RSS
A A A
SmodBIP

Zagospodarowanie przestrzenne 2013

 
                                 Prognoza skutków wpływu ustaleń miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego na środowisko dla gminy Lubanie w wybranych obszarach sołectw: Lubanie, Mikanowo A, Mikanowo B, Gąbinek, Kucerz, Probostwo Dolne, Probostwo Górne, Siutkówek, Barcikowo, Włoszyca.

Opracował

Zbigniew Brenda

Włocławek luty 2013 r

1. Wstęp

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne we wszystkich sferach rozwojowych tj., społeczno – gospodarczej, infrastruktury technicznej i ekologicznej (środowiska przyrodniczego) zapewnia powiązanie długookresowego planowania i programowania z procesem realizacji inwestycji oraz przyjmuje za podstawę tych działań zrównoważony rozwój i ład przestrzenny.
Zrównoważony rozwój należy rozumieć jako rozwój społeczno – gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia jaki i przyszłych pokoleń.
Przez ład przestrzenny należy rozumieć takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno – gospodarcze, środowiskowe, kulturowe i kompozycyjno – estetyczne.
Jednym z instrumentów dla tworzenia warunków zrównoważonego rozwoju i ładu przestrzennego, a także uwzględniającego wymagania ochrony środowiska jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

2. Podstawa formalno-prawna
Procedurze oceny oddziaływania na środowisko podlegają prawie wszystkie dokumenty strategiczne sporządzane na różnych szczeblach administracji jeżeli ich przyjęcie, uchwalenie lub realizacja może mieć pośredni lub bezpośredni wpływ na środowisko.
Podstawy formalno – prawne dla przeprowadzonego w prognozie określenia skutków środowiskowych oraz oceny rozwiązań funkcjonalno – przestrzennych i możliwości rozwiązań eliminujących negatywne oddziaływania na środowisko projektu przedmiotowego planu miejscowego stanowią:
Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz.1227 z późn. zm.), która weszła w życie z dniem 15 listopada 2008r.,
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 647 z póżn. zm.),
a także ustanowione na szczeblu międzynarodowym:
Dyrektywa 2001/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów dla środowiska (Dz. Urz. WE L 197 z dnia 21 lipca 2001r.), tzw. Dyrektywa SEA,
Dyrektywa 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003r. w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska (Dz. Urz. WE L 156 z dnia 25 czerwca 2003r.),
Dyrektywa 2003/35/WE parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003r. przewidującej udział społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych planów i programów w zakresie środowiska oraz zmieniającej w odniesieniu do udziału społeczeństwa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości dyrektywy Rady 85/337/EWG i 96/61/WE.
oraz wiele innych ustaw szczególnych i przepisów wykonawczych, z których należy wymienić miedzy innymi:
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 roku; Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012r. poz. 145),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121 poz. 1266 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2010 roku Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.),
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397),
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku wraz z załącznikami (Dz. U. Nr 178 poz. 1841),
Uchwała Sejmiku Województwa Kujawsko Pomorskiego Nr VI/106/11 z dnia 21 marca 2011r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2011.99.793),
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 roku w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. z 2004 r. Nr 229, poz. 2313 z późn. zm.),
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 maja 2005 roku w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, wymagających ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000 (Dz. U. z 2005 roku Nr 94, poz. 795 z późn. zm.),
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 listopada 2002r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 212, poz. 1799),
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1987 r. w sprawie szczegółowych zasad ochrony powierzchni ziemi (Dz. U. Nr 4 poz. 23).

Ponadto uwzględnione zostały warunki określone w pismach Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (pismo nr WOO. 411.156.2012.KB z dnia 2 października 2012 r) oraz piśmie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku (pismo RIGB. 6721.PL.2012z dnia 19 października 2012 r).

Opracowanie niniejsze wykonane zostało jako merytoryczny materiał uzupełniający do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów zdefiniowanych w tytule. Podlega ono wspólnie z projektem planu procedurze wyłożenia do publicznego wglądu.

3.Cel opracowania

Celem opracowania jest prognostyczne określenie zmian i przekształceń środowiska przyrodniczego, jakie mogą być spowodowane realizacją ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Określenie tych zmian, jak również ujawnienie sytuacji konfliktowych, umożliwi eliminację bądź maksymalne ograniczenie negatywnych skutków ingerencji w środowisko przyrodnicze. Będzie to możliwe na etapie ostatecznego definiowania ustaleń planu jak i jego późniejszej realizacji.
Stworzy to również możliwość wypracowania optymalnych rozwiązań pozwalających na zachowanie właściwych parametrów środowiska odniesionych do warunków życia człowieka.

4.Obszar opracowania

Opracowanie obejmuje wyodrębnione obszary w sołectwach: Lubanie, Mikanowo A, Mikanowo B, Gąbinek, Kucerz, Probostwo Dolne, Probostwo Górne, Siutkówek, Barcikowo, Włoszyca wyznaczone zasięgiem planu zagospodarowania przestrzennego. Szczegółowe granice przedmiotowego obszaru określa załącznik graficzny do niniejszego opracowania.
W celu identyfikacji istniejących powiązań przyrodniczych, badaniami objęto dodatkowo tereny otaczające obszary wyznaczone zasięgiem planu. Jest szczególnie ważne ze względu na sąsiedztwo fragmentu doliny Wisły objętego Naturą 2000, Obszaru Chronionego Krajobrazu „Nizina Ciechocińska”, Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Gostynińsko-Włocławskie”, Uzdrowiska Wieniec Zdrój oraz fakt, że analizowane obszary położone są w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych

5.Metoda i zakres opracowania
Na wykonanie dokumentacji złożyły się trzy zasadnicze etapy prac. Pierwszy z nich obejmował analizę dostępnych materiałów i opracowań odnoszących się do analizowanego obszaru oraz problematyki poruszanej w prognozie (spis literatury na końcu opracowania). W szczególności dotyczyło to opracowania ekofizjograficznego dla przedmiotowego obszaru oraz obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta gminy Lubanie
Drugi etap obejmował wizje terenowe mające na celu ogólne rozpoznanie terenu oraz identyfikację potencjalnych zagrożeń i uciążliwości dla środowiska oraz życia człowieka wy . Na tym etapie nawiązano również współpracę z projektantem w zakresie analizy proponowanych funkcji terenu oraz definiowania ich poprzez ustalenia planu.
Etap trzeci to podsumowanie całości prac. Są to wnioski końcowe, określające czas trwania natężenie i zasięg przestrzenny prawdopodobnych zmian w środowisku, spowodowanych wprowadzeniem ustaleń planu. Dokumentacja składa się z części tekstowej i graficznej wykonanej na podkładzie mapowym projektu planu w skali 1:2000.

6. Ocena stanu istniejącego środowiska
6.1 Położenie i rzeźba terenu
Analizowany obszar położony jest na pograniczu dwóch jednostek fizyczno-geograficznych tj. makroregionu Pradolina Toruńsko-Eberswaldzka i Wysoczyzna Kujawska. Takie położenie powoduje, że obszar ten dzieli się na dwie zróżnicowane części: pradolinną część wschodnia z układem trzech teras rzecznych i równiny zalewowej oraz zachodnią - wysoczyznową z glebami wysokich klas bonitacyjnych (glina morenowa).
Powierzchnia wysoczyzny morenowej jest na ogół płaska. Rzeźba powierzchni ożywia się w obrębie zbocza gdzie pojawiają się wcięcia erozyjne w postaci dolinek bocznych. Wspomniana forma zalega na wysokości 87,5 – 92,0 m n.p.m., przyjmując maksymalną rzędną na analizowanym terenie – 97,5 m n.p.m. między Lubaniem i Kazimierzewem. Od zachodniej granicy opracowania teren ustawicznie obniża się, przyjmując na krawędzi wysoczyzny wysokości w granicach 72,0-80,0 m n.p.m. Powierzchnia pradoliny Wisły na badanym obszarze składa się z 3 teras rzecznych i poziomu zalewowego(Wiśniewski, 1976),. Najwyższy poziom terasowy IX, który rozdziela poziom VIII na dwie części, ma wysokość około 72 m n.p.m. – terasa VIII - 67 m n.p.m., terasa VI – 56 m n.p.m. i równina zalewowa – 43-45 m n.p.m. Przejście między poszczególnymi terasami rzecznymi jest wyraźne, a zwłaszcza w równinę zalewową.
Z porównania powyższych danych wynika, że maksymalne deniwelacje powierzchni w obrębie analizowanego terenu dochodzą do 55 m, natomiast w strefie zbocza wysoczyzny, jak również teras rzecznych, osiągają one wartości dochodzące do 15-25 m.

6.2. Geomorfologia i budowa geologiczna
Pod względem geomorfologicznym, jak już wspomniano wyżej, analizowany obszar znajduje się w obrębie dwóch jednostek – wysoczyzny morenowej i pradoliny Wisły. Budowa geologiczna wysoczyzny, w ujęciu schematycznym charakteryzuje się tym, że na powierzchni występuje około 5-cio metrowej miąższości pokład gliny morenowej (maksymalnie do 16 m), pod którym leży podobnej miąższości seria piasków drobnoziarnistych, fluwioglacjalnych, niekiedy przewarstwiona 2-3 centymetrowymi warstewkami mułku ilastego, brunatnego (Wiśniewski, 1976). Poniżej serii piaszczystej zalega drugi pokład gliny morenowej o erozyjnie ściętej powierzchni. Pod gliną występuje dużej miąższości (przekraczającej 15 m) poziom piasku fluwialnego, kończący się w strefie stropowej, zastoiskowymi utworami drobnoziarnistymi - mułkami. Pewnym urozmaiceniem budowy geologicznej jest występowanie na powierzchni górnego poziomu gliny morenowej niewielkiej miąższości (0,5-1,5 m) płatów utworów piaszczystych, jak również w strefie zboczowej wysoczyzny warstwy koluwiów (utwory spływowe). W pierwszym przypadku są to utwory pochodzące z przemycia gliny morenowej i świadczą zarazem o przepływie w strefie krawędziowej wód roztopowych, w drugim zaś są to utwory pochodzące z rozmycia zbocza wysoczyzny. W okolicy Lubania koluwia tworzą strefę szerokości do 0,6 km, pod którą zalegają wody gruntowe.
Dolina Wisły pod Lubaniem składa się z 3 teras pradolinnych i poziomu zalewowego. Najwyższy, dwudzielny poziom terasowy IX (w pobliżu Mikanowa i Lubania i w postaci wyspy w okolicy Kucerza), o wysokości przeciętnej około 72 m n.p.m., ma długość 4 km i szerokość do 0,8 km. i jest zbudowany z gliny morenowej. Glina morenowa często przykryta jest piaskami o różnym składzie mechanicznym i miąższości 1-2 m
Terasa VIII – 67-69 m n.p.m., ciągnie się południkowo pasem o szerokości do 1 km przez cały obszar opracowania. Jest ona zbudowana do głębokości 3,5-4,0 m z piasków drobno- i średnioziarnistych. W wierceniach spągu utworów nie osiągnięto gliny morenowej, ale z sąsiednich obszarów pradoliny wynika, że poniżej zalega poziom gliny, która w niektórych miejscach została wymyta, a pozostałością po niej jest bruk morenowy.
Terasa VI – o wysokości 55-56 m n.p.m., zbudowana jest z warstwowanych piasków i żwirów, których miąższość dochodzić może do 30 m. Budowa geologiczna tej terasy umożliwia eksploatację jej utworów, stąd występujące na jej powierzchni żwirownie i piaskownie. Przykładem może być żwirownia zlokalizowana w miejscowości Gąbiniek, gdzie eksploatuje się kruszywo naturalne dla potrzeb budownictwa i drogownictwa.
Równina zalewowa – 43-45 m n.p.m., w postaci wąskiej listwy towarzyszącej korytu Wisły, o spadku powierzchni zgodnej ze spadkiem zwierciadła rzeki, zbudowana jest od powierzchni z warstwowanych mułków, piasków drobno- i średnioziarnistych (mada), zalegających na utworach fluwialnych i fluwioglacjalnych (piaski o wzrastającym wraz z głębokością składzie mechanicznym).
Na podstawie badań terenowych, badań archiwalnych oraz literatury, stwierdzono że analizowany obszar posiada generalnie korzystne warunki gruntowe dla zabudowy

6. 3. Stosunki wodne
Osią hydrograficzną dla analizowanych terenów jest Wisła. Stanowi ona czynnik drenujący zarówno dla wód powierzchniowych jak i podziemnych. Wraz z budową geologiczną rzeka ta kształtuje sieć wód powierzchniowych i podziemnych.
Sieć wód powierzchniowych o charakterze stałym jest przestrzennie zróżnicowana, ściśle związana z budową geologiczną (warunki infiltracyjne) i morfologią. Na obszarze wysoczyzny morenowej, zbudowanej ze słabo przepuszczalnych glin morenowych, sieć rzeczną tworzą cieki związane z głęboko wciętymi dolinkami erozyjnymi, spływającymi prostopadle do krawędzi wysoczyzny. Górne ich odcinki mają charakter cieków okresowych., co wynika przede wszystkim z zasilania wodami roztopowymi bądź opadowymi, które na skutek złych warunków infiltracyjnych gruntu, są odprowadzane w sposób przyspieszony i do tego krótkotrwały. W dolnych odcinkach zaś, na skutek drenażu I poziomu wód podziemnych, wykazują stały przepływ wód. Dodatkowo odpływ tutaj ułatwiają rowy melioracyjne. Cieki u podnóża zbocza wysoczyzny (teras) tworzą stożki napływowe, w których podczas okresów susz hydrologicznych, „gubią” swe wody.
Nieco inaczej przedstawia się sieć rzeczna i obieg wody na terasach rzecznych. Na wyższych poziomach terasowych (IX, VIII i VI), na skutek dużej przepuszczalności gruntu (utwory piaszczyste), sieć rzeczna jest rzadka. Stanowią ją wyłącznie głęboko wcięte cieki „tranzytowe”, częściowo zasilane przez wody gruntowe.
Na poziomie zalewowym, na który składa się wąska listwa przylegająca do koryta Wisły, funkcjonowanie wód powierzchniowych (rowów) zależy niemal wyłącznie od zjawisk hydrologicznych Wisły.
Sieć wód powierzchniowych na badanych obszarach, jak już wspomniano wyżej, funkcjonuje w sposób dynamiczny wyłącznie podczas wiosennych roztopów, bądź w okresie intensywnych opadów deszczu. Wówczas następuje ich szybki spływ, najpierw po słabo przepuszczalnej powierzchni wysoczyzny ku Wiśle, a następnie w głęboko wciętych dolinkach erozyjnych. Swoisty rodzaj cieków tworzą w tym czasie także drogi i towarzyszące im rowy. W obrębie płaskiej powierzchni wysoczyzny morenowej w okresach wilgotnych mogą tworzyć się tzw. „wymoki”.
Wody powierzchniowe w postaci zbiorników naturalnych, na badanym terenu, nie występują. Ich brak wynika z warunków geologicznych (utwory przepuszczalne teras rzecznych), intensywnego drenażu wód przez Wisłę oraz działalność człowieka polegająca na drenażu wód z zagłębień obszarów wysoczyzny morenowej (utwory nieprzepuszczalne).
Pod względem występowania i właściwości fizykochemicznych, wody podziemne na badanym obszarze dzielą się na wysoczyznowe i terasowe (dolinne). Na obszarze wysoczyzny morenowej występują dwa poziomy wód czwartorzędowych:
I poziom wód gruntowych zalega, w zależności od orografii i lokalnej budowy geologicznej, na głębokości w granicach 5 - 8 m w utworach fluwioglacjalnych pod pierwszym pokładem gliny morenowej. Wody te są pod napięciem hydrostatycznym, stąd ich zwierciadło stabilizuje się w glinie morenowej. Lokalnie, w znacznym oddaleniu od krawędzi wysoczyzny, mogą występować w powierzchniowych utworach piaszczystych tzw. wierzchówki. Przestrzenny układ głębokości zalegania zwierciadła wód przedstawia mapa kwalifikacyjna.
II poziom, zalegający na głębokości 20-22 m w utworach fluwioglacjalnych pod drugim pokładem gliny morenowej. Jego zwierciadło jest również pod napięciem hydrostatycznym i kształtuje się w strefie stropowej pierwszego poziomu gliny morenowej.
Wody podziemne I i II poziomu wodonośnego, silnie są drenowane przez Wisłę. Na skutek pokrycia zbocza wysoczyzny koluwiami, nie ma wyraźnego wypływu wód na powierzchnię w postaci źródeł (w miejscu przecięcia warstwy wodonośnej), lecz w formie spływu śródpokrywowego. Dzięki temu, w zagłębieniach zbocza, a zwłaszcza u jego stóp, tworzą się mokradła (młaki i wysięki) z płytkim zaleganiem wód gruntowych, dającym początek sieci rzecznej stałej i okresowej. Na uwagę zasługuje również fakt ingerencji człowieka w stosunki wilgotnościowe gruntu (także wpływ na wody podziemne) poprzez drenaż wód.
W obrębie równiny zalewowej występuje jeden poziom wód czwartorzędowych, który ma bezpośredni związek hydrauliczny ze zwierciadłem Wisły i w znacznym stopniu wahania jego wód są zależne od zjawisk hydrologicznych rzeki (głównie w pasie przykorytowym). Na badanym terenie poziom ten zalega, w zależności od wysokości terenu, na głębokości w granicach 2-4 m.
Analizowany obszar, pod względem właściwości wodno-budowlanych, charakteryzuje się dobrymi warunkami pod zainwestowanie. Dotyczy to przede wszystkim obszaru wysoczyzny morenowej oraz wyższych poziomów terasowych pradoliny Wisły, gdzie zwierciadło I poziomu wodonośnego zalega głębiej niż 4 m..
Należy wykluczyć spod zabudowy obszary obniżeń terenu tj. erozyjnych den dolinek bocznych, wręcz zachować w niezmienionej strukturze i tym samym zaniechać prac melioracyjnych, degradujących środowisko tzw. hydrokompleksu.
Należy wykluczyć (ograniczyć) zainwestowanie dolnej strefy zbocza wysoczyzny morenowej, którą pokrywają koluwia (płytkie zaleganie zwierciadła wód gruntowych).
W przypadku zainwestowania obszarów zagłębień powierzchni wysoczyzny morenowej, zbudowanej ze słabo przepuszczalnych glin morenowych, należy je dodatkowo zdrenować, bowiem w okresach wilgotnych mogą tworzyć się tam tzw. „wymoki”.

6. 4. Klimat
Analizowany teren posiada klimat, którego ogólne cechy nawiązują do klimatu całej Polski. Według regionalizacji klimatologicznej E. Romera leży w obrębie klimatu Wielkich Dolin, Pod względem warunków anemobarycznych, średnio w ciągu roku najczęściej występuje wiatr z kierunku zachodniego (20 %), południowo-zachodniego (14 %) i północno-zachodniego (11 %). Według danych z Ciechocinka, na wiatr z sektora zachodniego przypada 45 % wszystkich kierunków. Po odliczeniu cisz – (12,3 %) stanowi to ponad 50% wszystkich kierunków. Najrzadziej występuje wiatr z kierunku S (6 %), a z kierunku N i E jest mniej więcej jednakowo reprezentowany (odpowiednio 9 % i 10 %). Tak, więc na tym obszarze przeważa cyrkulacja równoleżnikowa (59 %) nad południkową (41 %).
Ważnym elementem klimatu jest zachmurzenie. Według danych z Ciechocinka średnie miesięczne zachmurzenie w cyklu rocznym jest najmniejsze w czerwcu i stanowi 5,2 pokrycia nieba (w skali 0-10), największe jest w listopadzie i grudniu (7,9), przy średnim rocznym 6,4. Wartości te prawie pokrywają się z wartościami średnimi dla całej Polski. Z kolei średnie dzienne usłonecznienie waha się od 0,8 godzin w grudniu do 7,4 godzin w czerwcu, przy średnim dziennym 4,1 godzin w skali roku. Daje to pewne szanse rozwojowi elektrowni słonecznych.
Średnie miesięczne temperatury powietrza wahają się od -2,5oC w miesiącu najchłodniejszym, tj. w styczniu do 18,5oC a w miesiącu najcieplejszym – lipcu. Średnia roczna amplituda temperatury dla Ciechocinka wynosi, więc 21oC. Absolutne ekstrema temperatury wahały się od -33,3 oC (19 styczeń 1963) do 38,8 oC (12 lipiec 1959). Tylko trzy miesiące zimowe (XII, I, II) posiadają średnie wieloletnie wartości ujemne i tylko trzy miesiące w roku (VI, VII, VIII) są wolne od mrozu. Średnia temperatura roczna (1966-1974) dla okolic Włocławka wynosiła 8,1 oC.
Średnia roczna suma opadów atmosferycznych w Ciechocinku w okresie 1951-1970 wynosiła 528 mm (minimalna 25 mm w marcu i maksymalna 90 mm w lipcu). Podobnie kształtują się średnie wieloletnie sumy opadów atmosferycznych w najbliższym analizowanego terenu i wynoszą od 452 do 581 mm. Suchość klimatu tego obszaru związana jest z faktem jego położenia w „cieniu opadowym” Pojezierza Pomorskiego oraz z niższego położenia nad poziom morza. Wyższe sumy opadów atmosferycznych półrocza letniego (około 62 %) nie rekompensują jednak zwiększonego w tym czasie parowania terenowego. Niskie sumy opadów w połączeniu z suszą glebową miesięcy letnich nie sprzyjają uzupełnieniu zasobów wodnych. Zjawisko tzw. suszy hydrologicznej powtarza się, co kilka- kilkanaście lat i aktualnie trwa, o czym wspomniano wyżej.

6.5 Gleby
Gleby analizowanego obszaru można zaliczyć do trzech zasadniczych grup. Pierwsza z nich to gleby płowe rozwinięte na utworach gliniastych moreny dennej płaskiej. Terytorialnie obejmują one generalnie całą zachodnią i centralną część opracowanego obszaru. Są to gleby urodzajne zaliczane do III klasy bonitacyjnej. Druga grupa to gleby bielicowe rozwinięte na utworach piaszczystych utworach teras rzecznych pradoliny Wisły. Obejmują one swym występowaniem wschodnie fragmenty analizowanego obszaru. Pod względem bonitacyjnym obejmują klasy V – VI.
Trzecia grupa to gleby związane z utworami holoceńskimi takimi jak utwory organogeniczny wypełniające wilgotne zagłębienia terenowy oraz najmłodsze mady rzeczne występujące na terasie zalewowej Wisły. Posiadają one zróżnicowaną wartość bonitacyjną i przydatność rolniczą, stanowią jednak ważny element siedliskowy w strukturze ekologicznej.

6.6 Szata roślinna
Analizowany obszar nie obejmuje kompleksów roślinności zwartej typu leśnego. Dominującym przestrzennie elementem fitocenotycznym jest roślinność związana z gospodarką rolną. Są to więc przede wszystkim jednoroczne rośliny uprawne takie jak zboża i rośliny okopowe, charakterystyczne dla agrocenozy pól uprawnych. W przypadku agrocenozy pól szczególną rolę odgrywają miedze. Stanowią one bardzo interesujące obiekty przyrodnicze jako siedlisko charakterystycznej roślinności posiadającej cechy „endemiczności”.
Innym elementem szaty roślinnej związanej z funkcją rolniczą są sady. W przeważającej mierze są to niewielkie powierzchnie wykorzystywane głównie na potrzeby właścicieli.
Ważną rolę w strukturze ekologicznej pełni roślinność antropogeniczna wykształcona w postaci zieleni towarzyszącej i ozdobnej. Są to zadrzewienia i zakrzewienia stanowiące naturalną oprawę „architektoniczną” dla zabudowań mieszkalnych oraz obiektów użyteczności publicznej. W wielu przypadkach charakteryzują się dużym bogactwem gatunkowym i nieprzeciętnymi walorami estetycznymi.
Podobną rolę pełni również zieleń, a właściwie zadrzewienia występujące w obrębie cmentarza. Oprawa przyrodnicza tego szczególnego miejsca nadaje mu charakterystycznych cech powagi i zadumy.
Bardzo ważnym elementem szaty roślinnej sąsiadującym bezpośrednio z omawianym obszarem jest roślinność związana z doliną rzeki Wisły. Występują tutaj charakterystyczne dla wielkich dolin rzecznych lasy łęgowe oraz zespoły roślinności krzewiastej reprezentowanej przez zarośla wiklinowo łozowe. Pewne fragmenty terasy zalewowej i nadzalewowej zajmują łąki wykształcone na glebach pochodzenia aluwialnego.
Podobną funkcję do roślinności przydomowej, pełni roślinność przyzagrodowa. Tworzą ją zarówno drzewa ozdobne, pojedyncze drzewa owocowe jak również różne gatunki krzewów.
Uzupełnieniem trwałej szaty roślinnej jest zieleń śródpolna. Tworzą ją różno powierzchniowe kompleksy zadrzewień i krzewów. Wśród drzew dominuje topola oraz wierzba polna. Zdarza się również sosna, brzoza, dąb i jesion. Roślinność sródpolna pełni bardzo istotną funkcję jako ostoja dla drobnej fauny a zwłaszcza ornitofauny. Bardzo ważna jest również funkcja krajobrazowa i przeciwerozyjna. Zadrzewienia śródpolne a także inne rodzaje trwałej szaty roślinnej, występującej w obrębie pól uprawnych odgrywają ważną rolę jako czynnik hamujący zjawisko erozji glebowej. Dotyczy to zarówno erozji wodne, na terenach gdzie mamy do czynienia ze zwiększonymi spadkami terenu ja i erozji wietrznej (eolicznej). Dlatego też roślinności śródpolna winna być obiektem ochrony i szczególnej troski użytkowników gruntów ornych.
Istotnym elementem jest również zieleń przydrożna, tworząca ciągi zadrzewień występujące wzdłuż dróg i ulic. Pełni ona ważną funkcję jako ekrany akustyczne, filtr powietrza oraz element estetyczno krajobrazowy.

7. Użytkowanie terenu, funkcjonowanie środowiska oraz zagrożenia
Aktualnie analizowany obszar użytkowany jest w przeważającej części rolniczo, głównie jako grunty orne. W strukturze użytkowania znaczący udział ma również zabudowa mieszkaniowa. Są to przede wszystkim domy mieszkalne o charakterze jednorodzinnym wraz z towarzyszącą im zabudową, na którą składają się garaże, małe budynki gospodarcze itp. Na terenach wsi o zwartej zabudowie pojawiają się również budynki i obiekty o innych funkcjach. Są to więc budynki użyteczności publicznej takie jak szkoła, kościół, urząd gminy, obiekty usługowe itp. Taki typ zabudowy jest charakterystyczny przede wszystkim dla obszaru wsi Lubanie. W obrębie pozostałych wsi o zabudowie rozproszonej zdecydowanie dominuje zabudowa siedliskowa związana z funkcją rolniczą.
Jakość walorów estetyczno krajobrazowych terenów zagospodarowanych pod zabudowę jest zróżnicowana. Są fragmenty bardzo interesujące, gdzie widać dbałość właścicieli o utrzymanie wysokiego standardu estetyki oraz fragmenty gdzie zabudowa jest nieciekawa, często zaniedbana i stanowi negatywny akcent w krajobrazie. Na uwagę zasługuje wieś gminna Lubanie gdzie można znaleźć wiele ładnych i ciekawie zagospodarowanych miejsc stanowiących wyraziste akcenty estetyczno krajobrazowe
Podstawowe elementy wewnętrznego systemu przyrodniczego (ekologicznego) analizowanego obszaru stanowią kompleksy roślinności śródpolnej, przydrożnej oraz roślinność występująca jako towarzysząca i ozdobna przy zabudowania mieszkalnych oraz obiektach użyteczności publicznej. Mimo swego wybitnie antropogenicznego charakteru zespoły tej roślinności stanowią ważną ostoję dla drobnej fauny i flory a także ważne korytarze migracyjne. Agrocenozy pól uprawnych oraz pastwisk stanowią dynamiczną strefę wymiany materii i energii istotną również dla bytowania wielu gatunków zwierząt i roślin.
Zewnętrzny system ekologiczny to przede wszystkim dolina rzeki Wisły objęta ochroną związaną z Naturą 2000 oraz kompleks leśny występujący na południe od analizowanego obszaru. Dolina Wisły wraz ze wspomnianym kompleksem leśnym to ważny element europejskiego korytarza ekologicznego. W północno wschodniej części w rejonie wsi Włoszczyca oraz Mikorzyn znajdują się nieduże płaty leśne, tworzące lokalne węzły ekologiczne.
Aktywnymi powierzchniami biologicznymi są lokalnie występujące oczka wodne, wilgotne zagłębienia w morenie dennej oraz dolinki boczne.
W obrębie analizowanego obszaru można zidentyfikować dwa rodzaje zagrożeń, pochodzenia antropogenicznego oraz naturalne. Do pierwszych z nich można zaliczyć przede wszystkim zagrożenia związane z położonymi w odległości około 2 - 3 km zakładami Anwil. Wiążą się one z zagrożeniem dla higieny atmosfery ze strony emitowanych gazów i pyłów w procesie produkcji. Wprawdzie położenie całego obszaru w stosunku do przeważających kierunków wiatrów jest korzystne, tym niemniej w określonych sytuacjach anemobarycznych (wiatry z sektora południowego) emisja wspomnianych czynników daje o sobie znać. Jeszcze większe zagrożenie wiąże się z ewentualną awarią zbiorników z chlorem i amoniakiem. Należy jednak założyć, że to zagrożenie ma charakter potencjalny.
Bardzo poważne zagrożenie dla wschodnich fragmentów analizowanego obszaru, obejmującego obszar Natura 2000, związane jest z funkcjonowaniem stopnia wodnego we Włocławku. Jego stan techniczny, spowodowany głównie brakiem podparcia kolejnym stopnie zlokalizowanym w rejonie Nieszawy, grozi poważna awarią i w konsekwencji zalaniem dolnych powierzchni terasowych w dolinie Wisły. Pewne zagrożenia związane są również z ewentualną awarią gazociągu Jamał – Europa, a także przebiegiem linii wysokiego napięcia 220 KV
Z pozostałych zagrożeń o charakterze antropogenicznym należy wymienić gospodarkę rolną (nawożenie, środki ochrony roślin), a także nieuporządkowaną do końca gospodarkę wodno ściekową oraz odpadami.
Zagrożenia naturalne to przede wszystkim erozja eoliczna i erozja wodna. Pierwsza z nich może wystąpić w sprzyjających okolicznościach meteorologicznych praktycznie na całym obszarze. Drugi rodzaj erozji, czyli erozja wodna identyfikuje się przestrzennie z terenami o zwiększonych spadkach (powyżej 5%). Zagrożeniem naturalnym jest zagrożenie powodziowe w dolinie Wisły. Zasięg tego zagrożenia wyznacza rzędna 48,80 m.n.p.m dla Q0,5%.

8. Obszary i obiekty chronione
Analizowany obszar od strony wschodniej graniczy od strony wschodniej bezpośrednio z obszarem Natura 2000 pn. Dolina Dolnej Wisły PLB040003 - obszar specjalnej ochrony ptaków oraz Włocławska Dolina Wisły PLH040039 Projekt zaakceptowany prze Komisję Europejską). Północno wschodnie fragmenty znajdują się w obrębie obszaru chronionego krajobrazu „Nizina Ciechocińska” (Uchwała Nr VI/106/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2011 r w sprawie obszarów chronionego krajobrazu). Wspomniany obszar chronionego krajobrazu stanowi otulinę dla Uzdrowiska Ciechocinek. Obydwie formy ochrony wprowadzają określone ograniczenia w zagospodarowaniu przestrzennym, eliminując lokalizację i funkcjonowanie obiektów stanowiących zagrożenia dla środowiska w stopniu niedopuszczalnym dla tych form. Analizowany teren położony jest również w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych „Pradolina Środkowej Wisły” nr zbiornika 220 stanowiącego obszar najwyższej ochrony ONO.
W obrębie przedmiotowego obszaru występują również liczne obiekty kultury materialnej, przede wszystkim w formie stanowisk archeologicznych.

9. Ocena ustaleń zawartych w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego określających warunki gospodarowania przestrzenią oraz działania w zakresie ochrony środowiska.
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zawiera ustalenia w zakresie przeznaczenia terenu (określenia funkcji), zasad kształtowania przestrzeni i ładu przestrzennego, obsługi i zaopatrzenia w infrastrukturę techniczną, obsługi komunikacyjnej oraz zasad ochrony środowiska. Dominująca funkcja związana jest z terenami mieszkaniowymi i mieszkaniowo usługowymi. Uzupełnienie stanowią obiekt związane z produkcją, składami i magazynami. Konieczne było również, z oczywistych względów, wprowadzenie funkcji komunikacyjnej w postaci sieci dróg publicznych kategorii gminnej klasy dróg dojazdowych oraz dróg wewnętrznych.. Plan adaptuje wcześniejsze przesądzenia lokalizacyjne oraz istniejącą zabudowę.
Przedmiotowy dokument w zakresie programowo przestrzennym, z racji bezpośredniego sąsiedztwa, od strony wschodniej, obszaru Natura 2000 (w tym również Włocławska Dolina Wisły), nie przewiduje możliwości lokalizacji funkcji i obiektów mogących mieć znaczący wpływ na środowisko, dla których należy sporządzić raport o oddziaływaniu na środowisko. Dotyczy to całego terenu objętego planem ale przede wszystkim niewielkiego fragmentu oznaczonego symbolem 60 MNR, który położony jest w obrębie obszaru Natura 2000. Biorąc pod uwagę potrzebę ścisłej ochrony środowiska ustalenia planu w § 23 przewidują, że na terenie o symbolu 60 MNR dopuszcza się jedynie adaptację istniejącej zabudowy z obowiązkiem wprowadzenia i zachowania co najmniej 70% powierzchni działki budowlanej jako obszaru biologicznie czynnego. Ustalenia planu zalecają w tym zakresie wprowadzanie nasadzeń zieleni składającej z rodzimych gatunków drzew i krzewów, zgodnie z siedliskiem. W świetle tego zapisu wydaje się, że nie istnieje praktyczne zagrożenie dla obszaru Natura 2000.
Zapisy ustaleń planu zabezpieczają ochronę istniejących zasobów środowiska. Dotyczy to zachowania istniejącej zieleni oraz oczek wodnych z obudową biologiczną a także zabezpieczenia i wykorzystania nadkładu glebowego jaki zostanie zdjęty w trakcie prac budowlanych. Minimalizacja negatywnych skutków jakie poniesie środowisko w wyniku realizacji planu przejawia się również wymogami w zakresie zachowania przestrzeni biologicznie czynnych, które powinny stanowić minimum 30 % powierzchni poszczególnych działek o funkcji produkcyjnej, składów, magazynów oraz usługowej. W przypadku terenów o funkcji mieszkalno usługowej wielkość ta wzrasta nawet do 40 – 50 %. Natomiast dla zabudowy mieszkalnej wskaźnik ten wynosi od 50 do 70% powierzchni działki. Pozwala to nie tylko zachować właściwe proporcje pomiędzy terenami zainwestowanymi a terenami biologicznie czynnymi ale również w sposób praktyczny wzbogacić zasoby środowiska. Ustalenia planu zastrzegają dodatkowo, że w przypadku wszystkich obiektów ich ewentualne oddziaływanie musi zamykać się w granicach władania działką.
Ważnym elementem ustaleń planu są zapisy nakazujące stosowanie materiałów budowlanych oraz rozwiązań architektonicznych wpływających na podniesienie estetyki przestrzeni i krajobrazu.
. W ustaleniach planu przewiduje się pełne rozwiązanie w zakresie gospodarki wodno ściekowej poprzez budowę i rozbudowę istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz gospodarki odpadami, co powinno wyeliminować zagrożenia dla wód podziemnych, czystości powietrza oraz estetyki. Jest to szczególnie ważne z uwagi na fakt, iż analizowany obszar położony jest w strefie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych oraz sąsiaduje bezpośrednio Obszarem chronionego krajobrazu „Nizina Ciechocińska”. Obszarem Natura 2000 oraz z Leśnym Kompleksem Promocyjnym „Lasy Gostynińsko-Włocławskie”
Jak z powyższych rozważań wynika zasadnicze zmiany w wymiarze przestrzennym dotyczyć będą zamiany funkcji rolniczej na tereny produkcyjne, składowe oraz usługowe i mieszkalne. Zmiany te połączone zostaną ze wzbogaceniem ilościowym i jakościowym terenów biologicznie czynnych.
Należy również zaznaczyć, że analizowany dokument jest rozwiązaniem wybranym spośród dwóch propozycji wariantowych. Odrzucony wariant zawierał dużo więcej propozycji związanych z wykorzystaniem dla celów produkcyjnych, przebiegającej przez teren gminy sieci infrastruktury technicznej oraz sąsiedztwa zakładów azotowych Anwil. Analizowany wariant zapewnia relatywnie optymalny kompromis pomiędzy ochroną środowiska, a interesem człowieka, ponieważ nie dopuszcza do rozwoju funkcji stanowiących zagrożenie dla człowieka i środowiska oraz wzbogaca zasoby terenów biologicznie czynnych. Należy również zaznaczyć, że w wymiarze przestrzennym plan ogranicza się generalnie do wskazania pod rozwój terenów już w dużej mierze zainwestowanych, położonych wzdłuż istniejących ciągów komunikacyjnych. Praktycznie będzie to więc realizacja zagospodarowania i zabudowy w systemie „plombowym”. Takie rozwiązanie jest bardzo korzystne ze względu na pozostawienie dużych przestrzeni użytków rolnych i zieleni śródpolnej, stanowiących agrocenozy i biocenozy, pełniących funkcje zaplecza ekologicznego dla wielkiego korytarza ekologicznego doliny Wisły.
W przypadku braku realizacji ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zachowania przedmiotowego obszaru w dotychczasowym użytkowaniu zmiany środowiska warunkowane będą czynnikami naturalnymi głównie takimi jak erozja eoliczna i wodna prowadząca do stopniowej degradacji warstwy glebowej. Zmiany o charakterze antropogenicznym związane będą przed wszystkim z niekontrolowanym inwestowaniem w oparciu o decyzje o warunkach zabudowy, co oczywiście utrudni działania porządkujące oraz zapewnienie realnej i planowej ochrony środowiska.
Ustalenia zawarte w projekcie planu są zgodne z zasadami polityki ekologicznej kraju oraz programami ochrony środowiska na poziomie regionalnym (wojewódzki) i lokalnym (powiatowym). Są również zgodne z wymogami określonymi w przepisach szczegółowych regulujących gospodarowanie zasobami środowiska i jego ochroną

10. Wpływ realizacji ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego na poszczególne elementy środowiska oraz zdrowie człowieka

Rzeźba terenu i krajobraz
Wprowadzenie zabudowy wraz z obiektami jej towarzyszącymi spowoduje zmianę dotychczasowych cech krajobrazowych. Pojawią się zupełnie nowe elementy kubaturowe, przestrzenne i przyrodnicze takie jak budynki i budowle o różnych funkcjach i architekturze, ogrodzenia, ulice o podwyższonym standardzie nawierzchni oraz zieleń towarzysząca. Realizacja nowych inwestycji wiązać się będzie z niezbędnymi pracami niwelacyjnymi, wykopami itp. W wielu przypadkach mogą to być zmiany wyraźne i trwałe, wprowadzające istotne przekształcenia powierzchni; dotyczy to zwłaszcza obiektów produkcyjnych, magazynowych oraz komunikacyjnych. W przypadku zabudowy mieszkalnej należy natomiast oczekiwać podniesienia walorów estetyczno krajobrazowych. Będzie to wynikiem wprowadzenia ładnej architektury budynków mieszkalnych oraz bogactwa gatunkowego roślinności ozdobnej i towarzyszącej. Wymienione zmiany będą miały charakter stały


Geologia
Realizacja systemu infrastruktury podziemnej obejmującej sieć kanalizacyjną, wodociągową, energetyczną itp. a także prace ziemne związane z wykopami fundamentowymi spowodują zmiany w strukturze geologicznej wierzchnich warstw gruntu. Należy oczekiwać, że miejscami obejmą one warstwy zalegające na głębokości rzędu 2 –5 m ppt. Docelowo, w wymiarze przestrzennym będzie to dotyczyło około 10 – 15 % powierzchni całego analizowanego obszaru
Biorąc pod uwagę strukturę geologiczną oraz rzeźbę terenu należy stwierdzić, że wprowadzone zmiany nie będą jednak stanowiły istotnego zagrożenia dla środowiska, jak również nie staną się przyczyną uruchomienia ruchów masowych. Wymienione zmiany będą miały charakter stały i praktycznie nieodwracalny

Gleby
Zmiana funkcji terenu oraz realizacja poszczególnych obiektów i budowli, spowoduje znaczące przekształcenia w istniejącym układzie pedosfery. Można szacować, że około 20 - 30 % powierzchni glebowej zostanie bezpowrotnie utracone w związku z wprowadzeniem trwałej zabudowy (budynki, podjazdy jezdnie, chodniki, parkingi itp.)
Pozostała część powinna być wykorzystana jako siedlisko roślinności przydomowej oraz zieleni towarzyszącej. Należy założyć, że poszczególni inwestorzy wykorzystają również zebrany nadkład glebowy do prac niwelacyjnych i wprowadzenia dodatkowych powierzchni zielonych. Nie wykorzystany nadkład glebowy może być również zagospodarowany do rekultywacji terenów poza obszarem objętym planem. W okresie budowy trzeba liczyć się również z niekorzystnymi zmianami struktury gleby oraz jej zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi oraz różnego rodzaju odpadami. Wymienione zmiany będą miały charakter trwały i nieodwracalny.

Stosunki wodne
Realizacja inwestycji kubaturowych oraz podziemnej infrastruktury technicznej będzie mieć pewien wpływ na stosunki wodne. Dotyczy to w głównej mierze drenującego wpływu systemu kanalizacyjnego, co wpłynie na zwiększenie miąższości warstwy suchej, korzystnej z punktu widzenia posadowienia budynków. Dotyczyć to będzie praktycznie całego analizowanego obszaru. Wzrost powierzchni nieprzepuszczalnej, jaką stanowić będą dachy nowych budynków, jezdnie i chodniki wpłynie na zmniejszenie zasilania wód gruntowych poprzez infiltrację, ponieważ większa część wód opadowych odprowadzana będzie do systemu kanalizacji deszczowej. Proporcjonalnie wzrośnie natomiast spływ powierzchniowy i parowanie
Należy brać pod uwagę, że pojawią się również pewne zagrożenia związane z funkcjonowaniem systemu kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Ewentualne nieszczelności, jakie mogą występować w kolektorach i przyłączach mogą spowodować zanieczyszczenia gruntu i wód gruntowych ściekami. Należy jednak założyć, że są to zagrożenia o charakterze potencjalnym, ponieważ realizacja całego systemu kanalizacyjnego musi gwarantować pełne bezpieczeństwo dla środowiska, a ponadto występujące w podłożu utwory nieprzepuszczalne zagrożenia te praktycznie eliminują; jest to niezwykle istotne ze względu na ochronę zasobów Głównego Zbiornika Wód Podziemnych. Realizacja projektowanych funkcji zwiększy również pobór wód podziemnych zarówno dla celów produkcyjnych, bytowych oraz podlewania przydomowych ogrodów i terenów zielonych. Część wprowadzonych zmian będzie miała charakter stały (drenaże) a inne okresowe.

Powietrze
Podstawowe zagrożenia dla higieny atmosfery związane będą zwiększoną emisją gazów i pyłów pochodzących z urządzeń grzewczych, zainstalowanych w nowych obiektach produkcyjnych, usługowych i mieszkalnych; jakkolwiek pełna realizacja ustaleń planu gwarantuje stosowanie paliw ekologicznych i nieszkodliwych dla środowiska
Kolejnym źródłem emisji gazów i spalin wpływających negatywnie na higienę atmosfery będzie zwiększony ruch pojazdów mechanicznych zarówno w obrębie analizowanego obszaru jak i związanego z przebiegającą w pobliżu autostradą i drogą krajowa nr 1. Innym zagrożeniem jakie się pojawi w wymiarze znacznie większym od obecnego będzie hałas. Jego wzrost związany będzie głównie z ruchem pojazdów mechanicznych Jednak zakładane poziomy hałasu winny mieścić się w normach określonych odpowiednimi przepisami. Wprowadzenie zabudowy kubaturowej na teren dotychczas niezabudowany wpłynie na zmianę niektórych parametrów mikroklimatycznych. Dotyczy to w szczególności zmiany kierunków lokalnych wiatrów oraz temperatury podłoża i powietrza. Zmiany w tym zakresie będą trwałe jednak o niskim poziomie negatywnego oddziaływania.
Na etapie wykonywania prac budowlanych zwiększy się poziom zapylenia i zanieczyszczenia powietrza oraz wzrośnie hałas spowodowany pracą maszyn budowlanych oraz środków transportu. Będą to zmiany i oddziaływania o charakterze krótkookresowym i negatywnym

Szata roślinna
Należy oczekiwać, że realizacja ustaleń planu doprowadzi do wzbogacenia ilościowego i gatunkowego trwałej szaty roślinnej, zgodnie istniejącymi warunkami siedliskowymi. Powinno to być widoczne zwłaszcza w częściach gdzie planowana jest zabudowa mieszkalna. Zgodnie z przyjętymi ustalenia wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej powinien stanowić około 50 - 70% ogólnej powierzchni. Wzrośnie również wskaźnik ilościowy gatunków trwałej szaty roślinnej na pozostałych terenach. Należy założyć, że również tereny ogólnodostępne takie jak ulice będą posiadały odpowiednią oprawę biologiczna. Jest oczywiste, że generalnie zniknie roślinność charakterystyczna dla pól uprawnych i łąk. Jedynie w miejscach gdzie pozostaną niewielkie gospodarstwa będą występować rośliny uprawne. Zmiany w zakresie szaty roślinnej będą miały charakter długookresowy i w sumie pozytywny.

Świat zwierzęcy
Zmiana funkcji terenów rolnych, spowoduje migrację i zanik fauny charakterystycznej dla środowiska pól i łąk. W jej miejsce pojawi się drobna fauna charakterystyczna dla siedlisk ludzkich. Dotyczy to w szczególności ornitofauny oraz drobnych zwierząt charakterystycznych dla niewielkich kompleksów zieleni przydomowej i ulicznej. Wzrost liczby mieszkańców na analizowanym obszarze skutkować będzie zwiększoną penetracją okolicznych terenów w tym zwłaszcza lasów. Będzie to związane ze spacerami niedzielnymi, rekreacją itp. Skutkiem może być migracja bardziej płochliwych zwierząt leśnych. Wzrośnie również zagrożenia dla życia wielu zwierząt związane ze zwiększeniem ruchu kołowego. Zmiany i oddziaływania w tym zakresie będą skumulowane i negatywne. Wydaje się natomiast iż potencjalne zagrożenia dla obszaru Natura 2000 są praktycznie minimalne. Wiąże się to z cechami fizycznymi i środowiskiem tego obszaru. Obejmuje on najniżej położone powierzchnie terasowe oraz bardzo stromą krawędź zbocza doliny. Jest to teren trudno dostępny dla człowieka, podmokły i porośnięty gęstą roślinnością. Powinno to gwarantować niezbędne warunki egzystencjalne dla występującej tam ornitofauny.
Zdrowie człowieka
Ogólnie stan środowiska Lubanie należy uznać za dobry. Aktualnie ilość emitowanych do środowiska zanieczyszczeń nie przekracza dopuszczalnych prawem norm; należy jednak zdawać sobie sprawę, że istnieje potencjalne zagrożenie związane z awarią w zakładach Anwil we Włocławku.
Standardy przyjęte w ustaleniach planu gwarantują utrzymanie tego korzystnego stanu co pozwala stwierdzić, że nie należy przewidywać wzrostu oddziaływania na zdrowie człowieka ze strony projektowanych funkcji.
Realne zagrożenia niesie za sobą jedynie wzrost ruchu pojazdów mechanicznych związany z wprowadzeniem nowych funkcji. Spowodować to może, między innymi, wzrost wypadków drogowych

Wpływ na tereny otaczające i zagrożenia nadzwyczajne
Realizacja ustaleń planu nie powinna spowodować wzrostu zagrożenia dla środowiska w obrębie analizowanego obszaru jak i jego otoczeniu. Pojawić się może ryzyko wystąpienia awarii urządzeń związanych z gospodarką wodno-ściekową, przesyłem gazu, a także zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego i wód podziemnych w wyniku wypadku pojazdów transportujących niebezpieczne dla środowiska substancje (są to jednak zagrożenia nie wynikające z ustaleń planu). Zagrożenia mogą wynikać również z niewłaściwego funkcjonowania urządzeń grzewczych bądź urządzeń związanych z procesami produkcyjnymi. Realizacja ustaleń planu będzie się wiązać ze zwiększoną penetracją nowych mieszkańców na tereny sąsiednie. Dotyczyć to będzie zwłaszcza kompleksów leśnych sąsiadujących z analizowanym obszarem od strony północnej i południowej. Efektem penetracji tego terenu mogą być migracje niektórych zwierząt oraz być może niszczenie szaty roślinnej. Są to jednak zagrożenia występujące również obecnie.

11. Propozycje w zakresie wprowadzenia rozwiązań pozwalających na eliminację bądź zmniejszenie negatywnych wpływów na środowisko

Propozycje w tym zakresie dotyczą przede wszystkim projektowanych powierzchni biologicznie czynnych. Wydaje się, że celowym byłoby wprowadzenie roślinności wielogatunkowej, pełniącej szeroko rozumianą funkcję filtrów ekologicznych oraz stanowiącej elementy ozdobne podnoszące walory krajobrazowe. Dobór roślin i ich cech powinien być powiązany z konkretnym terenem i przypisaną mu funkcją, co pozwoli na optymalne zagospodarowanie przestrzeni i stworzenie odpowiedniego jej „klimatu”. Należy również konsekwentnie egzekwować ustalenia planu odnoszące się do rozwiązań architektonicznych i przestrzennych. Pozwoli to nie tylko na zachowanie ładu ale wpłynie korzystnie na walory estetyczne całego obszaru i jego otoczenia.
W przypadku powierzchni działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkalną zaleca się aby minimalne powierzchnie określone w ustaleniach planu były przyjmowane tylko w sytuacjach wyjątkowych. Zaleca się raczej większe powierzchnie rzędu 1200 – 1500 m2.
W odniesieniu do terenów przewidzianych pod funkcję produkcyjną należy w sposób szczegółowy określić warunki dotyczące rodzaju produkcji, jej wielkości a także zakresu oddziaływania na otoczenie. Nie można w żaden sposób dopuścić do tego aby wprowadzenie tej funkcji wpłynęło negatywnie na tereny otaczającej zabudowy mieszkalnej. Rozwiązania techniczne i budowlane odnoszące się do obiektów produkcyjnych muszą bezwzględnie respektować zakaz realizacji obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi w zasięgu oddziaływania uciążliwości i zagrożeń związanych z procesem technologicznym produkcji.

12. Oddziaływanie transgraniczne

Specyfika położenia analizowanego terenu, wynikająca z bezpośredniego sąsiedztwa obszarów chronionych (Natura 2000, Obszar chronionego krajobrazu „Nizina Ciechocińska”, Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Gostynińsko Włocławskie”), a także zakładanych funkcji powoduje, że możliwe jest jego oddziaływanie na otoczenie. Wpływ ten będzie miał charakter o różnym natężeniu i czasie występowania, a wiązał się będzie przede wszystkim ze zwiększoną penetracją. Może to mieć negatywny wpływ zwłaszcza na awifaunę mającej swoje siedliska w strefie brzegowej lasu sąsiadującego z przedmiotowym obszarem. Wydaję się, jak już wcześniej wspomniano, że wpływ na obszar Natura 2000 powinien być bardzo niewielki głównie z uwagi na jego specyficzne warunki naturalne ograniczające penetrację.

13. Monitoring wpływu realizacji ustaleń planu a środowisko

Monitoring związany z realizacją planu oraz jego wpływem na środowisko powinny prowadzić odpowiednie służby gminne oraz Gminy Lubanie. Stały monitoring powinien być prowadzony z częstotliwością co 1 –2 lata, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Natura 2000. Należy również prowadzić bieżące analizy, które umożliwią, jeśli pojawi się taka potrzeba, wprowadzenie odpowiednich zmian i korekt do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będącego przedmiotem niniejszej analizy.
Do podstawowych wskaźników jakie należy uwzględnić w procedurze monitorowania skutków realizacji ustaleń planu można zaliczyć:
przyrost długości dróg wewnętrznych i ulic (w km w skali roku)
przyrost długości sieci kanalizacyjnej (w km w skali roku)
przyrost długości sieci wodociągowej (w km w skali roku)
przyrost powierzchni terenów zainwestowanych (w ha w ciągu roku)
przyrost powierzchni biologicznie czynnych (w ha w ciągu roku)
zmiany powierzchni terenów użytkowanych rolniczo (w ha w ciągu roku)
pozwolenia na budowę (liczba pozwoleń na budowę domów mieszkalnych w ciągu roku)

14. Wnioski (streszczenie w języku niespecjalistycznym)

Realizacja planu zgodnie z ustaleniami przyjętymi w projekcie skutkować powinna następującymi przekształceniami w środowisku przyrodniczym i strukturze przestrzennej rejonu wsi Lubanie, Mikanowo A, Mikanowo B, Gąbinek, Kucerz, Probostwo Dolne, Probostwo Górne, Siutkówek, Barcikowo, Włoszyca..
- Na całym obszarze objętym planem pojawią się nowe obiekty i budowle,
zmieniające dotychczasowy sposób użytkowania terenu. Wpływać one będą na strukturę architektoniczno przestrzenną. Będzie to wpływ zróżnicowany. Pozytywny objawiający się podniesieniem walorów estetyczno krajobrazowych niektórych fragmentów i negatywny w przypadku gdy nie będą przestrzegane ustalenia planu.
- Zwiększy się ilość terenów zielonych, stanowiących ważny element estetyczny, ekologiczny oraz zdrowotny dla mieszkańców terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową
- Wszystkie zagrożenia związane budową i funkcjonowaniem nowych obiektów będą ograniczone i nie powinny w sposób znaczący pogorszyć stanu istniejącego środowiska. Jeśli jakieś zagrożenia ewentualnie wystąpią to będą miały charakter krótkotrwały.
- Realizacja ustaleń planu nie będzie znacząco oddziaływać na zdrowie ludzi
Niewielkie zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka związane będą jedynie ze wzrostem ruchu pojazdów mechanicznych w obrębie i sąsiedztwie obszarów objętych planem.

Ustalenia planu są zgodne z przepisami prawa odnoszącymi się do środowiska, nie naruszają funkcjonowania obszaru Natura 2000 i Obszaru chronionego krajobrazu „Nizina Ciechocińska’


15. Literatura
1. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Kujawsko - Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku, czerwiec 2003 (obecnie aktualizowany);
2. Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2020, Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Uchwała Nr XLI/586/05 z dnia
12 grudnia 2005r.(obecnie aktualizowana);
3. „Program ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami województwa kujawsko – pomorskiego na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2018,
4. Plan gospodarki odpadami województwa kujawsko - pomorskiego na lata na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023;
5. Poradnik dotyczący gospodarki ściekowej w kontekście wykonywania krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Warszawa 2010.
6. Natura 2000 w planowaniu przestrzennym – rola korytarzy ekologicznych - Mariusz Kistowski, Marcin Pchałek;
7. „Raport o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego w 2011r.” - Inspekcja Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2012r. oraz „Raporty..” z lat wcześniejszych;
8. Przyroda województwa kuj.-pomorskiego, praca zbiorowa, Bydgoszcz 2001 r.,
9. Zarys Nauk Geologicznych. Geologia historyczna E. Passendorfer, Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa1968.
10. Środowisko przyrodnicze w województwie włocławskim, Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Włocławek 1997,
11. Geografia fizyczna Polski, oprac. J. Kondracki, PWN Warszawa, 1988,
12. Geografia Polski - mezoregiony fizyczno- geograficzne, J. Kondracki - PWN 1994
13. Województwo Włocławskie - monografia Regionalna – A. Dylikowa, T. Klatka, Uniwersytet Łódzki, Urząd Wojewódzki Włocławek 1982.
14. Szata roślinna Polski – W. Szafer, PWN Warszawa 1972,
15. Zarys klimatu Polski, A. Woś - Wydawnictwo Naukowe UAM 1995,
16. Roczna ocena jakości powietrza atmosferycznego w województwie kujawsko – pomorskim Bydgoszcz-Toruń-Włocławek 2008,
17. Strona internetowa Ministerstwa Środowiska http://www.mos.gov.pl/
18. Strona internetowa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej http://kzgw.gov.pl/
19. Żurak J., Chomicka G., 1994-96, Inwentaryzacja złóż surowców mineralnych z uwzględnieniem elementów ochrony środowiska na terenie gminy Lubanie Zakład Usług Geologicznych „GEO-WIERT” Kielce.
20. Babiński Z., 2008, Opracowanie ekofizjograficzne dla fragmentu wsi Lubanie, Mikanowo, Gąbinek, Kucerz, Probostwo Dolne, Probostwo Górne, Siutkówek, Barcikowo, Włoszyca.


Uchwała Nr .....................xxx

Rady Gminy Lubanie z dnia .....................

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubanie w wybranych obszarach sołectw: Lubanie, Mikanowo A, Mikanowo B, Gąbinek, Kucerz, Probostwo Dolne, Probostwo Górne, Siutkówek, Barcikowo, Włoszyca

Działając na podstawie art. 18. ust. 2 pkt. 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 3 ust. 1, art. 15 ust.1 i art. 20 ust.1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dziennik Ustaw z 2012 r. poz. 647).

1. po stwierdzeniu zgodności miejscowego planu z ustaleniami obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubanie, zatwierdzonego Uchwałą Nr VIII/59/03 Rady Gminy Lubanie z dnia 10 lipca 2003roku.
2. po rozstrzygnięciu o sposobie realizacji i zasadach finansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy;
3. po rozstrzygnięciu o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu

Rada Gminy Lubanie
Uchwala

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Lubanie w wybranych obszarach sołectw: Lubanie, Mikanowo A, Mikanowo B, Gąbinek, Kucerz, Probostwo Dolne, Probostwo Górne, Siutkówek, Barcikowo, Włoszyca”.

ROZDZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE
§ 1. 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Lubanie w wybranych obszarach sołectw: Lubanie, Mikanowo A, Mikanowo B, Gąbinek, Kucerz, Probostwo Dolne, Probostwo Górne, Siutkówek, Barcikowo, Włoszyca, zwany jest dalej Planem.
2. Planu obejmuje 81 obszarów.
3. Granice obszarów określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Plan składa się z tekstu i załączników:
Załącznik 1 - Rysunek planu w skali 1:2000,
Załącznik 2 – Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji i zasadach finansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy;
Załącznik 3 – Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu.

2. Część tekstowa uchwały zawarta jest w następujących rozdziałach:
Rozdział I Przepisy ogólne.
Rozdział II Ustalenia dla wszystkich terenów objętych planem.
Rozdział III Ustalenia szczegółowe dla poszczególnych obszarów.
Rozdział IV Przepisy końcowe.
3. Przedmiot ustaleń niniejszego planu jest zgodny z zakresem wynikającym z art. 15 ust. 2 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym( z póź. zm.).
§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:
1) drobnej wytwórczości - należy przez to rozumieć działalność gospodarcza związaną z produkcją i rzemiosłem nie stwarzającym uciążliwości dla sąsiednich terenów o innej funkcji np. mieszkaniowej, usługowej lub rekreacyjnej;
2) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię w której może być usytuowana ściana frontowa budynku lub co najmniej 60% jej długości i powierzchni, bez prawa jej przekraczania w kierunku linii rozgraniczającej terenu, w tym również w kierunku linii rozgraniczającej ulicy. Nie dotyczy to elementów architektonicznych takich jak: balkon, wykusz, gzyms, okap dachu, rynna, rura spustowa, podokienniki oraz inne detale wystroju architektonicznego.
3) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;
4) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć planowany rodzaj użytkowania działki lub terenu zgodnie z ustaleniami szczegółowymi, inny niż podstawowe przeznaczenie terenu, który uzupełnia przeznaczenie podstawowe i z nim nie koliduje oraz nie koliduje z innym przeznaczeniem dopuszczalnym zrealizowanym na określonej działce lub terenie wydzielonym liniami rozgraniczającymi. Przeznaczenie dopuszczalne nie może dominować na danej działce lub danym terenie i lokalizowane jest na zasadach określonych w ustaleniach szczegółowych;
5) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć planowany rodzaj użytkowania działki lub terenu, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi, który przeważa lub powinien przeważać na określonej działce lub w terenie wydzielonym liniami rozgraniczającymi, wraz z elementami zagospodarowania uzupełniającego i towarzyszącego, związanymi bezpośrednio z funkcja terenu;
6) rysunku planu - należy przez to rozumieć załącznik graficzny Nr 1 w skali 1:2000, stanowiące integralną część niniejszej uchwały;
7) terenie - należy przez to rozumieć obszar ograniczony liniami rozgraniczającymi różne przeznaczenie lub różne zasady zagospodarowania, jeżeli z treści niniejszej uchwały nie wynika inaczej;
8) uchwale – należy przez to rozumieć Uchwałę Rady Gminy obejmującą ustalenia wymienione w tekście niniejszej uchwały oraz ustalenia określone w załączniku graficznym Nr 1 i rozstrzygnięcia zawarte w załącznikach od Nr 2 do Nr 3;
9) usługach komercyjnych - należy przez to rozumieć wszystkie usługi służące zaspokojeniu potrzeb ludności, również podstawowe, finansowane ze środków niepublicznych, nastawione na zysk, z wyjątkiem usług handlowych realizowanych w obiektach handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 400 m2. Należą tu głównie usługi handlu, gastronomii, rzemiosła, obiekty turystyczne, zamknięte urządzenia sportowe, urządzenia obsługi ludności, w tym prywatne: gabinety lekarskie, przedszkola, szkoły, galerie sztuki, kancelarie prawnicze, pracownie projektowe;
10) usługach podstawowych - należy przez to rozumieć usługi związane z zabezpieczeniem codziennych potrzeb mieszkańców, jak zakup artykułów spożywczych, gospodarstwa domowego, prasy i książek, usługi typu 3 naprawa obuwia, sprzętu gospodarstwa domowego, agencja bankowa, pocztowa, fryzjer, kosmetyczka itp.
Usługi podstawowe nie obejmują usług rzemieślniczo – produkcyjnych i drobnej wytwórczości;

ROZDZIAŁ II
USTALENIA DLA WSZYSTKICH TERENÓW OBJETYCH PLANEM

§ 4. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania
1. Dla obszaru objętego planem ustala się przeznaczenie terenów zawarte w ustaleniach dla poszczególnych obszarów o których mowa w § 1 ust. 2.
2. Tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, wydzielone są na rysunku planu liniami rozgraniczającymi ściśle określonymi.

§ 5. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
1. Ustala się zakaz lokalizacji obiektów mieszkalnictwa o ilości nie dostosowanej do wskaźników o średniej i niskiej intensywności zabudowy,
2. Ogrodzenia:
1) linie ogrodzeń nie mogą przekraczać granicy działki oraz linii rozgraniczającej ulicy lub placu bądź innej linii ustalonej w planie;
2) ogrodzenia działek usytuowanych wzdłuż jednej ulicy powinny stanowić linię ciągłą;
3) ogrodzenia powinny być ażurowe co najmniej powyżej 0.6 m od poziomu terenu, łączna powierzchnia prześwitów umożliwiająca naturalny przepływ powietrza powinna wynosić m.in. 25 % powierzchni ażurowej części ogrodzenia między słupami;
4) bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogą otwierać się na zewnątrz działki;
4.Obowiązuje lokalizacja zabudowy w części działki wyznaczonej nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;
5.Ustala się obowiązek określenia miejsc dla pojemników na odpady stałe umożliwiających wstępną segregację odpadów i łatwy dostęp z drogi celem ich opróżnienia i wywozu.

§ 6. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
1. Na obszarze objętym ustaleniami planu funkcjonują zasady i ograniczenia wynikające z położenia terenów w:
1) Obszarze chronionego Krajobrazu „Nizina Ciechocińska”
2) Europejskiej sieci ekologicznej NATURA 2000 - obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły PLB040003,
3) Projektowanego obszaru Natura 2000 - Włocławska Dolina Wisły PLH040039.
4) obszarze zadania nr 47 – zadnie ponadlokalne realizujące cele publiczne zapisane w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Kujawsko – Pomorskiego – zachowanie korytarzy ekologicznych zapewniających ciągłość między obszarami prawnie chronionymi.
3. Ustala się zakaz wprowadzania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko; z wyłączeniem urządzeń sieci infrastruktury technicznej oraz dróg publicznych;
4.Obowiązuje ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
4. 4. W przypadku odkrycia reliktów archeologicznych obowiązuje wstrzymanie prac do czasu zadokumentowania i wyeksploatowania warstw i obiektów archeologicznych.
5. Ustala się obowiązek uzgodnienia z WKZ wszelkich prac budowlanych na etapie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych dla:
a) obiektów znajdujących się w ewidencji zabytków, z obowiązkiem odtworzenia ich formy przy przebudowie;
b) pozostałych obiektów znajdujących się w ewidencji zabytków.
6. Skreślenie obiektu z rejestru zabytków lub ewidencji zabytków oraz wpis nowych do rejestru zabytków lub do ewidencji zabytków zgodnie z przepisami odrębnymi nie wymaga zmiany ustaleń planu.

§ 8. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych
W obrębie terenów komunikacji, ogólnodostępnej, ustala się zasadę wykorzystywania systemu dróg w ich liniach rozgraniczających, jako podstawowych korytarzy podziemnej i w uzasadnionych sytuacjach nadziemnej infrastruktury technicznej, z zachowaniem wymogów przepisów odrębnych.

§ 9. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik po-wierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów;
1. Ustala się linie zabudowy wg nieprzekraczalnych linii zabudowy od istniejących dróg publicznych zgodnie z rysunkiem planu
2.Ustala się obowiązek zachowania nieprzekraczalnych linii zabudowy dla zabudowy
od nowo projektowanych dróg zgodnie z przepisami szczegółowymi.
3. Ustala się linie zabudowy od terenów lasu zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi
4. Ustala się wskaźniki powierzchni terenu biologicznie czynnego:
1) dla zabudowy mieszkaniowo – usługowej średniej i niskiej intensywności – min.40% powierzchni terenu inwestycji
2) dla zabudowy mieszkaniowej rezydencjalnej z dopuszczeniem nieuciążliwych usług– min.60% powierzchni terenu inwestycji
3) dla zabudowy produkcyjno –usługowej – min.20% powierzchni terenu inwestycji
5. Ustala się wskaźniki powierzchni zabudowy:
1) dla zabudowy mieszkaniowo – usługowej średniej i niskiej intensywności – max.60% powierzchni terenu inwestycji
2) dla zabudowy mieszkaniowej rezydencjalnej z dopuszczeniem nieuciążliwych usług– max.40% powierzchni terenu inwestycji
3) dla zabudowy produkcyjno - usługowej– max. 80% powierzchni terenu inwestycji
6. Ustala się wskaźniki wielkości działki:
1) minimalna powierzchnia działki projektowanej dla zabudowy mieszkaniowo – usługowej średniej i niskiej intensywności 800m 2
2) minimalna powierzchnia działki projektowanej dla zabudowy mieszkaniowej rezydencjalnej z dopuszczeniem nieuciążliwych usług–1500 m2;
3) minimalna powierzchnia działki projektowanej dla zabudowy produkcyjno - usługowej- 1500 m 2

7.Ustala się parametry i gabaryty zabudowy:
1) wysokości
a) budynków mieszkalnych jednorodzinnych (w tym z usługami nieuciążliwymi) i zagrodowych – max. 9,5 m
b) wolnostojących budynków gospodarczych i garażowych - max. 7 m
c) budynków i obiektów usługowych – max. 11 m
d) budowli produkcyjnych –max. 15 m (z wyłączeniem obiektów, urządzeń i infrastruktury telekomunikacyjnej oraz inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej).
2) kształty dachów :
a) na budynkach mieszkalnych jednorodzinnych (w tym z usługami nieuciążliwymi) i zagrodowych – wysokie lub średnio-wysokie;
b) na wolnostojących budynkach gospodarczych i garażowych - średnio-wysokie lub płaskie
c) na budynkach i obiektach usługowych- średnio-wysokie lub płaskie
d) na budynkach i obiektach produkcyjno - usługowych- średnio-wysokie lub płaskie

3) pokrycie dachów: dachówka ceramiczna w kolorze naturalnym, gont bitumiczny, blachodachówka lub blacha płaska w arkuszach – w kolorach: czerwień, brąż, grafit
4) minimalna szerokość elewacji frontowej budynku mieszkalnego lub zagrodowego - 10m

§ 10. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych
1.W obszarze objętym miejscowym planem nie występuje potrzeba ustanawiania granic i sposobów zagospodarowania terenów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów szczególnych w związku z powyższym odstępuje się od określenia granic i sposobów zagospodarowania terenów podlegających ochronie na obszarze objętym planem.
2.Obszar objęty miejscowym planem położony jest poza terenami górniczymi, nie jest narażony na niebezpieczeństwo powodzi oraz nie jest zagrożony osuwaniem się mas ziemnych.

§ 11. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości w terenach przeznaczonych pod zainwestowanie kubaturowe
Zasady i warunki scalenia działek prowadzić zgodnie z przepisami odrębnymi;

§ 12. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy
Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 20 MNR ustala się konieczność sprawdzenia geotechnicznych warunków posadowienia budynków (skarpa);

§ 13. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji
1. Liczbę i miejsce projektowanych zjazdów publicznych i indywidualnych należy uzgodnić z właściwym zarządcą drogi.
2. W projektowanych nie wyznaczonych na rysunku planu drogach, pod warunkiem uzgodnienia miejsca lokalizacji oraz zasad i warunków lokalizacji z właściwym zarządcą drogi, dopuszcza się możliwość lokalizacji:
1) miejsc postojowych w ulicy,
2) obiektów niezbędnych dla obsługi komunikacji (wiaty przystankowe),
3) reklam w liniach rozgraniczających ulic.
3. Ustala się realizację dróg pożarowych, zapewniających dojazd jednostek ratowniczych do istniejących i projektowanych obiektów, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Dopuszcza się realizacje szlaków i ścieżek rowerowych, nie wyznaczonych na rysunku planu, w liniach rozgraniczających dróg.
5. Utrzymuje się istniejące zadrzewienia w liniach rozgraniczających dróg, pod warunkiem uwzględnienia przepisów odrębnych.
6. W przypadku projektowania ulic bez przejazdu ustala się na ich zakończeniu wyznaczyć place umożliwiające wykonanie manewru zawrócenia przez określone grupy pojazdów. Geometria tych placów wg przepisów odrębnych.
7.Ustala się obowiązek zachowania nieprzekraczalnych linii zabudowy dla zabudowy
projektowanej w przedziale:
1) w odległości wynikającej z przepisów odrębnych - w stosunku do granicy działki sąsiedniej;
2) 4,0 - 6,0 m od linii rozgraniczającej z drogą wewnętrzną
3) 6,0 m od linii rozgraniczającej z drogą publiczną gminną,
4) 8,0 - 20 m od linii rozgraniczającej z drogą publiczną powiatową
5) 10,0 - 25 m od linii rozgraniczającej z droga publiczną krajową ,
9.Obowiązuje zabezpieczenie miejsc postojowych w ramach danej działki wg wskaźnika:
1) l miejsce postojowe na jedno mieszkanie i 3 miejsca postojowe na l00 m powierzchni użytkowej usług w zabudowie mieszkalno - usługowej, chyba że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej,
2) l miejsce postojowe na 60 m pow. użytkowej usług lub 3 zatrudnionych w zabudowie usługowej,
3) l miejsce postojowe na 50 m pow. użytkowej obiektów produkcyjno -usługowych.

10. Tereny 33 MNUśr, 34 MNUśr, 35 MNUśr, przylegają bezpośrednio do drogi krajowej Nr 91, Gdańsk – Cieszyn granica państwa dla której w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Kujawsko – Pomorskiego przypisane jest zadanie nr 11 – przebudowa drogi krajowej nr 1(91).
Droga ta posiada klasę techniczną GP o docelowym przekroju jednojezdniowym. Droga ta, docelowo stanowić ma również ciąg alternatywny dla autostrady płatnej A-1.
Tereny, przylegają bezpośrednio do drogi krajowej Nr 91.
Dla terenów 33 MNUśr, 34 MNUśr, 35 MNUśr ustala się:
1) Odległości pomiędzy sąsiednimi skrzyżowaniami powinny być nie mniejsze niż 1000 m w terenie zabudowy i 2000 m poza terenem zabudowy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się pojedyncze odstepy pomiędzy skrzyżowaniami jednak nie mniejsze niż odpowiednio 600 m i 1000 m.
2) Ustala się zakaz lokalizacji i wykonywania zjazdów z. Obsługa komunikacyjna terenów przylgłych do drogi krajowej Nr 91 wyłącznie poprzez wydzieloną w obszarze opracowywanego mpzp komunikację (w tym gminnye drogi zbierająco-rozprowadzające) oraz układ istniejących dróg niższej kategorii.
3) Ustala się wydzielenie wzdłuż drogi krajowej pasów terenu – rezerw pod przyszła rozbudowę drogi krajowej do wielkości normatywnej.
4) Ustala się zakaz umieszczania w pasie drogowym drogi krajowej Nr 91obiektów oraz infrastruktury podziemnej nie związanej z utrzymaniem drogi i zarządzaniem ruchem na niej. Prowadzenie robót możliwe jest wyłącznie za zgodą i na warunkach zarądcy drogi krajowej.
5) W przypadku rozpoczynania nowych zadań inwestycyjnych na obszarach bezpośrednio przyległych do drogi krajowej inwestor zobowiązany jest uwzględnić konieczności zapewnienia odpowiedniej ochrony przeciw wzajemnemu niekorzystnemu oddziaływaniu, głównie w zakresie klimatu akustycznego i drgań. Koszty ochrony akustycznej powinien ponosić inwestor obiektu.

§ 14. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej
W obszarach objętych ustaleniami miejscowego planu w zakresie infrastruktury technicznej
obowiązuje:
1. Utrzymanie istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz uwzględnienie ich przebiegu, a także ich ewentualnych stref ochronnych przy lokalizacji nowych i przebudowie istniejących obiektów. Dopuszcza się przebudowę istniejących sieci i urządzeń, zgodnie z przepisami odrębnymi.
2. Lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury technicznej nie wyznaczonych na rysunku planu, a niezbędnych dla obsługi terenów, głównie w liniach rozgraniczających dróg, w oparciu o projekty budowlane. W uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się lokalizacje sieci i urządzeń infrastrukturalnych w terenach przeznaczonych pod zainwestowanie, zieleń izolacyjną oraz terenach rolnych, leśnych i zadrzewionych.
4. Lokalizacja budowli oraz urządzeń infrastruktury technicznej, związanych lub niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, wymaga zezwolenia stosownego zarządcy drogi.
5. W zakresie zaopatrzenia terenów w wodę:
1) dostawa wody z istniejących ujęć wody istniejącą i projektowaną siecią wodociągową;
2) dopuszcza się rozbudowę istniejących ujęć wody poprzez wykonanie nowych odwiertów zgodnie z wcześniej sporządzonym opracowaniem hydrogeologicznym,
3) dopuszcza się realizację i utrzymanie indywidualnych ujęć wód w przypadku braku sieci wodociągowej, zgodnie z przepisami odrębnymi;
4) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących sieci w zależności od potrzeb;
5) obowiązuje realizacja hydrantów zewnętrznych lub zbiorników przeciwpożarowych zapewniających odpowiednią ilość wody do gaszenia pożarów, zgodnie z przepisami odrębnymi.
6. W zakresie odprowadzenia ścieków sanitarnych:
1) obowiązuje odprowadzenie ścieków bytowych i przemysłowych na oczyszczalnię, siecią kanalizacji sanitarnej;
2) obowiązuje realizacja i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej we wszystkich terenach przeznaczonych pod zainwestowanie
3) po zrealizowaniu kanalizacji sanitarnej, należy do niej podłączyć istniejące obiekty,
4) obowiązuje rozdzielenie istniejącej sieci kanalizacji ogólnospławnej oraz zakaz realizacji nowych sieci kanalizacyjnych jako ogólnospławnych.
7. W zakresie odprowadzenia wód opadowych:
1) obowiązuje realizacja i utrzymanie sieci kanalizacji opadowej, zgodnie z przepisami odrębnymi;
2) obowiązuje oczyszczenie wód przed odprowadzeniem ich do środowiska, zgodnie z przepisami odrębnymi.
8. W zakresie składowania odpadów:
usuwanie i utylizacja odpadów odbywać się będzie z uwzględnieniem selektywnej zbiórki odpadów;
obowiązuje wywóz odpadów na gminne składowisko odpadów;
obowiązuje zakaz składowania odpadów w miejscach do tego nie wyznaczonych.
9. W zakresie zaopatrzenia terenów w ciepło:
1) zaopatrzenie w ciepło odbywać się będzie na bazie kotłowni własnych;
2) obowiązuje zakaz stosowania paliw o wysokiej emisji zanieczyszczeń.
10. W zakresie zaopatrzenia terenów w gaz:
1) zaopatrzenie w gaz w oparciu o planowany gazociąg wysokoprężny i planowaną sieć
2) rozdzielczą od strony istniejących gazociągów
3) gaz jest źródłem zaopatrzenia odbiorców dla celów bytowych i grzewczych;
4) utrzymuje się istniejące sieci gazowe, z możliwością ich rozbudowy i przebudowy w zależności od potrzeb.
11. W zakresie zaopatrzenia terenów w energię elektryczną:
1) dostawa energii elektrycznej siecią średnich napięć 15 KV w wykonaniu kablowym lub napowietrznym; w terenach zwartej zabudowy sieć kablowa.
2) utrzymuje się istniejące obiekty, urządzenia i sieci elektroenergetyczne, z możliwością ich rozbudowy i przebudowy w zależności od potrzeb;
3) obowiązuje realizacja stacji transformatorowych w zależności od potrzeb, na terenach wyznaczonych pod zainwestowanie;
4) wskazana realizacja nowych sieci energetycznych w wykonaniu kablowym i systematyczne kablowanie istniejących sieci napowietrznych.
12. W zakresie zaopatrzenia terenów w sieci teletechniczne:
1) zakłada się :
a) rozbudowanie lub wybudowanie infrastruktury telefonicznej w rejonach, gdzie występują potencjalne potrzeby na te usługi,
b) docelową wymianę napowietrznych linii telekomunikacyjnych na rzecz kanalizacji kablowej (nie zakłada się budowy nowych napowietrznych linii telefonicznych),
c) zaopatrzenie odbiorców w łącza telefoniczne z istniejącej i projektowanej sieci telekomunikacyjnej zgodnie z warunkami technicznymi od właściwego gestora sieci na etapie projektu danego zamierzenia inwestycyjnego,
d) budowę nowych stacji bazowych telefonii komórkowej, w miarę możliwości na działkach wydzielonych lub na obiektach, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi,

§ 15. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów
Ustala się dotychczasowe użytkowanie terenów i obiektów, do czasu ich zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem ustalonym w niniejszym planie.

§ 16. Stawki procentowe na podstawie, których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4
Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.) ustala się wysokość stawki procentowej, o której mowa w art. 36 ust. 4
Wysokość stawki
20% dla terenów nie stanowiących własności Gminy i Skarbu Państwa
1% dla terenów stanowiących własności Gminy i Skarbu Państwa

§ 17. Ustala się zasady zagospodarowania terenów w zakresie obronności i ppoż.
1. Oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne projektować i realizować na obszarze objętym planem z możliwością przystosowania dla potrzeb obrony cywilnej.
2. Obsługa nowych obiektów powstałych w związku ze zmianą przeznaczenia terenów nie może wpływać negatywnie na stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym na istniejącym układzie komunikacyjnym.
3. Ustala się parametry dróg publicznych zgodnie z wymogami obrony cywilnej oraz ochrony przeciwpożarowej.
4. Ustala się zaopatrzenie w wodę do celów gaśniczych z hydrantów naziemnych istniejących i projektowanych.
2. Zapewnia się dojazdy do obiektów (dostęp do działek, budynków i urządzeń z nimi związanych), zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Rozdział III
Ustalenia szczegółowe dla poszczególnych obszarów.

§ 18. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem „1 MNUśr” „2 MNUśr” ,,3 MNUśr” „4 MNUśr” ,,5 MNUśr” ,,6 MNUśr” ,,7 MNUśr” ,,8 MNUśr” „9 MNUśr” „10 MNUśr” „11 MNUśr” „12 MNUśr” „13 MNUśr” „14 MNUśr” „15 MNUśr” „16 MNUśr” „17 MNUśr” „18 MNUśr” „19 MNUśr” „20 MNUśr” „21 MNUśr” „22 MNUśr” „23 MNUśr” „24 MNUśr” „25 MNUśr” „26 MNUśr” „27 MNUśr” „28 MNUśr” „29 MNUśr” „30 MNUśr” „31 MNUśr” „32 MNUśr” „33 MNUśr” „34 MNUśr” „35 MNUśr” „36 MNUśr” „37 MNUśr” „38 MNUśr” „39 MNUśr” „40 MNUśr” „41 MNUśr” „42 MNUśr” „43 MNUśr” „44 MNUśr” „48 MNUśr” ,,58 MNUśr” 61 MNUśr” ,,63 MNUśr ,,64 MNUśr” ,,69 MNUśr” ,,70 MNUśr” ,,71 MNUśr” ,,72 MNUśr” ,,73 MNUśr ustala się:
1.Podstawowe przeznaczenie – budownictwo mieszkaniowo –usługowe niskiej i średniej intensywności realizowane na już wydzielonych działkach oraz na działkach projektowanych
2. dopuszczalne usługi :
1) usługi podstawowe, realizowane jako wbudowane zgodnie z przepisami odrębnymi, za wyjątkiem działek o pow. poniżej 800 m2, na których obowiązuje zakaz lokalizacji usług;
2) Powierzchnia zabudowy usługowej na wydzielonej działce nie może przekraczać 50% całkowitej powierzchni przewidzianej do zabudowy;
3) usługi komercyjne z wykluczeniem usług mogącymi znacząco oddziaływa na środowisko dla których sporządzenie raportu może by lub jest wymagane, za wyjątkiem infrastruktury technicznej, realizowane w parterowych obiektach wolnostojących lub dobudowanych do budynku mieszkalnego, na działkach o min. pow.1000 m 2,
4) drobna wytwórczość nie zakłócająca funkcji mieszkaniowej, na działkach o min. pow.1000 m2;
3. przeznaczenie uzupełniające - komunikacja wewnętrzna wraz z miejscami postojowymi,
4.dopuszcza się możliwość lokalizacji wolnostojącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z garażem, w tym garażem wielostanowiskowym bez działalności usługowej;
5. minimalna powierzchnia działki projektowanej tylko dla zabudowy mieszkaniowej 700m 2
6. Obowiązuje realizacja obiektów drobnej wytwórczości w budynkach parterowych, wolnostojących lub dobudowanych do budynku mieszkalnego, na działkach o min. pow.1000 m2, przy czym pow. ich zabudowy nie może przekraczać 50% pow. przewidzianej do zabudowy na danej działce;
6. Obowiązuje zakaz lokalizacji innych rodzajów usług i drobnej wytwórczości nie wymienionych w punkcie 2.;
7. Istniejące obiekty i ich przeznaczenie utrzymuje się, z możliwością przebudowy na zasadach określonych w przepisach odrębnych;
8. Obiekty zgodnie z przepisami odrębnymi mogą być realizowane wyłącznie na działkach posiadających dostęp do drogi publicznej;
9. Na terenach o których mowa w ust. 1,wprowadza się następujące ustalenia:
1) obowiązek zachowania co najmniej 50% powierzchni działki budowlanej jako obszar biologicznie czynny na działkach bez zabudowy usługowej, na pozostałych terenach minimum 30% powierzchni działki,
2) przy opracowaniu projektu podziału na działki budowlane ustala się obowiązek zapewnienia nowo wydzielonym działkom dostęp do dróg, istniejących lub projektowanych
3) obowiązek zachowania istniejących nieprzekraczalnych linii zabudowy lub projektowanych od nowo powstałych dróg, określonych w rozdziale 2.
4) Dopuszcza się lokalizacje parterowych budynków gospodarczych i garaży, realizowanych jako wolnostojące lub dobudowane do mieszkalnych, zgodnie z przepisami odrębnymi.
10. Ustala się w zakresie obsługi infrastrukturą sieciową podłączenia do sieci zewnętrznych na warunkach określonych przez gestorów sieci.
11. Dojazdy do działek i terenu na warunkach określonych przez zarządcę dróg.
12. Ustala się nakaz przestrzegania ustaleń ogólnych zdefiniowanych w rozdziale 2 określających dodatkowe zasady zagospodarowania terenów oraz warunki dopuszczenia realizacji obiektów i urządzeń przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego.

§ 19. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem „45 MNUśr” ,,46 MNUśr” „47 MNUśr” ,,49 MNUśr” „50 MNUśr” ,,51 MNUśr” „52 MNUśr” „53 MNUśr” „54 MNUśr” „56 MNUśr” „57 MNUśr” „65 MNUśr” „66 MNUśr” „67 MNUśr” ustala się:
1. Podstawowe przeznaczenie – budownictwo mieszkaniowo –usługowe niskiej i średniej intensywności realizowane na już wydzielonych działkach oraz na działkach projektowanych o min. pow.1000 m2,
2. Dopuszcza się usługi podstawowe, realizowane jako wbudowane zgodnie z przepisami odrębnymi, za wyjątkiem działek o pow. minimalnej poniżej 1000 m2; na których obowiązuje zakaz lokalizacji usług;
3. Obowiązuje zakaz lokalizacji innych rodzajów usług;
4. Powierzchnia zabudowy usługowej na wydzielonej działce nie może przekraczać 50% całkowitej powierzchni przewidzianej do zabudowy;
5. Istniejące obiekty i ich przeznaczenie utrzymuje się, z możliwością przebudowy na zasadach określonych w przepisach odrębnych;
6. Obiekty zgodnie z przepisami odrębnymi mogą być realizowane wyłącznie na działkach posiadających dostęp do drogi publicznej;
7. Przeznaczenie uzupełniające komunikacja wewnętrzna wraz z miejscami postojowymi,
8. Dopuszcza się możliwość lokalizacji wolnostojącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z garażem, w tym garażem wielostanowiskowym bez działalności usługowej.
9. Dla terenów o których mowa w ust. 1 wprowadza się zakaz:
1) wprowadzania funkcji nie związanych z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym;
10. Na terenach o których mowa w ust. 1,wprowadza się następujące ustalenia:
1) minimalna powierzchnia działki projektowanej tylko dla zabudowy mieszkaniowej 800m2
2) obowiązek zachowania co najmniej 60% powierzchni działki budowlanej jako obszar biologicznie czynny na działkach bez zabudowy usługowej, na pozostałych terenach minimum 40% powierzchni działki,
3) obowiązek zachowania istniejących nieprzekraczalnych linii zabudowy lub projektowanych określonych w rozdziale 2.
4) Dopuszcza się lokalizacje parterowych budynków gospodarczych i garaży, realizowanych jako wolnostojące lub dobudowane do mieszkalnych, zgodnie z przepisami odrębnymi.
11. Ustala się w zakresie obsługi infrastrukturą sieciową podłączenia do sieci zewnętrznych na warunkach określonych przez gestorów sieci.
12. Dojazdy do działek i terenu na warunkach określonych przez zarządcę dróg.
13. Ustala się nakaz przestrzegania ustaleń ogólnych zdefiniowanych w rozdziale 2 określających dodatkowe zasady zagospodarowania terenów oraz warunki dopuszczenia realizacji obiektów i urządzeń przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego.

§ 20. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem „55 MNUR” ,,68 MNUR” ustala się:
1. Podstawowe przeznaczenie – budownictwo mieszkaniowo –usługowe rezydencjalne realizowane na już wydzielonych działkach oraz na działkach o min. pow. 1000 m 2
2. Dopuszcza się usługi podstawowe, realizowane jako wbudowane zgodnie z przepisami odrębnymi, za wyjątkiem działek o pow. minimalnej poniżej 1500 m2; na których obowiązuje zakaz lokalizacji usług;
3. Obowiązuje zakaz lokalizacji innych rodzajów usług ,
4. Powierzchnia zabudowy usługowej na wydzielonej działce nie może przekraczać 10% całkowitej powierzchni przewidzianej do zabudowy;
5. Istniejące obiekty i ich przeznaczenie utrzymuje się, z możliwością przebudowy na zasadach określonych w przepisach odrębnych;
6. Obiekty zgodnie z przepisami odrębnymi mogą być realizowane wyłącznie na działkach posiadających dostęp do drogi publicznej;
7. Przeznaczenie uzupełniające komunikacja wewnętrzna wraz z miejscami postojowymi,
8. dopuszcza się możliwość lokalizacji wolnostojącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z garażem, w tym garażem wielostanowiskowym bez działalności usługowej.
9. Dla terenów o których mowa w ust. 1 wprowadza się zakaz:
a) wprowadzania funkcji nie związanych z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym;
b) stawiania pełnych ogrodzeń oraz ogrodzeń z prefabrykatów betonowych.
10.Na terenach o których mowa w ust. 1,wprowadza się następujące ustalenia:
a) minimalna powierzchnia działki projektowanej tylko dla zabudowy mieszkaniowej 1000 m 2
b) obowiązek zachowania co najmniej 70% powierzchni działki budowlanej jako obszar biologicznie czynny na działkach bez zabudowy usługowej, na pozostałych terenach minimum 60% powierzchni działki,
c) obowiązek zachowania nieprzekraczalnych linii zabudowy
d) dopuszcza się lokalizacje parterowych budynków gospodarczych i garaży, realizowanych jako wolnostojące lub dobudowane do mieszkalnych, zgodnie z przepisami odrębnymi.
4. Ustala się w zakresie obsługi infrastrukturą sieciową podłączenia do sieci zewnętrznych na warunkach określonych przez gestorów sieci.
5. Dojazdy do działek i terenu na warunkach określonych przez zarządcę dróg.
7. Ustala się nakaz przestrzegania ustaleń ogólnych zdefiniowanych w rozdziale 2 określających dodatkowe zasady zagospodarowania terenów oraz warunki dopuszczenia realizacji obiektów i urządzeń przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego.

§ 21. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem ,,59 PU” ustala się:
1. Przeznaczenie podstawowe - tereny działalności produkcyjnej, składów i magazynów o niskiej intensywności, pod warunkiem, że nie wpłynie to negatywnie w istotny sposób na siedliska przyrodnicze, a także gatunki ptaków oraz ich siedliska które były powodem wyznaczenia obszarów Natura 2000.
2. Przeznaczenie dopuszczalne terenu –drobna wytwórczość
3. Obowiązuje zakaz lokalizacji sortowni odpadów komunalnych i surowców wtórnych;
4. Istniejące obiekty utrzymuje się, z możliwością ich przebudowy i nadbudowy na zasadach określonych w przepisach odrębnych;
5. Obiekty zgodnie z przepisami odrębnymi mogą być realizowane wyłącznie na działkach posiadających dostęp do drogi publicznej;
6. Dopuszcza się realizacje obiektów jako wolnostojących, przy uwzględnieniu przepisów odrębnych;
7. Obowiązuje realizacja budynków jako niskich w rozumieniu prawa budowlanego;
8. Obowiązuje uwzględnienie w projekcie zagospodarowania działki terenów biologicznie czynnych na min 30% pow. działki;
9. Negatywne oddziaływanie inwestycji na środowisko, określone zgodnie z przepisami odrębnymi, nie może przekraczać granicy terenu inwestycji.
10. Obowiązuje realizacja zabezpieczeń środowiska wodno - gruntowego przed zanieczyszczeniami;
11. Obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem infrastruktury technicznej;
12. Na stanowiskach postojowych, placach magazynowych i drogach wewnętrznych obowiązuje realizacja szczelnych nawierzchni ze spadkami zapewniającymi spływ wody opadowej do wpustów kanalizacyjnych z osadnikami błota i łapaczami oleju.
13. Obowiązek realizacji miejsc parkingowych,
14.Ustala się w zakresie obsługi infrastrukturą sieciową podłączenia do sieci zewnętrznych na warunkach określonych przez gestorów sieci.
15.Dojazdy do działek i terenu na warunkach określonych przez zarządcę dróg.
16. Ustala się nakaz przestrzegania ustaleń ogólnych zdefiniowanych w rozdziale 2 określających dodatkowe zasady zagospodarowania terenów oraz warunki dopuszczenia realizacji obiektów i urządzeń przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego

§ 22. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem „62 PU” ustala się tereny działalności produkcyjno - usługowej pod warunkiem, że nie wpłynie to negatywnie w istotny sposób na siedliska przyrodnicze, a także gatunki ptaków oraz ich siedliska które były powodem wyznaczenia obszarów Natura 2000, dopuszcza się:
1.Przeznaczenie podstawowe:
1.1.działalnośc produkcyjna, składowanie i magazynowanie,
1.2.budownictwo usługowe (usługi podstawowe, usługi komercyjne, drobną wytwórczość);
2. Na terenach o których mowa w ust. 1.1. wprowadza się następujące ustalenia
1) Obowiązuje zakaz lokalizacji sortowni odpadów komunalnych i surowców wtórnych;
2) Istniejące obiekty utrzymuje się, z możliwością ich przebudowy i nadbudowy na zasadach określonych w przepisach odrębnych;
3) Obiekty zgodnie z przepisami odrębnymi mogą być realizowane wyłącznie na działkach posiadających dostęp do drogi publicznej;
4) Obowiązuje realizacja budynków jako niskich w rozumieniu prawa budowlanego;
5) Obowiązuje uwzględnienie w projekcie zagospodarowania działki terenów biologicznie czynnych na min 20% pow. działki;
6) Negatywne oddziaływanie inwestycji na środowisko, określone zgodnie z przepisami odrębnymi, nie może przekraczać granicy terenu inwestycji.
7) Obowiązuje realizacja zabezpieczeń środowiska wodno-gruntowego przed zanieczyszczeniami;
8) Obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem infrastruktury technicznej;
3. Na terenach o których mowa w ust. 1.2. wprowadza się następujące ustalenia:
1) dopuszcza się usługi podstawowe, realizowane jako wbudowane zgodnie z przepisami odrębnymi, za wyjątkiem działek o pow. minimalnej 1000 m2; na których obowiązuje zakaz lokalizacji usług;
2) dopuszcza się możliwość lokalizacji usług podstawowych, komercyjnych, realizowanych jako wolnostojące zgodnie z przepisami odrębnymi, na działkach o pow. minimalnej mniejszej niż 800 m2;
3) dopuszcza się możliwość lokalizacji drobnej wytwórczości realizowaną jako wolnostojącą bez zabudowy mieszkaniowej zgodnie z przepisami odrębnymi, na działkach o pow. minimalnej 800 m2;
4. Przeznaczenie uzupełniające komunikacja wewnętrzna wraz z miejscami postojowymi,
5.Istniejące obiekty i ich przeznaczenie utrzymuje się, z możliwością przebudowy na zasadach określonych w przepisach odrębnych;
6.Obiekty zgodnie z przepisami odrębnymi mogą by realizowane wyłącznie na działkach posiadających dostęp do drogi publicznej;
7.Przy opracowaniu projektu podziału na działki budowlane ustala się obowiązek zapewnienia nowo wydzielonym działkom dostęp do dróg, istniejących lub projektowanych
8. Obowiązek zachowania istniejących nieprzekraczalnych linii zabudowy lub projektowanych od nowo powstałych dróg, określonych w rozdziale 2
9. Ustala się w zakresie obsługi infrastrukturą sieciową podłączenia do sieci zewnętrznych na warunkach określonych przez gestorów sieci.
10. Dojazdy do działek i terenu na warunkach określonych przez zarządcę dróg.
11. Ustala się nakaz przestrzegania ustaleń ogólnych zdefiniowanych w rozdziale 2 określających dodatkowe zasady zagospodarowania terenów oraz warunki dopuszczenia realizacji obiektów i urządzeń przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego.

§ 23. 1.Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem „60 MNR” z uwagi na położenie w obszarze Natura 2000 (obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły PLB040003, projektowany obszar Natura 2000, Włocławska Dolina Wisły PLH040039) ustala się:
1.Zachowanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej, z dopuszczeniem adaptacji, celem poprawy standardów funkcjonalno –technicznych budynków, możliwość modernizacji istniejącej zabudowy pod warunkiem, że nie wpłynie to negatywnie w istotny sposób na siedliska przyrodnicze, a także gatunki ptaków oraz ich siedliska które były powodem wyznaczenia obszarów Natura 2000.
2.Obowiązek zachowania co najmniej 70 % powierzchni działki budowlanej jako obszar biologicznie czynny. Na terenie biologicznie czynnym zaleca się dokonywać nasadzeń zieleni składającej się z rodzimych gatunków drzew i krzewów, zgodnie z siedliskiem.

Rozdział IV
Przepisy końcowe.

§ 24. 1. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.
2. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu- stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały
3. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania - stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały
4.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
5.Uchwała, o której mowa w ust. 1, podlega publikacji na stronie internetowej gminy.


Opublikował: Jerzy Chudzyński
Publikacja dnia: 02.01.2014
Podpisał: Jerzy Chudzyński
Dokument z dnia: 13.01.2013
Dokument oglądany razy: 7 080
@ws1.kpsi.pl