RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 22.05.2012, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiana

Podatki i opłaty

 PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Podatek od nieruchomości

1) Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,65 zł od 1 m2 powierzchni
b) pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych –
3,50 zł od 1 ha powierzchni
c) pozostałych, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,20 zł od 1 m2 powierzchni
2) Od budynków lub ich części
a) mieszkalnych – 0,35 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej -
18,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym – 8,15 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych – 4,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
e) pozostałych, w tym zajętych na na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 2,50 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej.
3) Od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3
- 7 Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
- grunty, budynki i budowle przeznaczone na prowadzenie działalności w
zakresie sportu, ochrony przeciwpożarowej, kulturalnej, zaopatrzenia w wodę i odbioru
ścieków, świadczeń zdrowotnych oraz drogi dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych.

Podstawa: Uchwała Rady Gminy Lubanie nr IX/58/11 z dnia 29.11.2011r.

Podatek rolny

Zwalnia się z podatku rolnego grunty zajęte na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Podstawa: Uchwała Rady Gminy Lubanie nr XXXVIII/208/10 z dnia 9.11.2010r.

Obniżenie średniej ceny skupu żyta określonej przez prezesa GUS dla celów obliczenia podatku rolnego

Średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku określoną w komunikacie Prezesa GUS dla celów obliczenia podatku rolnego (ogł. MP nr 95 poz. 969) w wysokości 74,18 zł za 1 dt obniża się do wysokości 45 zł za 1 dt.

Podstawa: Uchwała Rady Gminy Lubanie nr IX/60/11 z dnia 29.11.2011r.

Podatek leśny

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 roku wyniosła 196,68 zł za 1 m3

Podstawa: Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2011r.

Podatek od środków transportu

Wysokość stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportu zawiera Uchwała Rady Gminy nr IX/59/11 z dnia 29 listopada 2011r.

Opłata targowa

Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej w wysokości 10 złotych od sprzedaży prowadzonej ze stoiska, przyczepy i pojazdu samochodowego oraz w dniach imprez okolicznościowych (odpusty, pikniki, kiermasze itp.)
Opłatę targową pobiera się bezpośrednio od sprzedającego w dniu sprzedaży w drodze inkasa.
Do jej poboru upoważnieni są inkasenci: Grzegorz Słomczewski i Piotr Leszczyński. Wynagrodzenie inkasenta wynosi 10 % pobranej opłaty targowej.

Podstawa: Uchwała Rady Gminy nr XXXVIII/206/10 z dnia 9.11.2010r.

Opłata za nieczystości - wysypisko w Kucerzu

Za dostarczone niesegregowane nieczystości stałe ustala się górną stawkę za 1 Mg odpadów komunalnych w wysokości 100,00 zł brutto.

Podstawa: Uchwała Rady Gminy nr XVII/85/08 z dnia 5.06.2008r.

Opłata za wodę i ścieki

                  Cena brutto
 Woda                            2,50 zł
 Ścieki                           3,75 zł

Podstawa: Uchwała Rady Gminy nr IX/56/11 z dnia 29.11.2011r.                                                                         Uchwała Rady Gminy  nr IX/57/11 z dnia 29.11.2011r.Opublikował: Jerzy Chudzyński
Publikacja dnia: 22.05.2012
Podpisał: Jerzy Chudzyński
Dokument z dnia: 07.02.2011
Dokument oglądany razy: 2 939
@ws1.kpsi.pl