RSS
A A A
SmodBIP

Protokoły z sesji Rady Gminy w roku 2013

Protokół Nr XX/13
z sesji Rady Gminy Lubanie
odbytej w dniu 27 lutego 2013 roku

Odegrano hymn „ Jeszcze Polska nie zginęła”
Otwarcia obrad dokonała Pani Jadwiga Kurant – Przewodnicząca Rady Gminy witając radnych oraz gości:
Wójta Gminy Pana Sławomira Piernikowskiego,
Zastępcę Wójta Gminy Panią Janinę Mierzwicką,
Sekretarza Gminy Panią Irenę Mroczkowską,
Skarbnika Gminy Panią Grażynę Pruchnicką,
Komendanta Posterunku Policji w Brześciu Kujawskim Pana Henryka Marczewskiego,
Prezesa Koła Emerytów i Rencistów Panią Stanisławę Szczęsną,
Kierowników jednostek organizacyjnych,
Sołtysów oraz wszystkich mieszkańców przybyłych na sesję.

Przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że na stan 15 radnych w sesji bierze udział 14 radnych, co stanowi wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Porządek obrad XX sesji Rady Gminy Lubanie przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Gminy.
5. Przyjęcie informacji o średnich wynagrodzeniach na poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczycieli w Szkołach prowadzonych przez Gminę Lubanie.
6. Przyjęcie sprawozdań z działalności Rady Gminy Lubanie oraz jej Komisji za rok 2012.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Lubanie na rok 2013.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Lubanie na rok 2013.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii” na rok 2013.
10. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku 2014.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Lubanie na lata 2013 – 2015.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2013 – 2019.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na 2013 rok.
14. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
15. Zakończenie obrad.

Za przyjęciem przedstawionego porządku obrad głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że porządek obrad XX sesji Rady Gminy Lubanie został przyjęty.

Do punktu 4
Uwag do protokołu Nr XIX/12 z sesji Rady Gminy Lubanie z dnia 28 grudnia 2012 r. nie zgłoszono.
Za przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych , głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że protokół z XIX sesji Rady Gminy został przyjęty bez poprawek.

Do punktu 5
Kierownik Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Lubaniu Pani Maria Wójcik przedstawiła informację o średnich wynagrodzeniach na poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Lubanie.

Radny Włodzimierz Woźniak
Usłyszeliśmy, że na dopłatę do wynagrodzeń nauczycieli wydaliśmy w tym roku ponad 185 tys. złotych. Dla porównania dwa lata temu była to kwota 80 tys. złotych. Pan wójt ograniczył ilość klas pierwszych przez co klasy te liczą około 30 uczniów. Komfort nauki i pracy w takiej klasy jest o wiele gorszy. Moim zdaniem jest to jedna z przyczyn, która spowodowała konieczność wypłacenia nauczycielom dodatków uzupełniających w wymienionej kwocie.
Proszę również o wyjaśnienie czy mamy nauczycieli spełniających warunki przejścia na emeryturę? Co robi pan wójt by zachęcić ich do przejścia na emeryturę?
Uważam, że ich przejście na emeryturę pozwoliłoby pozostałym nauczycielom na wypracowanie godzin, za które otrzymaliby wynagrodzenie bez konieczności wypłacania dodatku uzupełniającego.
Wójt Gminy
Zaistniała sytuacja dotyczy wielu gmin. Niestety bez cięć etatowych nie uda się zlikwidować dopłat do wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Wysokość wynagrodzeń dla nauczycieli ustala ustawa. Przy osiemnastu godzinach pensum nauczycielskiego, dla osiągnięcia wysokości wynagrodzeń ustalonych przez ustawę trzeba dołożyć minimum cztery nadgodziny. Likwidacja ciągów nie spowodowała konieczności wyłożenia dodatkowych pieniędzy. Decyzję będziemy podtrzymywać, ponieważ prognozy demograficzne wskazują, iż dzieci będzie jeszcze mniej.
Prawda jest taka, że szkoły 50 – 60 osobowe nie mają racji bytu. Czy Państwo odważyliby się złożyć wniosek o likwidację szkoły w Ustroniu lub w Przywieczerzynie? Na pewno nie. Póki co będziemy te szkoły utrzymywać, nie jak inne gminy likwidować np. tak dzieje się w Bądkowie.
Jeśli chodzi o zwolnienia kadry pedagogicznej i administracyjnej wiem, że wchodzą w grę względy moralne. Niestety ekonomia jest nieubłagana. Stoją przed nami trudne dylematy.
Dyrektorzy szkół są w trakcie opracowywania nowej organizacji szkół, przy której uwzględniają kwalifikacje, godziny i przydatność nauczycieli. Trzeba wiedzieć też, że mamy nad sobą nadzór kuratorski, który pilnuje, by dajmy na to, danego przedmiotu uczył nauczyciel z odpowiednimi kwalifikacjami. Dzieje się tak, że wielu nauczycieli kształci się w podobnych kierunkach przez co nie wszyscy znajdą zatrudnienie. Jest wiele uczelni kształcących nauczycieli na różnym poziomie. Podobnie jest w innych branżach np. technicznej.
Sytuacja na rynku pracy jest bardzo trudna. Prawda jest taka, że ktoś odchodzi z pracy pod warunkiem zatrudnienia na to miejsce kogoś z jego rodziny.
Powtarzam w trakcie jest opracowywanie organizacji szkół. Będą też podejmowane decyzje kadrowe. Gwarantem nie wypłacania dodatkowej tzw. czternastej pensji jest wprowadzenie minimum czterech nadgodzin.
Radny Włodzimierz Woźniak
Proszę o odpowiedź w kwestii emerytów.                                                                                      Wójt Gminy
W tej chwili nie ma osób, które osiągnęły wiek emerytalny. W kilku przypadkach istnieje jedynie możliwość przejścia na przyśpieszoną emeryturę. To może nastąpić jedynie za zgodą osoby zainteresowanej. Prowadzimy ku temu rozmowy.
Przewodnicząca Rady Gminy
Sytuacja w oświacie jest trudna, ponieważ subwencja nie pokrywa kosztów funkcjonowania placówek oświatowych. Kto nie szuka ścieżek wyjścia nie błądzi. Wiemy, ile razy poprawiano organizację szkół by uniknąć zwolnień. Wiem , że pewne realne propozycje są, ale czy wszyscy będą zadowoleni?
Na pewno na oświacie nie możemy oszczędzać, bo to nasza przyszłość. Stąd decyzje muszą być przemyślane.
Dyrektor Zespołu Szkół w Lubaniu
To czy nauczyciel wypracuje wynagrodzenie czy nie, nie ma wpływu na wysokość wydatków w tym dziale. W klasach nie ma przepełnienia gdyż liczą one 26-27 uczniów. Co roku grupa dzieci ilościowo jest inna. Obecnie w V klasie jest 12-13 dzieci. Każdego roku szkołę w Lubaniu opuszcza 4-5 osób. Rozmawiałem z absolwentem szkoły, który aktualnie jest uczniem klasy liczącej powyżej 30 osób. Mam nadzieję, że razem uczynimy wszystko, by się nam powiodło.
Radny Włodzimierz Woźniak
Zgadzam się z Panem dyrektorem, że kwotowo nie ma żadnej różnicy. Jednakże nauczyciel chciałby otrzymywać wynagrodzenie za efektywnie wykonywaną pracę. Taki był sens mojej wypowiedzi.
Wójt Gminy
Owszem możemy dzielić klasy, tylko skąd na to pieniądze. Skoro najlepiej zostawić wszystkich nauczycieli to ograniczamy pieniądze na sport, kulturę czy inwestycje. Możemy to zrobić ale nie chciałbym być wtedy w Państwa i swojej skórze w konfrontacji z wyborcami.
Radna Dorota Ciesielska
Z początkiem roku 2013 zmieniły się zasady naliczania dodatku uzupełniającego. Teraz będzie on liczony dla wszystkich nauczycieli bez względu na stopień awansu zawodowego. To na pewno zaniży dodatek.
Kierownik ZEAS Pani Maria Wójcik
Nowe zasady jedynie mogą zrównać dodatek.

Innych uwag do przedstawionej informacji nie zgłoszono.

Za przyjęciem informacji w przedstawionym brzmieniu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że informacja o średnich wynagrodzeniach na poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Lubanie została przyjęta.

Do punktu 6
Przewodnicząca rady gminy przedstawiła sprawozdanie z działalności Rady Gminy Lubanie za rok 2012.
Sprawozdania z działalności komisji za rok 2012 przedstawiły następujące osoby:
Pan Wojciech Chrząszcz – przewodniczący komisji rewizyjnej,
Pani Małgorzata Juchniewicz – przewodnicząca komisji oświaty, kultury i sportu,
Pan Władysław Makowski- zastępca przewodniczącego komisji zdrowia, pomocy społecznej, gospodarki komunalnej i porządku publicznego,
Pani Dorota Ciesielska – przewodnicząca komisji budżetu i finansów,
Pan Andrzej Ulczycki – przewodniczący komisji rolnictwa, gospodarowanie mieniem komunalnym i inwestycji.

Do punktu 7
Przewodnicząca rady gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Lubanie na rok 2013.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XX/136/13 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Lubanie na rok 2013.

Do punktu 8
Plany pracy komisji przedstawiły następujące osoby:
Pani Małgorzata Juchniewicz - przewodnicząca komisji oświaty, kultury i sportu,
Pan Władysław Makowski - zastępca przewodniczącego komisji zdrowia, pomocy społecznej, gospodarki komunalnej i porządku publicznego,
Pani Dorota Ciesielska - przewodnicząca komisji budżetu i finansów,
Pan Andrzej Ulczycki - przewodniczący komisji rolnictwa, gospodarowania mieniem komunalnym i inwestycji.

Uwag do przedstawionych planów pracy nie zgłoszono.

Przewodnicząca rady gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych rady gminy na 2013 rok.

Uwag do przedstawionego projektu nie zgłoszono.
Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XX/137/13 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Lubanie na 2013 rok.

Przewodnicząca rady gminy ogłosiła 10 minutową przerwę w obradach.

Do punktu 9
Pani Jadwiga Bylicka – pełnomocnik ds. profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia „ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii” na 2013 rok.
Wójt Gminy
Fundusz, o którym mowa na ten rok wynosi 68.585 zł. 65.000 zł to tzw. fundusz kapslowy, który stanowią wpłaty z tytuły zezwoleń na sprzedaż alkoholu pozostałe 3.858 zł to reszta funduszu z roku ubiegłego. W ramach dostępnych środków realizować będziemy zadania mieszczące się w programie oraz spełniające wymogi ustawy. Chcemy by wydatki poczynione zostawiły coś trwałego i namacalnego w placówkach oświatowych.
Należy podkreślić, iż kwota 1.800 zł z przeznaczeniem na diety dla członków komisji została wpisana w program, by Regionalna Izba Obrachunkowa przyjęła preliminarz wydatków. Członkowie komisji nie pobierają diet.
Uwag do przedstawionego projektu nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.
Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XX/139/13 w sprawie uchwalenia
„ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii” na 2013 rok.

Do punktu 10
Wójt gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku 2014.
Wójt Gminy
Wyodrębnienie z budżetu gminy funduszu sołeckiego oznacza rozbicie pieniędzy, które można by wykorzystać tylko na ściśle określone cele np. pikniki. Większe inwestycje wymagają większych pieniędzy, stąd preferujemy scalenie pieniędzy i przeznaczenie ich na coś co długo będzie służyć danemu sołectwu. Z uwagi na powyższe wnoszę o nie wyodrębnianie funduszu sołeckiego w roku 2014.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XX/139/13 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku 2014.

Do punktu 11
Kierownik GOPS-u Pani Mariola Danielewska przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Lubanie na lata 2013 – 2015.
Przewodnicząca Rady Gminy
W przedstawionym programie pojawiły się hasła rodziny wspierającej oraz asystenta rodziny. Czy działania programu będą finansowane z działu 85219? Czym zajmuje się asystent rodziny?
Kierownik GOPS Mariola Danielewska
Z działu 85219 finansowany będzie asystent rodziny. Obowiązek jego powołania będzie istniał od stycznia 2015 roku. Praca asystenta będzie polegała na bezpośredniej pracy z rodziną, na sprawdzaniu, instruowaniu i wspieraniu. Celem programu jest by rodziny patologiczne miały szanse na uzdrowienie.
Przewodnicząca Rady Gminy
Czy do tej pory rodziny te miały opiekę. Co oznaczają rodziny wspierające?
Kierownik GOPS Mariola Danielewska
Z rodzinami patologicznymi współpracujemy cały czas. Rodziny wspierające będą stanowili np. sąsiedzi.
Wójt Gminy
Póki nie ma obowiązku powołania asystenta rodziny nie będziemy tego robić. Taki asystent będzie miał trudne zadanie, ponieważ będzie musiał być całodobowo dostępny. Kiedy wytypujemy około czterdzieści rodzin, to trudno będzie jednej osobie sprostać wszystkiemu. Na razie dzięki ośrodkowi pomocy, nauczycielom, posterunkowi policji i innym radzimy sobie.

Innych uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.
Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XX/140/13 w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Lubanie na lata 2013 – 2015.

Do punktu 12
Skarbnik gminy Pani Grażyna Pruchnicka przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2013 – 2019.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XX/141/13 zmieniająca uchwałę
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2013 – 2019.

Do punktu 13
Skarbnik gminy Pani Grażyna Pruchnicka przedstawiła projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2013.

Uwag do przedstawionego projektu nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XX/142/13 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2013.

Do punktu 14
W ramach punktu interpelacje, zapytania i wolne wnioski głos zabrały następujące osoby;
Przewodnicząca Rady Gminy
Na wstępie kilka informacji. Dnia 6 marca w godzinach 9 – 14 w Urzędzie Gminy w pokoju Nr 7 dyżur pełnić będzie pracownik urzędu skarbowego.
Dnia 20 marca o godzinie 14 w sali komputerowej Zespołu Szkół w Lubaniu odbędzie się spotkanie zainteresowanych internetem w ramach tygodnia z internetem.
Wójt Gminy
Również mam kilka spraw Państwu do przekazania.
Po pierwsze zbliża się 1 lipca 2013 r. kiedy to zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące gospodarki odpadami. W teren zostały wysłane kurendy informujące o konieczności rozwiązania umów na odbiór odpadów komunalnych z mocą od 30 czerwca 2013 r. Z dniem 1 lipca obowiązek odbioru odpadów przejmuje gmina. Świadczenie usług będzie rozliczane w ramach podatku lokalnego. Podkreślam, że pomysłodawcą nowych zasad utrzymania czystości na terenie gmin jest polski rząd.
Przed nami kilka dokumentów do uchwalenia, którym poświęcimy następną sesję. W trakcie uzgadniania jest regulamin utrzymania porządku i czystości, który po uzyskaniu opinii sanepidu zostanie przedłożony pod obrady sesji.
Minusem ustawy jest ściągalność opłat zaś plusem systematyczny odbiór odpadów z posesji mieszkańców. Pobór opłat będzie odbywał się poprzez inkasenta lub w drodze wpłaty należności na konto urzędu. Zdajemy sobie sprawę, iż część osób nie będzie płacić, stąd musimy stworzyć system windykacji. Wysokość opłaty proponujemy uzależnić od ilości osób zamieszkałych w gospodarstwie domowym. W dostarczonych mieszkańcom deklaracjach będzie trzeba określić ilość osób zameldowanych jak i zamieszkujących w domostwie. Na dzień dzisiejszy mogę podać orientacyjne, wiec nie sztywne jeszcze stawki. W domostwie liczącym 1 -3 osób opłata będzie wynosić 10 zł od osoby. W przypadku 4 – 6 osób stawka ta wyniesie 8 zł, zaś w rodzinach powyżej 7 osób 6 zł. Należy podkreślić, iż jest to stawka miesięczna dotycząca śmieci segregowanych. Segregacja zakłada wyposażenie gospodarstw domowych w pojemnik plastikowy na odpady mokre, metalowy na popioły oraz worek na odpady suche. Naszym celem jest zachęcić ludzi do segregacji, stąd stawka za śmieci zmieszane będzie o wiele droższa.
Odpady typu elektrośmieci, baterie czy meble będzie można nieodpłatnie odstawić do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, który położony będzie w Kucerzu.
Do wymienionego systemu nie wchodzą obszary niezamieszkałe jak szkoły, sklepy czy urząd. Ich administratorzy będą musieli zawrzeć indywidualnie umowy na wywóz śmieci z firmą posiadającą właściwe koncesje.
Myślę, że w miesiącu marcu spotkamy się na sesji, na której podejmiemy szereg uchwał merytorycznych w niniejszej sprawie. Poza tym organizowane będą zebrania wiejskie celem wyjaśnienia mieszkańcom zasad odbioru odpadów komunalnych.
Z dniem 1 lipca przestanie również funkcjonować nasze wysypisko. Także jeśli ktoś ma duże ilości śmieci może je wywieźć na wysypisko do końca czerwca.
Z innych spraw informuję, iż do programu weszła przebudowa drogi Siutkowo – Mikanowo. Zanim to nastąpi musimy przełożyć sieć wodociągową oraz dobudować linię kanalizacji, co ma nastąpić w terminie do 15 maja.
Jesteśmy również na etapie rozmów dotyczących odbudowy dróg gminnych zniszczonych podczas budowy autostrady. Przetarg na dokończenie budowy autostrady zakłada odbudowę dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich.
Poza za tym istnieje stowarzyszenie zainteresowane otworzeniem na terenie gminy niepublicznego przedszkola. Mają to być dwa oddziały po 25 dzieci. Jeśli się uda to dobrze, bo będzie więcej miejsc dla dzieci. Organizatorom życzę powodzenia.
Zbliża się 8 marca, z tej okazji wszystkim paniom życzę dużo uśmiechu na twarzy.
Przewodnicząca Rady Gminy
W imieniu kobiet dziękuję za życzenia.
Radny Andrzej Ulczycki
Mam propozycję by zakupić rębacz do gałęzi. Nie byłby to aż tak duży wydatek, a sprzęt by się przydał.
Wójt Gminy
Uważam to za dobry pomysł. Najwięcej zakrzaczeń występuje jednak przy drogach powiatowych. Powiat takowy rębacz posiada. W tej chwili ważniejsza jest kosiarka. Trzeba i inne rzeczy zakupić, ponieważ wszystko się eksploatuje. Ostatnio popsuł się piec w remizie w Ustroniu oraz w szkole w Przywieczerzynie. Zawsze należy rozważyć co jest ważniejsze.

Do punktu 15
Przewodnicząca rady gminy Pani Jadwiga Kurant stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany w związku z czym dokonała zamknięcia XX sesji Rady Gminy Lubanie. Podziękowała serdecznie wszystkim za przybycie i udział w obradach.
Sesja odbyła się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu i trwała od godz. 1000 do godz.1325.

Na tym protokół zakończono.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant

Protokołowała
Inspektor ds. obsługi rady gminy
mgr Aleksandra Kuligowska


Protokół Nr XXI/13                                                                                                                                     z sesji Rady Gminy Lubanie                                                                                                          odbytej w dniu 27 marca 2013 roku

Odegrano hymn „ Jeszcze Polska nie zginęła”
Otwarcia obrad dokonała Pani Jadwiga Kurant – Przewodnicząca Rady Gminy witając radnych oraz gości:
Wójta Gminy Pana Sławomira Piernikowskiego,
Zastępcę Wójta Gminy Panią Janinę Mierzwicką,
Sekretarza Gminy Panią Irenę Mroczkowską,
Skarbnika Gminy Panią Grażynę Pruchnicką,
Radną Powiatu Panią Jadwigę Molendę,
Radnego Powiatu Pana Jacka Jabłońskiego,
Księdza Seniora Eugeniusza Lewandowskiego
Prezesa Koła Emerytów i Rencistów Panią Stanisławę Szczęsną,
Dyrektorów szkół,
Kierowników jednostek organizacyjnych,
Sołtysów oraz wszystkich mieszkańców przybyłych na sesję.

Przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że na stan 15 radnych w sesji bierze udział 13 radnych, co stanowi wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Porządek obrad XXI sesji Rady Gminy Lubanie przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Gminy.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Lubanie do Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Samorządowego „Salutaris”.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do partnerstwa na rzecz realizacji projektu pn” Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” w ramach działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności ( Nr RPOWKP 93/IV/4.2/2013 ) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2013 – 2019.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na 2013 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubanie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
11. Podjęcie uchwały w sprawie  szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
12. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Lubanie.
14. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
15. Zakończenie obrad.

Za przyjęciem przedstawionego porządku obrad głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że porządek obrad XXI sesji Rady Gminy Lubanie został przyjęty.

Do punktu 4
Uwag do protokołu Nr XX/13 z sesji Rady Gminy Lubanie z dnia 27 lutego 2013 r. nie zgłoszono.
Za przyjęciem protokołu głosowało 13 radnych , głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że protokół z XX sesji Rady Gminy został przyjęty bez poprawek.

Do punktu 5
Wójt gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Lubanie do Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia „Salutaris”.
Wójt Gminy
Tytułem wyjaśnienia dodam, iż w ubiegłym roku przekazali Państwo 5.000 zł gminie Cekcyn, która została poszkodowana po przejściu wichury. Ostatnio narodziła się koncepcja utworzenia wojewódzkiego stowarzyszenia, na którego koncie gromadzone będą pieniądze z przeznaczeniem na pomoc dla gmin poszkodowanych podczas klęsk typu pożary, wichury, powodzie. Jako członek stowarzyszenia będziemy opłacać składkę w wysokości 0,50 groszy od mieszkańca. Przyjmując średnią liczbę mieszkańców 4.700 składka wyniesie 2.350 zł w skali roku. Wydaje mi się nie jest to stawka wygórowana, tym bardziej, że klęska może dosięgnąć każdego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Po dyskusjach przeprowadzonych na ostatniej komisji stwierdziliśmy, iż jest to słuszna uchwała. Niewątpliwie pomoc finansowa w nieszczęściu jest bardzo potrzebna.
Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XXI/143/13 w sprawie przystąpienia Gminy Lubanie do Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Samorządowego „Salutaris”

Do punktu 6
Wójt gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do partnerstwa na rzecz realizacji projektu pn” Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” w ramach działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności ( Nr RPOWKP 93/IV/4.2/2013 ) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
Wójt Gminy
Uważamy, że dzieci muszą mieć dostęp do techniki i informatyki stąd przystąpienie do niniejszego projektu.
Przewodnicząca Rady Gminy
Na pewno szkoła w Lubaniu należy do wiodących pod względem wyposażenia w nowinki techniczne. Czy radni chcieliby się dowiedzieć jak doposażone są klasy obecnie? Skoro są Państwo świadomi przechodzimy do głosowania.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XXI/144/13 w sprawie przystąpienia do partnerstwa na rzecz realizacji projektu pn” Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” w ramach działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności ( Nr RPOWKP 93/IV/4.2/2013 ) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Do punktu 7
Skarbnik gminy Pani Grażyna Pruchnicka przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2013 – 2019.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XXI/145/13 zmieniająca uchwałę
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2013 – 2019.

Do punktu 8
Skarbnik gminy Pani Grażyna Pruchnicka przedstawiła projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2013.

Uwag do przedstawionego projektu nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XXI/146/13 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2013.

Przewodnicząca rady gminy ogłosiła 10 minutową przerwę.

Do punktu 9
Przewodnicząca Rady Gminy
Zanim przystąpimy do omawiania uchwał dotyczących utrzymania czystości i porządku na terenie gminy chcę podkreślić, iż unia europejska zobowiązała nas do dbania o porządek w szczególny sposób. Polski rząd uchwalił ustawę, którą później wielokrotnie zmieniał i zmusza nas do podjęcia stosownych działań w tym zakresie. Głos oddaje Panu wójtowi.
Wójt Gminy
Kilka słów wstępu. Wdrożenie w życie nowych przepisów dotyczących utrzymania czystości i porządku trwa już od roku. Pomimo wielu protestów nie dało się tego odwlec. Należy podkreślić, iż samorząd nie chciał tych zmian, podyktowane są one wymogami unijnymi. Nowy system, nazwijmy go śmieciowy, zakłada, iż z dniem 1 lipca 2013 r. przestają obowiązywać umowy na wywóz śmieci zawarte indywidualnie z firmami wywozowymi. Z początkiem lipca zadania gospodarki odpadami przejmuje gmina. Dziś pod obrady sesji przedkładane są uchwały, które ustalają metodologię nowego systemu oraz wprowadzą tzw. dodatkowy podatek lokalny.
Muszę Państwa poinformować, iż uczestniczyliśmy w wielu naradach dotyczących omawianych tu zmian. Nasze uchwały uzyskały akceptację nadzoru wojewody i regionalnej izby obrachunkowej. Projekt regulaminu utrzymania czystości i porządku uzyskał również pozytywną opinię Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku. Konsultacje dotyczące regulaminu na bieżąco zmieniały jego kształt, nadając mu treść w jakiej dziś będzie odczytany. W wielu instytucjach danym zakresem zajmuje się kilka osób, które niestety mają różne poglądy na konkretny temat. Spotkanie z wicewojewodą oraz innymi profesorami nie ułatwiły nam pracy. Wojewoda zaś około dwóch tygodni temu wysłał do gmin pismo obligujące do podjęcia stosownych uchwał, co stanowiło coś w rodzaju straszaka.
Dodatkowym wymogiem jest konieczność publikacji uchwał w dzienniku urzędowym, oznacza to dodatkowe oczekiwanie na wejście w życie uchwał. Z deklaracjami do mieszkańców możemy wyjść dopiero po opublikowaniu uchwał.
Dotychczas każdy ze śmieciami robił co chciał. Od 1 lipca śmieci będą odbierane z każdej posesji przez firmę, która wygra przetarg. Trudno powiedzieć, kto wygra przetarg. Kryterium decydującym będzie oferowana cena. Pewne jest, że nasze odpady będą odwożone do RIBOK-a w Machnaczu. Mamy tu dość blisko stąd koszty nie będą aż tak duże. Wdrożenie systemu śmieciowego pociąga za sobą między innymi koszty administracyjne, koszty paliwa i koszty utworzenia PSZOK-u tj. punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
PSZOK zostanie utworzony w miejsce naszego wysypiska, które z dniem 30 czerwca przestaje istnieć. Będzie to punkt gdzie gromadzone będą opony, oleje, odpady budowlane z remontów, meble itp. Nieodpłatnie do PSZOK-a będzie na przykład można oddać 4 opony rocznie czy 0,5 m3 gruzu rocznie. Za oddanie wymienionych odpadów powyżej wskazanej normy trzeba będzie zapłacić. Proponuję więc do końca czerwca pozbyć się zbędnych rzeczy.
Przewodnicząca Rady Gminy
Gdyby sołtysi czegoś nie zrozumieli to proszę zapisać sobie pytanie i zadać je w punkcie interpelacje, wnioski i zapytania.
Wójt Gminy
Po uchwaleniu uchwał będziemy robili spotkania informacyjne. Będą również rozdawane ulotki edukacyjne.

Wójt gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubanie.
Radny Andrzej Ulczycki
Chciałbym zwrócić uwagę na rolników wywożących płody rolne z pola. Kiedy jest mokro na kołach pozostaje błoto, zalegające potem na drodze. Moim zdaniem rolnik powinien po zakończeniu prac posprzątać drogę. Nie powinno być też tak, że policja od razu każe rolnika za pozostawione błoto. Jestem za tym, by jakieś konsekwencje były, ale poprzedzone upomnieniem.
Wójt Gminy
Konieczność sprzątania błota z drogi reguluje ustawa o ruchu drogowym. Żaden policjant w trakcie wywożenia płodów czy rozrzucania obornika nie da mandatu. Mandat rolnik otrzyma jeśli po zakończeniu prac nie posprząta drogi.
Radny Włodzimierz Woźniak
Proszę o udzielenie głosu sołtysom, ponieważ mogą mieć cenne uwagi. Skoro nie może zostać udzielony głos sołtysowi Panu Henrykowi Góralskiemu to pozwolą Państwo, że w jego imieniu zadam pytanie. Czy ścieki z szamb i przydomowych oczyszczalni będą musiały być wywożone raz w roku?

Wójt Gminy
Regulamin mówi o zbiornikach bezodpływowych i to się tyczy szamb oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Innych uwag nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XXI/147/13 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubanie.

Do punktu 10
Przewodnicząca Rady Gminy
Na posiedzenie komisji otrzymaliśmy trzy wersje projektu uchwały w sprawie wyboru metody i stawki opłaty za odebranie odpadów komunalnych. Po ich rozpatrzeniu najbliższa naszej koncepcji okazała się wersja trzecia, z zastrzeżeniem co do wysokości stawki. Wszyscy braliśmy pod uwagę konieczność zachowania wypłacalności budżetu gminy wobec firmy, która wygra przetarg. Mieliśmy ponadto na uwadze, iż w budżecie zaplanowano również wiele inwestycji na rok 2013. Wreszcie w kręgu naszego zainteresowania pozostaje dbałość o rodziny wieloosobowe i wielodzietne. Wiemy, że rodzinom wielodzietnym żyje się bardzo ciężko, w związku z tym zastosowaliśmy wobec nich stałą stawkę. Podsumowując, przedstawiony projekt uchwały uwzględnia dwie rzeczy, budżet gminy oraz ochronę rodzin wielodzietnych.
Prawda jest taka, że idziemy w nieznane. Dopiero pod koniec roku będziemy mogli lepiej ocenić sytuację. Obecnie jest to problem wszystkich samorządów.
Radny Edward Żychlewicz
Mam pytanie czy stawki przedstawione w projekcie są stawkami brutto czy netto. Czy jest to policzone z VAT-em czy bez?
Wójt Gminy
Jest to stawka brutto. My musimy wykalkulować tak żeby stawka netto plus VAT wyszła na brutto określone w uchwale. Oznacza to że jeśli np. 10 zł to tyle będzie to płacenia.
Radni, wójt jak i pracownicy są za tym, by nie obciążać zbytnio mieszkańców. Musimy też patrzeć na budżet ponieważ nie jest on w stanie wszystkiego udźwignąć. Rozpatrywaliśmy trzy warianty metody naliczania opłaty oraz stawki.
Pierwsza z nich zakładała, iż w gospodarstwach domowych od 1 do 3 osób będzie stawka 10 zł o osoby. W przypadku 4 do 6 osób stawka wyniesie 8 zł. Zaś w rodzinach siedmioosobowych i więcej będzie to 6 zł.
Druga wersja uchwały stanowiła, iż będzie jedna stawka dla wszystkich.
Wreszcie trzecia wersja, która zyskała aprobatę radnych, ustala jednakową stawkę w gospodarstwach domowych do 6 osób. W rodzinach powyżej 6 osób jest to stała opłata.

Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
Radny Edward Żychlewicz
Wybrana metoda jest słuszna jednakże uważam, że stawkę powinien określić przetarg. Po zliczeniu ceny z przetargu i kosztów manipulacyjnych dzielimy to na liczbę mieszkańców i otrzymujemy stawkę.

Wójt Gminy
Nie możemy ogłosić przetargu bez wcześniejszego ustalenia stawki. Nie można tego odwrotnie zrobić. Robimy to na co pozwala prawo. Dla mnie stawka 7 zł na dziś jest za mała. Państwo wybraliście taką opcję więc do przetargu zostanie przyjęta taka kwota. Jeśli przegłosują Państwo stawkę 7 zł to mnożymy ją przez, dajmy na to, 4.500 mieszkańców i wiemy ile pieniędzy musimy mieć. W przetargu decydująca jest cena. Niewątpliwie firmy mogą sobie przekalkulować cenę mnożąc stawkę przez liczbę mieszkańców.
Przetargi potrafią jednak zaskoczyć. Ostatni przetarg na położenie kanalizacji i przełożenie wodociągu wygrała firma na kwotę 188.000 zł. Wartość kosztorysowa zadania to 720.000 zł. Z kolei przetarg na budowę parkingu przed urzędem wygrała firma oddalona o 60 km, na kwotę 100.000 zł przy wartości kosztorysowej 120.000 zł.
Powtarzam nie ma możliwości najpierw ustalenia stawki a potem przeprowadzenia przetargu. Jeśli chodzi o stawkę to możemy ją obniżyć lub podwyższyć dopiero po przetargu.
Radny Włodzimierz Woźniak
Opiera się Pan na kosztorysie we wcześniejszych przetargach. Kosztorys opracowywany do przetargu jest z reguły zawyżony. Ustalając dziś stawkę dajemy wskazówkę firmie startującej w przetargu. Jak sam Pan powiedział później zawsze można podjąć uchwałę na inną stawkę. Czemu więc teraz ustalać większą stawkę?
Wójt Gminy
Nie chodzi o ustalenie teraz wysokiej stawki. Chodzi o to, by przy wprowadzaniu ustawy śmieciowej budżet nie ucierpiał. Myślę, że prowadzenie akcji wyborczej przez Pana w tej kwestii jest zbyt wczesne. Możemy zaproponować stawkę 1,5 zł, ale na następnej sesji będziemy musieli zdecydować z jakich inwestycji zrezygnować.                                              Radny Edward Żychlewicz
Chodzi mi o sprawiedliwą stawkę. Po przetargu okaże się, że 7 zł nie wystarczy i musimy dołożyć do 8 zł, więc znowu trzeba będzie z pewnych inwestycji zrezygnować.
Wójt Gminy
Jeśli w przetargu wyjdzie stawka 12 zł to będzie trzeba uchwałą ją podwyższyć. Z kolei jeśli okaże się, że w przetargu zaproponują stawkę niższą to i my ją obniżymy. Pod koniec roku sprawa się wyjaśni.
Radny Edward Żychlewicz
Mówimy o tym samym, ale Pan mówi, że stawkę zweryfikujemy pod koniec roku. Mi chodzi o ty, by nastąpiło to po przetargu.
Wójt Gminy
Na koniec roku to jest już po przetargu. Trzeba zobaczyć jak wszystko funkcjonuje, co pozwoli wyliczyć poniesione koszty.
Radny Włodzimierz Woźniak
Nie chodzi o kampanie wyborczą. Jeśli Pan tak uważa, to niech Pan pójdzie w tym kierunku i obniżając stawkę zrobi sobie kampanię wyborczą.
Wójt Gminy
Na wspólnych komisjach radni szeroko dyskutowali o wysokości stawki. Pan Woźniak zaproponował stawkę 6 zł, za którą głosowało dwóch radnych. Stawka 7 zł jest stawką wyjściową, która nie pokryje wszystkich kosztów wprowadzenia nowego systemu śmieciowego. Być może firmy zejdą ze stawki. Byłbym szczęśliwy gdyby po przetargu można zejść do 5 zł. Jeśli utrzyma się stawka 7 zł to daj boże. Jeśli dziś ustalimy 5 zł, a za trzy miesiące podniesiemy do 10 zł to współczuje Państwu i sobie. Odczucia mieszkańców będą takie, że zabrakło na pensje wójta i radnych.

Przewodnicząca Rady Gminy
Ja mam na uwadze nasz budżet i wierzę w zbiorową mądrość. Na komisji doszliśmy do porozumienia, że stawka 7 zł jest trafna. Patrząc na inne gminy nasza stawka nie wypada źle.

Innych uwag nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 2 radnych było przeciwnych ( r. Żychlewicz, r. Woźniak ), głosów wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XXI/148/13 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

Wójt Gminy
Dziękuję za przegłosowanie stawki, czas zweryfikuje jej wysokość. Zwracam się z prośbą, by zawsze wszystko przemyśleć i nie głosować „nie bo nie”. Takie głosowanie nie bo nie nic nie daje.
Przewodnicząca Rady Gminy
W głosowaniu nie chodzi o jednomyślność, ale by było ono zasadne.

Do punktu 11
Wójt gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Uwag do przedstawionego projektu nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XXI/149/13 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Do punktu 12
Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uwag do przedstawionego projektu nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XXI/150/13 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Do punktu 13
Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Lubanie.
Wójt Gminy
Niebawem odbędzie się kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca wprowadzenia w życie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Deklaracje są tak skonstruowane, by były jak najmniej skomplikowane. Wyjście z deklaracjami do ludzi będzie możliwe dopiero po opublikowaniu uchwały w dzienniku urzędowym. Nie ukrywam, że mamy obawy czy z dniem 1 lipca będzie rozstrzygnięty przetarg na firmę wywozową. Chcemy by pojemniki były na czas rozwiezione, a firma miała rozeznanie w terenie. Dopuszcza się elektroniczne składanie deklaracji, na co żaden z samorządów się nie zdecydował. W tej chwili jesteśmy w trakcie gruntownej przebudowy sieci informatycznej, wymuszonej przez ustawę śmieciową.

Uwag do przedstawionego projektu nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XXI/151/13 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Lubanie.

Do punktu 14
W ramach punktu interpelacje, zapytania i wolne wnioski głos zabrały następujące osoby;
Sołtys Sołectwa Mikanowo A Pan Jan Dzioba
Co jeśli rodzina się powiększy lub pomniejszy, czy oznacza to konieczność ponownego złożenia deklaracji?
Przewodnicząca Rady Gminy
Każda zmiana liczebności rodziny wymaga zgłoszenia w ciągu 14 dni.
Wójt Gminy
Trzeba odróżnić zameldowanie od przebywania. Opłatę będzie się uiszczać od ilości osób faktycznie przebywających w domu.
Sołtys Sołectwa Probostwo Dolne Pan Henryk Góralski
Czy na stare wysypisko można wywieźć opony?
Wójt Gminy
Wysypisko nie posiada możliwości przyjmowania opon. Opony będzie można wywieźć na tzw. PSZOK – punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
Radny Wojciech Chrząszcz
Chciałbym wrócić do tematu karetki pogotowia. Ostatnio karetka jechała na Gąbinek 45 minut. Zaś pacjent został odwieziony do szpitala we Włocławku w 10 minut. Proszę jeszcze raz zająć się sprawą, lepiej gdyby gminę obsługiwało pogotowanie z Włocławka.
Radna Małgorzata Juchniewicz
Popieram głos kolegi radnego. Może uda się nam wrócić do Włocławka. Jest to bardzo ważne, ponieważ chodzi o ratowanie życia naszych mieszkańców.
Przewodnicząca Rady Gminy
W sprawie nowego systemu gospodarki odpadami na pewno będzie wiele pytań. Mam nadzieję, że zanim dojdzie do spotkań informacyjnych sołtysi otrzymają materiały pogłębiające ich wiedzę w tym temacie, by mogli wyjaśniać i podejmować dyskusje z mieszkańcami.
Wójt Gminy
Postaramy się by ulotki informacyjne jak najszybciej wydrukować. Po świętach ustalimy terminy zebrań. Może w przeciągu dwóch tygodni uda się je przeprowadzić. Życzyłbym sobie, by obecność na zebraniach była jak największa.
Wraca temat karetki pogotowia z rejonu Aleksandów Kujawki, pod jaki aktualnie podlegamy. W szpitalu we Włocławku jest nowy dyrektor, poza tym pogotowie ratunkowe wróciło pod zarząd szpitala. Wystąpimy do nowego dyrektora o opinię w temacie i jeszcze raz zaatakujemy Centrum Zarządzania Kryzysowego w Bydgoszczy.
Jesteśmy w okresie przedświątecznym w związku z tym Państwu i Państwa rodzinom składam moc życzeń. Zdrowia, szczęścia i spędzenia świąt w przyjemnej atmosferze. Wesołego Alleluja.
Przewodnicząca Rady Gminy
W imieniu swoim i radnych przyłączam się do życzeń wójta. Życzę z całego serca udanych świąt.

Do punktu 15
Przewodnicząca rady gminy Pani Jadwiga Kurant stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany w związku z czym dokonała zamknięcia XXI sesji Rady Gminy Lubanie. Podziękowała serdecznie wszystkim za przybycie i udział w obradach.
Sesja odbyła się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu i trwała od godz. 10.00 do godz.13.40.

Na tym protokół zakończono.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant

Protokołowała
Inspektor ds. obsługi rady gminy
mgr Aleksandra Kuligowska


Protokół Nr XXII/13                                                                                                                                    z sesji Rady Gminy Lubanie                                                                                                            odbytej w dniu 22 maja 2013 roku

Odegrano hymn „ Jeszcze Polska nie zginęła”
Otwarcia obrad dokonała Pani Jadwiga Kurant – Przewodnicząca Rady Gminy witając radnych oraz gości:
Wójta Gminy Pana Sławomira Piernikowskiego,
Zastępcę Wójta Gminy Panią Janinę Mierzwicką,
Sekretarza Gminy Panią Irenę Mroczkowską,
Skarbnika Gminy Panią Grażynę Pruchnicką,
Radną Powiatu Panią Jadwigę Molendę,
Prezesa Koła Emerytów i Rencistów Panią Stanisławę Szczęsną,
Kierownika Posterunku Policji w Brześciu Kujawskim Pana Henryka Marczewskiego,
Dyrektorów szkół,
Kierowników jednostek organizacyjnych,
Sołtysów oraz wszystkich mieszkańców przybyłych na sesję.

Przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że na stan 15 radnych w sesji bierze udział 13 radnych, co stanowi wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Przewodnicząca rady gminy zaproponowała zmianę porządku obrad polegającą na dodaniu do porządku obrad dwóch punktów.

Porządek obrad XXII sesji Rady Gminy Lubanie po wprowadzeniu zgłoszonych zmian przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Gminy.
5. Przyjęcie informacji Kierownika Posterunku Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie za 2012 r.
6. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2012.
7. Przyjęcie informacji o zakresie działań podjętych w dziedzinie kultury i rozrywki w gminie Lubanie w roku 2012.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Lubanie wspólnie z Marszałkiem Województwa Kujawsko – Pomorskiego Projektu ,, Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko – pomorskim na cele przyrodnicze’’.
9. Podjęcie w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Lubanie długoterminowej pożyczki na współfinansowanie zadania pn. Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Lubanie.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2013 – 2020.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na 2013 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubanie w 2013 roku”.
13. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
14. Zakończenie obrad

Za przyjęciem przedstawionego porządku obrad głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że porządek obrad XXII sesji Rady Gminy Lubanie został przyjęty.

Do punktu 4
Uwag do protokołu Nr XXI/13 z sesji Rady Gminy Lubanie z dnia 27 marca 2013 r. nie zgłoszono.

Za przyjęciem protokołu głosowało 13 radnych , głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że protokół z XXI sesji Rady Gminy został przyjęty bez poprawek.

Do punktu 5
Kierownik Posterunku Policji w Brześciu Kujawskim przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie za 2012 rok.
Przewodnicząca Rady Gminy
Gratuluję osiągniętych wyników pracy. Należy zaznaczyć, iż posterunek znalazł się w czołówce na liście posterunków Komendy Miejskiej Policji we Włocławku. Mieszkańcy gminy również pozytywnie oceniają prace posterunku. Patrole policyjne widoczne są w dzień i w nocy, co wpływa na ograniczenie przestępczości.
Radny Ryszard Szczesny
Dziękuję komendantowi za obszerne sprawozdanie i widoczne efekty pracy posterunku. Ostatnio na terenie gminy pojawiła się sprawa narkotyków, co dowodzi słuszności moich uwag, że jednak mamy z tym do czynienia. Należy zaznaczyć, że sprawa ta nie pozostaje w gestii naszego posterunku.

Radny Wojciech Chrząszcz
Ze swej strony dziękuję za liczne interwencje i widoczne patrole. Wydaje mi się, że w Gąbinku towarzystwo pijące piwo za sklepem podwyższa statystyki. Proszę by trochę łagodniej ich traktować. Warto podkreślić, że obecnie zmniejszyła się liczba włamań i ich prób do sklepu w Gąbinku, za co dziękuję.
Kierownik PP Henryk Marczewski
Odnosząc się do Państwa wypowiedzi wyjaśniam, iż nie ma sygnałów występowania narkotyków w szkołach. W Mikanowie miała miejsce sprawa narkotykowa o zasięgu ogólnokrajowym, którą prowadziło Centralne Biuro Śledcze. Niestety nie jesteśmy informowani o śledztwach wspomnianego biura. Jeśli mają Państwo informacje na temat handlu czy posiadania narkotyków to proszę o zgłoszenia.
Co się tyczy Gąbinka to w porównaniu z Brześciem jest to oaza spokoju. Interwencje przy sklepie odbyły się wskutek sygnałów osób niezadowolonych z faktu spożywania tam alkoholu przez klientów.
Chciałbym podkreślić, że policjanci to tylko ludzie więc mogą popełniać błędy. Proszę o zgłoszenia przypadków niestosownego zachowania funkcjonariuszy, co pozwoli mi zmienić ich postępowanie.
Wójt Gminy
Faktem jest, że w gminie nie ma miejsc do spożywania alkoholu typu piwo na miejscu. Zbliża się okres letni i jestem za tym, by powstały ogródki piwne. Zainteresowani ich zorganizowaniem muszą się zgłosić do urzędu o wydanie pozwolenia, które kosztuje 800 zł. Jeśli zostaną złożone wnioski to pozwolenia będą wydawane. Przypominam, że taki ogródek poza uzyskaniem pozwolenia musi również spełniać wymogi sanepidu.
Dziękuję kierownikowi posterunku i jego funkcjonariuszom za udział w imprezach kulturalnych, kościelnych, zabezpieczanie imprez masowych oraz całą współpracę, oby układała się tak dalej. My w miarę możliwości postaramy się wspomóc finansowo posterunek.
Innych uwag do przedstawionej informacji nie zgłoszono.

Za przyjęciem informacji głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została przyjęta informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie Lubanie za rok 2012.

Do punktu 6
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Mariola Danielewska przedstawiła ocenę zasobów pomocy społecznej za 2012 rok.
Przewodnicząca Rady Gminy
Pewne punkty ujęte w ocenie są z góry nierealne np. obiady na wynos i budowa bloku socjalnego. Planuje się również zwiększenie zatrudnienia o jednego pracownika socjalnego, co też staje pod znakiem zapytania. Na pomoc społeczną przeznacza się bardzo duże pieniądze, każdy dodatkowy wydatek wymaga zastanowienia.
Kierownik GOPS Pani Mariola Danielewska
Pojawiają się plany łączenia ośrodków pomocy z różnych gmin, jak to będzie nie wiemy. Ciągle odczuwamy brak pracownika socjalnego. Wszystko co ujęto w planach do realizacji wynika z wymogów zawartych w przepisach.
Radny Andrzej Ulczycki
Chciałbym zwrócić uwagę na osoby bezdomne z własnej winy. Są na terenie gminy osoby, które wyzbyły się posiadanej ziemi i dołączyły do grona bezrobotnych. Najgorsze, że tacy ludzie w ogóle nie szukają pracy. Póki żyją rodzice jest wszystko dobrze, ale gdy ich zabraknie robi się problem. W takiej sytuacji najłatwiej jest udać się do ośrodka pomocy społecznej. Wszyscy na nich płacimy , a oni żyją z pieniędzy publicznych. Oczywiście nie mówię tu o ludziach, których bezdomność spowodowana jest wypadkami losowymi.
Przewodnicząca Rady Gminy
Zgadzam się z wiceprzewodniczącym, iż wiele osób popada w ubóstwo na własne życzenie. Niestety przybywa przez to osób korzystających z pomocy społecznej.
Kierownik GOPS Pani Mariola Danielewska
Jeśli ktoś sprzeda ziemię to dochód z jej sprzedaży brany jest pod uwagę przy udzielaniu zasiłków. W przypadku gdy dochód ten przekroczy pułap określony ustawą osoba taka nie może starać się o pomoc przez okres roku. Wracając do bloku socjalnego to jest on potrzebny dla rodzin, które żyją w złych warunkach i nie są w stanie tego zmienić, choćby chciały.
Przewodnicząca Rady Gminy
Podsumowując zaznaczam, iż chodzi tu o ograniczenie zasiłków dla osób, które same przyczyniły się do popadnięcia w ubóstwo czy bezdomność.
Wójt Gminy
Popieram wypowiedź radnego Ulczyckiego. Niestety nie mamy na to wpływu. Gminy Lubanie nie stać na bloki socjalne, tak jak i inne propozycję ujęte w ocenie zasobów. Najważniejsze, by ludzie rzeczywiście potrzebujący otrzymali jakąś formę pomocy.
Bulwersuje mnie kiedy w dniu wydawania darów widzę jak ludzie przyjeżdżają po ich odbiór dobrymi samochodami. Nie wspomnę już o wybrzydzaniu, że
kasza nie dobra czy ser nie taki. W przydzielaniu darów kierujemy się kryterium dochodowym, które obliguje nas do udzielenia pomocy konkretnym osobom. Musimy wykonywać przepisy ustawy i opierać się na udokumentowanych dochodach. Niestety w dzisiejszych czasach dochody z pracy na czarno ciężko udowodnić.

Innych uwag nie zgłoszono.
Za przyjęciem przedstawionej oceny głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została przyjęta ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2012.

Do punktu 7
Inspektor ds. informatyki i promocji gminy Pan Jerzy Chudzyński przedstawił informację o zakresie działań podjętych w dziedzinie kultury i rozrywki w gminie Lubanie w roku 2012.
Wójt Gminy
W ramach uzupełnienia dodam, iż bardzo dużo dzieje się w samym gminnym ośrodku kultury. Udzielona przez dyrektora pisemna informacja wymienia liczne koła zainteresowań działające przy GOK-u oraz imprezy, których organizatorem jest ta instytucja. Niestety zainteresowanie odbywającymi się imprezami typu koncerty czy przedstawienia jest znikome. Wyjątkowa frekwencja bywa tylko kiedy występują dzieci, co skłania ich rodziców i najbliższych do udziału w imprezie. Nie zgadzam się z opiniami głoszącymi, iż w GOK-u nic się nie dzieje. Jeśli nie uczestniczy się w imprezach to się o nich nie wie.
Dziękuję Panu Mirosławowi Niemczykowi za starania i poświęcenie, które sprawiają, że GOK tętni życiem.
Przewodnicząca Rady Gminy
Wypowiedź pana wójta była potrzebna, bo ludzie powinni przyjść i zobaczyć co się dzieje, a potem dopiero mówić. Podpisuję się pod wszystkim co powiedział pan wójt.

Innych uwag nie zgłoszono.

Za przyjęciem informacji w przedstawionym brzmieniu głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że informacja o zakresie działań podjętych w dziedzinie kultur i rozrywki w gminie Lubanie w roku 2012 została przyjęta.

Do punktu 8
Wójt gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Lubanie wspólnie z Marszałkiem Województwa Kujawsko – Pomorskiego Projektu ,, Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko – pomorskim na cele przyrodnicze’’.
Wójt Gminy
Z dniem 31 czerwca przestaje funkcjonować gminne wysypisko śmieci, i kilkadziesiąt innych w całym województwie. Wiąże się to koniecznością rekultywacji terenu, co jest bardzo kosztowne i wymaga zachowania wielu zasad ekologiczno-przyrodniczych, chemicznych itp. Marszałek województwa przystępuje do ogólnokrajowego projektu rekultywacji składowisk odpadów z udziałem środków unijnych, w którym również gmina Lubanie zadeklarowała swój udział. Należy podkreślić, iż w przypadku pozytywnej oceny projektu gmina w nim uczestnicząca będzie dokładać do inwestycji tylko 5% jej wartości. W naszym przypadku byłaby to kwota rzędu 90.000 zł.
Podpisaliśmy już z marszałkiem wstępne porozumienie i deklarację o przystąpieniu do projektu, pozostaje podjęcie uchwały i dostarczenie jej marszałkowi.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XXII/152/13 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Lubanie wspólnie z Marszałkiem Województwa Kujawsko – Pomorskiego Projektu ,, Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko – pomorskim na cele przyrodnicze’’.

Do punktu 9
Wójt gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Lubanie długoterminowej pożyczki na współfinansowanie zadania pn. Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Lubanie.
Wójt Gminy
Z dniem 1 lipca br. zaczną obowiązywać nowe przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które nakładają na gminy nowe obowiązki. Obowiązki te dotyczyć będą gospodarki odpadami komunalnymi. Myślę, że rozwiązanie wszelkich związanych z tym problemów nastąpi niebawem, z korzyścią dla mieszkańców jak i samorządu.
Na ostatniej sesji zostały uchwalone stawki odbioru odpadów komunalnych na poziomie 7 zł od śmieci segregowanych i 14 zł od śmieci zmieszanych. Stawka liczona jest od jednego mieszkańca, zaś w przypadku rodzin sześcioosobowych i większych występuje stawka stała w wysokości 42 zł lub 84 zł.
Ostatnio dały się zauważyć pewne ruchy w firmach działających w sektorze gospodarki komunalnej, w tym w naszej lokalnej firmie „Groneko”, która podniosła stawkę za dzierżawę pojemników. Uwzględniając ten wzrost oraz segregację śmieci na frakcję suchą, mokrą oraz popiół wyliczyliśmy, iż miesięcznie dzierżawa pojemników wyniosłaby 8,50 zł plus zakup worka. Do tego należy doliczyć koszty transportu, utrzymania PSZOK-u, koszty administracyjne, koszty wjazdu na RIBOK czy zysku firmy wywozowej. Jak widać stawka 7 zł na wiele nie wystarcza. Biorąc powyższe pod uwagę podjąłem decyzję o konieczności zakupu pojemników przez gminę. Zakup możliwy będzie dzięki pożyczce jaką zaproponował nam Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Jest to pożyczka w kwocie 202.500 zł z ośmioletnim okresem spłaty, trzyletnim okresem karencji oraz 40 % umorzeniem jej wartości.
Po skontaktowaniu się z Regionalna Izbą Obrachunkową we Włocławku dowiedzieliśmy się, że niniejszy zakup należy traktować jako zakup bieżący, z czym nie chcieliśmy się zgodzić. Z kolei Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy stwierdził, że podziela pogląd zaliczenia przedmiotowego zakupu do kategorii zakupu inwestycyjnego. W konsekwencji uzyskaliśmy słowo Prezesa, iż możliwie szybko przekaże nam na piśmie pozytywną opinię takiej interpretacji. Uwzględniając dane słowo i w oczekiwaniu na pisemną opinię Prezesa proszę o podjęcie uchwały w przedstawionym brzmieniu.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XXII/153/13 w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Lubanie długoterminowej pożyczki na współfinansowanie zadania pn. Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Lubanie.
Przewodnicząca rady gminy ogłosiła 15 minutową przerwę.

Do punktu 10
Skarbnik gminy Pani Grażyna Pruchnicka przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2013 – 2020.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XXII/154/13 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2013 – 2020.

Do punktu 11
Skarbnik gminy Pani Grażyna Pruchnicka przedstawiła projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2013.
Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XXII/155/13 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2013.

Do punktu 12
Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubanie w 2013 roku”.
Wójt Gminy
Uchwalenie Programu jest wypełnieniem obowiązku ustawowego. Wojewoda może go nam nie przyjąć z uwagi na brak umowy z schroniskiem. Na dzień dzisiejszy nie jest możliwe podpisanie umowy z schroniskiem ponieważ nie ma w nich miejsc. Z kolei na płacenie 1200 zł miesięcznie za utrzymanie budy w hostelu dla zwierząt nas nie stać. Kwota ulega jeszcze zwiększeniu o koszty wyłapania zwierząt, dowiezienia, szczepienia i sterylizacji.
Na pewno w okresie letnim problem z psami bezdomnymi będzie większy. Postaramy się jakoś na bieżąco temu zaradzić.

Uwag do przedstawionego projektu nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XXII/156/13 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubanie w 2013 roku”.

Do punktu 13
W ramach punktu interpelacje, zapytania i wolne wnioski głos zabrały następujące osoby;
Wójt Gminy
Na ostatniej sesji pan Wojciech Chrząszcz oraz Pani Małgorzata Juchniewicz złożyli interpelację w sprawie pogotowia ratunkowego. W niniejszej sprawie skierowaliśmy stosowne pismo do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, skąd otrzymaliśmy odpowiedź następującej treści ( pismo Nr WBZK.III.6310.7.146.2013.JG1 z dnia 10 kwietnia 2013 r. w załączeniu )
Przewodnicząca Rady Gminy
Pan dyrektor powinien wydać biuletyn informacyjny, i tam zamieścić wszystkie dane i osiągnięcia Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Liczyliśmy na rzeczowe wyjaśnienia dotyczące obsługi naszej gminy przez pogotowie ratunkowe.
Radna Małgorzata Juchniewicz
Składam wniosek w sprawie wykonania podjazdu dla osób niepełnosprawnych do GOK-u. Jak się dziś dowiedzieliśmy budynek ten tętni życiem kulturalnym, niech więc i osoby niepełnosprawne mają możliwość udziału w odbywających się tutaj imprezach.
Radny Andrzej Ulczycki
Ponownie składam interpelację w sprawie utrudnień związanych z przejazdem przez skrzyżowanie z krajową jedynką w m. Mikanowo. Przejazd przez drogę krajową w wskazanym miejscu bywa wręcz niemożliwy. Szczególne utrudnienia w ruchu występują w czasie weekendów oraz w okresie wakacyjnym. Problemem staje się nie tylko przejazd przez jedynkę ale i zjazd z niej. Duże niebezpieczeństwo wypadku stwarza dodatkowo brak prawoskrętu od strony Włocławka. Proszę o interwencję w niniejszej sprawie w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
Druga moja interpelacja dotyczy drogi powiatowej Kaźmierzewo – Jaranowo. Wskazana droga wykorzystywana jest w dużej mierze przez rodziców dowożących dzieci do szkoły w Ustroniu. Niestety w okresie wiosny i jesieni przebycie około kilometrowego odcinka drogi jest bardzo utrudnione.
Apeluję do obecnej na sesji radnej powiatowej o zajęcie się sprawą i przekonanie starosty do konieczności wykonania konkretnej inwestycji na drodze powiatowej Kaźmierzewo – Jaranowo.
Wójt Gminy
W sprawie konieczności instalacji sygnalizacji świetlnej w Mikanowie interweniowaliśmy już kilkakrotnie. Podobnie sprawa się ma z niebezpiecznym zjazdem w Siutkówku. Po dzisiejszych interpelacjach do generalnej dyrekcji zostanie skierowane następne pismo.
Przebudowa drogi powiatowej ciągle pozostaje bez echa pomimo naszych ciągłych monitów. Wiem, że póki co budżet powiatu nie ujmuję niniejszego zadania.
Skoro mowa o inwestycjach na drogach powiatowych informuję, iż będzie kontynuowana przebudowa drogi Mikanowo-Siutkowo. Ciągle jeszcze zmieniają się koncepcje dotyczące długości chodnika czy spadku wody z ulicy. Czekamy na ostateczne rozwiązania, z którymi nie zawsze się zgadzamy tym bardziej, że angażujemy środki własne. Zaplanowany jest również remont odcinka 400 m drogi Sarnówka – Jaranowo, tym razem bez naszego wsparcia finansowego.
Z kolei w ramach kontynuowania budowy autostrady odbudowane zostaną drogi Mikanowo-Ustronie, Ustronie-Bodzia, Jaranowo-Zosin. Nauczeni doświadczeniem przystępujemy do dyskusji na temat przekazania do wykorzystania przez wykonawców autostrady kolejnych dróg gminnych.
Z góry będziemy żądać pieniędzy w ramach gwarancji dopiero po ich otrzymaniu przekażemy drogi do eksploatacji.
Jesteśmy po zakończeniu inwestycji sieci wodno-kanalizacyjnej na Probostwie Górnym oraz parkingu przed urzędem. W trakcie realizacji pozostaje chodnik w Mikanowie B.
Odnośnie wykonania podjazdu dla niepełnosprawnych przy GOK-u trzeba zastanowić się gdzie to zrobić i jak. Wykonanie podjazdu z tyłu budynku spowodowałoby zmniejszenie ilości miejsc parkingowych. Z kolei podjazd z przodu wymagałby przebudowy istniejącego placu. Wydaje mi się, że możliwe jest to tylko od strony fontanny.
Należy dodać, iż lokale wyborcze dostępne dla osób niepełnosprawnych znajdują się w Szkole Podstawowej w Lubaniu oraz w świetlicach w Ustroniu i Gąbinku.
Zszokowała mnie Pani radna stwierdzeniem, że dziś dowiedziała się, że ośrodek kultury tętni życiem. Ośrodek kultury tętni życiem od dobrych kilku lat.
Radna Małgorzata Juchniewicz
Oczywiście wiem, że w domu kultury wiele dzieje się od bardzo dawna. Dziś została nam przedstawiona oficjalna informacja na temat działalności kulturalnej GOK-u stąd niniejsze stwierdzenie.
Sołtys Sołectwa Ustronie Pani Zofia Sołtysiak
Mam pytanie czy sołtysi byliby zainteresowani pielgrzymką do Niepokalanowa? Chętnych proszę o zapisy u Pani Oli. Jeśli zainteresowanie będzie dużo ustalimy termin wyjazdu oraz resztę szczegółów.
Wójt Gminy
Pielgrzymka do Niepokalanowa jest możliwa do zorganizowana. W grę nie wchodzi jednak Św. Lipka ponieważ tu potrzebnych byłoby dwóch kierowców. Przypominam, że pielgrzymka będzie odpłatna po kosztach własnych tj. kosztach paliwa i wynagrodzenia kierowcy.

Do punktu 14
Przewodnicząca rady gminy Pani Jadwiga Kurant stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany w związku z czym dokonała zamknięcia XXII sesji Rady Gminy Lubanie. Podziękowała serdecznie wszystkim za przybycie i udział w obradach.
Sesja odbyła się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu i trwała od godz. 10.00 do godz.13.35.

Na tym protokół zakończono.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant

Protokołowała
Inspektor ds. obsługi rady gminy
mgr Aleksandra Bednarek


Protokół Nr XXIII/13                                                                                                                                    z sesji Rady Gminy Lubanie                                                                                                         odbytej w dniu 26 czerwca 2013 roku

Odegrano hymn „ Jeszcze Polska nie zginęła”
Otwarcia obrad dokonała Pani Jadwiga Kurant – Przewodnicząca Rady Gminy witając radnych oraz gości:
Wójta Gminy Pana Sławomira Piernikowskiego,
Zastępcę Wójta Panią Janinę Mierzwicką,
Sekretarza Gminy Panią Irenę Mroczkowską,
Skarbnika Gminy Panią Grażynę Pruchnicką,
Radną Powiatową Panią Jadwigę Molendę,
Kierowników jednostek organizacyjnych,
Sołtysów oraz wszystkich mieszkańców przybyłych na sesję.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przywieczerzynie wystąpiła z prośbą o pomoc finansową dla ucznia mającego problemy z chodzeniem. W czasie trwania sesji wystawiona była puszka na datki.

Przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że na stan 15 radnych w sesji bierze udział 13 radnych, co stanowi wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Przewodnicząca rady gminy przedstawiła propozycję porządku obrad XXIII sesji Rady Gminy Lubanie:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Gminy.
5. Przedstawienie dokumentów związanych z wykonaniem budżetu za rok 2012:
a) sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lubanie,
b) informacji o stanie mienia komunalnego,
c) sprawozdania finansowego.
d) opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy,
e) wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu budżetu gminy przez Wójta Gminy i udzielenia absolutorium,
f) opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy .
6. Dyskusja nad problematyką związaną z wykonaniem budżetu gminy za 2012 rok oraz nad absolutorium dla Wójta Gminy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2012 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lubanie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2012.
9. Przyjęcie informacji z wykonania uchwał Rady Gminy Lubanie oraz interpelacji i wniosków radnych za rok 2012.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Lubanie.
11. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
12. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie, jako działka Nr 74/2 położonej w m. Probostwo Dolne gm. Lubanie.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży wydzielonych geodezyjnie z nieruchomości stanowiącej obecnie działkę oznaczoną numerem 15/6 o powierzchni 2.3600 ha położonej w m. Probostwo Dolne gm. Lubanie, dla której jest prowadzona księga wieczysta nr KW WL1W/00089979/5 w Sądzie Rejonowym we Włocławku - czternastu niezabudowanych działek gruntu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej ( porozumienia) pomiędzy Gminą Miasto Włocławek, Gminą Lubanie, Gminą Brześć Kujawski, Gminą Włocławek, Gminą Fabianki, Gmina Bobrowniki na rzecz współpracy przy realizacji projektu pn. „Delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych Włocławka oraz wsparcie ich rozwoju poprzez przygotowanie dokumentów planistyczno – strategicznych”.
16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2013 – 2020.
17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na 2013 rok.
18. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lubanie oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
19. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Władysława Makowskiego.
20. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
21. Zakończenie obrad

Do proponowanego porządku obrad zgłoszono następujące uwagi:
Radny Ryszard Szczesny
Wnoszę o zdjęcie z porządku obrad punktu nr 19 dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Władysława Makowskiego. Sprawa dotycząca mandatu radnego wynikła z zarzutów pewnego człowieka. Pan ten stworzył sytuację, która uderza w straż pożarną  - instytucję, która czuwa nad bezpieczeństwem lokalnego społeczeństwa. Kolega radny był strażakiem i pracował dla dobra mieszkańców . Straż pożarna to instytucja, która reaguje na każde wezwanie i pomaga w sytuacjach zagrożenia. Nie może tak być, by straż była atakowana.
Radna Dorota Ciesielska
Wiele kontrowersji wzbudza przepis ustawy o samorządzie gminnym, który stanowi, iż radny nie może prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością, być przedstawicielem lub pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności. Należy zauważyć, iż kolega Makowski padł ofiarą przepisu, którego przestrzeganie wymagane jest na szczeblu samorządowym, ale na wyższym już nie. Kolega nasz w chwili wyboru na radnego pełnił funkcję Prezesa OSP Janowice, z której po uzyskaniu mandatu zrezygnował. Niestety pewne okoliczności nie pozwoliły mu zrezygnować z pełnionej funkcji w wymaganym terminie 3 miesięcy od dnia złożenia ślubowania. Wiemy jak ważna dla społeczeństwa jest działalność straży pożarnej, która głównie jest społeczna nie zaś zarobkowa. Niewielkie dochody uzyskane przez jednostkę przeznacza się na statutowe cele jednostki. Bycie strażakiem to poświęcenie życia prywatnego dla dobra innych. Prezesi OSP to najczęściej osoby poważane i cieszące się uznaniem w społeczeństwie , przez co często zostają radnymi, co dowodzi zaufania jakim cieszą się wśród mieszkańców gminy. Biorąc powyższe pod uwagę zgłaszam wniosek o wykreślenie z porządku obrad punktu 19 o treści podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Władysława Makowskiego.
Przewodnicząca Rady Gminy
Chciałabym podkreślić, iż kara jaką nakłada się na radnego jest niewspółmierna do przewinienia. Niedopełnienie przez radnego Makowskiego obowiązku rezygnacji z funkcji Prezesa OSP Janowice przeciągnęło się dosłownie o dni i godziny. Moim zdaniem mandaty radnych będących strażakami nie powinny stanowić przeszkody w pełnieniu funkcji radnego. Należy zaznaczyć, iż rada gminy raz już zajęła stanowisko w tej sprawie podejmując uchwałę w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Władysława Makowskiego. Po raz drugi nie będziemy wyciągać radnemu grzechów niezawinionych.
Radny Włodzimierz Woźniak
Pan Władysław nie musi się obawiać, że podejmiemy uchwałę o wygaśnięciu jego mandatu. Jednakże pozostaje pytanie czy jeśli dziś nie podejmiemy tej uchwały to czy temat nie wróci do nas za dwa tygodnie lub miesiąc.
Wójt Gminy
Ujęcie punktu 19 w porządku obrad dzisiejszej sesji wynika z pisma wojewody wzywającego radę gminy do podjęcia przedmiotowej uchwały. W razie bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa, wojewoda, po powiadomieniu ministra właściwego do spraw administracji publicznej, wyda zarządzenie zastępcze. W jakim czasie może to nastąpić trudno powiedzieć. Podsumowując wyjaśniam, iż rada gminy podejmuje lub nie podejmuje uchwały. W przypadku nie podjęcia uchwały wojewoda podejmie ostateczną decyzję.

Innych uwag do porządku obrad nie zgłoszono.

Za wykreśleniem punktu 19 z porządku obrad i przyjęciem porządku obrad w przedstawionym brzmieniu głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że został przyjęty porządek obrad XXIII sesji rady gminy uwzględniający zgłoszoną zmianę.

Do punktu 4
Uwag do protokołu Nr XXII/13 z sesji Rady Gminy Lubanie z dnia 22 maja 2013 r. nie zgłoszono.

Za przyjęciem protokołu głosowało 13 radnych , głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że protokół z XXII sesji Rady Gminy został przyjęty bez poprawek.

Do punktu 5
Skarbnik gminy Pani Grażyna Pruchnicka przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2012, informację o stanie mienia komunalnego gminy oraz sprawozdanie finansowe.

Wójt gminy przedstawił uchwałę Nr 107/2013 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Lubanie sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2012 rok.

Przewodniczący komisji rewizyjnej Pan Wojciech Chrząszcz przedstawił wniosek komisji rewizyjnej z dnia 27 maja 2013 r. o udzielenie absolutorium wójtowi gminy oraz opinię o wykonaniu budżetu gminy Lubanie za 2012 rok.

Przewodnicząca rady gminy przedstawiła uchwałę Nr 165/2013 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku komisji rewizyjnej rady gminy Lubanie w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubanie za 2013 rok.

Do punktu 6
W dyskusji nad problematyką związaną z wykonaniem budżetu gminy za 2012 rok oraz nad absolutorium dla wójta gminy udział wzięli:
Radna Renata Szopa
Po wysłuchaniu stosownych sprawozdań, wniosku komisji rewizyjnej oraz opinii RIO można stwierdzić, iż wójt gminy realizując budżet kierował się zasadą celowości, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi. Myślę, że ilość inwestycji wykonanych w roku 2012 jest zadawalająca. Niewątpliwie są one zauważalne. Oczywiście zostały one zrealizowane przy udziale środków zewnętrznych, w tym unijnych. Wykonanie dochodów w 96,07 % i wydatków w 93,13 % świadczy o prawidłowej realizacji budżetu. Warto podkreślić, iż gospodarz gminy sprawnie współpracował z radnymi, jednostkami organizacyjnymi czy podmiotami zewnętrznymi. Udzielenie dziś wójtowi absolutorium na pewno będzie dla niego satysfakcją za pracę jaką wykonuje na rzecz gminy. Proszę o pozytywne rozpatrzenie wniosku komisji rewizyjnej i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy za rok 2012.

Przewodnicząca Rady Gminy
Należy zwrócić uwagę, iż inwestycji na rok 2012 było wiele. Wśród nich warto wymienić zakończenie pierwszego etapu przebudowy drogi Mikanowo – Siutkowo, remont drogi Zosin-Tadzin, plac rekreacyjny w Lubaniu, dwie świetlice wiejskie, kompleks boisk Orlik, rozbudowa sieci kanalizacyjnej, przebudowa przepompowni, zakup sprzętu komputerowego, zadania sportu, kultury, opieki społecznej itd. Mieszkańcy gminy patrzą co zostało zrobione nie zagłębiając się w kwestie finansowe. W moim przekonaniu w roku 2012 zrobiono bardzo wiele byśmy standardem dościgali inne gminy czy miasteczka.

Wójt gminy zabrał głos w sprawie wykonania budżetu gminy za rok 2012 ( wystąpienie w załączeniu ).

Innych uwag nie zgłoszono.

Do punktu 7
Przewodnicząca rady gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubanie za 2012 rok.

Uwag do przedstawionego projektu nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XXIII/157/13 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubanie za 2012 rok.

Do punktu 8
Przewodnicząca rady gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lubanie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2012.

Uwag do przedstawionego projektu nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XXIII/158/13 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lubanie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2012.

Wójt Gminy
Cieszę się z jednogłośnego podjęcia uchwały, stanowi to dla mnie ważny gest ze strony radnych. Myślę, że uda nam się jeszcze wiele zrobić dla dobra gminy pomimo malejących funduszy. Jeszcze raz dziękuję za współpracę Pani Jance, Pani Grażynie, Pani Irenie i wszystkim współpracownikom.

Wójt gminy odebrał gratulację i kwiaty z rąk przewodniczącej rady gminy, radnych, pracowników urzędu, jednostek organizacyjnych gminy oraz sołtysów.

Przewodnicząca rady gminy ogłosiła 10 minutową przerwę.

Do punktu 9
Wójt gminy przedstawił informację z wykonania uchwał Rady Gminy Lubanie oraz z realizacji wniosków i interpelacji radnych za rok 2012.
Wójt Gminy
W ramach uzupełnienia dodam, iż odbudowa dróg gminnych uszkodzonych podczas budowy autostrady została ujęta w nowym przetargu. Poza tym starostwo nie przewiduje póki co remontu drogi powiatowej w Ustroniu. Starosta obiecał, że w miarę możliwości droga będzie utrzymywana.
Ostatnio zaplombowano hydrant koło Pana Pietrzaka i koło remizy. Klucze do tego ostatniego zostaną przekazane strażakom OSP Ustronie.
Dnia 20 czerwca odwiedził nas dyrektor GDDKiA, który dał nam nadzieję na kładkę nad autostradą w miejscowości Zosin. Tytułem informacji dodam, iż koszt budowy takiej kładki to kwota rzędu 8 mln zł. Rozmawialiśmy również z dyrektorem o zjeździe z jedynki w Siutkowie i sygnalizacji świetlnej w Mikanowie. Inwestycje te mogą zostać zrealizowane dopiero przy kontynuacji budowy jedynki w stronę Torunia.
Na zakończenie kilka słów o pracach na cmentarzu. Wprawdzie nie jesteśmy jego administratorem, ale wykorzystując płyty uzyskane z rozbiórki chodnika układamy z nich alejki. Obrzeży i cementu dołożył również ksiądz proboszcz.

Uwag do przedstawionych informacji nie zgłoszono.

Za przyjęciem informacji głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, iż informacja z wykonania uchwał Rady Gminy Lubanie oraz z realizacji wniosków i interpelacji radnych za rok 2012 zostały przyjęte.

Przewodnicząca rady gminy przekazała prowadzenie sesji wiceprzewodniczącemu rady Panu Andrzejowi Ulczyckiemu.

Do punktu 10
Wiceprzewodniczący rady gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Lubanie.
Wójt Gminy
W skrócie wyjaśnię o co chodzi. Dieta dla przewodniczącego ustalona była na poziomie 90% wynagrodzenia minimalnego. Z uwagi na coroczną waloryzację wynagrodzenia minimalnego dieta przekroczyła kwotę wynikająca z ustawy o samorządzie gminnym. Aby właściwie uregulować jej wysokość należało dopisać do uchwały, iż dieta nie może być większa od kwoty wynikającej z przepisów ustawy o samorządzie gminnym. Przez nowy zapis przewodnicząca niewiele straci na diecie.

Innych uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 radny wstrzymał się od głosu ( r. Kurant ).

Na podstawie wyników głosowania wiceprzewodniczący rady gminy stwierdził, że została podjęta uchwała Nr XXIII/159/13 w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Lubanie.

Wiceprzewodniczący rady gminy przekazał prowadzenie sesji przewodniczącej rady gminy Pani Jadwidze Kurant.

Do punktu 11
Pani Maria Wójcik kierownik ZEAS-u przedstawiła projekt uchwały o zmianie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
Radny Edward Żychlewicz
Interesuje mnie czy stawka 150-200 zł jest regulowana przy wypłacie czy jest stała?
Kierownik ZEAS Maria Wójcik
Stawka dodatku dla wychowawcy będzie stała i taka sama dla wszystkich nauczycieli. Przedział od do ustalony jest po to, by za jakiś czas znowu nie zmieniać regulaminu.

Innych uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XXIII/160/13 o zmianie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.

Do punktu 12
Pani Maria Wójcik kierownik ZEAS-u przedstawiła projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.

Uwag do przedstawionego projektu nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XXIII/161/13 o zmianie uchwały w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.

Do punktu 13
Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie, jako działka Nr 74/2 położonej w m. Probostwo Dolne gm. Lubanie przedstawiła Pani Janina Mierzwicka – zastępca wójta.
Radny Włodzimierz Woźniak
Pani wójt mówi, że nie widzi innej możliwości zagospodarowania tej działki. Moim zdaniem najbardziej celowe byłoby działkę podzielić, przekształcić na działki budowlane i jako takie sprzedać. Sprzedawanie działki w tej chwili to działanie wręcz na niekorzyść budżetu.
Zastępca Wójta Janina Mierzwicka
Być może sprzedaż tego terenu jako działki budowlane zapewniłaby większe pieniądze dla budżetu. Jednakże podział działki, wycena, doprowadzenie mediów to ogromne koszty. Zresztą jest to działka typowo rolnicza, która przylega do rowu melioracyjnego. Moim zdaniem sprzedaż jej jako działki rolniczej jest uzasadnione, tym bardziej, że nie przewiduje się tam nowego osiedla mieszkalnego. W następnej uchwale przeznaczamy do sprzedaży 14 działek budowlanych w miejscu, w którym planujemy osiedle domków jednorodzinnych.
Wójt Gminy
Nawiązując do tematu muszę dodać, iż walczymy o teren po spółdzielni rolniczej w Kucerzu. Wszystko jest na dobrej drodze, by sprawę doprowadzić do końca. Po przejęciu wspomnianych działek przeznaczylibyśmy je na działki budowlane. W ten sposób powstałby kompleks osiedlowy na wysokości od P. Bednarczyka aż do pola P. Budzyńskiego. Myślę, że działki będą cieszyły się dużym zainteresowaniem.
Proszę nie upatrywać byśmy mieli klienta na działkę o powierzchni 1,8 ha. Działka będzie wystawiona do sprzedaży w przetargu nieograniczonym, więc każdy będzie mógł ją kupić. Oferta z wyższą ceną wygra.
Radny Włodzimierz Woźniak
Nie mam żadnych podejrzeń, że na działkę jest jakiś klient. Chodzi mi o założenie, że jeśli można sprzedać działkę trzykrotnie drożej to powinno się to zrobić. Sprzedaż za dużo niższą cenę po prostu się nie opłaca.
Wójt Gminy
Może to i opłacalne ale podział, wyłączenie gruntów i media to też duże pieniądze. Radni zdecydują czy podjąć uchwałę o proponowanej treści. Jednakże przypominam, iż w grudniu radni głosowali za budżetem, w którym ujęli środki ze sprzedaży działek będących własnością gminy.

Innych uwag do przedstawionego projektu nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 2 radnych było przeciwnych ( r. Woźniak, r. Żychlewicz ), głosów wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XXIII/162/13 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie, jako działka Nr 74/2 położonej w m. Probostwo Dolne gm. Lubanie.

Do punktu 14
Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży wydzielonych geodezyjnie z nieruchomości stanowiącej obecnie działkę oznaczoną numerem 15/6 o powierzchni 2,36 ha położonej w m. Probostwo Dolne gm. Lubanie, dla której jest prowadzona księga wieczysta nr KW WL1W/00089979/5 w Sądzie Rejonowym we Włocławku - czternastu niezabudowanych działek gruntu przedstawiła Pani Janina Mierzwicka – zastępca wójta.

Uwag do przedstawionego projektu nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XXIII/163/13 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży wydzielonych geodezyjnie z nieruchomości stanowiącej obecnie działkę oznaczoną numerem 15/6 o powierzchni 2,36 ha położonej w m. Probostwo Dolne gm. Lubanie, dla której jest prowadzona księga wieczysta nr KW WL1W/00089979/5 w Sądzie Rejonowym we Włocławku - czternastu niezabudowanych działek gruntu.

Do punktu 15
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej ( porozumienia) pomiędzy Gminą Miasto Włocławek, Gminą Lubanie, Gminą Brześć Kujawski, Gminą Włocławek, Gminą Fabianki, Gmina Bobrowniki na rzecz współpracy przy realizacji projektu pn. „Delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych Włocławka oraz wsparcie ich rozwoju poprzez przygotowanie dokumentów planistyczno – strategicznych” przedstawił wójt gminy.

Uwag do przedstawionego projektu nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XXIII/164/13 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej ( porozumienia) pomiędzy Gminą Miasto Włocławek, Gminą Lubanie, Gminą Brześć Kujawski, Gminą Włocławek, Gminą Fabianki, Gmina Bobrowniki na rzecz współpracy przy realizacji projektu pn. „Delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych Włocławka oraz wsparcie ich rozwoju poprzez przygotowanie dokumentów planistyczno – strategicznych”.

Do punktu 16
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2013 – 2020 przedstawiła Pani Grażyna Pruchnicka - skarbnik gminy.

Sesję opuścił Pan Ryszard Szczesny, na sali znajduje się 12 radnych.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XXIII/165/13 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2012 – 2017.

Przewodnicząca rady gminy ogłosiła 10 minutową przerwę.

Na sesję wrócił Pan Ryszard Szczesny, na sali znajduje się 13 radnych

Do punktu 17
Projekt uchwały o zmianie uchwały Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu gminy Lubanie na rok 2012 przedstawiła Pani Grażyna Pruchnicka - skarbnik gminy.

Sesję opuścił Pan Wojciech Chrząszcz, na sali znajduje się 12 radnych.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XXIII/166/13 o zmianie uchwały Nr III/13/11 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu gminy Lubanie na rok 2012.

Na sesję wrócił Pan Wojciech Chrząszcz, na sali znajduje się 13 radnych.

Do punktu 18
Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lubanie oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów przedstawiła Pani Janina Mierzwicka – zastępca wójta.
Zastępca wójta Janina Mierzwicka
Po podjęciu uchwały we wrześniu 2012 roku liczyliśmy, że przystanki zostaną nam przekazane. Generalna dyrekcja zaproponowała na tyle wygórowane warunki, że nie do przyjęcia przez nas, z kolei powiat w ogóle ich nie przedstawił. Z tego względu uchwała nie ma racji bytu, stąd wniosek o jej uchylenie.

Uwag do przedstawionego projektu nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XXIII/167/13 uchylająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lubanie oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

Do punktu 19
W ramach punktu interpelacje, zapytania i wolne wnioski głos zabrały następujące osoby;
Sołtys sołectwa Ustronie Pani Zofia Sołtysiak
Przypominam wszystkim o wycieczce do Niepokalanowa i Nieborowa. Wyjazd dnia 29 czerwca o godz. 7.00 sprzed banku w Lubaniu. Wizyta w Niepokalanowie nie wymaga opłat, zaś w Nieoborowie trzeba będzie zapłacić bilety wstępu do parku i pałacu.
Radny Włodzimierz Woźniak
Wracam do drogi w Probostwie Dolnym, o której utwardzenie zabiegam już trzy miesiące. Proszę o odpowiedz czy droga zostanie zrobiona, jeśli tak to kiedy?
Radny Edward Żychlewicz
Proszę o pomoc w kontakcie z kierownikiem budowy autostrady. Ponownie pojawił się problem z dziurą, którą wyrwała woda. Po większych opadach deszczu zalewa P. Nowakowskiego. Jeszcze większy problem może pojawić się wiosną.
Wójt Gminy
Na wstępnie prostuję, iż obwieszczenie w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego gminy będzie przekazane sołtysom. Okazuje się, że brakuje jeszcze jednego uzgodnienia, więc wszystko przesunie się w czasie.
Droga w Probostwie Dolnym będzie zrobiona. Czekaliśmy do dzisiejszej sesji, by przesunąć pieniądze na ten cel do działu wydatki bieżące.
W sprawie P. Nowakowskiej będziemy interweniować. Z tego co wiem to pracownicy z budowy autostrady byli na miejscu jednak pracy nie wykonali dobrze.
Po komisjach ustaliłem iż, na Sarnówce słup jest co 30 metrów. Pan radny Żychlewicz miał rację. Co druga lampa będzie zdjęta.
Radny Edward Żychlewicz
Chodziło mi o to, by lampy przenieść na Ustronie w miejsca gdzie ich nie ma.
Zastępca Wójt Janina Mierzwicka
Byłam na Sarnówce, gdzie możemy zdjąć cztery lampy. Przeniesienie ich w kierunku P.Żywiczki nie ma sensu, ponieważ nie będziemy oświetlać podwórka czy pola. Z kolei do drugiego Żywiczki nie ma linii. Lampy przeniesiemy tam gdzie to było ustalone zgodnie z uchwałą.
Radny Edward Żychlewicz
Oczywistym jest, że nie oświetlamy gospodarstw tylko teren między gospodarstwami. Trzeba zaznaczyć, iż tam również dzieci chodzą do szkoły.
Wójt Gminy
Tam nie ma możliwości i sensu zakładania lamp, a dzieci nie chodzą do szkoły nocą.
Radny Władysław Makowski
Były radny powiatowy próbuje zabrać mi to co najcenniejsze, mianowicie działalność społeczną. Jednak ludzie o dobrym sercu doceniają mnie i pozytywnie podeszli do sprawy dodając mi otuchy. Dziękuję radnym i wszystkim obecnym, że nadal jestem radnym . Obyśmy jak najdłużej żyli w zgodzie.

Innych interpelacji, zapytań i wniosków nie zgłoszono.

Do punktu 20
Przewodnicząca rady gminy Pani Jadwiga Kurant stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany w związku z czym dokonała zamknięcia XXIII sesji Rady Gminy Lubanie. Podziękowała serdecznie wszystkim za przybycie i udział w obradach.

Sesja odbyła się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu i trwała od godz. 10.00 do godz.13.55.

Na tym protokół zakończono.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant

Protokołowała
Inspektor ds. obsługi rady gminy
mgr Aleksandra Bednarek


Protokół Nr XXIV/13
z sesji Rady Gminy Lubanie
odbytej w dniu 23 sierpnia 2013 roku

Odegrano hymn „ Jeszcze Polska nie zginęła”
Otwarcia obrad dokonała Pani Jadwiga Kurant – Przewodnicząca Rady Gminy witając radnych oraz gości:
Wójta Gminy Pana Sławomira Piernikowskiego,
Zastępcę Wójta Panią Janinę Mierzwicką,
Sekretarza Gminy Panią Irenę Mroczkowską,
Skarbnika Gminy Panią Grażynę Pruchnicką,
Radną Powiatową Panią Jadwigę Molendę,
Prezesa Koła Emerytów i Rencistów Panią Stanisławę Szczęsną,
Kierownika Posterunku Policji w Brześciu Kujawskim Pana Henryka Marczewskiego,
Prezesa Lubańskiego Towarzystwa Piłkarskiego Pana Leona Wiśniewskiego,
Kierowników jednostek organizacyjnych,
Sołtysów oraz wszystkich mieszkańców przybyłych na sesję.

Przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że na stan 15 radnych w sesji bierze udział 13 radnych, co stanowi wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Przewodnicząca rady gminy zaproponowała zmianę porządku obrad polegającą na dodaniu po punkcie 7 punktów następującej treści:
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez gminę Lubanie od samorządu powiatu włocławskiego zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Lubanie długoterminowej pożyczki na współfinansowanie zadania pn. Zakup pojemników metalowych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Lubanie oraz
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania w zakresie realizacji inwestycji przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Gminy.
W konsekwencji wprowadzenia niniejszej zmiany Interpelacje, wolne wnioski i zapytania oraz Zakończenie obrad przesuną się o trzy punkty w górę.

Uwag do przedstawionej zmiany nie zgłoszono.

Za przyjęciem zmiany w przedstawionym brzmieniu głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że zmiana porządku obrad XXIV sesji rady gminy została przyjęta.

Przewodnicząca rady gminy przedstawiła porządek obrad następującej treści:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Gminy.
5. Podjęcie uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 lipca 2013 r. na uchwałę Nr XXII/156/13 Rady Gminy Lubanie z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubanie w 2013 r.”
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2013 – 2020.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na 2013 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez gminę Lubanie od samorządu powiatu włocławskiego zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych .
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Lubanie długoterminowej pożyczki na współfinansowanie zadania pn. Zakup pojemników metalowych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Lubanie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania w zakresie realizacji inwestycji przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Gminy.
11. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
12. Zakończenie obrad

Za przyjęciem porządku obrad w przedstawionym brzmieniu głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że porządek obrad XXIV sesji rady gminy został przyjęty.

Do punktu 4
Uwag do protokołu Nr XXIII/13 z sesji Rady Gminy Lubanie z dnia 26 czerwca 2013 r. nie zgłoszono.

Za przyjęciem protokołu głosowało 13 radnych , głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że protokół z XXIII sesji Rady Gminy został przyjęty bez poprawek.

Do punktu 5
Przewodnicząca rady gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 lipca 2013 r. na uchwałę Nr XXII/156/13 Rady Gminy Lubanie z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubanie w 2013 r.”
Wójt Gminy
Podejmując wymienioną uchwałę świadomi byliśmy, iż być może nadzór będzie chciał ją uchylić. Mamy do czynienia z kuriozum w skali kraju. Przede wszystkim nie ma miejsc w schroniskach, a jeśli już się znajdą to koszt utrzymania budy wynosi 1600 zł miesięcznie. Do tego należy doliczyć jeszcze koszty odławiania psów czy dowozu do schroniska. Patrząc na wysokość zasiłków udzielanych przez ośrodki pomocy społecznej, to są one znacznie mniejsze od wydatków jakie należałoby przeznaczyć na jednego pieska. Póki co gmina radzi sobie z bezdomnością psów szukając im nabywców. Celem rozwiązania trudnej sytuacji związanej z brakiem schronisk, gminy powiatu włocławskiego wystąpiły z inicjatywą budowy powiatowego schroniska dla zwierząt.
Możemy zająć się kotami i psami, ale przez to nie będzie tylu inwestycji w realizacji. Bez odpowiedniego systemu rejestracyjnego i podatkowego nie da się nic zrobić, by bezdomnych kotów i psów nie przybywało. Ciekaw jestem decyzji sądu, ponieważ to problem w skali kraju. Jeśli rząd nie zastosuje innych rozwiązań to będziemy domagać się, by pieniądze na ten cel pochodziły z budżetu państwa. Samorządy mają na co przeznaczać pieniądze.

Radny Andrzej Ulczycki
Wystarczy, by posłowie wprowadzili czipowanie psów co rozwiązałoby problem ich bezdomności. Jednakże rząd nie potrafi tego inaczej uregulować tylko obciąża samorządy nowym zadaniem.

Innych uwag do przedstawionego projektu nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XXIV/168/13 w sprawie odpowiedzi na skargę Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 lipca 2013 r. na uchwałę Nr XXII/156/13 Rady Gminy Lubanie z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubanie w 2013 r.”

Do punktu 6
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2013 – 2020 przedstawiła Pani Grażyna Pruchnicka - skarbnik gminy.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XXIV/169/13 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2013 – 2020.

Do punktu 7
Projekt uchwały o zmianie uchwały Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu gminy Lubanie na rok 2013 przedstawiła Pani Grażyna Pruchnicka - skarbnik gminy.
Radny Andrzej Ulczycki
Interesuje mnie do jakiej linii przewozu mieszkańców gmina dokłada 10.000 zł?
Wójt Gminy
Na terenie gminy funkcjonuje dwóch przewoźników. Jeden z nich, firma Zaxima obsługująca transport osób na linii Janowice – Włocławek Tesco, utrzymuje się wyłącznie ze sprzedaży biletów. Gmina dopłaca drugiemu z przewoźników mianowicie MPK Włocławek, które zapewnia transport osób w ramach linii Nr 20 Włocławek – Gąbinek - Włocławek. Z kalkulacji wynika, że planowanych na dopłatę pieniędzy niestety braknie.

Innych uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XXIV/170/13 o zmianie uchwały Nr XIX/135/12 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na rok 2013.

Do punktu 8
Wójt gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Lubanie od samorządu powiatu włocławskiego zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych.
Wójt Gminy
Wstępnie zadeklarowaliśmy już przejęcie zimowego utrzymania dróg powiatowych. Drogi powiatowe przechodzą przez centrum gminy więc odśnieżenie dróg gminnych, bez wcześniejszego odśnieżenia dróg powiatowych, nie jest możliwe. Jednocześnie wynegocjowaliśmy od powiatu zwiększenie stawek za odśnieżanie w sezonie 2013/2014 o 15%.
Przewodnicząca Rady Gminy
Moim zdaniem podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne i niezbędne, by zapewnić przejezdnoś dróg gminnych i powiatowych w okresie zimy.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XXIV/171/13 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Lubanie od samorządu powiatu włocławskiego zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych.

Przewodnicząca rady gminy ogłosiła 10 minutową przerwę.

Do punktu 9
Wójt gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Lubanie długoterminowej pożyczki na współfinansowanie zadania pn. Zakup pojemników metalowych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Lubanie.
Wójt Gminy
W związku z nowym systemem odbioru odpadów komunalnych ceny pojemników poszły bardzo w górę. Ogłosiliśmy już cztery przetargi na zakup pojemników, które unieważniliśmy. Planowaliśmy zakup pojemników w cenie około 85 zł za pojemnik, oferty opiewały na kwotę 150 -160 zł. Jednakże znaleźliśmy firmę, która dostarczy nam pojemniki plastikowe w kolorach grafitowy i zielony. 1245 pojemników grafitowych zostanie dostarczonych do końca września oraz 1245 pojemników zielonych do 25 października. Teraz potrzebujemy pieniędzy na pojemniki metalowe. Myślę, że do 10 października i te byłby u nas na stanie.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XXIV/172/13 w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Lubanie długoterminowej pożyczki na współfinansowanie zadania pn. Zakup pojemników metalowych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Lubanie.

Do punktu 10
Wójt gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania w zakresie realizacji inwestycji przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Gminy.
Wójt Gminy
Wskazany chodnik będzie przebudowany przy udziale środków z urzędu marszałkowskiego. Jeśli urząd zrefunduje nam środki w tym roku to uchwała nie będzie potrzebna.
Radny Włodzimierz Woźniak
Rozumiem, że refundacja środków jest pewna nie wiadomo tylko w jakim terminie?
Wójt Gminy
Tak refundacja środków nastąpi na 100% , nie wiadomo tylko czy wpłynie do końca tego roku.

Innych uwag do przedstawionego projektu nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XXIV/173/13 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania w zakresie realizacji inwestycji przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Gminy.

Do punktu 11
W ramach punktu interpelacje, zapytania i wolne wnioski głos zabrały następujące osoby;
Wójt gminy przedstawił pismo Z.G.K. Groneko z prośbą o przeznaczenie na sprzedaż działek stanowiących własność gminy Lubanie oznaczonych jako Nr 70/2, 70/4, 70/5 oraz działki zlokalizowanej pomiędzy gminną oczyszczalnią ścieków a działką Nr 70/6 (pismo w załączeniu ).
Wójt Gminy
Na dzisiejszą sesję nie został przygotowany żaden projekt uchwały w tym względzie ponieważ są wątpliwości co firma Groneko zamierza zorganizować na przedmiotowych działkach. Z uwagi na to zaprosiłem na sesję przedstawiciela firmy Groneko, który zabierze głos w niniejszej sprawie.
Mikołaj Gronowski Z.G.K. Groneko
W pierwszej kolejności dziękuję za zaproszenie i wszczęcie działań w sprawie złożonej przez naszą firmę prośby. Jak Pan wójt zaznaczył jesteśmy zainteresowani kupnem działek Nr 70/2, 70/4, 70/5 oraz 70/6. Proszę Wójta Gminy oraz Wysoką Radę o przeznaczenie wymienionych działek do sprzedaży.
Radny Ryszard Szczesny
Mamy wątpliwości co do tego co Groneko chciałoby robić na kupionych działkach. Proszę o przedstawienie nam planów firmy.
Mikołaj Gronowski Z.G.K. Groneko
Prośbę swą argumentujemy tym, iż jako rozwijające się przedsiębiorstwo potrzebujemy przestrzeni dla prowadzonej przez nas działalności gospodarczej. Na zakupionych działkach planujemy zorganizować bazę transportową i magazynową dla sprzętu.
Radny Włodzimierz Woźniak
Moim zdaniem sprzedaż przedmiotowych działek przed rekultywacją wysypiska nie jest uzasadniona. Jak wiemy na terenie po zrekultywowanym wysypisku ma powstać coś w rodzaju placu rekreacyjnego zagospodarowanego zielenią wraz z kilkoma ławeczkami. Sprzedając działki teren ten znalazłby się między nimi a oczyszczalnią. Uważam, że sprzedawanie działek dziś jest zbyt wczesne. Może należy wykazać trochę cierpliwości i zbyć je dopiero po rekultywacji. Być może powstanie tam zwykły teren zielony. Może po zakupie firma będzie domagać się by o ten teren zadbać. Poczekajmy rok, dwa lata i dopiero zdecydujmy. Z kolei pytanie o cel zakupu działek nie jest trafione, ponieważ właściciel i tak zrobi na nich to co będzie chciał.
Przewodnicząca Rady Gminy
Dla inwestora rok czasu to długo. Rzeczywiście firma Groneko się bardzo rozwinęła i prężnie działa, co za tym idzie potrzebuje bazy transportowej. Jestem jak najbardziej za wspieraniem rozwoju działalności firmy.
Chcielibyśmy mieć tylko pewność, że działka nie zostanie przeznaczona na coś innego.
Mikołaj Gronowski Z.G.K. Groneko
W myśl obowiązujących przepisów teren powstały po rekultywacji wysypiska jest zamknięty i nie można na nim wykonywać żadnej działalności. Nas interesują tereny przyległe, które są nam niezbędne dla dalszego rozwoju firmy. Jesteśmy na ukończeniu inwestycji wartej 4,5 mln złotych, poszerzyliśmy również bazę sprzętową, co skłania nas do nabycia nowych terenów pod działalność. Moim zdaniem sprzedaż działek przyniesie obustronne korzyści tj. pozwoli rozwijać się firmie Groneko a budżetowi gminy zapewni dodatkowe dochody w postaci podatków.
Henryk Góralski - Sołtys Sołectwa Probostwo Dolne
Zgadzam się ze zdaniem przewodniczącej rady gminy, iż powinno się wspierać rozwój firmy poprzez udostępnienie terenu. Musi jednakże Pan zapewnić nas, że nie będą magazynowane tam nieczystości chemicznie szkodliwe.
Mikołaj Gronowski Z.G.K. Groneko
Nie mogę zapewnić, że nie będą tam magazynowane żadne odpady, ponieważ jaki sprzęt będzie tam stał na daną chwilę nie przewidzę. Proszę się nie niepokoić nie będzie tam rzeczy, których magazynowane byłoby sprzeczne z obowiązującymi normami i wydanymi pozwoleniami. Chciałbym dodać, iż po zakończeniu realizowanej inwestycji w postaci sortowni, co powinno nastąpić w miesiącu październiku , planujemy zatrudnić 20 osób. Oczywiście będą to osoby z terenu gminy Lubanie.
Przewodnicząca Rady Gminy
Pozwolę sobie zażartować, że po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku prosimy o gratisowe opróżnianie koszy zapełnionych podczas imprezy gminnej choć raz w roku.
Mikołaj Gronowski Z.G.K. Groneko
Jak najbardziej.
Wójt Gminy
Myślę, że dziś trudno będzie o decyzję rady. Jednakże nie podzielałbym obaw radnych. Istnieje możliwość zapisania w akcie notarialnym, iż sprzedawane działki stanowią teren przemysłowy przeznaczony na bazę transportowo-magazynową. Decyzja należy do rady gminy, ja będę wnioskował o przeznaczenie przedmiotowych działek do sprzedaży. Podejmiemy ze swej strony działania zmierzające do wyceny działek i opracowania innych niezbędnych dokumentów. Jeśli będzie wola sprzedaży działek nie ma co czekać 5 lat. Są to tereny przemysłowe o ziemi klasy V i VI. PSZOK będzie zorganizowany na części byłego wysypiska. Z kolei rekultywacja wysypiska pod nazwą „ścieżki ekologiczne” zostanie przeprowadzona przy dofinansowaniu z ministerstwa. Dzięki temu nasz udział finansowy w inwestycji wyniesie jedynie 5%. W rzeczywistości teren będzie porośnięty trawą i krzewami.
Radny Włodzimierz Woźniak
Plac rekreacyjny oczywiście rozumiemy w cudzysłowiu. Rekultywacja nie będzie jednak trwała 5 lat a znacznie krócej.
Rada Irena Troszyńska
Uważam, że należy wesprzeć firmę Groneko i zbyć działki o których mowa. Jestem z terenu gdzie znajduje się siedziba firmy i widzę, że nowego sprzętu przybyło, więc potrzeba miejsca na jego przetrzymywanie.

Przewodnicząca Rady Gminy
Pozostaje jeszcze uregulowanie kwestii drogi dojazdowej. Może wójt powie coś szerzej na ten temat.
Wójt Gminy
Na rzecz Groneko nie było wydzielonej drogi dojazdowej tylko służebność. Trzeba będzie ująć tę drogi oraz zapewnić dojazd do oczyszczalni i PSZOK-a. Firma powinna podjąć się wykonania drogi, ale to już kwesta późniejszych rozmów.
Mirosław Traczyk – mieszkaniec sołectwa Probostwo Dolne
Chciałbym prosić o wszczęcie działań zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa na odcinku drogi powiatowej od przejazdu kolejowego do P. Kmiecia. W ostatnich latach miało miejsce tu kilka wypadków. 50 % zdarzeń spowodowali kierowcy jeżdżący pod wpływem alkoholu. Sugeruje przesunąć tablicę obszar zabudowany na wysokość boiska w Kucerzu. Proszę o potraktowanie sprawy poważnie, ponieważ mieszkając w pobliżu tej drogi nie czuję się bezpiecznie. Niedawno córka moja została uderzona kamieniem w twarz, który spadł z jadącej z dużą prędkością ciężarówki przewożącej piach. Ponadto ostatnio jeden z kierowców zniszczył mi wjazd. Proszę o zwiększenie kontroli policji oraz łapanie piratów drogowych. Myślę, że patrole policyjne i karanie kierowców powinno ich nauczyć jazdy zgodnie z przepisami.
Wójt Gminy
Oczywiście w niniejszej sprawie wystąpimy do policji o zwiększenie kontroli policyjnej oraz do PZD o przeniesienie znaku koniec obszaru zabudowanego. To nie jedyny odcinek gdzie nagminnie przekraczana jest prędkość. Należy też wspomnieć o odcinku drogi Gąbinek-Kucerz oraz Mikanowo-Lubanie. Na tym ostatnim sam wczoraj widziałem jak motocyklista jechał na jednym kole. Innym razem byłem świadkiem wyścigu dwóch samochodów marki BMW. Trzeba się uderzyć w pierś i przyznać, że jeśli widzimy takiego pirata drogowego to nie reagujemy. Same patrole policyjne i znak nic nie załatwią, trzeba pomóc w egzekwowaniu przepisów ruchu drogowego. Mam prośbę do Państwa, by przypadki jazdy z nadmierną prędkością zgłaszać do policji lub do nas. Taka reakcja powodująca interwencję policji przynosi rezultaty. Dla przykładu podam, iż po reakcji ludzi i dzięki nagraniu z monitoringu wyeliminowaliśmy wybryki jakie miały miejsce na parkingu w centrum Lubania.
Przewodnicząca Rady Gminy
Należy podkreślić, iż doniesienie można złożyć anonimowo.
Mirosław Traczyk – mieszkaniec sołectwa Probostwo Dolne
Moim zdaniem błędne jest myślenie, że same znaki nic nie dają. Uważam, że 80 % ludzi stosuje się do nich, tylko 20% ich nie przestrzega. Ograniczenie prędkości pozwoli na znaczne zmniejszenie liczby zdarzeń. Trzeba zrobić wszystko, by wymusić od stosownych instytucji konkretne działania.
Wójt Gminy
W zamyśle miałem, że jeśli znaki nie będą egzekwowane to kolejne nic nie pomogą.
Przewodnicząca Rady Gminy
Policja patroluje drogi, ale potrzebuje też ukierunkowania gdzie ma pojawiać się częściej.
Radny Wojciech Chrząszcz
Również Gąbinek to trasa szybkiego ruchu. Ostatnio nadmierną prędkość rozwijali tam motocykliści. Po mojej interwencji u Pana kierownika na drodze szybko zapanował spokój.
Radna Izabela Zakrzewska
Potwierdzam, że jakiekolwiek zgłoszenie do Pana kierownika kończy się szybką interwencją.
Radny Włodzimierz Woźniak
Ostatnio wiele słychać na temat przyszłości poczty, a mianowicie jej reorganizacji. Od dnia 1 listopada sortownia listów będzie w Bądkowie, co za tym idzie przeniesieni zostaną tam nasi listonosze. Pojawiają się również informacje, że poczta Lubanie zostanie zlikwidowana ewentualnie połączona z Bądkowem. Takie rozwiązania znacznie obniżą jakość świadczonych na naszym terenie usług. Na pewno spowoduje to opóźnienia w dostarczaniu przesyłek. Proszę o zorientowanie się w rzeczywistych założeniach reorganizacji poczty. W przypadku planów likwidacji naszej placówki należy szybko działać by temu zapobiec.
Radny Andrzej Ulczycki
Plany reorganizacji poczty, o których powiedział radny istnieją już od kilku lat. Niestety teraz zapowiada się, że od dnia 1 listopada w gminie Lubanie będzie tylko podpunkt obsługi klienta. Popieram wniosek radnego, iż należy się temu szybko sprzeciwić. Poczta musi zostać.
Radny Władysław Makowski
Popieram kolegów, nie można tego tak zostawić.
Wójt Gminy
Temat reorganizacji poczty znany mi jest nieoficjalnie. Niestety niektóre sprawy są już przesądzone. Na pewno sortownia będzie w Bądkowie i nie będzie placówki pocztowej takiej jak dotychczas. Może to być punkt jedno lub dwuosobowy. Co dziwniejsze pojawiła się propozycja, by lokal sprzedać i wydzierżawić inny. Reorganizacja poczty trwa od jakiegoś czasu. Wszystkie decyzje zapadają w Warszawie, oddziały terenowe muszą je jedynie wykonać. Proszę o Państwa opinię wyrażoną w formie wniosku. Skierujemy pismo do
poczty we Włocławku, ewentualnie innego oddziału, poza tym nagłośnimy sprawę medialnie. Niestety obawiam się, że może tak być jak w przypadku telekomunikacji. Przy takich reorganizacjach liczą się tylko prawa finansowe i dochody spółek.

Radny Andrzej Ulczycki
Musimy wystosować wniosek nawet do posłów, który podpiszą radni i sołtysi. Trzeba szybko działać bo czasu jest mało. W gminie Waganiec była podobna sytuacja, ale wczesna reakcja uratowała placówkę pocztową.
Radny Włodzimierz Woźniak
Rada Gminy Waganiec zareagowała w porę. I my musimy szybko działać, by nie obudzić się za późno pozbawieni placówki pocztowej. W przypadku przeniesienia sortowni do Bądkowa przesyłki będą nam dostarczane z opóźnieniem.
Wójt Gminy
Zapraszam wszystkich na dożynki gminne, które odbędą się dnia 8 września. Rozpoczną się oczywiście mszą świętą o godz. 15.00 po czym o godz. 16.30 odbędzie się część oficjalna a o 17.30 blok artystyczny. W związku z tym prosimy sołtysów i radnych o pozostanie po sesji celem omówienia spraw organizacyjnych.

Innych interpelacji, zapytań i wniosków nie zgłoszono.

Do punktu 12
Przewodnicząca rady gminy Pani Jadwiga Kurant stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany w związku z czym dokonała zamknięcia XXIV sesji Rady Gminy Lubanie. Podziękowała serdecznie wszystkim za przybycie i udział w obradach.

Sesja odbyła się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu i trwała od godz. 1000 do godz.1230.

Na tym protokół zakończono.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant

Protokołowała
Inspektor ds. obsługi rady gminy
mgr Aleksandra Bednarek


Protokół Nr XXV/13                                                                                                                                      z sesji Rady Gminy Lubanie                                                                                                         odbytej w dniu 27 września 2013 roku

Odegrano hymn „ Jeszcze Polska nie zginęła”
Otwarcia obrad dokonała Pani Jadwiga Kurant – Przewodnicząca Rady Gminy witając radnych oraz gości:
Wójta Gminy Pana Sławomira Piernikowskiego,
Zastępcę Wójta Panią Janinę Mierzwicką,
Sekretarza Gminy Panią Irenę Mroczkowską,
Skarbnika Gminy Panią Grażynę Pruchnicką,
Prezesa Koła Emerytów i Rencistów Panią Stanisławę Szczęsną,
Kierownika Posterunku Policji w Brześciu Kujawskim Pana Henryka Marczewskiego,
Prezesa Lubańskiego Towarzystwa Piłkarskiego Pana Leona Wiśniewskiego,
Księdza Seniora Eugeniusza Lewandowskiego,
Kierowników jednostek organizacyjnych,
Sołtysów oraz wszystkich mieszkańców przybyłych na sesję.

Przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że na stan 15 radnych w sesji bierze udział 14 radnych, co stanowi wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Przewodnicząca rady gminy zaproponowała zmianę porządku obrad polegającą na dodaniu po punkcie 9 punktów następującej treści:
Punktu 10 -Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Lubanie oraz
Punktu 11 – Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na Zarządzenie Zastępcze Nr 131/2013 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 września 2013 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy.
W konsekwencji wprowadzenia niniejszej zmiany Interpelacje, wolne wnioski i zapytania oraz Zakończenie obrad przesuną się o dwa punkty w górę.

Uwag do przedstawionej zmiany nie zgłoszono.

Za przyjęciem zmiany w przedstawionym brzmieniu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że zmiana porządku obrad XXV sesji rady gminy została przyjęta.

Przewodnicząca rady gminy przedstawiła porządek obrad następującej treści:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Gminy.
5. Przyjęcie informacji o realizacji zadań w zakresie sportu i rekreacji powierzonych Lubańskiemu Towarzystwu Piłkarskiemu za I półrocze 2013 roku.
6. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Lubanie za I półrocze 2013 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych oznaczonych ewidencyjnie, jako działki Nr 70/4, 70/5 i 70/8 położonych w m. Kucerz gm. Lubanie.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2013 – 2020.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na 2013 rok.
10. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Lubanie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na Zarządzenie Zastępcze Nr 131/2013 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 września 2013 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy.
12. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
13. Zakończenie obrad

Za przyjęciem porządku obrad w przedstawionym brzmieniu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że porządek obrad XXV sesji rady gminy został przyjęty.

Do punktu 4
Uwag do protokołu Nr XXIV/13 z sesji Rady Gminy Lubanie z dnia 23 sierpnia 2013 r. nie zgłoszono.

Za przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych , głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że protokół z XXIV sesji Rady Gminy został przyjęty bez poprawek.

Do punktu 5
Prezes Lubańskiego Towarzystwa Piłkarskiego Pan Leon Wiśniewski przedstawił informację o realizacji zadań w zakresie sportu i rekreacji powierzonych Lubańskiemu Towarzystwu Piłkarskiemu za I półrocze 2013 roku.
Radna Małgorzata Juchniewicz
Chciałabym podziękować prezesowi za osiągnięte wyniki i życzę dalszych sukcesów w rozgrywkach. Jesteśmy dumni z takiego rozwoju sytuacji. Trzymamy kciuki za drużynę.
Przewodnicząca Rady Gminy
Wszyscy jesteśmy zadowoleni z rezultatów gry drużyny.
Radny Andrzej Ulczycki
Dziękuję Prezesowi i Zarządowi za wyprowadzenie LTP na pozycję lidera w tabeli. Jak się okazuje spadek do A klasy przyniósł dobry efekt, ponieważ zawodnicy bardziej się zaangażowali w grę. Jeszcze raz dziękuję.
Przewodnicząca Rady Gminy
Należy podkreślić, że jeśli chodzi o sport to Lubanie często jest promowane na łamach gazet.

Innych uwag nie zgłoszono.

Za przyjęciem informacji głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że informacja o realizacji zadań w zakresie sportu i rekreacji powierzonych Lubańskiemu Towarzystwu Piłkarskiemu za I półrocze 2013 roku została przyjęta.

Do punktu 6
Informację z przebiegu wykonania budżetu gminy Lubanie za I półrocze 2013 r. przedstawiła Pani Grażyna Pruchnicka – Skarbnik Gminy.

Sesję opuścił Pan Tomasz Wyborski, na sali znajduje się 13 radnych.

Wójt gminy przedstawił uchwałę Nr 205/2013 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 10 września 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Lubanie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 r.
Wójt Gminy
W ramach wyjaśnień, dodam że 5 % realizacji w podatku dochodowym wynika z faktu, iż firmy aby go uniknąć po prostu inwestują. Mam nadzieję, że w II półroczu będzie lepiej.

Uwag do przedstawionej informacji nie zgłoszono.

Za przyjęciem informacji głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Lubanie za I półrocze 2013 r. została przyjęta.

Na sesję wrócił Pan Tomasz Wyborski, na sali znajduje się 14 radnych.

Do punktu 7
Wójt gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych oznaczonych ewidencyjnie, jako działki Nr 70/4, 70/5 i 70/8 położonych w m. Kucerz gm. Lubanie.
Wójt Gminy
Zgodnie z zapowiedzią przygotowaliśmy na dzisiaj projekt uchwały w sprawie zbycia działek między wysypiskiem a oczyszczalnią. Dokonaliśmy podziału geodezyjnego działek oraz wydzieliliśmy drogę. Jeśli radni podejmą uchwałę w pierwszej kolejności ogłosimy przeznaczenie ich do sprzedaży po czym przystąpimy do wyceny. Ostatnim etapem będzie wystawienie działek do sprzedaży w drodze przetargu.
Radny Włodzimierz Woźniak
Mam propozycję i jednocześnie prośbę, by przedłożyć radzie do zaopiniowania cenę minimalną. Taką opinię rada winna wydać po wycenie działek, a przed wystawieniem ich w przetargu.
Wójt Gminy
Określenie ceny minimalnej jest wyłączną kompetencją organu wykonawczego czyli wójta gminy. Jeśli chodzi o wycenę działek to zrobi ją niezależny rzeczoznawca na podstawie średnich cen Gusu oraz przeznaczenia działek.
Radny Edward Żychlewicz
Wiadomo, że do przetargu stanie najprawdopodobniej tylko jedna firma, mianowicie Groneko. Żaden z właścicieli firmy nie wyciągnął do nas ręki kiedy odbywały się przetargi na śmieci. Cena w przetargu na odbiór odpadów komunalnych została przez Groneko wygórowana. Ziemia na sprzedawanych działkach posiada niską klasę wiec jest sens jej sprzedaży, by uzyskać możliwie wysoką cenę. Jednakże Groneko nie zasługuje, by jej to sprzedać. Również chciałbym, aby cenę minimalną zatwierdziła rada. Jak Pan wójt mówi, rada nie jest do tego kompetentna. Proszę więc, by cena została wynegocjonowana jak najwyżej.
Przewodnicząca Rady Gminy
Moim zdaniem głos radnego jest słuszny. Również wspominałam już, że powinniśmy się z Groneko bardziej zaprzyjaźnić. Skoro coś im oferujemy to i od nich należy się nam jakaś korzyść.
Radny Edward Żychlewicz
Jeśli cena będzie zbyt niska to przetarg można zawsze unieważnić.
Wice Wójt Gminy
Tereny przeznaczane do sprzedaży są terenami przemysłowymi. Jest tu jeden z właścicieli Groneko, który nie może patrzeć na nas ponieważ kupił wcześniej 90 arów terenu za wygórowaną cenę. Przedmiotowe działki będą wyceniane jako tereny przemysłowe. Wydzieliliśmy wysypisko, oczyszczalnie oraz drogę. Pozostało 2,5 ha do sprzedaży. Na pewno działkami będzie zainteresowane Groneko, ale w przetargu mogą wziąć udział też inni oferenci. W każdym przetargu musi być jedno przebicie nawet jeśli występuje tylko jeden oferent. Działamy według obowiązującego regulaminu oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami. Nikt nigdy nie zarzucił nam naruszenia prawa i w tym przypadku wszystko będzie odbywać się zgodnie z przepisami.
Wójt Gminy
W tym roku wiele osób było przesłuchiwanych w sprawie skierowanej przeciwko wójtowi przez pięciu mieszkańców. Jestem wdzięczny tym mieszkańcom za to, ponieważ po raz kolejny okazało się, że działamy zgodnie z prawem.
Radny Edward Żychlewicz
Czy zostały zabezpieczone tereny przy oczyszczalni ścieków? Żeby nie okazało się, że za jakiś czas będzie potrzebny teren, a go nie będzie.
Wice Wójt Gminy
Pomyśleliśmy o tym i za oczyszczalnią zostawiliśmy 40 arów terenu. Zabezpieczyliśmy ponadto teren z przeznaczeniem na PSZOK.

Do punktu 8
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2013 – 2020 przedstawiła Pani Grażyna Pruchnicka - skarbnik gminy.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XXV/175/13 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2013 – 2020.

Przewodnicząca rady gminy ogłosiła 10 minutową przerwę.

Do punktu 9
Projekt uchwały o zmianie uchwały Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu gminy Lubanie na rok 2013 przedstawiła Pani Grażyna Pruchnicka - skarbnik gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy
Interesuje mnie skąd pochodzą wolne środki?
Skarbnik Gminy
Wolne środki są to środki, które pozostały z roku 2012. Część z nich została przeznaczona na spłatę kredytów.

Innych uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XXV/176/13 o zmianie uchwały Nr XIX/135/12 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na rok 2013.

Do punktu 10
Wójt gminy przedstawił projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Lubanie.
Przewodnicząca Rady Gminy
Jedyną negatywną konsekwencją podjęcie uchwały jest konieczność ponownego podpisywania deklaracji.
Wójt Gminy
Nie będzie trzeba podpisywać nowych deklaracji. Sami dokonamy wykreślenia zapisu ze złożonych już deklaracji.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XXV/177/13 o zmianie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Lubanie.

Do punktu 11
Wójt gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi na Zarządzenie Zastępcze Nr 131/2013 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 września 2013 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy.
Wójt Gminy
Po głosie jednego z mieszkańców mianowicie Pana Zdzisława Krzyżanowskiego wobec trzech osób wszczęto postępowanie wyjaśniające dotyczące ich pracy w jednostkach straży pożarnych. Sprawa dotyczyła mnie , Pana Ulczyckiego i Pana Makowskiego. Nasze sprawy są już zamknięte, ciągle toczy się sprawa Pana Makowskiego. Komplikacje spowodował fakt, iż OSP Janowice wynajmuje salę na wesela. Dnia 12 września wpłynęło do nas Zarządzenie Zastępcze Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. W konsekwencji składamy na nie skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy. Skarga zostanie złożona nie wcześniej niż 11 października. Póki co Pan Władysław Makowski pozostaje radnym, mam nadzieję mandat będzie pełnił do końca kadencji tej rady.
Radny Ryszard Szczęsny
Dziękuje Panu wójtowi za wyczerpujące wyjaśnienia. Ta sama sytuacja dotyka w województwie ponad 300 strażaków. To jest jawny zamach na ludzi ratujących nasze mienie i życie. Jednemu człowiekowi pod kapeluszem zalęgły się jakieś mole. Chyba ten kapelusz już stary się zrobił.
Przewodnicząca Rady Gminy
Co do omawianej sprawy wszyscy mamy zdanie wyrobione. Jesteśmy też zgodni co do podjęcia uchwały w sprawie skierowania skargi na zarządzenie zastępcze do sądu w Bydgoszczy.

Wójt Gminy
Trwająca obecnie kadencja obfita jest w tego typu doniesienia i pomówienia. Wspomnę tu rok 2011 kiedy to skierowano do mieszkańców list godzący w moją osobę. Wobec nadawców tego steku oszczerstw skierowałem pozew do sądu. Sprawę wygrałem i jestem w posiadaniu wyroku nakazującego Wspólnocie Samorządowej pokrycie 1460 zł kosztów sądowych oraz wpłacenie 10.000 zł na rzecz WOŚP Jurka Owsiaka. Poza tym powinienem zostać przeproszony w drodze listu skierowanego do mieszkańców oraz na łamach gazet „ Tu i teraz” oraz „ Kujawskiej”. Do dnia dzisiejszego nie doczekałem się uregulowania kosztów ani przeprosin. Oczywiście nie zostawię tego tak. Ponadto w tym roku złożone było do prokuratury doniesienie o przekroczenie uprawnień funkcjonariusza publicznego. Doniesienie złożyło pięciu mieszkańców. W sprawie przesłuchiwanych było około 40 osób, po czym z braku dowodów sprawa została umorzona. Zapowiadają się nowe ataki. Cóż na głupotę nie ma rady.

Innych uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że uchwała Nr XXV/178/13 w sprawie wniesienia skargi na Zarządzenie Zastępcze Nr 131/2013 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 września 2013 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy została podjęta.

Do punktu 12
W ramach punktu interpelacje, zapytania i wolne wnioski głos zabrały następujące osoby;
Współwłaściciel firmy Groneko Pan Mikołaj Gronowski
W imieniu swoim i brata dziękuję za szybką reakcję i podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do zbycia przedmiotowych działek. Chciałbym odpowiedzieć jednemu z radnych, że jeśli kwota zostanie wygórowana to nie zdecydujemy się na kupno. Nie jest powiedziane, że do przetargu przystąpi tylko jedna firma. Przetarg jest nieograniczony i każdy może do niego przystąpić. Proszę o podejście do sprawy w sposób realny. Na terenie innych gmin wiele jest terenów inwestycyjnych, na których nic się nie robi, ponieważ samorządy ustalają zbyt wysokie stawki. Apropos zamówienia na śmieci, twierdzi Pan, że zawyżyliśmy ofertę. Stwierdzenie tego możliwe jest dopiero po zorientowaniu się jaka była specyfikacja zamówienia i jaki jest zakres prac firmy. Nie spodziewaliśmy się, że ludzie będą produkować tyle śmieci. Zamówienie było ryzykowne ponieważ dotyczyło okresu dwóch lat. Nie sztuka wystąpić z niską ceną a potem nie wywiązać się z umowy. Muszę podkreślić, iż druga oferta jaką złożyliśmy była o 100.000 zł niższa od pierwszej.
Przewodnicząca Rady Gminy
Była tu mowa o górach śmieci, które wynikają z porządkowania swoich domostw przez mieszkańców. Myślę, że z czasem będzie ich mniej.
Teraz chcę podziękować radnym, sołtysom oraz wójtowi gminy za zaangażowanie się w przygotowanie dożynek i udział w uroczystościach.
Na zakończenie proszę wójta o informację w sprawie przyszłości naszej poczty.
Wójt Gminy
Po pierwsze pewne jest, iż urząd pocztowy nadal pozostaje czynny. Będziemy obsługiwani przez punkt nadawczy poczty jak dotychczas. Istnieją ciągle wątpliwości co do miejsca dystrybucji przesyłek, tu proponuje się podłączenie nas do sortowni w Bądkowie. W ciągu ostatnich 5 dni odbywało się liczenie nadawanych i przyjmowanych przesyłek w Lubaniu oraz w Bądkowie. Okazało się, że więcej naliczono ich w Lubaniu. Póki co do czasu zakończenia budowy autostrady i oddania wiaduktu w Tadzinie sortowanie przesyłek będzie odbywało się w Lubaniu.
Przewodnicząca Rady Gminy
Korzystając z obecności Kierownika Posterunku Policji w Brześciu Kujawskim proszę o głosy w sprawie psów.
Radny Władysław Makowski
Moim zdaniem upomnienia stosowane wobec właścicieli psów biegających na wolności nie dają rezultatu. Uważam, iż dla przykładu trzeba kilku ukarać. Składam wniosek o karanie mieszkańców, którzy nie pilnują, by ich psy znajdowały się w zagrodzeniu.
Kierownik PP w Brześciu Kujawskim
Prawda jest taka, że sprawa psów należy do gminy. Chcąc Państwu pomóc możemy zapewnić, iż w przypadku zgłoszenia będziemy kierować sprawy do sądu. Bez zgłoszenia konkretnej osoby niczego nie możemy zrobić. Obiecuję, iż w miesiącu październiku wyślę w teren swoich funkcjonariuszy, by sprawdzili gdzie psy biegają sobie bezpańsko. Proszę wójta o wydelegowanie z urzędu kogoś kto z dzielnicowym pojedzie w teren. Największy problem stanowią psy bezdomne, ale i to jest problem wójta. Wszyscy wiemy, że nie ma miejsc w schroniskach co stwarza dodatkowe utrudnienie.
Wójt Gminy
Muszę dodać, iż na terenie gminy w miesiącach wrzesień – lipiec nie ma psów bezdomnych. W okresie letnim najczęściej mieszkańcy miast wyjeżdżający na wakacje u nas zostawiają swoje psy. Bywa też tak, że właściciele nie przyznają się do swoich psów. W tym przypadku pozostaje kwestia wyegzekwowania prawa.
Kierownik PP w Brześciu Kujawskim
Zgodnie z przepisami prawa właścicielem psa jest osoba, która go karmi.
Z innej materii już informuję, iż na terenie gminy pojawił się czarny bus rzekomo z urzędu imigracyjnego. Jeśli ktoś go zauważy proszę o kontakt.
Wice Wójt Gminy
Na ostatniej sesji jeden z mieszkańców składał wniosek w sprawie poprawy bezpieczeństwa na drodze w Probostwie Dolnym w kierunku Kucerza. Tydzień temu odbyło się spotkanie, na którym ustaliliśmy, iż znak teren zabudowany pozostaje w tym samym miejscu. Celem zwiększenia bezpieczeństwa za znakiem obszar zabudowany zostanie ustawiony znak ograniczenie prędkości 60 km oraz uwaga na pieszych. Dodatkowo wzmożone zostaną patrole drogówki, mogą się więc Państwo spodziewać na tym odcinku mierzenia prędkości.
Radny Włodzimierz Woźniak
Wracając do sprawy przetargów na śmieci, na których byłem obecny. Owszem Groneko w drugim przetargu obniżyło cenę, na co pozwoliła im zmiana specyfikacji. Zejście z ceny nie nastąpiło z dobrego serca Groneko.
Wójt Gminy
W specyfikacji do drugiego przetargu zrezygnowaliśmy jedynie z konieczności instalowania kamer na samochodach.
Sołtys Sołectwa Probostwo Dolne Pan Henryk Góralski
Czy można już coś powiedzieć na temat pojemników na śmieci i ściągalności opłat? Niedługo otrzymamy pojemniki, jaka jest ich żywotność? Może należy brać symboliczną opłatę za ich użyczenie, by w przyszłości kupować nowe kosze.
Chylę czoła i gratuluje LTP za promowanie gminy i utrzymywanie piłki na wysokim poziomie. W lokalnej prasie często promowany jest sport i gmina. Mieszkańcy są zadowoleni z tych artykułów. Dziękuje Panu Jerzemu Chudzyńskiemu za zainteresowanie sprawami gminy i dbanie o dobry wizerunek Lubania w prasie.

Radny Ryszard Szczesny
Odnośnie psów mam informację, iż ludzie najbardziej atakowani są przez nie w godzinach 5-6 rano.
Radny Edward Żychlewicz
Chciałbym zwrócić uwagę i prosić o pomoc w zapewnieniu przejazdu przez autostradę, gdzie po opadach deszczu robi się duże błoto. Trzeba to choć piaskiem podsypać.
Poza tym proszę o informowanie ludzi kiedy zamierza się wyłączyć wodę. Dziś na przykład nikt nie wiedział, że nie będzie wody.
Radny Ryszard Szczesny
Droga w Przywieczerzynie również jest nieprzejezdna, to dosłownie breja. Proszę o jej wyrównanie i podsypanie piaskiem.
Wójt Gminy
Dziękuję wszystkim za przygotowanie i udział w dożynkach gminnych.
Cieszę się z propozycji Kierownika PP zakładającej sprawdzenie w terenie gdzie właściciele psów nie należycie ich pilnują.
Odnośnie dostarczania pojemników na śmieci informuję, iż 1245 metalowych i 1245 plastikowych na suche dotrze do Państwa w najbliższych dniach. Pozostałe 1245 pojemników plastikowych na odpady mokre dostarczymy do 22 października. Myślę, że pojemnik taki będzie służył około 10 lat. Każdy mieszkaniec będzie otrzymywał go w użyczenie. W przypadku zniszczenia pojemnika przez właściciela posesji będzie on musiał go odkupić. Jeśli zniszczenie spowoduje firma odbierająca śmieci to ona dostarczy nowy pojemnik.
Na dzień dzisiejszy trudno mówić o ściągalności opłat za śmieci, ponieważ niektórzy płacą za miesiąc, inni za dwa a jeszcze inni za pół roku. Zdarzają się i tacy, którzy nie płacą wcale. Przygotowaliśmy dla sołtysów kurendy informujące o sposobie odbioru pojemników. W sołectwach skupionych pojemniki zostaną rozwiezione. Z kolei w sołectwach rozrzuconych zostaną złożone u sołtysów skąd mieszkańcy sami będą je odbierać. W związku z tym co powiedziałem proszę sołtysów o pozostanie po sesji celem omówienia organizacji dostarczenia pojemników.
Z innych spraw informuję, iż dnia 1 października mamy odbiór drogi powiatowej Lubanie – Siutkowo. W najbliższym czasie od końca zrobionej drogi do skrzyżowania łączącego powiatówkę z jedynką zostanie nawieziona masa asfaltowa. Powstanie w ten sposób jednolity odcinek drogi.
12 października odbędzie się rajd rowerowy na trasie Włocławek- Gąbinek-Mikanowo- Lubanie- Janowice- Wieniec Zdrój. Rowerzyści będą mieli przystanek w Dworku Janowickim w Kaźmierzewie, gdzie posilą się oraz zwiedzą obiekt.
Kolejna data to dzień 19 października, kiedy to odbędzie się promocja książki przewodniczącej rady gminy Pani Jadwigi Kurant. Zainteresowanych serdecznie zapraszam.
Wice Wójt Gminy
Chciałam powiedzieć kilka słów w sprawie autostrady, z którą męczymy się już trzy lata. Po tym co widzę mogę stwierdzić, że nie zostanie ona skończona. Pracujący na autostradzie chłopaki może są sympatyczni, ale nie do roboty. Wczoraj zgłosiłam zalewanie gminnego rowu, na co Pan inżynier odparł, że interesuje go most, a nie rów. Ciągle jesteśmy z nimi w kontakcie, ale nie możemy ich do niczego zmusić.
Co się tyczy dróg gminnych to chcemy je równać i to robimy. Niestety zdarza się i tak, że pani ustanie autem na środku drogi i nie chce puścić równiarki.
Wójt Gminy
Co do wyłączenia dziś wody na Bodzi to sprawa autostrady.

Innych interpelacji, zapytań i wniosków nie zgłoszono.

Do punktu 13
Przewodnicząca rady gminy Pani Jadwiga Kurant stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany w związku z czym dokonała zamknięcia XXV sesji Rady Gminy Lubanie. Podziękowała serdecznie wszystkim za przybycie i udział w obradach.

Sesja odbyła się w sali Szkoły Podstawowej w Lubaniu i trwała od godz. 10.15 do godz.13.45.

Na tym protokół zakończono.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant

Protokołowała
Inspektor ds. obsługi rady gminy
mgr Aleksandra Bednarek


Protokół Nr XXVI/13
z sesji Rady Gminy Lubanie
odbytej w dniu 8 listopada 2013 roku

Odegrano hymn „ Jeszcze Polska nie zginęła”
Otwarcia obrad dokonała Pani Jadwiga Kurant – Przewodnicząca Rady Gminy witając radnych oraz gości:
Wójta Gminy Pana Sławomira Piernikowskiego,
Zastępcę Wójta Panią Janinę Mierzwicką,
Skarbnika Gminy Panią Grażynę Pruchnicką,
Kierownika Posterunku Policji w Brześciu Kujawskim Pana Henryka Marczewskiego,
Radną Powiatową Panią Jadwigę Molendę,
Księdza Seniora Eugeniusza Lewandowskiego,
Kierowników jednostek organizacyjnych,
Sołtysów oraz wszystkich mieszkańców przybyłych na sesję.

Przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że na stan 15 radnych w sesji bierze udział 14 radnych, co stanowi wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Przewodnicząca rady gminy zaproponowała zmianę porządku obrad polegającą na dodaniu po punkcie 9 punktów następującej treści:
Punktu 10 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia bankowego kredytu długoterminowego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na finansowanie inwestycji pn.” Modernizacja – przebudowa drogi gminnej we wsi Mikanowo B”.
Punktu 11 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia bankowego kredytu długoterminowego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na finansowanie „ Modernizacji – remontu dróg gminnych we wsi Bodzia oraz Kolonia Ustronie”.
W konsekwencji wprowadzenia niniejszej zmiany Interpelacje, wolne wnioski i zapytania oraz Zakończenie obrad przesuną się o dwa punkty w górę.

Przewodnicząca rady gminy przedstawiła porządek obrad, uwzględniający proponowaną zmianę, następującej treści:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Gminy.
5. Przedstawienie informacji o wynikach analizy oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącej Rady Gminy oraz Wójtowi Gminy.
6. Przyjęcie informacji w sprawie stanu realizacji oraz wydatków poniesionych na przebudowę drogi powiatowej Mikanowo-Siutkowo II etap.
7. Podjęcie uchwał w sprawach podatkowych:
a)w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych,
b)w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta określonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla celów obliczenia podatku rolnego.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2013 – 2020.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na 2013 rok.
10. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia bankowego kredytu długoterminowego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na finansowanie inwestycji pn.” Modernizacja – przebudowa drogi gminnej we wsi Mikanowo B”.
11. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia bankowego kredytu długoterminowego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na finansowanie „ Modernizacji – remontu dróg gminnych we wsi Bodzia oraz Kolonia Ustronie”.
12. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
13. Zakończenie obrad

Za przyjęciem porządku obrad w przedstawionym brzmieniu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że porządek obrad XXVI sesji rady gminy został przyjęty.

Do punktu 4
Uwag do protokołu Nr XXV/13 z sesji Rady Gminy Lubanie z dnia 27 września 2013 r. nie zgłoszono.

Za przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych , głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że protokół z XXV sesji Rady Gminy został przyjęty bez poprawek.

Do punktu 5
Przewodnicząca rady gminy przedstawiła analizę oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych Rady Gminy Lubanie.
Wójt gminy przedstawił analizę oświadczeń majątkowych złożonych mu.
Wójt Gminy
Tytułem uzupełnienia dodam, iż przewodnicząca rady gminy oraz wójt gminy swoje oświadczenia majątkowe złożyli Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu

Do punktu 6
Wójt gminy przedstawił informację w sprawie stanu realizacji oraz wydatków poniesionych na przebudowę drogi powiatowej Nr 2902C Siutkowo-Mikanowo – II etap.
Wójt Gminy
Przez dwa lata wykonano ponad 7 km drogi powiatowej na odcinku Mikanowo do granicy z gminą Waganiec. Być może występują na niej jeszcze jakieś niedociągnięcia, które możemy zniwelować korzystając z gwarancji. Myślę, iż nowe rozwiązania organizacji ruchu poprawiają bezpieczeństwo na drodze. Ronda, do których nie byliśmy na początku przekonani zmuszają kierowców do zdjęcia nogi z gazu. Chciałbym podziękować radnym gminy za podjęcie decyzji o udziale finansowym gminy w inwestycji, radnym powiatu za uwzględnienie przedmiotowej drogi w planach inwestycyjnych, zarządowi powiatu za jej budowę oraz powiatowemu zarządowi dróg za prowadzenie nadzoru. Należy podkreślić, iż środki z tzw. schetynówek zostały obcięte na przyszły rok o 50%. Tak wiec nie było by szans na zrobienie drogi w roku wyborczym 2014. Tymczasem mamy nowy odcinek drogi, czego Państwu i sobie gratuluję.
Przewodnicząca Rady Gminy
Dziękuję również panu wójtowi gminy oraz pani wice wójt za troskę jaką wykazywali podczas robót prowadzonych na drodze powiatowej. Bardzo często widoczni byli w terenie czuwając, by wykonawcy należycie realizowali inwestycję. Dziękuję również radnym, szczególnie radnemu z Probostwa Dolnego Panu Włodzimierzowi Woźniakowi oraz Pani Mari Wójcik, którzy również dbali o prawidłowe wykonanie drogi.
Jakkolwiek można uczynić jedną uwagę dotyczącą bezpieczeństwa na rondzie koło P. Podlaskich. Czy możemy liczyć na wprowadzenie tam jakiś zabezpieczeń?                            Wójt Gminy
Wspomniane rondo spełnia wszystkie parametry techniczne. Ciągnik z dwiema przyczepami jak i tir mieszczą się na nim, ponieważ jest to rondo najazdowe gdzie jazda po kostce jest dopuszczalna. Owszem może dojść do sytuacji, w której ktoś zsunie się do rowu, ale na wiosnę zostaną założone barierki. W przypadku barierek może być tak, że ktoś się na nich zatrzyma albo je zahaczy. W związku z nową nawierzchnią ustawionych zostało wiele nowych znaków typu ograniczenie prędkości czy zakaz zatrzymywania, których trzeba przestrzegać. Kilka osób zapłaciło już mandaty za zatrzymywanie się przy linii ciągłej koło sklepu naprzeciw GOK-u.
Radny Wojciech Chrząszcz
Chciałbym zwrócić uwagę na przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną koło Pani Wójcik. Usytuowana na środku przejścia wysepka sprawia, że nie mieści się tam kombajn. Czy coś z tym można zrobić?
Kierownik ZEAS Pani Maria Wójcik
Potwierdzam , że wysepka stanowi problem dla dużych pojazdów. Często widzę jak kierowcy jeżdżą po chodniku, ponieważ nie mogą się zmieścić.
Wójt Gminy
I w tym przypadku parametry techniczne są spełnione, gdyż przejście z wysepką zostało zaprojektowane tak, by mieścił się tam kombajn, który heder ciągnie za sobą. Oczywiście sprawa został już zgłoszona. Moim zdaniem jedyne wyście to skrócić wystające podstawy, ale to kwestia czasu.

Innych uwag nie zgłoszono.

Za przyjęciem informacji głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że informacja w sprawie stanu realizacji oraz wydatków poniesionych na przebudowę drogi powiatowej Nr 2902C Siutkowo-Mikanowo – II etap została przyjęta.

Do punktu 7
Wójt gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych.
Wójt Gminy
Na wstępie podkreślam, iż nie podwyższamy stawek podatków. Z uwagi na pozostawienie podatków na poziomie roku 2013 nie ma konieczności podnoszenia wszystkich uchwał. Wymagane jest jedynie podjęcie uchwały w sprawie podatków od środków transportowych, gdzie stawki się nie zmieniają, jedynie tam gdzie były zapisy treści o liczbie osi trzy dodajemy zwrot „ i więcej”.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XXVI/179/13 w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych.

Wójt gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta określonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla celów obliczenia podatku rolnego.
Wójt Gminy
Podatek rolny również pozostaje bez zmian. Wyjaśniam, iż nikt nie miał zakusów, by podnosić podatki na terenie gminy. Ostatnio niektórzy mieszkańcy otrzymali nowe decyzje podatkowe, które wystawiliśmy po przeprowadzonej na wniosek starosty inwentaryzacji geodezyjnej gruntów i budynków. Przedmiotem inwentaryzacji były działki o powierzchni do hektara. Wcześniej właściciele działek o tej samej powierzchni płacili podatki różnej wysokości, dajmy na to jeden 80 zł drugi 180 zł. Obecnie działki do hektara są działkami budowlanymi, z których działkowcy płacą 0,20 zł od m2 powierzchni, nie jak dotychczas według stawki na podatek rolny. Następna sprawa dotyczy garaży, budynków i szop, za które nierolnicy zapłacą po 2,50 zł od m2 powierzchni. Budynki rolników są zwolnione z tego. W najgorszej sytuacji znaleźli się ci , którzy przekazali swoje gospodarstwa komuś bliskiemu zostawiając sobie małą działkę wraz z garażami, budynkami czy szopami. Teraz jako działkowcy muszą płacić podatek od wymienionych budynków. Zwolnienie nie jest możliwe do zastosowania.
Jedyne co mogę podpowiedzieć działkowcom to wydzierżawienie lub przepisanie budynków synowi czy córce będącym rolnikami. W przypadku budynku w złym stanie najlepsza będzie jego rozbiórka.
Jeśli chodzi o uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta to obecnie obniżamy średnią za 11 kwartałów, dotychczas pod uwagę brane były tylko trzy kwartały. Stawka pozostaje taka sami czyli 45 zł za kwintal. Moim zdaniem wprowadzenie 11 kwartałów do celów podatku rolnego spowoduje, iż cena żyta będzie bardziej stabilna.
Radny Włodzimierz Woźniak
Rzeczywiście uchwaliliśmy stawkę 2,50 zł za m2 budynku, garażu czy szopy. Okazuje się, że mieszkańcy będą teraz płacić za budynki, w których hula wiatr, co ich niewątpliwie boli. Nie jest takie proste jak Pan wójt mówi budynek wydzierżawić rolnikowi i problem mieć z głowy. Przed inwentaryzacją ludzie często nie zgłaszali tych budynków lub zgłaszali je, ale o mniejszej powierzchni. Skoro teraz wiadomo ile naprawdę jest budynków, garaży i szop oraz o ile z tego tytułu będzie więcej wpływów do budżetu, proponuję tak skalkulować stawkę poprzez jej obniżenie, by wpływy były na tym samym poziomie co dotychczas.
Wójt Gminy
Powtarzam, iż nie składałem wniosku o podwyżkę stawek podatkowych. Uwzględniając inflację relatywnie dochody z tego tytułu się nie zwiększają a zmniejszają, ponieważ kolejny rok stawki stoją w miejscu. Nie ma możliwości zwalniania pojedynczych działkowców z płacenia za budynki czy garaże, gdyż zaraz wszyscy będę chcieli zwolnień. Zastanówmy się też, czy chcemy dalej robić drogi i chodniki, czy stosować wszelkie możliwe zwolnienia dla mieszkańców. Moim zdaniem jesteśmy po to, by realizować inwestycje, czego nie da się zrobić bez pieniędzy.

Innych uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XXVI/180/13 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta określonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla celów obliczenia podatku rolnego.

Do punktu 8
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2013 – 2020 przedstawiła Pani Grażyna Pruchnicka - skarbnik gminy.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XXVI/181/13 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2013 – 2020.

Do punktu 9
Projekt uchwały o zmianie uchwały Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu gminy Lubanie na rok 2013 przedstawiła Pani Grażyna Pruchnicka - skarbnik gminy.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XXVI/182/13 o zmianie uchwały Nr XIX/135/12 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na rok 2013.

Do punktu 10
Wójt gminy przedstawił projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia bankowego kredytu długoterminowego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na finansowanie inwestycji pn.” Modernizacja – przebudowa drogi gminnej we wsi Mikanowo B”.
Wójt Gminy
Zmiana niniejszej uchwały wynika z planów inwestycyjnych na lata następne, które to trzeba uwzględnić w wieloletnim planie inwestycyjnym. Staramy się korzystać ze środków zewnętrznych z możliwie największym rozmachem. Niestety środki zewnętrzne nie wpływają od razu, wiec trzeba dysponować środkami własnymi. Informacyjnie dodam, iż boisko Orlik oddaliśmy do użytku we wrześniu 2012 roku a urząd marszałkowski nie przekazał nam jeszcze ostatnich 30.000 zł dofinansowania. Okazuje się, że rozliczenie nastąpi dopiero w I kwartale 2014 roku. Podobnie jest z funduszem drzewkowym, z którego urząd marszałkowski wczoraj dopiero przekazał nam 5 % należnych pieniędzy tj. 9.409,59 zł . Pozostałe nasze środki znajdują się na koncie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i jest to kwota rzędu ponad 131.000 zł. Z udziałem niniejszych środków przebudowaliśmy kanalizację w Probostwie Dolnym.

Uwag do przedstawionego projektu nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 radny ( r. E.Żychlewicz ) wstrzymał się od głosu.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XXVI/183/13 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia bankowego kredytu długoterminowego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na finansowanie inwestycji pn.” Modernizacja – przebudowa drogi gminnej we wsi Mikanowo B”.

Do punktu 11
Wójt gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia bankowego kredytu długoterminowego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na finansowanie „ Modernizacji – remontu dróg gminnych we wsi Bodzia oraz Kolonia Ustronie”.

Uwag do przedstawionego projektu nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 radny ( r. E.Żychlewicz ) wstrzymał się od głosu.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XXVIV/184/13 w sprawie zaciągnięcia bankowego kredytu długoterminowego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na finansowanie „ Modernizacji – remontu dróg gminnych we wsi Bodzia oraz Kolonia Ustronie”.

Do punktu 12
W ramach punktu interpelacje, zapytania i wolne wnioski głos zabrały następujące osoby;
Sołtys Sołectwa Mikanowo A
Mówione było o przebudowie drogi w Mikanowie B, o jaką drogę chodzi?
Wójt Gminy
Chodzi o drogę od torów kolejowych do Pana Biernackiego.
Radny Edward Żychlewicz
Interesuje mnie co oznacza w umowie przetargowej utwardzenie poboczy. Na drodze Kałęczynek-Sarnówka, z tego co wiem, jest ziemia i 10 cm tłucznia, czy pobocze powinno być zagruzowane.
Wójt Gminy
Droga Kałęczynek – Sarnówka na 1500 m pokryta jest masą bitumiczną na szerokości 3,5 m, pobocza mają po 50 cm. Na poboczach maszyną wybrano koryto, które uzupełniono podsypką oraz kamieniem, którego nasypano 10 cm wyżej od asfaltu. Następnie po całym poboczu i kawałkiem asfaltu szedł walec. Na zakończenie wszystko oczyszczono szczotką. Byliśmy na miejscu i obejrzeliśmy drogę i jej pobocza, w dniu odbioru było wszystko dobrze. Póki co droga w obecnym stanie pozostaje do wiosny, jeśli cokolwiek „siądzie” wykonawca będzie musiał usunąć usterki.
Radny Edward Żychlewicz
Jak grubo powinno być nasypane tłucznia?
Wójt Gminy
W tej chwili Panu nie powiem, bo musiałbym sprawdzić to w dokumentacji. Zaznaczam, iż nie robimy dróg byle jak, bo zawsze kładziemy dwie warstwy: wiążącą i ścieralną. Żadna z dróg dotychczas zrobionych się nie rozsypała.
Na zakończenie dziękuję sołtysom za sprawne przeprowadzenie akcji rozprowadzania pojemników na śmieci. Sporo pracy to Państwa kosztowało, także dziękuję za zaangażowanie.
Zapraszam wszystkich na obchody 11 listopada, które rozpoczną się Mszą św. o godz. 10.00 po czym nastąpi przejście na cmentarz pod grób Nieznanego Żołnierza. Na cmentarzu odbędzie się krótki capstrzyk oraz zapalenie zniczy.

Innych interpelacji, zapytań i wniosków nie zgłoszono.

Do punktu 13
Przewodnicząca rady gminy Pani Jadwiga Kurant stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany w związku z czym dokonała zamknięcia XXVI sesji Rady Gminy Lubanie. Podziękowała serdecznie wszystkim za przybycie i udział w obradach.

Sesja odbyła się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu i trwała od godz. 10.00 do godz.12.15.

Na tym protokół zakończono.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant

Protokołowała
Inspektor ds. obsługi rady gminy
mgr Aleksandra Bednarek


Protokół Nr XXVII/13
z sesji Rady Gminy Lubanie
odbytej w dniu 30 grudnia 2013 roku

Odegrano hymn „ Jeszcze Polska nie zginęła”
Otwarcia obrad dokonała Pani Jadwiga Kurant – Przewodnicząca Rady Gminy witając radnych oraz gości:
Wójta Gminy Pana Sławomira Piernikowskiego,
Zastępcę Wójta Panią Janinę Mierzwicką,
Skarbnika Gminy Panią Grażynę Pruchnicką,
Sekretarza Gminy Panią Irenę Mroczkowską,
Kierownika Posterunku Policji w Brześciu Kujawskim Pana Henryka Marczewskiego,
Radną Powiatową Panią Jadwigę Molendę,
Prezesa Lubańskiego Towarzystwa Piłkarskiego Pana Leona Wiśniewskiego,
Prezesów Ochotniczych Straży Pożarnych,
Kierowników jednostek organizacyjnych,
Sołtysów oraz wszystkich mieszkańców przybyłych na sesję.

Przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że na stan 15 radnych w sesji bierze udział 14 radnych, co stanowi wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Uwag do proponowanego porządku obrad nie zgłoszono.

Przewodnicząca rady gminy przedstawiła porządek obrad następującej treści:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Gminy.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie, jako działka Nr 18/8 położonej w m. Probostwo Dolne gm. Lubanie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubanie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2014 rok dla zakładu budżetowego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na terenie gminy Lubanie.
10. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.
11. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubanie w wybranych obszarach sołectw: Lubanie, Mikanowo A, Mikanowo B, Gąbinek, Kucerz, Probostwo Dolne, Probostwo Górne, Siutkówek, Barcikowo, Włoszyca.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2013 – 2020.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na 2013 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2014 – 2020.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2014.
16. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
17. Zakończenie obrad

Za przyjęciem porządku obrad w przedstawionym brzmieniu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że porządek obrad XXVII sesji rady gminy został przyjęty.

Do punktu 4
Uwag do protokołu Nr XXVI/13 z sesji Rady Gminy Lubanie z dnia 8 listopada 2013 r. nie zgłoszono.

Za przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych , głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że protokół z XXVI sesji Rady Gminy został przyjęty bez poprawek.

Do punktu 5
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Wojciech Chrząszcz przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XXVII/185/13 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjne na 2014 rok.

Do punktu 6
Wójt gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie, jako działka Nr 18/8 położonej w m. Probostwo Dolne gm. Lubanie.
Wójt Gminy
Tytułem uzupełnienia dodam, iż do gminy Lubanie zgłasza się wielu inwestorów. Jeden z nich zainteresowany jest postawieniem na wskazanej działce stacji kontroli pojazdów wraz z myjnią samochodową. Moim zdaniem obiekt taki przydałby się na terenie gminy. Oczywiście nie możemy zapewnić, iż do tego dojdzie, ponieważ działka będzie wystawiona do sprzedaży w przetargu nieograniczonym. W związku z tym oferentów może być więcej. Podsumowując sprzedaż działki Nr 18/8 uważam za zasadną.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XXVII/186/13 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie, jako działka Nr 18/8 położonej w m. Probostwo Dolne gm. Lubanie.

Do punktu 7
Wójt gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubanie.
Wójt Gminy
Z posiadanych przeze mnie informacji wynika, iż dla gminy o ilości mieszkańców do 5.000 koszt opracowania takiego planu to kwota rzędu 24.000 zł. Udział finansowy gminy w opracowaniu planu to 15 %. Należy dodać, iż posiadanie planu gospodarki emisyjnej umożliwi staranie się o dofinansowanie na zadania proekologiczne. Rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie ma odbywać się do końca marca 2015 roku.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XXVII/187/13 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubanie.

Do punktu 8
Wójt gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2014 rok dla zakładu budżetowego.
Wójt Gminy
Stawki dotacji przedmiotowych pozostają na poziomie roku 2013. Liczyliśmy na to, iż podłączenie nowych dostawców ścieków pozwoli na zmniejszenie dotacji. Jednakże koszty modernizacji przepompowni oraz innych urządzeń do odbioru ścieków skłoniły nas do pozostawienia stawek dotacji na poziomie roku bieżącego.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XXVII/188/13 w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2014 rok dla zakładu budżetowego.

Do punktu 9
Wójt gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na terenie gminy Lubanie.
Wójt Gminy
Opłata od posiadania psów nie jest niczym nowym, wcześniej funkcjonowała w postaci podatku. Obecnie jej wprowadzenie ma charakter fakultatywny. Moim zdaniem wprowadzenie opłaty od posiadania psów jest zasadne, być może skłoni właścicieli psów do innego podejścia do dbania o swoich pupilów i ich przyrostu w gospodarstwie domowym. Z opłaty byłby zwolniony jeden pies w gospodarstwie domowym oraz dwa psy w gospodarstwie rolnym. Najwięcej problemów występuje z bezdomnymi psami pojawiającymi się na naszym terenie. Niestety nie ma szansy na podpisanie umowy ze schroniskiem. Oferty, które są nam składane zakładają zbyt wysokie stawki za utrzymanie psa. Dla przykładu podam, iż schroniska z Redcza zaoferowało stawkę 1200 zł + VAT za psa do 10 kg oraz 1500 + VAT za psa powyżej 10 kg. Nie możemy sobie na to pozwolić, więc staramy się by psy bezdomne znajdowały właścicieli wśród naszych mieszkańców. Problemowa staje się sytuacja, w której do właściciela ponad 20 psów, w tym kilku suczek, przyjeżdża towarzystwo opieki nad zwierzętami, by załatwiać ich adopcję. W czym my uczestniczymy płacąc za sterylizację. Muszę zaznaczyć, iż warunki adopcji psów są bardzo restrykcyjne. Podjęcie uchwały uważam za zasadne.
Radny Włodzimierz Woźniak
Problem z psami, a raczej właścicielami psów wałęsających się bezpańsko, istniał od zawsze. Moim zdaniem wprowadzenie opłaty niczego nie zmieni, wręcz pogorszy sytuację. Znam dwóch ludzi, którzy zgarniają psy wałęsające się po gminie wyręczając przez to urząd gminy. Teraz będą musieli ponieść z tego tytułu dodatkowe opłaty. Panie wójcie czy jest Pan przygotowany na to, że osoby z dużą ilością psów, po wprowadzeniu opłaty nie uiszczą jej, a psy przyprowadzą pod urząd. Uważam, iż trzeba dobrze się zastanowić nad wprowadzeniem opłaty od posiadania psów.
Radny Władysław Makowski
Według niektórych mieszkańców opłata jest zbyt wysoka i nie rozwiąże problemu. Proponuję obniżyć stawkę do 20 – 25 zł za psa. Przy takiej stawce właściciele psów nie będą czuli się tak pokrzywdzeni. Obniżenie stawki opłaty zapewni też większą ściągalność. Zgłaszam wniosek formalny o obniżenie stawki opłaty od posiadania psów do 20 – 25 zł i proszę o jego przegłosowanie.
Radny Edward Żychlewicz
W projekcie uchwały nie ma mowy o hodowcach psów, czy dotyczyć ich będą zwolnienia z opłaty? Kilku sołtysów zaznacza, że nie będą komornikami i nie będą chodzić po domach, by zbierać za psy. Proszę pozwolić wypowiedzieć się na ten temat sołtysom.
Wójt Gminy
Nie obawiam się, iż ktoś przyprowadzi psy pod urząd. Jeśli chodzi o wniosek radnego Makowskiego to możemy zmniejszyć opłatę i na 5 zł. W takim razie po co w ogóle wprowadzać opłatę. W przypadku sołtysów to nie będą oni komornikami, ponieważ mieszkańcy będą składali deklarację w tym względzie, które zweryfikuje urząd. Możemy nie robić nic. Niech policja zajmie się psami i kara mandatami a urząd ponosi opłaty związane z zapewnieniem psom schronienia.
Organ wykonawczy jakim jest wójt nie zamierza tłamsić kogoś, by uporać się z problemem. Wspólnie z wójtami gmin sąsiednich walczymy, by stworzyć schronisko powiatowe. Problemy są z psami podrzucanymi przez ludzi spoza gminy. Muszę podkreślić, iż pies niedokarmiany pójdzie dalej, dokarmiany zostanie. Osoba, która karmi psa bezdomnego co najmniej trzy dni staje się jego właścicielem. Niestety bywa tak, że ktoś karmi psa przez miesiąc po czym sprawę zgłasza do urzędu, policji i prasy.
Jeszcze raz proszę o rozpatrzenie projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady Gminy
Należy zaznaczyć, iż nie chodzi o likwidację psów i robienie krzywdy właścicielom. Celem wprowadzenie opłaty jest zaprowadzenie porządku w kwestii psów. Jeśli chodzi o hodowców psów to faktycznie projekt uchwały niczego nie wyjaśnia.
Jestem za podjęciem uchwały po naniesieniu poprawki związanej z ustaleniem czy hodowcy psów również ponosić będą opłaty.
Wójt Gminy
Działalność hodowców psów reguluje odrębna ustawa. Jeśli hodowla psów jest zarejestrowana hodowca nie ponosi opłat.
Radny Ryszard Szczesny
Nam przypadło podjęcie decyzji odnośnie wprowadzenia opłaty od posiadania psów. Trzeba zrobić z tym porządek, ponieważ nocami zagryzane są kury, zające. Ciągle docierają do nas zgłoszenia w kwestii psów, więc nie możemy chować głowy w piasek. Na terenie Przywieczerzyna były wręczane mandaty właścicielom psów wałęsających się poza obejściem co zrobiło porządek.
Radny Edward Żychlewicz
Co z przypadkami, w których młodzi ludzie przejęli gospodarstwo od rodziców. Zazwyczaj rodzice pozostają z dziećmi w jednym domu i również mają pieska. Czy dzieci mający 2 psy w gospodarstwie i rodzice mający 1 psa też będą zwolnieni?
Wójt Gminy
W opisanym przez Pana przypadku obie rodziny będą zwolnione.
Kierownik Posterunku Policji w Brześciu Kujawskim
Obowiązek opieki nad zwierzętami spoczywa na wójcie i radzie gminy. Od kilku miesięcy istnieje problem z wałęsającymi się psami, które mają właścicieli oraz z psami bezpańskimi.
Policja jest od tego, by egzekwować ustawę o ochronie zwierząt, stąd mandaty. Najważniejsze, że póki co psy nie atakują dzieci.
Odnosząc się do wypowiedzi dotyczącej przyprowadzania psów pod urząd informuję, iż osoba, która się tego dopuści poniesie odpowiedzialność karną.
Wice Wójt Gminy Pani Janina Mierzwicka
Wprowadzenie opłaty nie ma doprowadzić do pozbycia się psów. Naszym zamiarem jest nauczenie właścicieli psów i kotów dbałości o nie. Zwierzęta powinny być zamknięte w obejściu , a nie bezkarnie wałęsać się poza posesją i straszyć czy gonić ludzi. Zadaniem uchwały jest nauczenie ludzi odpowiedzialności za posiadane zwierzęta. Prawda jest taka, że pies na ulicy powinien mieć założony kaganiec. Z kolei hodowcy zwierząt powinni zarejestrować hodowlę. Pytam się kto tak na terenie naszej gminy postępuje?
Radny Włodzimierz Woźniak
Wprowadzając opłatę w wysokości 50 zł nie nauczymy ludzi odpowiedzialności. Najwięcej jest właścicieli jednego pieska, którzy na biegającego luzem zwierzaka nie reaguje. Takich osób opłata 50 zł nie dotknie, a wiec i niczego nie nauczy. Najrozsądniej byłoby zapewnić egzekwowanie prawa w tej materii przez policję. Jeśli policja ukaże właściciela psa mandatem w wysokości 200 zł to jego sąsiad na pewno zastanowi się czy nie lepiej pilnować swojego zwierzaka.
Wójt Gminy
Dyskusja w temacie trawa bardzo długo. Proszę o podjęcie decyzji i zagłosowanie nad projektem uchwały.
Przewodnicząca Rady Gminy
Zanim przystąpimy do głosowania spytam radnego Pana Władysława Makowskiego czy podtrzymuje wniosek formalny czy go wycofuje.
Radny Władysław Makowski
Wycofuję wniosek formalny.

Innych uwag do przedstawionego projektu nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały głosowało 2 radnych ( r. Szczesny, r. Kurant ), przeciw było 2 radnych ( r. Woźniak, r. Żychlewicz ), 10 radnych wstrzymało się od głosu.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że uchwała w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na terenie gminy Lubanie nie została podjęta.

Do punktu 10
Wójt gminy przedstawił projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.

Uwag do przedstawionego projektu nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XXVII/189/13 o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.

Przewodnicząca rady gminy ogłosiła 15 minutową przerwę.

Do punktu 11
Z uwagi na konieczność zachowania numeracji uchwały w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego gminy uchwała zmieniająca wieloletnią prognozę finansową na lata 2013 – 2020 została przeniesiona do 11 punktu porządku obrad.
Radni nie wyrazili sprzeciwu wobec zmiany kolejności numeracji uchwał.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2013 – 2020 przedstawiła Pani Grażyna Pruchnicka - skarbnik gminy.
Radny Edward Żychlewicz
Interesuje mnie dlaczego w budżecie na 2014 rok nie są ujęte pieniądze na świetlicę w Kałęczynku, a w wieloletniej prognozie finansowej inwestycja jest ujęta.
Skarbnik Gminy
W wieloletniej prognozie finansowej muszą być ujęte wszystkie inwestycje realizowane na przełomie lat. W budżecie na dany rok już nie.

Innych uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XXVII/190/13 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2013 – 2020.

Do punktu 12
Wójt gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubanie w wybranych obszarach sołectw: Lubanie, Mikanowo A, Mikanowo B, Gąbinek, Kucerz, Probostwo Dolne, Probostwo Górne, Siutkówek, Barcikowo, Włoszyca.
Wójt Gminy
Miejscowym planem objęto obszar od jedynki w kierunku wschodnim do Wisły. Witam na sesji współautora projektu planu Pana Zbigniewa Brendę, który odpowie na pytania w sposób fachowy. Długo walczyliśmy, by plan zagospodarowania przestrzennego mógł zostać uchwalony. Jesteśmy jedną z niewielu gmin, której być może uda się plan uchwalić. Należy pamiętać, iż musi on jeszcze zostać zatwierdzony przez wojewodę. Uchwalenie planu dla części gminy wynika z trwającej ciągle budowy autostrady. Poza tym opracowanie planu dla całej gminy jest zadaniem bardzo skomplikowanym i często niewykonalnym. Wiele czasu zajęło uzgodnienie z ministrem terenów rolnych do wyłączenia z produkcji rolnej i przeznaczenie ich pod zabudowę. Obszary wzdłuż dróg zostały wyłączone z produkcji rolnej. Jako rolne pozostały tereny zgłoszone pod zabudowę, ale położone w głębi pól.
Pan Zbigniew Brenda
Prace nad planem zagospodarowania przestrzennego trwały długo ponieważ objęto nim szeroki obszar gminy. Dobrą stroną tego jest fakt objęcia planem dużego obszaru zaś złą, że rodzi to więcej problemów. Problemem było uzyskanie zgód na wyłączenie z produkcji rolnej. Wymogi co do uzyskania wielu zgód wydłuża procedowanie nad planem. Wiele czasu wymagały między innymi uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w sprawie Natury 2000 i Niziny Ciechocińskiej. Plan jest tak opracowany, iż daje dużą gwarancję przyjęcia go przez wojewodę. W terminie 7 dni od dnia uchwalenia, uchwała w raz z dokumentacją musi zostać dostarczona wojewodzie. Wojewoda ma 30 dni na zbadanie planu pod kątem zgodności z prawem po czym dopiero może nastąpić publikacja uchwały. Po 14 dniach od publikacji plan może być stosowany. Jak widać musicie być Państwo cierpliwi.
Rozwiązania planu są wypadkową wielu oczekiwań.
Na zakończenie chciałbym pogratulować Państwu pięknej gminy. Lubanie jest czyste i zadbane, wjeżdżając dziś na parking przed domem kultury poczułem się niczym za granicą.
Radny Wojciech Chrząszcz
Plan mówi o pokryciach dachowych w postaci balchodachówki w kolorze czerwieni, brązu i grafitu. Co z garażami blaszanymi o dachach z blachy ocynkowanej?
Pan Zbigniew Brenda
Garaże blaszane to inna kwestia. Dachy na nich z blachy ocynkowanej będą dopuszczalne.
Przewodnicząca Rady Gminy
Chciałabym dowiedzieć się co oznacza wskaźnik intensywności zabudowy 0,6 do 1,6 zapisany w § 10 pkt 6.
Pan Zbigniew Brenda
Wskaźnik ten oznacza stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni placu. W zapisie zakradł się błąd, ponieważ wskaźnik ten powinien wynosić „od minimum 0,1 do maksimum 0,6„

Innych uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XXVII/191/13 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubanie w wybranych obszarach sołectw: Lubanie, Mikanowo A, Mikanowo B, Gąbinek, Kucerz, Probostwo Dolne, Probostwo Górne, Siutkówek, Barcikowo, Włoszyca.

Wójt Gminy
Dziękuję Państwu za rozważne podejście do projektu uchwały. Jeśli chcemy być gminą rozwojową to musimy takie dokumenty mieć. Dziękuję pracownikom urzędu oraz wykonawcom planu, Pani Sobotka i Panu Bredzie za wysiłek włożony w opracowanie planu.

Do punktu 13
Projekt uchwały o zmianie uchwały Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu gminy Lubanie na rok 2013 przedstawiła Pani Grażyna Pruchnicka - skarbnik gminy.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XXVII/192/13 o zmianie uchwały Nr XIX/135/12 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na rok 2013.

Do punktu 14
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2014 – 2020 przedstawiła Pani Grażyna Pruchnicka - skarbnik gminy.
Wójt gminy przedstawił uchwałę Nr 301/2013 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2014-2020.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XXVII/193/13 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2014 – 2020.

Do punktu 15
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2014 przedstawiła Pani Grażyna Pruchnicka – skarbnik gminy.
Wójt Gminy
Projekt budżetu zakłada stabilność ale i zrównoważony rozwój gminy. W trakcie roku dojdą do budżetu inwestycje jeszcze w nim nie ujęte. Udało się nam dobrnąć do końca roku i wykonać budżet 2013. Myślę, że w przyszłym roku również zdołamy wykonać to co zaplanowaliśmy.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XXVII/194/13 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na lata 2014  

Do punktu 16
W ramach punktu interpelacje, zapytania i wolne wnioski głos zabrały następujące osoby;
Przewodnicząca Rady Gminy
Dobrnęliśmy do końca roku, w którym wydarzyło się wiele dobrego. Należy podkreślić, iż jesteśmy na pierwszym miejscu jako gmina, która złożyła najwięcej wniosków o dofinansowanie z Programu Obszarów Wiejskich. Dobrze również zadziało się w sporcie, ponieważ przeszliśmy do V ligii. Szkoły także pięknie się prezentują, mamy zdolne dzieci. Poradziliśmy sobie ponadto z wdrożeniem w życie nowych przepisów ustawy śmieciowej. Zrobienie tak wielu rzeczy możliwe było dzięki wzajemnej zgodzie oraz roztropnemu zarządzaniu i wydawaniu publicznych pieniędzy przez wójta z pomocą wice wójta, skarbnika oraz innych pracowników urzędu. Miło słyszeć, że jesteśmy jedną z piękniejszych gmin w powiecie. Myślę, że wiele gmin mogło by nas naśladować. Zadowalające efekty osiągamy wspólnym działaniem. Małymi kroczkami potrafimy uszczęśliwić siebie i mieszkańców tak, by żyło się nam jak najlepiej.
Dziękuję za życzenia spływające dla radnych ze szkół, urzędu i innych jednostek organizacyjnych.
Z okazji zbliżającego się Nowego Roku życzę, by był on udany i szczęśliwy. Niech w tym Nowym Roku spełnią się nam plany i zamierzenia. Wszystkiego najlepszego.
Radny Ryszard Szczesny
Nie możemy punktu z pieskami pozostawić bez echa. Proponuję zaczipować psy, co rozwiąże sprawę. O dofinansowanie czipowania można wystąpić np. do koła łowieckiego. Owszem policja pomaga, by psów wałęsających się było jak najmniej to jednak za mało. Psy chodzą bezpańsko całymi stadami. Nie możemy dłużej tego tolerować więc liczę na zrozumienie.
Przewodnicząca Rady Gminy
Zgadzam się z kolegą radnym, iż musimy do sprawy wrócić i znaleźć jakieś rozwiązanie. Może warto sprawdzić, czy z unii nie da się uzyskać dofinansowania na czipowanie?
Radny Andrzej Ulczycki
Wszystkie zwierzęta gospodarskie są numerowane, podobnie należało by zrobić z psami. Czipowanie psów rozwiązało by problem wałęsających się po CPN- ach psów. Rząd coś uchwalił, z czym teraz borykają się ci na najniższym szczeblu. Skoro parlament nakłada na samorząd obowiązki to niech zapewni i pieniądze, by się z nich wywiązać. Nie może tak być, że psy są pod ochroną, a ludzi pozostawia się samym sobie.

Wójt Gminy
Zwracam się z prośbą do sołtysów o pomoc w roznoszeniu nakazów na odpady komunalne. Postaram się Państwu zrekompensować jakoś pracę.
Dziękuję radnym, sołtysom, pracownikom urzędu, prezesom straży, kierownikom jednostek organizacyjnych, kierownikowi posterunku policji, prezesowi LTP za to, że kończymy rok w dobrej atmosferze. Życzę wszystkim, by rok 2014 nie był gorszy. Tych którzy nie świętują na salach zapraszam na pokaz fajerwerków, lampkę szampana i noworoczne życzenia przed urząd gminy o godzinie 23.45.

Innych interpelacji, zapytań i wniosków nie zgłoszono.

Do punktu 17
Przewodnicząca rady gminy Pani Jadwiga Kurant stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany w związku z czym dokonała zamknięcia XXVII sesji Rady Gminy Lubanie. Podziękowała serdecznie wszystkim za przybycie i udział w obradach.

Sesja odbyła się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu i trwała od godz. 10.00 do godz.13.45.

Na tym protokół zakończono.
Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant

Protokołowała
Inspektor ds. obsługi rady gminy
mgr Aleksandra BednarekOpublikował: Jerzy Chudzyński
Publikacja dnia: 13.01.2014
Podpisał: Jerzy Chudzyński
Dokument z dnia: 08.03.2013
Dokument oglądany razy: 6 146
@ws1.kpsi.pl