący Rady Gminy                                                                                                   Jadwiga Kurant


UCHWAŁA Nr XX/139/13
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 27 lutego 2013 r.

w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153) oraz art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim ( Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420 oraz Nr 157, poz. 1241 ) uchwala się, co następuje;

§ 1. Nie wyraża się zgody na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2014 rok.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant


UCHWAŁA NR XX/140/13
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 27 lutego 2013 r.

W sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Lubanie na lata 2013 – 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153) oraz art. 176 pkt. 1, art. 179 ust. 2 ustawy z dnia  9 czerwca  2011 r.  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 oraz poz. 154) uchwala się , co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Program Wspierania Rodziny w Gminie Lubanie na lata 2013 – 2015  w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant

Załącznik
do uchwały Nr XX/140/13
Rady Gminy Lubanie
z dnia 27 lutego 2013 r.

I. WSTĘP
Rodzina jest kolebką rozwoju osobowości każdego człowieka, szczególnie dziecka. Jest modelem społeczeństwa, wprowadza w świat kultury i przygotowuje do udziału we właściwej egzystencji. Jest pierwszym i najważniejszym środowiskiem wychowawczym dziecka, dlatego bardzo ważne jest zachowanie poprawnych relacji między jej członkami.
We współczesnych warunkach społeczno-gospodarczych rodzina ulega daleko idącym przekształceniom. Zmieniają się podstawy społeczno-ekonomiczne, zmienia się treść życia rodzinnego, jej funkcje oraz struktura społeczna. Dokonujące się przemiany społeczno-ekonomiczne nadały nowy sens czynnikom warunkującym życie polskich rodzin. Pojawiły się problemy, których współczesna rodzina nie jest w stanie samodzielnie pokonać.
Właściwe funkcjonowanie człowieka, jego rozwój emocjonalny, społeczny zależy głównie od zaspokojenia podstawowych potrzeb, jednakże zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa, przynależności, akceptacji i miłości ma również duży wpływ.
Zaspokojenie tych potrzeb powinno znaleźć swój obraz w prawidłowo funkcjonującej rodzinie, bowiem zadaniem rodziny jest wprowadzenie dziecka w życie społeczne, kulturalne, kształtowanie osobowości oraz przygotowanie do pełnienia ról społecznych.
Dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony ze strony dorosłych, środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia w trosce o ich harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność życiową, dla zapewnienia ochrony przysługujących im praw i wolności, dla dobra rodziny, która jest podstawową komórka społeczną oraz naturalnym środowiskiem rozwoju oraz dla dobra wszystkich jej członków, a w szczególności dzieci, w przekonaniu, że skuteczna pomoc dla rodziny przeżywającej trudności w opiekowaniu się i wychowaniu dzieci oraz skuteczna ochrona dzieci wychowujących się w rodzinach mających problemy opiekuńczo-wychowawcze, może być osiągnięta przez współpracę wszystkich osób i instytucji pracujących z dziećmi i rodzicami został opracowany ten program.
Głównym założeniem programu jest tworzenie warunków sprzyjających wspieraniu rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, a także zapewnienie opieki i wychowania dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodziców z zachowaniem priorytetu prorodzinnych form pieczy zastępczej.

II. Podstawa Prawna działań
Realizacja programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej opiera się na niżej wymienionych aktach prawnych:
1. Ustawa o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 r. ( Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.),
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm. )
3. Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r.( Dz. U z 2009 r. Nr 175, poz.1362 ze zmianami ),
4. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r.o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz.1493- ze zmianami ),
5. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356).

Podstawa prawna opracowania programu:
Art.176 pkt 1 art.179 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

III. Diagnoza
W oparciu o dane Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wg stanu na dzień 31.12.2012 r. dokonano diagnozy w zakresie pełnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczych, z której wynika, że bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych występuje w 43 rodzinach. Jednakże przy udzielanej pomocy i wsparciu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wytężonej pracy pracowników Placówek Oświatowych, rodziny te w miarę możliwości i posiadanej wiedzy wywiązują się ze swoich obowiązków rodzicielskich. Jednakże zawsze istnieje ryzyko wystąpienia problemów w rodzinie, prowadzących do wystąpienia zjawisk niepożądanych np. alkoholizm, ciężka choroba prowadząca do zaniedbań opiekuńczo-wychowawczych niezamierzonych.

IV. Adresaci programu
Adresatami programu są rodziny z dziećmi z terenu gminy Lubanie przeżywający trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

V. Cele Programu
Cel strategiczny programu
Stworzenie i rozwój systemu wsparcia dla rodzin mających problemy z wypełnianiem funkcji opiekuńczo-wychowawczych.                                                                                                               Cele szczegółowe programu                                                                                                                  1. Podjęcie działań profilaktycznych zmierzających do wzmocnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczej w rodzinach przeżywających trudności wychowawcze
Działania
1. Systematyczne diagnozowanie warunków życia rodzin oraz ich potrzeb i oczekiwań
2. Umożliwienie dostępu do poradnictwa specjalistycznego
3. Pomoc w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych poprzez wdrażanie programów edukacyjnych, profilaktycznych i terapeutycznych służących rozwojowi rodziny. 2 .Wsparcie rodzin poprzez działania instytucji i podmiotów działających na rzecz dziecka i rodziny
Działania
1.Utworzenie stanowiska asystenta rodziny.
2.Tworzenie warunków do działania rodzin wspierających.
3.Organizacja i prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych w placówkach oraz świetlicach wiejskich.
4. Zabezpieczenie środków finansowych na pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.                                                    3.Wsparcie rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej.
Działania
1. Udzielanie różnych form pomocy rodzinom o niskich dochodach mającym trudności opiekuńczo-wychowawcze.
2.Zapewnienie dzieciom i młodzieży z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji dożywiania w szkole, oraz pomoc w przygotowaniu dzieci do szkoły ( zakup podręczników, materiałów szkolnych, strojów sportowych itp.),
3. Organizowanie dzieciom wypoczynku podczas wakacji i ferii ( finansowanie półkolonii organizowanych na terenie Szkół Podstawowych i Gimnazjum, dofinansowywanie obozów i kolonii).                                                                                                                                                       VI. Oczekiwane rezultaty programu
1.Podniesienie świadomości rodzin w zakresie planowania i funkcjonowania rodziny.
2. Wzmocnienie roli i funkcji rodziny poprzez działanie asystenta rodziny,
oraz rodzin wspierających.
3.Pozostawienie dziecka w rodzinie biologicznej.
4. Integracja rodziny.                                                                                                                               VII. Realizator programu
Program realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu przy współpracy z:
- Urzędem Gminy w Lubaniu
- Placówkami oświatowymi
- Policją,
- Gminną Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubaniu,
- Zespołem Interdyscyplinarnym do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku.                                                            VIII. Finansowanie działań w zakresie realizacji programu
1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu realizuje zadania związane z zaspokojeniem potrzeb ze środków z budżetu Gminy i Wojewody,
2. Źródła finansowania zadań związanych z wspieraniem rodziny określi uchwała budżetowa; Dział 852, Rozdział 85203- ośrodki wsparcia ( kluby, świetlice ) Rozdział 85204 – rodziny wspierające, rodziny zastępcze, Rozdział 85219- asystent rodziny                                                IX. Postanowienia końcowe
1. Opracowany program jest dokumentem, który może podlegać okresowym weryfikacjom i modyfikacjom w niezbędnym zakresie, dostosowanym do zmieniających się przepisów prawa.
2.Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeby, będą przedkładane Radzie Gminy każdego roku do dnia 31 marca.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant

                                                                      Uzasadnienie
do uchwały Nr XX/140/13 Rady Gminy Lubanie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Lubanie na lata 2013 – 2015

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm. ) nakłada na gminy nowe obowiązk w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej nad dziećmi, które pozbawione są prawidłowo funkcjonującej władzy rodzicielskiej. 
Przepis art. 176 pkt. 1 wymienionej ustawy stanowi, że do zadań własnych gminy należy opracowywanie i realizacja 3 – letnich gminnych programów wspierania rodziny. Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych to zespół planowych działań mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.

 Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant


Uchwała Nr XX/141/13
Rady Gminy Lubanie
z dnia 27 lutego 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie
na lata 2013- 2019

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy postanawia:

§ 1
Zmienić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubanie na lata 2013 - 2019 zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.


Przewodnicząca Rady Gminy                                                                                                   Jadwiga Kurant


                                                             Uzasadnienie

do Uchwały Nr XX/141/13 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2013-2019

Zmiana planów dochodówi wydatków, przychodów i rozchodów budżetowych oraz wyniku budżetu spowodowała zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2019.
Załącznik nr 1 pod nazwą Wieloletnia Prognoza Finansowa na lta 2013-2019 zmieniono jak niżej:
Plan dochodów budżetowych wzrósł o 29.500 zł i wynosi 15.295.780 zł Przy czym dochody bieżące wzrosły o 4.500 zł i wynoszą po zmianach 14.103.455 zł. a dochody majątkowe zwiększa się o 25.000 złdo kwoty 1.192.325 zł
Plan wydatków budżetowych wzrośnie o 71.564 zł.z 215.706.280 zł do 15.777.844 zł Wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o 18.585 z do kwoty 12.783.239 zł a majątkowe rosną o 52.979 zł do 2.994.605 zł
Deficyt budżetowy, który wynosił 440.000 zł wzrośnie o 42.064 zł do kwoty 482.064 zł.
Na etapie uchwalenia budżetu deficyt miał być uzupełniony kredytem w kwocie 440.000 zł. Jego wzrost uzupełnią wolne środki z 2012 roku.
Na spłatę rat zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek planowano zaciągnąć nowe zobowiązanie, które proponuje się wycofać a raty bedą regulowane z wolnych środków w kwocie 521.902 zł. Za 2012 rok pozostały wolne środki w łącznej kwocie 563.966 zł
W załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF na lta 2013-2019 wprowadza się zmianę dotyczącą finansowania przedsięwzięcia pod nazwą "Remont - modernizacja drogi gminnej nr 190118 C Kałęczynek-Sarnówka. Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie określono na 768.288 zł z czego na 2013 rok planuje się 53.627 zł a na 2014 rok 714.661 zł
Proponowane zmiany mają na celu doprowadzenie Wieloletniej Prognozy Finansowej do spójności z uchwałą budżetową na 2013 rok.
Zwracam się do Wysokiej Rady o podjęcie uchwały o treści podanej w projekcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy                                                                                                      Jadwiga Kurant


Uchwała Nr XX/142/13
Rady Gminy Lubanie
z dnia 27 lutego 2013 roku

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 212 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XIX/135/12 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 grudnia 2012 roku

wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1
DOCHODY BUDŻETU w wysokości – 15.266.280 zł
zwiększa się do kwoty – 15.295.780 zł

2) W § 1 pkt. 1
Dochody bieżące w wysokości – 14.098.955 zł
zwiększa się do kwoty – 14.103.455 zł

3) W § 1 pkt. 2
Dochody majątkowe w wysokości – 1.167.325 zł
zwiększa się do kwoty – 1.192.325 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1

4) W § 2 ust.1
WYDATKI BUDŻETU w wysokości - 15.706.280 zł
zwiększa się do kwoty - 15.777.844 zł

5) W § 2 ust. 1 pkt. 1
Wydatki bieżące w wysokości - 12.764.654 zł
zwiększa się do kwoty - 12.783.239 zł

6) W § 2 ust. 1 pkt. 2
Wydatki majątkowe w wysokości - 2.941.626 zł
zwiększa się do kwoty - 2.994.605 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2

7) W § 2 ust. 2
Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w latach 2013-2014,
zgodnie z załącznikiem nr 3.

8) W § 3
Deficyt budżetu w wysokości - 440.000 zł
zwiększa się do kwoty - 482.064 zł
który zostanie pokryty
przychodami pochodzącymi
z zaciągniętych kredytów w kwocie - 440.000 zł
oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych
w wysokości – 42.064 zł

9) W § 4
Łączną kwotę planowanych przychodów budżetu
w wysokości – 932.490 zł
zwiększa się do kwoty – 1.003.966 zł
oraz łączną kwotę rozchodów budżetu
w wysokości – 492.490 zł
zwiększa się do kwoty – 521.902 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4

10) W § 9
Zmienia się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii z kwoty 65.000 zł do kwoty 68.585 zł.

11) W § 12
Zmienia się plan zadań z zakresu ochrony środowiska finansowanych ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
Zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Gminy                                                                                                        Jadwiga Kurant 


UCHWAŁA NR XXI/143/13
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie przystąpienia Gminy Lubanie do Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Samorządowego „Salutaris”

Na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przystąpić do Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Samorządowego „ Salutaris”.

§ 2. Składki członkowskie opłacać z budżetu Gminy Lubanie.

§ 3. Wykonanie uchwały w zakresie złożenia pisemnej deklaracji uczestnictwa zawierającej akceptację celów Stowarzyszenia, czynnego uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia i opłacania składek członkowskich powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant
                                                         

                                                                     Uzasadnienie

do uchwały Nr XXI/143/13 Rady Gminy Lubanie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia Gminy Lubanie do Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Samorządowego „Salutaris”

Przystąpienie do Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia „Salutaris” ma na celu udzielanie pomocy w likwidowaniu skutków nadzwyczajnych zagrożeń i katastrof jakie mogą mieć miejsce na terenie gmin , które przystąpiły do niniejszego stowarzyszenia.
Biorąc powyższe pod uwagę proszę o podjęcie uchwały w przedstawionym brzmieniu.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant


Uchwała Nr XXI/144/13                                                                                                                     RADY GMINY LUBANIE                                                                                                                              z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie przystąpienia do partnerstwa na rzecz realizacji projektu pn” Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” w ramach działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności ( Nr RPOWKP 93/IV/4.2/2013 ) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Na podstawie art. 10 ust 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153 ) w związku z art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju ( Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2012 r. poz. 1237) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Wyraża się wole podjęcia współpracy i przystąpienia do partnerstwa z Województwem Kujawsko-Pomorskim w zakresie realizacji Projektu pn. „ Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnej „ w ramach działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności ( Nr RPOWKP 93/IV/4.2/2013 )Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
2. Rolę Lidera partnerstwa w ramach Projektu pełnić będzie Województwo Kujawsko-Pomorskie odpowiedzialne za przygotowanie wniosku, podpisanie umowy z Instytucją Pośredniczącą i reprezentowanie wszystkich Partnerów w czasie realizacji Projektu.

3. Gmina Lubanie zabezpiecza w budżecie gminy środki w kwocie 30.396,00 zł z tego:
a) bieżące na rok 2013 w wysokości 962,00 zł,
b) inwestycyjne na rok 2014 w wysokości 29.434,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant


                                                                  Uzasadnienie

                                 Gmina Lubanie uczestniczy w realizacji Projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnej „ w ramach działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności   (Nr RPOWKP 93/IV/4.2/2013) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, którego zakres rzeczowy przewiduje wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania, w sposób umożliwiający sprawne i efektowne osiągnięcie zakładanego celu, w szczególności doposażenie szkół podstawowych w narzędzia poprawiające jakość procesu kształcenia.
Doposażone zostaną 3 szkoły podstawowe w 8 zestawów. Na zestaw ten składa się tablica interaktywna wraz z oprzyrządowaniem i laptopem oraz koszt budowy systemu treści edukacyjnych, szkolenia, promocji i zarządzania projektem.
Uchwała ta stanowi formalne potwierdzenie woli Gminy Lubanie do uczestnictwa w tym partnerstwie.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant


Uchwała Nr XXI//145/13                                                                                                                    Rady Gminy Lubanie                                                                                                                                z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie
na lata 2013- 2019

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy postanawia:

§ 1
Zmienić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubanie na lata 2013 - 2019 zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga Kurant

                                                             Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXI/145/13 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2013-2019

            Głównym powodem zmian wprowadzonych do Wieloletniej Prognozy Finansowej jest dostosowanie dokumentu do wymogów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86).
Do obowiązującego wcześniej druku dodano następujące nowe kolumny:
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
- podatki i opłaty,
- w tym z tytułu podatku od nieruchomości,
- z subwencji ogólnej,
- z tytułu dotacji i środków przenaczonych na cele bieżące,
- dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje,
- relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy finansów publicznych
- wydatki inwestycyjne kontynuowane,
- nowe wydatki inwestycyjne,
- wydatki majątkowe w formie dotacji,
- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów,
- siedem kolumn dotyczących samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
Zmiany wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów należy wprowadzić do końca marca.
Ponadto w wyniku zmian zawartych w uchwale budżetowej dostosowano wielkości planów dochodów i wydatków w tym bieżących i majątkowych.
Aby sprostać wymogom zawartym w obowiązująch przepisach wnosi się o podjęcie uchwały jak w projekcie.

Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga Kurant
                                                                 

                                                                      OBJAŚNIENIA

do uchwały nr XXI/145/13 w sprawie zmian w wieloletniej prognozy finansowej

Do skalkulowania wielkości dochodów budżetowych przyjęto wskaźniki wzrostu podatków na przestrzeni kilku lat, głównie od roku 2010 do 2012.
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych szacuje Ministarstwo Finansów. Ich wielkości obliczono na podstawie wskaźników wzrostu w latach 2011-2013.
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, podobnie jak od osób fizycznych trudno jest kalkulować bo to zależy od kondycji finansowej osób prawnych oraz ood inwestowania przez te podmioty. Nie mniej jednak wspomnieć należy, że w latach 2007-2009 wpływy faktycznie wynosiły od 767.936,76 zł w 2007 roku, 436.879,36 zł. w 2008 roku do 1.167.104,28 zł w 2009 roku. W latach 2010 do 2012 główny podatnik tj. System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ s.a prowadził szereg inwestycji i dlatego wpływy były niskie. Po zakończeniu inwestycji wzrosną dochody nie tylko z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych jak również z podatku od nieruchomości.
Gdyby okazało się, że podmioty będą prowadziły dalsze inwestycje to odpowiednio wcześniej dokona się korekty wpływów i wydatków.
Subwencja ogólna wzrastała na przestrzeni lat 2009 do 2012 od 0,4% do 3,8%. Niż demograficzny zauważalny w Szkołach Podstawowych gminy Lubanie wpływa nie tylko na obciążenie części oświatowej subwencji ogólnej dlatego zakłada się, że subwencja ogólna w latach 2014-2019 wzrośnie minimalnie.
Na podstawie zawartych umów i złożonych wniosków można określić dochody majątkowe do 2013 roku włącznie. W latach 2014 do 2019 zaplanowano jedynie wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów.
Dochody ze sprzedaży składników majątkowych dla których na 2013 rok uchwalono plan w kwocie 327.042 zł będą zrealizowane zgodnie z planem. W tym celu wystawione będą do sprzedaży działki budowlane oraz wysypisko nieczystości stałych.
Na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek pozostają w gminie wolne środki z roku poprzedzającego rok budżetowy.
Wskaźnik łącznego zadłużenia do dochodów rocznych wynosi od 15,30% w 2013 roku do 2,18% w 2018 roku. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy finansów publicznych do dochodów ogółem wynosi od 0,58%w 2018 roku do 4,25% w 2013 roku.
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na koniec 2010 roku wynosiły 6.407.255,12 zł. W 2013 roku zakłada się, że wynagrodzenia i składki od nich naliczane będzie potrzeba 6.973.419 zł. Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń spowodowane jest głównie wzrostem wynagrodzeń nauczycieli, planowanymi odprawami emerytalnymi i nagrodami jubileuszowymi.
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (dotyczą rozdziałów 75022 - Rada Gminy oraz 75023 - Urząd Gminy w latach 2010-2013 przedstawiają się następująco:
2010 rok - 1.830.655 zł
2011 rok - 1.937.210 zł
2012 rok - 2.080.928 zł
2013 rok - 2.186.911 zł
Wzrost wydatków dotyczy głównie zakupu kserokopiarki, zestawów komputerowych, malowania pomieszczeń oraz wzrostu cen energii elektrycznej i cieplnej.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant


Uchwała Nr XXI/146/13
Rady Gminy Lubanie
z dnia 27 marca 2013 roku

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 212 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XIX/135/12 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 grudnia 2012 roku zmienionej uchwałą nr XX/142/13 z dnia 27 lutego 2013 r. Rady Gminy Lubanie

wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1
DOCHODY BUDŻETU w wysokości – 15.295.780 zł
zwiększa się do kwoty – 15.341.219 zł

2) W § 1 pkt. 1
Dochody bieżące w wysokości – 14.103.455 zł
zwiększa się do kwoty – 14.148.894 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1

3) W § 2 ust.1
WYDATKI BUDŻETU w wysokości - 15.777.844 zł
zwiększa się do kwoty - 15.823.283 zł

4) W § 2 ust. 1 pkt. 1
Wydatki bieżące w wysokości - 12.783.239 zł
zwiększa się do kwoty - 12.811.150 zł

5) W § 2 ust. 1 pkt. 2
Wydatki majątkowe w wysokości - 2.994.605 zł
zwiększa się do kwoty - 3.012.133 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2
6) W § 2 ust. 2
Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w latach 2013-2015,
zgodnie z załącznikiem nr 3.

7) W § 7 ust. 3
Zmienia się wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4

8) W § 7 ust. 4
W zmienia się wydatki na zadania realizowane przy udziale środków unijnych w części
związanej z realizacją zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 5

9) W § 10
Zmienia się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy,
zgodnie z załącznikiem nr 6.

10) W § 11 ust. 1
Zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego.
1) przychody w wysokości – 1.275.148,00 zł
zwiększa się do kwoty – 1.291.281,00 zł
2) koszty w wysokości – 1.248.371,00 zł
zwiększa się do kwoty – 1.264.504,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.


Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga KurantUCHWAŁA NR XXII/152/13                                                                                                                RADY GMINY LUBANIE                                                                                                                              z dnia 22 maja 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Lubanie wspólnie z Marszałkiem Województwa Kujawsko – Pomorskiego Projektu ,, Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko – pomorskim na cele przyrodnicze’’

Na podstawie art.10 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153 )uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie i realizację przez Gminę Lubanie wspólnie z Marszałkiem Województwa Kujawsko – Pomorskiego Projektu: ,,Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko – pomorskim na cele przyrodnicze" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach priorytetu II - Gospodarka odpadami i ochrona ziemi, działanie 2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych, Konkurs zamknięty nr 7/POIiŚ/2.1./03/2013.

2. Wyraża się zgodę na złożenie wniosku o dofinansowanie Projektu, o którym mowa w ust. 1 przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego i występowanie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w roli Beneficjenta Projektu.

3. Gmina Lubanie w ramach Projektu "Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko – pomorskim na cele przyrodnicze" będzie realizowała zadanie pn. "Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Kucerz".

§ 2. Wyraża się zgodę na zabezpieczenie w budżecie Gminy Lubanie na lata 2013 – 2015 środków finansowych niezbędnych do realizacji Projektu, o którym mowa w §1.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Lubanie do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych do realizacji Projektu, o którym mowa w §1.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy                                                                                                          Jadwiga Kurant

                                                               Uzasadnienie

                W związku z ogłoszeniem przez Ministra Środowiska naboru w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach Funduszu Spójności w ramach Priorytetu II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs nr 7/POIiŚ/2.1/03/2013) podjęcie przedmiotowej uchwały jest niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie. O dofinansowanie Projektu ,,Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko – pomorskim’’ będzie ubiegać się Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego, natomiast Gmina Lubanie jest partnerem i będzie partycypować w kosztach. Gmina Lubanie w ramach Projektu "Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko – pomorskim na cele przyrodnicze" będzie realizowała zadanie pn. "Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Kucerz".

Przewodnicząca Rady Gminy                                                                                                        Jadwiga Kurant


UCHWAŁA NR XXII/153/13
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 22 maja 2013 r.

w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Lubanie długoterminowej pożyczki na współfinansowanie zadania pn. Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Lubanie

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. "c" i art. 58 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt. 2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U . Nr 157 poz. 1240z późn. zm.)
Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zaciągnąć długoterminową pożyczkę w wysokości do 202.500 zł. (słownie: dwieście dwa tysiące pięćset złotych).

§ 2. Zobowiązanie o którym mowa w § 1 zostanie zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupów inwestycyjnych pn. „Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Lubanie.”

§ 3. Pożyczka, o której mowa w § 1 uruchomiona zostanie w 2013 roku.

§ 4. Spłata pożyczki następować będzie w latach 2016 - 2020 z dochodów własnych gminy, z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.

§ 5. Zabezpieczenie pożyczki stanowić będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 6. Ustala się okres spłaty pożyczki w ciągu 8 lat z 3 letnim okresem karencji, począwszy od 2016 roku.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości
w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant


                                                                    Uzasadnienie

                do uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Lubanie długoterminowej pożyczki na współfinansowanie zadania pn. Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Lubanie

W związku z planowaną do zaciągnięcia pożyczką w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie pn. Zakup pojemników do selektywnej zbiorki odpadów komunalnych na terenie Gminy Lubanie, zgodnie z przytoczonymi w podstawie prawnej uchwały przepisami - art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.c ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym - do właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie zaciągania zobowiązań finansowych.
Zgodnie z zapisami art. 91 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – suma zaciągniętych kredytów i pożyczek nie może przekroczyć kwoty określonej w uchwale budżetowej. Kwoty te są zgodne z naszą uchwałą budżetową. Spłata pożyczki w kwocie do 202.500 zł. nastąpi w okresie ośmiu lat z trzyletnim okresem karencji.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant


Uchwała Nr XXII/154/13
Rady Gminy Lubanie
z dnia 22 maja 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie
na lata 2013- 2020

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy postanawia:

§ 1
Zmienić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubanie na lata 2013 - 2020 zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.


§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.


Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant


                                                      Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXII/154/13 Rady Gminy Lubanie
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2020

          Przedstawione zmiany zgodnie z ustawą o finansach publicznych dotyczą zwiększenia planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów do wielkości przyjętych w uchwale zmieniającej budżet gminy.
W załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa w wyniku zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych zmienia się wynik budżetu z kwoty - 482.064 zł do wielkości - 684.564 zł co oznacza wzrost deficytu o 202.500 zł. Powstały deficyt uzupełniony będzie pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
Dopuszczalny termin spłaty pożyczki łącznie z 3-letnim okresem karencji wynosi 10 lat. Zakłada się 8-letni termin łącznie z 3-letnim okresem karencji w latach 2014, 2015 i 2016 do końca maja a spłaty od czerwca 2016 roku - 10.500 zł, w 2017 roku - 20.000 zł, w 2018 roku - 61.000 zł, w 2019 roku - 30.000 zł i w 2020 roku 81.000 zł.
Zobowiązanie jest w części umarzalne do 40% wartości a kwotowo 81.000 zł.
Zaciągnięte zobowiązanie stanowi dofinansowanie zakupu pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Lubanie. Udział środków własnych gminy wynosi 67.500 zł a łączny koszt zakupu to 270.000 zł.
Wieloletnią prognozę finansową proponuje się uchwalić na lata 2013-2020 gdyż ostatnia rata nowej pożyczki będzie spłacona w 2020 roku. Spłaty zobowiązań w poszczególnym latach wynoszą od 81.000 zł w 2020 roku do 527.782 zł w 2014 roku.
Załącznik nr 2 zawiera wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2020. Głównym powodem zmiany tego załącznika jest wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pod nazwą "Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Kucerz gmina Lubanie".
Samorząd województwa sporządza wniosek na finansowanie projektu pod nazwą "Rekultywacja składowiska odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze". Partnerami są gminy i miasta gminy, których przedsięwzięcia wchodzą w skład projektu a zadanie to będzie dofinansowane ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura w ramach Priorytetu II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.
Gmina Lubanie będzie realizować przedsięwzięcie w latach 2013-2015. Przedsięwzięcie zostało zaplanowane w wydatkach majątkowych i bieżących.
Wydatki majątkowe zamkną się kwotą 1.803.502 zł. W budżecie gminy zostały zaplanowane w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 - Gospodarka odpadami w następujących paragrafach:
1) 6058 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
udział środków POI i Ś w latach:
- 2013 r. kwota - 12.733,00
- 2014 r. kwota - 1.072.190,00
- 2015 r. kwota - 448.054,00
razem - 1.532.977,00
2) 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
udział środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w latach:
- 2013 r. kwota - 1.498,00
- 2014 r. kwota - 126.140,00
- 2015 r. kwota - 52.712,00
razem - 180.350,00
3) 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
udział środków własnych gminy w latach:
- 2013 r. kwota - 749,00
- 2014 r. kwota - 63.070,00
- 2015 r. kwota - 26.356,00
razem - 90.175,00
Na wydatki bieżące zaplanowano łącznie 15.206 zł. Plan wydatków uchwalono w budżecie gminy w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 - Gospodarka odpadami w następujących paragrafach:
1) 4308 - Zakup usług pozostałych, udział środków POI i Ś w latach:
- 2013 r. kwota - 4.425,00
- 2014 r. kwota - 0,00
- 2015 r. kwota - 8.500,00
razem - 12.925,00
2) 4309 -Zakup usług pozostałych, udział środków Wojewódzkiego Funduszu
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w latach:
- 2013 r. kwota - 521,00
- 2014 r. kwota - 0,00
- 2015 r. kwota - 1.000,00
razem - 1.521,00
3) 4309 - Zakup usług pozostałych, udział środków własnych gminy w latach:
- 2013 r. kwota - 260,00
- 2014 r. kwota - 0,00
- 2015 r. kwota - 500,00
razem - 760,00

                Do wykazu przedsięwzięć wpisano drugie nowe zadanie pod nazwą: "Przebudowa chodnika w miejscowości Janowice gmina Lubanie", które to zadanie będzie realizowane w latach 2013-2014. Łączny koszt przedsięwzięcia wynosi 95.780 zł. Na 2013 rok zaplanowano wydatki w wysokości 7.000 zł. a na 2014 rok 88.780 zł.
Podsumowując przedstawione uzasadnienie należy stwierdzić, że łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia zawarte w załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF, na zadania inwestycyjne wynoszą 3.091.863 zł. i rozłożone są na lata 2013, 2014 i 2015.
Na przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących przypada do 2020 roku kwota nakładów finansowych rzędu 557.208 zł. Najdroższym przedsięwzięciem jest "Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Kucerz". Jest to zadanie bardzo ważne a jego realizacja w ramach projektu pod nazwą "Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim" na cele przyrodnicze jest bardzo korzystna dla gminy.
Wnoszę zatem do Rady Gminy o podjęcie uchwał, które będą skierowane zarówno do Regionalnej Izby Obrachunkowej i do Urzędu Marszałkowskiego celem dalszego wykorzystania.

Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga Kurant
                                                            OBJAŚNIENIA

                          wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

          Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 - 2019 podjęta była w dniu 29 grudnia 2012 r. 
W 2013 roku Rada Gminy wprowadziła następujące zmiany:
1) w dniu 27 lutego 2013 roku uchwałą nr XX/141/13,
2) w dniu 27 marca 2013 roku uchwałą nr XXI/145/13.

Proponowane zmiany polegały głównie na zmianie wyniku budżetu i przyjmowaniu nowych przedsięwzięć.
Zmiana podejmowana w miesiącu marcu bieżącego roku polegała na dostosowaniu dokumentu do wymogów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorzadu terytorialnego (Dz.U. poz. 86).
Zmiany proponowane na sesję Rady Gminy Lubanie w dniu 22 maja dotyczą wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pod nazwą "Rekultywacja składowiska odpadów komunlanych innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Kucerz".
Gmina Lubanie przystąpiła do przygotowania wniosku o dofinansowanie w/w zadania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura w ramach Priorytetu II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych. W/w wniosek opracowuje Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Środowiska Biuro Gospodarki Odpadami.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant


Uchwała Nr XXII/155/13
Rady Gminy Lubanie
z dnia 22 maja 2013 roku

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 212 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XIX/135/12 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok zmienianej uchwałami i zarządzeniami:
1. Nr XX/142/13 z dnia 27 lutego 2013 roku Rady Gminy Lubanie,
2. Nr XXI/146/13 z dnia 27 marca 2013 roku Rady Gminy Lubanie,
3. Nr 0050.90.2013 z dnia 29 kwietnia 2013 roku Wójta Gminy Lubanie.

wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1
DOCHODY BUDŻETU w wysokości – 15.782.051 zł
zmniejsza się do kwoty – 15.654.915 zł

2) W § 1 pkt. 1
Dochody bieżące w wysokości – 14.589.726 zł
zmniejsza się do kwoty – 14.448.359 zł

3) W § 1 pkt. 2
Dochody majątkowe w wysokości – 1.192.325 zł
zwiększa się do kwoty – 1.206.556 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1

4) W § 2 ust.1

WYDATKI BUDŻETU w wysokości - 16.264.115 zł
zwiększa się do kwoty - 16.339.479 zł

5) W § 2 ust. 1 pkt. 1
Wydatki bieżące w wysokości - 13.251.982 zł
zwiększa się do kwoty - 13.278.170 zł

6) W § 2 ust. 1 pkt. 2
Wydatki majątkowe w wysokości - 3.012.133 zł
zwiększa się do kwoty - 3.061.309 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2

7) W § 2 ust. 2
Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w latach 2013-2015,
zgodnie z załącznikiem nr 3.

8) W § 3
Deficyt budżetu w wysokości - 482.064 zł
zwiększa się do kwoty - 684.564 zł
który zostanie pokryty
przychodami pochodzącymi
z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie - 642.500 zł
oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych
w wysokości – 42.064 zł

9) W § 4
Łączną kwotę planowanych przychodów budżetu
w wysokości – 1.003.966 zł
zwiększa się do kwoty – 1.206.466 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4

10) W § 5 pkt. 2
Zmienia się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 440.000 zł zwiększa się do
kwoty 642.500 zł.

11) W § 7 ust. 1
Zmienia się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami,
zgodnie z załącznikiem nr 5

12) W § 7 ust. 4
Zmienia się wydatki na zadania realizowane przy udziale środków unijnych w części
związanej z realizacją zadań własnych,
zgodnie z załącznikiem nr 6

13) W § 10
Zmienia się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy,
zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga Kurant


Uchwała Nr XXII/156/13
Rady Gminy Lubanie
z dnia 22 maja 2013 roku

    w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubanie w 2013 roku.''

      Na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 33, poz. 289 i Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 249, poz. 1830, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 668 i Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 z 2011 r. Nr 230, poz. 1373 oraz z 2012 r. Nr poz. 908 i 985) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 roku, poz. 153 ) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubanie w 2013 roku , stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant


Załącznik do Uchwały
Nr XXII/156/13
Rady Gminy Lubanie
z dnia 22 maja 2013 roku

„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubanie na 2013 rok”

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, zwany dalej „Programem”, ma na celu ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Lubanie oraz zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim oraz wolno żyjącym kotom, przebywającym w granicach administracyjnych Gminy Lubanie.

§ 2. Celem gminnego programu jest opieka nad zwierzętami oraz przeciwdziałanie bezdomności zwierząt poprzez:
a) odławianie bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie schronienia, poprzez umieszczanie ich w schronisku dla zwierząt,
b) poszukiwanie osób chętnych do adoptowania zwierząt bezdomnych,
c) zapewnienie opieki nad wolno żyjącymi kotami,
d) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
e) usypianie ślepych miotów;
f) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;
g) zapewnienie miejsca zwierzętom gospodarskim przez wskazanie gospodarstwa rolnego

Rozdział 2
Opieka nad zwierzętami oraz zapobieganie bezdomności
§ 3. W celu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Lubanie zostanie podpisana umowa ze schroniskiem dla zwierząt, w ramach umowy realizowane będą następujące zadania: odławianie bezdomnych zwierząt, obligatoryjna sterylizacja i kastracja zwierząt w schronisku, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt oraz usypianie ślepych miotów.

§ 4. Opieka nad kotami wolno żyjącymi, realizowana będzie poprzez:
- zakup karmy dla kotów wolno żyjących,
- leczenie chorych lub rannych kotów wolno żyjących, odbywać się będzie w ramach umowy zawartej z lekarzem weterynarii prowadzącym lecznicę dla zwierząt.

§ 5.1.Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt prowadzone będzie poprzez informowanie o zwierzętach czekających na adopcję:
- na stronie internetowej Urzędu Gminy,
- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy,
- na tablicach ogłoszeń umieszczonych w sołectwach Gminy Lubanie,
2.Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w zakresie poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt.

§ 6. Bezdomne zwierzęta gospodarskie umieszczane będą w gospodarstwie rolnym w miejscowości Probostwo Dolne 14, 87 – 732 Lubanie.

§ 7. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem bezdomnych zwierząt realizowane będzie w ramach umowy z Gabinetem Weterynaryjnym, prowadzonym przez lek. weterynarii Stanisława Pałczyńskiego, Probostwo Górne 48e, 87 – 732 Lubanie.

Rozdział 3
Edukacja
§ 8. Edukacja mieszkańców w zakresie ochrony zwierząt będzie skierowana zarówno do dzieci jak i dorosłych. W placówkach oświatowych prowadzone będą pogadanki. Narzędziem edukacyjnym będą broszury, ulotki, publikacje dotyczące ochrony zwierząt i zapobiegania ich bezdomności. Akcja edukacyjna będzie organizowana wspólnie przez Gminę Lubanie oraz organizacje społeczne, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, a także przez zainteresowane placówki oświatowe. Będzie ona miała na celu uświadomienie potencjalnym właścicielom zwierząt wszystkich aspektów związanych z nabyciem, posiadaniem zwierzęcia, a także promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt.

Rozdział 4
Środki finansowe przeznaczone na realizację programu
§ 9. Koszt realizacji zadań, o których mowa wyżej, ponosi Gmina Lubanie.
Na realizację zadań Gmina Lubanie przeznacza z budżetu środki w wysokości 11 000,00 zł, z czego:
a) na odławianie i zapewnianie schronienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku oraz zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich we wskazanym gospodarstwie rolnym, przeznacza się 8 500 zł,
b) na zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt przeznacza się: 2 000 zł.
c) na opiekę nad wolno żyjącymi kotami przeznacza się 500 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant

     Uzasadnienie
                                                                 
do Uchwały Nr XXII/156/13 Rady Gminy Lubanie z dnia 22 maja 2013 roku
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubanie w 2013 roku

W związku z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) zmieniony został art. 11a, który zobowiązuje Radę Gminy do określenia w drodze uchwały Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Stanowi to wypełnienie obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przez gminę, wynikającego z art. 11 ust. 1 ww. ustawy.

W związku z powyższym, przygotowany został „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubanie w 2013 roku”, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Koszty realizacji programu ponosi Gmina Lubanie.

Projekt Programu został przekazany do zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii we Włocławku, Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Oddział we Włocławku oraz zarządcom obwodów łowieckich działających na terenie gminy.

Wprowadzenie w życie działań przedstawionych w niniejszym Programie ma na celu zmniejszenie ilości bezdomnych zwierząt na terenie gminy Lubanie, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa dla mieszkańców gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant


UCHWAŁA Nr XXIII/157/13
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubanie za 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201,poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. po. 1456, poz. 1530 i poz. 1548 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant


UCHWAŁA Nr XXIII/158/13
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lubanie absolutorium z tytuły wykonania budżetu za 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 oraz Nr 257, poz. 1726 , z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201,poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548 )
po zapoznaniu się z :
1) sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok,
2) sprawozdaniem finansowym,
3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy,
4) informacją o stanie mienia,
5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej
Rada Gminy Lubanie uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się Wójtowi Gminy Lubanie absolutorium z tytuły wykonania budżetu za rok 2012.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant


UCHWAŁA Nr XXIII/159/13
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Lubanie

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6,7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się Przewodniczącemu Rady Gminy Lubanie dietę miesięczną w wysokości 90 % minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, nie więcej niż kwota wynikająca z art. 25 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 2. 1.Wydatki z tytułu diety realizowane będą z budżetu gminy.
2. Dieta wypłacana będzie w kasie urzędu gminy lub przelewem na rachunek bankowy wskazany przez przewodniczącego rady gminy.
3. Wypłata dokonywana będzie do dnia 27 każdego miesiąca.

§ 3. Traci moc uchwała Nr II/5/10 Rady Gminy Lubanie z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Lubanie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia., z mocą obowiązująca od 1 czerwca 2013 r.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Andrzej Ulczycki

Uzasadnienie
Do uchwały Nr XXIII/159/13 Rady Gminy Lubanie z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Lubanie

Na zasadach ustalonych przez radę gminy radnym przysługują diety, których wysokość nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw. Należy dodać, iż Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, maksymalną wysokość diet przysługujących radnemu w ciągu miesiąca, uwzględniając liczbę mieszkańców gminy.
Biorąc pod uwagę aktualnie obowiązującą kwotę bazową i stosowne rozporządzenie Rady Ministrów należało doprecyzować uchwałę dotyczącą diety dla przewodniczącego rady gminy.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Andrzej Ulczycki


Uchwała Nr XXIII/160/13
Rady Gminy Lubanie
z dnia 26 czerwca 2013 r.

o zmianie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 

Na podstawie art. 30 ust. 6 w zwiazku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80,poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572 i Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706, z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 908 i poz. 1544 oraz z 2013 r. poz.675 ), w uzgodnieniu ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego uchwala się, co następuje: 
§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXIX/154/09 Rady Gminy Lubanie z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli wprowadza sie następującą zmianę: 
w § 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
" 4. Wysokość stawek dodatku funkcyjnego wynosi dla : 
1) wychowawcy klasy - 150 - 200 zł 
2) opiekuna stażu - 3 % średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty zaokrąglając w górę lub dół do pełnych złotych." 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy oraz dyrektorom szkół. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
                                                                                                                                            Przewodnicząca Rady Gminy                                                                                        Jadwiga Kurant

Uzasadnienie
Zmiana regulaminu wynagradzania nauczycieli dotyczy wysokości dodatku funkcyjnego dla wychowawcy klasy. Dotychczasowa wysokość dodatku wynosiła 70 do 100 zł. Ustalenie wysokości dodatku na poziomie 150 do 200 zł ma na celu jego urealnienie w stosunku do obowiązujących stawek wynagradzania nauczycieli. 


Uchwała Nr XXIII/161/13
Rady Gminy Lubanie
z dnia 26 czerwca 2013 r.

o zmianie uchwały w sprawie kryteriów i trybu przyznawana nagród dla nauczycieli 

Na podstawie art. 49 ust. 2 w zwiazku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80,poz. 542,Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145,poz. 917 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572 i Nr 97, poz. 800, Nr 213,poz. 1650, Nr 219, poz. 1706, z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 908 i poz. 1544 oraz z 2013 r. poz. 675 )uchwala się, co następuje: 
§ 1. W uchwale Nr XXIX/155/09 Rady Gminy Lubanie z dnia 27 listopada 2009 w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli wprowadza się następującą zmianę: 
w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
"1. Nauczycielowi może być przyznana nagroda ze specjalnego funduszu nagród w ramach planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, z tym że: 
1) 60 % środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora szkoły; 
2) 40 % środków funduszu przeznacza się na nagrody Wójta Gminy." 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy oraz dyrektorom szkół. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
                                                                                                                                            Przewodnicząca Rady Gminy                                                                                       Jadwiga Kurant

Uzasadnienie
Zmiana kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli dotyczy wysokości nagród przyznawanych z funduszy nagród przez dyrekotora i wójta gminy. Wprowadzona zmiana ma na celu podniesienie rangi nagród przyznawanych przez wójta gminy. 


UCHWAŁA NR XXIII/162/13
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie, jako działka Nr 74/2 położonej w m. Probostwo Dolne gm. Lubanie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy oznaczonej numerem ewidencyjnym 74/2 o powierzchni 1.8000 ha położonej w m. Probostwo Dolne gm. Lubanie.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant


UCHWAŁA NR XXIII/163/13
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży wydzielonych geodezyjnie z nieruchomości stanowiącej obecnie działkę oznaczoną numerem 15/6 o powierzchni 2,36 ha położonej w m. Probostwo Dolne gm. Lubanie, dla której jest prowadzona księga wieczysta nr KW WL1W/00089979/5 w Sądzie Rejonowym we Włocławku - czternastu niezabudowanych działek gruntu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na przeznaczenie do sprzedaży wydzielonych geodezyjnie z nieruchomości stanowiącej obecnie działkę oznaczoną numerem 15/6 o powierzchni 2,36 ha położonej w m. Probostwo Dolne gm. Lubanie, dla której jest prowadzona w Sądzie Rejonowym we Włocławku księga wieczysta nr KW WL1W/00089979/5 - czternastu niezabudowanych działek gruntu.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant

                                                           Uzasadnienie
do uchwały Nr XXIII/163/13 Rady Gminy Lubanie z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży wydzielonych geodezyjnie z nieruchomości stanowiącej obecnie działkę oznaczoną numerem 15/6 o powierzchni 2,36 ha położonej w m. Probostwo Dolne gm. Lubanie, dla której jest prowadzona księga wieczysta nr KW WL1W/00089979/5 w Sądzie Rejonowym we Włocławku - czternastu niezabudowanych działek gruntu
W miejscowości Probostwo Dolne - Gmina posiada nieruchomość gruntową oznaczoną geodezyjnie, jako działka 15/6 o powierzchni 2,36 ha.
Obecnie teren ten oddany jest w dzierżawę osobie fizycznej – umowa dzierżawy kończy się z dniem 31.08.2013 roku.
Teren przeznaczony pod zabudowę jednorodzinną posiada dostęp do drogi powiatowej nr 2903 Lubanie – Kucerz o nawierzchni asfaltowej, położony jest w otoczeniu lasu z dwóch stron. Planuje się uzbrojenie terenu w wodę i kanalizację.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubanie powyższy teren proponowany jest jako obszar wskazany do zalesień - obecnie użytkowany jest rolniczo.
W 2013 roku Gmina podjęła decyzję o podziale w/w nieruchomości na 14 działek – z przeznaczeniem do sprzedaży w drodze przetargu. Obecnie gmina jest na etapie postępowania środowiskowego, które zakończy się wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Kolejnym etapem będzie postępowanie dotyczące wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na budowę 14 domów mieszkalnych jednorodzinnych. Następnie będzie można dokonać podziału na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. Proponowany przez Gminę podział został przedstawiony na załączniku graficznym.
W tym stanie rzeczy proszę o podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży wydzielonych geodezyjnie z nieruchomości stanowiącej obecnie działkę oznaczoną numerem 15/6 o powierzchni 2,36 ha położonej w m. Probostwo Dolne gm. Lubanie, dla której jest prowadzona księga wieczysta nr KW WL1W/00089979/5 w Sądzie Rejonowym we Włocławku - czternastu niezabudowanych działek gruntu w przedstawionym brzmieniu.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant


UCHWAŁA Nr XXIII/164/13
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 26 czerwca 2013 rok

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej (porozumienia) pomiędzy Gminą Miasto Włocławek, Gminą Lubanie, Gminą Brześć Kujawski, Gminą Włocławek, Gminą Fabianki, Gminą Bobrowniki na rzecz współpracy przy realizacji projektu pn. „Delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych Włocławka oraz wsparcie ich rozwoju poprzez przygotowanie dokumentów planistyczno – strategicznych”.
 
Na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:  Dz. U. z 2013 r. poz. 594)

Rada Gminy Lubanie
uchwala, co następuje:

§ 1
Wyraża się zgodę na zawarcie umowy partnerskiej (porozumienia) pomiędzy Gminą Miasto Włocławek, Gminą Brześć Kujawski, Gminą Lubanie, Gminą Włocławek, Gminą Fabianki, Gminą Bobrowniki na rzecz współpracy przy realizacji projektu pn. „Delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych Włocławka oraz wsparcie ich rozwoju poprzez przygotowanie dokumentów planistyczno – strategicznych”.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant

Uzasadnienie:

Uchwała Nr XXIII/164/13 Rady Gminy Lubanie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej (porozumienia) pomiędzy Gminą Miasto Włocławek, Gminą Brześć Kujawski, Gminą Lubanie, Gminą Włocławek, Gminą Fabianki, Gminą Bobrowniki na rzecz współpracy przy realizacji projektu pn. „Delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych Włocławka oraz wsparcie ich rozwoju poprzez przygotowanie dokumentów planistyczno – strategicznych” umożliwi podpisanie stosownej umowy partnerskiej. Zadanie realizowane przez Lidera projektu, którym jest Gmina Miasto Włocławek w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa pozwoli wyznaczyć zintegrowane podejście do planowania rozwoju zarówno Gminy Miasto Włocławek jak i gmin ościennych (m. in. wspólna strategia rozwoju, planowanie przedsięwzięć, inwestycji).

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant


Uchwała Nr XXIII/165/13
Rady Gminy Lubanie
z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie
na lata 2013- 2020

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594)

Rada Gminy postanawia:

§ 1
W uchwale nr XIX/134/12 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2013 - 2019 zmienianej uchwałami:
1. Nr XX/141/13 Rady Gminy Lubanie z dnia 27 lutego 2013 r.
2. Nr XXI/145/13 Rady Gminy Lubanie z dnia 27 marca 2013 r.
3. Nr XXII/154/13 Rady Gminy Lubanie z dnia 22 maja 2013 r.

wprowadza się zmiany:

zawarte w załącznikach nr 1 i 2 do uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Gminy                                                                                                      Jadwiga Kurant


Uchwała Nr XXIII/166/13
Rady Gminy Lubanie
z dnia 26 czerwca 2013 roku

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 594) oraz art. 212 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XIX/135/12 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok zmienianej uchwałami i zarządzeniami:
1. Nr XX/142/13 z dnia 27 lutego 2013 roku Rady Gminy Lubanie,
2. Nr XXI/146/13 z dnia 27 marca 2013 roku Rady Gminy Lubanie,
3. Nr 0050.90.2013 z dnia 29 kwietnia 2013 roku Wójta Gminy Lubanie,
4. Nr XXII/155/13 z dnia 22 maja 2013 roku Rady Gminy Lubanie,
5. Nr 0050.94.2013 z dnia 31 maja 2013 roku Wójta Gminy Lubanie
wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1
DOCHODY BUDŻETU w wysokości – 15.658.051 zł
zwiększa się do kwoty – 15.720.051 zł

2) W § 1 pkt. 1
Dochody bieżące w wysokości – 14.451.495 zł
zmniejsza się do kwoty – 14.309.495 zł

3) W § 1 pkt. 2
Dochody majątkowe w wysokości – 1.206.556 zł
zwiększa się do kwoty – 1.410.556 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1

4) W § 2 ust.1

WYDATKI BUDŻETU w wysokości – 16.342.615 zł
zwiększa się do kwoty – 16.404.615 zł

5) W § 2 ust. 1 pkt. 1
Wydatki bieżące w wysokości – 13.281.306 zł
zmniejsza się do kwoty – 13.172.917 zł

6) W § 2 ust. 1 pkt. 2
Wydatki majątkowe w wysokości – 3.061.309 zł
zwiększa się do kwoty – 3.231.698 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2

7) W § 2 ust. 2
Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w latach 2013-2015,
zgodnie z załącznikiem nr 3.

8) W § 7 ust. 3
Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
zgodnie z załącznikiem nr 4

9) W § 11 ust. 1
Zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:
1) przychody w wysokości – 1.291.281 zł
zwiększa się do kwoty – 1.311.281 zł
2) koszty w wysokości – 1.264.504 zł
zwiększa się do kwoty – 1.284.504 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5

10) W § 11 ust. 2
Zmienia się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów
oświatowych jednostek budżetowych:
1) dochody w wysokości  112.544 zł
zwiększa się do kwoty – 116.744 zł
2) wydatki w wysokości 112.544 zł
zwiększa się do kwoty – 116.744 zł
zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.


Przewodnicząca Rady Gminy                                                                                                              Jadwiga Kurant


Uchwała Nr XXIII/167/13
Rady Gminy Lubanie
z dnia 26 czerwca 2013 r.

uchylająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lubanie oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 i ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ) oraz art.15 ust. l pkt. 6 i ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r., Nr 5, poz. 13 i Nr 228, poz. 1368 ) uchwala się, co następuje: 
§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XVI/117/12 Rady Gminy Lubanie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lubanie oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
                                                                                                                                            Przewodnicząca Rady Gminy                                                                                       Jadwiga Kurant

Uzasadnienie
Przejęcie przystanków komunikacyjnych wymienionych w uchylanej uchwale miało nastąpić na mocy porozumienia zawartego z GDDKiA. Warunki zaproponowane przez generalną dyrekcję były niekorzystne dla gminy, stąd rezygnacja z przystąpienia do porozumienia. Biorąc powyższe pod uwagę proszę o podjęcie uchwały w przedstawionym brzmieniu. 


UCHWAŁA Nr XXIV/168/13
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 23 sierpnia 2013 r.

w sprawie odpowiedzi na skargę Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 lipca 2013 r. na uchwałę Nr XXII/156/13 Rady Gminy Lubanie z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubanie w 2013 r.”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ) oraz art. 54 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed Sądami Administracyjnymi ( Dz.U. z 2012 r. poz. 270, poz. 1101 oraz poz.1529 )

Rada Gminy Lubanie
Postanawia

§1
Udzielić odpowiedzi na skargę Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 lipca 2013 r.. na uchwałę Nr XXII/156/13 Rady Gminy Lubanie z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubanie w 2013 r.” w treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§2
Przekazać skargę, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz.

§3
Jako pełnomocnika Rady Gminy Lubanie ze skargi, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Bydgoszczy ustanowić Przewodniczącą Rady Gminy Lubanie Panią Jadwigę Kurant.

§4
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Lubanie.

§5
1.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubanie.


Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant

Załącznik do Uchwały

Nr XXIV/168/13 Rady Gminy Lubanie
z dnia 23 sierpnia 2013 r.

Lubanie, dnia 23.08.2013 r.


Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Bydgoszczy
ul. Jana Kazimierza 5
85-035 Bydgoszcz

Skarżący: Wojewoda
Kujawsko-Pomorski

Organ: Rada Gminy Lubanie
87-732 Lubanie

Odpowiedź na skargę

Na podstawie art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed Sądami administracyjnymi, Rada Gminy Lubanie pozostawia do uznania tut. Sądu zasadność skargi Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 lipca 2013 r.. na uchwałę Nr XXII/156/13 Rady Gminy Lubanie z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubanie w 2013 r.”

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant


Uzasadnienie

do uchwały Nr XXIV/168/13 Rady Gminy Lubanie z dnia 23 sierpnia 2013 r. w sprawie odpowiedzi na skargę Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 lipca 2013 r. na uchwałę Nr XXII/156/13 Rady Gminy Lubanie z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubanie w 2013 r.”

Zgodnie ze skargą Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przyjęty uchwałą Nr XXII/156/13 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubanie w 2013 roku nie spełnia wymogów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2013 r. poz.856 ), określonych w art. 11a ust.2 pkt 1,2.3.4.6.8.
W ocenie organu nadzoru uchwała narusza w sposób istotny wskazane wyżej przepisy między innymi z uwagi na brak umowy ze schroniskiem dla zwierząt czy brak wskazania podmiotu realizującego zadanie dokarmiania kotów wolnożyjących.
Z uwagi na skierowanie skargi w przedmiotowej sprawie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy zaistniała konieczność przekazania skargi sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie trzydziestu dni od dnia jej wniesienia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant


Uchwała Nr XXIV/169/13
Rady Gminy Lubanie
z dnia 23 sierpnia 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie
na lata 2013- 2020

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594)

Rada Gminy postanawia:

§ 1
W uchwale nr XIX/134/12 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2013 - 2019 zmienianej uchwałami:
1. Nr XX/141/13 Rady Gminy Lubanie z dnia 27 lutego 2013 r.
2. Nr XXI/145/13 Rady Gminy Lubanie z dnia 27 marca 2013 r.
3. Nr XXII/154/13 Rady Gminy Lubanie z dnia 22 maja 2013 r.
4. Nr XXIII/165/13 Rady Gminy Lubanie z dnia 26 czerwca 2013 r.

wprowadza się zmiany:
zawarte w załącznikach nr 1 i 2 do uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant

Uzasadnienie

do Uchwały nr XXIV/169/13 Rady Gminy Lubanie
z dnia 23 sierpnia 2013 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2020

Zmniejszenie planu dochodów własnych, przełożenie niektórych zadań inwestycyjnych do realizacji na 2014 rok oraz wprowadzenie niektórych nowych zadań majątkowych i zmiana wyniku budżetu to podstawy do kolejnej zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2020.
Na zmniejszenie planu dochodów budżetowych mają wpływ następujące czynniki:
1) udziały z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych zmniejszą się o 310.000 zł.,
2) wpływy z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wzrosną o 72.932,72 zł.,
3) dochody majątkowe ulegną zmniejszeniu o 487.632,10 zł.
Plan dochodów budżetowych na 2013 rok z kwoty 15.720.051 zł. zmniejszy się do wysokości 14.995.351,62 zł.
Na 2014 rok, po przyjęciu dofinansowania niektórych zadań inwestycyjnych oraz korekty planu udziałów, plan dochodów wzrośnie o 429.253 zł.
Na 2015 rok w wyniku obniżenia planu udziałów, plan dochodów budżetowych zmaleje o 431.565 zł.
W 2016 roku planowane dochody zmaleją o 500.000 zł. W 2017 roku plan dochodów zmniejszyć należy również o 500.000 zł. Podobnie w latach 2018 do 2020 w wyniku zmniejszenia udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych zmniejszy się plan dochodów budżetowych o 500.000 zł. w każdym roku.
Na 2014 rok plan dochodów majątkowych miał wynosić 1.247.430 zł. Jeżeli będą realizowane już zatwierdzone projekty unijne to plan ich dofinansowania wyniesie 2.176.683 zł.
Po wprowadzeniu zmian do budżetu zmieniony został wynik budżetu, który obecnie wynosi minus 684.564 zł. a po zmianach zamknie się kwotą minus 379.024 zł.
Przedstawiając proponowane zmiany wnosi się do Wysokiej Rady o ich uchwalenie.

Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga Kurant


Uchwała Nr XXIV/170/13
Rady Gminy Lubanie
z dnia 23 sierpnia 2013 roku

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 594) oraz art. 212 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XIX/135/12 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok zmienianej uchwałami i zarządzeniami:
1. Nr XX/142/13 z dnia 27 lutego 2013 roku Rady Gminy Lubanie,
2. Nr XXI/146/13 z dnia 27 marca 2013 roku Rady Gminy Lubanie,
3. Nr 0050.90.2013 z dnia 29 kwietnia 2013 roku Wójta Gminy Lubanie,
4. Nr XXII/155/13 z dnia 22 maja 2013 roku Rady Gminy Lubanie,
5. Nr 0050.94.2013 z dnia 31 maja 2013 roku Wójta Gminy Lubanie,
6. Nr XXIII/166/13 z dnia 26 czerwca 2013 roku Rady Gminy Lubanie,
7. Nr 0050.97.2013 z dnia 24 lipca 2013 roku Wójta Gminy Lubanie

wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1
DOCHODY BUDŻETU w wysokości – 15.789.716,21 zł
zmniejsza się do kwoty – 14.995.351,62 zł

2) W § 1 pkt. 1
Dochody bieżące w wysokości – 14.379.160,21 zł
zmniejsza się do kwoty – 14.072.427,72 zł

3) W § 1 pkt. 2
Dochody majątkowe w wysokości – 1.410.556,00 zł
zmniejsza się do kwoty – 922.923,90 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1

4) W § 2 ust.1

WYDATKI BUDŻETU w wysokości - 16.474.280,21 zł
zmniejsza się do kwoty - 15.374.375,62 zł

5) W § 2 ust. 1 pkt. 1
Wydatki bieżące w wysokości - 13.242.582,21 zł
zwiększa się do kwoty - 13.411.484,72 zł

6) W § 2 ust. 1 pkt. 2
Wydatki majątkowe w wysokości - 3.231.698,00 zł
zmniejsza się do kwoty - 1.962.890,90 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2

7) W § 2 ust. 2
Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w latach 2013-2015,
zgodnie z załącznikiem nr 3.

8) W § 3
Deficyt budżetu w wysokości - 684.564,00 zł
zmniejsza się do kwoty - 379.024,00 zł
który zostanie pokryty
przychodami pochodzącymi
z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie - 336.960,00 zł
oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych
w wysokości – 42.064,00 zł

9) W § 4
Łączną kwotę planowanych przychodów budżetu
w wysokości – 1.206.466,00 zł
zmniejsza się do kwoty – 900.926,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4

10) W § 7 ust. 3
Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
zgodnie z załącznikiem nr 5

11) W § 7 ust. 4
Zmienia się dochody i wydatki na zadania realizowane przy udziale środków unijnych
w części związanej z realizacją zadań własnych,
zgodnie z załącznikiem nr 6

12) W § 10
Zmienia się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy,
zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.


Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga Kurant


UCHWAŁA Nr XXIV/171/13
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 23 sierpnia 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez gminę Lubanie od samorządu powiatu włocławskiego zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych.

Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594) uchwala się, co następuje:
§ 1
Wyraża się zgodę na przejęcie przez gminę Lubanie od powiatu włocławskiego zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2013 /2014.
§ 2
Warunki przejęcia zadań, o których mowa w § 1 określi porozumienie zawarte pomiędzy gminą Lubanie a Zarządem Powiatu we Włocławku.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant

U z a s a d n i e n i e

Zarząd Powiatu Włocławskiego wystąpił z propozycją przejęcia przez gminę Lubanie zadań z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2013/2014.
Z uwagi na doświadczenia z lat ubiegłych o odśnieżaniu przez powiat dróg będących na terenie gminy Lubanie propozycja winna być przyjęta z uwagi na:
drogi powiatowe na terenie naszej gminy są tak usytuowane, że wyjazd naszego sprzętu do odśnieżania dróg gminnych musi odbywać się po drogach powiatowych,
ponadto drogami powiatowymi prowadzony jest dowóz dzieci do szkół w Lubaniu,
W tej sytuacji staje się niemożliwy przyjazd autobusu szkolnego, ani też dojazd do siedziby gminy i wyjazd naszego sprzętu do odśnieżania dróg gminnych. Przyjmując propozycję powiatu, otrzymamy zwrot środków na utrzymanie dróg powiatowych zapewniając jednocześnie ich przejezdność.
Wobec powyższego podjęcie proponowanej uchwały o przejęcie zadań uważam za zasadne i wnoszę o jej przyjęcie w proponowanym brzmieniu.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant


UCHWAŁA NR XXIV/172/13
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 23 sierpnia 2013 r.

w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Lubanie długoterminowej pożyczki na współfinansowanie zadania pn. Zakup pojemników metalowych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Lubanie

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. "c" i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 89 ust. 1 pkt. 2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U . z 2013 r. poz. 885 i poz. 938)
Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zaciągnąć długoterminową pożyczkę w wysokości do 134.460 zł. (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych ).

§ 2. Zobowiązanie o którym mowa w § 1 zostanie zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup pojemników metalowych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Lubanie.”

§ 3. Pożyczka, o której mowa w § 1 uruchomiona zostanie w 2013 roku.

§ 4. Spłata pożyczki następować będzie w latach 2016 - 2020 z dochodów własnych gminy, z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.

§ 5. Zabezpieczenie pożyczki stanowić będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 6. Ustala się okres spłaty pożyczki w ciągu 8 lat z 3 letnim okresem karencji, począwszy od 2016 roku.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości
w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant

Uzasadnienie
do uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Lubanie długoterminowej pożyczki na współfinansowanie zadania pn. Zakup pojemników metalowych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Lubanie

W związku z planowaną do zaciągnięcia pożyczką w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie pn. Zakup pojemników metalowych do selektywnej zbiorki odpadów komunalnych na terenie Gminy Lubanie, zgodnie z przytoczonymi w podstawie prawnej uchwały przepisami - art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - do właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie zaciągania zobowiązań finansowych.
Zgodnie z zapisami art. 91 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – suma zaciągniętych kredytów i pożyczek nie może przekroczyć kwoty określonej w uchwale budżetowej. Kwoty te są zgodne z naszą uchwałą budżetową. Spłata pożyczki w kwocie do 134.460 zł. nastąpi w okresie ośmiu lat z trzyletnim okresem karencji.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant


Uchwała Nr XXIV/173/13
Rady Gminy Lubanie
z dnia 23 sierpnia 2013 roku

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania w zakresie realizacji inwestycji przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Gminy

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 9 lit. e w związku z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 594.)

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1

Zaciągnąć długoterminowe zobowiązanie w wysokości 93.757,00 zł
słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt siedem złotych.

§ 2
Zobowiązanie, o którym mowa w § 1 dotyczy zawarcia umowy z wykonawcą zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa chodnika w miejscowości Lubanie”.

§ 3

Zobowiązanie wymienione w § 1 i § 2 uregulowane będzie z dochodów własnych gminy – podatku od nieruchomości od osób prawnych w terminie do 28.01.2014 roku.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Lubanie.

Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga Kurant


UCHWAŁA NR XXV/174/13
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 27 września 2013 roku

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych oznaczonych ewidencyjnie, jako działki Nr 70/4, 70/5 i 70/8 położonych w m. Kucerz gm. Lubanie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na przeznaczenie do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy oznaczonych numerami ewidencyjnymi 70/4 o powierzchni 1,0000 ha (KW nr 72270/3), 70/5 o powierzchni 0,2300 ha (KW nr 52608/6) oraz 70/8 o powierzchni 1,2621 ha (KW nr 52608/6) położonych w m. Kucerz gm. Lubanie.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant

                                                           UZASADNIENIE

      do Uchwały Nr XXV/174/13 Rady Gminy Lubanie z dnia 27 września 2013 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych oznaczonych ewidencyjnie jako działki Nr 70/4, 70/5 i 70/8 położonej w m. Kucerz gm. Lubanie

W miejscowości Kucerz - Gmina posiada nieruchomości gruntowe oznaczone geodezyjnie numerami 70/4 o powierzchni 1,0000 ha (KW nr 72270/3), 70/5 o powierzchni 0,2300 ha (KW nr 52608/6) oraz 70/8 o powierzchni 1,2621 ha (KW nr 52608/6).
Powyższy teren jest zbędny dla potrzeb Gminy w związku z tym przeznacza się powyższe działki do sprzedaży w drodze przetargu.
W tym stanie rzeczy proszę o podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu działek oznaczonych geodezyjnie numerami 70/4 o powierzchni 1,0000 ha, 70/5 o powierzchni 0,2300 ha oraz 70/8 o powierzchni 1,2621 położonych w m. Kucerz gm. Lubanie w przedstawionym brzmieniu.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant


Uchwała Nr XXV/175/13
Rady Gminy Lubanie
z dnia 27 września 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie
na lata 2013- 2020

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, poz. 645)

Rada Gminy postanawia:

§ 1
W uchwale nr XIX/134/12 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2013 - 2019 zmienianej uchwałami:
1. Nr XX/141/13 Rady Gminy Lubanie z dnia 27 lutego 2013 r.
2. Nr XXI/145/13 Rady Gminy Lubanie z dnia 27 marca 2013 r.
3. Nr XXII/154/13 Rady Gminy Lubanie z dnia 22 maja 2013 r.
4. Nr XXIII/165/13 Rady Gminy Lubanie z dnia 26 czerwca 2013 r.
5. Nr XXIV/169/13 Rady Gminy Lubanie z dnia 23 sierpnia 2013 r.

wprowadza się zmiany:
zawarte w załączniku nr 1 do uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant


                                                            UZASADNIENIE

do Uchwały nr XXV/175/13 Rady Gminy Lubanie
z dnia 27 września 2013 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2020

     Zmiany wyniku budżetu, planu dochodów i wydatków oraz wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych powodują kolejna zmianę uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Plan dochodów budżetowych zwiększa się o 30.687,00 zł. a wydatków 28.305,00 zł. Oznacza to, że wynik budżetu ulega zmniejszeniu o 2.382,00 zł. z kwoty minus 379.024,00 zł. do minus 376.642,00 zł. Plan dochodów budżetowych po zmianach zamknie się kwotą 15.026.038,62 zł. a wydatków 15.402.680,62 zł. Dochody bieżące stanowią wielkość 14.103.114,72 zł., a wydatki 13.441.091,72 zł. Różnica dochodów bieżących nad wydatkami wynosi po ostatniej proponowanej zmianie 662.023,00 zł. a po dodaniu wolnych środków wynosi 1.225.989,00 zł.
Dochody majątkowe po zmianach wynoszą 922.923,90 zł. w tym ze sprzedaży majątku 327.042,00 zł. Wydatki majątkowe po uwzględnieniu zmian wynosić będą 1.961.588,90 zł.
W wyniku korekty nakładów finansowych na niektóre zadania inwestycyjne wygospodarowano środki na dodatkową modernizację drogi gminnej w Probostwie Dolnym.
Na zakończenie prosi się Panie i Panów Radnych o podjęcie uchwały o treści przedstawionej w projekcie.

Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga Kurant


Uchwała Nr XXV/176/13
Rady Gminy Lubanie
z dnia 27 września 2013 roku

               Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 i poz. 645) oraz art. 212 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XIX/135/12 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok zmienianej uchwałami i zarządzeniami:
1. Nr XX/142/13 z dnia 27 lutego 2013 roku Rady Gminy Lubanie,
2. Nr XXI/146/13 z dnia 27 marca 2013 roku Rady Gminy Lubanie,
3. Nr 0050.90.2013 z dnia 29 kwietnia 2013 roku Wójta Gminy Lubanie,
4. Nr XXII/155/13 z dnia 22 maja 2013 roku Rady Gminy Lubanie,
5. Nr 0050.94.2013 z dnia 31 maja 2013 roku Wójta Gminy Lubanie,
6. Nr XXIII/166/13 z dnia 26 czerwca 2013 roku Rady Gminy Lubanie,
7. Nr 0050.97.2013 z dnia 24 lipca 2013 roku Wójta Gminy Lubanie,
8. Nr XXIV/170/13 z dnia 23 sierpnia 2013 roku Rady Gminy Lubanie

wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1
DOCHODY BUDŻETU w wysokości – 14.995.351,62 zł
zwiększa się do kwoty – 15.026.038,62 zł

2) W § 1 pkt. 1
Dochody bieżące w wysokości – 14.072.427,72 zł
zwiększa się do kwoty – 14.103.114,72 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1

3) W § 2 ust.1

WYDATKI BUDŻETU w wysokości - 15.374.375,62 zł
zwiększa się do kwoty - 15.402.680,62 zł

4) W § 2 ust. 1 pkt. 1
Wydatki bieżące w wysokości - 13.411.484,72 zł
zwiększa się do kwoty - 13.441.091,72 zł

5) W § 2 ust. 1 pkt. 2
Wydatki majątkowe w wysokości - 1.962.890,90 zł
zmniejsza się do kwoty - 1.961.588,90 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2

6) W § 2 ust. 2
Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w latach 2013-2015,
zgodnie z załącznikiem nr 3.

7) W § 3
Deficyt budżetu w wysokości - 379.024,00 zł
zmniejsza się do kwoty - 376.642,00 zł
który zostanie pokryty
przychodami pochodzącymi
z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie - 334.578,00 zł
oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych
w wysokości – 42.064,00 zł

8) W § 4
Łączną kwotę planowanych przychodów budżetu
w wysokości – 900.926,00 zł
zmniejsza się do kwoty – 898.544,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4

9) W § 10
Zmienia się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy,
zgodnie z załącznikiem nr 5.

10) W § 11 ust. 1
Zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:
1) przychody w wysokości 1.311.281,00 zł
zwiększa się do kwoty 1.326.281,00 zł
2) koszty w wysokości 1.284.504,00 zł
zwiększa się do kwoty 1.299.504,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 6
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.


Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga KurantUCHWAŁA Nr XXV/178/13
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 27 września 2013 r.

  w sprawie wniesienia skargi na Zarządzenie Zastępcze nr 131/2013 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 września 2013 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 98 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645 ) oraz art.3 § 2 pkt. 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed Sądami Administracyjnymi ( Dz.U. z 2012 r. poz. 270, poz. 1101 i poz.1529 )

Rada Gminy Lubanie
Postanawia

§1
Wnieść skargę na Zarządzenie Zastępcze nr 131/2013 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 września 2013 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§3
1.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubanie.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant


                                                                   Uzasadnienie

            do uchwały Nr XXV/178/13 Rady Gminy Lubanie z dnia 27 września 2013 r. w sprawie wniesienia skargi na Zarządzenie Zastępcze nr 131/2013 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 września 2013 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

Zarządzeniem Zastępczym nr 131/2013 Wojewoda Kujawsko -Pomorski dnia 9 września 2013 r. stwierdził wygaśnięcie mandatu Radnego Rady Gminy Lubanie Pana Władysława Makowskiego, w związku z pełnieniem funkcji Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowicach prowadzącej działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia komunalnego Gminy Lubanie, a zatem zarządzaniem działalnością gospodarczą z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której uzyskał mandat, co stanowi naruszenie art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Wojewoda w uzasadnieniu stwierdził ,że „ w wyniku prowadzonego postępowania wyjaśniającego ustalono na podstawie aktu notarialnego z dnia 27 sierpnia 1985 r. (Repertorium A Nr 1845/85), że Skarb Państwa - Ochotnicza Straż Pożarna w Janowicach nabył w drodze darowizny własność zabudowanych działek oznaczonych numerami 144/1 i 145/1 położonych we wsi Janowice gmina Lubanie. W § 11 aktu notarialnego strony oświadczyły, że na powyższych działkach została wzniesiona przed 16 laty remiza strażacka, kosztem i staraniem Ochotniczej Straży Pożarnej we wsi Janowice. Następnie jednak na mocy decyzji wydanej przez działającego z upoważnienia Wojewody Włocławskiego Pełnomocnika ds. komunalizacji mienia ogólnonarodowego z dnia 1 grudnia 1993 r. znak:G.VI.7222/30/9/93, stwierdzone zostało nabycie przez Gminę Lubanie z mocy prawa nieodpłatnie własności nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o numerach geodezyjnych 144/1 o powierzchni 400 m2 i 145/1 o powierzchni 200 m2 wraz z budynkiem remizy Ochotniczej Straży Pożarnej, położonych w miejscowości Janowice. Z uzasadnienia decyzji wynika, że nabycie przez gminę własności nieruchomości nie narusza praw osób trzecich. Oznacza to, że dotychczasowe prawa i obowiązki tych osób nie ulegają zmianie w wyniku podjętej decyzji. Aktualnie Ochotnicza Straż Pożarna w Janowicach jest użytkownikiem remizy. W związku z powyższym należy stwierdzić, że Ochotnicza Straż Pożarna w Janowicach wykorzystuje mienie komunalne Gminy Lubanie. Na wstępie należy podkreślić, że stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Janowicach nie jest wpisane do rejestru przedsiębiorców. Opierając się na takim fakcie, nie można powołać się na domniemanie faktyczne, potwierdzające prowadzenie takiej działalności. W niniejszej sprawie wskazać należy, iż stowarzyszenie, jakim jest Ochotnicza Straż Pożarna w Janowicach działa m. in. na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.).
Stosownie do brzmienia art. 2 ust. 1 ustawy, stowarzyszenia są zrzeszeniami o celach niezarobkowych, co oznacza, że ich statutowym celem nie może być prowadzenie działalności skierowanej na osiąganie zysku. Stosownie zaś do art. 34 ustawy, stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z tej działalności służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków stowarzyszenia. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem stowarzyszenie podejmując działalność gospodarczą prowadzi ją na ogólnych zasadach regulujących prowadzenie działalności gospodarczej i nie zmienia tego tylko to, że dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia jest przeznaczony na realizację celów statutowych stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału między członkami stowarzyszenia (uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 18 czerwca 1991 r., sygn. akt III CZP 40/91, publ. OSNCP 1992 r., Nr 2 poz. 17, wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 16 czerwca 2010 r., sygn. akt III SA/Wr 818/09, publ. Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych, wyrok NSA z 14 grudnia 2010 r., sygn. akt II OSK 2055/10, publ. Centralna Baza Orzeczeń Sadów Administracyjnych).Ustawa o samorządzie gminnym nie zawiera definicji działalności gospodarczej. Wobec tego, jak już wcześniej wskazano, należy sięgnąć do definicji ustalonej w art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w myśl której działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Ciągłość działalności gospodarczej oznacza, że jest to względna stałość (stabilność) jej wykonywania, przy założeniu, iż nie jest to aktywność okazjonalna, jednostkowa. Wynika to już z samego znaczenia przymiotnika „ciągły”, który jest przeciwieństwem przymiotnika „jednorazowy”.Z analizy Statutu Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowicach wynika, że OSP posiada osobowość prawną (§ 5 Statutu). Władzami OSP są: walne zebranie, zarząd oraz komisja rewizyjna (§ 25 Statutu). Majątek i fundusze OSP powstają ze składek członkowskich, dotacji, darowizn, spadków i zapisów, dochodów z majątku i imprez, ofiarności publicznej oraz z wpływów z działalności gospodarczej (§ 49 Statutu). Ze Statutu wynika ponadto, że OSP może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej
i uzyskane fundusze OSP służą realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między członków OSP (§ 50 Statutu).
Z dokumentów zgromadzonych w toku postępowania wyjaśniającego (sprawozdania finansowe za 2010 r. i 2011 r.), wynika, że OSP w Janowicach osiągała przychody m. in. z imprez (zorganizowania balu karnawałowego) i wypożyczania sali. Zarobkowy charakter działalności gospodarczej oznacza, że zamiarem (celem) jej podjęcia jest osiągnięcie zysku. Zysk należy definiować jako nadwyżkę przychodów nad stratami. Przy czym należy liczyć się z możliwością nieuzyskania przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej, czyli poniesienia straty. Tym- samym o zarobkowym charakterze działalności gospodarczej nie decyduje faktyczne osiągnięcie zysku, lecz zamiar jego osiągnięcia (cel). Należy podkreślić, że o zarobkowym charakterze działalności przesądza zamiar jego osiągnięcia, a nie faktyczne (rzeczywiste) przysporzenie po stronie podmiotu gospodarczego. Dana działalność jest zarobkowa, jeżeli jest prowadzona w celu osiągnięcia dochodu (zarobku), rozumianego jako nadwyżka przychodów nad poniesionymi kosztami. Działalność pozbawiona tego aspektu jest działalnością charytatywną, społeczną, kulturalną i inną (określaną mianem non profit) - (wyrok NSA w Warszawie z dnia 2 września 2008 r., sygn. akt II FSK 789/07). Zgodnie z treścią oświadczenia Wiceprezesa OSP z dnia 28 lutego 2011 r., Zarząd OSP Janowice zaświadcza, że jednostka nie prowadzi działalności gospodarczej. Potrzeby finansowe jednostki są regulowane przez Urząd Gminy. Ponadto w zaświadczeniu z dnia 30 listopada 2011 r. Zarząd OSP w Janowicach wyjaśnił, iż prowadzi tylko działalność statutową. Udostępnia salę nieodpłatnie dla druhów OSP Janowice, KGW oraz młodzieży celem krzewienia kultury i sportu. Najemcy muszą zapłacić za zużytą wodę, prąd oraz wywóz nieczystości.
Udostępnienie sali dla druhów OSP oraz młodzieży można ocenić jako działania kulturalne na rzecz społeczności lokalnej, których celem nie było pozyskiwanie dochodów (zysków). Oceniając natomiast charakter przychodów ze zorganizowania balu karnawałowego i wypożyczania sali trudno zakwalifikować je jako pokrywające tylko niezbędną eksploatację mienia i należy uznać, że działalność ta ma charakter zarobkowy. W związku z tym należy przeanalizować „częstotliwość ”działania z wykorzystaniem mienia Gminy… Jak wynika ze stanu faktycznego sprawy, wskazane wyżej zdarzenia są powtarzalne, należy zakwalifikować je jako realizowane w sposób ciągły i zorganizowany. Mając na względzie powyższe należy stwierdzić, że działalność OSP w Janowicach polegająca na organizowaniu imprez (balu karnawałowego) i wypożyczaniu sali ma znamiona działalności gospodarczej. Jak wcześniej podkreślono, przepis art. 24f ustawy o samorządzie gminnym zabrania radnym m. in. zarządzać działalnością gospodarczą z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, oznacza to, że przesłanki te muszą być spełnione łącznie. Podkreślić należy również, że zgodnie .z utrwalonym orzecznictwem zarządzanie działalnością stowarzyszenia (tu Ochotnicza Straż Pożarna w Janowicach) należy rozumieć jako kierowanie działalnością tego podmiotu określoną w ustawie i statucie, reprezentowanie go w tym zakresie. Z zarządzaniem wiąże się więc możliwość decydowania o prowadzonej działalności
"Zasadniczym celem rozwiązań antykorupcyjnych zawartych w ustawach samorządowych jest wyeliminowanie sytuacji, gdy radny, poprzez wykorzystywanie funkcji radnego, uzyskiwałby nieuprawnione korzyści dla siebie lub bliskich.O potencjalnie korupcyjnym wykorzystywaniu mienia jednostki samorządowej przez radnego można mówić wtedy, gdy radny, uczestnicząc w pracach organów właściwej jednostki samorządu, może wpływać na treść uchwał i decyzji podejmowanych przez te organy" (wyr. NSA z 12 VI 2007 r., II OSK 132/07).W związku z tym przepis art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym zabrania radnym:
1) prowadzenia na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat,
2) zarządzania taką działalnością,
3) pełnienia funkcji przedstawiciela i pełnomocnika w prowadzeniu takiej działalności.
Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej, działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Podmiotem prowadzącym taką działalność może być również osoba fizyczna (art. 4 tejże ustawy ) np. lekarz prowadzący indywidualną praktykę lekarską lub grupa takich osób (np. spółka cywilna). Jak bowiem wyjaśniono, "zamiarem ustawodawcy konstruującego przepis antykorupcyjny było objęcie zakresem podmiotowym wprowadzonego zakazu wszelkich form działalności gospodarczej radnych, prowadzonej na własny rachunek" (wyr. NSA z 15 II 2005 r., OSK 1149/04). "Pojęcie osoby prowadzącej działalność gospodarczą ma znaczenie szersze niż pojęcie przedsiębiorcy" (wyr. NSA z 18 VIII 2005 r., OSK 1850/04).
"Definicja legalna działalności gospodarczej, zamieszczona w przepisie art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oznacza, że działalność ta ma być z założenia działalnością wykonywaną w sposób zorganizowany i nastawioną na nieokreślony z góry okres czasu, zatem bez znaczenia dla charakteru takiej działalności są ewentualne przerwy w faktycznym wykonywaniu tej działalności, już po jej uruchomieniu. Wspomniane przerwy mogłyby jedynie uzasadniać zwolnienie przedsiębiorcy z obowiązku opłacenia składek, oczywiście o ile zostałyby należycie usprawiedliwione i udokumentowane" (wyr. SN z 4 I 2008 r., I UK 208/07).
Podejmowanie, prowadzenie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne i dozwolone każdemu na równych prawach, z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa (art. 6 ust. 1 tejże ustawy ). Przepis art. 24f ust. 1 określa niektóre z tych warunków odnoszące się do radnych. Zauważyć przy tym należy, że art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym dotyczy radnych, którzy łamią zakaz po przystąpieniu do wykonywania mandatu, co następuje z chwilą złożenia ślubowania, natomiast art. 24f ust. 1a - radnych, którzy wykonywali działalność gospodarczą przed przystąpieniem do wykonywania mandatu (wyr. NSA z 17 II 2005 r., OSK 1633/04, LEX nr 171178). Dla właściwego stosowania tych przepisów znaczenie ma następujące wyjaśnienie zawarte w wyroku WSA w Olsztynie z 25 I 2008 r., II SA/Ol 798/07:
"Celem uregulowania zawartego w art. 24f ust. 1a ustawy (...) było zapewnienie radnym już wykonującym taką działalność czasu na dokonanie czynności koniecznych do zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy. Nie sposób zaakceptować tezę, iż to uregulowanie może mieć zastosowanie do radnych podejmujących w dniu złożenia ślubowania działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia komunalnego, skoro ustawodawca zakazuje łączenia mandatu radnego z prowadzeniem działalności gospodarczej z wykorzystywaniem takiego mienia. Jeżeli radny od dnia wykonywania mandatu takiej działalności prowadzić nie może, to brak jest racjonalnych przesłanek ku temu, by radny podejmujący tą działalność w tym dniu musiał mieć czas na jej zakończenie w terminie trzech miesięcy, skoro działalności tej nie prowadził, a ją dopiero podejmuje. W sytuacji gdy radna wpis do ewidencji uzyskała w tym samym dniu, w którym zaczęła wykonywać mandat radnej, nie można przyjąć, iż przed sprawowaniem funkcji radnego prowadziła działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia komunalnego, skoro w jednej dacie uzyskała wpis do ewidencji, czyli dopiero mogła zacząć prowadzić działalność gospodarczą i wykorzystywać w tej działalności mienie komunalne oraz zaczęła wykonywać mandat radnego".
Prowadzenie działalności gospodarczej polega na realizowaniu czynności objętych tą działalnością. Nie jest natomiast prowadzeniem działalności gospodarczej "korzystanie z powszechnie dostępnych usług, zakładów, przedsiębiorstw, instytucji i urządzeń miejskich na warunkach ogólnych oraz stosunków wynikających z najmu pomieszczeń dla własnych celów mieszkalnych lub handlowo-przemysłowych i dzierżawy drobnych parcel, jeżeli najem lub dzierżawa oparte są na warunkach ustalonych powszechnie dla danego typu przedmiotu najmu lub dzierżawy" (orz. TK z 2 VI 1993 r., W 17/92).
Dla stosowania art. 24f ust. 1 i 1a istotne jest "rzeczywiste (realne) prowadzenie działalności gospodarczej, dające się stwierdzić na podstawie obiektywnie występujących okoliczności faktycznych.
Zarządzanie działalnością gospodarczą polega na posiadaniu kompetencji do podejmowania wiążących decyzji w zakresie prowadzonej działalności. Kompetencja taka może przysługiwać danej osobie jako organowi jednoosobowemu ( jak to ma miejsce np. w przypadku dyrektora przedsiębiorstwa państwowego lub jednoosobowego zarządu spółki handlowej ) albo jako członkowi kolegialnego organu zarządzającego podmiotem gospodarczym.
Przepis art. 24f ust. 1 odnosi się zasadniczo do sytuacji mogącej wystąpić po uzyskaniu mandatu. W przypadku natomiast kolejności odwrotnej (najpierw prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego lub bycie przedstawicielem w takiej działalności i dopiero późniejsze uzyskanie mandatu) sytuacje takie reguluje ust. 1a tego przepisu. Obliguje on radnego do zaprzestania tej działalności (zrzeczenia się funkcji przedstawiciela) w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia ślubowania, pod rygorem wygaśnięcia mandatu.
Zasadniczym warunkiem jest zakaz wykorzystywania w działalności gospodarczej mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat. Chodzi tutaj o mienie ruchome i nieruchome.
Przesłance wykorzystywania mienia komunalnego w działalności gospodarczej w judykaturze i piśmiennictwie poświęcono wiele uwagi. W wyroku NSA z 6 X 2004 r., OSK 481/04, wyjaśniono, że "przez mienie komunalne gminy, o jakim mowa w art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, należy rozumieć tylko mienie, którym gmina może swobodnie dysponować". Zwrócono uwagę, iż "wykorzystywanie mienia komunalnego do prowadzenia działalności gospodarczej, w świetle art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, należy rozpatrywać w odniesieniu do przedmiotu tej działalności".
Rozpatrując stan faktyczny wskazany w wystąpieniu Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2011 ( znak WNK.DW.IV.4130.26.2011 ) oraz opisany w piśmie P. Zdzisława Krzyżanowskiego z dnia 11 kwietnia 2011r. skierowanym do w/w wojewody, za bezsporne należy uznać, że Ochotnicza Straż Pożarna w Janowicach wykorzystuje w swojej działalności mienie komunalne Gminy Lubanie. OSP Janowice może również zgodnie z zapisami statutu prowadzić działalność gospodarczą. Jednakże jak wynika z oświadczenia OSP Janowice z dnia 28 lutego 2011 r. podpisanego przez Wiceprezesa Pana Włodzimierza Skowrońskiego, jednostka nie prowadzi działalności gospodarczej.
Jak już była o tym wyżej mowa, o naruszeniu zakazu przewidzianego w art. 24f ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym można mówić w przypadku faktycznego prowadzenia działalności gospodarczej a nie możliwości jej prowadzenia. To samo dotyczy zakazu zarządzania taką działalnością, albowiem aby zarządzać działalnością gospodarczą, musi być ona faktycznie prowadzona. Skoro zatem OSP Janowice działalności gospodarczej nie prowadziła i nie prowadzi, również w okresie gdy radny Władysław Makowski pełnił funkcję Prezesa OSP Janowice, nie zachodzą przesłanki uzasadniające wygaśnięcie mandatu radnego.
Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że nawet gdyby OSP Janowice prowadziła działalność gospodarczą, to radny Władysław Makowski składając rezygnację w dniu 28 lutego 2011 r. dochował ustawowego terminu określonego w art. 24f ust. 2 tejże ustawy, co potwierdza rezygnacja pokwitowana przez Sekretarza Zarządu w dniu 28.02.2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Jadwiga Kurant

Załącznik do Uchwały
Nr XXV/178/13 Rady Gminy Lubanie
z dnia 27 września 2013 r.

Lubanie, dnia 27 września 2013 r.


Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Bydgoszczy
ul. Jana Kazimierza 5
85-035 Bydgoszcz

za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Skarżący: Rada Gmina Lubanie
87 -732 Lubanie


Organ: Wojewoda Kujawsko-Pomorski
ul. Jagiellońska 3
85 – 950 Bydgoszcz

Skarga na Zarządzenie Zastępcze nr 131/2013 Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 9 września 2013 r.


Zaskarżam w/w Zarządzenie Zastępcze nr 131/2013 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 września 2013 r. zarzucając naruszenie przepisu art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym w zw. z art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej i wnoszę:
1.o jego uchylenie
2.zasądzenie kosztów procesu według norm przepisanych

                                                       Uzasadnienie
Zarządzeniem Zastępczym nr 131/2013 Wojewoda Kujawsko -Pomorski dnia 9 września 2013 r. stwierdził wygaśnięcie mandatu Radnego Rady Gminy Lubanie Pana Władysława Makowskiego, w związku z pełnieniem funkcji Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowicach prowadzącej działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia komunalnego Gminy Lubanie, a zatem zarządzaniem działalnością gospodarczą z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której uzyskał mandat, co stanowi naruszenie art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Wojewoda w uzasadnieniu stwierdził ,że „ w wyniku prowadzonego postępowania wyjaśniającego ustalono na podstawie aktu notarialnego z dnia 27 sierpnia 1985 r. (Repertorium A Nr 1845/85), że Skarb Państwa - Ochotnicza Straż Pożarna w Janowicach nabył w drodze darowizny własność zabudowanych działek oznaczonych numerami 144/1 i 145/1 położonych we wsi Janowice gmina Lubanie. W § 11 aktu notarialnego strony oświadczyły, że na powyższych działkach została wzniesiona przed 16 laty remiza strażacka, kosztem i staraniem Ochotniczej Straży Pożarnej we wsi Janowice. Następnie jednak na mocy decyzji wydanej przez działającego z upoważnienia Wojewody Włocławskiego Pełnomocnika ds. komunalizacji mienia ogólnonarodowego z dnia 1 grudnia 1993 r. znak:G.VI.7222/30/9/93, stwierdzone zostało nabycie przez Gminę Lubanie z mocy prawa nieodpłatnie własności nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o numerach geodezyjnych 144/1 o powierzchni 400 m2 i 145/1 o powierzchni 200 m2 wraz z budynkiem remizy Ochotniczej Straży Pożarnej, położonych w miejscowości Janowice. Z uzasadnienia decyzji wynika, że nabycie przez gminę własności nieruchomości nie narusza praw osób trzecich. Oznacza to, że dotychczasowe prawa i obowiązki tych osób nie ulegają zmianie w wyniku podjętej decyzji. Aktualnie Ochotnicza Straż Pożarna w Janowicach jest użytkownikiem remizy.W związku z powyższym należy stwierdzić, że Ochotnicza Straż Pożarna w Janowicach wykorzystuje mienie komunalne Gminy Lubanie. Na wstępie należy podkreślić, że stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Janowicach nie jest wpisane do rejestru przedsiębiorców. Opierając się na takim fakcie, nie można powołać się na domniemanie faktyczne, potwierdzające prowadzenie takiej działalności. W niniejszej sprawie wskazać należy, iż stowarzyszenie, jakim jest Ochotnicza Straż Pożarna w Janowicach działa m. in. na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.). Stosownie do brzmienia art. 2 ust. 1 ustawy, stowarzyszenia są zrzeszeniami o celach niezarobkowych, co oznacza, że ich statutowym celem nie może być prowadzenie działalności skierowanej na osiąganie zysku. Stosownie zaś do art. 34 ustawy, stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z tej działalności służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków stowarzyszenia. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem stowarzyszenie podejmując działalność gospodarczą prowadzi ją na ogólnych zasadach regulujących prowadzenie działalności gospodarczej i nie zmienia tego tylko to, że dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia jest przeznaczony na realizację celów statutowych stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału między członkami stowarzyszenia (uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 18 czerwca 1991 r., sygn. akt III CZP 40/91, publ. OSNCP 1992 r., Nr 2 poz. 17, wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 16 czerwca 2010 r., sygn. akt III SA/Wr 818/09, publ. Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych, wyrok NSA z 14 grudnia 2010 r., sygn. akt II OSK 2055/10, publ. Centralna Baza Orzeczeń Sadów Administracyjnych).Ustawa o samorządzie gminnym nie zawiera definicji działalności gospodarczej. Wobec tego, jak już wcześniej wskazano, należy sięgnąć do definicji ustalonej w art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w myśl której działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Ciągłość działalności gospodarczej oznacza, że jest to względna stałość (stabilność) jej wykonywania, przy założeniu, iż nie jest to aktywność okazjonalna, jednostkowa. Wynika to już z samego znaczenia przymiotnika „ciągły”, który jest przeciwieństwem przymiotnika „jednorazowy”.Z analizy Statutu Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowicach wynika, że OSP posiada osobowość prawną (§ 5 Statutu). Władzami OSP są: walne zebranie, zarząd oraz komisja rewizyjna (§ 25 Statutu). Majątek i fundusze OSP powstają ze składek członkowskich, dotacji, darowizn, spadków i zapisów, dochodów z majątku i imprez, ofiarności publicznej oraz z wpływów z działalności gospodarczej (§ 49 Statutu). Ze Statutu wynika ponadto, że OSP może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej
ii uzyskane fundusze OSP służą realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między członków OSP (§ 50 Statutu).
Z dokumentów zgromadzonych w toku postępowania wyjaśniającego (sprawozdania finansowe za 2010 r. i 2011 r.), wynika, że OSP w Janowicach osiągała przychody m. in. z imprez (zorganizowania balu karnawałowego) i wypożyczania sali. Zarobkowy charakter działalności gospodarczej oznacza, że zamiarem (celem) jej podjęcia jest osiągnięcie zysku. Zysk należy definiować jako nadwyżkę przychodów nad stratami. Przy czym należy liczyć się z możliwością nieuzyskania przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej, czyli poniesienia straty. Tym- samym o zarobkowym charakterze działalności gospodarczej nie decyduje faktyczne osiągnięcie zysku, lecz zamiar jego osiągnięcia (cel). Należy podkreślić, że o zarobkowym charakterze działalności przesądza zamiar jego osiągnięcia, a nie faktyczne (rzeczywiste) przysporzenie po stronie podmiotu gospodarczego. Dana działalność jest zarobkowa, jeżeli jest prowadzona w celu osiągnięcia dochodu (zarobku), rozumianego jako nadwyżka przychodów nad poniesionymi kosztami. Działalność pozbawiona tego aspektu jest działalnością charytatywną, społeczną, kulturalną i inną (określaną mianem non profit) - (wyrok NSA w Warszawie z dnia 2 września 2008 r., sygn. akt II FSK 789/07). Zgodnie z treścią oświadczenia Wiceprezesa OSP z dnia 28 lutego 2011 r., Zarząd OSP Janowice zaświadcza, że jednostka nie prowadzi działalności gospodarczej. Potrzeby finansowe jednostki są regulowane przez Urząd Gminy. Ponadto w zaświadczeniu z dnia 30 listopada 2011 r. Zarząd OSP w Janowicach wyjaśnił, iż prowadzi tylko działalność statutową. Udostępnia salę nieodpłatnie dla druhów OSP Janowice, KGW oraz młodzieży celem krzewienia kultury i sportu. Najemcy muszą zapłacić za zużytą wodę, prąd oraz wywóz nieczystości.
Udostępnienie sali dla druhów OSP oraz młodzieży można ocenić jako działania kulturalne na rzecz społeczności lokalnej, których celem nie było pozyskiwanie dochodów (zysków). Oceniając natomiast charakter przychodów ze zorganizowania balu karnawałowego i wypożyczania sali trudno zakwalifikować je jako pokrywające tylko niezbędną eksploatację mienia i należy uznać, że działalność ta ma charakter zarobkowy. W związku z tym należy przeanalizować „częstotliwość ”działania z wykorzystaniem mienia Gminy. Jak wynika ze stanu faktycznego sprawy, wskazane wyżej zdarzenia są powtarzalne, należy zakwalifikować je jako realizowane w sposób ciągły i zorganizowany. Mając na względzie powyższe należy stwierdzić, że działalność OSP w Janowicach polegająca na organizowaniu imprez (balu karnawałowego) i wypożyczaniu sali ma znamiona działalności gospodarczej. Jak wcześniej podkreślono, przepis art. 24f ustawy o samorządzie gminnym zabrania radnym m. in. zarządzać działalnością gospodarczą z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, oznacza to, że przesłanki te muszą być spełnione łącznie. Podkreślić należy również, że zgodnie .z utrwalonym orzecznictwem zarządzanie działalnością stowarzyszenia (tu Ochotnicza Straż Pożarna w Janowicach) należy rozumieć jako kierowanie działalnością tego podmiotu określoną w ustawie i statucie, reprezentowanie go w tym zakresie. Z zarządzaniem wiąże się więc możliwość decydowania o prowadzonej działalności.

  "Zasadniczym celem rozwiązań antykorupcyjnych zawartych w ustawach samorządowych jest wyeliminowanie sytuacji, gdy radny, poprzez wykorzystywanie funkcji radnego, uzyskiwałby nieuprawnione korzyści dla siebie lub bliskich. O potencjalnie korupcyjnym wykorzystywaniu mienia jednostki samorządowej przez radnego można mówić wtedy, gdy radny, uczestnicząc w pracach organów właściwej jednostki samorządu, może wpływać na treść uchwał i decyzji podejmowanych przez te organy" (wyr. NSA z 12 VI 2007 r., II OSK 132/07).W związku z tym przepis art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym zabrania radnym:
1) prowadzenia na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat,
2) zarządzania taką działalnością,
3) pełnienia funkcji przedstawiciela i pełnomocnika w prowadzeniu takiej działalności.
Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej, działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Podmiotem prowadzącym taką działalność może być również osoba fizyczna (art. 4 tejże ustawy ) np. lekarz prowadzący indywidualną praktykę lekarską lub grupa takich osób (np. spółka cywilna). Jak bowiem wyjaśniono, "zamiarem ustawodawcy konstruującego przepis antykorupcyjny było objęcie zakresem podmiotowym wprowadzonego zakazu wszelkich form działalności gospodarczej radnych, prowadzonej na własny rachunek" (wyr. NSA z 15 II 2005 r., OSK 1149/04). "Pojęcie osoby prowadzącej działalność gospodarczą ma znaczenie szersze niż pojęcie przedsiębiorcy" (wyr. NSA z 18 VIII 2005 r., OSK 1850/04).
"Definicja legalna działalności gospodarczej, zamieszczona w przepisie art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oznacza, że działalność ta ma być z założenia działalnością wykonywaną w sposób zorganizowany i nastawioną na nieokreślony z góry okres czasu, zatem bez znaczenia dla charakteru takiej działalności są ewentualne przerwy w faktycznym wykonywaniu tej działalności, już po jej uruchomieniu. Wspomniane przerwy mogłyby jedynie uzasadniać zwolnienie przedsiębiorcy z obowiązku opłacenia składek, oczywiście o ile zostałyby należycie usprawiedliwione i udokumentowane" (wyr. SN z 4 I 2008 r., I UK 208/07).
Podejmowanie, prowadzenie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne i dozwolone każdemu na równych prawach, z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa (art. 6 ust. 1 tejże ustawy ). Przepis art. 24f ust. 1 określa niektóre z tych warunków odnoszące się do radnych. Zauważyć przy tym należy, że art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym dotyczy radnych, którzy łamią zakaz po przystąpieniu do wykonywania mandatu, co następuje z chwilą złożenia ślubowania, natomiast art. 24f ust. 1a - radnych, którzy wykonywali działalność gospodarczą przed przystąpieniem do wykonywania mandatu (wyr. NSA z 17 II 2005 r., OSK 1633/04, LEX nr 171178). Dla właściwego stosowania tych przepisów znaczenie ma następujące wyjaśnienie zawarte w wyroku WSA w Olsztynie z 25 I 2008 r., II SA/Ol 798/07:
"Celem uregulowania zawartego w art. 24f ust. 1a ustawy (...) było zapewnienie radnym już wykonującym taką działalność czasu na dokonanie czynności koniecznych do zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy. Nie sposób zaakceptować tezę, iż to uregulowanie może mieć zastosowanie do radnych podejmujących w dniu złożenia ślubowania działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia komunalnego, skoro ustawodawca zakazuje łączenia mandatu radnego z prowadzeniem działalności gospodarczej z wykorzystywaniem takiego mienia. Jeżeli radny od dnia wykonywania mandatu takiej działalności prowadzić nie może, to brak jest racjonalnych przesłanek ku temu, by radny podejmujący tą działalność w tym dniu musiał mieć czas na jej zakończenie w terminie trzech miesięcy, skoro działalności tej nie prowadził, a ją dopiero podejmuje. W sytuacji gdy radna wpis do ewidencji uzyskała w tym samym dniu, w którym zaczęła wykonywać mandat radnej, nie można przyjąć, iż przed sprawowaniem funkcji radnego prowadziła działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia komunalnego, skoro w jednej dacie uzyskała wpis do ewidencji, czyli dopiero mogła zacząć prowadzić działalność gospodarczą i wykorzystywać w tej działalności mienie komunalne oraz zaczęła wykonywać mandat radnego".
Prowadzenie działalności gospodarczej polega na realizowaniu czynności objętych tą działalnością. Nie jest natomiast prowadzeniem działalności gospodarczej "korzystanie z powszechnie dostępnych usług, zakładów, przedsiębiorstw, instytucji i urządzeń miejskich na warunkach ogólnych oraz stosunków wynikających z najmu pomieszczeń dla własnych celów mieszkalnych lub handlowo-przemysłowych i dzierżawy drobnych parcel, jeżeli najem lub dzierżawa oparte są na warunkach ustalonych powszechnie dla danego typu przedmiotu najmu lub dzierżawy" (orz. TK z 2 VI 1993 r., W 17/92).
Dla stosowania art. 24f ust. 1 i 1a istotne jest "rzeczywiste (realne) prowadzenie działalności gospodarczej, dające się stwierdzić na podstawie obiektywnie występujących okoliczności faktycznych.
Zarządzanie działalnością gospodarczą polega na posiadaniu kompetencji do podejmowania wiążących decyzji w zakresie prowadzonej działalności. Kompetencja taka może przysługiwać danej osobie jako organowi jednoosobowemu ( jak to ma miejsce np. w przypadku dyrektora przedsiębiorstwa państwowego lub jednoosobowego zarządu spółki handlowej ) albo jako członkowi kolegialnego organu zarządzającego podmiotem gospodarczym.
Przepis art. 24f ust. 1 odnosi się zasadniczo do sytuacji mogącej wystąpić po uzyskaniu mandatu. W przypadku natomiast kolejności odwrotnej (najpierw prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego lub bycie przedstawicielem w takiej działalności i dopiero późniejsze uzyskanie mandatu) sytuacje takie reguluje ust. 1a tego przepisu. Obliguje on radnego do zaprzestania tej działalności (zrzeczenia się funkcji przedstawiciela) w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia ślubowania, pod rygorem wygaśnięcia mandatu.
Zasadniczym warunkiem jest zakaz wykorzystywania w działalności gospodarczej mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat. Chodzi tutaj o mienie ruchome i nieruchome.
Przesłance wykorzystywania mienia komunalnego w działalności gospodarczej w judykaturze i piśmiennictwie poświęcono wiele uwagi. W wyroku NSA z 6 X 2004 r., OSK 481/04, wyjaśniono, że "przez mienie komunalne gminy, o jakim mowa w art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, należy rozumieć tylko mienie, którym gmina może swobodnie dysponować". Zwrócono uwagę, iż "wykorzystywanie mienia komunalnego do prowadzenia działalności gospodarczej, w świetle art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, należy rozpatrywać w odniesieniu do przedmiotu tej działalności".
Rozpatrując stan faktyczny wskazany w wystąpieniu Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2011 ( znak WNK.DW.IV.4130.26.2011 ) oraz opisany w piśmie P. Zdzisława Krzyżanowskiego z dnia 11 kwietnia 2011r. skierowanym do w/w wojewody, za bezsporne należy uznać, że Ochotnicza Straż Pożarna w Janowicach wykorzystuje w swojej działalności mienie komunalne Gminy Lubanie. OSP Janowice może również zgodnie z zapisami statutu prowadzić działalność gospodarczą. Jednakże jak wynika z oświadczenia OSP Janowice z dnia 28 lutego 2011 r. podpisanego przez Wiceprezesa Pana Włodzimierza Skowrońskiego, jednostka nie prowadzi działalności gospodarczej.
Jak już była o tym wyżej mowa, o naruszeniu zakazu przewidzianego w art. 24f ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym można mówić w przypadku faktycznego prowadzenia działalności gospodarczej a nie możliwości jej prowadzenia. To samo dotyczy zakazu zarządzania taką działalnością, albowiem aby zarządzać działalnością gospodarczą, musi być ona faktycznie prowadzona. Skoro zatem OSP Janowice działalności gospodarczej nie prowadziła i nie prowadzi, również w okresie gdy radny Władysław Makowski pełnił funkcję Prezesa OSP Janowice, nie zachodzą przesłanki uzasadniające wygaśnięcie mandatu radnego.
Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że nawet gdyby OSP Janowice prowadziła działalność gospodarczą, to radny Władysław Makowski składając rezygnację w dniu 28 lutego 2011 r. dochował ustawowego terminu określonego w art. 24f ust. 2 tejże ustawy, co potwierdza rezygnacja pokwitowana przez Sekretarza Zarządu w dniu 28.02.2011 r.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant
Uchwała Nr XXVI/181/13
Rady Gminy Lubanie
z dnia 8 listopada 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie
na lata 2013- 2020

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, poz. 645)

Rada Gminy postanawia:

§ 1
W uchwale nr XIX/134/12 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2013 - 2019 zmienianej uchwałami:
1. Nr XX/141/13 Rady Gminy Lubanie z dnia 27 lutego 2013 r.
2. Nr XXI/145/13 Rady Gminy Lubanie z dnia 27 marca 2013 r.
3. Nr XXII/154/13 Rady Gminy Lubanie z dnia 22 maja 2013 r.
4. Nr XXIII/165/13 Rady Gminy Lubanie z dnia 26 czerwca 2013 r.
5. Nr XXIV/169/13 Rady Gminy Lubanie z dnia 23 sierpnia 2013 r.
6. Nr XXV/175/13 Rady Gminy Lubanie z dnia 27 września 2013 r.

wprowadza się zmiany:
zawarte w załączniku nr 1 i 2 do uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant

Uzasadnienie

do Uchwały nr XXVI/181/13 Rady Gminy Lubanie
z dnia 8 listopada 2013 r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2020

Zmiana planów dochodów i wydatków budżetowych oraz proponowane zmiany terminów spłaty kredytów wpływają na urealnienie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.
Plan dochodów budżetowych na 2013 rok po wprowadzeniu zwiększeń i zmniejszeń wynosi 15.224.601,79 zł. Dochody majątkowe nie ulegają zmianie natomiast bieżące wzrosną do 14.301.677,89 zł. O 20.000 zł.wzrośnie plan podatku od nieruchomości a powodem tej zmiany jest wzrost liczby podatników. Zmiana dotyczy także dotacji i środków przenaczonych na cele bieżące, które wynoszą 2.572.218,89 zł.
Po stronie wydatków wzrasta plan wydatków bieżących, które po zmianie wynoszą 13.633.664,89 zł. Plan wydatków majątkowych zamyka się kwotą 1.967.578,90 zł.
Zaciągnięte zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek z dotychczas obowiązującymi umowami przedstawiają się jak niżej:
1) 2013 rok - 521.902,00 zł.
2) 2014 rok - 527.782,00 zł.
3) 2015 rok - 492.782,00 zł.
4) 2016 rok - 427.541,00 zł.
5) 2017 rok - 385.086,00 zł.
6) 2018 rok - 213.000,00 zł.
7) 2019 rok - 64.000,00 zł.
8) 2020 rok - 132.318,00 zł.

Proponowane zmiany przedstawiają się następująco:
1) 2013 rok - 521.901,29 zł. bez zmian
2) 2014 rok - 352.781,80 zł. zmniejszenie o 175.000,20 zł.
3) 2015 rok - 557.781,80 zł. zwiększenie o 64.999,80 zł.
4) 2016 rok - 537.541,80 zł. zwiększono o 110.000,80 zł.
5) 2017 rok - 385.086,35 zł. bez zmian
6) 2018 rok - 213.000,00 zł. bez zmian
7) 2019 rok - 64.000,00 zł. bez zmian
8) 2020 rok - 132.318,00 zł. bez zmian

Relacja między dochodami i wydatkami bieżącymi na 2013 rok po zmianach wynosi 668.013,00 zł. a podobna relacja powiększona o wolne środki wynosi 1.231.979,00 zł.
Plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wzrośnie o 153.862,43 zł. i wynosi 7.146.950,99 zł. Głównym powodem zmiany tego planu są korekty obliczone w dziale 801- Oświata i wychowanie.
Wydatki objęte limitem z art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych ma 2013 rok wzrosły o 20.570,00 zł. i wynoszą 326.552,00 zł., na 2014 rok wzrosły o 40.000,00 zł. i zamknęły się kwotą 3.057,392,00 zł. Powodem zmiany jest wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK w Kucerzu".
Podsumowując powyższe uzasadnienie proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały jak w projekcie.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant


Uchwała Nr XXVI/182/13                                                                                                                   Rady Gminy Lubanie                                                                                                                                  z dnia 8 listopada 2013 roku

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 i poz. 645) oraz art. 212 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XIX/135/12 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok zmienianej uchwałami i zarządzeniami:
1. Nr XX/142/13 z dnia 27 lutego 2013 roku Rady Gminy Lubanie,
2. Nr XXI/146/13 z dnia 27 marca 2013 roku Rady Gminy Lubanie,
3. Nr 0050.90.2013 z dnia 29 kwietnia 2013 roku Wójta Gminy Lubanie,
4. Nr XXII/155/13 z dnia 22 maja 2013 roku Rady Gminy Lubanie,
5. Nr 0050.94.2013 z dnia 31 maja 2013 roku Wójta Gminy Lubanie,
6. Nr XXIII/166/13 z dnia 26 czerwca 2013 roku Rady Gminy Lubanie,
7. Nr 0050.97.2013 z dnia 24 lipca 2013 roku Wójta Gminy Lubanie,
8. Nr XXIV/170/13 z dnia 23 sierpnia 2013 roku Rady Gminy Lubanie,
9. Nr XXV/176/13 z dnia 27 września 2013 roku Rady Gminy Lubanie,
10. Nr 0050.106.2013 z dnia 21 października 2013 roku Wójta Gminy Lubanie

wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1
DOCHODY BUDŻETU w wysokości – 15.210.995,79 zł
zwiększa się do kwoty – 15.224.601,79 zł

2) W § 1 pkt. 1
Dochody bieżące w wysokości – 14.288.071,89 zł
zwiększa się do kwoty – 14.301.677,89 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1

3) W § 2 ust.1

WYDATKI BUDŻETU w wysokości - 15.587.637,79 zł
zwiększa się do kwoty - 15.601.243,79 zł

4) W § 2 ust. 1 pkt. 1
Wydatki bieżące w wysokości - 13.626.048,89 zł
zwiększa się do kwoty - 13.633.664,89 zł

5) W § 2 ust. 1 pkt. 2
Wydatki majątkowe w wysokości - 1.961.588,90 zł
zwiększa się do kwoty - 1.967.578,90 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2

6) W § 2 ust. 2
Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w latach 2013-2015,
zgodnie z załącznikiem nr 3.

7) W § 7 ust. 1
Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.


Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga Kurant


UCHWAŁA Nr XXVI/183/13                                                                                                              RADY GMINY LUBANIE                                                                                                                               z dnia 8 listopada 2013 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia bankowego kredytu długoterminowego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na finansowanie inwestycji pn. „Modernizacja – przebudowa drogi gminnej we wsi Mikanowo B”.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645) oraz art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2013 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późniejszymi zmianami)
uchwala się, co następuje:

§ 1                                                                                                                                                     Zmienia się treść § 2 i ustala okres spłaty kredytu w następujących latach i wysokościach:
1) 2014 rok – 10.000,00 zł
2) 2015 rok – 200.000,00 zł
3) 2016 rok – 220.000,00 zł

§ 2                                                                                                                                                     Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

§ 3                                                                                                                                                Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 4                                                                                                                                                    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu poprzez wyłożenie do wglądu w siedzibie gminy – 7 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały.


Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant


Uzasadnienie:

do uchwały nr XXVI/183/13 Rady Gminy Lubanie z dnia 8 listopada 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr VI/43/11 Rady Gminy Lubanie z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia bankowego kredytu długoterminowego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na finansowanie inwestycji pn. „Modernizacja – przebudowa drogi gminnej we wsi Mikanowo B”.

Bankowy kredyt długoterminowy ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej zaciągnięto w kwocie 460.000,00 zł, zgodnie z cytowaną na wstępie uchwałą na lata 2012 – 2016. Wykorzystany był zgodnie z przeznaczeniem. W 2012 roku, po upływie jednorocznego okresu karencji spłacono raty zobowiązania w kwocie 10.000,00 zł.
W 2013 roku do 31 grudnia zmniejszy się kredyt o kolejne 20.000,00 zł. Na 2014 rok planowano spłacić 80.000,00 zł, w 2015 roku 240.000,00 zł i w 2016 roku 110.000,00 zł.
Po przeanalizowaniu zmian wprowadzonych do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz ilości zadań inwestycyjnych, na które oprócz dofinansowania ze środków unijnych niezbędny jest wkład własny gminy wskazanym jest zmienić harmonogram spłaty zobowiązania w latach 2014, 2015 i 2016.
Warunki wskazane przez kredytodawcę zostaną zachowane to znaczy, że kredyt będzie spłacony w okresie czteroletnim do 2016 roku włącznie.

Podsumowując niniejsze uzasadnienie przedstawia się propozycje zmian, co oznacza, że planowano spłacić kredyt jak niżej:
2014 rok – 80.000,00 zł,
2015 rok – 240.000,00 zł,
2016 rok – 110.000,00 zł
Proponuje się następujące zmiany:
2014 rok – 10.000,00 zł,
2015 rok – 200.000,00 zł,
2016 rok – 220.000,00 zł
Reasumując prosi się Radę Gminy o podjęcie stosownej uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant 


UCHWAŁA Nr XXVI/184/13
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 8 listopada 2013 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia bankowego kredytu długoterminowego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na finansowanie. „Modernizacji – remontu dróg gminnych we wsi Bodzia oraz Kolonia Ustronie”.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645) oraz art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2013 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późniejszymi zmianami)
uchwala się, co następuje:

§ 1                                                                                                                                                     Zmienia się treść § 2 i ustala okres spłaty kredytu w następujących latach i wysokościach:
1) 2014 rok – 105.000,00 zł
2) 2015 rok (pierwsze półrocze) – 105.000,00 zł

§ 2                                                                                                                                                  Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

§ 3                                                                                                                                                                  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 4                                                                                                                                                    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu poprzez wyłożenie do wglądu w siedzibie gminy – 7 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant

Uzasadnienie:

do uchwały nr XXVI/184/13 Rady Gminy Lubanie z dnia 8 listopada 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/174/10 Rady Gminy Lubanie z dnia 12 marca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia bankowego kredytu długoterminowego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na finansowanie „Modernizacji – remontu dróg gminnych we wsi Bodzia oraz Kolonia Ustronie”.

Bankowy kredyt długoterminowy, którego harmonogram spłat proponuje się zmienić zaciągnięty był 15 czerwca 2010 roku w kwocie 350.000,00 zł.
Harmonogram spłaty rat ustalono na lata:
1) 2011 rok – 20.000,00 zł,
2) 2012 rok – 60.000,00 zł,
3) 2013 rok – 60.000,00 zł
4) 2014 rok – 210.000,00 zł,
Z uwagi na zmiany wprowadzane do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz różnorodność zadań inwestycyjnych, na które oprócz dofinansowania ze środków unijnych niezbędny jest wkład własny gminy wskazanym jest zmienić harmonogram spłaty zobowiązania i dwie raty w łącznej kwocie 105.000,00 zł z 2014 roku przesunąć do realizacji w pierwszym półroczu 2015 roku.
Podsumowując przedłożone uzasadnienie proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały o treści wskazanej w projekcie.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant 


UCHWAŁA Nr XXVII/185/13
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant

Załącznik
do uchwały Nr XXVII/185/13
Rady Gminy Lubanie
z dnia 30 grudnia 2013 roku

                                       PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2014 ROK

I. Posiedzenia.

I-II kwartał
1. Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2013.

2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informacji o stanie mienia gminy za rok 2013.

3. Opracowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za rok 2013.

 III kwartał

4. Ocena wykonania budżetu gminy Lubanie za I półrocze 2014 rok.

IV kwartał

5. Zaopiniowanie stawek podatków i opłat na 2015 rok.

6. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy Lubanie na rok 2015.

7. Opracowanie planu pracy na 2015 rok i przedłożenie do zatwierdzenia Radzie Gminy.

II. Plan kontroli.

I  kwartał

1. Kontrola realizacji uchwał za 2013 rok w zakresie ochrony środowiska – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i gospodarka odpadami.

2. Kontrola wykorzystania dotacji przekazanych przez Urząd Gminy na działalność statutową LTP za rok 2013.

II  kwartał

3. Kontrola i analiza wykorzystania środków finansowych przekazanych z budżetu gminy na poszczególne szkoły .

4. Kontrola zużycia opału w budynkach ogrzewanych przez ZUK w sezonie 2013/2014 oraz kontrola przetargów przeprowadzonych w 2013 r.

5. Kontrola środków finansowych przeznaczanych na pomoc społeczną.

III kwartał

6. Kontrola środków finansowych przeznaczanych na dożywianie i transport dzieci za I półrocze 2014 roku.

7. Kontrola kosztów utrzymania Urzędu Gminy za I półrocze 2014 roku.

IV kwartał

8. Kontrola środków finansowych przeznaczanych na działalność GOK-u i Biblioteki.
IV kwartał

       Komisja w razie potrzeby będzie podejmować sprawy nie uwzględnione w planie pracy oraz przeprowadzać kontrole na zlecenie Rady Gminy.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Wojciech Chrząszcz


UCHWAŁA NR XXVII/186/13
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 30 grudnia 2013 roku

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie, jako działka Nr 18/8 położonej w m. Probostwo Dolne gm. Lubanie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy oznaczonej numerem ewidencyjnym 18/8 o powierzchni 0,6300 ha położonej w m. Probostwo Dolne gm. Lubanie, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym we Włocławku Księga Wieczysta Nr WL1W/00038567/2 (zał. graficzny).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant

 UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXVII/186/13 Rady Gminy Lubanie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka Nr 18/8 położonej w m. Probostwo Dolne gm. Lubanie

     W miejscowości Probostwo Dolne - Gmina posiada nieruchomość gruntową oznaczoną geodezyjnie, jako działka 18/8 o powierzchni 0,6300 ha, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym we Włocławku Księga Wieczysta Nr WL1W/00038567/2.
Przedmiotowa nieruchomość o powierzchni 0,6300 ha stanowi własność Gminy od 2005 roku na podstawie aktu notarialnego, po przejęciu od Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w zamian za uregulowanie zobowiązań.
Przedmiotowa działka wraz z innymi przeznaczona była na budowę kompleksu boisk sportowych między innymi „ORLIKA”.
Z uwagi na fakt, że pod budowę „ORLIKA” został zakupiony teren w centrum Lubania przy istniejącym obiekcie sportowym, teren ten stał się zbędny dla Gminy. Poza tym wykorzystanie tego terenu na cele rekreacyjno – sportowe z uwagi na oddalenie ponad 2 km od centrum Lubania staje się problematyczne. W tej sytuacji od przejęcia działki do chwili obecnej jest ona nieużytkowana.
W tym stanie rzeczy proszę o podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do zbycia działki oznaczonej geodezyjnie numerem 18/8 o powierzchni 0,6300 ha położonej w miejscowości Probostwo Dolne w przedstawionym brzmieniu.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant


Uchwała Nr XXVII/187/13
Rady Gminy Lubanie
z dnia 30 grudnia 2013 r.

        w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubanie

        Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013, poz.594, poz. 645 i poz. 1318 ) uchwala się , co następuje:
§ l
Wyraża się wolę przystąpienia do opracowania i wdrożenia planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubanie wraz z wszystkimi działaniami obligatoryjnymi i fakultatywnymi przewidzianymi do sfinansowania w ramach Konkursu NFOŚiGW Działanie 9.3: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki emisyjnej.
§ 2
Warunkiem realizacji § l jest uzyskanie środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant


Uzasadnienie

          do Uchwały Nr XXVII/187/13 Rady Gminy Lubanie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubanie

Od 2 września do końca 2013 roku samorządy i ich związki mogą składać do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wnioski o dofinansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej. Zgodnie z informacjami funduszu wsparcie finansowe będą mogły otrzymać samorządy, ich grupy, związki czy stowarzyszenia. NFOŚiGW pokryje 85 % kosztów opracowania planów. Dysponuje na ten cel 10 mln zł ze środków Funduszu Spójności. Pieniądze będą przeznaczone na m.in. dofinansowanie projektów związanych z przygotowaniem dokumentacji programów gospodarki niskoemisyjnej w gminach. Te dokumenty mogą być przygotowywane przez firmy zewnętrzne lub przez pracowników gminy. Koszty ich pracy będą refundowane w ramach projektu. Refundacja może też objąć szkolenia pracowników gmin oraz koszt przygotowania baz danych o systemie zarządzania gospodarką niskoemisyjną. Program służy m.in. redukcji emisji gazów cieplarnianych, zmniejszeniu zapotrzebowania na energię oraz wdrożenia odnawialnych źródeł energii. Od 02 września NFOŚiGW przyjmuje wnioski o dofinansowanie, a ich wzory można już pobrać ze strony internetowej funduszu. Wnioski będą rozpatrywane przez NFOŚiGW w trybie ciągłym, w kolejności ich wpływania. Konkurs uruchomiono z myślą o właściwym wykorzystaniu środków z przyszłej perspektywy finansowej UE 2014-2020. W tej perspektywie przewiduje się finansowanie działań związanych z efektywnością energetyczną oraz wytwarzaniem energii z odnawialnych źródeł. Plany gospodarki niskoemisyjnej stworzone w ramach konkursów mają stworzyć możliwość jak najszybszego ubiegania się o sfinansowanie działań opisanych w tych planach już z początkiem przyszłej perspektywy finansowej UE 2014-2020. W ramach konkursu można uzyskać dofinansowanie na:
Działania obligatoryjne:
1) opracowanie, bądź aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy (poprzez zlecenie jego wykonania firmie zewnętrznej, bądź przez wykonanie przez pracowników gminy, rozliczając koszty osobowe),
2) stworzenie w gminie bazy danych zawierającej wyselekcjonowane i usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią w mieście/gminie oraz w jego/jej poszczególnych sektorach i obiektach oraz inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych,
3) szkolenia dla pracowników gmin na temat problematyki związanej z tworzeniem planów gospodarki niskoemisyjnej,
4) informacja i promocja dotycząca udziału dofinansowania PO IiŚ w stworzeniu planów gospodarki niskoemisyjnej oraz upublicznianie informacji o opracowaniu planów.
Działania fakultatywne:
5) opracowanie elementów wykorzystywanych w opracowywanych, bądź aktualizowanych planach zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz (lub ich założeń),
6) przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
W ocenie Wójta, dla zapewnienia warunków dla optymalnego rozwoju Gminy, w jej interesie jest opracowanie przedmiotowego planu w pełnym zakresie przez firmę specjalistyczną pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków NFOŚiGW.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant


UCHWAŁA Nr XXVII/188/13
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2014 rok dla zakładu budżetowego.

Na podstawie art. 15 ust. 3 pkt 1 i art. 219 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938 ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się stawki dotacji przedmiotowych na 2014 rok dla Zakładu Usług Komunalnych gminy Lubanie działającego jako zakład budżetowy w wysokości netto :
1. Do produkcji i dostarczenia 1 m3 wody – 1,27 zł
2. Do odbioru i oczyszczenia 1 m3 ścieków – 5,46 zł
Do wyżej wymienionych stawek doliczone będzie 8 % podatku VAT.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga KurantUchwała Nr XXVII/190/13
Rady Gminy Lubanie
z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie
na lata 2013- 2020

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 1 8 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, poz. 645)

Rada Gminy postanawia:

§ 1
W uchwale nr XIX/134/12 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2013 - 2019 zmienianej uchwałami:
1. Nr XX/141/13 Rady Gminy Lubanie z dnia 27 lutego 2013 r.
2. Nr XXI/145/13 Rady Gminy Lubanie z dnia 27 marca 2013 r.
3. Nr XXII/154/13 Rady Gminy Lubanie z dnia 22 maja 2013 r.
4. Nr XXIII/165/13 Rady Gminy Lubanie z dnia 26 czerwca 2013 r.
5. Nr XXIV/169/13 Rady Gminy Lubanie z dnia 23 sierpnia 2013 r.
6. Nr XXV/175/13 Rady Gminy Lubanie z dnia 27 września 2013 r.
7. Nr XXVI/181/13 Rady Gminy Lubanie z dnia 8 listopada 2013 r.
wprowadza się zmiany:
zawarte w załączniku nr 1 i 2 do uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant

Uzasadnienie

do Uchwały nr XXVII/190/13 Rady Gminy Lubanie
z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2020

Ostatnia zmiana WPF-U miała miejsce 8 listopada 2013 roku. W okresie od 8 listopada do chwili obecnej plan wydatków i dochodów budżetowych zmieniany jest dwa razy. Aby wielkości planów były zgodne z danymi zawartymi w budżecie należy zmienić wieloletnią prognozę finansową.
W analizowanym okresie plan dochodów i wydatków zmaleje realnie o 109.720,00 zł. Plan dochodów bieżących zmniejszył się o 15.963,00 zł. Dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o 93.757,00 zł. Plan wydatków bieżących zmniejsza się łącznie o 23.253,00 zł. a wydatków majątkowych o 86.467,00 zł. Na obsługę długu publicznego przeznaczono w bieżącym roku 110.000 zł. a na zobowiązania z tytułu poręczeń 18.855 zł.
Wynik budżetu nie zmienia się i wynosi minus 376.642 zł.
Relacja dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi zamyka się kwotą 675.303,00 zł. Relacja dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi powiększona o wolne środki z lat ubiegłych wynosi 1.239.269,00 zł. Wskaźniki spłaty zobowiązań są również korzystne. Kończąc uzasadnienie proponowanych zmian proszę Radę Gminy o podjęcie uchwały o treści zawartej w projekcie.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant

OBJAŚNIENIA

do Uchwały nr XXVII/190/13 Rady Gminy Lubanie
z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2020

Ostatnia zmiana uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2020 podyktowana jest głównie aktualizacją wszystkich planów, które wynikają z uchwały budżetowej na 2013 rok. W tym celu proponuje się wprowadzić zmiany zarówno w załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013- 2020 jak i w załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2020.
Oprócz zmian zawartych w uzasadnieniu poddano korekcie również plan dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. Powód tej zmiany wynika z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, który korygował plany dotacji głównie w dziale 852 - Opieka społeczna.
Zmiany załącznika nr 2 polegają na przyjęciu dwóch przedsięwzięć realizowanych w ramach wydatków bieżących i majątkowych.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant


Uchwała Nr XXVII/191/13
Rady Gminy Lubanie
z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubanie w wybranych obszarach sołectw: Lubanie, Mikanowo A, Mikanowo B, Gąbinek, Kucerz, Probostwo Dolne, Probostwo Górne, Siutkówek, Barcikowo, Włoszyca
Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt. 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, poz. 951 i poz. 1445 oraz z 2013 r. poz. 21, poz. 405 i poz. 1238) po stwierdzeniu, że nie zostały naruszone ustalenia Studium Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubanie, zatwierdzonego Uchwałą Nr VIII/59/03 Rady Gminy Lubanie z dnia 10 lipca 2003 r., uchwala się co następuje:
Rozdział 1.
PRZEPISY OGÓLNE
§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Lubanie w wybranych obszarach sołectw: Lubanie, Mikanowo A, Mikanowo B, Gąbinek, Kucerz, Probostwo Dolne, Probostwo Górne, Siutkówek, Barcikowo, Włoszyca, zwany jest dalej Planem.
2. Plan obejmuje 68 terenów.
3. Granice terenów określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Załącznikami do niniejszej uchwały są:
1) Załącznik 1 - Rysunek planu w skali 1:2000, stanowiący integralną część uchwały;
2) Załącznik 2 – Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji i zasadach finansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy;
3) Załącznik 3 – Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu.
2. Część tekstowa uchwały zawarta jest w następujących rozdziałach:
1) Rozdział 1 Przepisy ogólne;
2) Rozdział 2 Ustalenia dla wszystkich terenów objętych planem;
3) Rozdział 3 Ustalenia szczegółowe dla poszczególnych obszarów;
4) Rozdział 4 Przepisy końcowe.
3. Przedmiot ustaleń niniejszego planu jest zgodny z zakresem wynikającym z art. 15 ust. 2 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.)
§ 3. 1. Następujące oznaczenia graficzne, wskazane na rysunku planu, są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) granica obszaru objętego planem;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania – ściśle określone;
3) linie zabudowy - nieprzekraczalne.
2. Nie wymienione w ust. 1, pozostałe elementy rysunku, mają charakter informacyjny lub sugerujący określone rozwiązania przestrzenne.
§ 4. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:
1) drobnej wytwórczości - należy przez to rozumieć działalność gospodarcza związaną z produkcją i rzemiosłem nie stwarzającym uciążliwości dla sąsiednich terenów o innej funkcji;
2) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię w której może być usytuowana ściana frontowa budynku lub co najmniej 60% jej długości i powierzchni, bez prawa jej przekraczania w kierunku linii rozgraniczającej terenu, w tym również w kierunku linii rozgraniczającej ulicy. Nie dotyczy to elementów architektonicznych takich jak: balkon, wykusz, gzyms, okap dachu, rynna, rura spustowa, podokienniki oraz inne detale wystroju architektonicznego;
3) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;
4) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć planowany rodzaj użytkowania działki lub terenu zgodnie z ustaleniami szczegółowymi, inny niż podstawowe przeznaczenie terenu, który uzupełnia przeznaczenie podstawowe i z nim nie koliduje oraz nie koliduje z innym przeznaczeniem dopuszczalnym zrealizowanym na określonej działce lub terenie wydzielonym liniami rozgraniczającymi. Przeznaczenie dopuszczalne nie może dominować na danej działce lub danym terenie i lokalizowane jest na zasadach określonych w ustaleniach szczegółowych;
5) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć planowany rodzaj użytkowania działki lub terenu, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi, który przeważa lub powinien przeważać na określonej działce lub w terenie wydzielonym liniami rozgraniczającymi, wraz z elementami zagospodarowania uzupełniającego i towarzyszącego, związanymi bezpośrednio z funkcja terenu;
6) rysunku planu - należy przez to rozumieć załącznik graficzny Nr 1 w skali 1:2000, stanowiące integralną część niniejszej uchwały;
7) terenie - należy przez to rozumieć obszar ograniczony liniami rozgraniczającymi różne przeznaczenie lub różne zasady zagospodarowania, jeżeli z treści niniejszej uchwały nie wynika inaczej;
8) uchwale – należy przez to rozumieć Uchwałę Rady Gminy obejmującą ustalenia wymienione w tekście niniejszej uchwały oraz ustalenia określone w załączniku graficznym Nr 1 i rozstrzygnięcia zawarte w załącznikach od Nr 2 do Nr 3;
9) usługach komercyjnych - należy przez to rozumieć wszystkie usługi służące zaspokojeniu potrzeb ludności, również podstawowe, finansowane ze środków niepublicznych, nastawione na zysk, z wyjątkiem usług handlowych realizowanych w obiektach handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 400 m2. Należą tu głównie usługi handlu, gastronomii, rzemiosła, obiekty turystyczne, zamknięte urządzenia sportowe, urządzenia obsługi ludności, w tym prywatne: gabinety lekarskie, przedszkola, szkoły, galerie sztuki, kancelarie prawnicze, pracownie projektowe; usługach podstawowych - należy przez to rozumieć usługi związane z zabezpieczeniem codziennych potrzeb mieszkańców, jak zakup artykułów spożywczych, gospodarstwa domowego, prasy i książek, naprawa obuwia, sprzętu gospodarstwa domowego, agencja bankowa, pocztowa, fryzjer, kosmetyczka itp. Usługi podstawowe nie obejmują usług rzemieślniczo – produkcyjnych i drobnej wytwórczości;
10) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.).
Rozdział 2.
USTALENIA DLA WSZYSTKICH TERENÓW OBJETYCH PLANEM
§ 5. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania.
1. Dla obszaru objętego planem ustala się przeznaczenie terenów zawarte w ustaleniach dla poszczególnych obszarów o których mowa w § 1 ust. 2.
2. Tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, wydzielone są na rysunku planu liniami rozgraniczającymi ściśle określonymi.
§ 6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.
1. Ustala się zakaz lokalizacji obiektów mieszkalnictwa o ilości nie dostosowanej do wskaźników o średniej i niskiej intensywności zabudowy.
2. Ogrodzenia:
1) linie ogrodzeń nie mogą przekraczać granicy działki oraz linii rozgraniczającej ulicy lub placu bądź innej linii ustalonej w planie;
2) ogrodzenia działek usytuowanych wzdłuż jednej ulicy powinny stanowić linię ciągłą;
3) ogrodzenia powinny być ażurowe co najmniej powyżej 0.6 m od poziomu terenu, łączna powierzchnia prześwitów umożliwiająca naturalny przepływ powietrza powinna wynosić m.in. 25 % powierzchni ażurowej części ogrodzenia między słupami;
4) bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogą otwierać się na zewnątrz działki.
3. Obowiązuje lokalizacja zabudowy w części działki wyznaczonej nieprzekraczalnymi liniami zabudowy.
4. Ustala się obowiązek określenia miejsc dla pojemników na odpady stałe umożliwiających wstępną segregację odpadów i łatwy dostęp z drogi celem ich opróżnienia i wywozu.
§ 7. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.
1. Na obszarze objętym ustaleniami planu funkcjonują zasady i ograniczenia wynikające z położenia terenów w:
1) Obszarze chronionego Krajobrazu „Nizina Ciechocińska” ;
2) Europejskiej sieci ekologicznej NATURA 2000 - obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły PLB040003;
3) Projektowanego obszaru Natura 2000 - Włocławska Dolina Wisły PLH040039;
4) obszarze zadania nr 47 – zadnie ponadlokalne realizujące cele publiczne zapisane w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Kujawsko – Pomorskiego – zachowanie korytarzy ekologicznych zapewniających ciągłość między obszarami prawnie chronionymi.
2. Ustala się zakaz wprowadzania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko; z wyłączeniem urządzeń sieci infrastruktury technicznej oraz dróg publicznych.
3. Obowiązuje ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych zgodnie z przepisami odrębnymi.
§ 8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 1 .Ustala się ochronę konserwatorską następujących obiektów:
Lp., Gmina ,miejscowość, Obiekt, Lokalizacja (nr działki), Czas powstania (rok)
1. Lubanie
Lubanie
Kapliczka z figurą Chrystusa Króla
murowana
Dz. Nr 326/2
Dz. Nr 123
1947
2. Lubanie
Lubanie
Budynek mieszkalny murowany Nr 50
Dz. Nr 68
1 ćw. XX w.
3. Lubanie
Lubanie
budynek gospodarczy murowany Nr50
Dz. Nr 68
ok. 1900
2. W odniesieniu do objętych ochroną ww. budynków i budowli, obowiązuje nakaz utrzymania historycznego rozwiązania architektonicznego elewacji, gabarytów oraz kształt dachu.
3. Ustala się strefę ochrony konserwatorskiej udokumentowanych stanowisk archeologicznych, ujętych w ewidencji wojewódzkiego konserwatora zabytków, jako zabytki archeologiczne, podlegające ochronie:
Lp., Miejscowość, Nr obszaru AZP, Nr stan. na mapie AZP, Nr stan. w miejscowości, Klasyfikacja chronologiczno-kulturowa
1. Lubanie
45-46
2
2
-ślad osadnictwa XVI w.
2. Lubanie
45-46
7
5
-ślad osadniczy kultury lendzielskiej
-osada XVI-XVII w.
3. Probostwo Górne
45-46
10
2
-ślad osadniczy wczesne średniowiecze
-osada XVI w.
4. Włoszczyca II
45-46
11
1
-osada XVI-XVIII w.
5. Włoszczyca II
45-46
13
3
-osada XVI-XVII w.
6. Kucerz
45-47
51
2
-osada XVI-XVII w.

4. W przypadku odkrycia reliktów archeologicznych obowiązuje wstrzymanie prac do czasu zadokumentowania i wyeksploatowania warstw i obiektów archeologicznych.
5. Ustala się obowiązek uzgodnienia z WKZ wszelkich prac budowlanych na etapie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych dla:
1) obiektów znajdujących się w ewidencji zabytków, z obowiązkiem odtworzenia ich formy przy przebudowie;
2) pozostałych obiektów znajdujących się w ewidencji zabytków.
6. Skreślenie obiektu z rejestru zabytków lub ewidencji zabytków oraz wpis nowych do rejestru zabytków lub do ewidencji zabytków zgodnie z przepisami odrębnymi nie wymaga zmiany ustaleń planu.
§ 9. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych. W obrębie terenów komunikacji, ogólnodostępnej, ustala się zasadę wykorzystywania systemu dróg w ich liniach rozgraniczających, jako podstawowych korytarzy podziemnej i w uzasadnionych sytuacjach nadziemnej infrastruktury technicznej, z zachowaniem wymogów przepisów odrębnych.
§ 10. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik po-wierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów.
1. Ustala się linie zabudowy wg nieprzekraczalnych linii zabudowy od istniejących dróg publicznych zgodnie z rysunkiem planu.
2. Ustala się obowiązek zachowania nieprzekraczalnych linii zabudowy dla zabudowy
od nowo projektowanych dróg zgodnie z przepisami szczegółowymi.
3. Ustala się linie zabudowy od terenów lasu zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.
4. Ustala się wskaźniki powierzchni terenu biologicznie czynnego:
1) dla zabudowy mieszkaniowo – usługowej średniej i niskiej intensywności – min.40% powierzchni terenu inwestycji;
2) dla zabudowy mieszkaniowej rezydencjalnej z dopuszczeniem nieuciążliwych usług– min.60% powierzchni terenu inwestycji;
3) dla zabudowy produkcyjno –usługowej – min.20% powierzchni terenu inwestycji.
5. Ustala się wskaźniki powierzchni zabudowy:
1) dla zabudowy mieszkaniowo – usługowej średniej i niskiej intensywności – max.60% powierzchni terenu inwestycji;
2) dla zabudowy mieszkaniowej rezydencjalnej z dopuszczeniem nieuciążliwych usług– max.40% powierzchni terenu inwestycji;
3) dla zabudowy produkcyjno - usługowej– max. 80% powierzchni terenu inwestycji.
6. Ustala się wskaźnik intensywności zabudowy od minimum 0,1 do maksimum 1,6.
7. Ustala się wskaźniki wielkości działki:
1) minimalna powierzchnia działki projektowanej dla zabudowy mieszkaniowo – usługowej średniej i niskiej intensywności 800m2;
2) minimalna powierzchnia działki projektowanej dla zabudowy mieszkaniowej rezydencjalnej z dopuszczeniem nieuciążliwych usług–1500 m2;
3) minimalna powierzchnia działki projektowanej dla zabudowy produkcyjno - usługowej- 1500 m2.
8. Ustala się parametry i gabaryty zabudowy:
1) wysokości:
a) budynków mieszkalnych jednorodzinnych (w tym z usługami nieuciążliwymi) i zagrodowych – max. 9,5 m,
b) wolnostojących budynków gospodarczych i garażowych - max. 7 m,
c) budynków i obiektów usługowych – max. 11 m,
d) budowli produkcyjnych –max. 12 m (z wyłączeniem obiektów, urządzeń i infrastruktury telekomunikacyjnej oraz inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej);
2) kształty dachów :
a) na budynkach mieszkalnych jednorodzinnych (w tym z usługami nieuciążliwymi) i zagrodowych – wysokie lub średnio-wysokie,
b) na wolnostojących budynkach gospodarczych i garażowych - średnio-wysokie lub płaskie,
c) na budynkach i obiektach usługowych- średnio-wysokie lub płaskie,
d) na budynkach i obiektach produkcyjno - usługowych- średnio-wysokie lub płaskie;
3) pokrycie dachów: dachówka ceramiczna w kolorze naturalnym, gont bitumiczny, blachodachówka lub blacha płaska w arkuszach – w kolorach: czerwień, brąż, grafit;
4) minimalna szerokość elewacji frontowej budynku mieszkalnego lub zagrodowego - 10m.
§ 11. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.
1. W obszarze objętym miejscowym planem nie występuje potrzeba ustanawiania granic i sposobów zagospodarowania terenów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów szczególnych w związku z powyższym odstępuje się od określenia granic i sposobów zagospodarowania terenów podlegających ochronie na obszarze objętym planem.
2. Obszar objęty miejscowym planem położony jest poza terenami górniczymi, nie jest narażony na niebezpieczeństwo powodzi oraz nie jest zagrożony osuwaniem się mas ziemnych.
§ 12. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości w terenach przeznaczonych pod zainwestowanie kubaturowe. W obszarze planu nie przewiduje się scaleń i podziału działek.
§ 13. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy. Nie wyznacza się.
§ 14. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji
1. Liczbę i miejsce projektowanych zjazdów publicznych i indywidualnych należy uzgodnić z właściwym zarządcą drogi.
2. W projektowanych nie wyznaczonych na rysunku planu drogach, pod warunkiem uzgodnienia miejsca lokalizacji oraz zasad i warunków lokalizacji z właściwym zarządcą drogi, dopuszcza się możliwość lokalizacji:
1) miejsc postojowych w ulicy;
2) obiektów niezbędnych dla obsługi komunikacji (wiaty przystankowe);
3) reklam w liniach rozgraniczających ulic.
3. Ustala się realizację dróg pożarowych, zapewniających dojazd jednostek ratowniczych do istniejących i projektowanych obiektów, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Dopuszcza się realizacje szlaków i ścieżek rowerowych, nie wyznaczonych na rysunku planu, w liniach rozgraniczających dróg.
5. Utrzymuje się istniejące zadrzewienia w liniach rozgraniczających dróg, pod warunkiem uwzględnienia przepisów odrębnych.
6. W przypadku projektowania ulic bez przejazdu ustala się na ich zakończeniu wyznaczyć place umożliwiające wykonanie manewru zawrócenia przez określone grupy pojazdów. Geometria tych placów wg przepisów odrębnych.
7. Ustala się obowiązek zachowania nieprzekraczalnych linii zabudowy dla zabudowy
projektowanej w przedziale:
1) w odległości wynikającej z przepisów odrębnych - w stosunku do granicy działki sąsiedniej;
2) 4,0 - 6,0 m od linii rozgraniczającej z drogą wewnętrzną;
3) 6,0 m od linii rozgraniczającej z drogą publiczną gminną;
4) 8,0 - 20 m od linii rozgraniczającej z drogą publiczną powiatową;
5) 25 m od linii rozgraniczającej z droga publiczną krajową .
8. Obowiązuje zabezpieczenie miejsc postojowych w ramach danej działki wg wskaźnika:
1) l miejsce postojowe na jedno mieszkanie i 3 miejsca postojowe na l00 m powierzchni użytkowej usług w zabudowie mieszkalno - usługowej, chyba że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej;
2) l miejsce postojowe na 60 m pow. użytkowej usług lub 3 zatrudnionych w zabudowie usługowej;
3) l miejsce postojowe na 50 m pow. użytkowej obiektów produkcyjno -usługowych.
9. Tereny 33 MNUśr, 34 MNUśr, 35 MNUśr, 5 MNUśr, przylegają bezpośrednio do drogi krajowej Nr 91, Gdańsk – Cieszyn granica państwa dla której w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Kujawsko – Pomorskiego przypisane jest zadanie nr 11 – przebudowa drogi krajowej nr 1(91). Droga ta posiada klasę techniczną GP o docelowym przekroju jednojezdniowym. Droga ta, docelowo stanowić ma również ciąg alternatywny dla autostrady płatnej A-1. Dla terenów 33 MNUśr, 34 MNUśr, 35 MNUśr, 5 MNUśr, ustala się:
1) Odległości pomiędzy sąsiednimi skrzyżowaniami powinny być nie mniejsze niż 1000 m w terenie zabudowy i 2000 m poza terenem zabudowy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się pojedyncze odstepy pomiędzy skrzyżowaniami jednak nie mniejsze niż odpowiednio 600 m i 1000 m;
2) Ustala się zakaz lokalizacji i wykonywania zjazdów. Obsługa komunikacyjna terenów przylgłych do drogi krajowej Nr 91 wyłącznie poprzez wydzieloną w obszarze opracowywanego mpzp komunikację (w tym gminne drogi zbierająco-rozprowadzające) oraz układ istniejących dróg niższej kategorii.;
3) Ustala się wydzielenie wzdłuż drogi krajowej pasów terenu – rezerw pod przyszła rozbudowę drogi krajowej do wielkości normatywnej;
4) Ustala się zakaz umieszczania w pasie drogowym drogi krajowej Nr 91obiektów oraz infrastruktury podziemnej nie związanej z utrzymaniem drogi i zarządzaniem ruchem na niej. Prowadzenie robót możliwe jest wyłącznie za zgodą i na warunkach zarądcy drogi krajowej;
5) W przypadku rozpoczynania nowych zadań inwestycyjnych na obszarach bezpośrednio przyległych do drogi krajowej inwestor zobowiązany jest uwzględnić konieczności zapewnienia odpowiedniej ochrony przeciw wzajemnemu niekorzystnemu oddziaływaniu, głównie w zakresie klimatu akustycznego i drgań. Koszty ochrony akustycznej powinien ponosić inwestor obiektu.
§ 15. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej. W obszarach objętych ustaleniami miejscowego planu w zakresie infrastruktury technicznej obowiązuje:
1. Utrzymanie istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz uwzględnienie ich przebiegu, a także ich ewentualnych stref ochronnych przy lokalizacji nowych i przebudowie istniejących obiektów. Dopuszcza się przebudowę istniejących sieci i urządzeń, zgodnie z przepisami odrębnymi.
2. Lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury technicznej nie wyznaczonych na rysunku planu, a niezbędnych dla obsługi terenów, głównie w liniach rozgraniczających dróg, w oparciu o projekty budowlane. W uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się lokalizacje sieci i urządzeń infrastrukturalnych w terenach przeznaczonych pod zainwestowanie, zieleń izolacyjną oraz terenach rolnych, leśnych i zadrzewionych.
3. Lokalizacja budowli oraz urządzeń infrastruktury technicznej, związanych lub niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, wymaga zezwolenia stosownego zarządcy drogi.
4. W zakresie zaopatrzenia terenów w wodę:
1) dostawa wody z istniejących ujęć wody istniejącą i projektowaną siecią wodociągową;
2) dopuszcza się rozbudowę istniejących ujęć wody poprzez wykonanie nowych odwiertów zgodnie z wcześniej sporządzonym opracowaniem hydrogeologicznym,
3) dopuszcza się realizację i utrzymanie indywidualnych ujęć wód w przypadku braku sieci wodociągowej, zgodnie z przepisami odrębnymi;
4) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących sieci w zależności od potrzeb;
5) obowiązuje realizacja hydrantów zewnętrznych nadziemnych lub zbiorników przeciwpożarowych zapewniających odpowiednią ilość wody do gaszenia pożarów, zgodnie z przepisami odrębnymi.
5. W zakresie odprowadzenia ścieków sanitarnych:
1) obowiązuje odprowadzenie ścieków bytowych i przemysłowych na oczyszczalnię, siecią kanalizacji sanitarnej;
2) obowiązuje realizacja i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej we wszystkich terenach przeznaczonych pod zainwestowanie
3) po zrealizowaniu kanalizacji sanitarnej, należy do niej podłączyć istniejące obiekty,
4) obowiązuje rozdzielenie istniejącej sieci kanalizacji ogólnospławnej oraz zakaz realizacji nowych sieci kanalizacyjnych jako ogólnospławnych.
6. W zakresie odprowadzenia wód opadowych:
1) obowiązuje realizacja i utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej, zgodnie z przepisami odrębnymi;
2) obowiązuje oczyszczenie wód przed odprowadzeniem ich do środowiska, zgodnie z przepisami odrębnymi.
7. W zakresie składowania odpadów: usuwanie i utylizacja odpadów odbywać się będzie z uwzględnieniem selektywnej zbiórki odpadów; obowiązuje wywóz odpadów na gminne składowisko odpadów; obowiązuje zakaz składowania odpadów w miejscach do tego nie wyznaczonych.
8. W zakresie zaopatrzenia terenów w ciepło:
1) zaopatrzenie w ciepło odbywać się będzie na bazie kotłowni własnych;
2) obowiązuje zakaz stosowania paliw o wysokiej emisji zanieczyszczeń.
9. W zakresie zaopatrzenia terenów w gaz:
1) zaopatrzenie w gaz w oparciu o planowany gazociąg wysokoprężny i planowaną sieć;
2) rozdzielczą od strony istniejących gazociągów;
3) gaz jest źródłem zaopatrzenia odbiorców dla celów bytowych i grzewczych;
4) utrzymuje się istniejące sieci gazowe, z możliwością ich rozbudowy i przebudowy w zależności od potrzeb.
10. W zakresie zaopatrzenia terenów w energię elektryczną:
1) dostawa energii elektrycznej siecią średnich napięć 15 KV w wykonaniu kablowym lub napowietrznym; w terenach zwartej zabudowy sieć kablowa;
2) utrzymuje się istniejące obiekty, urządzenia i sieci elektroenergetyczne, z możliwością ich rozbudowy i przebudowy w zależności od potrzeb;
3) obowiązuje realizacja stacji transformatorowych w zależności od potrzeb, na terenach wyznaczonych pod zainwestowanie;
4) wskazana realizacja nowych sieci energetycznych w wykonaniu kablowym i systematyczne kablowanie istniejących sieci napowietrznych.
11. W zakresie zaopatrzenia terenów w sieci teletechniczne zakłada się :
1) rozbudowanie lub wybudowanie infrastruktury telefonicznej w rejonach, gdzie występują potencjalne potrzeby na te usługi;
2) docelową wymianę napowietrznych linii telekomunikacyjnych na rzecz kanalizacji kablowej (nie zakłada się budowy nowych napowietrznych linii telefonicznych),
3) zaopatrzenie odbiorców w łącza telefoniczne z istniejącej i projektowanej sieci telekomunikacyjnej zgodnie z warunkami technicznymi od właściwego gestora sieci na etapie projektu danego zamierzenia inwestycyjnego;
4) budowę nowych stacji bazowych telefonii komórkowej, w miarę możliwości na działkach wydzielonych lub na obiektach, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi.
§ 16. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów. Ustala się dotychczasowe użytkowanie terenów i obiektów, do czasu ich zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem ustalonym w niniejszym planie.
§ 17. Stawki procentowe na podstawie, których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4.
Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy dla obszaru objętego planem ustala się wysokość stawki służącej do naliczenia jednorazowej opłaty w stosunku do wzrostu wartości nieruchomości w wysokość stawki:
1) 20% dla terenów nie stanowiących własności Gminy Lubanie i Skarbu Państwa;
2) 1% dla terenów stanowiących własności Gminy Lubanie i Skarbu Państwa.
§ 18. Ustala się zasady zagospodarowania terenów w zakresie obronności i ppoż.
1. Oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne projektować i realizować na obszarze objętym planem z możliwością przystosowania dla potrzeb obrony cywilnej.
2. Obsługa nowych obiektów powstałych w związku ze zmianą przeznaczenia terenów nie może wpływać negatywnie na stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym na istniejącym układzie komunikacyjnym.
3. Ustala się parametry dróg publicznych zgodnie z wymogami obrony cywilnej oraz ochrony przeciwpożarowej.
4. Ustala się zaopatrzenie w wodę do celów gaśniczych z hydrantów naziemnych istniejących i projektowanych.
5. Zapewnia się dojazdy do obiektów (dostęp do działek, budynków i urządzeń z nimi związanych), zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
Rozdział 3.
Ustalenia szczegółowe dla poszczególnych obszarów.
§ 19. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem „1 MNUśr” „2 MNUśr” ,,3 MNUśr” „4 MNUśr” ,,5 MNUśr” ,,6 MNUśr” ,,7 MNUśr” ,,8 MNUśr” „9 MNUśr” „10 MNUśr” „11 MNUśr” „12 MNUśr” „13 MNUśr” „14 MNUśr” „15 MNUśr” „16 MNUśr” „17 MNUśr” „18 MNUśr” „19 MNUśr” „20 MNUśr” „21 MNUśr” „22 MNUśr” „23 MNUśr” „24 MNUśr” „25 MNUśr” „26 MNUśr” „27 MNUśr” „28 MNUśr” „29 MNUśr” „30 MNUśr” „31 MNUśr” „32 MNUśr” „33 MNUśr” „34 MNUśr” „35 MNUśr” „36 MNUśr” „37 MNUśr” „38 MNUśr” „39 MNUśr” „40 MNUśr” „41 MNUśr” „42 MNUśr” „43 MNUśr” „44 MNUśr” „48 MNUśr” ,,58 MNUśr” 61 MNUśr” ,,63 MNUśr ,,64 MNUśr” ,,69 MNUśr” ,,70 MNUśr” ,,71 MNUśr” ,,72 MNUśr” ,,73 MNUśr ustala się:
1. Podstawowe przeznaczenie – budownictwo mieszkaniowo –usługowe niskiej i średniej intensywności realizowane na już wydzielonych działkach oraz na działkach projektowanych.
2. dopuszczalne usługi :
1) usługi podstawowe, realizowane jako wbudowane zgodnie z przepisami odrębnymi, za wyjątkiem działek o pow. poniżej 800 m2, na których obowiązuje zakaz lokalizacji usług;
2) powierzchnia zabudowy usługowej na wydzielonej działce nie może przekraczać 50% całkowitej powierzchni przewidzianej do zabudowy;
3) usługi komercyjne z wykluczeniem usług mogącymi znacząco oddziaływa na środowisko dla których sporządzenie raportu może by lub jest wymagane, za wyjątkiem infrastruktury technicznej, realizowane w parterowych obiektach wolnostojących lub dobudowanych do budynku mieszkalnego, na działkach o min. pow.1000 m 2;
4) drobna wytwórczość nie zakłócająca funkcji mieszkaniowej, na działkach o min. pow.1000 m2.
3. przeznaczenie uzupełniające - komunikacja wewnętrzna wraz z miejscami postojowymi.
4. dopuszcza się możliwość lokalizacji wolnostojącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z garażem, w tym garażem wielostanowiskowym bez działalności usługowej.
5. minimalna powierzchnia działki projektowanej tylko dla zabudowy mieszkaniowej 700m2.
6. Obowiązuje realizacja obiektów drobnej wytwórczości w budynkach parterowych, wolnostojących lub dobudowanych do budynku mieszkalnego, na działkach o min. pow.1000 m2, przy czym pow. ich zabudowy nie może przekraczać 50% pow. przewidzianej do zabudowy na danej działce.
7. Obowiązuje zakaz lokalizacji innych rodzajów usług i drobnej wytwórczości nie wymienionych w punkcie 2.
8. Istniejące obiekty i ich przeznaczenie utrzymuje się, z możliwością przebudowy na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
9. Obiekty zgodnie z przepisami odrębnymi mogą być realizowane wyłącznie na działkach posiadających dostęp do drogi publicznej.
10. Na terenach o których mowa w ust. 1,wprowadza się następujące ustalenia:
1) obowiązek zachowania co najmniej 50% powierzchni działki budowlanej jako obszar biologicznie czynny na działkach bez zabudowy usługowej, na pozostałych terenach minimum 30% powierzchni działki;
2) przy opracowaniu projektu podziału na działki budowlane ustala się obowiązek zapewnienia nowo wydzielonym działkom dostęp do dróg, istniejących lub projektowanych;
3) obowiązek zachowania istniejących nieprzekraczalnych linii zabudowy lub projektowanych od nowo powstałych dróg, określonych w rozdziale 2;
4) Dopuszcza się lokalizacje parterowych budynków gospodarczych i garaży, realizowanych jako wolnostojące lub dobudowane do mieszkalnych, zgodnie z przepisami odrębnymi.
11. Ustala się w zakresie obsługi infrastrukturą sieciową podłączenia do sieci zewnętrznych na warunkach określonych przez gestorów sieci.
12. Dojazdy do działek i terenu na warunkach określonych przez zarządcę dróg.
13. Ustala się nakaz przestrzegania ustaleń ogólnych zdefiniowanych w rozdziale 2 określających dodatkowe zasady zagospodarowania terenów oraz warunki dopuszczenia realizacji obiektów i urządzeń przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego.
§ 20. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem „45 MNUśr” ,,46 MNUśr” „47 MNUśr” ,,49 MNUśr” „50 MNUśr” ,,51 MNUśr” „52 MNUśr” „53 MNUśr” „54 MNUśr” „56 MNUśr” „57 MNUśr” „65 MNUśr” „66 MNUśr” „67 MNUśr” ustala się :
1. Podstawowe przeznaczenie – budownictwo mieszkaniowo –usługowe niskiej i średniej intensywności realizowane na już wydzielonych działkach oraz na działkach projektowanych o min. Powierzchni 1000 m2,
2. Dopuszcza się usługi podstawowe, realizowane jako wbudowane zgodnie z przepisami odrębnymi, za wyjątkiem działek o pow. minimalnej poniżej 1000 m2; na których obowiązuje zakaz lokalizacji usług.
3. Obowiązuje zakaz lokalizacji innych rodzajów usług.
4. Powierzchnia zabudowy usługowej na wydzielonej działce nie może przekraczać 50% całkowitej powierzchni przewidzianej do zabudowy.
5. Istniejące obiekty i ich przeznaczenie utrzymuje się, z możliwością przebudowy na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
6. Obiekty zgodnie z przepisami odrębnymi mogą być realizowane wyłącznie na działkach posiadających dostęp do drogi publicznej.
7. Przeznaczenie uzupełniające - komunikacja wewnętrzna wraz z miejscami postojowymi.
8. Dopuszcza się możliwość lokalizacji wolnostojącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z garażem, w tym garażem wielostanowiskowym bez działalności usługowej.
9. Dla terenów o których mowa w ust. 1 wprowadza się zakaz:
1) wprowadzania funkcji nie związanych z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym;
10. Na terenach o których mowa w ust. 1,wprowadza się następujące ustalenia:
1) minimalna powierzchnia działki projektowanej tylko dla zabudowy mieszkaniowej 800m2;
2) obowiązek zachowania co najmniej 60% powierzchni działki budowlanej jako obszar biologicznie czynny na działkach bez zabudowy usługowej, na pozostałych terenach minimum 40% powierzchni działki;
3) obowiązek zachowania istniejących nieprzekraczalnych linii zabudowy lub projektowanych określonych w rozdziale 2;
4) Dopuszcza się lokalizacje parterowych budynków gospodarczych i garaży, realizowanych jako wolnostojące lub dobudowane do mieszkalnych, zgodnie z przepisami odrębnymi.
11. Ustala się w zakresie obsługi infrastrukturą sieciową podłączenia do sieci zewnętrznych na warunkach określonych przez gestorów sieci.
12. Dojazdy do działek i terenu na warunkach określonych przez zarządcę dróg.
13. Ustala się nakaz przestrzegania ustaleń ogólnych zdefiniowanych w rozdziale 2 określających dodatkowe zasady zagospodarowania terenów oraz warunki dopuszczenia realizacji obiektów i urządzeń przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego.
§ 21. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem „55 MNUR” ,,68 MNUR” ustala się:
1. Podstawowe przeznaczenie – budownictwo mieszkaniowo –usługowe rezydencjalne realizowane na już wydzielonych działkach oraz na działkach o min. pow. 1000 m2.
2. Dopuszcza się usługi podstawowe, realizowane jako wbudowane zgodnie z przepisami odrębnymi, za wyjątkiem działek o pow. minimalnej poniżej 1500 m2; na których obowiązuje zakaz lokalizacji usług.
3. Obowiązuje zakaz lokalizacji innych rodzajów usług .
4. Powierzchnia zabudowy usługowej na wydzielonej działce nie może przekraczać 10% całkowitej powierzchni przewidzianej do zabudowy.
5. Istniejące obiekty i ich przeznaczenie utrzymuje się, z możliwością przebudowy na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
6. Obiekty zgodnie z przepisami odrębnymi mogą być realizowane wyłącznie na działkach posiadających dostęp do drogi publicznej.
7. Przeznaczenie uzupełniające komunikacja wewnętrzna wraz z miejscami postojowymi.
8. dopuszcza się możliwość lokalizacji wolnostojącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z garażem, w tym garażem wielostanowiskowym bez działalności usługowej.
9. Dla terenów o których mowa w ust. 1 wprowadza się zakaz:
1) wprowadzania funkcji nie związanych z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym;
2) stawiania pełnych ogrodzeń oraz ogrodzeń z prefabrykatów betonowych.
10. Na terenach o których mowa w ust. 1,wprowadza się następujące ustalenia:
1) minimalna powierzchnia działki projektowanej tylko dla zabudowy mieszkaniowej 1000 m2;
2) obowiązek zachowania co najmniej 70% powierzchni działki budowlanej jako obszar biologicznie czynny na działkach bez zabudowy usługowej, na pozostałych terenach minimum 60% powierzchni działki;
3) obowiązek zachowania nieprzekraczalnych linii zabudowy;
4) dopuszcza się lokalizacje parterowych budynków gospodarczych i garaży, realizowanych jako wolnostojące lub dobudowane do mieszkalnych, zgodnie z przepisami odrębnymi.
11. 11. Ustala się w zakresie obsługi infrastrukturą sieciową podłączenia do sieci zewnętrznych na warunkach określonych przez gestorów sieci.
12. Dojazdy do działek i terenu na warunkach określonych przez zarządcę dróg.
13. 13. Ustala się nakaz przestrzegania ustaleń ogólnych zdefiniowanych w rozdziale 2 określających dodatkowe zasady zagospodarowania terenów oraz warunki dopuszczenia realizacji obiektów i urządzeń przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego.
§ 22. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem ,,59 PU” ustala się:
1. Przeznaczenie podstawowe - tereny działalności produkcyjnej, składów i magazynów o niskiej intensywności, pod warunkiem, że nie wpłynie to negatywnie w istotny sposób na siedliska przyrodnicze, a także gatunki ptaków oraz ich siedliska które były powodem wyznaczenia obszarów Natura 2000.
2. Przeznaczenie dopuszczalne terenu –drobna wytwórczość.
3. Obowiązuje zakaz lokalizacji sortowni odpadów komunalnych i surowców wtórnych.
4. Istniejące obiekty utrzymuje się, z możliwością ich przebudowy i nadbudowy na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
5. Obiekty zgodnie z przepisami odrębnymi mogą być realizowane wyłącznie na działkach posiadających dostęp do drogi publicznej.
6. Dopuszcza się realizacje obiektów jako wolnostojących, przy uwzględnieniu przepisów odrębnych.
7. Obowiązuje realizacja budynków jako niskich w rozumieniu prawa budowlanego.
8. Obowiązuje uwzględnienie w projekcie zagospodarowania działki terenów biologicznie czynnych na min 30% pow. Działki.
9. Negatywne oddziaływanie inwestycji na środowisko, określone zgodnie z przepisami odrębnymi, nie może przekraczać granicy terenu inwestycji.
10. Obowiązuje realizacja zabezpieczeń środowiska wodno - gruntowego przed zanieczyszczeniami.
11. Obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem infrastruktury technicznej.
12. Na stanowiskach postojowych, placach magazynowych i drogach wewnętrznych obowiązuje realizacja szczelnych nawierzchni ze spadkami zapewniającymi spływ wody opadowej do wpustów kanalizacyjnych z osadnikami błota i łapaczami oleju.
13. Obowiązek realizacji miejsc parkingowych.
14. Ustala się w zakresie obsługi infrastrukturą sieciową podłączenia do sieci zewnętrznych na warunkach określonych przez gestorów sieci.
15. Dojazdy do działek i terenu na warunkach określonych przez zarządcę dróg.
16. 16. Ustala się nakaz przestrzegania ustaleń ogólnych zdefiniowanych w rozdziale 2 określających dodatkowe zasady zagospodarowania terenów oraz warunki dopuszczenia realizacji obiektów i urządzeń przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego.
§ 23. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem „62 PU” ustala się:
1. Podstawowe przeznaczenie - tereny działalności produkcyjno - usługowej pod warunkiem, że nie wpłynie to negatywnie w istotny sposób na siedliska przyrodnicze, a także gatunki ptaków oraz ich siedliska które były powodem wyznaczenia obszarów Natura 2000.
2. dopuszcza się:
1) działalność produkcyjna, składowanie i magazynowanie;
2) budownictwo usługowe (usługi podstawowe, usługi komercyjne, drobną wytwórczość.
3. Na terenach o których mowa w ust. 1. wprowadza się następujące ustalenia:
1) Obowiązuje zakaz lokalizacji sortowni odpadów komunalnych i surowców wtórnych;
2) Istniejące obiekty utrzymuje się, z możliwością ich przebudowy i nadbudowy na zasadach określonych w przepisach odrębnych;
3) Obiekty zgodnie z przepisami odrębnymi mogą być realizowane wyłącznie na działkach posiadających dostęp do drogi publicznej;
4) Obowiązuje realizacja budynków jako niskich w rozumieniu prawa budowlanego;
5) Obowiązuje uwzględnienie w projekcie zagospodarowania działki terenów biologicznie czynnych na min 20% pow. działki;
6) Negatywne oddziaływanie inwestycji na środowisko, określone zgodnie z przepisami odrębnymi, nie może przekraczać granicy terenu inwestycji;
7) Obowiązuje realizacja zabezpieczeń środowiska wodno-gruntowego przed zanieczyszczeniami;
8) Obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem infrastruktury technicznej.
3. Na terenach o których mowa w ust. 1.2. wprowadza się następujące ustalenia:
1) dopuszcza się usługi podstawowe, realizowane jako wbudowane zgodnie z przepisami odrębnymi, za wyjątkiem działek o pow. minimalnej 1000 m2; na których obowiązuje zakaz lokalizacji usług;
2) dopuszcza się możliwość lokalizacji usług podstawowych, komercyjnych, realizowanych jako wolnostojące zgodnie z przepisami odrębnymi, na działkach o pow. minimalnej mniejszej niż 800 m2;
3) dopuszcza się możliwość lokalizacji drobnej wytwórczości realizowaną jako wolnostojącą bez zabudowy mieszkaniowej zgodnie z przepisami odrębnymi, na działkach o pow. minimalnej 800 m2.
4. Teren 62 jest to teren przyległy do Tłoczni Gazu. Przy lokalizacji budynków zachować ustalone strefy zagrożenia wybuchem dla Tłoczni Gazu.
5. Przeznaczenie uzupełniające komunikacja wewnętrzna wraz z miejscami postojowymi.
6. Istniejące obiekty i ich przeznaczenie utrzymuje się, z możliwością przebudowy na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
7. Przy opracowaniu projektu podziału na działki budowlane ustala się obowiązek zapewnienia nowo wydzielonym działkom dostęp do dróg, istniejących lub projektowanych.
8. Obowiązek zachowania istniejących nieprzekraczalnych linii zabudowy lub projektowanych od nowo powstałych dróg, określonych w rozdziale 2.
9. Ustala się w zakresie obsługi infrastrukturą sieciową podłączenia do sieci zewnętrznych na warunkach określonych przez gestorów sieci.
10. Dojazdy do działek i terenu na warunkach określonych przez zarządcę dróg.
11. Ustala się nakaz przestrzegania ustaleń ogólnych zdefiniowanych w rozdziale 2 określających dodatkowe zasady zagospodarowania terenów oraz warunki dopuszczenia realizacji obiektów i urządzeń przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego.
§ 24. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem „60 MNR” z uwagi na położenie w obszarze Natura 2000 (obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły PLB040003, projektowany obszar Natura 2000, Włocławska Dolina Wisły PLH040039) ustala się:
1) Podstawowe przeznaczenie - zachowanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej, z dopuszczeniem adaptacji, celem poprawy standardów funkcjonalno –technicznych budynków, możliwość modernizacji istniejącej zabudowy pod warunkiem, że nie wpłynie to negatywnie w istotny sposób na siedliska przyrodnicze, a także gatunki ptaków oraz ich siedliska które były powodem wyznaczenia obszarów Natura 2000;
2) Obowiązek zachowania co najmniej 70 % powierzchni działki budowlanej jako obszar biologicznie czynny. Na terenie biologicznie czynnym zaleca się dokonywać nasadzeń zieleni składającej się z rodzimych gatunków drzew i krzewów, zgodnie z siedliskiem.
Rozdział 4.
Przepisy końcowe
§ 25. 1. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.
2. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania - stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu - stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
5. Uchwała, o której mowa w ust. 1, podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Lubanie.

 Przewodnicząca Rady Gminy                                                                                        Jadwiga Kurant

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/191/13
Rady Gminy Lubanie
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Lubanie w wybranych obszarach sołectw:Lubanie, Mikanowo A, Mikanowo B, Gąbinek, Kucerz, Probostwo Dolne, Probostwo Górne, Siutkówek, Barcikowo, Włoszyca.

Załącznik Nr 2  do Uchwały Nr XXVII/191/13
Rady Gminy Lubanie
z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie ”Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubanie w wybranych obszarach sołectw: Lubanie, Mikanowo A, Mikanowo B, Gąbinek, Kucerz, Probostwo Dolne, Probostwo Górne, Siutkówek, Barcikowo, Włoszyca”
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania - stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
Podstawowe koszty jakie będzie musiał ponieść budżet gminy związane będą z budową infrastruktury technicznej i komunikacyjnej na analizowanym obszarze. Dotyczyć to będzie budowy dróg lokalnych i dojazdowych, umożliwiających dobre skomunikowanie wewnętrzne i zewnętrzne oraz budowy podstawowej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W ciągu najbliższych 10 lat trzeba będzie wybudować około 0,5 km dróg lokalnych. Przyjmując, że cena 1 km drogi, obejmującej 5 metrowy utwardzony pas jezdni wynosi około 1,0 mln zł, to wydatek z tego tytułu wyniesie około 0,5 mln zł.
Budowa podstawowej sieci kanalizacyjnej (kolektory w ulicy) to odcinki o długości około 10 km. Przy aktualnej cenie 1 mb kolektora kanalizacyjnego rzędu 500 zł całość inwestycji będzie kosztować około 4,0 mln zł.
Kolejnym przedsięwzięciem inwestycyjnym, finansowanym z budżetu będzie budowa podstawowej sieci wodociągowej. Niezbędna będzie budowa około 500 m sytemu wodociągowego. Przy założeniu, że cena 1 mb sieci wodociągowej ulicznej wynosi około 250 zł, całość inwestycji wyniesie odpowiednio około 0,125 mln zł
Łącznie zatem budowa podstawowego systemu infrastruktury technicznej i drogowej zamknie się sumą rzędu 4,625mln złi traktować ją należy jako docelowy wydatek budżetu gminy jaki zostanie poniesiony na realizację planu w okresie najbliższych 10 lat.
Należy nadmienić, iż zakłada się, że budowa infrastruktury technicznej i drogowej w obrębie dróg wewnętrznych realizowana będzie na koszt indywidualnych inwestorów. Ewentualna partycypacja budżetu gminnego w tych przedsięwzięciach stanowi odrębne zagadnienie i nie jest przedmiotem niniejszej analizy.

 Przewodnicząca Rady Gminy                                                                                        Jadwiga Kurant

Załącznik Nr 3  do Uchwały Nr XXVII/191/13
Rady Gminy Lubanie
z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie ”Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubanie w wybranych obszarach sołectw: Lubanie, Mikanowo A, Mikanowo B, Gąbinek, Kucerz, Probostwo Dolne, Probostwo Górne, Siutkówek, Barcikowo, Włoszyca”
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu.
Podczas ustawowego okresu wyłożenia projektu ”Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubanie w wybranych obszarach sołectw: Lubanie, Mikanowo A, Mikanowo B, Gąbinek, Kucerz, Probostwo Dolne, Probostwo Górne, Siutkówek, Barcikowo, Włoszyca”nie wpłynęła żadna uwaga.
W związku z powyższym nie rozpatrywano uwag do projektu planu.

 Przewodnicząca Rady Gminy                                                                                        Jadwiga Kurant


Uchwała Nr XXVII/192/13
Rady Gminy Lubanie
z dnia 30 grudnia 2013 roku

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 i poz. 645) oraz art. 212 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XIX/135/12 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok zmienianej uchwałami i zarządzeniami:
1. Nr XX/142/13 z dnia 27 lutego 2013 roku Rady Gminy Lubanie,
2. Nr XXI/146/13 z dnia 27 marca 2013 roku Rady Gminy Lubanie,
3. Nr 0050.90.2013 z dnia 29 kwietnia 2013 roku Wójta Gminy Lubanie,
4. Nr XXII/155/13 z dnia 22 maja 2013 roku Rady Gminy Lubanie,
5. Nr 0050.94.2013 z dnia 31 maja 2013 roku Wójta Gminy Lubanie,
6. Nr XXIII/166/13 z dnia 26 czerwca 2013 roku Rady Gminy Lubanie,
7. Nr 0050.97.2013 z dnia 24 lipca 2013 roku Wójta Gminy Lubanie,
8. Nr XXIV/170/13 z dnia 23 sierpnia 2013 roku Rady Gminy Lubanie,
9. Nr XXV/176/13 z dnia 27 września 2013 roku Rady Gminy Lubanie,
10. Nr 0050.106.2013 z dnia 21 października 2013 roku Wójta Gminy Lubanie,
11. Nr XXVI/182/13 z dnia 8 listopada 2013 roku Rady Gminy Lubanie,
12. Nr 0050.111.2013 z dnia 20 listopada 2013 roku Wójta Gminy Lubanie

wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1
DOCHODY BUDŻETU w wysokości – 15.295.967,79 zł
zmniejsza się do kwoty – 15.114.881,79 zł

2) W § 1 pkt. 1
Dochody bieżące w wysokości – 14.373.043,89 zł
zmniejsza się do kwoty – 14.285.714,89 zł

3) W § 1 pkt. 2

Dochody majątkowe w wysokości – 922.923,90 zł
zmniejsza się do kwoty – 829.166,90 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1

4) W § 2 ust.1

WYDATKI BUDŻETU w wysokości - 15.672.609,79 zł
zmniejsza się do kwoty - 15.491.523,79 zł

5) W § 2 ust. 1 pkt. 1
Wydatki bieżące w wysokości - 13.705.030,89 zł
zmniejsza się do kwoty - 13.610.411,89 zł

6) W § 2 ust. 1 pkt. 2
Wydatki majątkowe w wysokości - 1.967.578,90 zł
zmniejsza się do kwoty - 1.881.111,90 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2

7) W § 2 ust. 2
Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w latach 2013-2015,
zgodnie z załącznikiem nr 3.

8) W § 7 ust. 1
Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
zgodnie z załącznikiem nr 4.

9) W § 7 ust. 3
Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
zgodnie z załącznikiem nr 5.

10) W § 7 ust. 4

Zmienia się dochody i wydatki na zadania realizowane przy udziale środków unijnych
w części związanej z realizacją zadań własnych,
zgodnie z załącznikiem nr 6.

11) W § 9

Zmienia się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
z kwoty 65.000 zł do kwoty 70.160 zł oraz wydatki z kwoty 68.585 zł do kwoty 73.745 zł
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

12) W § 11 ust. 2

Zmienia się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych:
1) dochody w wysokości – 116.744,00 zł
zmniejsza się do kwoty – 113.744,00 zł
2) wydatki w wysokości – 116.744,00 zł
zmniejsza się do kwoty – 113.744,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 7.

13) W § 12
Zmienia się plan zadań z zakresu ochrony środowiska finansowanych ze środków z opłat i
kar za korzystanie ze środowiska,
zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Gminy                                                                                                      Jadwiga Kurant


Uchwała Nr XXVII/193/13
Rady Gminy Lubanie
z dnia 30 grudnia 2013 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie
na lata 2014- 2020

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.)

Rada Gminy postanawia:

§ 1
Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubanie na lata 2014 - 2020 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
§ 2
Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2020 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3
1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązań związanych z realizacją
przedsięwzięć okreśonych w załączniku nr 2 do uchwały.
2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja
w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości
działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnić Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań
określonych w § 3 ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych
realizującym przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2.

§ 4
Uchylić uchwałę Nr XIX/134/12 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2013-2020 wraz ze zmianami.

§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy                                                                                                      Jadwiga Kurant


Uchwała Nr XXVII/194/13
Rady Gminy Lubanie
z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2014
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1.  Dochody budżetu w wysokości 16.540.394,00 zł, z tego:
1) bieżące w wysokości 13.637.403,00 zł;
2) majątkowe w wysokości 2.902.991,00 zł
– zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 17.268.394,00 zł, z tego:
1) bieżące w wysokości 13.390.945,00 zł;
2) majątkowe w wysokości 3.877.449,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w latach 2014-2015 zgodnie z załącznikiem nr 3.
§ 3.  Deficyt budżetu w wysokości 728.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 728.000,00 zł.
§ 4.  Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.080.781,80 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 352.781,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 5.  Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1.000.000,00 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 728.000,00 zł;
3) spłatę wcześniej podjętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – w kwocie 352.781,80 zł;
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej – w kwocie 1.500.000,00 zł;
5) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF – w kwocie 1.500.000,00 zł.
§ 6. 1. Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 100.000 zł.
2.  Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w kwocie 18.855 zł.
§ 7. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.
4. Dochody i wydatki na zadania realizowane przy udziale środków unijnych w części związanej z realizacją zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 8.  W budżecie tworzy się rezerwy:
1)  ogólną w wysokości – 123.571,00 zł;
2)  celową w wysokości – 56.429,00 zł
– z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
§ 9.  Ustala się dochody w kwocie 70.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 70.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 10.  Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 11. 1. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:
1) przychody – 1.195.697,00 zł;
2) koszty – 1.195.191,00 zł
– zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów samorządowej jednostki budżetowej dla Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Lubaniu:
1) dochody – 112.544,00 zł,
2) wydatki – 112.544,00 zł
– zgodnie z załącznikiem nr 11.
§ 12.  Plan zadań z zakresu ochrony środowiska finansowanych ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 12.
§ 13.  Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały;
2) do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.000 zł;
6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100.000 zł;
7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 14.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.
§ 15.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 Przewodnicząca Rady Gminy                                                                                        Jadwiga Kurant

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/194/13
Rady Gminy Lubanie
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/194/13
Rady Gminy Lubanie
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/194/13
Rady Gminy Lubanie
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/194/13
Rady Gminy Lubanie
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/194/13
Rady Gminy Lubanie
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/194/13
Rady Gminy Lubanie
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVII/194/13
Rady Gminy Lubanie
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVII/194/13
Rady Gminy Lubanie
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf
Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVII/194/13
Rady Gminy Lubanie
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf
Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVII/194/13
Rady Gminy Lubanie
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik10.pdf
Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXVII/194/13
Rady Gminy Lubanie
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik11.pdf
Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXVII/194/13
Rady Gminy Lubanie
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik12.pdf

                                                                  Uzasadnienie

              Ustawa o finansach publicznych nakłada na Wójta Gminy obowiązek opracowania projektu budżetu gminy i przekazania dokumentu Rejonowej Izbie Obrachunkowej i Radzie Gminy w terminie do 15 listopada. Wraz z projektem budżetu należy opracować projekt wieloletniej prognozy finansowej.
Podstawę do opracowania wyżej wymienionych dokumentów stanowią:
ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. z 2013 roku Dz. U. ,poz. 885),
uchwała nr XXXVI/200/10 Rady Gminy Lubanie z dnia 17 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
Wskaźniki niezbędne do opracowania budżetu wielkością nie odbiegają tych z 2013 roku. To znaczy, że wydatki bieżące pozostawiono na poziomie 2013 roku. Dochody skalkulowano w oparciu o stawki z 2013 roku. Jeżeli chodzi o podatek od nieruchomości, szczególnie od osób fizycznych wymiar wzrośnie w wyniku przekwalifikowania gruntów, których dokonywali przedstawiciele Starostwa Powiatowego Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. Transfery z budżetu państwa to jest podatek dochodowy od osób fizycznych oraz subwencję ogólną zaplanowano na podstawie wskaźników makroekonomicznych wynikających z ustawy budżetowej państwa. Wielkości tych dochodów zawarto w piśmie Ministra Finansów z dnia 10 października 2013 roku numer ST./4820/10/2013.
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i własne zostały przyjęte na podstawie pisma Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 22 października 2013 roku na WFB.I.3110.17.3.2013/89.
Do planu dochodów budżetu 2014 roku przyjęto środki Unii Europejskiej, Programu Obszarów Wiejskich, Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na dofinansowanie inwestycji pn.
Remont – modernizacja i częściowa rozbudowa
kanalizacji sanitarnej od narożnika działki nr 52/4
(przepompownia P-1) do narożnika działki nr 52/8
i od narożnika działki 52/8 do granicy działki 47/5
(przepompownia P-2) – etap II oraz zakupu ciągnika
wraz z wozem asenizacyjnym do wywozu ścieków
(2012 – 2014 rok) – 707.131,00 zł,
Przebudowa chodnika w miejscowości Lubanie - 72.045,00 zł
Przebudowa chodnika w Janowicach – 49.058,00 zł,
Budowa ścieżki rowerowej i szlaku pieszego
w Mikanowie i Lubaniu – 253.268,00 zł,
Budowa świetlicy wiejskiej w Kałęczynku (na 2015 rok) – 221.522,00 zł,
Zakup estrady mobilnej – 56.000,00 zł,
Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych
innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Kucerz – 1.072.190,00 zł
Planowane dochody budżetu gminy na 2014 rok są wyższe od przewidywanego wykonania 2013 roku o 1.425.512,21 zł i wynoszą 16.540.394,00 zł. Ze wskazanej wielkości dochody majątkowe stanowią kwotę 2.902.991,00 zł tj. 17, 55% planowanych i głównie ich wielkość wpłynęła na wzrost dochodów ogółem. Plan dochodów bieżących zamyka się kwotą 13.637.403,00 zł tj. 82,45% planu ogółem.
Plan wydatków budżetowych na 2014 rok wynosi 17.268.394,00 zł i jest wyższy od przewidywanego wykonania za 2013 rok o 1.776.870,21 zł. Z tego plan wydatków majątkowych wynosi 3.877.449,00 zł tj. 22,45% planu a wydatków bieżących 13.390.945,00 zł tj. 77,55% planowanych ogółem.
Planowany deficyt budżetowy roku 2014 w wysokości 728.000 zł podobnie jak spłata zobowiązań roku 2014 pokryte zostaną z zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Po rozliczeniu budżetu gminy za 2013 rok mogą powstać wolne środki, które zmniejszą planowany kredyt jednakże nastąpi to w miesiącu styczniu 2014 roku.
Planowane dochody wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:
Dział, Treść, Przewidywane wykonanie 2013 rok, Planowane dochody na 2014rok
Udział % w strukturze
010
Rolnictwo i łowiectwo
714.423,28
807.731,00
4,88
020
Leśnictwo
300,00
1.000,00
0,01
400
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczna, gaz i wodę
400,00
200,00
0,00
600
Transport i łączność
359.762,00
403.976,00
2,44
630
Turystyka
25.000,00
0,00
0,00
700
Gospodarka mieszkaniowa
5.042,00
42,00
0,00
710
Działalność usługowa
1.000,00
1.000,00
0,01
750
Administracja publiczna
73.226,00
74.300,00
0,45
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
1.000,00
1.000,00
0,01
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
2.136,00
466.517,00
2,82
756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
7.177.775,00
7.479.913,00
45,22
758
Różne rozliczenia
4.411.021,00
4.431.681,00
26,79
801
Oświata i wychowanie
113.020,00
69.084,00
0,42
851
Ochrona zdrowia
1.000,00
0,00
0,00
852
Pomoc społeczna
1.948.219,00
1.477.620,00
8,93
854
Edukacyjna opieka wychowawcza
109.838,00
0,00
0,00
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
171.719,51
1.270.330,00
7,68
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
0,00
56.000,00
0,34
Ogółem                                                                                                                                15.114.881,79
 16.540.394,00
 100,00
Dalsza część analizy opisowej zawiera źródła dochodów budżetowych.
Plan dochodów budżetowych składa się z następujących źródeł:
Dotacje na zadania zlecone i własne (dochody bieżące) – 1.606.889,00 zł,
Dochody własne wraz z udziałami – 7.608.833,00 zł,
Subwencja ogólna – 4.421.681,00 zł,
Dochody majątkowe – 2.902.991,00 zł
Ogółem – 16.540.394,00 zł
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Dział Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01010 zawiera plan dochodów budżetowych w postaci dotacji ze środków unijnych na realizację zadania pn. „Remont – modernizacja i częściowa rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz zakup ciągnika wraz z wozem asenizacyjnym”.
Plan dotacji wynosi 707.731,00 zł.
Rozdział 01095 – Pozostała działalność
W 2014 roku planuje się wystawić do sprzedaży działki budowlane. Na etapie planowania budżetu nie można przewidzieć jakie będzie zainteresowanie. Dlatego wpływy z tego tytułu zaplanowano na 100.000,00 zł.
Dział 020 – Leśnictwo
Rozdział 02095 – Pozostała działalność
Za dzierżawę terenów łowieckich zakłada się, że dochody będą wynosić 1.000,00 zł.
Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Rozdział 40002 – Dostarczanie wody
Zaległości z lat ubiegłych z tytułu opłat za wodę wynoszą 4.730,80 zł i są w większości nieściągalne. Dlatego wpływy z tytułu należności głównej i odsetek zaplanowano łącznie na 200,00 zł, gdyż nie ma możliwości podwyższenia planu w tym rozdziale.
Dział 600 – Transport i łączność
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe
Podobnie jak w latach poprzednich gmina przejęła od starosty obowiązek zimowego utrzymania dróg powiatowych w okresie od 20 listopada 2013 roku do 31 marca 2014 roku. Część dotacji, która zrekompensuje wydatki z tym związane wpłynie do budżetu w 2013 roku a na 2014 rok plan dotacji wynosi 29.605,00 zł.
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne
Na 2014 rok dofinansowanie ze środków unijnych w ramach: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi łącznie 374.371,00 zł. W/w dotacje dotyczą następujących zadań: „Przebudowy chodnika w miejscowości Janowice gm. Lubanie”, „Przebudowy ścieżki rowerowej wraz ze szlakiem pieszym w miejscowości Mikanowo i Lubanie” oraz „Przebudowy chodnika w miejscowości Lubanie”..
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Jeżeli dzierżawione dotychczas grunty zostaną sprzedane to dochodów w 2014 roku z tytułu dzierżawy nie należy planować. W dziale 700 pozostaną dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntów w kwocie 42,00 zł.
Dział 710 - Działalność usługowa
Rozdział 71035 – Cmentarze
Na utrzymanie czystości i porządku na mogiłach wojennych w ramach zadania wykonywanego w drodze porozumienia gmina otrzyma w przyszłym roku dotację celową w kwocie 1.000,00 zł.
Dział 750 – Administracja publiczna
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie
Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wojewoda Kujawsko – Pomorski przekazał informację o wysokości dotacji na 2013 rok na zadania zlecone z budżetu państwa.
W rozdziale 75011 do zadań zleconych należą sprawy związane z ewidencją ludności, Urzędem Stanu Cywilnego oraz Obroną Cywilną. Na te zadania gmina otrzyma dotację celową w wysokości 71.200,00 zł. W porównaniu do 2013 roku plan dotacji wzrasta o 294,00 zł.
Rozdział 75023 – Urzędy gmin
Plan dochodów w tym rozdziale oszacowano na 3.100,00 zł, które wpłyną z tytułu należnego wynagrodzenia dla płatnika składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa
Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa
Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego Delegatury we Włocławku, zgodnie z decyzją określił na 2014 rok plan dotacji w wysokości 1.000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne
Na 2014 rok zaplanowano zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego z funkcją chemiczno- ekologiczną dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubaniu. Nakłady finansowane na to zadanie wynoszą łącznie 622.024 zł.
Dofinansowanie z WFOŚ i GW w Toruniu zaplanowano w kwocie 435.416 zł. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego z Toruniu wynosi 31.101 zł. Środki własne gminy 155.507 zł.
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Dział 756 zawiera plan dochodów własnych gminy z następujących źródeł:
Podatki: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, czynności cywilno- prawnych – 5.410.800,00 zł wzrost w porównaniu do 2013 roku o 180.300,00 zł,
Opłaty – 418.956,00 zł,
Odsetki – 2.100,00 zł,
Udział w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 1.623.057,00 zł i prawnych – 25.000,00 zł.
Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od
osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
W rozdziale 75615 plan dochodów w porównaniu do przewidywanego wykonania 2013 roku wzrasta o 18.978,00 zł i wynosi 4.415.300,00 zł.
Plan podatków w analizowanym rozdziale wynosi 4.412.500,00 zł, plan opłat to 1.800,00 zł i odsetek 1.000,00 zł.
Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i
darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i
opłat lokalnych od osób fizycznych
Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od spadków i darowizn i czynności cywilno – prawnych od osób fizycznych zaplanowano łącznie na 998.300,00 zł, plan opłat wynosi 316.156,00 zł oraz odsetek – 1.000,00 zł.
W porównaniu do przewidywanego wykonania dochodów za 2013 rok nastąpił wzrost planu o 301.678,00 zł. Głównym powodem wzrostu jest przekwalifikowanie gruntów oraz wzrost liczby podatników na terenie gminy.
Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw
W rozdziale 75618 planuje się dochody z tytułu różnych opłat wynikających z odrębnych ustaw. Plan dochodów 2014 roku zamknął się kwotą 101.100,00 zł.
Na tą wielkość składają się niżej wymienione dochody:
- opłata skarbowa, której plan wynosi – 11.000,00 zł,
- opłata eksploatacyjna - 14.000,00 zł,
- za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 70.000,00 zł,
- inne różne opłaty pobierane przez gminę na podstawie odrębnych ustaw – 6.000,00 zł.
- z tytułu odsetek – 100,00 zł.
Plan dochodów w opisywanym rozdziale pozostaje na poziomie 2013 roku.
Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

                Minister Finansów w dniu 10 października 2013 roku skierował do gminy pismo nr ST3/4820/10/2013, w którym określił poszczególne części subwencji ogólnej oraz wysokość udziałów we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Wielkość udziału gmin we wpływach z tego podatku na 2014 rok wynosić będzie 37,42%. Planowana kwota dla naszej gminy to 1.623.057,00 zł i są niższe od planowanych na 2013 rok o 12.053,00 zł.. Jednocześnie Pan Minister uprzedza, że przekazana informacja o planowanych dochodach nie ma charakteru dyrektywnego a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ te dochody planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Udziały z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 25.000,00 zł.
Dział 758 - Różne rozliczenia
Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego
Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
Subwencja ogólna dla gminy na 2014 rok zaplanowana przez Ministerstwo Finansów wynosi 4.421.681,00 zł i składa się z następujących części:
- części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 3.932.586,00 zł (zwiększona w porównaniu do 2013r. o 670,00 zł.),
- części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 489.095,00 zł,
Wzrosła w porównaniu do 2013 roku o 29.123,00 zł.
Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe
Plan dochodów w tym rozdziale wynosi 10.000,00 zł a będą to wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku gminy.
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80104 – Przedszkola
Z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w Przedszkolu Samorządowym w Lubaniu na 2014 rok ustala się plan w kwocie - 30.000,00 zł
Rozdział 80114 – Zespoły Ekonomiczno Administracyjne Szkół
W rozdziale tym utworzono plan dochodów w kwocie 1.500,00 złotych.
Z tego 500,00 zł pochodzi z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym a pozostała kwota 1.300 zł z tytułu należnego wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.
Rozdział 80195 – Pozostała działalność
Na realizację projektu „Lepiej przygotowany nauczyciel – lepiej przygotowany uczeń” Gmina Lubanie występująca w roli partnera otrzyma środki w wysokości 37.584,00 zł na wydatki związane z tym projektem. Jest to już drugi rok realizacji tego zadania.
Dział 852 – Pomoc społeczna
Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
W wymienionym rozdziale zaplanowano wpływy w wysokości 1.173.570,00 zł, które pochodzą z następujących źródeł:
- odsetek od zgromadzonych środków na rachunku bankowym w wysokości – 20,00 zł,
- zwrotu od dłużników zaliczek alimentacyjnych w wysokości – 1.000,00 zł,
- zwrotu wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie – 1.000,00 zł,
- zwrotu wypłaconych świadczeń z alimentacyjnego przekazywanego
przez inne gminy – 5.000,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 1.167.000,00 zł
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji
społeczne
Składki na ubezpieczenie zdrowotne, które Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej opłaca za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne opłacane są ze środków pochodzących z dotacji celowej na zadania zlecone i własne.
Plan dotacji celowej na zadania zlecone wynosi 2.000,00 zł a na zadania własne 4.800,00 zł.
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe
Plan dochodów w analizowanym rozdziale określono na kwotę 94.100,00 zł. Podobnie jak w przypadku innych dotacji celowych podziału tych dochodów dokonuje Wojewoda Kujawsko – Pomorski. Dotację celową na zadania własne gminy przeznacza się po stronie wydatków na zasiłki celowe oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
Rozdział 85216 – Zasiłki stałe
Na zasiłki stałe gmina w 2014 roku otrzyma dotację celową w kwocie 29.200,00 zł.
Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej
Na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oprócz środków własnych gminy w 2014 roku wpłynie dotacja celowa w kwocie 98.000,00 zł. Zaplanowano również w wymienionym rozdziale dochody własne gminy, które pochodzą z następujących źródeł:
- 1.500,00 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
- 50,00 zł z tytułu należnego wynagrodzenia dla płatnika składek na ubezpieczenia społeczne
i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.
Łączny plan dochodów to kwota 99.550,00 zł.
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Podopieczni korzystający z pomocy świadczonej przez opiekunkę – pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonują odpłatności za usługi. Z tego tytułu zaplanowano na 2014 rok wpływy w wysokości 3.000,00 zł.
Rozdział 85295 – Pozostała działalność
Plan dotacji celowej na zadania własne gminy wynosi 71.400,00 zł.
W/w środki przeznacza się na dożywianie dzieci i młodzieży.
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami
Gmina nasza w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” otrzyma dofinansowanie, którego wysokość na 2014 rok ustalono na 1.072.190,00 zł. Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowią kwotę 126.140,00 zł. Ze środków własnych gminy zaplanowano 63.070,00 zł gdyż nakłady finansowe w 2014 roku wynoszą 1.261.400,00 zł i są przeznaczone na „Rekultywację składowiska odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Kucerz”.
Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska
Podobnie jak w 2013 roku w rozdziale 90019 określono plan dochodów w kwocie 72.000,00 zł. W/w wpływy otrzymamy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu w ramach opłaty produktywnej i opłat za korzystanie ze środowiska.
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92195 – Pozostałą działalność
Zakłada się, że w 2014 roku wpłynie na rachunek gminy dofinansowanie w kwocie 56.000,00 zł, które jest objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dofinansowanie dotyczy zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zakup estrady mobilnej dla Gminy Lubanie”. Całkowity koszt zadania wynosi 92.250,00 zł.
Po podsumowaniu dochodów należy omówić stronę wydatków budżetowych. Plan wydatków ogółem wynosi 17.268.394,00 zł.
Plan wydatków majątkowych skalkulowano na 3.877.449,00 zł. Z ogólnej kwoty wydatków bieżących wyodrębnia się:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7.639.466,00 zł
- dotacje – 904.762,00 zł
z tego dla:
- zakładu budżetowego – 432.562,00 zł
- instytucji kultury – 322.200,00 zł
- stowarzyszenia - 150.000,00 zł
- obsługę długu publicznego (odsetki od kredytów) – 108.573,00 zł
- poręczenia – 18.855,00 zł
- pozostałe (zakupy materiałów i wyposażenia
oraz energii, zakup usług, rezerwa budżetowa,
opłaty i składki, odpisy na ZFŚS) – 4.719.289,00 zł
A oto jak przedstawiają się planowane wydatki budżetowe w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:
Dział, Treść, Plan wydatków, Udział w strukturze %,Przewidywane wykonanie za 2013 rok
Planowane na 2014 rok
010
Rolnictwo i łowiectwo
544.531,28
1.210.490,00
7,01
600
Transport i łączność
1.168.756,00
689.900,00
3,99
710
Działalność usługowa
2.000,00
2.000,00
0,01
750
Administracja publiczna
2.470.207,00
2.564.406,00
14,85
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
1.000,00
1.000,00
0,01
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
87.936,00
699.324,00
4,05
757
Obsługa długu publicznego
128.855,00
127.428,00
0,74
758
Różne rozliczenia
183.033,00
180.000,00
1,04
801
Oświata i wychowanie
6.092.080,00
6.674.689,00
38,65
851
Ochrona zdrowia
74.745,00
70.000,00
0,41
852
Pomoc społeczna
2.379.046,00
1.892.298,00
10,96
854
Edukacyjna opieka wychowawcza
136.978,00
17.584,00
0,10
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
1.669.156,51
2.531.239,00
14,66
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
370.549,00
418.950,00
2,43
926
Kultura fizyczna i sport
182.651,00
189.086,00
1,09                                                                                                                                                    Ogółem
15.491.523,79
17.268.394,00
100,00
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
W wymienionym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 1.185.680,00 zł, które przeznaczone zostaną na następujące zadania inwestycyjne:
Remont – modernizacja i częściowa rozbudowa kanalizacji sanitarnej od narożnika działki nr 52/4 (przepompownia P-1) do narożnika działki nr 52/8 – etap I i od narożnika działki nr 52/8 do granicy działki 47/5 (przepompownia P-2) – etap II oraz zakup ciągnika wraz z wozem asenizacyjnym do wywozu ścieków – 1.170.680,00 zł
Budowa przydomowych oczyszczalni – 15.000,00 zł.
Rozdział 01030 – Izby rolnicze
Kwotę 9.710,00 zł planuje się na uregulowanie składek, jakie gmina przekazuje do Izby Rolniczej a w myśl obowiązujących przepisów jest to 2% od wielkości wpływów z podatku rolnego.
Rozdział 01095 – Pozostała działalność
Plan wydatków bieżących wynosi 15.100 zł z przeznaczeniem na opłaty za analizy glebowe i odbiór padłych zwierząt oraz realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.
Dział 600 – Transport i łączność
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe
Zgodnie z zawartym porozumieniem między władzami gminy i powiatu w zakresie odśnieżania dróg powiatowych na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług zaplanowano 29.605 zł.
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne
Na wydatki związane z wykonywaniem bieżącego utrzymania dróg a w tym odśnieżanie i usuwanie skutków zimy zaplanowano kwotę 40.000 zł.
W ramach wydatków majątkowych zaplanowanych w wysokości 572.295 zł będą realizowane następujące zadania:
1. Przebudowa chodnika w miejscowości Janowice gm. Lubanie – 92.779,00 zł
2. Przebudowa chodnika w miejscowości Lubanie – 58.155,00 zł
3. Przebudowa ścieżki rowerowej i szlaku pieszego
w miejscowości Mikanowo i Lubanie – 421.361,00 zł
Rozdział 60095 – Pozostała działalność
We wskazanym rozdziale ustalono plan w wysokości 48.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące, które dotyczą zakupu paliwa, opłat za przeglądy i ubezpieczenia pojazdów.
Dział 710 – Działalność usługowa
Rozdział 71035 - Cmentarze
Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i konserwacją grobów wojennych proponuje się przeznaczyć 2.000 zł podobnie jak w 2013 roku.
Dział 750 – Administracja publiczna
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie
W ramach wydatków związanych z obroną cywilną, ewidencją ludności i sprawami USC planuje się kwotę 152.535 zł. Dotacja z budżetu państwa na ten cel wynosi 71.200 zł a pozostałe to środki własne gminy.
Z podanej kwoty na wynagrodzenia dla pracowników (2, 5 etatu) przewidziano 126.028 zł i pochodne 23.772 zł. Odpis na ZFŚS wynosi 2.735 zł.
Rozdział 75022 – Rady gmin
W analizowanym rozdziale przewiduje się wydatki bieżące w wysokości 131.000 zł związane z działalnością Rady Gminy.
Plan wydatków został ustalony na poziomie 2013 roku.
Rozdział 75023 – Urzędy gmin
Plan wydatków w rozdziale – Urząd Gminy ustalono w wysokości 2.158.804 zł.
Z tego na wydatki bieżące przypada 2.136.483 zł z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia osobowe – 1.445.839 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 262.766 zł,
- odpisy na ZFŚS – 35.770 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe a w tym zakup materiałów i wyposażenia do sprzętu
elektronicznego, licencje na programy, rozmowy telefoniczne, badania lekarskie, usługi,
wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne, zakup energii i inne stanowią – 392.108 zł.
Należy zaznaczyć, że w planowanej wielkości wynagrodzeń nie przyjęto ich wzrostu.
Zagwarantowano natomiast środki na wypłatę nagród jubileuszowych i odprawy kadencyjnej. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano 22.321 zł na udział gminy w projekcie pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e- Administracji i Informacji Przestrzennej”.
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Plan wydatków budżetowych w tym rozdziale ustalono na kwotę – 30.000 zł a dotyczy on wydatków bieżących związanych z promocją gminy.
Rozdział 75095 – Pozostała działalność
Zaplanowane środki w rozdziale – Pozostała działalność stanowią kwotę 92.067 zł i przeznaczone zostaną na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych (przy
stawce najniższego wynagrodzenia 1.680 zł dla 5 etatów na okres 2 miesięcy) – 24.800 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 6.907 zł
- odpis na ZFŚS – 5.470 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe to jest wywóz nieczystości, zakup towarów i wyposażenia
oraz usług, opłaty na PFRON i inne – 54.890 zł
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa
Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa
Na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej to jest prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zaplanowano wydatki w kwocie 1.000 zł, które rekompensuje dotacja celowa. Wydatki pozostawiono na poziomie 2013 roku.
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75403 – Jednostki terenowe policji
Na zakup paliwa dla pojazdów służbowych policji proponuje się przeznaczyć w 2014 roku kwotę 5.000 zł.
Wydatki związane z zakupem paliwa przewiduje się w budżecie gminy nieprzerwanie od kilku lat.
Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne
Na zadania związane z utrzymaniem bezpieczeństwa przeciwpożarowego proponuje się przeznaczyć w 2014 roku 694.324 zł.
Z wymienionej kwoty na wydatki bieżące dla trzech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych przypada 72.300 zł z podziałem na:
- opłaty za udział w ćwiczeniach i wyjazdy do pożarów – 16.000 zł,
- zakup paliwa, sprzętu przeciwpożarowego i wyposażenia – 24.000 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe to jest: badania lekarskie, ubezpieczenia i remont pojazdów,
zakup energii elektrycznej – 32.300 zł.
Plan wydatków majątkowych ustalono w wysokości 622.024 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego z funkcją chemiczno – ekologiczną dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubaniu.
Dział 757 – Obsługa długu publicznego
Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego
Na obsługę długu publicznego – odsetki od kredytów i pożyczek zaplanowano 108.573 zł.
Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb
Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
W wymienionym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 18.855 zł na poręczenie kredytu długoterminowego udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Kowalu dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki z/s w Choceniu.
Dział 758 – Różne rozliczenia
W planowanej wielkości 180.000,00 zł mieści się rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki wyliczona na kwotę 123.571,00 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 56.429 zł.
Rezerwę celową obliczono biorąc za podstawę wydatki budżetu 17.196.349 zł minus wynagrodzenia i pochodne – 7.639.466 zł oraz obsługę długu – 108.573 zł minus wydatki majątkowe – 3.805.404 zł = 5.642.906 x 1% = 56.429 zł.
Dział 801 - Oświata i wychowanie plan wynosi 6.645.255 zł i jest wyższy o 8,46%
w stosunku do 2013 roku.
Plan wynosi 6.645.255 zł. Gmina otrzymała subwencję oświatową w kwocie 3.932.586 zł. a pozostałą kwotę wydatków tj. 2.712.669 zł., należy uzupełnić ze środków własnych Gminy.
W planowanej na 2014 rok kwocie subwencji uwzględnione zostały środki na finansowanie:
wzrostu wydatków płacowych dla nauczycieli, wynikających z planowanej wypłaty
jednorazowego dodatku uzupełniającego ustalonego proporcjonalnie do okresu zatrudnienia oraz osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela zgodnie z art. 30a Karty Nauczyciela;
awansów zawodowych nauczycieli;
Rozdział: 80101 - Szkoły podstawowe
Planowane wydatki bieżące w omawianym rozdziale określono na kwotę 3.134.268 zł i są o 8,06% wyższe w stosunku do 2013 roku.
wydatki bieżące 3.134.268 zł
w tym:
wynagrodzenia 2.127.178 zł
pochodne od wynagrodzeń 443.824 zł
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 103.992 zł
Na wyższe planowane wydatki osobowe wpłynie wypłata jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli, oraz przeszeregowanie związane z osiągnięciem przez nauczycieli wyższego stopnia awansu zawodowego. Zaplanowano również środki na zakup materiałów i wyposażenia w których uwzględnione zostały wydatki na zakup 40.000 l oleju opałowego do ogrzewania Szkoły Podstawowej w Lubaniu oraz zakup 25 ton miału dla Szkoły Podstawowej w Przywieczerzynie i 25 ton eko-groszku dla Szkoły Podstawowej w Ustroniu. Pozostałe zakupy to m.in. środki czystości, pomoce dydaktyczne. Ujęte zostały również wydatki na zakup usług pozostałych, zwrot kosztów podróży służbowych oraz szkolenia pracowników i badania lekarskie.
W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 29.434 zł stanowiącą udział środków własnych gminy związany z zakupem tablic interaktywnych w ramach projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie Kujawsko – Pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”.
Rozdział: 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Planowane wydatki w omawianym rozdziale określono na kwotę 147.190 zł i są o 12,98% wyższe w stosunku do 2013 roku.
wydatki bieżące 147.190 zł
w tym:
wynagrodzenia 108.735 zł
pochodne od wynagrodzeń 22.790 zł
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5.760 zł
W planie na 2014 r. na wyższe wydatki osobowe wpłynęło zatrudnienie nauczyciela z wyższym stopniem awansu zawodowego w Oddziale Przedszkolnym w Przywieczerzynie, oraz planowaną wypłatą jednorazowego dodatku uzupełniającego.
Rozdział: 80104 – Przedszkola
Plan wynosi 651.421 zł i jest o 13,26 % wyższy w stosunku do 2013 roku
wydatki bieżące 651.421 zł
w tym:
wynagrodzenia 437.322 zł
pochodne od wynagrodzeń 90.640 zł
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 20.878 zł
Na wyższe planowane wydatki osobowe wpłynie wypłata jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli. Pozostałe wydatki rzeczowe planowane są w porównywalnej wysokości do roku 2013.
Rozdział: 80110 - Gimnazja
Planowane wydatki w omawianym rozdziale określono na kwotę 1.808.569 zł i są o 5,16% wyższe w stosunku do 2013 roku.
wydatki bieżące 1.808.569 zł
w tym:
wynagrodzenia 1.183.971 zł
pochodne od wynagrodzeń 246.350 zł
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 57.394 zł
Na wyższe planowane wydatki osobowe wpłynie wypłata jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli oraz przeszeregowanie związane z osiągnięciem przez nauczycieli wyższego stopnia awansu zawodowego. Pozostałe wydatki rzeczowe są wyższe w stosunku do 2013 roku z powodu wzrostu cen oleju opałowego oraz energii elektrycznej, wywozu nieczystości.
Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół
Plan finansowy wynosi 351.582 zł. i jest o 16,49% wyższy w stosunku do 2013 roku
wydatki bieżące 351.582 zł
w tym:
wynagrodzenia 123.089 zł
pochodne od wynagrodzeń 24.175 zł
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.918 zł
Pozostałe wydatki rzeczowe są wyższe w stosunku do 2013 roku z powodu wzrostu cen oleju napędowego oraz występującymi i bardziej kosztownymi naprawami autobusów. Zaplanowane zostały również środki na pokrycie kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół.
Rozdział: 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
Plan finansowy wynosi 308.202 zł i jest o 11,87 % wyższy w stosunku do 2013 roku
wydatki bieżące 308.202 zł
w tym:
wynagrodzenia 228.709 zł
pochodne od wynagrodzeń 43.849 zł
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5.744 zł
Na wyższe planowane wydatki osobowe wpłynęło wyrównanie wysługi za okres trzech lat dla dwóch pracowników, które spowodowane jest zaliczeniem pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy. Zaplanowano również środki na aktualizację i dostosowanie programów do aktualnych wymogów prawnych, przedłużenie licencji na „System Kadrowo-Płacowy”, „Budżet”, zakupy materiałów i wyposażenia, szkolenia pracowników i inne usługi.
Rozdział: 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan finansowy wynosi w tym rozdziale 15.507 zł.
Fundusz ten przeznaczony jest na podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli. Przeznacza się go również na refundowanie czesnego – studia podyplomowe oraz małe formy dokształcające nauczycieli, a także szkolenie rad pedagogicznych w różnych formach. Systemem dopłat objęci są nauczyciele podnoszący kwalifikacje lub zdobywający dodatkowe kwalifikacje zgodnie z potrzebami kadrowymi szkół, przedszkola i gimnazjum Gminy Lubanie.
Rozdział: 80148 - Stołówki szkolne
Plan finansowy wynosi 149.552 zł. i jest o 4,99% wyższy w stosunku do 2013 roku
wydatki bieżące 149.552 zł
w tym:
wynagrodzenia 105.759 zł
pochodne od wynagrodzeń 20.771 zł
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4.376 zł
Zaplanowano wydatki na zakup – środków czystości, doposażenie kuchni i stołówki oraz serwis urządzeń kuchennych, monitoring szkodników HACCAP, usługi elektryczne.
Rozdział: 80195 - Pozostała działalność
W rozdziale tym zaplanowane środki w kwocie 78.767 zł przeznaczone zostaną na:
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczony dla nauczycieli emerytów oraz dla pracowników emerytów nie będących nauczycielami.
Plan 33.702 zł
Zaplanowano również środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli na którą dokonywany jest odpis w wysokości (0,20%) planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (art. 72 ustawy KN)
Plan 6.281 zł
Planowane są również środki w wysokości 1.200 zł, które przeznaczone zostaną na wypłaty wynagrodzeń dla ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowań związanych z awansem zawodowym nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego.
Został również utworzony plan finansowy na rzecz realizacji Projektu „Lepiej przygotowany nauczyciel - lepiej przygotowany uczeń” nr WND-POKL.03.03.02-00-032/12, w ramach Priorytetu III Działania 3.3 Poprawa Jakości Kształcenia Poddziałania 3.3.2 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli i koordynatora projektu w wysokości 37.584 zł.
Dział 851 – Ochrona zdrowia
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Plan wydatków budżetowych w tym rozdziale pozostawiono na poziomie 2013 roku tj. 70.000 zł.
Realizacja wydatków odbywać się będzie w oparciu o zadania zawarte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.
Dział 852 – Pomoc społeczna
Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej
Plan finansowy na pokrycie wydatków związanych z pobytem dwóch podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej określa się na kwotę 53.000 zł i jest wyższy o 4,95% w stosunku do 2013 roku.
Zwiększenie planu spowodowane jest podniesieniem wysokości opłat w 2014 roku za pobyt podopiecznych przebywających w Domach Pomocy Społecznej.
Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze
W związku z funkcjonowaniem ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej plan finansowy wydatków budżetowych określa się na kwotę 1.500 zł na pokrycie wydatków w zakresie współfinansowania pobytu dziecka w rodzinie zastępczej.
Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Na realizację zadań w zakresie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ustala się plan w wysokości 500 zł.
Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
Plan finansowy wynosi 1.233.898 zł i jest niższy w stosunku do 2013 roku o 13,52%. W planie uwzględniono dotację z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie 1.167.000 zł i środki własne gminy w wysokości 66.898 zł (ustawowy wskaźnik 3% nie pokrywa kosztów obsługi tych świadczeń)
z przeznaczeniem na:
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia społeczne 1.133.010 zł
* pokryte z dotacji budżetu państwa
- wynagrodzenia - 67.750 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 14.050 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.188 zł
* pokryte z dotacji – 28.090 zł
* pokryte z środków własnych gminy – 55.898 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 6.000 zł
- pozostałe wydatki (usługi pocztowe, serwis komputerowy,
delegacje służbowe, szkolenia, różne opłaty i składki) - 10.900 zł
* pokryte z dotacji – 5.900 zł
* pokryte z środków własnych gminy – 11.000 zł.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji
społecznej
Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe
Rozdział 85216 - Zasiłki stałe
Plan w 2014 roku wynosi 136.400 zł i jest o 59,77 % niższy w stosunku do 2013 roku. Przyjęta do budżetu kwota zostanie rozdysponowana na:
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - 8.300 zł
* od zasiłków z pomocy społecznej - 6.300 zł
dotacja 85213 § 2030 - 4.800 zł
środki własne gminy - 1.500 zł
* od świadczeń rodzinnych
dotacja 85213 § 2010 - 2.000 zł
- zasiłki okresowe - 96.100 zł
dotacja 85214 § 2030 - 94.100 zł
środki własne gminy - 2.000 zł
- zasiłki stałe - 31.200 zł
dotacja 85216 § 2030 - 29.200 zł
środki własne gminy - 2.000 zł
- prowizje bankowe
pokryte z środków własnych gminy - 800 zł
Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe
Na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców z terenu gminy zaplanowano 2.000 zł.
Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej
Plan wynosi 261.746 zł i jest o 3,22 % niższy w stosunku do 2013 roku.
W planie uwzględniono dotację z budżetu państwa w kwocie 98.000 zł i środki własne gminy w wysokości 163.746 zł
Wymieniona kwota zostanie przeznaczona na:
- wynagrodzenia - 198.700 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 40.050 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.376 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 8.800 zł
- pozostałe wydatki (usługi zdrowotne, pocztowe, abonament
telefoniczny, serwis komputerowy, delegacje służbowe,
szkolenia, różne opłaty i składki) - 9.820 zł

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Plan finansowy wynosi 36.354 zł i jest o 30,40% niższy w stosunku do 2013 roku.
Wymieniona kwota zostanie przeznaczona na:
- wynagrodzenia - 28.650 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 5.900 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.094 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 500 zł
- pozostałe wydatki - 210 zł
(usługi zdrowotne, delegacje służbowe, szkolenia)
Rozdział 85295 – Pozostała działalność
Plan finansowy wynosi 166.900 zł i jest o 38,42% niższy w stosunku do 2013 roku.
W planie uwzględniono dotację z budżetu państwa w kwocie 71.400 zł i środki własne gminy w wysokości 95.500 zł z przeznaczeniem na:
realizację programu wieloletniego : Pomoc państwa zakresie dożywiania - 131.400 zł:
- dożywianie uczniów - 58.000 zł
* pokryte z dotacji § 2030 – 32.000 zł,
* pokryte z środków własnych gminy – 26.000 zł
- zasiłek celowy na posiłek - 73.400 zł
* pokryte z dotacji § 2030 – 39.400 zł,
* pokryte z środków własnych gminy – 34.000 zł
oraz:
- zasiłki celowe - 30.000 zł
* pokryte z środków własnych gminy
- zakup usług i prowizja bankowa - 5.500 zł
* pokryte z środków własnych gminy
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami
W wymienionym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 1.717.677 zł, z czego wydatki bieżące związane z utrzymaniem czystości – odbiorem odpadów komunalnych stanowią kwotę 364.232 zł a wydatki majątkowe 1.353.445 zł.
W ramach wydatków majątkowych ujęto w planie niżej wymienione zadania pn:
- Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kucerzu – 92.045 zł,
- Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne
w miejscowości Kucerz – 1.261.400 zł
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
Na wydatki związane ze zużyciem energii elektrycznej do oświetlenia dróg gminnych zaplanowano w budżecie na 2014 rok 140.000 zł. Konserwacja istniejącej sieci elektrycznej związanej z oświetleniem dróg pochłonie środki budżetowe w kwocie – 110.000 zł. Na wymianę i usuwanie awarii proponuje się wydatki budżetowe w wysokości 9.000 zł. Ogółem plan wydatków w rozdziale 90015 wyniesie 259.000 zł.
Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej
Zgodnie z planem finansowym zakładu budżetowego proponuje się zaplanować dotację przedmiotową w wysokości 432.562 zł.
Omawianą dotację należy traktować jako dopłaty do:
- produkcji i dostarczania wody – 208.483 zł
- odbioru i oczyszczania ścieków – 224.079 zł
Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska
Na zakup usług związanych z ochroną środowiska zaplanowano 3.000 zł.
Rozdział 90095 – Pozostała działalność
Plan wydatków w tym rozdziale ustalono na 119.000 zł. Wymieniona kwota dotyczy wydatków bieżących. Z podanej wielkości przewidziano następujące grupy wydatków:
- rozkładowy przewóz mieszkańców,
- wywóz nieczystości,
- za opracowanie decyzji o zabudowie i decyzji celu publicznego.
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Rozdział 92116 – Biblioteki
Dotacje dla instytucji kultury na 2014 rok będą wynosić 322.200 zł, przy czym dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury będzie stanowić kwotę 253.000 zł a dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 69.200 zł.
Z wymienionych kwot dotacji będą realizowane wydatki bieżące - statutowe związane z upowszechnianiem kultury tj. prowadzeniem zespołów, kół zainteresowań, zakupem wyposażenia, książek i czasopism.
Ponadto zaplanowano środki w wysokości 4.500 zł na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich.
Rozdział 92195 – Pozostała działalność
W wymienionym rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 92.250 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup estrady mobilnej dla Gminny Lubanie”.
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe
Na wydatki związane z utrzymaniem „Orlika” zaplanowano w budżecie ogółem 39.086 zł. Z wymienionej kwoty wyodrębnia się:
- wynagrodzenia i pochodne – 29.992 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.094 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 6.000 zł
- opłaty i składki – 2.000 zł
Rozdział 92695 – Pozostała działalność
Plan wydatków określono na kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na rozwój sportu w gminie.
W budżecie zaplanowano wydatki na wszystkie zadania własne gminy w tym na oświatę i wychowanie 38,65%, a kwotowo 6.674.689 zł. Dla pełnego obrazu podaje się, że część oświatowa subwencji ogólnej wynosi – 3.932.586 zł tak, więc ze środków własnych gminy należy zaangażować 2.742.103 zł tj. 41,08% wydatków oświaty.
Na zadania z opieki społecznej zaplanowano 1.892.298 zł tj. 10,96%.
Na wydatki administracji samorządowej a w tym wydatki rady i urzędu gminy, promocję gminy oraz na wydatki, które nie będą w określonym czasie zrefundowane przez Powiatowy Urząd Pracy a dotyczące prac publicznych planuje się 2.564.406 zł tj. 14,85% wydatków ogółem.
W dziale Transport i łączność wydatki bieżące i majątkowe określono na 689.900 zł co daje 3,99 % wszystkich wydatków.
W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowane wydatki bieżące i majątkowe wynoszą 2.531.239 zł , co stanowi 14,66% planu.
Na wydatki majątkowe oraz wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo planuje się kwotę 1.210.490 zł co stanowi 7,01% planu.
W dziale Kultura fizyczna i sport planuje się wydatki bieżące rzędu 189.086 zł tj. 1,09%.
W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przewidziano wydatki bieżące w kwocie 418.950 zł, co stanowi 2,43% planu.
Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową planuje się na 2014 rok 699.324 zł tj. 4,05% planu z tego na wydatki jednostek OSP przewidziano 694.324 zł.
Jak już wcześniej wspomniano na rezerwę ogólną zaplanowano 180.000 zł, w tym rezerwę celową 56.429 zł na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.
W ogólnym planie wydatków udział rezerw wynosi 1,04%.
Pozostałe 1, 27% planu przeznaczono na wydatki związane z utrzymaniem porządku wokół grobów wojennych – 2.000 zł, aktualizacją stałego rejestru wyborców – 1.000 zł, obsługę długu publicznego – 127.428 zł, realizację wydatków wynikających z programu przeciwdziałania alkoholizmowi –70.000 zł, edukacyjną opiekę wychowawczą – 17.584 zł.
Łączna kwota w/w wydatków wynosi 218.012 zł.
Na wydatki majątkowe zaplanowano 3.877.449 zł, co stanowi 22,45% wydatków ogółem.
Poszczególne zadania inwestycyjne wyszczególniono w działach, do których zgodnie z klasyfikacją budżetową zostały zaliczone.
Jednym z załączników do projektu uchwały budżetowej jest plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów samorządowej jednostki budżetowej dla Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Lubaniu:
Szkoła Podstawowa w Lubaniu – 5.000 zł,
Szkoła Podstawowa w Przywieczerzynie – 1.500 zł,
Szkoła Podstawowa w Ustroniu – 1.500 zł,
Gimnazjum w Lubaniu (rozdział 80110) – 14.800 zł,
Dowożenie uczniów do szkół (rozdział 80113) – 27.000 zł,
Stołówka przy Szkole Podstawowej w Lubaniu (rozdział 80148) – 62.744 zł
Ogółem plan dla tych dochodów i wydatków wynosi 112.544 zł.
Przedstawiony projekt budżetu na 2014 rok oraz zadania w nim zawarte są dość trudne lecz możliwe do zrealizowania przy pomocy podatników, naszych mieszkańców i Wysokiej Rady. Dlatego wnoszę o przyjecie budżetu i podjęcia uchwały o treści przedłożonej Państwu Radnym.

 Przewodnicząca Rady Gminy                                                                                        Jadwiga Kurant

Opublikował: Jerzy Chudzyński
Publikacja dnia: 16.01.2014
Podpisał: Jerzy Chudzyński
Dokument z dnia: 08.03.2013
Dokument oglądany razy: 6 599
@ws1.kpsi.pl