RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 08.10.2012, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja treści

Protokoły z sesji Rady Gminy w roku 2012

 Protokół Nr XI/12
z sesji Rady Gminy Lubanie
odbytej w dniu 10 lutego 2012 roku

Odegrano hymn „ Jeszcze Polska nie zginęła”
Otwarcia obrad dokonała Pani Jadwiga Kurant – Przewodnicząca Rady Gminy witając radnych oraz gości:
Wójta Gminy Pana Sławomira Piernikowskiego,
Zastępcę Wójta Gminy Panią Janinę Mierzwicką,
Sekretarza Gminy Panią Irenę Mroczkowską,
Skarbnika Gminy Panią Grażynę Pruchnicką,
Komendanta Posterunku Policji w Brześciu Kujawskim Pana Henryka Marczewskiego,
Prezesa Koła Emerytów i Rencistów Panią Krystynę Piernikowską,
Kierowników jednostek organizacyjnych,
Sołtysów oraz wszystkich mieszkańców przybyłych na sesję.

Przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że na stan 15 radnych w sesji bierze udział 12 radnych, co stanowi wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Porządek obrad XI sesji Rady Gminy Lubanie przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Gminy.
5. Przyjęcie informacji o średnich wynagrodzeniach na poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Lubanie.
6. Przyjęcie sprawozdań z działalności Rady Gminy oraz jej Komisji za rok 2011.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Lubanie na rok 2012.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Lubanie na rok 2012.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii” na 2012 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku 2013.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „ Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Lubanie na lata 2011 – 2032 ” wraz z inwentaryzacją.
12. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2012 – 2017.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2012.
15. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania skarbnika Gminy Lubanie.
16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania skarbnika Gminy Lubanie.
17. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
18. Zakończenie obrad.

Za przyjęciem przedstawionego porządku obrad głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że porządek obrad XI sesji Rady Gminy Lubanie został przyjęty.

Do punktu 4
Uwag do protokołu Nr X/11 z sesji Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2011 r. nie zgłoszono.

Za przyjęciem protokołu głosowało 12 radnych , głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że protokół z X sesji Rady Gminy został przyjęty bez poprawek.

Do punktu 5
Kierownik Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Lubaniu Pani Maria Wójcik przedstawiła informację o średnich wynagrodzeniach na poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Lubanie.

Uwag do przedstawionej informacji nie zgłoszono.

Za przyjęciem informacji w przedstawionym brzmieniu głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że informacja o średnich wynagrodzeniach na poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Lubanie została przyjęta.

Do punktu 6
Przewodnicząca rady gminy przedstawiła sprawozdanie z działalności Rady Gminy Lubanie za rok 2011.

Sprawozdania z działalności komisji za rok 2011 przedstawiły następujące osoby:
Pani Izabela Zakrzewska – zastępca przewodniczącej komisji oświaty, kultury i sportu,
Pan Władysław Makowski- zastępca przewodniczącego komisji zdrowia, pomocy społecznej, gospodarki komunalnej i porządku publicznego,
Pani Dorota Ciesielska – przewodnicząca komisji budżetu i finansów,
Pan Władysław Makowski – zastępca przewodniczącego komisji rolnictwa, gospodarowanie mieniem komunalnym i inwestycji,

Do punktu 7
Przewodnicząca rady gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Lubanie na rok 2012.
Przewodnicząca Rady Gminy
Plan pracy rady gminy w trakcie roku będzie oczywiście uzupełniany o punkty wynikające z bieżących potrzeb.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XI/69/12 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Lubanie na rok 2012.

Do punktu 8
Plany pracy komisji przedstawiły następujące osoby:
Pani Izabela Zakrzewska - zastępca przewodniczącej komisji oświaty, kultury i sportu,
Pan Ryszard Szczesny - przewodniczący komisji zdrowia, pomocy społecznej, gospodarki komunalnej i porządku publicznego,
Pani Dorota Ciesielska - przewodniczący komisji budżetu i finansów,
Pan Władysław Makowski - zastępca przewodniczącego komisji rolnictwa, gospodarowania mieniem komunalnym i inwestycji.

Uwag do przedstawionych planów pracy nie zgłoszono.

Przewodnicząca rady gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych rady gminy na 2012 rok.

Uwag do przedstawionego projektu nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XI/70/12 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Lubanie na 2012 rok.

Przewodnicząca rady gminy ogłosiła 10 minutową przerwę w obradach.

Do punktu 9
Wójt gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia „ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii” na 2012 rok.

Na sesję przybyła Pani Małgorzata Juchniewicz, na sali znajduje się 13 radnych.

Uwag do przedstawionego projektu nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XI/71/12 w sprawie uchwalenia
„ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii” na 2012 rok.

Do punktu 10
Wójt gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku 2013.
Wójt Gminy
Tytułem wyjaśnienia dodam, iż to co ma być zrobione w danym sołectwie ustalamy kolegialnie. Wyodrębnienie z budżetu gminy funduszu sołeckiego oznacza rozbicie pieniędzy na kwoty rzędu dwóch do trzech tysięcy, z których nic konkretnego nie da się zrobić. Większe inwestycje wymagają większych pieniędzy, stąd preferujemy scalenie pieniędzy i przeznaczenie ich na coś co długo będzie służyć danemu sołectwu. Z uwagi na powyższe wnoszę o nie wyodrębnianie funduszu sołeckiego w roku 2013.
Radna Małgorzata Juchniewicz
Należy zauważyć, iż sprawy finansowe zawsze budzą kontrowersje. Dla budżetu gminy nastały czasy, w których uzyskanie dofinansowania na inwestycje jest coraz trudniejsze. Obecnie inwestycje wymagają angażowania głównie własnych pieniędzy. Na pewno jeśli jakieś sołectwo wykaże konieczność wykonania większej inwestycji zostanie poważnie potraktowane. Moim zdaniem lepiej jest zrobić coś konkretnego dla jednego sołectwa niż rozdrabniać pieniądze. W dobie kryzysu ekonomicznego musimy rozważnie gospodarować środkami finansowymi.

Innych uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XI/72/12 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku 2013.

Do punktu 11
Wójt gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Lubanie na lata 2011 – 2032” wraz z inwentaryzacją.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XI/73/12 w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Lubanie na lata 2011 – 2032” wraz z inwentaryzacją.

Do punktu 12
Wójt gminy przedstawił projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XI/74/12 o zmianie uchwały w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu.

Do punktu 13
Skarbnik gminy Pani Grażyna Pruchnicka przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2012 – 2017.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XI/75/12 zmieniającej uchwałę
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2012 – 2017.

Do punktu 14
Skarbnik gminy Pani Grażyna Pruchnicka przedstawiła projekt uchwały o zmianie uchwały Nr X/68/11 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2012.
Przewodnicząca Rady Gminy
Interesuje mnie ile i jakie osoby pobierają świadczenie pielęgnacyjne w ramach realizacji rządowego programu, na który otrzymaliśmy dotację w kwocie 4.500 zł.
Kierownik GOPS Pani Mariola Danielewska
Świadczenia pielęgnacyjne należą się rodzicom lub dzieciom opiekującym się bliskimi. Do uzyskaniu niniejszego świadczenia niezbędnym jest przedłożenie orzeczenia o niepełnosprawności osoby wymagającej opieki.

Innych uwag do przedstawionego projektu nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XI/76/12 o zmianie uchwały Nr X/68/11 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2012.

Do punktu 15
Przewodnicząca rady gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie odwołania skarbnika Gminy Lubanie.
Radny Włodzimierz Woźniak
Wszyscy jesteśmy oburzeni że rząd zamierza przedłużyć wiek emerytalny do 67 lat. W przedmiotowej sprawie okazuję się, że Pani skarbnik chce pracować i jednocześnie pobierać świadczenie emerytalne. Należy zauważy, iż w gminie mamy wykształconą młodzież i nie wiem czy to dobre posunięcie. Na ostatniej komisji pytałem Pana czy Pani skarbnik ma kogoś do pomocy przy budżecie. Nie odpowiedział mi Pan dokładnie, okazuje się, że kilka lat temu została zatrudniona Pani Halina Szczesiak. Szkoda, że nie przygotował Pan młodej osoby, która mogłaby teraz przejąć obowiązki skarbnika.
Wójt Gminy
Na komisji pytał mnie Pan kto pomaga Pani skarbnik. Na co ja odpowiedziałem, iż pomaga jej cały pion finansowy w składzie pięcioosobowym. Pani Halina Szczesiak to doświadczony budżetowiec, który pracuje u nas siódmy rok w wymiarze pół etatu. Z wnioskiem o odwołanie ze stanowiska skarbnika Pani Grażyny Pruchnickiej wystąpiłem z uwagi na konieczność uregulowania jej spraw emerytalnych. Pani Pruchnicka może uzyskać świadczenie emerytalne, które należy się każdemu po osiągnięciu wieku emerytalnego. Jednakże dyskutujemy teraz o odwołaniu, o powołaniu powiem szerzej w następnym punkcie.

Innych uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XI/77/12 w sprawie odwołania skarbnika Gminy Lubanie.

Do punktu 16
Przewodnicząca rady gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie powołania skarbnika Gminy Lubanie.
Radny Edward Żychlewicz
Chce powiedzieć dlaczego jestem przeciwny przyjęciu tej uchwały. Nie dlatego, że księgowa źle prowadziła sprawy budżetu, prowadziła je wzorowo. Uważam po prostu, iż każdy kto nabył prawa emerytalne powinien odejść na emeryturę i ustąpić miejsca młodym ludziom.
Wójt Gminy
Należy zauważyć, iż to rząd stworzył możliwości, o których mowa. Do końca września ubiegłego roku nie wiedziałem, że ktoś z pracowników pobiera emeryturę. Jednakże nastąpiła zmiana przepisów, która przewiduje, że osoba nabywająca prawa do emerytury może pobierać emeryturę i pracować jeśli będzie miała trzy dni przerwy między rozwiązaniem a nawiązaniem nowego stosunku pracy.
Myśleliśmy o przygotowywaniu kogoś na stanowisko skarbnika, ale sytuacji życiowych nie da się przewidzieć. Osoba, co do której mieliśmy takie plany przedwczoraj urodziła dziecko. Wiem, że mamy ludzi młodych i wykształconych, zanim jednak zajmą oni poważne stanowiska muszą nabrać rutyny i doświadczenia. To co ludzie ci nauczą się w szkole nie wystarczy, budżet to skomplikowany dokument wymagający praktyki i dużego rozeznania w sprawach finansowych.

Przewodnicząca Rady Gminy
To co usłyszałam dla mnie jest przekonywujące. Na stanowisko skarbnika nie można przyjąć kogoś z marszu, to zbyt odpowiedzialna funkcja. Opracowywanie i wykonywanie budżetu wpływa bowiem na rozwój gminy i warunki życia mieszkańców. Moim zdaniem rozwaga i ostrożność wójta w tym przypadku jest uzasadniona. Osoba pełniąca funkcję skarbnika musi budzić zaufanie, profesjonalnie prowadzić budżet by wójt, radni i mieszkańcy mogli być spokojni o prawidłowe funkcjonowania gminy. Oczywiście nadszedł czas by pojawiła się osoba, która wszystkiego się nauczy i równie dobrze będzie zarządzać finansami.
Radny Włodzimierz Woźniak
Zgadzam się z wypowiedzią Pani przewodniczącej. W dalszym ciągu nie wiem czy jest przygotowywana osoba mogąca przejąć obowiązki Pani skarbnik.
Wójt Gminy
Jak wcześniej powiedziałem osoba przygotowywana do zastąpienia Pani Pruchnickiej przedwczoraj urodziła dziecko.
Przewodnicząca Rady Gminy
Niewątpliwie mamy na uwadze dobro gminy. Osobiście rozmawiałam z wójtem o pracownikach, którzy mogli by przejąć ważną funkcję skarbnika.
Radna Małgorzata Juchniewicz
Proponuję przejść do głosowania, ponieważ temat również szczegółowo był omówiony na posiedzeniu komisji.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 10 radnych, przeciw głosowało 2 radnych ( r. Woźniak, r. Żychlewicz ), 1 radny wstrzymał się od głosu ( r. Budzyńska ).

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XI/78/12 w sprawie powołania skarbnika Gminy Lubanie.

Do punktu 17
W ramach punktu interpelacje, zapytania i wolne wnioski głos zabrały następujące osoby;
Radny Ryszard Szczesny
Wracam do tematu apteki, czy coś się wyjaśniło?
Sołtys sołectwa Mikanowo A Pan Jan Dzioba
Planuje się przebudowę drogi powiatowej Mikanowo – Siutkówek, w związku z czym wymieniane będą rury linii wodociągowej na terenie Lubania. Należy zauważyć, iż wodociąg biegnie również Mikanowem. Po przebudowie drogi powiatowej modernizacja wodociągu w Mikanowie wymagałaby psucia nowego asfaltu. Czy nie da się wymienić rur na całej długości wodociągu?
Radny Włodzimierz Woźniak
W sprawie apteki należy dodać, iż mieszkańcy zmęczeni są jej nieudolną działalnością. Składam wniosek formalny i proszę o przegłosowanie by ogłoszono konkurs na wynajem apteki. Wniosek ten uzasadniam faktem, iż obecni najemcy nie wywiązują się z zawartej umowy i nie ma pewności czy sytuacja ulegnie poprawie. Dla poparcia wniosku należy powołać się na niedogodności związane z koniecznością kilkakrotnego odwiedzania apteki w celu zakupu i odbioru leków. Staje się to coraz bardziej męczące dla mieszkańców. Moim zdaniem czas coś z tym zrobić.
Wójt Gminy
W pierwszej kolejności wypowiem się na temat przebudowy drogi powiatowej Mikanowo – Siutkówek. Cała inwestycja, w tym wymiana rur linii wodociągowej ma wskazanym odcinku, sporo nas będzie kosztować. Zastanowimy się co z tym zrobić.
W sprawie apteki zapewniam, że zgodnie z ustaleniami z dniem 31 grudnia 2011 r. została wypowiedziana umowa dzierżawy lokalu apteki przy zachowaniu trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Na dzień 31 marca lokal ma być przygotowany do przekazania. Na koniec lutego zostanie ogłoszony przetarg na dzierżawę pomieszczeń aptecznych. Jaki będzie tego efekt trudno przewidzieć.
Przypominam wszystkim, iż obowiązują nas zasady wydzierżawiania lokali zgodnie z którymi postępujemy. Tak też było w tym przypadku. Przetarg może zostać ogłoszony po wypowiedzeniu umowy dzierżawy dotychczasowym dzierżawcom.

Za wnioskiem formalnym złożonym przez radnego Włodzimierza Woźniaka głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Wójt Gminy
Na zakończenie dodam, iż wkrótce zostaną rozniesione nakazy podatkowe wraz z deklaracjami na podatek mieszkaniowy. Pierwsza rata podatku od mieszkań zostanie naliczona za 70 m2 powierzchni użytkowej. Na podstawie danych zawartych w deklaracjach wysokość podatku od mieszkań zostanie właściwie uregulowana w drodze przypisów lub odpisów.

Innych interpelacji, zapytań i wniosków nie zgłoszono.

Do punktu 18
Przewodnicząca rady gminy Pani Jadwiga Kurant stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany w związku z czym dokonała zamknięcia XI sesji Rady Gminy Lubanie. Podziękowała serdecznie wszystkim za przybycie i udział w obradach.
Sesja odbyła się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu i trwała od godz. 1100 do godz.1350.

Na tym protokół zakończono.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant

Protokołowała
Inspektor ds. obsługi rady gminy
mgr Aleksandra Kuligowska


Protokół Nr XII/12                                                                                                                                       z sesji Rady Gminy Lubanie                                                                                                                odbytej w dniu 29 marca 2012 roku

Odegrano hymn „ Jeszcze Polska nie zginęła”
Otwarcia obrad dokonała Pani Jadwiga Kurant – Przewodnicząca Rady Gminy witając radnych oraz gości:
Wójta Gminy Pana Sławomira Piernikowskiego,
Zastępcę Wójta Gminy Panią Janinę Mierzwicką,
Sekretarza Gminy Panią Irenę Mroczkowską,
Skarbnika Gminy Panią Grażynę Pruchnicką,
Dyrektorów szkół i przedszkola,
Kierowników jednostek organizacyjnych,
Sołtysów oraz wszystkich mieszkańców przybyłych na sesję.

Przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że na stan 15 radnych w sesji bierze udział 12 radnych, co stanowi wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Przewodnicząca rady gminy zaproponowała zmianę porządku obrad polegającą na dodaniu po punkcie 11 punktu o następującej treści:
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia „ Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubanie w wybranych obszarach sołectw: Lubanie, Mikanowo A, Mikanowo B, Gąbinek, Kucerz, Probostwo Dolne, Probostwo Górne, Siutkówek, Barcikowo, Włoszyca”
W konsekwencji wprowadzenia niniejszej zmiany punkty następujące po wprowadzonym przesuną się jeden w górę.

Uwag do przedstawionej zmiany nie zgłoszono.

Za przyjęciem zmiany w przedstawionym brzmieniu głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że zmiana porządku obrad została przyjęta.

Porządek obrad XII sesji Rady Gminy Lubanie przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Gminy Lubanie.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Lubanie.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego sportu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubanie w 2012 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy nieruchomości gruntowej położonej w m. Probostwo Dolne gm. Lubanie.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2012 – 2017.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2012.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia „ Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubanie w wybranych obszarach sołectw: Lubanie, Mikanowo A, Mikanowo B, Gąbinek, Kucerz, Probostwo Dolne, Probostwo Górne, Siutkówek, Barcikowo, Włoszyca”
13. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
14. Zakończenie obrad.

Za przyjęciem przedstawionego porządku obrad głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że porządek obrad XII sesji Rady Gminy Lubanie został przyjęty.

Do punktu 4
Uwag do protokołu Nr XI/12 z sesji Rady Gminy Lubanie z dnia 10 lutego 2012 r. nie zgłoszono.

Za przyjęciem protokołu głosowało 12 radnych , głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że protokół z XI sesji Rady Gminy został przyjęty bez poprawek.

Do punktu 5
Kierownik Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Lubaniu Pani Maria Wójcik przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Lubanie.
Wójt Gminy
Na wspólnych posiedzeniach komisji dyskutowaliśmy o poprawności niniejszego regulaminu. Wyjaśniam, iż regulamin został opracowany zgodnie z zaleceniami nadzoru urzędu wojewódzkiego. Należy dodać, iż fundusz zdrowotny wyodrębniany będzie corocznie w budżecie gminy przez co to Państwo będą decydować o jego wysokości. Wnioski o przyznanie pomocy z funduszu zdrowotnego będzie można składać do organu prowadzącego, czyli wójta gminy, za pośrednictwem dyrektora szkoły w terminie do 30 września każdego roku. Wójt w celu uzyskania opinii o wniosku, powoła trzyosobową komisję, w skład której wchodzić będzie między innymi przedstawiciel związków zawodowych nauczycieli.
Radny Edward Żychlewicz
Czy fundusz stanowić będą pieniądze ze składek nauczycieli czy pieniądze budżetu gminy?
Wójt Gminy
Fundusz zdrowotny stanowić będzie odpis z funduszu płac nauczycieli.
Radny Andrzej Ulczycki
Dziennik ustaw powołany w podstawie prawnej projektu uchwały pochodzi z roku 2006. Tyle lat nie funkcjonował fundusz zdrowotny dla nauczycieli, dlaczego więc teraz musimy go uchwalić?
Wójt Gminy
Fundusz zdrowotny kiedyś już funkcjonował potem zaprzestano dokonywać na niego odpisów. Jednakże ostatnio związki zawodowe przypomniały nam o obowiązku jego odnowienia, z uwagi na co przedkładam Państwu projekt uchwały w niniejszej sprawie.

Radny Edward Żychlewicz
Czy kwota wyodrębniona w budżecie na ochronę zdrowia w wysokości 6.453 zł oznacza ten fundusz zdrowotny?
Skarbnik Gminy
Wskazana przez Pana kwota oznacza wydatki na ochronę zdrowia w ramach realizacji Programu Profilaktyki i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi. Nie jest to kwota funduszu zdrowotnego dla nauczycieli.
Wójt Gminy
Wysokość funduszu zdrowotnego na poszczególne szkoły przedstawiałaby się następująco: Szkoła Podstawowa w Przywieczerzynie – 663 zł, Szkoła Podstawowa w Lubaniu– 2.005 zł, Przedszkole w Lubaniu – 502 zł, klasy O – 150 zł, Gimnazjum w Lubaniu – 2.034 zł, Szkoła Podstawowa w Ustroniu – 641 zł. Łącznie w skali roku 5.995 zł.
Przewodnicząca Rady Gminy
Czy jeśli dana szkoła nie wykorzysta funduszu w danym roku to przechodzi on na rok następny lub na inną szkołę?
Wójt Gminy
Nie , ponieważ naliczany jest od płac poszczególnych nauczycieli.

Innych uwag do przedstawionej informacji nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 10 radnych, głosów przeciwnych nie było, 2 radnych wstrzymało się od głosu.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XII/79/12 w sprawie ustalenia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Lubanie.

Do punktu 6
Sekretarz gminy Pani Irena Mroczkowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego sportu.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XII/80/12 w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego sportu.

Do punktu 7
Sekretarz gminy Pani Irena Mroczkowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XII/81/12 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Do punktu 8
Wójt gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubanie w 2012 roku.
Wójt Gminy
Tytułem wyjaśnienia dodam, iż program wymaga podpisania umowy ze schroniskiem dla zwierząt, co trudno zrealizować ponieważ schroniska nie mają miejsc. Jeżeli już znajdzie się schronisko to za tzw. utrzymanie budy, kojca dla zwierzęcia proponuje się bardzo wysokie ceny.
Przewodnicząca Rady Gminy
Panie wójcie czy zostaniemy ukarani jeśli nie podejmiemy niniejszej uchwały?
Wójt Gminy
Ustawa o ochronie zwierząt do uchwalenia programu obliguje radę gminy. Wójt przygotowuje jedynie projekt uchwały, który w treści jest tak skonstruowany by nie popaść w skrajność. Dotychczas sami radziliśmy sobie z wyłapywaniem bezdomnych psów i znajdywaniem ich nowych właścicieli. Zajmowali się tym pracownicy interwencyjni, którzy nie mają ku temu kwalifikacji ani odpowiedniego sprzętu. Prawda jest taka, że wojewoda przeprowadzając kontrolę będzie wymagał, by zgodnie z obowiązującymi przepisami, gmina posiadała program opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Jeśli takowego programu nie będzie możliwe jest nawet skierowanie mnie na tzw. dyscyplinę.
Jeśli chodzi o schronisko we Włocławku wymagałoby ono przebudowy, co jest na etapie rozmów. Pewien Pan z Michelina złożył nam propozycję miejsc w hotelu dla zwierząt za cenę 35 zł za dobę, co w skali miesiąca daje 1.050 zł za miejsce. Znaleźliśmy schronisko za Kutnem, które wyraziło zgodę na rezerwację trzech miejsc. Przy czym za gotowość na przyjęcie psa czyli tzw. utrzymanie pustej budy liczą sobie 300 zł miesięcznie. Z kolei po przyjęciu psa dodatkowo doliczane jest 6 zł za dzień. Dodatkowo wspomniane schronisko zażyczyło sobie by wyłapywaniem, szczepieniem i dowozem psa zajęła się gmina. Coś w tym wszystkim jest nie tak.
Poszczególne gminy nie są w stanie wybudować sobie schronisk. Jedynym wyjściem jest zrobić coś wspólnie z innymi gminami.
Przewodnicząca Rady Gminy
Oczywiście nie chcemy by wójt ponosił nieodwracalne konsekwencje naszych decyzji. A może będziemy radą, która podejmie tę uchwałę ale tylko z punktami, które są dla nas do przyjęcia.
Wójt Gminy
Moim zdaniem, program jest bezpiecznie napisany przez co daje możliwość kierowania się w konkretnych przypadkach logiką i rozsądkiem. Problem z zapewnieniem opieki nad zwierzętami zacznie się kiedy zaczną nam zgłaszać fakty, że pies ma za krótki łańcuch lub zbyt ograniczony wybieg.
Zastępca Wójta Gminy Pani Janina Mierzwicka
Proszę Państwa niniejszy program jest nam potrzebny byśmy mogli wymagać od obywatela, by zajął się zwierzęciem w ten czy inny sposób. Będzie to miało zastosowanie kiedy w jakimś gospodarstwie domowym źle będzie się działo zwierzęciu. W takim przypadku Wójt Gminy będzie miał prawo wydać decyzję administracyjną by temu zaradzić. Sprawę bezdomnych psów rozwiązujemy poprzez adopcję, którą sami się zajmujemy szukając im właścicieli wśród mieszkańców gminy.
Proponuję spokojnie podejść do tematu, przepisy są przepisami. Na rok 2012 również proponujemy eliminowanie bezdomności zwierząt w drodze adopcji. Muszę zaznaczyć, że jest to najczęściej adopcja zwierząt spoza terenu gminy, które ktoś tu pozostawił.
Przewodnicząca Rady Gminy
Dziękuje za obszerne wyjaśnienia. Skoro uchwała ma stanowić rękojmię dla działań wójta gminy w obszarze opieki i ochrony zwierząt przed bezdomnością, uznaje to za przekonywujące do jej podjęcia.
Radny Andrzej Ulczycki
To oburzające, że taką opieką obejmuje się zwierzęta, a ludzi pozostawia się samych sobie. Sejm wydał ustawę, którą możemy oprotestować nie podejmując uchwały. Rząd potrafi tylko nakładać na gminy obowiązki, czemu należy się sprzeciwiać. Każdy pies powinien mieć wszczepiony czip, który wskazywałby na właściciela. Rejestracja psów eliminuje problem ich bezdomności. Prawda jest taka, że psy bezdomne na naszym terenie to psy zostawiane przez ludzi z miasta. Jak się okazuje zaczyna rządzić psi świat, a co z ludźmi. Sejm niech się zajmie ludźmi bezrobotnymi, bezdomnymi i głodnymi nie psami.
Radna Małgorzata Juchniewicz
Zaistniała trudna sytuacja może więc zasięgnijmy opinii radcy prawnego. Może koszty zmniejszyłyby gminne przytuliska dla trzech do czterech psów. Podjęcie uchwały pociągnie za sobą koszty, w jakiś sposób trzeba je zmniejszyć.
Przewodnicząca Rady Gminy
Przyjęcie programu nie obliguje nas do jego natychmiastowego zrealizowania.
Wójt Gminy
Na dzień dzisiejszy nie ma możliwości tworzenia gminnych przytulisk. Ustawa o ochronie zwierząt obowiązuje już kilka lat, aktualnie zobowiązuje nas do przyjęcia programu, nic poza tym. Program niniejszy został opracowany tak elastycznie, by dał nam żyć.
Radna Dorota Ciesielska
W programie zauważam wiele bezpiecznych zapisów w formie niedokonanej. Ostatnio rozmawiałam z Panem z koła łowieckiego, który twierdzi, że nic pilnego z tego programu nie wynika.

Radna Małgorzata Juchniewicz
Przyjęcie programu będzie konsekwencją tego co kiedyś uchwaliliśmy, mianowicie ilości psów jakie mogą być utrzymywane w gospodarstwach domowych. Program wcześniej czy później będzie musiał być realizowany.
Wójt Gminy
Uchwała o ilości psów utrzymywanych w gospodarstwach domowych nie była nigdy podejmowana. Niegdyś podejmowana była uchwała w sprawie podatku od posiadania psów, która zapewniała nam 100 zł dochodu z tego tytułu rocznie.

Innych uwag do przedstawionego projektu nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 6 radnych, 1 radny był przeciwny, 5 radnych wstrzymało się od głosu.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XII/82/12 w sprawie przyjęcia Programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubanie w 2012 roku.

Do punktu 9
Wójt gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy nieruchomości gruntowej położonej w m. Probostwo Dolne gm. Lubanie.

Uwag do przedstawionego projektu nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XII/83/12 w sprawie nabycia na rzecz Gminy nieruchomości gruntowej położonej w m. Probostwo Dolne gm. Lubanie.

Przewodnicząca rady gminy ogłosiła 10 minutową przerwę.

Do punktu 10
Skarbnik gminy Pani Grażyna Pruchnicka przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2012 – 2017.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XII/84/12 zmieniająca uchwałę
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2012 – 2017.

Do punktu 11
Skarbnik gminy Pani Grażyna Pruchnicka przedstawiła projekt uchwały o zmianie uchwały Nr X/68/11 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2012.

Uwag do przedstawionego projektu nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XII/85/12 o zmianie uchwały Nr X/68/11 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2012.

Do punktu 12
Wójt gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia „ Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubanie w wybranych obszarach sołectw: Lubanie, Mikanowo A, Mikanowo B, Gąbinek, Kucerz, Probostwo Dolne, Probostwo Górne, Siutkówek, Barcikowo, Włoszyca”
Wójt Gminy
Wyjaśniając informuję, iż minister rolnictwa na 51 hektarów zgłoszonych do odrolnienia uwzględnił nam 24 hektary. Moglibyśmy uchwalić plan z owymi 24 hektarami odrolnionymi, pozbawiając tym samym właścicieli działek nie wyłączonych możliwości ich dzielenia i inwestowania na nich. W związku z tym na nowo przystępujemy do sporządzenia planu, na który mamy już wszelkie wymagane uzgodnienia, dorabiając tylko mapę na te 24 hektary. Ci, których grunty nie zostały wyłączone będą mogli otrzymywać decyzje o warunkach zabudowy na działki 33 arowe lub decyzje o warunkach zabudowy na budowę szeregową.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.
Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XII/86/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia „ Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubanie w wybranych obszarach sołectw: Lubanie, Mikanowo A, Mikanowo B, Gąbinek, Kucerz, Probostwo Dolne, Probostwo Górne, Siutkówek, Barcikowo, Włoszyca”

Do punktu 13
W ramach punktu interpelacje, zapytania i wolne wnioski głos zabrały następujące osoby;
Przewodnicząca Rady Gminy
Proszę Pana wójta o przybliżenie nam sprawy remontu drogi powiatowej Siutkowo – Mikanowo.
Wójt Gminy
Inwestycja, o której powiedziała przewodnicząca dotyczy odcinka o długości 3.175 m od Mikanowa w kierunku Lubania z zakończeniem przy parkanie GOK-u. Udział finansowy gminy w zadaniu to 21 % wkładu własnego powiatu. W ramach remontu zostanie wykonana wysepka w Mikanowie, rondo w centrum Lubania, chodniki, wjazdy i przepusty. Przetarg wygrała firma PRD – Nowa Wieś jako lider i SPEC-DRÓG – Krzywa Góra jako partner, na kwotę 3 mln 900 tys. Wystąpiliśmy do starosty by remont zakończyć za parkanem GOK-u. Starosta propozycję przekaże zarządowi ale pod warunkiem, że gmina dołoży do tych 60 m 21 % środków. Będziemy negocjować by powiat zrobił to w całości z własnych środków. Jednakże jeśli nie uda się przekonać powiatu do naszej racji, proszę o przychylenie się do przekazania tych 21 % na zamknięcie pierwszego odcinka drogi.
Wykonawcy zadeklarowali, iż prace rozpoczną po 1 kwietnia i będą się one toczyły z dwóch stron jednocześnie. Trzeba więc przygotować się na objazdy.
Co do drugiego odcinka drogi jesteśmy zapewniani, iż będą czynione starania, by ponad 4 km odcinek wrzucić w program schetynówek w przyszłym roku. Tu znowu stawiany jest warunek, by gmina dołożyła kolejne 21 % do inwestycji. Nie uchylamy się od udziału finansowego w inwestycji, ale niech to nie będzie 21 %. Trzeba będzie to ponownie rozważyć pod kątem wysokości naszego udziału.
Zgodnie z ogłoszeniem z dnia 5 marca 2012 r. dnia 15 marca br. do godz. 10.00 złożono dwie oferty na wynajem apteki. Jedną z nich złożyła Apteka Arika Pani Hadaś- Kamińska z Wagańca na kwotę 2.000 zł plus media. Druga oferta pochodziła od dotychczasowych najemców tj. Państwa Doroszów z kwotą 2.600 zł plus media. Wskazani najemcy wcześniej uregulowani zaległości i od kwietnia będą płacić 3.300 zł czynszu tj. jeszcze raz tyle co do tej pory. Należy dodać, iż umowa została tak skonstruowana, że przy powstaniu zadłużenia za dwa pełne miesiące ulega automatycznemu rozwiązaniu.
Przewodnicząca Rady Gminy
Do wyjaśnień wójta w sprawie remontu drogi powiatowej dodam, że ma się on zakończyć w miesiącu sierpniu.
Radna Barbara Budzyńska
Na ostatniej sesji zbieraliśmy pieniążki dla Dobrusi, córki naszej koleżanki. Zebraliśmy 847 zł, w imieniu Pani Angeliki Chętkowskiej dziękuję za okazaną pomoc.
Radny Andrzej Ulczycki
Na ostatnim wspólnym posiedzeniu komisji, Komisja Rolnictwa, Gospodarowania Mieniem Komunalnym i Inwestycji zwróciła uwagę na straty poniesione przez rolników i trudną sytuację panującą obecnie w rolnictwie. Proponujemy wyjść z poparciem dla strajkujących rolników poprzez zajęcie stanowiska w tej sprawie i przekazanie go stosownym władzom.
Moim zdaniem nie możemy godzić się na sytuację panującą w rolnictwie, podczas gdy ministerstwo milczy w tym temacie. Gazety głoszą, że samorządy są opieszałe w szacowaniu szkód, w rzeczywistości to u góry nic się nie robi
( stanowisko rady gminy w załączeniu ).
Mam jeszcze pytanie odnośnie możliwości uczestniczenia przez radnych w komisji przetargowej?
Na sesji naszej rady nieobecna jest radna powiatowa. Czy jest ona informowana o terminie i miejscu sesji w drodze zaproszenia?
Wrócę ponadto do wniosku jaki składałem do wójta o poczynienie do końca kwartału tego roku oszczędności w energii.
Wreszcie należy coś poczynić w sprawie zamknięcia przez wspólnotę w Bodzi dojazdu do łąk.
Radny Edward Żychlewicz
Na ostatniej sesji mówiłem, że jeśli zajdzie taka konieczność droga dojazdowa do łąk będzie udostępniana mieszkańcom Ustronia. Od momentu zagrodzenia drogi na terenach należących do wspólnoty nie ma wysypisk śmieci. Dużo tam zalesiliśmy i nie możemy pozwolić, by każdy jeździł jak chce. Co do czasu sianokosów nie ma problemu by udostępnić komuś dojazd.
Radny Ryszard Szczesny
Nie rozumiem jak wspólnota mogła zamknąć dojazd. Jeśli ktoś wysypywał tam śmieci to należało go spisać. Chciałbym żeby rada wypowiedziała się wreszcie na ten temat.
Radny Edward Żychlewicz
Na pewno nie ma sytuacji, w której droga jest zamknięta dla karetki czy policji. Proszę powołać stosowną komisję by to sprawdzić.
Radny Władysław Makowski
Niewątpliwie sytuacja ta bulwersuje nas i chcielibyśmy sprawdzić jak jest naprawdę. Powołanie takiej komisji to dobry pomysł.

Przewodnicząca Rady Gminy
Kto z radnych jest za stworzeniem komisji do wyjaśnienia sprawy dojazdu do łąk w Bodzi.

Za stworzeniem komisji głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 radny wstrzymał się od głosu.

Radny Ryszard Szczesny
Proponuję by sprawą zajęła się Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego.
Przewodnicząca Rady Gminy
Niech wiec tak będzie.
Radny Edward Żychlewicz
Proszę o powiadomienie mnie o tej wizytacji.
Wójt Gminy
Myślę, że zasadna będzie też obecność sołtysa wsi Ustronie i Bodzia, radnych z tych terenów oraz przewodniczącej rady.
Radny Wojciech Chrząszcz
W Gąbinku przebudowywano wodociąg, pozostało teraz uporządkowanie terenu należącego do gminy. Proszę o wyrównanie terenu pod boiskiem i ewentualnie odmalowanie koszy i bramek.
Przewodnicząca Rady Gminy
Odpowiadając radnemu Ulczyckiemu informuję, iż radna powiatowa zapraszana jest na każdą sesję rady gminy.
Wójt Gminy
Radni nie mogą brać udziału w pracach komisji przetargowej, jedynie uczestniczyć w przetargu jako obserwatorzy. Najbliższy przetarg odbędzie się we wtorek o godz. 1015 a dotyczyć będzie świetlic. Zainteresowanych zapraszam do obserwowania.
Odnośnie energetyki to nie ma na nią sił. Jednakże wiele rzeczy udało się załatwić. Natomiast lampy będą przekładane sukcesywnie. Interweniowaliśmy również w sprawie uregulowania godzin świecenia lamp w Bodzi i Ustroniu. Wymieniono tam zegary, jak się okazuje znowu coś się dzieje.
Jeśli chodzi o spotkanie komisji rady gminy ze wspólnotą wiejską Bodzi to czarno to widzę. Odbyło się już spotkanie mieszkańców z wspólnotą, po którym pretensje jak były tak są.
Odpowiadając radnemu Gąbinka zapewniam, że plac będzie uporządkowany łącznie z bramkami i koszami.
Ponadto prosiłbym sołtysów o pozostanie po sesji by ustalić z Panią Gulczyńską termin i miejsce zbiórki elektrośmieci w Państwa sołectwach. Zbiórka prowadzona będzie nieodpłatnie.
Wreszcie na zakończenie wypowiem się w sprawie orędzia Wspólnoty Samorządowej jakie dotarło do Państwa w dniach 7 i 8 marca. Sprawa jest w toku wyjaśniania, w najbliższym czasie poinformuje Państwa co ustalono w tym temacie.
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiejnocy życzę Państwu oraz Państwa rodzinom dużo zdrowia, szczęścia i radości. Z kolei Paniom życzę szczególnie dobrego śmingusa dyngusa.
Przewodnicząca Rady Gminy
W imieniu swoim i radnych życzę wszystkim, by te Święta były piękne, radowały serce i duszę.
Co do wtorkowego przetargu zapraszamy chętnych do obserwowania pracy komisji do sali posiedzeń w urzędzie gminy.
Zastępca Wójta Gminy Janina Mierzwicka
Tytułem wyjaśnienia dodam, iż każdy ma prawo wstępu na samo otwarcie ofert. Formalnej oceny złożonych ofert dokonuje wyłącznie komisja przetargowa.

Innych interpelacji, zapytań i wniosków nie zgłoszono.

Do punktu 14
Przewodnicząca rady gminy Pani Jadwiga Kurant stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany w związku z czym dokonała zamknięcia XII sesji Rady Gminy Lubanie. Podziękowała serdecznie wszystkim za przybycie i udział w obradach.
Sesja odbyła się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu i trwała od godz. 1100 do godz.1410.

Na tym protokół zakończono.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant

Protokołowała
Inspektor ds. obsługi rady gminy
mgr Aleksandra Kuligowska


Protokół Nr XIII/12
z sesji Rady Gminy Lubanie
odbytej w dniu 30 kwietnia 2012 roku

Odegrano hymn „ Jeszcze Polska nie zginęła”
Otwarcia obrad dokonała Pani Jadwiga Kurant – Przewodnicząca Rady Gminy witając radnych oraz gości:
Wójta Gminy Pana Sławomira Piernikowskiego,
Zastępcę Wójta Gminy Panią Janinę Mierzwicką,
Sekretarza Gminy Panią Irenę Mroczkowską,
Skarbnika Gminy Panią Grażynę Pruchnicką,
Radną Powiatową Panią Jadwigę Molendę,
Kierownika Posterunku Policji w Brześciu Kujawskim Pana Henryka Marczewskiego,
Dyrektorów szkół i przedszkola,
Kierowników jednostek organizacyjnych,
Sołtysów oraz wszystkich mieszkańców przybyłych na sesję.

Przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że na stan 15 radnych w sesji bierze udział 14 radnych, co stanowi wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Przewodnicząca rady gminy zaproponowała zmianę porządku obrad polegającą na wykreśleniu z porządku obrad punktu 8 o treści Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych .

Uwag do przedstawionej zmiany nie zgłoszono.

Za przyjęciem zmiany w przedstawionym brzmieniu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że zmiana porządku obrad została przyjęta.

Porządek obrad XIII sesji Rady Gminy Lubanie przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Gminy Lubanie.
5. Przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie Lubanie za rok 2011.
6. Przyjęcie sprawozdania z działalności GOPS-u za rok 2011 oraz informacji o skali potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2012.
7. Przyjęcie informacji w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w m. Probostwo Dolne.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2012 – 2017.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2012.
11. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
12. Zakończenie obrad.

Za przyjęciem przedstawionego porządku obrad głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że porządek obrad XIII sesji Rady Gminy Lubanie został przyjęty.

Do punktu 4
Uwag do protokołu Nr XII/12 z sesji Rady Gminy Lubanie z dnia 29 marca 2012 r. nie zgłoszono.

Za przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych , głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że protokół z XII sesji Rady Gminy został przyjęty bez poprawek.

Do punktu 5
Kierownik posterunku Policji w Brześciu Kujawskim przedstawił sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania PP Brześć Kujawski za 2011 rok.
Przewodnicząca Rady Gminy
Najważniejsze, że w gminie Lubanie spadła przestępczość.
Radny Ryszard Szczesny
W imieniu Komisji Porządku Publicznego dziękuje za poprawę stanu bezpieczeństwa na terenie gminy Lubanie. Poprawa stanu bezpieczeństwa jest odczuwalna. Oby tak dalej, a może i nawet jeszcze lepiej. Dziękujemy.
Wójt Gminy
Ubiegłoroczna likwidacja Posterunku Policji w Lubaniu budziła w nas wiele wątpliwości. Jak się dziś okazuje obawy były niepotrzebne. Połączenie dwóch struktur zapewniło nam więcej patroli w dzień jak i w nocy. Dziękuję za tak efektowną pracę posterunku.

Radna Małgorzata Juchniewicz
Przyłączam się do podziękowań za pracę posterunku. Apeluje jednakże do młodych funkcjonariuszy, by zwracali uwagę na szkody dotyczące znaków drogowych i przystanków. Takie szkody zauważają nasi mieszkańcy jak i przejezdni. Stanowią one o wizerunku gminy. Uważam, iż dzielnicowi częściej powinni do nas zaglądać i z nami rozmawiać. Mieszkańcy żyjący tu na co dzień wiele widzą i mogą przekazać policji cenne uwagi oraz wskazówki.
Kierownik PP Pan Henryk Marczewski
Niestety policjanci nie są w stanie upilnować wszystkich aktów wandalizmu. Mamy namiary na grupę, która prawdopodobnie jest sprawcą wymienionych szkód. Myślę, że wystarczy nam około półtora miesiąca by sprawę wyjaśnić ostatecznie.
Radna Małgorzata Juchniewicz
Chciałabym ponadto, by policja szczególnie była widoczna podczas różnego rodzaju uroczystości, zwłaszcza szkolnych. Mam tu na myśli rozpoczęcie, zakończenie roku szkolnego, majówki, pikniki itp. W takie dni bezpieczeństwo powinno być wzmożone.
Kierownik PP Pan Henryk Marczewski
W przypadku rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego wyjaśniam, iż funkcjonariusze policji są na miejscu i dbają o odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Jeśli chodzi o inne uroczystości szkolne zapewniam, że jeśli zostaniemy o nich powiadomieni, na pewno zjawimy się na miejscu.

Innych uwag i pytań nie zgłoszono.

Za przyjęciem sprawozdania o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania PP Brześć Kujawski za 2011 rok głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.
Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania PP Brześć Kujawski za 2011 rok zostało przyjęte.

Do punktu 6
Kierownik GOPS-u Pani Mariola Danielewska przedstawiła sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu za rok 2011 oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2012.
Przewodnicząca Rady Gminy
Jak wynika ze sprawozdania GOPS ma bardzo wiele form działalności. Wydatki poniesione w roku 2011 na realizację zadań powierzonych ośrodkowi pomocy społecznej oraz obsługę i utrzymanie ośrodka wyniosły 2.149.797, w tym ze środków gminnych 413.174 zł. Warto dodać, iż z pomocy ośrodka skorzystało 183 rodziny, a w ramach nich 517 osób. Moim zdaniem osoby potrzebujące pomocy w naszej gminie nie mają podstaw do narzekań.
Radny Ryszard Szczesny
Dziękuję Pani kierownik za tak obszerne i wyczerpujące sprawozdanie. Poprzez przedstawienie go na sesji mieszkańcy mogą się dowiedzieć co czyni się w dziedzinie pomocy osobom potrzebującym.

Innych uwag i zapytań nie zgłoszono.

Za przyjęciem sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu za rok 2011 oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2012 głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu za rok 2011 oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2012 zostały przyjęte.

Do punktu 7
Kierownik GOPS-u Pani Mariola Danielewska przedstawiła ocenę zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Lubanie.

Uwag do przedstawionej oceny nie zgłoszono.

Za przyjęciem oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Lubanie głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Lubanie została przyjęta.

Do punktu 8
Wójt gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w m. Probostwo Dolne.
Wójt Gminy
Tytułem wyjaśnienia dodam, iż nabycie nieruchomości wynika z poszerzenia drogi koło sołtysa Henryka Góralskiego. W ramach przebudowy drogi Probostwo Dolne – Kucerz zaistniała konieczność jej poszerzenia na wysokości Państwa Krychowiaków. Po uregulowaniu spraw własnościowych interesującej nas działki, zaistniała możliwość nabycia jej części, stąd przedkładany projekt uchwały. Zaznaczę jeszcze, że czynimy to na podstawie wcześniej podpisanej umowy przedwstępnej, a kwota nabycia wynosi niecałe 5.000 zł.

Uwag do przedstawionego projektu nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XIII/87/12 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w m. Probostwo Dolne.

Przewodnicząca rady gminy ogłosiła 10 minutową przerwę w obradach.

Do punktu 9
Skarbnik gminy Pani Grażyna Pruchnicka przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2012 – 2017.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XIII/88/12 zmieniająca uchwałę
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2012 – 2017.

Do punktu 10
Skarbnik gminy Pani Grażyna Pruchnicka przedstawiła projekt uchwały o zmianie uchwały Nr X/68/11 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2012.

Uwag do przedstawionego projektu nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XIII/89/12 o zmianie uchwały Nr X/68/11 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2012.

Do punktu 11
W ramach punktu interpelacje, zapytania i wolne wnioski głos zabrały następujące osoby;
Radny Włodzimierz Woźniak
Korzystając z obecności radnej powiatowej proszę o interwencję u Pana starosty w sprawie drogi powiatowej na odcinku Lubanie – Siutkówek. Wskazany odcinek drogi jest w tak złym stanie, że nie nadaje się nawet by jeździć po niej rowerem. Proszę choćby o połatanie tam dziur.
Radny Andrzej Ulczycki
Ze swej strony również chciałbym zwrócić uwagę radnej powiatowej na drogę powiatową w Ustroniu, która jest już wręcz historyczna.
Druga sprawa dotyczy drogi gminnej od figury w stronę jedynki gdzie jest dziura na dziurze, których sprawcą są wykonawcy autostrady. Trzeba się tym zająć i spróbować ją połatać.
Radny Wojciech Chrząszcz
Chciałbym się dowiedzieć jakimi kryteriami kieruje się powiat przy wyborze dróg do remontu.
Sołtys Sołectwa Ustronie Pani Zofia Sołtysiak
Wszystkich radnych i sołtysów informuje, iż dnia 27 maja organizowana jest dla nich pielgrzymka do Lichenia. Inni zainteresowani będą uwzględniani na liście w przypadku braku zainteresowania ze strony radnych i sołtysów. Zapisów można dokonywać u Pani Oli Kuligowskiej w terminie do dnia 20 maja.
Przewodnicząca Rady Gminy
Uzupełniając wypowiedź Pani sołtys dodam, iż centralnym punktem programu pielgrzymki będzie uroczysta msza św. o godz. 12.00 w Bazylice Licheńskiej. Po mszy św. nastąpi złożenie kwiatów na grobie ks. bpa Romana Andrzejewskiego.
Sołtys Sołectwa Gąbinek Pan Józef Duszyński
Na drodze Krzyżówki – tłocznia gazu przeszła równiarka, która wyrzuciła grube kamienie na wierzch. Jazda po tak zakamienionej drodze jest bardzo utrudniona, w związku z czym proszę to jakoś zniwelować.
Radny Edward Żychlewicz
Mieszkańcy Bodzi zgłosili, iż światła uliczne od figurki są popsute. Wcześniej nieświecące lampy zostały naprawione, a w sobotę wszystkie zgasły na dobre.
Wójt Gminy
W sprawie drogi powiatowej na odcinku Lubanie – Siutkówek odpowiem za radną powiatową, że jest podjęta decyzja o położeniu w miejscach najbardziej newralgicznych nakładki.
Tak jak radny Andrzej Ulczycki wspomniał walka w sprawie drogi Kaźmierzewo – Jaranowo trwa już długo. Ciągle jest problem na odcinku drogi w tzw. parowie oraz na odcinku w Sarnówce w kierunku Jaranowa. Odnośnie ostatniego z wymienionych będziemy atakować ponownie powiat włocławski i aleksandrowski by cokolwiek tam zrobić.
Odnośnie drogi Mikanowo – Ustronie informuję, iż jest ona przewidziana do odbudowy przez wykonawców autostrady. Dnia 10 maja odbędzie się spotkanie z Dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, który myślę wyjaśni wszystkie wątpliwości dotyczące niniejszej sprawy.
Jeśli chodzi o kryteria jakimi kieruje się powiat w określaniu kolejności dróg powiatowych do remontu, to sami nie wiemy. Z naszej strony argumentem przemawiającym za remontem dróg powiatowym znajdujących się na terenie gminy Lubanie jest deklarowane przez nas dofinansowanie inwestycji. W najbliższym czasie chcemy ustalić ze starostą warunki umowy na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Lubanie – Siutkówek. Moim zdaniem nie należy odmawiać dofinansowania, oczywiście w pewnych granicach. Deklaracja o wysokości dofinansowania inwestycji musi uwzględniać możliwości gminnego budżetu oraz konieczność zapewnienie środków finansowych na drogi gminne.
Odpowiadając radnemu Edwardowi Żychlewiczowi wyjaśniam, iż lampy uliczne rzeczywiście były wcześniej naprawiane, a w sobotę już nie świeciły. Po podpisaniu umowy na dostarczenie energii z nową spółką oczekiwaliśmy lepszej jakości usług. Niestety efekty są odwrotne. Analiza faktur wykazała 19.000 zł na naszą niekorzyść. W efekcie otrzymaliśmy korektę faktur.
W sprawie drogi Krzyżówki – tłocznia gazu myślę, iż trochę deszczu i kilka przejazdów samochodem spowoduje jej wyrównanie.
Na zakończenie kilka słów o planach na święta majowe. Dzień 2 maja jest świętem flagi państwowej w związku z tym proszę sołtysów i radnych o ich wywieszenie. W tym dniu na stadionie LTP odbywać będzie się cykl imprez kulturalno – sportowych, na które serdecznie wszystkich zapraszam.
Na dzień 3 maja - święto Konstytucji 3 maja, zaplanowano odsłonięcie i poświęcenie figurki Św. Floriana oraz uroczystość poświęcenia i wręczenia sztandaru OSP Ustronie.                Radny Andrzej Ulczycki
W imieniu Zarządu OSP Lubanie i Ustronie zapraszam wszystkich na uroczystości strażackie, które odbędą się dnia 3 maja. Podczas uroczystości nastąpi poświęcenie figurki św. Floriana przy remizie OSP w Lubaniu oraz poświęcenie i wręczenie sztandaru jednostce OSP Ustronie.
Radny Ryszard Szczesny
Chciałbym wrócić do sprawy pogotowia ratunkowego. W ostatni wtorek jeden z mieszkańców gminy doznał zawału serca, karetka pogotowia przewiozła go do szpitala w Aleksandrowie Kujawskim. Jesteśmy bliżej Włocławka dlatego chcielibyśmy, by pacjenci zabierani byli do Włocławka. Może powiat pomoże nam w załatwieniu tej sprawy.
Radna Powiatowa Pani Jadwiga Molenda
Na wstępie obiecuję poruszyć sprawę dróg powiatowych położonych na terenie gminy Lubanie. Muszę stwierdzić, iż dużo środków finansowych powiatu przeznaczanych jest na gminę Choceń. Należę do opozycji, która jest w mniejszości przez co nie ma głosu decydującego. Jednakże zapewniam Państwa, iż o poruszonych tu tematach poinformuję zarząd powiatu oraz wystąpię o pisemne udzielenie odpowiedzi, w tym do wiadomości wójta gminy.
Ksiądz Proboszcz Marian Jaros
Uzupełniając wcześniejsze wypowiedzi zapraszam Państwa na dzień 6 maja na plac przed GOK-iem w Lubaniu. Po mszy niedzielnej o godz. 1000 odbędzie się tam wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.
Przewodnicząca Rady Gminy
Uważam, że to bardzo interesująca inicjatywa, oby zakończyła się sukcesem.

Innych interpelacji, zapytań i wniosków nie zgłoszono.

Do punktu 12
Przewodnicząca rady gminy Pani Jadwiga Kurant stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany w związku z czym dokonała zamknięcia XIII sesji Rady Gminy Lubanie. Podziękowała serdecznie wszystkim za przybycie i udział w obradach.
Sesja odbyła się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu i trwała od godz. 11.00 do godz.13.30.

Na tym protokół zakończono.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant

Protokołowała
Inspektor ds. obsługi rady gminy
mgr Aleksandra Kuligowska


Protokół Nr XIV/12
z sesji Rady Gminy Lubanie
odbytej w dniu 12 czerwca 2012 roku

Odegrano hymn „ Jeszcze Polska nie zginęła”
Otwarcia obrad dokonała Pani Jadwiga Kurant – Przewodnicząca Rady Gminy witając radnych oraz gości:
Wójta Gminy Pana Sławomira Piernikowskiego,
Zastępcę Wójta Panią Janinę Mierzwicką,
Sekretarza Gminy Panią Irenę Mroczkowską,
Skarbnika Gminy Panią Grażynę Pruchnicką,
Komendanta Posterunku Policji w Brześciu Kujawskim Pana Henryka Marczewskiego,
Radną Powiatową Panią Jadwigę Molendę,                                                                                Prezesa Koła Emerytów i Rencistów Panią Krystynę Piernikowską,
Kierowników jednostek organizacyjnych,
Sołtysów oraz wszystkich mieszkańców przybyłych na sesję.

Przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że na stan 15 radnych w sesji bierze udział 13 radnych, co stanowi wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Porządek obrad XIV sesji Rady Gminy Lubanie przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Gminy.
5. Przedstawienie dokumentów związanych z wykonaniem budżetu za rok 2011:                      a) sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lubanie,
 b) informacji o stanie mienia komunalnego,
 c) sprawozdania finansowego.
 d) opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez        Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy,
 e) wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu budżetu gminy przez      Wójta Gminy i udzielenia absolutorium,
 f) pisma Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w           sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy .
6. Dyskusja nad problematyką związaną z wykonaniem budżetu gminy za 2011 rok oraz nad       absolutorium dla Wójta Gminy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz     ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2011 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lubanie                                    absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2011.
9. Przyjęcie informacji o zakresie działań podjętych w dziedzinie kultury i rozrywki w gminie Lubanie w roku 2011.
10. Przyjęcie informacji z wykonania uchwał Rady Gminy Lubanie oraz interpelacji i wniosków radnych za rok 2011.
11. Podjęcie uchwały zawierającej oświadczenie o potrzebie podjęcia działań na rzecz odbudowy dróg samorządowych wokół strefy związanej z budową autostrad i dróg krajowych.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2012 – 2017.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2012.                                                                                                                                             14. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia bankowego kredytu długoterminowego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na finansowanie inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2902C Siutkowo-Mikanowo od km 4+000 do km 7+174.
15. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
16. Zakończenie obrad.

Za przyjęciem przedstawionego porządku obrad głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że porządek obrad XIV sesji Rady Gminy Lubanie został przyjęty.

Przewodnicząca Rady Gminy
Chciałabym poinformować, iż OSP Janowice zajęło zaszczytne trzecie miejsce w powiatowych zawodach strażackich jakie odbyły się w ubiegłą niedzielę w Baruchowie. Od dziesięciu lat nie było nam dane otrzymać pucharu stąd szczególne gratulacje dla całej jednostki. Pozwolą Państwo, że w ramach podziękowań i gratulacji, symbolicznie uściskam rękę druhowi radnemu Makowskiemu.

Do punktu 4
Uwag do protokołu Nr XIII/12 z sesji Rady Gminy Lubanie z dnia 30 kwietnia 2012 r. nie zgłoszono.

Za przyjęciem protokołu głosowało 13 radnych , głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.
Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że protokół z XIII sesji Rady Gminy został przyjęty bez poprawek.

Do punktu 5
Skarbnik gminy Pani Grażyna Pruchnicka przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2011, informację o stanie mienia komunalnego gminy oraz sprawozdanie finansowe.

Wójt gminy przedstawił uchwałę Nr 92/2012 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Lubanie sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2011 rok.
Wójt gminy zabrał głos w sprawie wykonania budżetu gminy za rok 2011 ( wystąpienie w załączeniu ).

Przewodniczący komisji rewizyjnej Pan Wojciech Chrząszcz przedstawił wniosek komisji rewizyjnej z dnia 24 maja 2012 r. o udzielenie absolutorium wójtowi gminy oraz opinię o wykonaniu budżetu gminy Lubanie za 2011 rok.

Przewodnicząca rady gminy przedstawiła uchwałę Nr 174/2012 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku komisji rewizyjnej rady gminy Lubanie w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubanie za 2011 rok.

Do punktu 6
W dyskusji nad problematyką związaną z wykonaniem budżetu gminy za 2011 rok oraz nad absolutorium dla wójta gminy udział wzięli:
Radna Dorota Ciesielska
Przed chwilą wysłuchaliśmy sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdań finansowych, wniosku komisji rewizyjnej i opinii regionalnej izby obrachunkowej. Moją uwagę zwrócił pkt 16 opinii komisji rewizyjnej, który stanowi, iż wójt gminy realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi. Jako przewodnicząca komisji budżetu i finansów stwierdzam, że gospodarowanie środkami publicznymi odbywało się zgodnie z podjętymi uchwałami. Celowość działań wójta objawiała się w podnoszeniu jakości życia naszych mieszkańców. Inwestycje w postaci kanalizacji, dróg, ścieżki rowerowej były realizowane w kolejności uwzględniającej potrzeby poszczególnych sołectw. Inwestycje pozostałe do realizacji będą finalizowane w następnej kolejności. Należy ponadto podkreślić, że dochody budżetowe stanowią również środki zewnętrzne np. unijne. Niekiedy ich uzyskanie wymaga czasu, co uwzględniane jest w uchwale budżetowej. Wykonanie planu dochodów w 96,36 % i wydatków w 93,90 % świadczy, iż budżet został prawidłowo zrealizowany. Podkreślenia wymaga dobra współpraca wójta, rady , jednostek organizacyjnych i służb finansowych. Realizacja budżetu w roku 2011 pod kątem inwestycji dowodzi, iż są realizowane nie tylko przed wyborami, a często słyszy się takie opinie. Moim zdaniem udzielenie absolutorium wójtowi gminy stanowi dla niego motywację do dalszej, jeszcze efektywniejszej pracy. Zwracam się do wysokiej rady o pozytywnie rozpatrzenie wniosku komisji rewizyjnej i udzielenie wójtowi gminy absolutorium za rok 2011.
Przewodnicząca Rady Gminy
W roku 2011 nie robiło się nic na pokaz, wiele inwestycji nie było widocznych. Z kolei w roku bieżącym na pewno będą to inwestycje zauważalne. Podsumowując należy stwierdzić, że w roku ubiegłym wiele przedsięwzięć zostało zrealizowanych.                                                   Radny Włodzimierz Woźniak
Również odniosę się do wniosku komisji rewizyjnej z dnia 24 maja 2012 r. i punktu 16 opinii, stanowiącej jego załącznik. Komisja rewizyjna stwierdziła, że wójt gminy realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi. Skoro mowa o oszczędnościach należy zauważyć, iż ostatnio poczyniono kroki w tym zakresie w dziedzinie oświaty. W celu uzyskania oszczędności przeprowadzono łączenie klas oraz zmniejszono etaty kilku nauczycielom. Patrząc na Zespół Szkół w Lubaniu wiemy, że zarządza nim trzech dyrektorów. To zbyt rozbudowana obsada, tu powinniśmy szukać oszczędności. W sąsiedniej gminie Waganiec zespołem szkół zarządza jeden dyrektor, który dobrze sobie radzi. Proszę Panie wójcie o oszczędności w obsadzie dyrektorów zespołu szkół.
Radny Edward Żychlewicz
Wysłuchałem wystąpienie koleżanki, z którym nie do końca się zgadzam. Owszem słupki liczb się zgadzają, jednakże planowanie budżetu nie jest sprawiedliwe. Należy zauważyć, iż gmina Lubanie to nie tylko sołectwo Lubanie, to również sołectwa położone za jedynką tj. Bodzia, Ustronie czy Kałęczynek. Zauważyli to już inni radni na ostatniej komisji. Przy konstruowaniu budżetu proszę pamiętać o miejscowościach położonych poza jedynką.
Radna Dorota Ciesielska
Pozwolę sobie wyjaśnić kilka spraw dotyczących oświaty. Oszczędności zmierzające do łączenia klas oraz zmniejszania etatów wynikają z niżu demograficznego. Należy podkreślić, że nikt nie został zwolniony. Poszczególnym nauczycielom zmniejszono jedynie liczbę godzin. Na pewno czytali Państwo w lokalnej prasie o masowych zwolnieniach nauczycieli, np. we Włocławku zwolniono ich 120. Moim zdaniem oszczędności w etatach, zastosowane w gminnych placówkach oświatowych, nie są aż tak krzywdzące dla osób, których to dotyczy. Aneksy do umów o pracę zostaną wprowadzone w miesiącu sierpniu.
Przewodnicząca Rady Gminy
Wszyscy widzimy gdzie i co się robi. Gdzie zrobiono ścieżkę rowerową, kanalizację itd. Nie tylko centrum Lubania jest miejscem realizowanych inwestycji. Po drugie to wspólnie ustaliliśmy, iż będziemy robić to co możliwe i gdzie to możliwe, uwzględniając trwającą na naszym terenie inwestycję budowy autostrady. Nie możemy zmarnować grosza publicznych pieniędzy na budowę drogi gminnej, która miała by być zaraz zniszczona. Po zakończeniu budowy autostrady pieniądze zostaną skierowane na Ustronie, Bodzię, Tadzin, Zosin itd.

Innych uwag nie zgłoszono.

Do punktu 7
Przewodnicząca rady gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubanie za 2011 rok.

Uwag do przedstawionego projektu nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych nie było, 2 radnych wstrzymało się od głosu.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XIV/90/12 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubanie za 2011 rok.

Do punktu 8
Przewodnicząca Rady Gminy
Zastanówmy się przez chwilę czego oczekujemy od wójta. Ja oczekuję, by był dobrym gospodarzem, który zabiega o dalszy rozwój gminy. Gospodarzem, który troszczy się między innymi o drogi, oświatę i bezpieczeństwo na terenie gminy. Jednakże, by mógł się o wszystko troszczyć, potrzebne mu są środki finansowe. Chcemy ponadto mieć wójta sprawnie kierującego pracą gminy oraz pomagającego ludziom zagubionym. Potrzeba nam wójta wiarygodnego i uczciwie wydającego nasze pieniądze. Ja tego oczekuję od wójta i uważam, że moje oczekiwania są spełnione. Myślę, że wielu radnych zgodzi się ze mną.
Komisje rady nie stwierdziły uchybień w wykonaniu budżetu za rok 2011 zaś regionalna izba obrachunkowa wyraziła pozytywną opinię w wcześniej odczytanej uchwale. Gratuluję w imieniu radnych Panu wójtowi i jego pracownikom efektywnej pracy w roku ubiegłym i dziękuję za całe 10 lat ich wspólnej współpracy.
Życzymy Panu wójtowi dalszej wytrwałości, rzetelności i udanej współpracy z właściwymi jednostkami podczas realizacji kolejnych budżetów gminy.

Przewodnicząca rady gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lubanie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2011.

Uwag do przedstawionego projektu nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 11 radnych, 2 radnych było przeciwnych, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XIV/91/12 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lubanie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2011.

Wójt Gminy
Dziękuje radnym za udzielenie mi absolutorium za rok 2011. Myślę, że wzajemna współpraca i konstruktywne rozważania pozwolą nam jeszcze wiele zrobić. Dziękuję Pani skarbnik, Pani wicewójt, Pani sekretarz, współpracownikom oraz sołtysom za przygotowanie i pomoc w prawidłowym wykonaniu budżetu 2011 roku. Życzę sobie i Państwu współpracy, która zaowocuje kolejnymi inwestycjami poprawiającymi jakość życia mieszkańców na terenie gminy.

Przewodnicząca rady gminy ogłosiła 10 minutową przerwę.

Do punktu 9
Wójt gminy przedstawił informację o zakresie działań podjętych w dziedzinie kultury i rozrywki w gminie Lubanie w roku 2010.
Przewodnicząca Rady Gminy
Jak wynika z przedstawionej informacji wachlarz imprez jest duży. Warto zwrócił uwagę, że zakupione instrumenty dęte częściowo zyskały użytkowników. Ich brzmienie mogliśmy usłyszeć podczas Bożego Ciała. W minioną niedzielę odbył się spektakl szkolny teatru „Otium” pt. ”Mieszczanin szlachcicem”. Przedstawienie warte obejrzenia, w pełni zasługujące na otrzymaną nagrodę i Grand Prix. Dużą popularnością cieszą się też spotkania organizowane na boisku. Myślę, że w ubiegłorocznym kalendarzu imprez rozrywkowo-kulturalnych każdy mógł znaleźć coś dla siebie.

Innych uwag nie zgłoszono.

Za przyjęciem informacji głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, iż informacja o zakresie działań podjętych w dziedzinie kultury i rozrywki w gminie Lubanie w roku 2011 została przyjęta.

Do punktu 10
Wójt gminy przedstawił informację z wykonania uchwał Rady Gminy Lubanie oraz z realizacji wniosków i interpelacji radnych za rok 2011.
Wójt Gminy
Uzupełniając przedstawione informację dodam, iż jesteśmy pełni obaw co do odtworzenia stanu dróg gminnych po zakończeniu budowy autostrady. Konsorcjum budujące autostradę ogłosiło upadłość, co bardzo komplikuje sytuację. Istnieje szansa, że pas autostrady zostanie oddany w miesiącu grudniu. Jednakże jest to niepewne. Najgorszym dla nas rozwiązaniem jest ponowne ogłoszenie przetargu na dokończenie autostrady i pojawienie się nowego wykonawcy.
Radny Włodzimierz Woźniak
Jak Pan wójt odczytał na jednej z sesji wnioskowałem o ustawienie progu zwalniającego lub znaku ograniczenia prędkości w Probostwie Dolnym na wysokości p. Lewandowskich. Wytłumaczenie, że ustawiony znak prawdopodobnie zostanie wyrwany lub złamany nie stanowi żadnego argumentu. Problem niebezpieczeństwa na wskazanym odcinku, jakie stwarzają zbyt szybko jeżdżące samochody, zauważyli okoliczni mieszkańcy i policja. Do dnia dzisiejszego znaku takiego tam nie ma, a przy tak gęstej zabudowie powinien być. Ponawiam wniosek o ustawienie znaku ograniczenia prędkości w Probostwie Dolnym na wysokości p.. Lewandowskich.

W imieniu swoim i mieszkańców Probostwa Dolnego proszę o postawienie tablic wskazujących na położenie naszej miejscowości.
Na sesji w dniu 23 października 2011 r. zabrałem głos w sprawie konieczności naprawy oświetlenia ulicznego oraz montażu nowych lamp. Dziękuję za lampy zamontowane w Probostwie Górnym. Ustaliliśmy również, że jest potrzeba montażu trzech lamp koło p.. Bytof. Proszę o wywiązanie się z poczynionych ustaleń, jeśli będzie to możliwe już w tym roku.

Innych uwag nie zgłoszono.

Za przyjęciem informacji głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, iż informacja z wykonania uchwał Rady Gminy Lubanie oraz z realizacji wniosków i interpelacji radnych za rok 2011 zostały przyjęte.

Do punktu 11
Wójt gminy przedstawił projekt uchwały zawierającej oświadczenie o potrzebie podjęcia działań na rzecz odbudowy dróg samorządowych wokół strefy związanej z budową autostrad i dróg ekspresowych.
Radny Andrzej Ulczycki
Obawiam się najgorszego mianowicie, że sami będziemy się borykać z naprawą dróg zniszczonych przy budowie autostrady. Jak Pan wójt powiedział, konsorcjum będące wykonawcą autostrady ogłosiło upadłość. Pojawi się nowy wykonawca, który może odmówić podpisania umowy na odbudowę dróg gminnych. Wytłumaczenie jest proste nie niszczyli, nie będą naprawiać.

Wójt Gminy
Przedstawiona uchwała ma na celu wsparcie działań rządu w opracowaniu programu rewitalizacji dróg samorządowych i układów melioracyjnych. GDDKiA zapewnia, że nie rozliczy się z konsorcjum póki ci nie zadośćuczynią roszczeniom wysuwanym przez gminy. W razie konieczności będziemy oczywiście występować do GDDKiA oraz do konsorcjum w sprawie odbudowy dróg gminnych.

Innych uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XIV/92/12 zawierająca oświadczenie o potrzebie podjęcia działań na rzecz odbudowy dróg samorządowych wokół strefy związanej z budową autostrad i dróg ekspresowych.

Do punktu 12
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2012 – 2017 przedstawiła Pani Grażyna Pruchnicka - skarbnik gminy.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XIV/93/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2012 – 2017.

Do punktu 13
Projekt uchwały o zmianie uchwały Nr X/68/11 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu gminy Lubanie na rok 2012 przedstawiła Pani Grażyna Pruchnicka - skarbnik gminy.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XIV/94/12 o zmianie uchwały Nr III/13/11 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu gminy Lubanie na rok 2012.

Do punktu 14
Wójt gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia bankowego kredytu długoterminowego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na finansowanie inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2902C Siutkowo-Mikanowo od km 4+000 do km 7+174.
Radny Włodzimierz Woźniak
W roku ubiegłym podjeliśmy decyzję o dofinansowaniu inwestycji na drodze powiatowej Mikanowo - Siutkowo, która obecnie jest realizowana. Nic Pan wtedy nie wspominał o konieczności zaciągnięcia kredytu na ten cel. Okazuje się, że spłata kredytu datowana jest na rok 2017 oraz najwyższe raty spłaty przypadają na lata 2015 – 2017. Będzie to już nowa kadencja, w której część z nas może nie być radnymi. Proponuję, by większe raty spłaty kredytu przenieść na czas trwania naszej kadencji.
Wójt Gminy
Po pierwsze kredyt, o którym mowa zaplanowany był w załączniku nr 3 budżetu gminy. Z kolei raty spłaty kredytu zaplanowano z uwzględnieniem możliwości budżetu.

Innych uwag do przedstawionego projektu nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XIV/95/12 w sprawie zaciągnięcia bankowego kredytu długoterminowego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na finansowanie inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2902C Siutkowo-Mikanowo od km 4+000 do km 7+174.

Do punktu 15
W ramach punktu interpelacje, zapytania i wolne wnioski głos zabrały następujące osoby;

Wójt Gminy przedstawił informacje starosty włocławskiego z dnia 11 czerwca 2012 r. o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali dla obszaru gminy Lubanie (informacja w załączeniu ).

Radna Powiatowa Jadwiga Molenda
Na ostatniej sesji zadano mi szereg pytań dotyczących budowy drogi powiatowej Mikanowo- Siutkowo. Z Panem starostą mogłam spotkać się dopiero na komisji budżetu i finansów powiatu. Zapytałam go o kryteria jakimi kieruje się powiat przy wyborze gmin, na których terenie realizowane są inwestycje drogowe. Nie otrzymałam niestety odpowiedzi, w związku z czym na ostatniej sesji rady powiatu złożyłam stosowne pismo w tej sprawie. Pismo niniejsze zawierało pytanie o kryteria brane pod uwagę w ustalaniu kolejności inwestycji na drogach powiatowych oraz o ewentualną uznaniowość w podejmowaniu decyzji. Ponadto w kręgu mojego zainteresowania pozostaje udział procentowy gminy, wspierający finansowo realizowaną inwestycję. Starosta skupił się na udziale finansowym jakiego powiat oczekuje od gmin, który ma być nie mniejszy niż 21 % wkładu własnego inwestora. Wskazał, iż gmina Fabianki do drogi powiatowej Włocławek – Szpetal Górny dołożyła 25 % wkładu własnego powiatu. Dokończenie drogi Mikanowo- Siutkowo planowane jest na rok 2013, pod warunkiem dofinansowania inwestycji w wysokości 21 % wkładu własnego powiatu.
Radna Małgorzata Juchniewicz
Wjeżdżając do Gąbinka od strony Włocławka nie ma tablic wskazujących na położenie Mikanowa A i Mikanowa B. Taka informacja może być bardzo przydatna zwłaszcza dla karetki pogotowia, dlatego proszę o jej zamontowanie.
Przewodnicząca Rady Gminy
Informacyjnie dodam, iż Sąd Rejonowy we Włocławku poinformował mnie o rezygnacji z funkcji ławnika przez Panią Zofię Rakocę. Poza tym wojewoda uchylił nam uchwałę w sprawie programu opieki nad zwierzętami, nad którą obszernie debatowaliśmy na ostatniej sesji. Wreszcie, z uwagi na nowelizację przepisów ordynacji wyborczej, czeka nas zmiana okręgów i obwodów wyborczych.

Wójt Gminy
Uzupełniając wypowiedz radnej Jadwigi Molendy dodam, iż powiat prosi nas o decyzję w sprawie udziału procentowego w realizacji budowy drugiego odcinka drogi powiatowej. Przekazałem staroście, iż jesteśmy w stanie udzielić 21 % wsparcia finansowego, pod warunkiem otrzymania czegoś w zamian.
Jeśli chodzi o nowy podział gminy na okręgi i obwody wyborcze, wymaga to jeszcze czasu. Okręgi wyborcze muszą być ustalone zgodnie z normą przedstawicielską i uwzględniać liczbę mieszkańców. Jesteśmy w trakcie opracowywania projektu w niniejszym zakresie.
Radny Edward Żychlewicz
Wcześniej zabierałem głos w tej sprawie na komisji rady gminy. Dziś ponawiam propozycję i apeluję o założenie flagi masztowej na boisku.
Obecnie na terenie Bodzi prowadzona jest przebudowa drogi, podczas której jest tzw. „wolna amerykanka”. Biegnące w drodze zasuwy zostały powyrywane, a pracują tam głównie obcokrajowcy, z którymi trudno się dogadać. Proszę przysłać tam kogoś od wodociągu, by zobaczył jak to jest zrobione i coś poradził.
Sołtys Sołectwa Probostwo Dolne Pan Henryk Góralski
Pan radny już o tym wspomniał ale dopowiem, iż z kierunku Lubania do Probostwa Dolnego potrzebna jest tablica informująca o miejscowości Probostwo Dolne, Kucerz i Włocławek. Z kolei od figurki w Kucerzu przydała by się tablica kierująca na Probostwo Dolne i Lubanie.
Ponadto w centrum Lubania stoi znak Probostwo 2 km, wskazujący na Probostwo Górne, co jest mylące.
Radny Wojciech Chrząszcz
Przypominam o konieczności uporządkowania terenu przy nowej świetlicy w Gąbinku. Wymiany wymaga również siatka odgradzająca boisko do ulicy.

Innych interpelacji, zapytań i wniosków nie zgłoszono.

Do punktu 16
Przewodnicząca rady gminy Pani Jadwiga Kurant stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany w związku z czym dokonała zamknięcia XIV sesji Rady Gminy Lubanie. Podziękowała serdecznie wszystkim za przybycie i udział w obradach.

Sesja odbyła się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu i trwała od godz. 1100 do godz.1410.

Na tym protokół zakończono.
                                                                             Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                                         Jadwiga Kurant
Protokołowała
Inspektor ds. obsługi rady gminy
mgr Aleksandra Kuligowska


Protokół Nr XV/12
z sesji Rady Gminy Lubanie
odbytej w dniu 9 sierpnia 2012 roku

Odśpiewano hymn „ Jeszcze Polska nie zginęła”
Otwarcia obrad dokonała Pani Jadwiga Kurant – Przewodnicząca Rady Gminy witając radnych oraz gości:
Wójta Gminy Pana Sławomira Piernikowskiego,
Sekretarza Gminy Panią Irenę Mroczkowską,
Skarbnika Gminy Panią Grażynę Pruchnicką,
Radną Powiatową Panią Jadwigę Molendę,
Kierowników jednostek organizacyjnych,
Sołtysów oraz wszystkich mieszkańców przybyłych na sesję.

Przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że na stan 15 radnych w sesji bierze udział 13 radnych, co stanowi wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Przewodnicząca rady gminy zaproponowała zmianę porządku obrad polegającą na dodaniu po punkcie 12 punktów następującej treści:
- punktu 13 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lubanie na lata 2012 – 2019,
- pkt 14 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Mikanowo na lata 2012 – 2019,
- pkt 15 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kałęczynek na lata 2012 – 2019.
W konsekwencji wprowadzenia niniejszej zmiany punkty następujące po wprowadzonych przesuną się jeden w górę.

Uwag do przedstawionej zmiany nie zgłoszono.

Za przyjęciem zmiany w przedstawionym brzmieniu głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że zmiana porządku obrad została przyjęta.

Porządek obrad XV sesji Rady Gminy Lubanie przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Gminy.
5. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości gruntowej położonej w m. Mikanowo gm. Lubanie.
6. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości gruntowej położonej w m. Lubanie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości gruntowej położonej w m. Mikanowo gm. Lubanie.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2012 – 2017.
9. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr X/68/11 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na rok 2012.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia bankowego kredytu długoterminowego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na finansowanie inwestycji pn. Remont i modernizacja drogi gminnej Zosin – Tadzin.
11. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Włocławskim w wykonaniu zdania publicznego w zakresie realizacji projektu p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2902C Siutkowo – Mikanowo” oraz udzielenia Powiatowi Włocławskiemu pomocy finansowej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla gminy Cekcyn.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lubanie na lata 2012 – 2019.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Mikanowo na lata 2012 – 2019.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kałęczynek na lata 2012 – 2019.
16. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
17. Zakończenie obrad.

Za przyjęciem przedstawionego porządku obrad głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że porządek obrad XV sesji Rady Gminy Lubanie został przyjęty.

Do punktu 4
Uwag do protokołu Nr XIV/12 z sesji Rady Gminy Lubanie z dnia 12 czerwca 2012 r. nie zgłoszono.

Za przyjęciem protokołu głosowało 13 radnych , głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że protokół z XIV sesji Rady Gminy został przyjęty bez poprawek.

Do punktu 5
Wójt gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości gruntowej położonej w m. Mikanowo gm. Lubanie.
Wójt Gminy
Dodam tylko, że projekty uchwał dotyczą działek; Pani Uzarskiej – Mikanowo przed torami, Pana Zielińskiego – Mikanowo przed torami koło lasu i Pani Skrzeczkowskiej – Lubanie za piekarnią.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XV/96/12 w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości gruntowej położonej w m. Mikanowo gm. Lubanie.

Do punktu 6
Wójt gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości gruntowej położonej w m. Lubanie.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XV/97/12 w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości gruntowej położonej w m. Lubanie.

Do punktu 7
Wójt gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości gruntowej położonej w m. Mikanowo gm. Lubanie.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XV/98/12 w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości gruntowej położonej w m. Mikanowo gm. Lubanie.

Do punktu 8
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2012 – 2017 przedstawiła Pani Grażyna Pruchnicka - skarbnik gminy.

Sesję opuścił Pan Ryszard Szczesny, na sali znajduje się 12 radnych.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XV/99/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2012 – 2017.

Do punktu 9
Projekt uchwały o zmianie uchwały Nr X/68/11 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu gminy Lubanie na rok 2012 przedstawiła Pani Grażyna Pruchnicka - skarbnik gminy.

Na sesję wrócił Pan Ryszard Szczesny, na sali znajduje się 13 radnych.

Przewodnicząca Rady Gminy
Interesuje mnie kwota 2.500 zł przeznaczona na zwiększenie planu zakupów inwestycyjnych – wykup gruntów pod drogę w Probostwie Dolnym.
Skarbnik Gminy
Pieniądze te zostaną przeznaczone na wykup kilku metrów działki przy drodze od Państwa Krychowiaków w Probostwie Dolnym. Droga została zrobiona w pasie działki należącym do tych Państwa, dopiero teraz możliwy jest wykup zajętego gruntu.
Pan Henryk Góralski Sołtys Sołectwa Probostwo Dolne
Kiedy budowano drogę nie było jednego właściciela działki. Dopiero po uregulowaniu spraw własnościowych możliwe jest wykupienie pasa zajętego pod drogę.

Innych uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XV/100/12 o zmianie uchwały Nr III/13/11 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu gminy Lubanie na rok 2012.

Do punktu 10l                                                                                                                                       Wójt gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia bankowego kredytu długoterminowego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na finansowanie inwestycji pn. Remont i modernizacja drogi gminnej Zosin – Tadzin „
Wójt Gminy
Tytułem wyjaśnienia dodam, iż gmina uzyskała wsparcie finansowe na remont niniejszej drogi z urzędu marszałkowskiego w kwocie 120.000 zł. Kredyt pokryje resztę kosztów inwestycji. Przetarg został już przeprowadzony, dotyczył on 1400 mb drogi. Termin oddania drogi do użytku to 15 października br.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 radny wstrzymał się od głosu ( r. Woźniak).

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XV/101/12 w sprawie zaciągnięcia bankowego kredytu długoterminowego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na finansowanie inwestycji pn. Remont i modernizacja drogi gminnej Zosin-Tadzin.

Do punktu 11
Wójt gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Włocławskim w wykonaniu zdania publicznego w zakresie realizacji projektu p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2902C Siutkowo – Mikanowo od km 0+000 do km 4+000 etap II” oraz udzielenia Powiatowi Włocławskiemu pomocy finansowej.

Wójt Gminy
W tym roku zostanie zakończony pierwszy etap przebudowy drogi powiatowej Siutkowo – Mikanowo. Istnieje szansa zrobienia drugiego odcinka , tym samym całościowe zakończenie przebudowy drogi powiatowej. Pierwszy etap inwestycji dotyczył 3.177 m drogi, do której dołożyliśmy 616.000 zł. Stanowi to 21 % wkładu własnego powiatu w inwestycję. Pierwszy etap przebudowy otrzymał również około miliona złotych z tzw. schetynówek. Składane w ramach schetynówek wnioski są punktowane między innymi za ujęty w projekcie układ komunikacyjny ( ronda, pasy, światła ) oraz współpracę z samorządem jednostki terytorialnej. Drugi etap przebudowy dotyczy 4 km drogi, do której również chcemy włączyć się finansowo. 21 % wkładu finansowego powiatu to duża kwota dla budżetu gminy. Zdania na temat angażowania takich pieniędzy w drogę powiatową były podzielone. Na pewno powinniśmy wesprzeć finansowo powiat, by tak ważny odcinek drogi został przebudowany w całości. Należy zauważyć, iż za udzielenie wsparcia finansowego w wysokości 11 % wkładu własnego powiatu wniosek otrzyma 1punkt. W przypadku zwiększenia naszego udziału do 21 %, punktacja ta wyniesie 2 punkty. Jak widać różnica w punktach jest niewielka, dla nas finansowo to duża rozpiętość kwotowa. Z uwagi na kontynuację zadania na przedmiotowym odcinku drogi wniosek otrzyma dodatkowo 1 punkt. Zmniejszając nasz udział do 11 % , a dokładając punkt za kontynuację zadania, bilans punktów będzie taki sam jak w przypadku pierwszego etapu przebudowy, mianowicie 39 punktów.
Przewodnicząca Rady Gminy
Przyjmując kryteria oceny wniosków z ubiegłego roku uzyskalibyśmy 39 punktów na 40 możliwych. Myślę, że pozwoli to na dokończenie przebudowy drogi. Bardzo chciałabym usłyszeć co sądzą na ten temat radni.

Radny Włodzimierz Woźniak
Moim zdaniem nasze 11% udziału finansowego to dobra propozycja. Powiat powinien wziąć pod uwagę również fakt, iż sami robiliśmy chodniki przy drodze powiatowej w Gąbinku czy Probostwie Górnym. Na pewno musimy udzielić wsparcia finansowego powiatowi, by tak ważna dla gminy droga mogła zostać przebudowana w całości.
Wójt Gminy
Komisja oceniająca wnioski punktuje je zgodnie z obowiązującymi kryteriami. I etap drogi Mikanowo – Siutkowo otrzymał 39 punktów. II etap w projekcie zawiera te same układy komunikacyjne czyli rondo, zatoczki, chodniki itd. Biorąc pod uwagę punktację stosowaną przy ocenie wniosków o dofinansowanie, projekt powinien uzyskać niemal maksymalną ilość punktów.
Radna Małgorzata Juchniewicz
Chciałabym zapytać, czy jeśli okaże się, że nasz udział procentowy jest zbyt niski będziemy mogli go zwiększyć, co zapewni kontynuację zadania.
Wójt Gminy
Jeśli zasugerujemy powiatowi, że 11% udziału to za mało, to na pewno będzie za mało. Obniżenie udziału finansowego z 21% na 11%, z uwagi na dodatkowy punkt za kontynuację zadania, niczego nie zmienia w punktacji wniosku.
Radny Włodzimierz Woźniak
Myślę, że argumentem dla wniosku mogą być chodniki już pobudowane przy drodze powiatowej. To dobre uzasadnienie dla 11% udziału finansowego gminy.
Wójt Gminy
To co radny Woźniak powiedział nie może być argumentem wpisanym do wniosku. Starosta wie ile chodników zbudowała gmina, i powinien wziąć to pod uwagę. Każdy chciałby dostać jak najwięcej. Z kolei druga strona chciałaby wydać jak najmniej. My musimy brać pod uwagę również drogi gminne, które wymagają modernizacji.
Innych uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XV/102/12 w sprawie współdziałania z Powiatem Włocławskim w wykonaniu zdania publicznego w zakresie realizacji projektu p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2902C Siutkowo – Mikanowo od km 0+000 do km 4+000 etap II” oraz udzielenia Powiatowi Włocławskiemu pomocy finansowej.

Do punktu 12
Wójt gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Cekcyn.
Wójt Gminy
Na ostatnim spotkaniu w urzędzie marszałkowskim Wójt Gminy Cekcyn zwrócił się do samorządów o pomoc finansową dla mieszkańców swojej gminy poszkodowanych przejściem trąby powietrznej. Żywioł nie wybiera, nie wiadomo co nas dosięgnie. W tym przypadku wsparcie finansowe uznaję za w pełni uzasadnione.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XV/103/12 w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Cekcyn.

Do punktu 13
Wójt gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lubanie na lata 2012 – 2019.
Wójt Gminy
Uzupełniając dodam, iż pojawiła się możliwość pozyskania pieniędzy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” chcemy zrobić inwestycje w trzech miejscowościach: Mikanowie, Lubaniu i Kałęczynku. W Mikanowie na odcinku od Pani Juchniewicz do Pana Przeździęka planujemy ścieżkę rowerową ze szlakiem pieszym. W Lubaniu dokończylibyśmy chodnik od rozwidlenia, w kierunku piekarni, do dworca kolejowego. Wreszcie w Kałęczynku postawilibyśmy kontenerową świetlice wiejską. Oczywiście do wymienionych inwestycji musimy dołożyć swoich pieniędzy.
Radny Edward Żychlewicz
Czy wszystko wpisane w Plan Odnowy zostanie wykonane, czy tylko świetlica? Czy pozostałe zadania są wpisane tylko dlatego, że takie są wymogi?
Wójt Gminy
Jest to plan na przyszłość, taki koncert życzeń. Niestety wszystkiego nie możemy zrealizować.
Radny Edward Żychlewicz
Może będzie możliwość zrobienia w ramach tego planu chodnika od strony Bodzi do Ustronia?

Innych uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 radny wstrzymał się od głosu ( r. Żychlewicz ).

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XV/104/12 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lubanie na lata 2012 – 2019.

Do punktu 14
Wójt gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lubanie na lata 2012 – 2019.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych nie było, 2 radny wstrzymał się od głosu ( r. Żychlewicz, r. Szczesny ).

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XV/105/12 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Mikanowo na lata 2012 – 2019.

Do punktu 15
Wójt gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kałęczynek na lata 2012 – 2019.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.
Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XV/106/12 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kałęczynek na lata 2012 – 2019.

Do punktu 16
W ramach punktu interpelacje, zapytania i wolne wnioski głos zabrały następujące osoby;
Radny Władysław Makowski
Jestem jak najbardziej za planami rozwoju, jednocześnie wnioskuję by w innych miejscowościach również się robiło, w tym w Janowicach. Potrzebne jest nam utwardzenie drogi, po ukończeniu budowy autostrady można tym się zająć. Proszę o włączenie naszych potrzeb do tego typu planów. Radni oceniani są przez wyborców indywidualnie i to krytycznie, z czym trudno się pogodzić. Od jednego radnego wiele nie zależy ponieważ decyduje cała rada. Ludzie tego nie rozumieją.
Sołtys Sołectwa Mikanowo A Pan Jan Dzioba
Chciałbym się dowiedzieć czemu mają służyć przyjęte plany rozwoju. Ponadto sołtysi i inni uczestnicy sesji nie zawsze wiedzą wszystko na temat podejmowanych uchwał. Czy nie mogliby zabierać głosu, by uzyskać wyjaśnienia zanim uchwała zostanie podjęta?
Przewodnicząca Rady Gminy
Regulamin sesji nie przewiduje takiej możliwości.
Sołtys Sołectwa Probostwo Dolne Pan Henryk Góralski
Ostatnia kurenda dotycząca subwencji do oświaty, dla wielu mieszkańców była niezrozumiała. Ja sam nie potrafiłem udzielić ludziom odpowiedzi, stąd mniejsza ilość podpisów na załączonej liście poparcia.
Druga sprawa to pielgrzymka do Częstochowy, którą planujemy na dzień 30 sierpnia. Zapisy u Pani Oli do 20 sierpnia. W pierwszej kolejności sołtysi i radni, potem uzupełnimy listę innymi zainteresowanymi. Pielgrzymka będzie odpłatna, koszt ustali Pani kierownik Maria Wójcik.
Radny Ryszard Szczesny
Wstrzymałem się od głosu w sprawie planu odnowy Mikanowa ponieważ pomijane są wsie położone za jedynką, w tym Przywieczerzyn i Siutkówek.
Chcę zwrócić uwagę na krzaki znajdujące się na drodze powiatowej na końcu powiatu w kierunku Zbrachlina. Miejsce to dodatkowo jest zaśmiecane. Zarząd dróg powiatowych powinien wyciąg krzaki i zająć się dzikim wysypiskiem.
Sołtys Sołectwa Kaźmierzewo Pani Zofia Dogońska
Kończy się budowa autostrady, czy jest szansa na budowę drogi Kaźmierzewo – Ustronie?
Sołtys Sołectwa Gąbinek Pan Józef Duszyński
W Gąbinku została wykonana połowa planu na budowę chodnika. Moim zdaniem chodnik powinien być dokończony.
Radny Andrzej Ulczycki
Droga powiatowa Kaźmierzewo – Jaranowo wymaga przebudowy. Po opadach deszczu samochody wyjeżdżają stąd białe.
Z kolei w dolinie w Kaźmierzewie wiosną i jesienią ludzie lgną w błocie. Nic się nie robi w tym temacie.
Co do szkoły w Ustroniu zastanawiam się , czy Pani radnej ona przeszkadza?
Serce boli, że o mieszkańcach Ustronia się nie pamięta. Tutaj ludzie też potrzebują dróg.
Składam również wniosek do radnych o poparcie w sprawie konieczności instalacji sygnalizacji świetlnej na krzyżówce jedynka - Mikanowo – Ustronie. Trzeba ponownie monitować w sprawie ponieważ przejazd przez jedynkę w tym miejscu jest bardzo trudny i niebezpieczny.

Radna Małgorzata Juchniewicz
Panie radny nikt inny jak ja przekonywałam by pieniądze z funduszy sołeckich przekazać na budowę placu zabaw w Ustroniu. Chociaż u mnie w Mikanowie B również taki by się przydał. Takie są moje realne spostrzeżenia, nie są to ataki przeciwne inwestowaniu w Ustroniu. Kolega nie ma racji i źle odbiera moje wypowiedzi.
Przewodnicząca Rady Gminy
Plac zabaw w Ustroniu był planowany. Nie wiem o co radnym chodzi, najważniejsze, że otoczenie szkoły wygląda coraz ładniej. Na radnych ciąży odpowiedzialność za słowa wypowiadane w terenie, ludzie nas słuchają i to co usłyszą ma dla nich wartość. Przy szkole robione jest też ogrodzenie, które niektórym przeszkadza. Trzeba przekonać ludzi, że ma ono służyć bezpieczeństwu i poprawie estetyki obiektu.
Sołtys Sołectwa Ustronie Pani Zofia Sołtysiak
Plac zabaw w Mikanowie B rzeczywiście byłby zasadny. Tak samo jak w innych sołectwach.
Kilka słów o przejściu dzieci z Kaźmierzewa do Ustronia, które poruszają się jedynką. Bezpieczniej byłoby gdyby mogły iść za rowem. Wystarczy położyć tam ze trzy płytki by stworzyć im ścieżkę. Nie wiem na ile to możliwe pod kątem formalności i praktyki.
Sołtys Sołectwa Kaźmierzewo Pani Zofia Dogońska
Ja jeszcze w sprawie krzaków do wycięcia u P. Kletkiewicz za pasem drogowym.
Wójt Gminy
Zapewniam Państwa, iż o miejscowościach położonych za jedynką pamiętamy. Jednakże nie da się wszystkiego zrobić od razu.
Droga Janowice – Kaźmierzewo na pewno będzie zrobiona, a kiedy to zależy od środków finansowych. Droga do Zapomnianowa miała być zrobiona w całości. Niestety przez upór jednego z mieszkańców, droga została zrobiona na odcinku zwartej zabudowy.
Co do pracy radnych należy pamiętać, że tworzą oni kolegialny organ jakim jest rada gminy. O wszystkim decyduje większość, która wyraża swą opinię poprzez głosowanie nad uchwałami. Inaczej nie da się tego wytłumaczyć.
Sołtysi powinni podjąć inicjatywę zwołania zebrań wiejskich by pewne sprawy swoim mieszkańcom wyjaśnić.
Odpowiadając sołtysowi Dziobie informuję, iż plany odnowy służą pozyskaniu środków finansowych z zewnątrz.
Jeśli chodzi o niezrozumiałą kurendę wyjaśniam, że subwencji nam nie zabrali. Chodzi o to by uzyskać jej więcej. Samorządy ubożeją, z drugiej strony przybywa im zadań, które nie mają pokrycia finansowego z budżetu państwa.
Co do pielgrzymi do Częstochowy, autokar zostanie udostępniony po kosztach. Tak było też w przypadku ostatniej wycieczki radnych i sołtysów.
Sołectwa w kierunku zachodnim od jedynki będą ujęte w planach inwestycyjnych. Musimy jednak przyjąć jakiś system kolejności. Planujemy na tyle, na ile pozwalają nam finanse.
W sprawie zakrzaczenia w kierunku Siutkowa będę pisał do zarządu dróg.
Odnośnie drogi Kaźmierzewo- Ustronie powiem, iż będzie zrobiona, ale nie w tym ani przyszłym roku. Droga jest częściowo utwardzona, pozostają do uregulowania sprawy własnościowe, co pociąga za sobą istotne koszty. Na pewno do tematu wrócimy.
Chodnik w Gąbinku został pobudowany na odcinku najbardziej zabudowanym. O jego przedłużeniu pomyślimy.
Na pewno zainteresuje Państwa, iż z dniem 31 lipca br. wypowiedziałem umowę MPK we Włocławku na linię nr 21. Powodem był znaczny wzrost kosztów i zmiana warunków umowy. Z usług MPK zrezygnowały również Fabianki i Brześć Kujawski. Na pewno nie zostawię Państwa bez środka transportu. Myślimy nad zapewnieniem innego przewoźnika.
Informacyjnie dodam, iż wczoraj odbyło się spotkanie dotyczące problemu bezdomności psów, kotów i innych zwierząt oraz zapewnienia im opieki. Powstał pomysł wybudowania powiatowego schroniska dla zwierząt, ponieważ gmin nie stać na umieszczanie zwierząt w specjalnych hotelach. Zobaczymy co z tego wyniknie.
Temat drogi Kaźmierzewo – Jaranowo jest nam znany. Odpowiedź zaś ciągle jest negatywna. Pozostaje pisać ponownie do starosty. Póki co będzie zrobiona droga od Sarnówki do Jaranowa. Drogi w Ustroniu nie można wykonać w ramach planu odnowy, ponieważ inne rodzaje inwestycji są tu dofinansowywane. Chodzi o inwestycje określone w stosownym rozporządzeniu, dróg asfaltowych ono nie wymienia.
Szkoła i plac zabaw w Ustroniu służyć mają kilku miejscowościom. Podjęliśmy temat budowy placu zabaw i nowego ogrodzenia, na co reakcją mieszkańców jest wyrywanie słupków ogrodzeniowych i niszczenie siatki. Doszło nawet do tego, że szkołę obrzucono fekaliami. Ręce nam opadają, bo wszystko robimy dla mieszkańców. Boisko zyska nowe ogrodzenia, będzie ogólno dostępne i otwarte.
Wraca temat przejazdu przez jedynkę w Mikanowie, o którym przypomnimy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Jednakże nie możemy liczyć na sygnalizację świetlną póki nie rozpocznie się przebudowa kolejnego odcinka jedynki.
Plac zabaw w Mikanowie B na pewno by się przydał. Jak wiadomo wszystko kosztuje, ponadto nie wiem jak długo taki nieogrodzony plac by wytrzymał. Pamiętajmy o rozsądnym wydawaniu pieniędzy.
W sprawie przystanku w Kaźmierzewie i chodniku do niego, występowaliśmy już do dyrekcji. Dyrekcja wyraziła zgodę na inwestycję jeśli wykonamy ją na swój koszt. Zdecydowaliśmy, że wytniemy krzaki rosnące za rowem i utwardzimy ścieżkę.

Radny Ryszard Szczesny
Mam prośbę do radnej powiatowej. Otóż przy rozjeździe drogi powiatowej w Barcikowie dla poprawy widoczności została postawiona lampa. Jednakże widoczność ciągle ograniczona jest przez rosnącą w pobliżu topolę. Przydałoby się ją wyciąć.
Wójt Gminy
Dnia 15 sierpnia zapraszam na capstrzyk w Mikorzynie, który rozpocznie się o godzinie 1400.
Poza tym dożynki gminne odbędą się dnia 2 września. Msza zostanie odprawiona w kościele po czym nastąpi przemarsz na stadion, gdzie odbędzie się część obrzędowa. Już dziś zapraszam Państwa z osobami towarzyszącymi na obiad dożynkowy.
Przewodnicząca Rady Gminy
Na zakończenie chce powiedzieć, iż radni i sołtysi odgrywają ważną rolę w utrzymaniu zgody w poszczególnych sołectwach. Powinniśmy mieć absolutną wiedzę na temat aktualnych spraw dotyczących gminy, by móc je przedstawić mieszkańcom.
Odnośnie kurend proponuję czytać je na miejscu i pytać pracowników o kwestie wątpliwe lub trudne do zrozumienia. Jeśli zajdzie taka potrzeba, proponuję prosić o zmianę treści na bardziej zrozumiałą.
Wreszcie apeluję do sołtysów o organizowanie zebrań sołeckich, które pozwalają poznać problemy nurtujące mieszkańców.
Po sesji proszę radnych i sołtysów o pozostanie celem omówienia organizacji dożynek.

Innych interpelacji, zapytań i wniosków nie zgłoszono.

Do punktu 17
Przewodnicząca rady gminy Pani Jadwiga Kurant stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany w związku z czym dokonała zamknięcia XV sesji Rady Gminy Lubanie. Podziękowała serdecznie wszystkim za przybycie i udział w obradach.

Sesja odbyła się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu i trwała od godz. 10.00 do godz.12.55.

Na tym protokół zakończono.

                                                                                         Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                                                   Jadwiga Kurant
Protokołowała
Inspektor ds. obsługi rady gminy
mgr Aleksandra Kuligowska


Protokół Nr XVI/12                                                                                                                                      z sesji Rady Gminy Lubanie                                                                                                              odbytej w dniu 27 września 2012 roku

Odśpiewano hymn „ Jeszcze Polska nie zginęła”
Otwarcia obrad dokonała Pani Jadwiga Kurant – Przewodnicząca Rady Gminy witając radnych oraz gości:
Wójta Gminy Pana Sławomira Piernikowskiego,
Wicewójta Gminy Panią Janinę Mierzwicką,
Skarbnika Gminy Panią Grażynę Pruchnicką,
Sekretarza Gminy Panią Irenę Mroczkowską,
Starostę Włocławskiego Pana Kazimierza Kacę,
Radnego Powiatu Pana Jacka Jabłońskiego,
Prezesa LTP Pana Leona Wiśniewskiego,
Prezesa Koła Emerytów i Rencistów Panią Stanisławę Szczęsną,
Kierowników jednostek organizacyjnych,
Sołtysów oraz wszystkich mieszkańców przybyłych na sesję.

Przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że na stan 15 radnych w sesji bierze udział 14 radnych, co stanowi wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Przewodnicząca rady gminy zaproponowała zmianę porządku obrad polegającą na :
- przeniesieniu do punktu 5 punktu o treści Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie współdziałania z Powiatem Włocławskim w wykonaniu zadania publicznego w zakresie realizacji projektu p.n. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2902C Siutkowo – Mikanowo od km 0+000 do km 4+000 etap II”,
- przeniesienie do punktu 6 punktu o treści Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Włocławskim w wykonaniu zadania publicznego w zakresie realizacji projektu p.n. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2902C Siutkowo – Mikanowo od km 0+000 do km 4+000 etap II”,
- wykreśleniu z porządku obrad punktu nr 7 o treści Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 138/2 o powierzchni 0,5700 ha położonej w m. Kałęczynek gm. Lubanie.
- dodanie po punkcie 18 punktu następującej treści Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie inwestycji pn. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „ Moje boisko Orlik 2012 „ ( boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne w Lubaniu ).

Uwag do przedstawionej zmiany nie zgłoszono.

Przewodnicząca rady gminy przedstawiła porządek obrad z uwzględnieniem jego zmian w następującej treści:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Gminy.
5. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie współdziałania z Powiatem Włocławskim w wykonaniu zadania publicznego w zakresie realizacji projektu p.n. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2902C Siutkowo – Mikanowo od km 0+000 do km 4+000 etap II”.
6. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Włocławskim w wykonaniu zadania publicznego w zakresie realizacji projektu p.n. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2902C Siutkowo – Mikanowo od km 0+000 do km 4+000 etap II”.
7. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Lubanie za I półrocze 2012 roku.
8. Przyjęcie informacji o realizacji zadań w zakresie sportu i rekreacji powierzonych Lubańskiemu Towarzystwu Piłkarskiemu za I półrocze 2012 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie okręgów wyborczych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania , odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności mających charakter cywilnoprawny , przypadających Gminie Lubanie lub jej jednostkom organizacyjnym do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja Podatkowa , wskazania organów do tego uprawnionych oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2012 – 2017.
12. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr X/68/11 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na rok 2012.
13. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia bankowego kredytu długoterminowego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na finansowanie inwestycji pn. Remont i modernizacja drogi gminnej Zosin – Tadzin.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund na finansowanie inwestycji pn. Remont i modernizacja drogi gminnej Zosin – Tadzin.
15. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia bankowego kredytu długoterminowego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na finansowanie inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2902C Siutkowo – Mikanowo od km 4+000 do km 7+174.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund na finansowanie inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2902C Siutkowo – Mikanowo od km 4+000 do km 7+174
17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lubanie oraz warunków korzystania z tych obiektów.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie inwestycji pn. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „ Moje boisko Orlik 2012 „ ( boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne w Lubaniu ).
19. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
20. Zakończenie obrad.

Za przyjęciem zmiany oraz porządku obrad w przedstawionym brzmieniu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że zmiana porządku obrad oraz porządek obrad XVI sesji Rady Gminy zostały przyjęte.

Do punktu 4
Uwag do protokołu Nr XV/12 z sesji Rady Gminy Lubanie z dnia 9 sierpnia 2012 r. nie zgłoszono.

Za przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych , głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że protokół z XV sesji Rady Gminy został przyjęty bez poprawek.

Do punktu 5
Wójt gminy przedstawił projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie współdziałania z Powiatem Włocławskim w wykonaniu zadania publicznego w zakresie realizacji projektu p.n. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2902C Siutkowo – Mikanowo od km 0+000 do km 4+000 etap II” oraz udzielenia Powiatowi Włocławskiemu pomocy finansowej.
Wójt Gminy
Tytułem uzupełnienia dodam, że dnia 9 sierpnia 2012 r. rada gminy podjęła uchwałę określającą wysokość wkładu finansowego gminy Lubanie w inwestycję przebudowy drogi powiatowej, w wysokości 11 % wkładu własnego powiatu. Uchwała niniejszej treści została przekazana do Starostwa Powiatowego we Włocławku co doprowadziło do wielu rozmów z udziałem Pani przewodniczącej, moim i Pana starosty. Dnia 7 września Zarząd Powiatu Włocławskiego podjął decyzję, że w przypadku nie partycypowania w kosztach inwestycji przez nasza gminę w wysokości 21 % , projekt przebudowy drugiego odcinka drogi powiatowej nie zostanie złożony do urzędu wojewódzkiego. Jasno dano nam do zrozumienia, że jeśli nie zmienimy zdania co do wysokości współfinansowania inwestycji, przebudowa nie będzie kontynuowana. Nie chcemy mieć na sumieniu zarzutów, że to przez samorząd realizacja inwestycji nie dojdzie do skutku. Wiemy jak bardzo ważny szlak komunikacyjny stanowi droga Siutkowo – Mikanowo, stąd po konsultacjach przeprowadzonych z radnymi, zdecydowaliśmy się na uchylenie uchwały podjętej na ostatniej sesji i udzielenie powiatowi włocławskiemu wsparcia finansowego w wysokości 21 % ich wkładu własnego.

Starosta Włocławski Kazimierz Kaca
Na wstępie dziękuję Pani przewodniczącej za zaproszenie mnie na sesję rady gminy. Wójt gminy przedstawił wszystkie aspekty sprawy w tonie bardzo smutnym. Należy wymienić trzy aspekty, a mianowicie : punktację, finanse i zasady składania wniosków o dofinansowanie. Proszę dziś Państwa byśmy mogli wniosek złożyć. Podkreślam, że jest to możliwe do końca września. Mamy więc na to tylko jutrzejszy dzień. Środków zewnętrznych jest bardzo mało, błędem było by ich nie wykorzystać i nie kontynuować inwestycji na drodze powiatowej. Nie będę nikim się zasłaniał, bo to ja byłem motorem działań, które zakończyły się ustaleniem obciążenia samorządów kosztami w wysokości 21 % wkładu własnego powiatu. Do wspólnych spotkań dochodziło wiele razy i rozumiem, bo sam jestem samorządowcem, jak napięte są finanse gmin. Proszę o pozytywną decyzję, o umożliwienie nam złożenia wniosku o dofinansowanie, jakkolwiek miałby zostać oceniony. Złożenie wniosku nie gwarantuje uzyskania dofinansowania. Jeśli uda się pozyskać środki to bardzo dobrze. Jeśli nie, musimy przejść nad tym do porządku dziennego.
Tu nie ma zwycięzców ani pokonanych. Państwa pozytywna decyzja pozwoli wszystkim zwyciężyć. Dziś po tylu trudnych rozmowach, nie stwierdzam niechęci żadnej ze stron. Chodzi o finanse, których każdemu brakuje. Chciałbym poinformować, iż w roku 2013 zamierzamy wykonać również 600 m drogi w Jaranowie. Myślę, że plan uda nam się wykonać.
Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie na sesję rady gminy i umożliwienie przekazania swoich argumentów. Najważniejsze, że prowadzaliśmy rozmowy, których mam nadzieję pozytywny finał będzie miał dziś miejsce. Pozwoli to na złożenie wniosku o dofinansowanie, który mam nadzieję zostanie oceniony pozytywnie.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jesteśmy za kontynuowaniem inwestycji na drodze powiatowej, ale boimy się wpaść w pułapkę kredytów. Korzystanie z funduszy unijnych wymaga wkładu własnego, który znajduje pokrycie w kredytach. Dla przykładu Toruń popadł w pułapkę w postaci 114 % deficytu, praktycznie nie mają budżetu. Mamy na uwadze fakt , że kolejne kredyty obciążają naszych następców.
Radny Włodzimierz Woźniak
Chciałbym się dowiedzieć jak zostały ustalone zasady dotyczące dofinansowywania przez samorządy gminne inwestycji realizowanych przez powiat. Czy są to zasady umowne, czy określone uchwałą rady powiatu? Chcemy być traktowani na równi z innymi samorządami partycypującymi w kosztach inwestycji realizowanych na ich terenie.
Radna Dorota Ciesielska
W imieniu swoich mieszkańców chcę podziękować za pierwszy etap inwestycji, czyli za drogę Mikanowo A – Lubanie. Dziękuję Panu staroście, Pani przewodniczącej, Panu wójtowi, koleżankom i kolegom radnym za pracę na rzecz wykonania wskazanego odcinka drogi powiatowej. Dzięki tym ludziom poprawił się wizerunek gminy, a mieszkańcom będzie żyło się wygodniej i bezpieczniej. Mam nadzieję, że zostanie podjęta pozytywna decyzją co do przebudowy drugiego odcinka drogi. Oby stanowiła ona przykład dalszej dobrej wzajemnej współpracy. Pamiętajmy, że razem jesteśmy skuteczniejsi. Jako wyraz naszych podziękowań, proszę przyjąć symboliczne kwiaty z rąk mieszkańców.

Mieszkańcy sołectwa Mikanowo A i Lubanie, w ramach podziękowań, wręczyli Panu staroście i Panu wójtowi kwiaty.

Radny Edward Żychlewicz
Interesuje mnie czy przez zwiększenie dofinansowania do drugiego etapu drogi powiatowej i zaciągniecie nowego kredytu, nie będą zagrożone projekty, o których decydowaliśmy na ostatniej sesji.
Wójt Gminy
Każda decyzja poddawana jest pod głosowanie radnych. Samorządy zaciągają kredyty ponieważ nie ma innej możliwości absorcji środków zewnętrznych. Grzechem zaniechania byłoby nie korzystać z dostępnych środków zewnętrznych. Przy okazji ustalania budżetu na rok 2013 będziemy weryfikować, na co możemy sobie pozwolić przy jednoczesnym realizowaniu inwestycji na drodze powiatowej. Z planów inwestycyjnych w sołectwach Mikanowo A, Lubanie i Kałęczynek nie wycofujemy się, tym bardziej, że stworzone projekty zyskały pozytywną opinię.
Radny Andrzej Ulczycki
Dziękuję za przebudowę drogi Mikanowo A – Lubanie i cieszę się, że droga Jaranowo – Kaźmierzewo została ujęta w planach na rok 2013. Jednakże ciągle niezałatwiona pozostaje sprawa drogi powiatowej na odcinku krajowa jedynka do Ustronia. Jest to odcinek drogi długości 1,5 km, z którym borykamy się już 30 lat. Należy podkreślić, że drogą tą chodzą dzieci do szkoły w Ustroniu tonąc w błocie. W imieniu swoim, dyrektora szkoły, rodziców i sołtysa proszę Pana starostę o wciągnięcie wskazanej drogi do planów na rok 2013. Chcemy by nasze dzieci nie lgnęły w błocie, by chodziły po utwardzonej nawierzchni. Jeszcze raz proszę by mieć na uwadze zrobienie drogi na odcinku krajowa jedynka do Ustronia. Mieszkańcy na pewno podziękują Panu ponownie.
Przedstawiciele rodziców dzieci z Szkoły Podstawowej w Ustroniu
W imieniu rodziców dzieci uczęszczających do szkoły w Ustroniu prosimy Pana starostę o remont drogi przez wąwóz od drogi krajowej do Ustronia. Nasze dzieci docierają do szkoły i wracają do domu ubłocone oraz mokre. Od lat czekamy na poprawienie stanu niniejszej drogi, którą codziennie chodzą nasze dzieci. Prosimy o zauważenie problemu i rozpoczęcie remontu drogi.
Radny Wojciech Chrząszcz
Również dziękuję za tak piękny odcinek drogi Mikanowo – Lubanie. Smutny ton wójta gminy dotyczący drugiego odcinka drogi powiatowej wynika z dużych pieniędzy jakie gmina będzie musiała zaangażować. Osobiście chciałbym, by inwestycja była kontynuowana, jednakże nie tak dużym kosztem. Interesuje mnie jakimi kryteriami kieruje się powiat przy ustalaniu kolejności dróg powiatowych wymagających remontu.
Niedawno jechałem wyremontowaną drogą powiatową Kowal – Mostki, która wydaje mi się powinna być zrobiona w dalszej kolejności. Czy do niniejszej drogi samorząd dołożył takie pieniądze, jakich wymaga się od nas?
Radna Małgorzata Juchniewicz
Mamy dołożyć 21 %, czemu nie 11%. Kto o tym decyduje?
Starosta Włocławski Kazimierz Kaca
Dziękuje za wszystkie słowa, które padły. Nie ma uchwały rady powiatu ustalającej wysokość dofinansowania gmin, jest stanowisko w tym względzie. Stanowisko na rok następny zakłada 21 % dofinansowania dla gmin, na których terenie będą realizowane inwestycje. Zapewniam, że do końca kadencji nie będzie innego procentu dofinansowania dla wszystkich gmin. Przez ostatnie trzy cztery lata było to 10 % . Jeśli się mylę, wrócę do Państwa, by osobiście Państwa przeprosić za pomyłkę.
Nie chciałbym się wypowiadać, czy droga Kowal – Mostki jest tak uczęszczana, że została zrobiona w pierwszej kolejności. Na pewno jest to okno na świat łączące dwie drogi krajowe.
Proszę byśmy nie popełnili błędu, bo przy ocenie wniosków o dofinansowanie nie ma sentymentów. Któż nie chciałby, by swoim mieszkańcom żyło się lepiej. W mojej ocenie, w powiecie są dwie najbardziej estetyczne miejscowości tj. Śmiłowice i Lubanie. Są to słowa, za które w pełni ponoszę odpowiedzialność. Chylę czoła przed mieszkańcami i samorządem. Wjeżdżając do Lubania widzi się wspaniałych gospodarzy. Przebudowa drugiego odcinka drogi tę estetykę jeszcze poprawi.
Jeśli chodzi o wąwóz od krajowej jedynki do Ustronia przyznam, że jest w tragicznym stanie. Drogi to priorytet mojej pracy. Nie mogę powiedzieć kiedy, ale na pewno coś w tej sprawie uczynimy, choćby ją utwardzimy.
Jeszcze raz proszę o pozytywną decyzję i dziękuję za wręczone kwiaty. Gmina to Państwa mała ojczyzna. Niech zostaną po nas dobre wspomnienia. Na koniec przytoczę słowa kardynała Stefana Wyszyńskiego „ Orły to wspaniałe ptaki, które szybują wysoko”. Niech nad Lubaniem orły zawsze szybują wysoko.
Przewodnicząca Rady Gminy
Estetykę gminy zawdzięczamy oczywiście wicewójt Pani Janinie Mierzwickiej.

Innych uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 radny wstrzymał się od głosu (r. Żychlewicz ).

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XVI/107/12 uchylająca uchwałę w sprawie współdziałania z Powiatem Włocławskim w wykonaniu zadania publicznego w zakresie realizacji projektu p.n. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2902C Siutkowo – Mikanowo od km 0+000 do km 4+000 etap II” oraz udzielenia Powiatowi Włocławskiemu pomocy finansowej.

Do punktu 6
Wójt gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Włocławskim w wykonaniu zadania publicznego w zakresie realizacji projektu p.n. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2902C Siutkowo – Mikanowo od km 0+000 do km 4+000 etap II” oraz udzielenia Powiatowi Włocławskiemu pomocy finansowej.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 radny wstrzymał się od głosu (r. Żychlewicz ).

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XVI/108/12 w sprawie współdziałania z Powiatem Włocławskim w wykonaniu zadania publicznego w zakresie realizacji projektu p.n. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2902C Siutkowo – Mikanowo od km 0+000 do km 4+000 etap II” udzielenia Powiatowi Włocławskiemu pomocy finansowej.

Starosta Włocławski Kazimierz Kaca
Dziękuję Państwu za mądrą decyzję. Jednocześnie proszę o przyzwolenie Panu wójtowi na ewentualne opuszczenie sesji celem udania się na spotkanie z pełnomocnikiem budowy dróg i autostrad.

Przewodnicząca rady gminy ogłosiła 15 minutową przerwę.

Do punktu 7
Skarbnik gminy Pani Grażyna Pruchnicka przedstawiła informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Lubanie za I półrocze 2012 roku.
Przewodnicząca Rady Gminy
Dotacje celowe oraz środki zewnętrzne z funduszy unijnych wpłynęły w znikomym procencie. Ciągle realizowane są inwestycje, skąd bierzemy na to pieniądze?
Skarbnik Gminy
Dotacje i środki zewnętrze z funduszy unijnych całkowicie spływają pod koniec roku, do tego czasu wydajemy środki własne.

Za przyjęciem informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Lubanie za I półrocze 2012 roku w przedstawionym brzmieniu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Lubanie za I półrocze 2012 roku została przyjęta.

Do punktu 8
Prezes Lubańskiego Towarzystwa Piłkarskiego Pan Leon Wiśniewski przedstawił informację o realizacji zadań w zakresie sportu i rekreacji powierzonych Lubańskiemu Towarzystwu Piłkarskiemu za I półrocze 2012 roku.

Uwag do przedstawionej informacji nie zgłoszono.

Za przyjęciem informacji w przedstawionym brzmieniu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że informacja o realizacji zadań w zakresie sportu i rekreacji powierzonych Lubańskiemu Towarzystwu Piłkarskiemu za I półrocze 2012 roku została przyjęta.

Do punktu 9
Sekretarz gminy Pani Irena Mroczkowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie okręgów wyborczych.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 radny wstrzymał się od głosu ( r. Żychlewicz ).

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XVI/109/12 w sprawie okręgów wyborczych.

Do punktu 10
Skarbnik gminy Pani Grażyna Pruchnicka przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania , odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności mających charakter cywilnoprawny , przypadających Gminie Lubanie lub jej jednostkom organizacyjnym do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja Podatkowa , wskazania organów do tego uprawnionych oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
Przewodnicząca Rady Gminy
Nie rozumiem co oznacza pomoc de minimis?
Skarbnik Gminy
Jest to pomoc publiczna, de minimis to jej specyficzne określenie.

Innych uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XVI/110/12 w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania , odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności mających charakter cywilnoprawny , przypadających Gminie Lubanie lub jej jednostkom organizacyjnym do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja Podatkowa , wskazania organów do tego uprawnionych oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

Do punktu 11
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2012 – 2018 przedstawiła Pani Grażyna Pruchnicka - skarbnik gminy.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XVI/111/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2012 – 2018.

Do punktu 12
Projekt uchwały o zmianie uchwały Nr X/68/11 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu gminy Lubanie na rok 2012 przedstawiła Pani Grażyna Pruchnicka - skarbnik gminy.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XVI/112/12 o zmianie uchwały Nr X/68/11 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu gminy Lubanie na rok 2012.

Przewodnicząca rady gminy ogłosiła 10 minutową przerwę.

Do punktu 13
Wójt gminy przedstawił projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia bankowego kredytu długoterminowego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na finansowanie inwestycji pn. Remont i modernizacja drogi gminnej Zosin – Tadzin.
Wójt Gminy
Uchylenie uchwały podjętej na ostatniej sesji spowodowane jest zmianą nazewnictwa Funduszu na Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - Counterpart Fund. Ponadto zamienia się nazwę kredyt na pożyczkę. Aby sprawa została wyprostowana, trzeba podjąć uchwałę uwzględniająca wymienione zmiany.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XVI/113/12 uchylająca uchwałę
w sprawie zaciągnięcia bankowego kredytu długoterminowego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na finansowanie inwestycji pn. Remont i modernizacja drogi gminnej Zosin – Tadzin.

Do punktu 14
Wójt gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej - Counterpart Fund na finansowanie inwestycji pn. Remont i modernizacja drogi gminnej Zosin – Tadzin „.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XVI/114/12 w sprawie zaciągnięcia pożyczki ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej - Counterpart Fund na finansowanie inwestycji pn. Remont i modernizacja drogi gminnej Zosin-Tadzin.

Do punktu 15
Wójt gminy przedstawił projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia bankowego kredytu długoterminowego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na finansowanie inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2902C Siutkowo – Mikanowo od km 4+000 do km 7+174.
Wójt Gminy
Sytuacja jest taka sama jak w przypadku wyżej przedstawionych uchwał.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XVI/115/12 uchylająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia bankowego kredytu długoterminowego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na finansowanie inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2902C Siutkowo – Mikanowo od km 4+000 do km 7+174.

Do punktu 16
Wójt gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund na finansowanie inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2902C Siutkowo – Mikanowo od km 4+000 do km 7+174.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XVI/116/12 w sprawie zaciągnięcia pożyczki ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund na finansowanie inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2902C Siutkowo – Mikanowo od km 4+000 do km 7+174.

Do punktu 17
Wójt gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lubanie oraz warunków korzystania z tych obiektów.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XVI/117/12 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lubanie oraz warunków korzystania z tych obiektów.

Do punktu 18
Wójt gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie inwestycji pn. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „ Moje boisko Orlik 2012 „ ( boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne w Lubaniu ).
Wójt Gminy
Tytułem uzupełnienia dodam, iż trwają prace końcowe przy budowie kompleksu sportowego. Skarpa od strony cmentarza będzie obłożona płytami ażurowymi co pozwoli na jej wzmocnienie. Myślę, że wszystko niebawem będzie skończone.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XVI/118/12 w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie inwestycji pn. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „ Moje boisko Orlik 2012 „ ( boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne w Lubaniu ).

Do punktu 19
W ramach punktu interpelacje, zapytania i wolne wnioski głos zabrały następujące osoby;
Radny Włodzimierz Woźniak
Wielu mieszkańców zgłosiło mi uwagi dotyczące latryn znajdujących się w sąsiedztwie śmietnika przy cmentarzu. Trzeba coś z nimi zrobić i ustawić tam latryny typu toi toi. Jeśli nie jest to możliwe na cały rok to przynajmniej w święta.
Druga sprawa dotyczy drogi na Probostwie Dolnym gdzie robiono kanalizację. Firma wykonująca kanalizację utwardziła drogę rozpychając żużel i kamienie na boki. Uporządkowaniem tego zajęli się pracownicy publiczni, czemu nie ta firma. Myślę, że skoro wzięli pieniądze to powinni zrobić to do końca.
Sołtys Sołectwa Kaźmierzewo Pani Zofia Dogońska
W imieniu rodziców i dzieci dziękuję za chodnik przy przystanku, który pozwoli na bezpieczne poruszanie się przy drodze krajowej.
Radny Andrzej Ulczycki
Otrzymałem odpowiedź z GDDKiA w sprawie możliwości zainstalowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu w Mikanowie. Generalna dyrekcja powiadamia, że zabiega o środki finansowe na przygotowanie dokumentacji i realizację przedmiotowej inwestycji.
Wójt Gminy
Dziękuję wszystkim za udział w dożynkach gminnych, za wieńce i inne dary. Dzięki Państwa zaangażowaniu były to udane dożynki.
Działka przy obecnym cmentarzu została przekazana parafii sześć lat temu. Gmina ma latryny typu toi toi przy GOK-u, na targowisku i sezonowo na stadionie. Na temat latryn przy cmentarzu oraz wywożenia śmieci z cmentarza będę rozmawiał z proboszczem. Wywóz śmieci na nasze wysypisko wiąże się z koniecznością wprowadzenia w życie nowej ustawy śmieciowej. Wstępnie powiem, że rozliczanie śmieci będzie odbywało się od ilości mieszkańców. Według nowych przepisów samorząd ogłasza przetarg na wywóz nieczystości i opłaca firmę, która wygra przetarg. Z kolei mieszkańcy za wywóz śmieci będą płacić gminie. Boję się o finanse gminy, z uwagi na obawy o ściągalność opłat za śmieci. Zaległości wprawdzie są mniejsze, ale ciągle występują.
Odnośnie drogi w Probostwie Dolnym wyjaśniam, iż zgodnie z umową wykonawca kanalizacji miał nawieźć tylko kamienia.
Jak radny Andrzej Ulczycki poinformował generalna dyrekcja szuka pieniędzy na sygnalizację świetlną w Mikanowie. Pozostaje nam tylko czekać.
Kilka słów o autostradzie. Umowa na budowę autostrady została zerwana. Zostaliśmy z problemem odbudowy dróg gminnych wykorzystywanych przy budowie autostrady. W naszym przypadku chodzi o odbudowę trzech odcinków za kwotę 1.400.000 zł. Konsorcjum chce nas udobruchać dając nam materiał na drogi. Wszystko dobrze jeśli jego wartość pokrywa gwarancję, na jaką były zawierane umowy. Gmina Lubanie przyjmie materiał pod warunkiem, że będzie on wpływał na zmniejszenie gwarancji, a nie jej ostateczne rozliczenie.
Z innych spraw dodam, iż w dniach 20 – 25 października planujemy otwarcie Orlika. Już dziś zapraszam do udziału w otwarciu.
Mieszkańców Gąbinka informuję, że z dniem 31 lipca wypowiedziałem umowę MPK na przewóz osób linią autobusową nr 21. Współpraca z MPK zbyt drogo nas kosztowała. W tej chwili trwa trzy miesięczny okres wypowiedzenia. Czekamy by miasto skruszało i zmieniło stawki. Na pewno nie zostawimy Państwa bez dostępu do transportu publicznego. Jeśli nie będzie to MPK, to będzie to prywatny przewoźnik. Na pewno zmniejszymy liczbę kursów i być może kursował będzie mniejszy bus.
Przewodnicząca Rady Gminy
Wydaje mi się, że bus jest o wiele tańszym środkiem transportu.
Również dziękuję sołtysom i radnym za zaangażowanie w przygotowanie i udział w dożynkach.
Wójt Gminy
Dziękuję radnemu powiatowemu Panu Jackowi Jabłońskiemu za wsparcie w dyskusjach prowadzonych z Panem starostą na temat drugiego odcinka drogi powiatowej.

Innych interpelacji, zapytań i wniosków nie zgłoszono.

Do punktu 20
Przewodnicząca rady gminy Pani Jadwiga Kurant stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany w związku z czym dokonała zamknięcia XVI sesji Rady Gminy Lubanie. Podziękowała serdecznie wszystkim za przybycie i udział w obradach.

Sesja odbyła się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu i trwała od godz. 10.00 do godz.13.55.

Na tym protokół zakończono.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant

Protokołowała
Inspektor ds. obsługi rady gminy
mgr Aleksandra Kuligowska
Opublikował: Jerzy Chudzyński
Publikacja dnia: 08.10.2012
Podpisał: Jerzy Chudzyński
Dokument z dnia: 16.01.2012
Dokument oglądany razy: 1 990
@ws1.kpsi.pl