RSS
A A A
SmodBIP

Ochrona środowiska

WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA UPRAWĘ MAKU NISKOMORFINOWEGO

PRZEBIEG PROCEDURY

KROK 1. Złożenie wniosku o zezwolenie na uprawę maku wraz z załącznikami.

Wnioskodawca składa wniosek wraz z załącznikami do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia uprawy.
Opłata skarbowa: 30 zł
Dokumenty:
Wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę maku.
Załączniki:
- dowód uiszczenia opłaty;
- umowa kontraktowa z producentem posiadającym zezwolenie Marszałka Województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku;
- faktura zakupu materiału siewnego maku kategorii elitarny lub kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie oraz etykieta z opakowań materiału siewnego tych roślin.

KROK 2. Formalne sprawdzenie wniosku.

Organ właściwy sprawdza czy wnioskodawca złożył wszystkie niezbędne dokumenty konieczne do poprawnego przeprowadzenia procedury.
1. Sprawdzenie, czy wniosek jest poprawnie wypełniony i posiada wszystkie niezbędne załączniki.
2. W przypadku stwierdzenia braków formalnych Organ właściwy wzywa do ich uzupełnienia. Wnioskodawca ma 7 dni na uzupełnienie braków dokumentacji, licząc od dnia otrzymania wezwania.
3. W przypadku kiedy wnioskodawca nie uzupełni braków dokumentacji w ciągu 7 dni zgodnie z art. 64 §2 KPA oświadczenie pozostaje bez rozpoznania. Organ właściwy powiadamia wnioskodawcę o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia.
4. Wnioskodawca może wnieść o zawieszenie postępowania, gdy termin 7 dni jest niewystarczający by uzupełnić braki w terminie.

KROK 3. Wydanie decyzji w sprawie zezwolenia na uprawę maku.

Organ właściwy wydaje zezwolenie lub odmawia wydania zezwolenia w ciągu 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.
W przypadku decyzji pozytywnej, organ właściwy dokonuje wpisu w rejestrze wydawanych zezwoleń.
W przypadku decyzji negatywnej, organ właściwy zawiadamia wnioskodawcę o odmowie wydania zezwolenia.
Wnioskodawcy przysługuje odwołanie od decyzji. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego zezwolenia w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Załączniki:

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę makuOpublikował: Jerzy Chudzyński
Publikacja dnia: 20.12.2012
Podpisał: Jerzy Chudzyński
Dokument z dnia: 20.12.2012
Dokument oglądany razy: 2 445
@ws1.kpsi.pl