RSS
A A A
SmodBIP

Ewidencja Działalności Gospodarczej

WPIS DO CEIDG (CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ)

Urząd Gminy w Lubaniu

Lubanie 28A

87-732 Lubanie

tel. / fax (054) 251-33-12

lubanie@lubanie.com

Nazwa usługi: Wpis do centralnej ewidencji i informacji działalności gospodarczej
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. z 1999 r. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr. 220, poz. 1447 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808),
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 ).
Ustawa z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 131, poz. 764)
Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. 2011 r. Nr 106, poz. 622)
Wymagane dokumenty: Osoba fizyczna może podjąć działalność po dokonaniu zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej. Zgłoszenia dokonuje się na podstawie Wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – CEIDG-1. Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą jest jednocześnie:
- wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);
- zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego (NIP);
- oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
- zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
- oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.
Wniosek CEIDG-1 służy także do dokonywania aktualizacji danych nieobjętych wpisem do CEIDG. Wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG składa się oświadczenie o braku orzeczonych - wobec osoby, której wpis dotyczy – zakazów, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Miejsce załatwienia sprawy: Wniosek o wpis do CEIDG można złożyć:
1. on-line (www.firma.gov.pl lub www.ceidg.gov.pl) – przy użyciu podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, albo podpisem osobistym, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych, albo w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby składającej wniosek i czas jego złożenia.
2. w urzędzie gminy – osobiście, przez pełnomocnika lub listem poleconym (w przypadku przesłania wniosku listem poleconym powinien być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym przez notariusza). Składając osobiście wniosek o wpis do CEIDG organ gminy potwierdza tożsamość przedsiębiorcy oraz potwierdza za pokwitowaniem przyjęcie wniosku.
Proszę zabrać ze sobą dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
Sposób załatwienia sprawy: Złożenie wniosku.
Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do CEIDG. Przedsiębiorca ma prawo we wniosku o wpis do CEIDG określić późniejszy dzień podjęcia działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku. Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna można wybrać jeden z trybów postępowania:
• Zalogowanie* się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line i złożenie go elektronicznie.
• Zalogowanie* się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line, wydrukowanie i zaniesienie go do gminy.
• Bez logowania się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line, wydrukowanie i zaniesienie go do gminy.
• Pobranie i złożenie wniosku papierowego w gminie. Gmina przekształca go na wniosek elektroniczny.
• Przesłanie wniosku listem poleconym do wybranej gminy. Podpis musi być notarialnie potwierdzony.

* Przy pierwszym logowaniu należy założyć konto i aktywować je po otrzymaniu potwierdzenia mailowego (www.ceidg.gov.pl)
Termin realizacji: Wpis do CEIDG dokonany jest z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG wniosku, jeżeli oczywiście wniosek został złożony przez osobę uprawnioną i jest on poprawny. Jeśli wniosek o wpis do CEIDG będzie niepoprawny to:
1. gdy został złożony on-line – system CEIDG poinformuje niezwłocznie o niepoprawności wniosku,
2. gdy został złożony w urzędzie gminy – organ gminy niezwłocznie wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych.
Opłaty: Wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłat. Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie PEŁNOMOCNICTWA oraz jego odpisu, wypisu lub kopii - 17,00 zł. Wpłat należy dokonywać w kasie Urzędu Gminy w Lubaniu lub na konto bankowe urzędu.
UWAGA! Zwolnione jest od opłaty pełnomocnictwo udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Tryb odwoławczy: 1. W przypadku odmowy dokonania wpisu do CEIDG wydana zostaje decyzja administracyjna, od której przysługuje wniesienie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
2. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.
3. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Wójta Gminy Lubanie.
Uwagi: CEIDG korzysta z informacji zawartych w rejestrach publicznych dostępnych w formie elektronicznej, w zakresie danych objętych wnioskiem o wpis do CEIDG, w szczególności w celu weryfikacji danych wpisanych do CEIDG. CEIDG przesyła odpowiednie dane zawarte we wniosku o wpis do CEIDG niezbędne dla uzyskania, zmiany albo skreślenia wpisu w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacyjnego, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, zgłoszenia płatnika składek albo ich zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszenia oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz złożenia oświadczenia o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, zgłoszenia rejestracyjnego lub aktualizacyjnego, o których mowa w przepisach o podatku od towarów i usług, za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej lub innych środków komunikacji elektronicznej, niezwłocznie, nie później niż w dniu roboczym następującym po dokonaniu wpisu, do właściwego naczelnika urzędu skarbowego wskazanego przez przedsiębiorcę, a po uzyskaniu informacji o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP) do:
1) Głównego Urzędu Statystycznego,
2) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – wraz z informacją o dokonaniu wpisu do CEIDG i nadanym numerze NIP.
Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG.

Załączniki:

1. Formularz CEIDG-1

2. Instrukcja wypełniania formularza CEIDG-1

3. Formularz CEIDG-MW

4. Formularz CEIDG-PN

5. Formularz CEIDG-POPR

6. Formularz CEIDG-RB

7. Formularz CEIDG-RD

8. Formularz CEIDG-SC

WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Urząd Gminy w Lubaniu

Lubanie 28A

87-732 Lubanie

tel. / fax (054) 251-33-12

lubanie@lubanie.com

Nazwa usługi: Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach handlowych i gastronomicznych
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982r. wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70 poz. 473 z późn. zm.),
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225 poz.1635 z późn. zm.).
Wymagane dokumenty: 1. Wniosek o wydanie zezwolenia
2. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców.
3. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.
4. Pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
5. Decyzja właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzająca spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.
Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy w Lubaniu, pokój nr 13,
Tel. (054) 251-33-12 wew. 37
Sposób załatwienia sprawy Wydanie zezwolenia z oznaczeniem grupy zawartości alkoholu.
Termin realizacji: Do 30 dni od dnia złożenia wniosku, przy czym do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie zawiadamia się stronę postępowania, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.
Opłaty: Wniosek i załączniki nie podlegają opłacie skarbowej.
Opłatę za korzystanie z zezwoleń wnosi się na rachunek Urzędu lub w kasie Urzędu Gminy przed wydaniem zezwolenia, w wysokości:

1. Za wydanie zezwolenia po raz pierwszy:
na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - 525,00 zł,
na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - 525,00 zł,
na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – 2.100,00 zł.

2. Za wydanie zezwolenia po raz kolejny:
na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa - 1,4% wartości sprzedaży w poprzednim roku, minimum 525,00 zł,
na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) - 1,4% wartości sprzedaży w poprzednim roku, minimum 525,00 zł,
na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu - 2,7% wartości sprzedaży w poprzednim roku, minimum 2 .100,00 zł.
Tryb odwoławczy: 1. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
2. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.
3. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Wójta Gminy Lubanie.
Uwagi: 1. Wydawanie zezwoleń i warunki prowadzenia sprzedaży alkoholu.

a) Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się na czas oznaczony:
• przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na minimum 4 lata,
• a w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na minimum 2 lata.

b) Przedsiębiorca posiadający zezwolenie zgłasza organowi zezwalającemu zmiany stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany.

c) Przedsiębiorcy podający lub sprzedający różne mieszaniny napojów alkoholowych (koktajle), z wykorzystaniem napojów zawierających powyżej 18% alkoholu, są obowiązani do posiadania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18%.

d) Na wniosek przedsiębiorcy, którego zezwolenie wygasło z powodu niedokonania opłaty lub niezłożenia oświadczenia, można wydać zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych na okres do 6 miesięcy (następne zezwolenie można uzyskać po upływie 12 miesięcy od upływu terminu ważności tego zezwolenia).

2. Nie wydaje się zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla punktów sprzedaży detalicznej i gastronomicznej usytuowanych:
• Na terenie szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo - wychowawczych, opiekuńczych i domów studenckich.
• Na terenie zakładów pracy oraz miejsc zbiorowego żywienia pracowników.
• W miejscach i w czasie masowych zgromadzeń.
• Ośrodkach i obiektach komunikacji publicznej.
• W obiektach zajmowanych przez organy wojskowe i spraw wewnętrznych, jak również w rejonie obiektów koszarowych i zakwaterowania przejściowego jednostek wojskowych.
• Sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych na podstawie jednorazowych zezwoleń może odbywać się na imprezach na otwartym powietrzu wyłącznie w wyznaczonych punktach na terenie przewidzianym na odbycie imprezy, z wyłączeniem imprez organizowanych dla dzieci i młodzieży.

3. Zezwolenie wygasa w przypadku:
• Likwidacji punktu sprzedaży.
• Upływu terminu ważności zezwolenia.
• Zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży.
• Zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej.
• Niezłożenia oświadczenia lub niedokonania opłaty w ustawowym terminie.

4. Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu niedokonania opłaty lub niezłożenia oświadczenia może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Załączniki:

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży

2. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

3. Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż zinwentaryzowanych napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem lub w miejscu sprzedaży

4. Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednimOpublikował: Jerzy Chudzyński
Publikacja dnia: 20.12.2012
Podpisał: Jerzy Chudzyński
Dokument z dnia: 06.12.2012
Dokument oglądany razy: 5 286
@ws1.kpsi.pl