RSS
A A A
SmodBIP

Zagospodarowanie przestrzenne

                                                                                                      Lubanie dnia 30 .11. 2011 r.

RIGb. B. 6733. ICP-2. 4175 .2011


                                                                     Z A W I A D O M I E N I E
                                                                  o wszczęciu postępowania

                                              Zgodnie z art. 61 § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U . Nr. 98 ,poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm. )

                                                         zawiadamia się, że na wniosek GDF SUEZ Energia Polska SA / wniosek z dnia 15 .11 . 2011 r / zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na : budowie dwóch rurociągów tłocznych Ø 500 mm prowadzących wodę wiślaną z ujęcia, jeden rurociąg grawitacyjny ok. Ø 800 mmm zrzutowy wody pochłodniczej, wiązki kabli sterowniczych zasilających. Projektowane rurociągi i kable sterownicze tzw. zasilające realizowane będą w pasie technicznym o szerokości 9.00 m . Przedmiotowa inwestycja liniowa realizowana będzie na terenie m. Gąbinek na terenie gminy Lubanie. , przebiegać będzie przez teren działek oznaczonych nr. ewidencyjnymi : 10/5, 10/4, 11/2, 11/1, 12/1, 61, 12/2, 14/5, 71/1, 71/2, 15/1, 74/6, 17, 18/1, 19/8, 19/15, 19/22, 19/29, 19/36, 19/43, 19/50, 22/5, 23/3, 26/1, 27/5, 73, 31/2, 31/4, 31/5, 31/6, 33/6, 39/4, 42/3, 43/1, 44/1, 45, 46, 47, 48, . Inwestycja p.n. Budowa dwóch bloków gazowo –parowych o mocy 460 MW każdy realizowana będzie na terenie Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego /Park Przemysłowo Technologiczny/.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy w Lubaniu, pok. nr 3 i zgłosić ewentualne zastrzeżenia lub uwagi .

                                                                                                             Wójt Gminy
                                                                                                mgr Sławomir Piernikowski


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubanie w wybranych obszarach Opublikował: Jerzy Chudzyński
Publikacja dnia: 05.10.2012
Podpisał: Jerzy Chudzyński
Dokument z dnia: 05.12.2011
Dokument oglądany razy: 5 560
@ws1.kpsi.pl