RSS
A A A
SmodBIP

Uchwały Rady Gminy 2012

 UCHWAŁA Nr XI/69/12
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 10 lutego 2012 r.

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Lubanie na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 roku Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 roku Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 roku Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 roku Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 roku Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241, z 2010 roku Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106 poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Rady Gminy Lubanie na 2012 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant

Załącznik
do uchwały Nr XI/69/12
Rady Gminy Lubanie
z dnia 10 lutego 2012 roku

PLAN PRACY RADY GMINY LUBANIE NA 2012 ROK

I kwartał

Luty

1.Przyjęcie sprawozdań z działalności Rady Gminy oraz jej Komisji za rok 2011.

2. Zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy i planów pracy Komisji na 2012 rok.

3. Zatwierdzenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2012 rok.

II kwartał

Kwiecień

1. Przyjęcie informacji Komendanta Posterunku Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie za 2011 r.

2. Przyjęcie sprawozdania z działalności GOPS –u za rok 2011 oraz informacji o skali potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

Czerwiec

1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2011 oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.

2. Rozpatrzenie informacji w sprawie wykonania uchwał Rady Gminy oraz interpelacji i wniosków radnych za 2011 rok.

3. Przyjęcie informacji o zakresie działań podjętych w dziedzinie kultury i rozrywki w gminie Lubanie w roku 2011.

III kwartał

Wrzesień
.                                                                                                                                                                     1.Ocena wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2012 roku.

2. Przyjęcie informacji o realizacji zadań w zakresie sportu i rekreacji powierzonych Lubańskiemu Towarzystwu Piłkarskiemu za I półrocze 2012 rok

IV kwartał

Listopad

1.Ustalenie stawek podatków i opłat oraz wniosków do projektu budżetu gminy na 2013 rok.

Grudzień

1. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok.

2. Zatwierdzenie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok.

3. Uchwalenie budżetu gminy Lubanie na rok 2013.

Plan pracy jest dokumentem otwartym i może ulec zmianie w zależności od potrzeb i problemów zgłoszonych w trakcie pracy.

Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga Kurant


UCHWAŁA Nr XI/70/12
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 10 lutego 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy na 2012 rok.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 roku Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 roku Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 roku Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 roku Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 roku Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241, z 2010 roku Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106 poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy na 2012 rok:
1) Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
2) Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,
3) Komisji Budżetu i Finansów w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,
4) Komisji Rolnictwa, Gospodarowania Mieniem Komunalnym i Inwestycji w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącym poszczególnych Komisji.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XI/70/12
Rady Gminy Lubanie
z dnia 10 lutego 2012 roku

Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na 2012 rok

I kwartał

1. Opracowanie sprawozdania z działalności za rok 2011 oraz planu pracy na 2012 rok i przedłożenie do zatwierdzenia Radzie Gminy.

2. Dokonanie oceny funkcjonowania zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży w gminie – ferie 2012.

3. Wysłuchanie informacji dotyczącej organizacji szkół w bieżącym roku szkolnym.

4. Wysłuchanie informacji o formach pracy z uczniami uzdolnionymi w lubańskim gimnazjum.

5. Wysłuchanie informacji dotyczącej nauki dzieci niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Lubaniu.

II kwartał

1. Rozpatrzenie oraz zaopiniowanie informacji o zakresie działań podjętych w dziedzinie kultury i rozrywki w gminie Lubanie w roku 2011.

2. Przyjęcie informacji dotyczącej poziomu nauczania w klasach VI szkół podstawowych i gimnazjum na podstawie testu sprawdzającego z uwzględnieniem kontekstu kształcenia (ucznia, nauczycieli, środowiska, rodziców ).

3. Przyjęcie i zaopiniowanie informacji o stanie przygotowań do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w gminie.

4. Przyjęcie informacji o projekcie ustawy przewidującej zmianę w systemie edukacji w szkołach.

5. Zaopiniowanie kalendarza rozgrywek sportowych w piłce nożnej na poziomie sołectw, gminy i międzygminnym.

6. Ocena realizacji zadań, w zakresie sportu i rekreacji, powierzonych Lubańskiemu Towarzystwu Piłkarskiemu za I półrocze 2012 roku.

III kwartał

1. Przyjęcie informacji o przygotowaniu organizacyjnym do roku szkolnego 2012/2013.

2. Przyjęcie informacji o bieżących problemach występujących w pracy logopedy i pedagoga.

3. Rozpatrzenie informacji o kołach zainteresowań działających przy Gminnym Ośrodku Kultury.

4. Zapoznanie się z pracą przedszkola samorządowego.

IV  kwartał

1. Informacja o przeciwdziałaniu narkomanii i chuligaństwa w placówkach szkolnych.

2. Zapoznanie się z działalnością organizacji młodzieżowych działających w szkołach podstawowych i gimnazjum.

3. Rozpatrzenie informacji dotyczącej pielęgnacji tradycji folklorystycznej i promocji naszej gminy.

4. Zaopiniowanie stawek podatków i opłat oraz wniosków do budżetu gminy na 2013 rok.

Plan pracy jest dokumentem otwartym i może ulec zmianie w zależności od potrzeb i problemów zgłoszonych w trakcie pracy.

Przewodniczący Komisji

Małgorzata Juchniewicz


Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XI/70/12
Rady Gminy Lubanie
z dnia 10 lutego 2012 roku

Plan pracy Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego na 2012 rok.

I kwartał

1.Opracowanie sprawozdania z działalności za rok 2011 oraz planu pracy na 2012 rok i przedłożenie do zatwierdzenia Radzie Gminy.

2. Zaopiniowanie „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii” na 2012 rok.

3. Ocena utrzymania dróg w okresie zimy oraz stanu zakrzaczenia ich poboczy.

4. Przyjęcie informacji dotyczącej funkcjonowania NZOZ „ Intermed”.

II kwartał

1.Analiza funkcjonowania Zakładu Usług Komunalnych Gminy Lubanie – posiedzenie wyjazdowe.


2. Informacja Kierownika Posterunku Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie za 2011 rok.

3. Zaopiniowanie informacji na temat dożywiania dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i Gimnazjum.

III kwartał

1. Rozpatrzenie informacji o działaniach podejmowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców oraz czystości i porządku na terenie gminy w I półroczu 2012 roku.

2. Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o skali potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz sposobach realizacji zadań za I półrocze 2012 roku.

IV kwartał

1. Przyjęcie informacji w sprawie stanu przygotowań do wdrożenia w życie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

2. Zaopiniowanie stawek podatków i opłat na 2013 rok oraz wniosków do projektu budżetu gminy na 2013 rok.

3. Przyjęcie informacji w sprawie stanu przygotowań do zimowego utrzymania dróg.

Plan pracy jest dokumentem otwartym i może ulec zmianie w zależności od potrzeb i problemów zgłoszonych w trakcie pracy.

Przewodniczący Komisji

Ryszard Szczesny


Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XI/70/12
Rady Gminy Lubanie
z dnia 10 lutego 2012 roku

Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2012 rok

I kwartał

1.Opracowanie sprawozdania z działalności za rok 2011 oraz planu pracy na 2012 rok i przedłożenie do zatwierdzenia Radzie Gminy.

2. Przyjęcie informacji o wydatkach poniesionych na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2011/2012.

II kwartał

1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok, ze szczególnym uwzględnieniem:
- kultury ( GOK, GBP ),
- kultury fizycznej i sportu ( LTP ).

2. Rozpatrzenie informacji o źródłach pozyskiwania dochodów w budżecie gminy.

3. Przyjęcie informacji o stanie realizacji inwestycji planowanych do wykonania w roku 2012 oraz inwestycji ujętych w budżecie jako rozpoczęte w 2011 roku.

III kwartał

1. Przyjęcie informacji dotyczącej realizacji wpływów podatkowych do budżetu gminy oraz ewentualnych zadłużeń za I półrocze 2012 roku.

2. Rozpatrzenie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 roku, ze szczególnym uwzględnieniem wykonania planu w placówkach oświatowych.

3. Rozpatrzenie informacji w zakresie stosowania ustawy prawo zamówień publicznych przy wyborze wykonawców oraz przy finansowaniu inwestycji.

IV kwartał

1. Rozpatrzenie potrzeb finansowych zgłaszanych do budżetu gminy na rok 2013 przez szkoły podstawowe, gimnazjum, przedszkole, placówki kultury i sportu.

2. Rozpatrzenie możliwości i kierunków finansowania sportu ze środków budżetowych w roku 2013.

3. Zaopiniowanie stawek podatków i opłat na 2013 rok

4. Zaopiniowanie projektu budżetu na 2013 rok.

I - IV kwartał

1.Opiniowanie projektów uchwał w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok.

2.Opiniowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu.

3.Opiniowanie form finansowania inwestycji własnych gminy.

4. Współpraca z Komisjami stałymi Rady Gminy oraz opiniowanie materiałów przygotowywanych na sesję.

Posiedzenia Komisji odbywać się będą w miarę potrzeb wynikających z nieprzewidzianych spraw związanych z realizacją budżetu gminy. Plan pracy jest dokumentem otwartym i może ulegać zmianom.

Przewodniczący Komisji
Dorota Ciesielska

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XI/70/12
Rady Gminy Lubanie
z dnia 10 lutego 2012 roku

Plan pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarowania Mieniem Komunalnym i Inwestycji na 2012 rok

I kwartał

1.Opracowanie sprawozdania z działalności za rok 2011 oraz planu pracy na 2012 rok i przedłożenie do zatwierdzenia Radzie Gminy.

2. Informacja o działaniach na rzecz uregulowania stosunków wodnych ( melioracja wraz z konserwacją rowów melioracyjnych ).

3. Informacja o pozyskiwaniu zewnętrznych środków na poprawę infrastruktury terenów wiejskich.

4. Przyjęcie informacji w sprawie badań zasobności gleb w składniki mineralne.

5. Zapoznanie się z działalnością ODR prowadzoną na terenie gminy Lubanie przez jej przedstawiciela.

 II kwartał

1.Rozpatrzenie informacji z wykonania budżetu gminy za 2011 rok.

2.Informacja w sprawie realizacji bieżących wniosków Komisji Rolnictwa, Gospodarowania Mieniem Komunalnym i Inwestycji.

3.Udział w organizacji wyjazdu na wystawy rolnicze.

4. Spotkanie z Lekarzem Powiatowym Weterynarii oraz Przewodniczącą KGW.

III kwartał

1.Przyjęcie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 roku.

2.Przyjęcie informacji o wykonaniu zadań inwestycyjno- gospodarczych.

3. Spotkanie z Kierownikiem Agencji Rynku Rolnego i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

IV kwartał

1. Zaopiniowanie stawek podatków i opłat na rok 2013.

2. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy Lubanie na 2013 rok.

Plan pracy jest dokumentem otwartym i może ulec zmianie w zależności od potrzeb i problemów zgłoszonych w trakcie pracy.

Przewodniczący Komisji

Andrzej Ulczycki


UCHWAŁA Nr XI/71/12
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 10 lutego 2012 r.

w sprawie uchwalenia „ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii” na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106 poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 ), art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, Nr 115, poz. 793 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 144, poz. 1175, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 127, poz. 857 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654 i Nr 120, poz. 690 ) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2012 r. poz. 124 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się „ Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii” na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały oraz „ Preliminarz wydatków związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii” na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.
Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant


Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XI/71/12
Rady Gminy Lubanie
z dnia 10 lutego 2012 roku

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Lubanie na 2012 rok

Zadaniem własnym gminy wynikającym z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jest prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oparty o postanowienia ustawy, zmierza do stworzenia praktycznych warunków realizacji działań profilaktycznych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
Zadania ujęte w Gminnym Programie są realizowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, powołaną przez Wójta.
Gmina Lubanie będzie realizowała zadania wynikające z niniejszego Programu w oparciu o dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2012 roku oraz środków pozostałych z lat ubiegłych zaplanowanych w budżecie gminy w wysokości
66.453zł.

I. Cel programu.

Zgodnie z intencją ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciw- działaniu alkoholizmowi gmina Lubanie przyjmuje następujące cele:

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

2. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej, prawnej i socjalnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Rozwój profesjonalnych form pomocy psychologicznej dla dzieci wychowujących się w rodzinach alkoholowych.

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych dla dzieci, młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych.

4. Zapobieganie powstawaniu nowych uzależnień od alkoholu, szczególnie u ludzi młodych. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie Centrum Integracji Społecznej.

7. Kontrola rynku napojami alkoholowymi, zwłaszcza w kontekście przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim.

II. Kierunki działania GKRPA w 2012 roku.

Gmina Lubanie świadoma zagrożeń jakie niesie nadużywanie napojów alkoholowych szczególnie wśród ludzi młodych, w celu eliminacji zjawisk patologii społecznej spowodowanej nadmiernym spożyciem alkoholu, podejmuje następujące działania:

1. Współpracę z placówkami szkolno-oświatowymi polegająca na kształtowaniu świadomości o degradującym działaniu alkoholu oraz na kształtowaniu postaw „ abstynenckich ” wśród dzieci i młodzieży.
2. Współdziałanie ze specjalistyczną służbą zdrowia w zakresie niesienia pomocy lekarskiej ludziom dotkniętym chorobom uzależnienia, jak również mieszkańcom spożywającym alkohol w nadmiernym ilościach.
3. Organizowanie spotkań, szkoleń, pogadanek w środowiskach naszej gminy z udziałem fachowców od problematyki alkoholowej, miedzy innymi przy wykorzystaniu zebrań szkolnych z rodzicami i młodzieżą szkolną.
4. Zwracanie szczególniej uwagi na spotkania organizowane z młodzieżą: dyskoteki, zabawy, spotkania towarzyskie. Propagowanie tradycji trzeźwości.
5. Prowadzenie analiz stopnia uzależnienia mieszkańców od alkoholu.
6. Zajmowanie się organizowaniem czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez dofinansowanie kolonii, obozów i innych form wypoczynku. Finansowanie pogadanek i prelekcji przeprowadzanych w szkołach na temat szkodliwości spożywania alkoholu.
7. Zapobieganie i przeciwdziałanie popełnianiu przestępstw na terenie gminy w stanie nietrzeźwości poprzez współdziałanie z policją.
8. Kierowanie osób uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe. W przypadkach trudnych występowanie do sądu o leczenie odwykowe zamknięte.
9. Zakupienie do punktu konsultacyjno-informacyjnego fachowej literatury dotyczącej problematyki alkoholowej.
10. Finansowanie kursów, szkoleń itp. dla osób zajmujących się problematyką alkoholową.

III. Diagnoza problemów alkoholowych w gminie.

Styl życia uważany jest za główny czynnik wpływający na zdrowie człowieka.
Pomimo podejmowania różnego rodzaju działań profilaktycznych w dalszym ciągu obserwuje się zwiększenie problemu alkoholowego, także u osób coraz młodszych. Badania ogólnopolskie przeprowadzone w 2008 roku w szkołach przez Europejski Program Badań Ankietowych, pokazują, że picie alkoholu przez młodzież staje się powoli statystyczna normą.
Napoje alkoholowe okazały się najbardziej rozpowszechnioną substancją psychoaktywną wśród młodzieży szkolnej. Z wyliczeń wynika, że problem alkoholowy i skutki jego nadużywania dotyczy naszej gminy.
Jednakże nie wszystkie osoby dotknięte chorobą alkoholową przyznają się do problemów z tym związanych.
Z pomocy instytucji użyteczności publicznej korzysta tylko część tych osób.
Członkowie rodziny często boją się poinformować odpowiednie instytucje o problemie występującym w ich domu, ponieważ obawiają się reakcji osoby uzależnionej od alkoholu.
W wielu przypadkach zarówno alkoholik, jak i pozostali domownicy nie widzą konieczności zgłaszania się o pomoc do odpowiednich instytucji. Odrzucenie możliwości korzystania z porad specjalistów uzasadniają przekonaniem o samodzielnym rozwiązaniu zaistniałej sytuacji.

Na terenie gminy Lubanie limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych ustalonych prze Radę Gminy wynosi:
20 punktów na sprzedaż do spożycia poza miejscem sprzedaży,
10 punktów na sprzedaż do spożycia w miejscu sprzedaży.

Z ankiet przeprowadzonych w 2011 roku wśród uczniów klas piątych i szóstych wynika, iż na 124 ankietowanych na zadanie pytanie;
„Czy znasz główne źródła zagrożenia dla zdrowia i życia?”
75% odpowiedziało tak
25% odpowiedziało nie.

Przeprowadzono również ankietę dotyczącą problemu spożywania alkoholu przez rówieśników. Badaniem objętych było 68 uczniów klas drugich i trzecich gimnazjum. Ankietowani odpowiedzieli na pytanie: „W jakim wieku spróbowałeś alkohol po raz pierwszy”.
- chłopcy powyżej 9 lat – 55% ankietowanych
- dziewczęta poniżej 13 lat – 45% ankietowanych

Natomiast z badań problemów alkoholowych wśród dorosłych, wynika, że Gminna Komisja rozpatrzyła 2 wnioski o leczenie odwykowe, 1 osoba wyraziła zgodę na leczenie w Poradni Uzależnień we Włocławku, natomiast 1 osoba była leczona ambulatoryjnie w Ośrodku Zdrowia w Lubaniu.
Natomiast 4 wnioski skierowano do punktu konsultacyjno-informacyjnego prowadzonego przez psychologa i terapeutę do spraw uzależnień w Lubaniu.
Terapia z osobami uzależnionymi oraz ich rodzinami była prowadzona raz w miesiącu od maja do grudnia 2011r.
Ze statystyki policji wynika, że z naszej gminy 6 osób przebywało w izbie wytrzeźwień, z tego 1 osoba 2 razy.
6 osobom zatrzymano prawo jazdy, 8 osobom karty rowerowe. 16 osób spowodowało kolizje drogowe pod wpływem alkoholu, w tym 2 wypadki śmiertelne.
W ubiegłym roku dokonano 18 interwencji domowych. Funkcjonariusz policji założył 3 Niebieskie karty dla sprawców przemocy.

Uwzględniając dane statystyczne wskazujące najczęstsze formy występujących zagrożeń ustala się następujące zadania Programu profilaktycznego na 2012 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Lubanie.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant


UCHWAŁA Nr XI/72/12
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 10 lutego 2012 r.

w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 roku Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 roku Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 roku Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 roku Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 roku Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241, z 2010 roku Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106 poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 ) oraz art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim ( Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420 oraz Nr 157, poz. 1241 ) uchwala się, co następuje;

§ 1. Nie wyraża się zgody na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2013 rok.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant


Uchwała Nr XI/73/12
Rady Gminy Lubanie
z dnia 10 lutego 2012 roku

w sprawie przyjęcia „ Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Lubanie na lata 2011 – 2032 ” wraz z inwentaryzacją.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 roku Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 roku Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 roku Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 roku Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 roku Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241, z 2010 roku Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106 poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) art. 18 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska ( Dz. U z 2008 r. Nr 25, poz. 150, Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, po. 1464, Nr 227, poz. 1505; z 2009 Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070, Nr 215, poz. 1664; z 2010 Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018 i 1019, Nr 182, poz. 1228, Nr 229, poz. 1498, Nr 249, poz. 1657oraz z 2011 Nr 32, poz. 159, Nr 63, poz. 322, Nr 94, poz. 551, Nr 99, poz. 569, Nr 122, poz. 695, Nr 152, poz. 897, Nr 178, poz. 1060, Nr 224, poz. 1341 ) oraz uchwały Nr 122/2009 Rady Ministrów dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „ Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032” ( M.P. z 2009 r. Nr 50, poz. 735 ) uchwala się, co następuję:
§ 1

Przyjmuje się „ Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Lubanie na lata 2011 – 2032 ” wraz z inwentaryzacją stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała podlega wykonaniu przez Wójta Gminy Lubanie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XI/73/12 Rady Gminy Lubanie z dnia 10 lutego 2012 roku w sprawie przyjęcia „ Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Lubanie na lata 2011 – 2032 ” wraz z inwentaryzacją.

Potrzeba sporządzenia „ Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Lubanie na lata 2011 - 2032 ” wynika z zapisu w „ Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032 ” przyjętego uchwałą Nr 39/2010 Rady Ministrów dnia 15 marca 2010 r.
Gmina Lubanie mając na celu rozwiązanie problemu likwidacji azbestu na swoim terenie, złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o dofinansowanie do opracowania przedmiotowego programu wraz z inwentaryzacją. Dzięki otrzymanej dotacji możliwe było przeprowadzenie szczegółowej inwentaryzacji odpadów zawierających azbest z obiektów budowlanych mieszczących się na terenie gminy, a także opracowanie niniejszego programu.
Działając zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2, art. 58 ust. 1 pkt 2 oraz nawiązując do art. 48 ust. 1, art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Lubanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy ( pismo znak: RIGoś.604.28.2011) i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy (pismo znak: RIGoś. 604.29.2011) zajęcie stanowiska w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Lubanie”.
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy pismem z dnia 19.10.2011 r. znak: NNZ.9022.2.81.2011 L.dz.: 31908 wezwał do uzupełnienie danych dotyczących inwentaryzacji ilości azbestu i wyrobów zawierających azbest. Tym samym wstrzymał się od dalszego rozpatrzenia sprawy do czasu otrzymania materiałów uzupełniających (dane uzupełniono pismem z dnia 30.12.2011 r. znak:RIGoś.604.35.2011).
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem z dnia 08.11.2011r. znak: WOO.410.290.2011.KB. uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Lubanie”.
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy po przeanalizowaniu uzupełnionych danych, pismem z dnia 12.01.2012r. znak: NNZ.9022.2.81.2011 L.dz.: 1308 również odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu przedmiotowego Programu.
W ślad za stanowiskiem organów uzgadniających oraz zgodnie z art. 48 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy, w dniu 27 stycznia 2012 r. podano do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Lubanie na lata 2011 - 2032. ”
Dokument ten w sposób przejrzysty ujmuje zagadnienia ściśle związane z realizacją nałożonych na gminę obowiązków. Wskazuje m.in. jego cele i zadania, ramy prawne i polskie regulacje prawne w tym zakresie w odniesieniu do zagadnień gospodarowania azbestu na terenie gminy. Ponadto wskazuje aktualny stan w zakresie wyrobów zawierających azbest, określa harmonogram realizacji programu oraz wskazuje na środki finansowe niezbędne do jego realizacji. Przyjęcie wyżej wymienionego dokumentu ma na celu przyspieszenie procesu bezpiecznego usuwania azbestu oraz pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na jego realizację.
Biorąc pod uwagę powyższe, zasadne jest podjęcie niniejszej Uchwały i wdrożenie jej do realizacji.Uchwała Nr XI/75/12
Rady Gminy Lubanie
z dnia 10 lutego 2012 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie
na lata 2012- 2017

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy postanawia:

§ 1                                                                                                                                                            Zmienić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubanie na lata 2012 - 2017 zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 3                                                                                                                                                      Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant


Uchwała Nr XI/76/12
Rady Gminy Lubanie
z dnia 10 lutego 2012 roku

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 212 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1                                                                                                                                                                W uchwale nr X/68/11 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2011 roku                              wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1
DOCHODY BUDŻETU w wysokości – 14.450.975 zł
zwiększa się do kwoty – 15.343.812 zł

2) W § 1 pkt. 1
Dochody bieżące w wysokości – 12.864.911 zł
zwiększa się do kwoty – 13.611.760 zł

3) W § 1 pkt. 2
Dochody majątkowe w wysokości – 1.586.064 zł
zwiększa się do kwoty – 1.732.052 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1

4) W § 2 ust.1
WYDATKI BUDŻETU w wysokości - 15.485.613 zł
zwiększa się do kwoty - 16.748.450 zł

5) W § 2 ust. 1 pkt. 1
Wydatki bieżące w wysokości - 12.645.246 zł
zwiększa się do kwoty - 12.702.323 zł

6) W § 2 ust. 1 pkt. 2
Wydatki majątkowe w wysokości - 2.840.367 zł
zwiększa się do kwoty - 4.046.127 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2

7) W § 2 ust. 2
Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w latach 2012-2013,
zgodnie z załącznikiem nr 3.

8) W § 3
Deficyt budżetu w wysokości - 1.034.638 zł
zwiększa się do kwoty - 1.404.638 zł
który zostanie pokryty
przychodami pochodzącymi
z zaciągniętych kredytów w kwocie - 1.404.638 zł

9) W § 4
Łączną kwotę planowanych przychodów budżetu
w wysokości – 1.432.638 zł
zwiększa się do kwoty – 1.802.638 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4

10) W § 5 pkt. 2
Zwiększa się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie
planowanego deficytu budżetu z kwoty 1.034.000 zł do wysokości 1.404.638 zł.

11) W § 7 ust. 1
Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

12) W § 7 ust. 3
Zmienia się dochody i wydatki na zadania realizowane przy udziale środków unijnych w
części związanej z realizacją zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2                                                                                                                                                Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 3                                                                                                                                                            Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga Kurant


UCHWAŁA Nr XI/77/12
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 10 lutego 2012 r.

w sprawie odwołania skarbnika Gminy Lubanie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 roku Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 roku Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 roku Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 roku Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 roku Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241, z 2010 roku Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106 poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Na wniosek Wójta Gminy Lubanie odwołuje się Panią Grażynę Pruchnicką ze stanowiska skarbnika-głównego księgowego budżetu Gminy Lubanie.
2. Odwołanie ze stanowiska nastąpi z dniem 10 lutego 2012 roku i jest równoznaczne z rozwiązaniem stosunku pracy z tym dniem na zasadzie porozumienia stron.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega opublikowaniu w sposób zwyczajowo przyjęty i zamieszczeniu w BIP.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant

Uzasadnienie

do uchwały Nr XI/77/12 Rady Gminy Lubanie z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie odwołania skarbnika Gminy Lubanie

Do Rady Gminy Lubanie wpłynął wniosek Wójta Gminy Lubanie o odwołanie z dniem 10 lutego 2012 r. Pani Grażyny Pruchnickiej ze stanowiska skarbnika – głównego księgowego budżetu Gminy Lubanie. Zgodnie z przepisem art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2011 r. Nr 142, poz. 1591 z późn . zm. ) do wyłącznej kompetencji rady gminy należy odwołanie skarbnika, który jest jednocześnie głównym księgowym budżetu. Odwołanie następuje na wniosek wójta gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant


UCHWAŁA Nr XI/78/12
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 10 lutego 2012 r.

w sprawie powołania skarbnika Gminy Lubanie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 roku Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 roku Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 roku Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 roku Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 roku Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241, z 2010 roku Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106 poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Na wniosek Wójta Gminy Lubanie na stanowisko skarbnika – głównego księgowego budżetu Gminy Lubanie powołuje się z dniem 14 lutego 2012 r. Panią Grażynę Pruchnicką.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega opublikowaniu w sposób zwyczajowo przyjęty i zamieszczeniu w BIP.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant

UCHWAŁA Nr XII/82/12
Rady Gminy Lubanie
z dnia 29 marca 2012 roku

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubanie w 2012 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 roku Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 roku Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 roku Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 roku Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 roku Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241, z 2010 roku Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106 poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt ( Dz.U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002, z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 33, poz. 289, Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 249, poz. 1830, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 688 i Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 oraz z 2011 r. Nr 230, poz. 1373 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubanie w 2012 roku w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant

Załącznik do Uchwały Nr XII/82/12
Rady Gminy Lubanie
z dnia 29 marca 2012r.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY LUBANIE W 2012 ROKU.

Wprowadzenie
„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę." (art. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt).
Podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy Lubanie uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubanie w 2012 roku” zwanego dalej Programem jest art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003r. Nr 106, poz.1002 z późn. zm).
Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych oraz zwierząt gospodarskich.
§ 1. Cele oraz wykonawcy programu
Celem programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubanie oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi.
Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym.
Głównymi przyczynami tego zjawiska są:
1) porzucanie zwierząt przez właścicieli,
2) ucieczki zwierząt,
3) łatwość pozyskiwania zwierząt,
4) niekontrolowane rozmnażanie,
5) brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania bezdomności, ze szczególnym uwzględnieniem sterylizacji i kastracji.
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Lubanie oraz zapobieganie bezdomności zwierząt realizowane będzie poprzez:
zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt domowych,
wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,
podejmowanie interwencji w sprawach dotyczących traktowania zwierząt niezgodnie z przepisami ustawy prawo ochrony zwierząt,
poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
edukacja mieszkańców gminy Lubanie na temat zasad humanitarnego traktowania zwierząt.
Wykonawcami programu są:
Referat Inwestycyjno – Gospodarczy Urzędu Gminy Lubanie,
schronisko dla zwierząt,
Posterunek Policji w Brześciu Kujawskim,
Przedstawiciele inspekcji weterynaryjnej,
Organizacje Pożytku Publicznego, Stowarzyszenia i Fundacje, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz przeciwdziałanie bezdomności zwierząt,
Osoby prawne i fizyczne działające na rzecz zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom,
Dzierżawcy obwodów łowieckich.

§2. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt

W celu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Lubanie zostanie podpisana umowa ze schroniskiem dla zwierząt, w ramach umowy realizowane będą następujące zadania: odławianie bezdomnych zwierząt, obligatoryjna sterylizacja i kastracja zwierząt w schronisku, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt oraz usypianie ślepych miotów. W przypadku nie podpisania stałej umowy ze schroniskiem dla zwierząt, ze względu na brak zainteresowania ze strony okolicznych schronisk, gmina będzie na bieżąco poszukiwać miejsc w schroniskach dla zwierząt. Ponadto gmina będzie czynić starania, aby w najbliższym czasie podpisać stosowną umowę ze schroniskiem dla zwierząt.
W schronisku zwierzęta będą miały zapewnione właściwe warunki bytowania oraz opiekę lekarsko – weterynaryjną. Odławianie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone za pomocą specjalistycznego sprzętu, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt oraz nie będzie zadawał im cierpienia.

§3. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt
Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt można osiągnąć m.in. dzięki sterylizacji i kastracji (czyli pozbawieniu możliwości rozmnażania). We wszystkich cywilizowanych krajach jest to normą oraz najskuteczniejszą metodą unikania niekontrolowanej rozrodczości zwierząt.
Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt realizowane będzie poprzez:
obligatoryjną sterylizację i kastrację bezdomnych zwierząt przyjętych do schroniska, z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do wykonywania tych zabiegów z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek,
usypianie ślepych miotów w schronisku,
prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli psów i kotów do ich sterylizacji i kastracji,
Powyższe działania winny prowadzić do zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt na terenie gminy Lubanie.

§4. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich
W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich Wójt Gminy Lubanie wytypuje gospodarstwo rolne, do którego zostanie przekazane zwierzę gospodarskie.
Wskazanie gospodarstwa nastąpi po wcześniejszym uzyskaniu pozytywnej opinii Sołtysa danego sołectwa o warunkach panujących w gospodarstwie oraz o właścicielu gospodarstwa.
Gospodarstwo, które przejmie zwierzę musi być w stanie zapewnić mu odpowiednie warunki bytowania tzn. musi posiadać miejsce, w którym będzie utrzymywane zwierzę odpowiednie do gatunku zwierzęcia i jego potrzeb, uwzględniając minimalne normy powierzchni, w zależności od systemów utrzymania. Musi również spełniać minimum standardów sanitarnych i weterynaryjnych, o których mowa w ustawie o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.
Osoba, która przejmuje zwierzę nie może być karana za naruszenia przepisów ustawy o ochronie zwierząt, powinna także wykazywać przyjazny stosunek do zwierząt oraz odpowiednią wiedzę w tym kierunku (ukończoną szkołę, szkolenie bądź doświadczenie w pracy ze zwierzętami).
Przekazanie zwierzęcia następuje za zgodą osoby, której zwierzę ma być przekazane. W przypadku braku zgody, lub wystąpienia innych okoliczności uniemożliwiających przekazanie zwierzęcia podmiotowi wskazanemu, zwierzę może zostać przekazane innej osobie fizycznej lub organizacji, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, która zapewni mu właściwą opiekę.
W przypadku zwierząt gospodarskich powinny być zachowane zasady dotyczące przemieszczeń pomiędzy stadami, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

§5. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt Gmina Lubanie zrealizuje poprzez zawarcie umowy z lekarzem weterynarii prowadzącym indywidualną praktykę (gabinet weterynaryjny) lub zakładem leczniczym dla zwierząt tj. z przychodnią, lecznicą lub kliniką weterynaryjną, o których mowa w ustawie o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz.U. z 2004r. Nr 11, poz. 95, z późn. zm.).

§6. Podejmowanie interwencji w sprawach dotyczących traktowania zwierząt niezgodnie z przepisami ustawy prawo ochrony zwierząt                                                                            Współpraca z organami stojącymi na straży prawa w celu konsekwentnego egzekwowania przepisów dotyczących utrzymania i traktowania zwierząt domowych i gospodarskich.
Przeciwdziałanie zjawisku nielegalnego obrotu zwierzętami domowymi na targowiskach, targach i giełdach

§7. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt
Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt wymagać będzie współpracy Urzędu Gminy Lubanie, schroniska dla zwierząt, organizacji społecznych, których statutowym celem jest ochrona zwierząt oraz innych osób prawnych i fizycznych.
Prowadzone będą działania zmierzające do poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt poprzez:
promowanie adopcji zwierząt - zamieszczanie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubanie informacji o zwierzętach oczekujących na adopcję,
prowadzenie akcji informacyjnych (kurendy) wśród mieszkańców o zwierzętach oczekujących na adopcję,
schronisko realizować będzie poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania.

§ 8. Edukacja mieszkańców gminy Lubanie na temat zasad humanitarnego traktowania zwierząt.
Edukacja mieszkańców w zakresie ochrony zwierząt jest kluczowym elementem Programu. Akcja edukacyjna będzie organizowana wspólnie przez Gminę Lubanie, schronisko dla zwierząt oraz organizacje społeczne, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, a także przez zainteresowanie placówki oświatowe.
Będzie miała na celu uświadomienie potencjalnym właścicielom zwierząt wszystkich aspektów związanych z nabyciem, posiadaniem zwierzęcia, a także promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt.
Zadanie to będzie realizowane poprzez:
zachęcanie nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu gminy Lubanie do włączenia do treści programowych w dziedzinie ochrony środowiska zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt oraz odpowiedzialnej opieki nad nimi oraz prawidłowego zachowania się w stosunku do obcego zwierzęcia,
prowadzenie szerokich akcji edukacyjnych wśród mieszkańców w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, propagowanie sterylizacji i kastracji, a także adopcji zwierząt.

§ 9. Środki finansowe przeznaczone na realizację programu.
Program realizowany będzie ze środków finansowych budżetu Gminy Lubanie. Wydatkowanie środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu będzie się odbywało w sposób celowy, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, na podstawie umów, których przedmiotem są usługi związane z realizacją Programu.
Zadania oraz wysokość środków finansowych zostały przedstawione w załączniku do Programu.
Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant

                                                         Uzasadnienie

do uchwały Nr XII/82/12 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubanie w 2012 roku

W związku z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) zmieniony został art. 11a, który zobowiązuje Radę gminy do określania w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
Stanowi to wypełnienie obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przez gminę, wynikającego z art. 11 ust. 1 ww. ustawy.
W związku z powyższym przygotowany został „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubanie
w 2012 roku”, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
W Programie została przedstawiona w formie tabelarycznej wysokość środków finansowych planowanych na jego realizację (załącznik do Programu).
Koszty realizacji programu ponosi Gmina Lubanie.
Projekt Programu został przekazany do zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii we Włocławku, Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Oddział we Włocławku, zarządcom obwodów łowieckich działających na terenie gminy.
Wprowadzenie w życie działań przedstawionych w niniejszym Programie ma na celu zmniejszenie ilości bezdomnych zwierząt na terenie gminy Lubanie a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa dla mieszkańców gminy.


UCHWAŁA Nr XII/83/12
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 29 marca 2012 r.

w sprawie nabycia na rzecz Gminy nieruchomości gruntowej położonej w m. Probostwo Dolne gm. Lubanie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 roku Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 roku Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 roku Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 roku Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 roku Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241, z 2010 roku Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106 poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) uchwala się, co następuje:
§ 1
Wyraża się zgodę na nabycie na rzecz Gminy w drodze wykupu od osób fizycznych nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie jako działka Nr 42/10 o powierzchni 151 m 2, położonej w m. Probostwo Dolne gm. Lubanie z przeznaczeniem pod przepompownię ścieków sanitarnych Nr 8.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga Kurant

                                                         Uzasadnienie

do uchwały Nr XII/83/12Rady Gminy Lubanie z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy nieruchomości gruntowej położonej w m. Probostwo Dolne gm. Lubanie

W 2011 roku w miejscowości Probostwo Dolne wykonana została sieć kanalizacji sanitarnej. Na działce Nr 42/10, która stanowi własność osób fizycznych wybudowano przepompownię ścieków sanitarnych Nr 8.
Po zakończeniu budowy w/w przepompowni należy uregulować stan prawny działki tzn. przejąć ją na rzecz Gminy w drodze wykupu.
W tym stanie rzeczy proszę o podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy działki położonej w m. Probostwo Dolne przeznaczona pod przepompownię ścieków sanitarnych Nr 8.


Uchwała Nr XII/84/12
Rady Gminy Lubanie
z dnia 29 marca 2012 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie
na lata 2012- 2017

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy postanawia:

§ 1
Zmienić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubanie na lata 2012 - 2017 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant

                                             Uzasadnienie

do uchwały nr XII/84/12
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej na lata 2012 – 2017

Zmiana planu wydatków budżetowych oraz zmian przychodów budżetowych i deficytu budżetowego są powodem zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zarówno dochody bieżące jak i majątkowe nie będą zmieniane.
Wydatki bieżące na 2012 r. wzrosną o 6.473 zł, do kwoty 12.708.796 zł.
W wyniku zwiększenia planu wydatków, bez zmiany dochodów, wzrośnie o 6.473 zł deficyt budżetowy, który będzie wynosić 1.411.111 zł.

Deficyt będzie uzupełniony:
- kredytem w kwocie - 1.404.638 zł,
- wolnymi środkami - 6.473 zł.

Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń ulegną zmniejszeniu o 32.840 zł a ich plan po zmianach wynosi 7.074.597 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant


Uchwała Nr XII/85/12
Rady Gminy Lubanie
z dnia 29 marca 2012 roku

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 212 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr X/68/11 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2011 roku zmienionej uchwałą Nr XI/76/12 z dnia 10 lutego 2012 roku Rady Gminy Lubanie

wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 2 ust. 1
WYDATKI BUDŻETU w wysokości - 16.748.450 zł
zwiększa się do kwoty - 16.754.923 zł

2) W § 2 ust. 1 pkt. 1
Wydatki bieżące w wysokości - 12.702.323 zł
zwiększa się do kwoty - 12.708.796 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1

3) W § 3
Deficyt budżetu w wysokości - 1.404.638 zł
zwiększa się do kwoty - 1.411.111 zł
który zostanie pokryty:
przychodami pochodzącymi
z zaciągniętych kredytów w kwocie - 1.404.638 zł
oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych
w wysokości - 6.473 zł

4) W § 4
Łączną kwotę planowanych przychodów budżetu
w wysokości – 1.802.638 zł
zwiększa się do kwoty – 1.809.111 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2

5) W § 9
Zmienia się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii z kwoty
60.000 zł do kwoty 66.453 zł.

6) W § 11 ust. 1
Zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
1) przychody w wysokości – 1.341.976 zł
zwiększa się do kwoty – 1.351.976 zł
2) koszty w wysokości – 1.295.733 zł
zwiększa się do kwoty – 1.300.733 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.


Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga Kurant


UCHWAŁA Nr XII/86/12
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 29 marca 2012 roku

w sprawie przystąpienia do sporządzenia ,,Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubanie w wybranych obszarach sołectw: Lubanie, Mikanowo A, Mikanowo B, Gąbinek, Kucerz, Probostwo Dolne, Probostwo Górne, Siutkówek, Barcikowo, Włoszyca”

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1 ) oraz art. 14 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.2)

Rada Gminy uchwala,
co następuje:

§1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubanie w wybranych obszarach sołectw. Plan obejmuje 67 obszarów przedstawionych na mapie stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej uchwały:
Lubanie obszary nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18, 32, 48, 49, 53, 54.
Mikanowo A obszary nr: 50, 51, 52, 55, 56, 57, 58.
Mikanowo B obszary nr: 59, 60, 61, 62, 63, 64.
Gąbinek obszary nr: 66, 67.
Kucerz obszary nr: 42, 43, 47, 65.
Probostwo Dolne obszary nr: 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41.
Probostwo Górne obszary nr: 10, 11, 12, 13, 14, 15(część obszaru), 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26.
Siutkówek obszary nr: 28, 29.
Barcikowo obszary nr: 15 (część obszaru), 23, 27, 30, 31.
Włoszyca” obszary nr: 44, 45, 46.

§2. Zobowiązuje się Wójta Gminy Lubanie do sporządzenia projektu miejscowego planu zgodnie z zapisami studium oraz przepisami odrębnymi odnoszącymi się do obszaru objętego planem, a także z przepisami art. 15. ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ( Dz. U. Nr 164, poz. 1587 ).

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant


                                               U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Rady Gminy Lubanie Nr XII/86/12 z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia ,,Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubanie w wybranych obszarach sołectw: Lubanie, Mikanowo A, Mikanowo B, Gąbinek, Kucerz, Probostwo Dolne, Probostwo Górne, Siutkówek, Barcikowo, Włoszyca”


W związku z utratą ważności dotychczasowego planu zagospodarowania przestrzennego przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie określonym w §1 uchwały.

Planowane przeznaczenie terenu pod określoną funkcję zostanie wprowadzone w obszar gminy Lubanie zgodnie z wszelkimi wymogami wynikającymi z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego i zdrowia ludzi, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody i ochrony gruntów rolnych i leśnych.


Uregulowania prawne związane z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podniosą atrakcyjność inwestycyjną miejscowości objętych planem.

Biorąc pod uwagę wyżej wymienione argumenty, Wójt Gminy Lubanie uznał za uzasadnione przedstawienie Radzie Gminy Lubanie projektu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru określonego w uchwale.


UCHWAŁA Nr XIII/87/12                                                                                                                    RADY GMINY LUBANIE                                                                                                                            z dnia 30 kwietnia 2012 r.

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w m. Probostwo Dolne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 roku Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 roku Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 roku Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 roku Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 roku Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241, z 2010 roku Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106 poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) uchwala się, co następuje:

§ 1
Zezwala się na nabycie w drodze sprzedaży z nieruchomości objętej Księgą Wieczystą nr 87640/6 (prowadzoną w Sądzie Rejonowym we Włocławku) niezabudowaną działkę o powierzchni około 0.0357 ha przeznaczoną pod poszerzenie drogi położonej w m. Probostwo Dolne - po jej geodezyjnym wydzieleniu z wchodzącej w skład nieruchomości działki gruntu oznaczonej numerem 105 o powierzchni 1.21 ha.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga Kurant

                                                         UZASADNIENIE

do uchwały Nr XIII/87/12 Rady Gminy Lubanie z 30 kwietnia 2012 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w m. Probostwo Dolne

W 2010 roku w miejscowości Probostwo Dolne zmodernizowana została droga gminna łącząca m. Lubanie z m. Kucerz. Pod jej poszerzenie zagospodarowano część tj. około 0.0357 ha z niezabudowanej działki objętej Księgą wieczystą Nr 87640/6 oznaczonej numerem geodezyjnym 105 o powierzchni 1.21 ha.
W związku z powyższym Gmina jest zobowiązana uregulować stan prawny w/w nieruchomości.
W tym stanie rzeczy proszę o podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy w drodze wykupu działki o powierzchni około 0.0357 ha położonej w m. Probostwo Dolne – zagospodarowanej pod poszerzenie drogi gminnej Nr 190167 C oznaczonej jako działka Nr 102.


Uchwała Nr XIII/88/12
Rady Gminy Lubanie
z dnia 30 kwietnia 2012 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie
na lata 2012- 2017

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy postanawia:

§ 1
Zmienić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubanie na lata 2012 - 2017 zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant

                                                              UZASADNIENIE

do uchwały nr XIII/88/12 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej na lata 2012 – 2017

Zmiana planu dochodów i wydatków budżetowych oraz zwiększenie planu wydatków na niektóre zadania inwestycyjne stanowią podstawę do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 - 2017 (załącznik nr 1) wprowadzono następujące zmiany:
1) plan dochodów budżetowych uległ zwiększeniu o 84.746 zł i wynosi 15.428.558 zł, z tego:
- dochody bieżące maleją o 251.854 zł i wynoszą 13.359.906 zł,
- dochody majątkowe wzrastają o 336.600 zł do kwoty 2.068.652 zł,
- środki z Unii Europejskiej wzrosną o 367.731 zł do kwoty 1.243.147 zł,

2) plan wydatków budżetowych po wprowadzeniu zmian będzie wynosić 16.774.604 zł i wzrośnie o 19.681 zł, przy czym wydatki bieżące zwiększono o 97.540 zł a majątkowe zmaleją o 77.859 zł,

3) deficyt budżetowy w porównaniu do uchwały z 29 marca 2012 roku ulega zmniejszeniu o 65.065 zł.

Planowano zaciągnąć w 2012 roku zobowiązania z tytułu kredytów 1.404.638 zł a będą zmniejszone o 118.804 zł do 1.285.834 zł. Przychody budżetu podobnie jak deficyt budżetowy zmniejszą się o 65.065 zł do wysokości 1.744.046 zł.
W wykazie przedsięwzięć (załącznik nr 2) w wyniku ogłoszenia przetargu na budowę świetlicy w Gąbinku zwiększa się plan wydatków o 10.980 zł. Na budowę świetlicy w Kociej Górce wzrośnie plan wydatków o 10.825 zł.
Plan wydatków po zmianie zamknie się kwotą:
1) na budowę świetlicy w Gąbinku - 146.288 zł,
2) na budowę świetlicy w Kociej Górce - 137.507 zł

W części C wykazu przedsięwzięć dodaje się następujące nowe zadania:

1) Remont - modernizacja i częściowa rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Probostwie Dolnym. Termin realizacji zadania przypada na lata 2012 - 2013.

2) Remont i modernizacja drogi gminnej Zosin - Tadzin. Zadanie wykonywane w latach 2011 - 2012.

3) Droga gminna w Mikanowie B. Zadanie wykonane w 2011 roku a częściowe rozliczenie za grunty przypada na rok 2012.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant


Uchwała Nr XIII/89/12
Rady Gminy Lubanie
z dnia 30 kwietnia 2012 roku

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 212 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr X/68/11 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2011 roku zmieniającej uchwałami i zarządzeniem:
1. Nr XI/76/12 z dnia 10 lutego 2012 roku Rady Gminy Lubanie,
2. Nr XII/85/12 z dnia 29 marca 2012 roku Rady Gminy Lubanie,
3. Nr 0050.53.2012 z dnia 20 kwietnia 2012 roku Wójta Gminy Lubanie

wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1
DOCHODY BUDŻETU w wysokości – 15.464.883 zł
zmniejsza się do kwoty – 15.428.558 zł

2) W § 1 pkt. 1
Dochody bieżące w wysokości – 13.732.831 zł
zmniejsza się do kwoty – 13.359.906 zł

3) W § 1 pkt. 2
Dochody majątkowe w wysokości – 1.732.052 zł
zwiększa się do kwoty – 2.068.652 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1

4) W § 2 ust.1
WYDATKI BUDŻETU w wysokości - 16.875.994 zł
zmniejsza się do kwoty - 16.774.604 zł

5) W § 2 ust. 1 pkt. 1
Wydatki bieżące w wysokości - 12.829.867 zł
zmniejsza się do kwoty - 12.806.336 zł

6) W § 2 ust. 1 pkt. 2
Wydatki majątkowe w wysokości - 4.046.127 zł
zmniejsza się do kwoty - 3.968.268 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2

7) W § 2 ust. 2
Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w latach 2012-2013,
zgodnie z załącznikiem nr 3.

8) W § 3
Deficyt budżetu w wysokości - 1.411.111 zł
zmniejsza się do kwoty - 1.346.046 zł
który zostanie pokryty
przychodami pochodzącymi
z zaciągniętych kredytów w kwocie - 1.285.834 zł
oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych
w wysokości - 60.212 zł
9) W § 4
Łączną kwotę planowanych przychodów budżetu
w wysokości – 1.809.111 zł
zmniejsza się do kwoty – 1.744.046 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4

10) W § 5 pkt. 2
Zmniejsza się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie
planowanego deficytu budżetu z kwoty 1.404.638 zł do wysokości 1.285.834 zł.

11) W § 7 ust. 1
Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

12) W § 7 ust. 3
Zmienia się dochody i wydatki na zadania realizowane przy udziale środków unijnych w
części związanej z realizacją zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

13) W § 7 ust. 4
Zmienia się wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.


Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga Kurant


UCHWAŁA Nr XIV/90/12                                                                                                                      RADY GMINY LUBANIE                                                                                                                              z dnia 12 czerwca 2012 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubanie za 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567 ) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201,poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant


UCHWAŁA Nr XIV/91/12                                                                                                                      RADY GMINY LUBANIE                                                                                                                              z dnia 12 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lubanie absolutorium z tytuły wykonania budżetu za 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567 ) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 oraz Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201,poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707)
po zapoznaniu się z :
1) sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok,
2) sprawozdaniem finansowym,
3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy,
4) informacją o stanie mienia,
5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej

Rada Gminy Lubanie uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się Wójtowi Gminy Lubanie absolutorium z tytuły wykonania budżetu za rok 2011.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant


UCHWAŁA Nr XIV/92/12                                                                                                                   RADY GMINY LUBANIE                                                                                                                             z dnia 12 czerwca 2012 r.

zawierająca oświadczenie o potrzebie podjęcia działań na rzecz odbudowy dróg samorządowych wokół strefy związanej z budową autostrady i dróg ekspresowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt pkt 15 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1900 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 roku Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 roku Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 roku Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 roku Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 roku Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241, z 2010 roku Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281oraz z 2012 r. poz. 567) oraz § 22 ust. 2 lit. c i d Statutu Gminy Lubanie ( Dz. Urz.
Woj. Kuj – Pom. z 2003 r. Nr 65, poz. 1049 ), uchwala się co następuje:

§ 1.1. Rada Gminy Lubanie zwraca się z apelem o stworzenie wieloletniego programu budowy, odbudowy i modernizacji dróg samorządowych, zniszczonych i wymagających zmiany układów komunikacyjnych w obrębie budowy autostrad i dróg ekspresowych.
2. Stworzenia programu rewitalizacji układów melioracyjnych w obrębie budowanych autostrad i dróg ekspresowych.
3. Opisane w pkt 1 i 2 działania powinny obejmować drogi zarządzane przez Gminy, Powiaty i Województwa.

§ 2. Rada Gminy Lubanie popiera inicjatywę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego polegającą na powołaniu między wojewódzkiego zespołu samorządowego, którego zadaniem byłoby wypracowanie wniosków i propozycji w wymienionych sprawach dla Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Treść niniejszej uchwały przekazać należy;
- Marszałkowi Województwa Kujawsko - Pomorskiego,
- Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu,
- Związkowi Powiatów Polskich,
- Związkowi Gmin Wiejskich.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant


Uchwała Nr XIV/93/12
Rady Gminy Lubanie
z dnia 12 czerwca 2012 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie
na lata 2012- 2017


Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy postanawia:

§ 1
Zmienić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubanie na lata 2012 - 2017 zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant


Uchwała Nr XIV/94/12
Rady Gminy Lubanie
z dnia 12 czerwca 2012 roku

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 212 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr X/68/11 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2011 roku zmienianej uchwałami i zarządzeniami:
1. Nr XI/76/12 z dnia 10 lutego 2012 roku Rady Gminy Lubanie,
2. Nr XII/85/12 z dnia 29 marca 2012 roku Rady Gminy Lubanie,
3. Nr 0050.53.2012 z dnia 20 kwietnia 2012 roku Wójta Gminy Lubanie,
4. Nr XIII/89/12 z dnia 30 kwietnia 2012 roku Rady Gminy Lubanie,
5. Nr 0050.56.2012 z dnia 16 maja 2012 roku Wójta Gminy Lubanie


wprowadza się następujące zmiany:


1) W § 1
DOCHODY BUDŻETU w wysokości – 15.428.558 zł
zwiększa się do kwoty – 15.453.558 zł

2) W § 1 pkt. 2
Dochody majątkowe w wysokości – 2.068.652 zł
zwiększa się do kwoty – 2.093.652 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1

3) W § 2 ust.1
WYDATKI BUDŻETU w wysokości - 16.774.604 zł
zwiększa się do kwoty - 16.869.603 zł                                                                                                  

4) W § 2 ust. 1 pkt. 2
Wydatki majątkowe w wysokości - 3.968.268 zł
zwiększa się do kwoty - 4.063.267 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2

5) W § 2 ust. 2
Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w latach 2012-2013,
zgodnie z załącznikiem nr 3.

6) W § 3
Deficyt budżetu w wysokości - 1.346.046 zł
zwiększa się do kwoty - 1.416.045 zł
który zostanie pokryty
przychodami pochodzącymi
z zaciągniętych kredytów w kwocie - 1.355.833 zł
oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych
w wysokości - 60.212 zł
7) W § 4
Łączną kwotę planowanych przychodów budżetu
w wysokości – 1.744.046 zł
zwiększa się do kwoty – 1.814.045 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4

8) W § 5 pkt. 2
Zwiększa się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie
planowanego deficytu budżetu z kwoty 1.285.834 zł do wysokości 1.355.833 zł.

9) W § 7 ust. 3
Zmienia się dochody i wydatki na zadania realizowane przy udziale środków unijnych w
części związanej z realizacją zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

10) W § 7 ust. 4
Zmienia się wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.


Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga Kurant


UCHWAŁA NR XIV/95/12                                                                                                                         RADY GMINY LUBANIE
z dnia 12 czerwca 2012 r.

W sprawie zaciągnięcia bankowego kredytu długoterminowego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na finansowanie inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2902C Siutkowo – Mikanowo od km 4+000 do km 7+174

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 oraz Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201,poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 ) uchwala się, co następuje:

§ 1
1. Zaciągnąć preferencyjny kredyt długoterminowy ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej – w wysokości 615.833 zł – z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z przebudową drogi powiatowej nr 2902C Siutkowo – Mikanowo od km 4+000 do km 7+174.                                                                                                                                2. Spłata kredytu nastąpi z dochodów własnych gminy – podatku od nieruchomości od osób prawnych.
3. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco.

§ 2
Ustala się okres spłaty kredytu w następujących latach i wysokościach:
1) 2013 rok - 9.833 zł,
2) 2014 rok - 20.000 zł,
3) 2015 rok - 120.000 zł,
4) 2016 rok - 220.000 zł,
5) 2017 rok - 246.000 zł.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu poprzez wyłożenie do wglądu w siedzibie gminy – 7 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant


UCHWAŁA Nr XV/96/12
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 9 sierpnia 2012 r.

w sprawie nabycia na rzecz Gminy nieruchomości gruntowej położonej w m. Mikanowo gm. Lubanie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567 ) uchwala się, co następuje:

§ 1
Wyraża się zgodę na nabycie na rzecz Gminy w drodze wykupu od osoby fizycznej nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie jako działka Nr 84/1 o powierzchni około 52 m 2, położonej w m. Mikanowo gm. Lubanie z przeznaczeniem pod przepompownię ścieków sanitarnych.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga Kurant


                                                      UZASADNIENIE

do uchwały Nr XV/96/12 Rady Gminy Lubanie z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy nieruchomości gruntowej położonej w m. Mikanowo gm. Lubanie

W 2011 roku w miejscowości Mikanowo wykonana została sieć kanalizacji sanitarnej. Na działce Nr 84/1 o powierzchni około 52 m2, która stanowi własność osoby fizycznej, wybudowano przepompownię ścieków sanitarnych.
Po zakończeniu budowy w/w przepompowni należy uregulować stan prawny działki tzn. przejąć ją na rzecz Gminy w drodze wykupu.
W tym stanie rzeczy proszę o podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy działki położonej w m. Mikanowo przeznaczonej pod przepompownię ścieków sanitarnych.


UCHWAŁA Nr XV/97/12
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 9 sierpnia 2012 r.

w sprawie nabycia na rzecz Gminy nieruchomości gruntowej położonej w m. Lubanie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567 ) uchwala się, co następuje:

§ 1
Wyraża się zgodę na nabycie na rzecz Gminy w drodze wykupu od osoby fizycznej nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie jako działka Nr 120/3 o powierzchni około 45 m 2, położonej w m. Lubanie z przeznaczeniem pod przepompownię ścieków sanitarnych.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga Kurant

                                                       UZASADNIENIE

do uchwały Nr XV/97/12 Rady Gminy Lubanie z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy nieruchomości gruntowej położonej w m. Lubanie

W 2011 roku w miejscowości Lubanie wykonana została sieć kanalizacji sanitarnej. Na działce Nr 120/3 o powierzchni około 45 m 2, która stanowi własność osoby fizycznej, wybudowano przepompownię ścieków sanitarnych.
Po zakończeniu budowy w/w przepompowni należy uregulować stan prawny działki tzn. przejąć ją na rzecz Gminy w drodze wykupu.
W tym stanie rzeczy proszę o podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy działki położonej w m. Lubanie przeznaczonej pod przepompownię ścieków sanitarnych.


UCHWAŁA Nr XV/98/12
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 9 sierpnia 2012 r.

w sprawie nabycia na rzecz Gminy nieruchomości gruntowej położonej w m. Mikanowo gm. Lubanie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567 ) uchwala się, co następuje:

§ 1
Wyraża się zgodę na nabycie na rzecz Gminy w drodze wykupu od osoby fizycznej nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie jako działka Nr 64/3 o powierzchni około 45 m 2, położonej w m. Mikanowo gm. Lubanie z przeznaczeniem pod przepompownię ścieków sanitarnych.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga Kurant

                                                            UZASADNIENIE

Do uchwały Nr XV/98/12 Rady Gminy Lubanie z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy nieruchomości gruntowej położonej w m. Mikanowo gm. Lubanie

W 2011 roku w miejscowości Mikanowo wykonana została sieć kanalizacji sanitarnej. Na działce Nr 64/3 o powierzchni około 45 m 2, która stanowi własność osoby fizycznej, wybudowano przepompownię ścieków sanitarnych.
Po zakończeniu budowy w/w przepompowni należy uregulować stan prawny działki tzn. przejąć ją na rzecz Gminy w drodze wykupu.
W tym stanie rzeczy proszę o podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy działki położonej w m. Mikanowo przeznaczonej pod przepompownię ścieków sanitarnych.


Uchwała Nr XV/99/12
Rady Gminy Lubanie
z dnia 9 sierpnia 2012 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie
na lata 2012- 2017


Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy postanawia:

§ 1
Zmienić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubanie na lata 2012 - 2017 zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant

                                                        UZASADNIENIE


do uchwały nr XV/99/12 Rady Gminy Lubanie z dnia 9 sierpnia 2012 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2012 – 2017

Gównym powodem wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest zmiana wyniku finansowego, którym jest deficyt budżetowy zmniejszony o 120.000 zł z kwoty 1.416.045 zł. do wielkości 1.296.045 zł.
Planowano wcześniej na remont - modernizację drogi gminnej w miejscowości Zosin - Tadzin zaciągnąć kredyt w wysokości 370.000 zł a po otrzymaniu dotacji w kwocie 120.000 zł zobowiązanie ulega zmniejszeniu do 250.000 zł
Jednocześnie wprowadzając zmiany urealniono plan dochodów i wydatków w latach 2012 oraz 2016 i 2017.
Wprowadzjąc powyższe zmiany Wieloletnia Prognoza Finansowa będzie spójna z Budżetem Gminy Lubanie.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant


Uchwała Nr XV/100/12
Rady Gminy Lubanie
z dnia 9 sierpnia 2012 roku

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 212 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr X/68/11 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2011 roku zmienianej uchwałami i zarządzeniami:
1. Nr XI/76/12 z dnia 10 lutego 2012 roku Rady Gminy Lubanie,
2. Nr XII/85/12 z dnia 29 marca 2012 roku Rady Gminy Lubanie,
3. Nr 0050.53.2012 z dnia 20 kwietnia 2012 roku Wójta Gminy Lubanie,
4. Nr XIII/89/12 z dnia 30 kwietnia 2012 roku Rady Gminy Lubanie,
5. Nr 0050.56.2012 z dnia 16 maja 2012 roku Wójta Gminy Lubanie,
6. Nr XIV/94/12 z dnia 12 czerwca 2012 roku Rady Gminy Lubanie,
7. Nr 0050.59.2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku Wójta Gminy Lubanie

wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1
DOCHODY BUDŻETU w wysokości – 15.472.976 zł
zwiększa się do kwoty – 15.619.275 zł

2) W § 1 pkt. 1
Dochody bieżące w wysokości - 13.379.324 zł
zwiększa się do kwoty - 13.405.623 zł

3) W § 1 pkt. 2
Dochody majątkowe w wysokości – 2.093.652 zł
zwiększa się do kwoty – 2.213.652 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1
4) W § 2 ust.1
WYDATKI BUDŻETU w wysokości - 16.889.021 zł
zwiększa się do kwoty - 16.915.320 zł

5) W § 2 ust. 1 pkt. 1
Wydatki bieżące w wysokości - 12.825.754 zł
zwiększa się do kwoty - 12.847.837 zł

6) W § 2 ust. 1 pkt. 2
Wydatki majątkowe w wysokości - 4.063.267 zł
zwiększa się do kwoty - 4.067.483 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2

7) W § 2 ust. 2
Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w latach 2012-2013,
zgodnie z załącznikiem nr 3.

8) W § 3
Deficyt budżetu w wysokości - 1.416.045 zł
zmniejsza się do kwoty - 1.296.045 zł
który zostanie pokryty
przychodami pochodzącymi
z zaciągniętych kredytów w kwocie - 1.235.833 zł
oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych
w wysokości - 60.212 zł

9) W § 4
Łączną kwotę planowanych przychodów budżetu
w wysokości – 1.814.045 zł
zmniejsza się do kwoty – 1.694.045 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4

10) W § 7 ust. 1
Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
zgodnie z załącznikiem nr 5.

11) W § 7 ust. 4
Zmienia się wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
zgodnie z załącznikiem nr 6.

12) W § 11 ust. 2
Zmienia się plan dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku dochodów
oświatowych jednostek budżetowych.

13) W § 11 ust. 2 pkt. 1
Dochody w wysokości - 94.479 zł
zwiększa się do kwoty - 106.479 zł

14) W § 11 ust. 2 pkt. 2
Wydatki w wysokości – 94.479 zł
zwiększa się do kwoty – 106.479 zł
zgodnie z załącznikiem nr 7

15) W § 12
Zmienia się plan zadań z zakresu ochrony środowiska finansowanych ze środków z opłat
i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.


Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga Kurant


UCHWAŁA NR XV/101/12
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 9 sierpnia 2012 r.

W sprawie zaciągnięcia bankowego kredytu długoterminowego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na finansowanie inwestycji pn. Remont i modernizacja drogi gminnej Zosin - Tadzin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 oraz Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201,poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 ) uchwala się, co następuje:

§ 1
1. Zaciągnąć preferencyjny kredyt długoterminowy ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej – w wysokości 250.000 zł – z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z remontem i modernizacją drogi gminnej Zosin- Tadzin.                        2. Spłata kredytu nastąpi z dochodów własnych gminy – podatku od nieruchomości od osób prawnych.
3. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco.

§ 2
Ustala się okres spłaty kredytu w następujących latach i wysokościach:
1) 2013 rok - 10.000 zł,
2) 2014 rok - 20.000 zł,
3) 2015 rok - 40.000 zł,
4) 2016 rok - 40.000 zł,
5) 2017 rok - 140.000 zł.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu poprzez wyłożenie do wglądu w siedzibie gminy – 7 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant

                                                                        Uzasadnienie

do uchwały Nr XV/101/12 Rady Gminy Lubanie z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia bankowego kredytu długoterminowego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na finansowanie inwestycji pn. Remont i modernizacja drogi gminnej Zosin – Tadzin.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zaciąganie długoterminowych kredytów należy do wyłącznej kompetencji Rady Gminy. Bankowy kredyt długoterminowy ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej planuje się zaciągnąć na okres od października 2012 do września 2017 r. Kredyt przeznaczony będzie na remont i modernizację drogi gminnej Zosin – Tadzin.
Jest to kredyt preferencyjny ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej wspierający wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich. Linie kredytowe Funduszu przeznaczone są głównie dla jednostek samorządu terytorialnego – na infrastrukturę wiejską. W programach operacyjnych Funduszu jest możliwość zaciągnięcia przez gminę kredytu między innymi na budowę, modernizację lub remont dróg gminnych.
Wobec powyższego, że jest to kredyt preferencyjny wnoszę pod obrady Wysokiej Rady o podjęcie uchwały w przedstawionym brzmieniu.


UCHWAŁA Nr XV/102/12
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 9 sierpnia 2012 r.

w sprawie współdziałania z Powiatem Włocławskim w wykonywaniu zadania publicznego w zakresie realizacji projektu p.n. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 2902C Siutkowo – Mikanowo od km 0+000 do km 4+000 etap II„ oraz udzielenia Powiatowi Włocławskiemu pomocy finansowej.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) uchwala się, co następuje:
§ 1
Przystąpić do współdziałania z Powiatem Włocławskim w wykonywaniu zadania publicznego w zakresie realizacji projektu p.n. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2902C Siutkowo – Mikanowo od km 0+000 do km 4+000 etap II”.


Uchwała Nr XV/103/12
Rady Gminy Lubanie
z dnia 9 sierpnia 2012 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Cekcyn

Na podstawie art. 10, ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się pomocy finansowej Gminie Cekcyn w kwocie 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy) w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na pomoc dla poszkodowanych przez trąbę powietrzną mieszkańców wsi Zdroje.

§ 2

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie zawartej między stronami.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga Kurant


UCHWAŁA Nr XV/104/12
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 9 sierpnia 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lubanie na lata 2012-2019

Na podstawie art. 18 ust.1 i 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) w związku z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2008 Nr 38, poz. 220 i Nr 156, poz. 974 oraz z 2010 r. Nr 65, poz. 417 i Nr 162, poz. 1092 )uchwala się, co następuje:

§ 1
Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Lubanie na lata 2012 – 2019 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Traci moc uchwała Nr XXXVI/196/10 Rady Gminy Lubanie z dnia 17 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Lubanie na lata 2010 - 2017.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga Kurant
                                                                       Uzasadnienie

Do uchwały Nr XV/104/12 Rady Gminy Lubanie z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lubanie na lata 2012-2019

Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lubanie związane jest z działaniem "Odnowa i rozwój wsi" objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Ubiegająca się o dofinansowanie projektu z tego działania gmina, zgodnie z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz przepisami wykonawczymi winna dołączyć do wniosku uchwałę rady w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości oraz opis planowanych do realizacji zadań.
Plan odnowy dla miejscowości Lubanie został opracowany na podstawie Planu Odnowy Miejscowości Lubanie 2010-2017, Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Lubanie na lata 2007 – 2015 oraz Strategii Gminy. Zadania ujęte w planie rozwoju miejscowości Lubanie, wynikają z potrzeb przedkładanych przez mieszkańców.
W tym stanie rzeczy, wnoszę pod obrady Wysokiej Rady o przyjęcie uchwały w przedkładanym brzmieniu.

Wójt Gminy
Sławomir Piernikowski                                           

Plan Odnowy Miejscowości Lubanie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały i liczący 24 strony do wglądu dla zainteresowanych w Urzędzie Gminy oraz Biurze Rady Gminy. 


UCHWAŁA Nr XV/104/12
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 9 sierpnia 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lubanie na lata 2012-2019

Na podstawie art. 18 ust.1 i 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) w związku z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2008 Nr 38, poz. 220 i Nr 156, poz. 974 oraz z 2010 r. Nr 65, poz. 417 i Nr 162, poz. 1092 )uchwala się, co następuje:

§ 1
Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Lubanie na lata 2012 – 2019 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Traci moc uchwała Nr XXXVI/196/10 Rady Gminy Lubanie z dnia 17 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Lubanie na lata 2010 - 2017.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga Kurant
                                                       

                                                Uzasadnienie

Do uchwały Nr XV/104/12 Rady Gminy Lubanie z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lubanie na lata 2012-2019

Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lubanie związane jest z działaniem "Odnowa i rozwój wsi" objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Ubiegająca się o dofinansowanie projektu z tego działania gmina, zgodnie z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz przepisami wykonawczymi winna dołączyć do wniosku uchwałę rady w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości oraz opis planowanych do realizacji zadań.
Plan odnowy dla miejscowości Lubanie został opracowany na podstawie Planu Odnowy Miejscowości Lubanie 2010-2017, Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Lubanie na lata 2007 – 2015 oraz Strategii Gminy. Zadania ujęte w planie rozwoju miejscowości Lubanie, wynikają z potrzeb przedkładanych przez mieszkańców.
W tym stanie rzeczy, wnoszę pod obrady Wysokiej Rady o przyjęcie uchwały w przedkładanym brzmieniu.

Wójt Gminy
Sławomir Piernikowski

Plan Odnowy Miejscowości Mikanowo stanowiący załącznik do niniejszej uchwały i liczący 24 strony do wglądu dla zainteresowanych w Urzędzie Gminy oraz Biurze Rady Gminy.


UCHWAŁA Nr XV/106/12
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 9 sierpnia 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kałęczynek na lata 2012-2019

Na podstawie art. 18 ust.1 i 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) w związku z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2008 Nr 38, poz. 220 i Nr 156, poz. 974 oraz z 2010 r. Nr 65, poz. 417 i Nr 162, poz. 1092), uchwala się, co następuje:

§ 1
Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Kałęczynek na lata 2012 – 2019 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga Kurant

                                                          Uzasadnienie

Do uchwały Nr XV/106/12Rady Gminy Lubanie z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kałęczynek na lata 2012-2019

Podjęcie uchwał Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Mikanowo, Gąbinek i Włoszyca związane jest z działaniem "Odnowa i rozwój wsi" objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Ubiegająca się o dofinansowanie projektów z tego działania gmina, zgodnie z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz przepisami wykonawczymi winna dołączyć do wniosku uchwałę rady w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości oraz opis planowanych do realizacji zadań.
Plany odnowy dla miejscowości Kałęczynek został opracowany na podstawie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Lubanie na lata 2007 – 2015 oraz Strategii Gminy. Zadania ujęte w planach odnowy wynikają z potrzeb przedkładanych przez mieszkańców.
W tym stanie rzeczy, wnoszę pod obrady Wysokiej Rady o przyjęcie uchwały w przedkładanym brzmieniu.
Wójt Gminy
Sławomir Piernikowski

Plan Odnowy Miejscowości Kałęczynek  stanowiący załącznik do niniejszej uchwały i liczący 22 strony do wglądfu dla zainteresowanych w Urzędzie Gminy oraz Biurze Rady Gminy.


UCHWAŁA Nr XVI/107/12
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 27 września 2012 r.

uchylająca uchwałę w sprawie współdziałania z Powiatem Włocławskim w wykonywaniu zadania publicznego w zakresie realizacji projektu p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2902C Siutkowo – Mikanowo od km 0+000 do km 4+000 etap II„ oraz udzielenia Powiatowi Włocławskiemu pomocy finansowej.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XV/102/12 Rady Gminy Lubanie z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie współdziałania z Powiatem Włocławskim w wykonywaniu zadania publicznego w zakresie realizacji projektu p.n. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 2902C Siutkowo – Mikanowo od km 0+000 do km 4+000 etap II„ oraz udzielenia Powiatowi Włocławskiemu pomocy finansowej.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant

                                                              Uzasadnienie

Do uchwały Nr XVI/107/12 Rady Gminy Lubanie z dnia 27 września 2012 r. uchylającej uchwałę w sprawie współdziałania z Powiatem Włocławskim w wykonywaniu zadania publicznego w zakresie realizacji projektu p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2902C Siutkowo – Mikanowo od km 0+000 do km 4+000 etap II„ oraz udzielenia Powiatowi Włocławskiemu pomocy finansowej.

Mając na względzie możliwość kontynuacji zadania na drodze powiatowej Nr 2902C Siutkowo-Mikanowo zaistniała konieczność uchylenia uchwały Nr XV/102/12 Rady Gminy Lubanie podjętej na sesji dnia 9 sierpnia 2012 r.
Uchylenie niniejszej uchwały związane jest z wysokością udziału finansowego gminy Lubanie w wyżej wskazanej inwestycji.
Proszę o podjęcie uchwały w przedstawionym brzmieniu.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant


UCHWAŁA Nr XVI/108/12
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 27 września 2012 r.

w sprawie współdziałania z Powiatem Włocławskim w wykonywaniu zadania publicznego w zakresie realizacji projektu p.n. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 2902C Siutkowo – Mikanowo od km 0+000 do km 4+000 etap II„ oraz udzielenia Powiatowi Włocławskiemu pomocy finansowej.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) uchwala się, co następuje:
§ 1
Przystąpić do współdziałania z Powiatem Włocławskim w wykonywaniu zadania publicznego w zakresie realizacji projektu p.n. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2902C Siutkowo – Mikanowo od km 0+000 do km 4+000 etap II”.

§ 2
Wspomóc Powiat Włocławski, w celu należytej realizacji zadania w zakresie, o którym mowa w § 1, środkami finansowymi w wysokości 21 % wkładu własnego Powiatu Włocławskiego w to zadanie.

§ 3
Pomoc przekazać po odbiorze zadania, o którym mowa w § 1.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant

                                                                       Uzasadnienie

do uchwały Nr XVI/108/12 Rady Gminy Lubanie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie współdziałania z Powiatem Włocławskim w wykonywaniu zadania publicznego w zakresie realizacji projektu p.n. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 2902C Siutkowo – Mikanowo od km 0+000 do km 4+000 etap II„ oraz udzielenia Powiatowi Włocławskiemu pomocy finansowej

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2902C Siutkowo – Mikanowo od km 0+000 do km 4+000 etap II zakłada udziału finansowy gminy w realizowanym zadaniu. Rozmowy prowadzone z powiatem włocławskim oraz zasady oceny wniosków o dofinansowanie przekonują do określenia udziału procentowego gminy na poziomie 21 % wkładu własnego powiatu.
Mając powyższe na uwadze wnoszę do Wysokiej Rady o podjęcie uchwały w przedłożonym brzmieniu.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant
Uchwała Nr XVI/111/12
Rady Gminy Lubanie
z dnia 27 września 2012 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie
na lata 2012- 2018

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy postanawia:

§ 1
Zmienić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubanie na lata 2012 - 2018 zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant

                                                                   UZASADNIENIE

do uchwały nr XVI/111/12 Rady Gminy Lubanie z dnia 27 września 2012 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2012 – 2018

Ze względu na procedury ostrożnościowe wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, spłaty rat zaciągniętych zobowiązań winny być rozkładane proporcjonalnie do planowanych dochodów budżetowych.
Ponieważ spłaty pożyczek z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej rozkładane są na 16 równych rat na lata 2013-2017 i 2014-2017 to dla zbilansowania spłaty kredytu na zadanie pn. "Moje boisko Orlik 2012" należy planować na lata 2014-2018.
Dlatego Wieloletnia Prognoza Finansowa winna obejmować lata 2012-2018.
Kolejnym powodem do wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest zmniejszenie deficytu budżetowego o 50.000 zł z kwoty 1.296.045 zł do wielkości 1.246.045 zł. Planowano wcześniej zaciągnąć kredyt na zadanie inwestycyjne o nazwie "Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne w Lubaniu") w wysokości 370.000 zł. Po rozstrzygnięciu przetargu koszt zadania uległ zmniejszeniu i proponuje się ograniczyć kredyt do 320.000 zł.
Przedstawiając powyższe argumenty wnoszę do Wysokiej Rady o podjęcie stosownej uchwały .

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant


Uchwała Nr XVI/112/12
Rady Gminy Lubanie
z dnia 27 września 2012 roku

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 212 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr X/68/11 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2011 roku zmienianej uchwałami i zarządzeniami:
1. Nr XI/76/12 z dnia 10 lutego 2012 roku Rady Gminy Lubanie,
2. Nr XII/85/12 z dnia 29 marca 2012 roku Rady Gminy Lubanie,
3. Nr 0050.53.2012 z dnia 20 kwietnia 2012 roku Wójta Gminy Lubanie,
4. Nr XIII/89/12 z dnia 30 kwietnia 2012 roku Rady Gminy Lubanie,
5. Nr 0050.56.2012 z dnia 16 maja 2012 roku Wójta Gminy Lubanie,
6. Nr XIV/94/12 z dnia 12 czerwca 2012 roku Rady Gminy Lubanie,
7. Nr 0050.59.2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku Wójta Gminy Lubanie
8. Nr XV/100/12 z dnia 9 sierpnia 2012 roku Rady Gminy Lubanie
9. Nr 0050.66.2012 z dnia 24 sierpnia 2012 roku Wójta Gminy Lubanie

wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1
DOCHODY BUDŻETU w wysokości – 15.768.278 zł
zmniejsza się do kwoty – 15.755.846 zł

2) W § 1 pkt. 1
Dochody bieżące w wysokości - 13.554.626 zł
zmniejsza się do kwoty - 13.225.194 zł

3) W § 1 pkt. 2
Dochody majątkowe w wysokości – 2.213.652 zł
zwiększa się do kwoty – 2.530.652 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1

4) W § 2 ust.1
WYDATKI BUDŻETU w wysokości - 17.064.323 zł
zmniejsza się do kwoty - 17.001.891 zł

5) W § 2 ust. 1 pkt. 1
Wydatki bieżące w wysokości - 12.996.840 zł
zmniejsza się do kwoty - 12.992.561 zł

6) W § 2 ust. 1 pkt. 2
Wydatki majątkowe w wysokości - 4.067.483 zł
zmniejsza się do kwoty - 4.009.330 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2

7) W § 2 ust. 2
Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w latach 2012-2013,
zgodnie z załącznikiem nr 3.

8) W § 3
Deficyt budżetu w wysokości - 1.296.045 zł
zmniejsza się do kwoty - 1.246.045 zł
który zostanie pokryty
przychodami pochodzącymi
z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie - 1.185.833 zł
oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych
w wysokości - 60.212 zł
9) W § 4
Łączną kwotę planowanych przychodów budżetu
w wysokości – 1.694.045 zł
zmniejsza się do kwoty – 1.644.045 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4

10) W § 7 ust. 1
Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
zgodnie z załącznikiem nr 5.
11) W § 7 ust. 3
Zmienia się wydatki na zadania realizowane przy udziale środków unijnych w części związanej z realizacją zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

12) W § 7 ust. 4
Zmienia się wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
zgodnie z załącznikiem nr 7.

13) W § 10
Zmienia się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga Kurant


UCHWAŁA NR XVI/113/12
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 27 września 2012 r.

uchylająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia bankowego kredytu długoterminowego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na finansowanie inwestycji pn. Remont i modernizacja drogi gminnej Zosin - Tadzin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 oraz Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201,poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 ) uchwala się, co następuje:

§ 1
Uchyla się uchwałę Nr XV/101/12 Rady Gminy Lubanie z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia bankowego kredytu długoterminowego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na finansowanie inwestycji pn. Remont i modernizacja drogi gminnej Zosin – Tadzin.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant


UCHWAŁA NR XVI/114/12
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 27 września 2012 r.

W sprawie zaciągnięcia pożyczki ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund na finansowanie inwestycji pn. Remont i modernizacja drogi gminnej Zosin - Tadzin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 oraz Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201,poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 ) uchwala się, co następuje:

§ 1
1. Zaciągnąć pożyczkę ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund – w wysokości 250.000 zł – z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z remontem i modernizacją drogi gminnej Zosin- Tadzin.

2. Spłata pożyczki nastąpi z dochodów własnych gminy – podatku od nieruchomości od osób prawnych.
3. Zabezpieczeniem pożyczki będzie weksel in blanco.

§ 2
Ustala się okres spłaty pożyczki w latach 2014 – 2017.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu poprzez wyłożenie do wglądu w siedzibie gminy – 7 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant

                                                                    Uzasadnienie

do uchwały Nr XVI/114/12 Rady Gminy Lubanie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund na finansowanie inwestycji pn. Remont i modernizacja drogi gminnej Zosin – Tadzin.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zaciąganie pożyczek należy do wyłącznej kompetencji Rady Gminy. Pożyczkę ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund planuje się zaciągnąć na okres od października 2012 do września 2017 r. Pożyczka przeznaczona będzie na remont i modernizację drogi gminnej Zosin – Tadzin.
Jest to pożyczka preferencyjna ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund wspierająca wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich. Linie pożyczkowe Programu przeznaczone są głównie dla jednostek samorządu terytorialnego – na infrastrukturę wiejską. W programach operacyjnych jest możliwość zaciągnięcia przez gminę pożyczki między innymi na budowę, modernizację lub remont dróg gminnych.
Wobec powyższego, że jest to pożyczka preferencyjna wnoszę pod obrady Wysokiej Rady o podjęcie uchwały w przedstawionym brzmieniu.

Przewodnicząca Rady Gminy                                                                                                      Jadwiga Kurant


UCHWAŁA NR XVI/115/12
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 27 września 2012 r.

uchylająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia bankowego kredytu długoterminowego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na finansowanie inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2902C Siutkowo – Mikanowo od km 4+000 do km 7+174

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 oraz Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201,poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 ) uchwala się, co następuje:

§ 1
Uchyla się uchwałę Nr XIV/95/12 Rady Gminy Lubanie z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia bankowego kredytu długoterminowego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na finansowanie inwestycji pn.
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2902C Siutkowo – Mikanowo od km 4+000 do km 7+174.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant


UCHWAŁA NR XVI/116/12
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 27 września 2012 r.

W sprawie zaciągnięcia pożyczki ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund na finansowanie inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2902C Siutkowo – Mikanowo od km 4+000 do km 7+174

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 oraz Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201,poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 ) uchwala się, co następuje:

§ 1
1. Zaciągnąć pożyczkę ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund – w wysokości 615.833,04 zł – z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z przebudową drogi powiatowej Nr 2902C Siutkowo – Mikanowo od km 4+000 do km 7+174.                                                                                                                                2. Spłata pożyczki nastąpi z dochodów własnych gminy – podatku od nieruchomości od osób prawnych.
3. Zabezpieczeniem pożyczki będzie weksel in blanco.

§ 2
Ustala się okres spłaty pożyczki w latach 2013 – 2017.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu poprzez wyłożenie do wglądu w siedzibie gminy – 7 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant

                                                                Uzasadnienie

do uchwały Nr XVI/116/12 Rady Gminy Lubanie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund na finansowanie inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2902C Siutkowo – Mikanowo od km 4+000 do km 7+174

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zaciąganie pożyczek należy do wyłącznej kompetencji Rady Gminy. Pożyczkę ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund planuje się zaciągnąć na okres od 2012 - 2017 r. Pożyczka przeznaczona będzie na przebudowę drogi powiatowej Nr 2902C Siutkowo – Mikanowo od km 4+000 do km 7+174.
Jest to pożyczka preferencyjna ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund wspierająca wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich. Linie pożyczkowe Programu przeznaczone są głównie dla jednostek samorządu terytorialnego – na infrastrukturę wiejską. W programach operacyjnych jest możliwość zaciągnięcia przez gminę pożyczki między innymi na budowę, modernizację lub remont dróg gminnych.
Wobec powyższego, że jest to pożyczka preferencyjna wnoszę pod obrady Wysokiej Rady o podjęcie uchwały w przedstawionym brzmieniu.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga KurantZasady i warunki korzystania z przystanków i ich wykaz, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały oraz podstawę zawarcia umowy z operatorem lub przewoźnikiem, udostępniane bedą zainteresowanym na ich wniosek.


UCHWAŁA NR XVI/118/12
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 27 września 2012 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie inwestycji pn. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „ Moje boisko Orlik 2012 „ ( boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne w Lubaniu )

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 oraz Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201,poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1, Zaciągnąć kredyt w wysokości 320.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z budową kompleksu boisk sportowych w ramach programu „ Moje boisko Orlik 2012 „ ( boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne w Lubaniu ).
2. Dokonać wyboru instytucji finansującej – banku zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
3. Spłata zobowiązania nastąpi z dochodów własnych gminy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.
4. Zabezpieczeniem zobowiązania – kredytu będzie weksel in blanco.

§ 2. 1. Ustala się okres spłaty kredytu w latach 2014 – 2018.
2. Ostateczny termin spłaty to 31.12.2018 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu poprzez wywieszenie w siedzibie urzędu gminy – 7 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały .

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant

                                                             Uzasadnienie

do uchwały Nr XVI/118/12 Rady Gminy Lubanie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie inwestycji pn. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „ Moje boisko Orlik 2012 „ ( boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne w Lubaniu )

Na zadania inwestycyjne na 2012 rok zaplanowano łącznie w budżecie gminy 4.009.330 zł. Na część inwestycji zaplanowano zaciągnąć zobowiązanie w postaci kredytu lub pożyczek. Między innymi na „Moje boisko Orlik 2012” zaplanowano kredyt.
Na etapie podejmowania niniejszej uchwały nie można określić, który bank będzie udzielał kredytu gdyż musi być wybrany zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.
Przygotowując stosowną ofertę zakłada się dwuletni okres karencji a okres spłaty przewiduje się na lata 2014 – 2018. Z tym, że najwyższe raty przypadałyby na lata 2017 – 2018. Wielkości rat uzależnione będą od przeprowadzonych negocjacji.
Podsumowując przedstawione argumenty wnoszę do Wysokiej Rady o podjęcie uchwały jak w projekcie.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga KurantUCHWAŁA NR XVII/120/12
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 30 października 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Lubanie do projektu pn. „Lepiej przygotowany nauczyciel – lepiej przygotowany uczeń” z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną we Włocławku

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminy (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie przez Gminę Lubanie do projektu pn. Lepiej przygotowany nauczyciel – lepiej przygotowany uczeń” z Wyższą Szkołą Humanistyczno - Ekonomiczną we Włocławku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytetu III Wysoka jakość kształcenia, Działania 3.3 Poprawa, jakości kształcenia Poddziałania 3.3.2 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli.

§ 2. Projekt będzie realizowany w latach od 2012r. do 2015r. a jego całkowita wartość nie przekroczy kwoty 66.300 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant

                                                                   Uzasadnienie

Do uchwały Nr XVII/120/12 Rady Gminy Lubanie z dnia 30 października 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Lubanie do projektu pn. „Lepiej przygotowany nauczyciel – lepiej przygotowany uczeń” z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną we Włocławku

Europejski Fundusz Społeczny stwarza możliwości pozyskania dodatkowych środków z Unii Europejskiej. Mając na uwadze preferencje w rozpatrywaniu wniosków realizowanych w partnerstwie Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku złożyła wniosek do Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach konkursu otwartego na dofinansowanie projektu pn. „Lepiej przygotowany nauczyciel – lepiej przygotowany uczeń” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Funduszu Społecznego Priorytetu III Wysoka jakość kształcenia, Działania 3.3 Poprawa jakości kształcenia Poddziałania 3.3.2 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli.
W przedmiotowym projekcie rolę Lidera będzie pełnić Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku a Partnerem Gmina Lubanie.
Celem projektu jest wdrożenie w latach 2012-2015 modelowych praktyk dla studentów specjalności nauczycielskich na kierunku pedagogika realizowanych w wybranych 3 szkołach oraz przedszkolu na terenie Gminy Lubanie, którego efektem będzie lepsze przygotowanie kadry pedagogicznej do roli opiekunów praktyk i studentów do roli nauczycieli. Wytypowane szkoły podstawowe i przedszkole to placówki o największym potencjale organizacyjnym i kadrowym, posiadające wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu praktyk, działające w różnorodnych warunkach (wczesne wspomaganie), co pozwoli na zapoznanie studentów Wyższej Szkoły Humanisto-Ekonomicznej z wieloma aspektami pracy nauczycieli. Jednocześnie poprawi jakość kształcenia praktycznego przyszłych nauczycieli poprzez prezentację studentom nowoczesnych rozwiązań metodycznych oraz kształcenia umiejętności wychowawczych.
Wyrażenie zgody na przystąpienie przez Gminę Lubanie do projektu pn. „ Lepiej przygotowany nauczyciel – lepiej przygotowany uczeń” z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną we Włocławku przynależy organowi stanowiącemu. Zatem zasadne jest przyjęcie uchwały w tym zakresie.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant


UCHWAŁA NR XVII/121/12
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 30 października 2012 r.

w sprawie wyrażenia poparcia dla uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia w sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567 ) uchwala się, co następuje;

§ 1. Udziela się poparcia dla uchwały nr XXIV/336/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 września 2012 r. w sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodności:
1) art. 6d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, Dz. U. z 2012 r. poz. 951) dodanego ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897, Dz. U. z 2011 r. Nr 171, poz. 1016 i Nr 224, poz. 1337 ), w zakresie w jakim nakłada na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta obowiązek zorganizowania przetargu na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości albo przetargu na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów oraz
2) art. 6e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach dodanego ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

z art. 2, art. 9, art. 16 ust. 2, art. 91 ust. 3, art. 165 i art. 166 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 4 ust. 2 Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant

                                                                    Uzasadnienie

do uchwały Nr XVII/121/12 Rady Gminy Lubanie z dnia 30 października 2012 r.
w sprawie wyrażenia poparcia dla uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia w sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Dnia 18 października 2012 r. Prezydent Miasta Inowrocławia zwrócił się z prośbą o poparcie wniosku Rady Miejskiej Inowrocławia o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w zakresie w jakim ustawa ta nakłada na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast obowiązek zorganizowania przetargu na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości albo przetargu na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów oraz wymogu przystępowania kapitałowych spółek z udziałem gminy do tych przetargów.
Zgodnie z art.7 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku
z art. 3 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.) w ramach obowiązkowych zadań własnych gminy leży utrzymanie czystości i porządku na jej terenie.
Ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011r. Nr 152, poz. 897, z późn. zm.) dodane zostały w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach art. 6d i art. 6e. Wskazane przepisy są przedmiotem wniosku Rady Miejskiej Inowrocławia skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego.
Uznając zasadność wniosku Rady Miejskiej Inowrocławia proszę o podjęcie uchwały w przedstawionym brzmieniu.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant


UCHWAŁA Nr XVII/122/12                                                                                                                 RADY GMINY LUBANIE
z dnia 30 października 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez gminę Lubanie od samorządu powiatu włocławskiego zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych.

Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) uchwala się, co następuje:
§ 1
Wyraża się zgodę na przejęcie przez gminę Lubanie od powiatu włocławskiego zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2012 /2013.
§ 2
Warunki przejęcia zadań, o których mowa w § 1 określi porozumienie zawarte pomiędzy gminą Lubanie a Zarządem Powiatu we Włocławku.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant

                                                             U z a s a d n i e n i e

Zarząd Powiatu Włocławskiego wystąpił z propozycją przejęcia przez gminę Lubanie zadań z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2012/2013.
Z uwagi na doświadczenia z lat ubiegłych o odśnieżaniu przez powiat dróg będących na terenie gminy Lubanie uznałem, że propozycja winna być przyjęta z uwagi na:
drogi powiatowe na terenie naszej gminy są tak usytuowane, że wyjazd naszego sprzętu do odśnieżania dróg gminnych musi odbywać się po drogach powiatowych,
ponadto drogami powiatowymi prowadzony jest dowóz dzieci do szkół w Lubaniu,
W tej sytuacji staje się niemożliwy przyjazd autobusu szkolnego, ani też dojazd do siedziby gminy i wyjazd naszego sprzętu do odśnieżania dróg gminnych. Przyjmując propozycję powiatu, otrzymamy zwrot środków na utrzymanie dróg powiatowych zapewniając jednocześnie ich przejezdność.
Wobec powyższego podjęcie proponowanej uchwały o przejęcie zadań uważam za zasadne i wnoszę o jej przyjęcie w proponowanym brzmieniu.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant


Uchwała Nr XVII/123/12
Rady Gminy Lubanie
z dnia 30 października 2012 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie
na lata 2012- 2018

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy postanawia:

§ 1
Zmienić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubanie na lata 2012 - 2018 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 3                                                                                                                                                    Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant


Uchwała Nr XVII/124/12
Rady Gminy Lubanie
z dnia 30 października 2012 roku

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 212 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr X/68/11 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2011 roku zmienianej uchwałami i zarządzeniami:
1. Nr XI/76/12 z dnia 10 lutego 2012 roku Rady Gminy Lubanie,
2. Nr XII/85/12 z dnia 29 marca 2012 roku Rady Gminy Lubanie,
3. Nr 0050.53.2012 z dnia 20 kwietnia 2012 roku Wójta Gminy Lubanie,
4. Nr XIII/89/12 z dnia 30 kwietnia 2012 roku Rady Gminy Lubanie,
5. Nr 0050.56.2012 z dnia 16 maja 2012 roku Wójta Gminy Lubanie,
6. Nr XIV/94/12 z dnia 12 czerwca 2012 roku Rady Gminy Lubanie,
7. Nr 0050.59.2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku Wójta Gminy Lubanie,
8. Nr XV/100/12 z dnia 9 sierpnia 2012 roku Rady Gminy Lubanie,
9. Nr 0050.66.2012 z dnia 24 sierpnia 2012 roku Wójta Gminy Lubanie,
10. Nr XVI/112/12 z dnia 27 września 2012 roku Rady Gminy Lubanie,
11. Nr 0050.71.2012 z dnia 24 października 2012 roku Wójta Gminy Lubanie

wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1
DOCHODY BUDŻETU w wysokości – 15.935.829 zł
zwiększa się do kwoty – 15.945.834 zł

2) W § 1 pkt. 1
Dochody bieżące w wysokości - 13.405.177 zł
zwiększa się do kwoty - 13.415.182 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1

3) W § 2 ust.1
WYDATKI BUDŻETU w wysokości - 17.181.874 zł
zwiększa się do kwoty - 17.191.879 zł

4) W § 2 ust. 1 pkt. 1
Wydatki bieżące w wysokości - 13.172.544 zł
zwiększa się do kwoty - 13.176.049 zł

5) W § 2 ust. 1 pkt. 2
Wydatki majątkowe w wysokości - 4.009.330 zł
zwiększa się do kwoty - 4.015.830 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2

6) W § 2 ust. 2
Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w latach 2012-2013,
zgodnie z załącznikiem nr 3.

7) W § 11 ust. 2
Zmienia się plan dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku dochodów
oświatowych jednostek budżetowych.

8) W § 11 ust. 2 pkt. 1
Dochody w wysokości – 106.479 zł
zwiększa się do kwoty – 112.979 zł

9) W § 11 ust. 2 pkt. 2
Wydatki w wysokości – 106.479 zł
zwiększa się do kwoty – 112.979 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.


Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga Kurant


UCHWAŁA Nr XVIII/125/12
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 7 grudnia 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.


Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant

Załącznik
do uchwały Nr XVIII/125/12
Rady Gminy Lubanie
z dnia 7 grudnia 2012 roku

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2013 ROK

I - II kwartał

1. Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2012.

2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informacji o stanie mienia gminy za rok 2012.

3. Opracowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za rok 2012.

III kwartał

4. Ocena wykonania budżetu gminy Lubanie za I półrocze 2013 rok.

IV kwartał

5. Zaopiniowanie stawek podatków i opłat na 2014 rok.

6. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy Lubanie na rok 2014.

7. Opracowanie planu pracy na 2014 rok i przedłożenie do zatwierdzenia Radzie Gminy.

II. Plan kontroli.

I kwartał

1. Kontrola realizacji uchwał za 2012 rok w zakresie ochrony środowiska – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i gospodarka odpadami.

2. Kontrola wykorzystania dotacji przekazanych przez Urząd Gminy na działalność statutową LTP za rok 2012.

II kwartał

3. Kontrola i analiza wykorzystania środków finansowych przekazanych z budżetu gminy na poszczególne szkoły .

4. Kontrola zużycia opału w budynkach ogrzewanych przez ZUK w sezonie 2012/2013 oraz kontrola przetargów przeprowadzonych w 2012 r.

5. Kontrola środków finansowych przeznaczanych na pomoc społeczną.

III kwartał

6. Kontrola środków finansowych przeznaczanych na dożywianie i transport dzieci za I półrocze 2013 roku.

7. Kontrola kosztów utrzymania Urzędu Gminy za I półrocze 2013 roku.

IVkwartał

8. Kontrola środków finansowych przeznaczanych na działalność GOK-u i Biblioteki.

Komisja w razie potrzeby będzie podejmować sprawy nie uwzględnione w planie pracy oraz przeprowadzać kontrole na zlecenie Rady Gminy.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Wojciech Chrząszcz


UCHWAŁA NR XVIII/126/12                                                                                                              RADY GMINY LUBANIE
z dnia 7 grudnia 2012 r.

uchylająca uchwałę w sprawie nabycia na rzecz Gminy nieruchomości gruntowej położonej w m. Probostwo Dolne gm. Lubanie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 roku Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 roku Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 roku Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 roku Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 roku Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241, z 2010 roku Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106 poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) uchwala się, co następuje:

§1
Uchyla się uchwałę Rady Gminy Lubanie Nr XII/83/12 z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nabycia na rzecz Gminy nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Probostwo Dolne gm. Lubanie.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant


                                                            UZASADNIENIE

do uchwały Rady Gminy Lubanie Nr XVIII/126/12 z dnia 7 grudnia 2012 r. uchylającej
uchwałę w sprawie nabycia na rzecz Gminy nieruchomości gruntowej położonej w m. Probostwo Dolne gm. Lubanie

Uchyla się uchwałę Rady Gminy Lubanie Nr XII/83/12 z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nabycia na rzecz Gminy nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Probostwo Dolne gm. Lubanie.
Powyższą uchwałę podejmuje się ze względu na zmianę numeru działki oraz zmniejszenie powierzchni działki przeznaczonej pod budowę przepompowni ścieków nr 8.
Biorąc pod uwagę powyższe proszę o podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej nabycia na rzecz Gminy nieruchomości gruntowej położonej w m. Probostwo Dolne gm. Lubanie.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant


UCHWAŁA NR XVIII/127/12
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 7 grudnia 2012 r.

w sprawie nabycia na rzecz Gminy nieruchomości gruntowej położonej w m. Probostwo Dolne gm. Lubanie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 roku Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 roku Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 roku Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 roku Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 roku Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241, z 2010 roku Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106 poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) uchwala się, co następuje:

§ 1
Wyraża się zgodę na nabycie na rzecz Gminy w drodze wykupu od osób fizycznych nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie jako działka Nr 42/11 o powierzchni 0.0051 ha położonej w m. Probostwo Dolne gm. Lubanie z przeznaczeniem pod przepompownię ścieków sanitarnych nr 8.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant

                                                           UZASADNIENIE

do uchwały Nr XVIII/127/12 Rady Gminy Lubanie z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy nieruchomości gruntowej położonej w m. Probostwo Dolne gm. Lubanie


W 2011 roku w miejscowości Probostwo Dolne wykonana została sieć kanalizacji sanitarnej. Na działce nr 42/11, która stanowi własność osób fizycznych wybudowano przepompownię ścieków sanitarnych nr 8.
Po zakończeniu budowy w/w przepompowni należy uregulować stan prawny działki tzn. przejąć ją na rzecz Gminy w drodze wykupu.
W tym stanie rzeczy proszę o podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy działki położonej w m. Probostwo Dolne gm. Lubanie przeznaczoną pod przepompownię ścieków sanitarnych nr 8.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant


Uchwała Nr XVIII/128/12
Rady Gminy Lubanie
z dnia 7 grudnia 2012 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie
na lata 2012- 2019

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy postanawia:

§ 1
Zmienić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubanie na lata 2012 - 2019 zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant


                               Uzasadnienie do uchwały nr XVIII/128/12
                     w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
                                                  na lata 2012 do 2019

Kolejna, ósma zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej polega na wprowadzeniu aktualnych na 2012 rok planów:
- dochodów budżetowych ogółem,
- dochodów bieżących,
- wydatków budżetowych ogółem,
- wydatków bieżących,
- wydatków majątkowych,
- wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich,
- wydatków związanych z funkcjonowaniem organów j.s.t.
Proponowane zmiany nie wpłyną na wynik budżetu który pozostaje na dotychczasowym poziomie i jest to niedobór w kwocie – 1.246.045 zł.
Do załącznika nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012 – 2019 proponuje się wprowadzić następujące zmiany:
na przedsięwzięcia wieloletnie pod nazwą „Budowa świetlic wiejskich w miejscowościach Gąbinek i Kocia Górka” zwiększyć nakłady finansowe łącznie o 900 zł, po 450 zł na każdą,
wprowadzić nowe przedsięwzięcie pod nazwą „Remont i modernizacja drogi gminnej w m. Kolonia Ustronie”. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2012 – 2013. Łącznie nakłady finansowe, które pokryje gmina wynoszą 53.815 zł z tym, że 4.000 zł planuje się do realizacji na 2012 rok a 49.815 zł na 2013 rok.
Ponadto opracowując projekt budżetu na 2013 rok planuje się do zaciągnięcia nowe zobowiązania. Głównie na spłatę długu przewidziano kredyt w wysokości 492.490 zł. Mając na względzie spłaty nowych zobowiązań należy przewidywać WPF do 2019 roku..
Wszystkie wyniki wskazują na to, że na spłatę długu pozostaną wolne środki z 2012 roku a wówczas zobowiązania planowane do zaciągnięcia w 2013 roku będą odpowiednio niższe.
Wnoszę do Wysokiej Rady o przeanalizowanie powyższych argumentów i podjęcie uchwały jak w projekcie.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant


Uchwała Nr XVIII/129/12                                                                                                                   Rady Gminy Lubanie                                                                                                                               z dnia 7 grudnia 2012 roku

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 212 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr X/68/11 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2011 roku zmienianej uchwałami i zarządzeniami:
1. Nr XI/76/12 z dnia 10 lutego 2012 roku Rady Gminy Lubanie,
2. Nr XII/85/12 z dnia 29 marca 2012 roku Rady Gminy Lubanie,
3. Nr 0050.53.2012 z dnia 20 kwietnia 2012 roku Wójta Gminy Lubanie,
4. Nr XIII/89/12 z dnia 30 kwietnia 2012 roku Rady Gminy Lubanie,
5. Nr 0050.56.2012 z dnia 16 maja 2012 roku Wójta Gminy Lubanie,
6. Nr XIV/94/12 z dnia 12 czerwca 2012 roku Rady Gminy Lubanie,
7. Nr 0050.59.2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku Wójta Gminy Lubanie,
8. Nr XV/100/12 z dnia 9 sierpnia 2012 roku Rady Gminy Lubanie,
9. Nr 0050.66.2012 z dnia 24 sierpnia 2012 roku Wójta Gminy Lubanie,
10. Nr XVI/112/12 z dnia 27 września 2012 roku Rady Gminy Lubanie,
11. Nr 0050.71.2012 z dnia 24 października 2012 roku Wójta Gminy Lubanie,
12. Nr XVII/124/12 z dnia 30 października 2012 roku Rady Gminy Lubanie,
13. Nr 0050.75.2012 z dnia 19 listopada 2012 roku Wójta Gminy Lubanie

wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1
DOCHODY BUDŻETU w wysokości – 16.099.869 zł
zwiększa się do kwoty – 16.128.048 zł

2) W § 1 pkt. 1
Dochody bieżące w wysokości - 13.569.217 zł
zwiększa się do kwoty - 13.597.396 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1

3) W § 2 ust.1
WYDATKI BUDŻETU w wysokości - 17.345.914 zł
zwiększa się do kwoty - 17.374.093 zł

4) W § 2 ust. 1 pkt. 1
Wydatki bieżące w wysokości - 13.330.084 zł
zwiększa się do kwoty - 13.371.263 zł

5) W § 2 ust. 1 pkt. 2
Wydatki majątkowe w wysokości - 4.015.830 zł
zmniejsza się do kwoty - 4.002.830 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2

6) W § 2 ust. 2
Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w latach 2012-2013,
zgodnie z załącznikiem nr 3.

7) W § 10
Zmienia się planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy,
zgodnie z załącznikiem nr 4

8) W § 11 ust. 1
Zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
1) przychody w wysokości – 1.351.976 zł
zwiększa się do kwoty - 1.356.976 zł
2) koszty w wysokości – 1.300.733 zł
zwiększa się do kwoty - 1.305.733 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5

9) W § 11 ust. 2
Zmienia się plan dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku dochodów
oświatowych jednostek budżetowych.

10) W § 11 ust. 2 pkt. 1
Dochody w wysokości – 112.979 zł
zwiększa się do kwoty – 114.179 zł

11) W § 11 ust. 2 pkt. 2
Wydatki w wysokości – 112.979 zł
zwiększa się do kwoty – 114.179 zł
zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.


Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga Kurant


UCHWAŁA Nr XVIII/130/12
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 7 grudnia 2012 roku

w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2013 rok dla zakładu budżetowego.

Na podstawie art. 15 ust. 3 pkt 1 i art. 219 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 , z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106 poz. 67, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się stawki dotacji przedmiotowych na 2013 rok dla Zakładu Usług Komunalnych gminy Lubanie działającego jako zakład budżetowy w wysokości netto :
1. Do produkcji i dostarczenia 1 m3 wody – 1,27 zł
2. Do odbioru i oczyszczenia 1 m3 ścieków – 6,30 zł
3. Do odbioru 1 tony niesegregowanych nieczystości stałych - 54,14 zł
Do wyżej wymienionych stawek doliczone będzie 8 % podatku VAT.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant


UCHWAŁA NR XVIII/131/12
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 7 grudnia 2012 roku

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania w zakresie realizacji inwestycji
przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 9 lit. e w związku z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 , z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106 poz. 67, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) uchwala się, co następuje:

§ 1
Zaciągnąć długoterminowe zobowiązanie w wysokości 49.815 zł.
słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset piętnaście złotych
§ 2
Zobowiązanie o którym mowa w § 1 dotyczy zawarcia umowy z wykonawcą zadania inwestycyjnego pn. „ Remont – modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kolonia Ustronie ”.
§ 3
Zobowiązanie wymienione w § 1 i § 2 uregulowane będzie z dochodów własnych gminy – podatku od nieruchomości od osób prawnych w terminie do 31.01.2013 roku.
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant


Uchwała Nr XIX/132/12                                                                                                                     Rady Gminy Lubanie                                                                                                                                 z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie
na lata 2012- 2019

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy postanawia:

§ 1
Zmienić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubanie na lata 2012 - 2019 zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant


                                                                         Uzasadnienie
do uchwały Nr XIX/132/12
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2012 - 2019

Zmiany wprowadzone w 2012 roku do budżetu gminy skutkują korektami załączników do Wieloletniej Prognozy finansowej na 2012 rok.
Mimo braku zmiany wyniku budżetu postanowiono wprowadzić aktualne plany:
dochodów bieżących , majątkowych i ogółem,
środków z Unii Europejskiej,
wydatków bieżących, majątkowych i ogółem,
wydatków na projekty realizowane przy udziale środków unijnych,
wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST.
Zarówno plan dochodów jak i wydatków budżetowych ulega zmniejszeniu o 23.603 zł, przy czym dochody i wydatki majątkowe maleją o 16.728 zł a bieżące o 6.875 zł.
Z załącznika nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że łączne nakłady finansowe na wydatki bieżące w latach 2012 – 2019 stanowią kwotę 783.449 zł, z tego w 2012 roku – 105.640 zł.
Nakłady finansowe na przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym w 2012 roku wynoszą 1.020.310 zł.
W wyżej wymienionym załączniku w części pierwszej pod literą c wprowadzono do realizacji w dniu 7 grudnia przedsięwzięcie inwestycyjne pn. „Remont – modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kolonia Ustronie”. Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2012 – 2013 z powierzonych materiałów. Na ten cel gmina przeznaczyła nakłady finansowe w wysokości 53.815 zł. Przy czym limit zobowiązań na 2012 rok wynosi 4.000 zł a na 2013 rok 49.815 zł.
Ponieważ prace związane z transportem kamienia musiały być realizowane w 2012 roku, zawarto umowę na wykonawstwo w 2012 roku a zapłata zrealizowana będzie w 2013 roku.
W tym celu dokonano stosownej zmiany zapisów w części pierwszej pod literą c przenosząc

zobowiązanie z 2013 roku do części drugiej, która nosi nazwę: „umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok”.
Podsumowując przedstawione objaśnienia wnoszę do Wysokiej Rady o podjęcie uchwały dotyczącej zmiany WPF.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant


Uchwała Nr XIX/133/12
Rady Gminy Lubanie
z dnia 28 grudnia 2012 roku

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 212 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr X/68/11 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2011 roku zmienianej uchwałami i zarządzeniami:
1. Nr XI/76/12 z dnia 10 lutego 2012 roku Rady Gminy Lubanie,
2. Nr XII/85/12 z dnia 29 marca 2012 roku Rady Gminy Lubanie,
3. Nr 0050.53.2012 z dnia 20 kwietnia 2012 roku Wójta Gminy Lubanie,
4. Nr XIII/89/12 z dnia 30 kwietnia 2012 roku Rady Gminy Lubanie,
5. Nr 0050.56.2012 z dnia 16 maja 2012 roku Wójta Gminy Lubanie,
6. Nr XIV/94/12 z dnia 12 czerwca 2012 roku Rady Gminy Lubanie,
7. Nr 0050.59.2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku Wójta Gminy Lubanie,
8. Nr XV/100/12 z dnia 9 sierpnia 2012 roku Rady Gminy Lubanie,
9. Nr 0050.66.2012 z dnia 24 sierpnia 2012 roku Wójta Gminy Lubanie,
10. Nr XVI/112/12 z dnia 27 września 2012 roku Rady Gminy Lubanie,
11. Nr 0050.71.2012 z dnia 24 października 2012 roku Wójta Gminy Lubanie,
12. Nr XVII/124/12 z dnia 30 października 2012 roku Rady Gminy Lubanie,
13. Nr 0050.75.2012 z dnia 19 listopada 2012 roku Wójta Gminy Lubanie,
14. Nr XVIII/129/12 z dnia 7 grudnia 2012 roku Rady Gminy Lubanie

wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1
DOCHODY BUDŻETU w wysokości – 16.128.048 zł
zmniejsza się do kwoty – 16.112.453 zł

2) W § 1 pkt. 1
Dochody bieżące w wysokości - 13.597.396 zł
zwiększa się do kwoty - 13.598.529 zł

3) W § 1 pkt. 2
Dochody majątkowe w wysokości w wysokości – 2.530.652 zł
zmniejsza się do kwoty – 2.513.924 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1

4) W § 2 ust.1
WYDATKI BUDŻETU w wysokości - 17.374.093 zł
zmniejsza się do kwoty - 17.358.498 zł

5) W § 2 ust. 1 pkt. 1
Wydatki bieżące w wysokości - 13.371.263 zł
zwiększa się do kwoty - 13.372.396 zł

6) W § 2 ust. 1 pkt. 2
Wydatki majątkowe w wysokości - 4.002.830 zł
zmniejsza się do kwoty - 3.986.102 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.

7) W § 2 ust. 2
Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w latach 2012-2013,
zgodnie z załącznikiem nr 3.

8) W § 7 ust. 3

Zmienia się dochody i wydatki na zadania realizowane przy udziale środków unijnych
w części związanej z realizacją zadań własnych,
zgodnie z załącznikiem nr 4.

9) W § 12

Zmienia się plan zadań z zakresu ochrony środowiska finansowanych ze środków z opłat
i kar za korzystanie ze środowiska,
zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.


Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga Kurant


Uchwała Nr XIX/134/12
Rady Gminy Lubanie
z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie
na lata 2013- 2019

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy postanawia:

§ 1
Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubanie na lata 2013 - 2019 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2
Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2019 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3
1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązań związanych z realizacją
przedsięwzięć okreśonych w załączniku nr 2 do uchwały.
2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w
roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania
gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnić Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań
określonych w § 3 ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizującym
przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2.

§ 4
Uchylić uchwałę Nr X/67/11 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2012-2017 wraz ze zmianami.

§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 6 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga Kurant

                                                      Objaśnienia - uzasadnienie
do Uchwały nr XIX/134/12 Rady Gminy Lubanie
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2019

Zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych opracowano projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2019. Podejmując nową uchwałę uchylić należy dotychczas obowiązującą.
Upoważnienia wynikające z uchwały w stosunku do 2012 roku nie ulegają zmianie i jak dotychczas dotyczą:
- zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć,
- w 2012 roku nie zawierano umów z których wynikajace płatności wykraczałyby poza rok 2012. Jeżeli uchwała o wieloletniej prognozie finansowej nie będzie unieważniana pod koniec roku to taka sytuacja może mieć miejsce w latach nastepnych.

Trudno jest planować na przykład środki na programy i projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych nie mając zawartych umów wieloletnich. W Gminie Lubanie realizowane są przedsięwzięcia głównie w cyklu jednorocznym a niewiele z nich w cyklu dwuletnim. Wynika to z danych zawartych w załączniku nr 2 do uchwały.

Objaśniając stronę dochodową przyjęto wskaźniki wzrostu stawek podatkowych do 5% wzrostu stawiając jednocześnie na 100% ściągalność bądź wpływ dochodów. Ponadto na wzrost planu dochodów wpłynie rosnąca liczba podatników oraz nowe opłaty wprowadzane odrębnymi ustawami.
Kolumny związane z danymi dotyczącymi SP ZOZów nie zostały wypełnione gdyż na terenie naszej gminy działają niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej.
Dochody ze sprzedaży majątku gminy przewidziano głównie na 2013 rok. Gdyby te nie zostały zrealizowane w planowanym terminie to przesuną się odpowiednio na lata następne.
Opracowując stronę dotyczacą wydatków przyjęto zasadę dalszego ograniczania wydatków bieżących a zwiększania planów na wydatki majątkowe.
Odstąpiono od tej zasady planując wydatki na wynagrodzenia, gdzie ewentualne wzrosty będą wynosić od 3 do 4,6%.
Zrealizowanie planowanych dochodów pozwoli na wykonanie wydatków w proporcjach od 80 do 86% na wydatki bieżące oraz od 14 do 20% na wydatki majątkowe.
Na koniec 2012 roku kwota długu wynosi 2.429.833 zł. Przyjęto, że w 2013 roku zaciągnie się kredyty w wysokości 932.490 zł Po zamknięciu ksiąg rachunkowych za 2012 rok przewiduje się wolne środki na spłatę rat przypadających do uregulowania w 2013 roku. Wówczas odpowiednio zmniejszy się kwota nowego długu.
Zgodnie z zawartymi umowami oraz przyjętym harmonogramem spłat planowanych zobowiązań dług zostanie spłacony do końca 2019 roku. Dlatego proponuje się uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2013-2019.

Biorąc pod uwagę przedłożone objaśnienia proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały jak w projekcie.

Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga Kurant
Opublikował: Jerzy Chudzyński
Publikacja dnia: 07.01.2013
Podpisał: Jerzy Chudzyński
Dokument z dnia: 16.01.2012
Dokument oglądany razy: 8 376
@ws1.kpsi.pl