RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 16.04.2012, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja treści

Protokoły z sesji Rady Gminy w roku 2012

 Protokół Nr XI/12
z sesji Rady Gminy Lubanie
odbytej w dniu 10 lutego 2012 roku

Odegrano hymn „ Jeszcze Polska nie zginęła”
Otwarcia obrad dokonała Pani Jadwiga Kurant – Przewodnicząca Rady Gminy witając radnych oraz gości:
Wójta Gminy Pana Sławomira Piernikowskiego,
Zastępcę Wójta Gminy Panią Janinę Mierzwicką,
Sekretarza Gminy Panią Irenę Mroczkowską,
Skarbnika Gminy Panią Grażynę Pruchnicką,
Komendanta Posterunku Policji w Brześciu Kujawskim Pana Henryka Marczewskiego,
Prezesa Koła Emerytów i Rencistów Panią Krystynę Piernikowską,
Kierowników jednostek organizacyjnych,
Sołtysów oraz wszystkich mieszkańców przybyłych na sesję.

Przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że na stan 15 radnych w sesji bierze udział 12 radnych, co stanowi wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Porządek obrad XI sesji Rady Gminy Lubanie przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Gminy.
5. Przyjęcie informacji o średnich wynagrodzeniach na poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Lubanie.
6. Przyjęcie sprawozdań z działalności Rady Gminy oraz jej Komisji za rok 2011.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Lubanie na rok 2012.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Lubanie na rok 2012.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii” na 2012 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku 2013.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „ Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Lubanie na lata 2011 – 2032 ” wraz z inwentaryzacją.
12. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2012 – 2017.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2012.
15. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania skarbnika Gminy Lubanie.
16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania skarbnika Gminy Lubanie.
17. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
18. Zakończenie obrad.

Za przyjęciem przedstawionego porządku obrad głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że porządek obrad XI sesji Rady Gminy Lubanie został przyjęty.

Do punktu 4
Uwag do protokołu Nr X/11 z sesji Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2011 r. nie zgłoszono.

Za przyjęciem protokołu głosowało 12 radnych , głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że protokół z X sesji Rady Gminy został przyjęty bez poprawek.

Do punktu 5
Kierownik Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Lubaniu Pani Maria Wójcik przedstawiła informację o średnich wynagrodzeniach na poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Lubanie.

Uwag do przedstawionej informacji nie zgłoszono.

Za przyjęciem informacji w przedstawionym brzmieniu głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że informacja o średnich wynagrodzeniach na poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Lubanie została przyjęta.

Do punktu 6
Przewodnicząca rady gminy przedstawiła sprawozdanie z działalności Rady Gminy Lubanie za rok 2011.

Sprawozdania z działalności komisji za rok 2011 przedstawiły następujące osoby:
Pani Izabela Zakrzewska – zastępca przewodniczącej komisji oświaty, kultury i sportu,
Pan Władysław Makowski- zastępca przewodniczącego komisji zdrowia, pomocy społecznej, gospodarki komunalnej i porządku publicznego,
Pani Dorota Ciesielska – przewodnicząca komisji budżetu i finansów,
Pan Władysław Makowski – zastępca przewodniczącego komisji rolnictwa, gospodarowanie mieniem komunalnym i inwestycji,

Do punktu 7
Przewodnicząca rady gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Lubanie na rok 2012.
Przewodnicząca Rady Gminy
Plan pracy rady gminy w trakcie roku będzie oczywiście uzupełniany o punkty wynikające z bieżących potrzeb.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XI/69/12 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Lubanie na rok 2012.

Do punktu 8
Plany pracy komisji przedstawiły następujące osoby:
Pani Izabela Zakrzewska - zastępca przewodniczącej komisji oświaty, kultury i sportu,
Pan Ryszard Szczesny - przewodniczący komisji zdrowia, pomocy społecznej, gospodarki komunalnej i porządku publicznego,
Pani Dorota Ciesielska - przewodniczący komisji budżetu i finansów,
Pan Władysław Makowski - zastępca przewodniczącego komisji rolnictwa, gospodarowania mieniem komunalnym i inwestycji.

Uwag do przedstawionych planów pracy nie zgłoszono.

Przewodnicząca rady gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych rady gminy na 2012 rok.

Uwag do przedstawionego projektu nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XI/70/12 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Lubanie na 2012 rok.

Przewodnicząca rady gminy ogłosiła 10 minutową przerwę w obradach.

Do punktu 9
Wójt gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia „ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii” na 2012 rok.

Na sesję przybyła Pani Małgorzata Juchniewicz, na sali znajduje się 13 radnych.

Uwag do przedstawionego projektu nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XI/71/12 w sprawie uchwalenia
„ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii” na 2012 rok.

Do punktu 10
Wójt gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku 2013.
Wójt Gminy
Tytułem wyjaśnienia dodam, iż to co ma być zrobione w danym sołectwie ustalamy kolegialnie. Wyodrębnienie z budżetu gminy funduszu sołeckiego oznacza rozbicie pieniędzy na kwoty rzędu dwóch do trzech tysięcy, z których nic konkretnego nie da się zrobić. Większe inwestycje wymagają większych pieniędzy, stąd preferujemy scalenie pieniędzy i przeznaczenie ich na coś co długo będzie służyć danemu sołectwu. Z uwagi na powyższe wnoszę o nie wyodrębnianie funduszu sołeckiego w roku 2013.
Radna Małgorzata Juchniewicz
Należy zauważyć, iż sprawy finansowe zawsze budzą kontrowersje. Dla budżetu gminy nastały czasy, w których uzyskanie dofinansowania na inwestycje jest coraz trudniejsze. Obecnie inwestycje wymagają angażowania głównie własnych pieniędzy. Na pewno jeśli jakieś sołectwo wykaże konieczność wykonania większej inwestycji zostanie poważnie potraktowane. Moim zdaniem lepiej jest zrobić coś konkretnego dla jednego sołectwa niż rozdrabniać pieniądze. W dobie kryzysu ekonomicznego musimy rozważnie gospodarować środkami finansowymi.

Innych uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XI/72/12 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku 2013.

Do punktu 11
Wójt gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Lubanie na lata 2011 – 2032” wraz z inwentaryzacją.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XI/73/12 w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Lubanie na lata 2011 – 2032” wraz z inwentaryzacją.

Do punktu 12
Wójt gminy przedstawił projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XI/74/12 o zmianie uchwały w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu.

Do punktu 13
Skarbnik gminy Pani Grażyna Pruchnicka przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2012 – 2017.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XI/75/12 zmieniającej uchwałę
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2012 – 2017.

Do punktu 14
Skarbnik gminy Pani Grażyna Pruchnicka przedstawiła projekt uchwały o zmianie uchwały Nr X/68/11 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2012.
Przewodnicząca Rady Gminy
Interesuje mnie ile i jakie osoby pobierają świadczenie pielęgnacyjne w ramach realizacji rządowego programu, na który otrzymaliśmy dotację w kwocie 4.500 zł.
Kierownik GOPS Pani Mariola Danielewska
Świadczenia pielęgnacyjne należą się rodzicom lub dzieciom opiekującym się bliskimi. Do uzyskaniu niniejszego świadczenia niezbędnym jest przedłożenie orzeczenia o niepełnosprawności osoby wymagającej opieki.

Innych uwag do przedstawionego projektu nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XI/76/12 o zmianie uchwały Nr X/68/11 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2012.

Do punktu 15
Przewodnicząca rady gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie odwołania skarbnika Gminy Lubanie.
Radny Włodzimierz Woźniak
Wszyscy jesteśmy oburzeni że rząd zamierza przedłużyć wiek emerytalny do 67 lat. W przedmiotowej sprawie okazuję się, że Pani skarbnik chce pracować i jednocześnie pobierać świadczenie emerytalne. Należy zauważy, iż w gminie mamy wykształconą młodzież i nie wiem czy to dobre posunięcie. Na ostatniej komisji pytałem Pana czy Pani skarbnik ma kogoś do pomocy przy budżecie. Nie odpowiedział mi Pan dokładnie, okazuje się, że kilka lat temu została zatrudniona Pani Halina Szczesiak. Szkoda, że nie przygotował Pan młodej osoby, która mogłaby teraz przejąć obowiązki skarbnika.
Wójt Gminy
Na komisji pytał mnie Pan kto pomaga Pani skarbnik. Na co ja odpowiedziałem, iż pomaga jej cały pion finansowy w składzie pięcioosobowym. Pani Halina Szczesiak to doświadczony budżetowiec, który pracuje u nas siódmy rok w wymiarze pół etatu. Z wnioskiem o odwołanie ze stanowiska skarbnika Pani Grażyny Pruchnickiej wystąpiłem z uwagi na konieczność uregulowania jej spraw emerytalnych. Pani Pruchnicka może uzyskać świadczenie emerytalne, które należy się każdemu po osiągnięciu wieku emerytalnego. Jednakże dyskutujemy teraz o odwołaniu, o powołaniu powiem szerzej w następnym punkcie.

Innych uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XI/77/12 w sprawie odwołania skarbnika Gminy Lubanie.

Do punktu 16
Przewodnicząca rady gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie powołania skarbnika Gminy Lubanie.
Radny Edward Żychlewicz
Chce powiedzieć dlaczego jestem przeciwny przyjęciu tej uchwały. Nie dlatego, że księgowa źle prowadziła sprawy budżetu, prowadziła je wzorowo. Uważam po prostu, iż każdy kto nabył prawa emerytalne powinien odejść na emeryturę i ustąpić miejsca młodym ludziom.
Wójt Gminy
Należy zauważyć, iż to rząd stworzył możliwości, o których mowa. Do końca września ubiegłego roku nie wiedziałem, że ktoś z pracowników pobiera emeryturę. Jednakże nastąpiła zmiana przepisów, która przewiduje, że osoba nabywająca prawa do emerytury może pobierać emeryturę i pracować jeśli będzie miała trzy dni przerwy między rozwiązaniem a nawiązaniem nowego stosunku pracy.
Myśleliśmy o przygotowywaniu kogoś na stanowisko skarbnika, ale sytuacji życiowych nie da się przewidzieć. Osoba, co do której mieliśmy takie plany przedwczoraj urodziła dziecko. Wiem, że mamy ludzi młodych i wykształconych, zanim jednak zajmą oni poważne stanowiska muszą nabrać rutyny i doświadczenia. To co ludzie ci nauczą się w szkole nie wystarczy, budżet to skomplikowany dokument wymagający praktyki i dużego rozeznania w sprawach finansowych.

Przewodnicząca Rady Gminy
To co usłyszałam dla mnie jest przekonywujące. Na stanowisko skarbnika nie można przyjąć kogoś z marszu, to zbyt odpowiedzialna funkcja. Opracowywanie i wykonywanie budżetu wpływa bowiem na rozwój gminy i warunki życia mieszkańców. Moim zdaniem rozwaga i ostrożność wójta w tym przypadku jest uzasadniona. Osoba pełniąca funkcję skarbnika musi budzić zaufanie, profesjonalnie prowadzić budżet by wójt, radni i mieszkańcy mogli być spokojni o prawidłowe funkcjonowania gminy. Oczywiście nadszedł czas by pojawiła się osoba, która wszystkiego się nauczy i równie dobrze będzie zarządzać finansami.
Radny Włodzimierz Woźniak
Zgadzam się z wypowiedzią Pani przewodniczącej. W dalszym ciągu nie wiem czy jest przygotowywana osoba mogąca przejąć obowiązki Pani skarbnik.
Wójt Gminy
Jak wcześniej powiedziałem osoba przygotowywana do zastąpienia Pani Pruchnickiej przedwczoraj urodziła dziecko.
Przewodnicząca Rady Gminy
Niewątpliwie mamy na uwadze dobro gminy. Osobiście rozmawiałam z wójtem o pracownikach, którzy mogli by przejąć ważną funkcję skarbnika.
Radna Małgorzata Juchniewicz
Proponuję przejść do głosowania, ponieważ temat również szczegółowo był omówiony na posiedzeniu komisji.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 10 radnych, przeciw głosowało 2 radnych ( r. Woźniak, r. Żychlewicz ), 1 radny wstrzymał się od głosu ( r. Budzyńska ).

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XI/78/12 w sprawie powołania skarbnika Gminy Lubanie.

Do punktu 17
W ramach punktu interpelacje, zapytania i wolne wnioski głos zabrały następujące osoby;
Radny Ryszard Szczesny
Wracam do tematu apteki, czy coś się wyjaśniło?
Sołtys sołectwa Mikanowo A Pan Jan Dzioba
Planuje się przebudowę drogi powiatowej Mikanowo – Siutkówek, w związku z czym wymieniane będą rury linii wodociągowej na terenie Lubania. Należy zauważyć, iż wodociąg biegnie również Mikanowem. Po przebudowie drogi powiatowej modernizacja wodociągu w Mikanowie wymagałaby psucia nowego asfaltu. Czy nie da się wymienić rur na całej długości wodociągu?
Radny Włodzimierz Woźniak
W sprawie apteki należy dodać, iż mieszkańcy zmęczeni są jej nieudolną działalnością. Składam wniosek formalny i proszę o przegłosowanie by ogłoszono konkurs na wynajem apteki. Wniosek ten uzasadniam faktem, iż obecni najemcy nie wywiązują się z zawartej umowy i nie ma pewności czy sytuacja ulegnie poprawie. Dla poparcia wniosku należy powołać się na niedogodności związane z koniecznością kilkakrotnego odwiedzania apteki w celu zakupu i odbioru leków. Staje się to coraz bardziej męczące dla mieszkańców. Moim zdaniem czas coś z tym zrobić.
Wójt Gminy
W pierwszej kolejności wypowiem się na temat przebudowy drogi powiatowej Mikanowo – Siutkówek. Cała inwestycja, w tym wymiana rur linii wodociągowej ma wskazanym odcinku, sporo nas będzie kosztować. Zastanowimy się co z tym zrobić.
W sprawie apteki zapewniam, że zgodnie z ustaleniami z dniem 31 grudnia 2011 r. została wypowiedziana umowa dzierżawy lokalu apteki przy zachowaniu trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Na dzień 31 marca lokal ma być przygotowany do przekazania. Na koniec lutego zostanie ogłoszony przetarg na dzierżawę pomieszczeń aptecznych. Jaki będzie tego efekt trudno przewidzieć.
Przypominam wszystkim, iż obowiązują nas zasady wydzierżawiania lokali zgodnie z którymi postępujemy. Tak też było w tym przypadku. Przetarg może zostać ogłoszony po wypowiedzeniu umowy dzierżawy dotychczasowym dzierżawcom.

Za wnioskiem formalnym złożonym przez radnego Włodzimierza Woźniaka głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Wójt Gminy
Na zakończenie dodam, iż wkrótce zostaną rozniesione nakazy podatkowe wraz z deklaracjami na podatek mieszkaniowy. Pierwsza rata podatku od mieszkań zostanie naliczona za 70 m2 powierzchni użytkowej. Na podstawie danych zawartych w deklaracjach wysokość podatku od mieszkań zostanie właściwie uregulowana w drodze przypisów lub odpisów.

Innych interpelacji, zapytań i wniosków nie zgłoszono.

Do punktu 18
Przewodnicząca rady gminy Pani Jadwiga Kurant stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany w związku z czym dokonała zamknięcia XI sesji Rady Gminy Lubanie. Podziękowała serdecznie wszystkim za przybycie i udział w obradach.
Sesja odbyła się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu i trwała od godz. 1100 do godz.1350.

Na tym protokół zakończono.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant

Protokołowała
Inspektor ds. obsługi rady gminy
mgr Aleksandra Kuligowska


Protokół Nr XII/12                                                                                                                                       z sesji Rady Gminy Lubanie                                                                                                                odbytej w dniu 29 marca 2012 roku

Odegrano hymn „ Jeszcze Polska nie zginęła”
Otwarcia obrad dokonała Pani Jadwiga Kurant – Przewodnicząca Rady Gminy witając radnych oraz gości:
Wójta Gminy Pana Sławomira Piernikowskiego,
Zastępcę Wójta Gminy Panią Janinę Mierzwicką,
Sekretarza Gminy Panią Irenę Mroczkowską,
Skarbnika Gminy Panią Grażynę Pruchnicką,
Dyrektorów szkół i przedszkola,
Kierowników jednostek organizacyjnych,
Sołtysów oraz wszystkich mieszkańców przybyłych na sesję.

Przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że na stan 15 radnych w sesji bierze udział 12 radnych, co stanowi wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Przewodnicząca rady gminy zaproponowała zmianę porządku obrad polegającą na dodaniu po punkcie 11 punktu o następującej treści:
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia „ Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubanie w wybranych obszarach sołectw: Lubanie, Mikanowo A, Mikanowo B, Gąbinek, Kucerz, Probostwo Dolne, Probostwo Górne, Siutkówek, Barcikowo, Włoszyca”
W konsekwencji wprowadzenia niniejszej zmiany punkty następujące po wprowadzonym przesuną się jeden w górę.

Uwag do przedstawionej zmiany nie zgłoszono.

Za przyjęciem zmiany w przedstawionym brzmieniu głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że zmiana porządku obrad została przyjęta.

Porządek obrad XII sesji Rady Gminy Lubanie przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Gminy Lubanie.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Lubanie.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego sportu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubanie w 2012 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy nieruchomości gruntowej położonej w m. Probostwo Dolne gm. Lubanie.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2012 – 2017.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2012.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia „ Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubanie w wybranych obszarach sołectw: Lubanie, Mikanowo A, Mikanowo B, Gąbinek, Kucerz, Probostwo Dolne, Probostwo Górne, Siutkówek, Barcikowo, Włoszyca”
13. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
14. Zakończenie obrad.

Za przyjęciem przedstawionego porządku obrad głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że porządek obrad XII sesji Rady Gminy Lubanie został przyjęty.

Do punktu 4
Uwag do protokołu Nr XI/12 z sesji Rady Gminy Lubanie z dnia 10 lutego 2012 r. nie zgłoszono.

Za przyjęciem protokołu głosowało 12 radnych , głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że protokół z XI sesji Rady Gminy został przyjęty bez poprawek.

Do punktu 5
Kierownik Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Lubaniu Pani Maria Wójcik przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Lubanie.
Wójt Gminy
Na wspólnych posiedzeniach komisji dyskutowaliśmy o poprawności niniejszego regulaminu. Wyjaśniam, iż regulamin został opracowany zgodnie z zaleceniami nadzoru urzędu wojewódzkiego. Należy dodać, iż fundusz zdrowotny wyodrębniany będzie corocznie w budżecie gminy przez co to Państwo będą decydować o jego wysokości. Wnioski o przyznanie pomocy z funduszu zdrowotnego będzie można składać do organu prowadzącego, czyli wójta gminy, za pośrednictwem dyrektora szkoły w terminie do 30 września każdego roku. Wójt w celu uzyskania opinii o wniosku, powoła trzyosobową komisję, w skład której wchodzić będzie między innymi przedstawiciel związków zawodowych nauczycieli.
Radny Edward Żychlewicz
Czy fundusz stanowić będą pieniądze ze składek nauczycieli czy pieniądze budżetu gminy?
Wójt Gminy
Fundusz zdrowotny stanowić będzie odpis z funduszu płac nauczycieli.
Radny Andrzej Ulczycki
Dziennik ustaw powołany w podstawie prawnej projektu uchwały pochodzi z roku 2006. Tyle lat nie funkcjonował fundusz zdrowotny dla nauczycieli, dlaczego więc teraz musimy go uchwalić?
Wójt Gminy
Fundusz zdrowotny kiedyś już funkcjonował potem zaprzestano dokonywać na niego odpisów. Jednakże ostatnio związki zawodowe przypomniały nam o obowiązku jego odnowienia, z uwagi na co przedkładam Państwu projekt uchwały w niniejszej sprawie.

Radny Edward Żychlewicz
Czy kwota wyodrębniona w budżecie na ochronę zdrowia w wysokości 6.453 zł oznacza ten fundusz zdrowotny?
Skarbnik Gminy
Wskazana przez Pana kwota oznacza wydatki na ochronę zdrowia w ramach realizacji Programu Profilaktyki i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi. Nie jest to kwota funduszu zdrowotnego dla nauczycieli.
Wójt Gminy
Wysokość funduszu zdrowotnego na poszczególne szkoły przedstawiałaby się następująco: Szkoła Podstawowa w Przywieczerzynie – 663 zł, Szkoła Podstawowa w Lubaniu– 2.005 zł, Przedszkole w Lubaniu – 502 zł, klasy O – 150 zł, Gimnazjum w Lubaniu – 2.034 zł, Szkoła Podstawowa w Ustroniu – 641 zł. Łącznie w skali roku 5.995 zł.
Przewodnicząca Rady Gminy
Czy jeśli dana szkoła nie wykorzysta funduszu w danym roku to przechodzi on na rok następny lub na inną szkołę?
Wójt Gminy
Nie , ponieważ naliczany jest od płac poszczególnych nauczycieli.

Innych uwag do przedstawionej informacji nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 10 radnych, głosów przeciwnych nie było, 2 radnych wstrzymało się od głosu.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XII/79/12 w sprawie ustalenia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Lubanie.

Do punktu 6
Sekretarz gminy Pani Irena Mroczkowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego sportu.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XII/80/12 w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego sportu.

Do punktu 7
Sekretarz gminy Pani Irena Mroczkowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XII/81/12 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Do punktu 8
Wójt gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubanie w 2012 roku.
Wójt Gminy
Tytułem wyjaśnienia dodam, iż program wymaga podpisania umowy ze schroniskiem dla zwierząt, co trudno zrealizować ponieważ schroniska nie mają miejsc. Jeżeli już znajdzie się schronisko to za tzw. utrzymanie budy, kojca dla zwierzęcia proponuje się bardzo wysokie ceny.
Przewodnicząca Rady Gminy
Panie wójcie czy zostaniemy ukarani jeśli nie podejmiemy niniejszej uchwały?
Wójt Gminy
Ustawa o ochronie zwierząt do uchwalenia programu obliguje radę gminy. Wójt przygotowuje jedynie projekt uchwały, który w treści jest tak skonstruowany by nie popaść w skrajność. Dotychczas sami radziliśmy sobie z wyłapywaniem bezdomnych psów i znajdywaniem ich nowych właścicieli. Zajmowali się tym pracownicy interwencyjni, którzy nie mają ku temu kwalifikacji ani odpowiedniego sprzętu. Prawda jest taka, że wojewoda przeprowadzając kontrolę będzie wymagał, by zgodnie z obowiązującymi przepisami, gmina posiadała program opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Jeśli takowego programu nie będzie możliwe jest nawet skierowanie mnie na tzw. dyscyplinę.
Jeśli chodzi o schronisko we Włocławku wymagałoby ono przebudowy, co jest na etapie rozmów. Pewien Pan z Michelina złożył nam propozycję miejsc w hotelu dla zwierząt za cenę 35 zł za dobę, co w skali miesiąca daje 1.050 zł za miejsce. Znaleźliśmy schronisko za Kutnem, które wyraziło zgodę na rezerwację trzech miejsc. Przy czym za gotowość na przyjęcie psa czyli tzw. utrzymanie pustej budy liczą sobie 300 zł miesięcznie. Z kolei po przyjęciu psa dodatkowo doliczane jest 6 zł za dzień. Dodatkowo wspomniane schronisko zażyczyło sobie by wyłapywaniem, szczepieniem i dowozem psa zajęła się gmina. Coś w tym wszystkim jest nie tak.
Poszczególne gminy nie są w stanie wybudować sobie schronisk. Jedynym wyjściem jest zrobić coś wspólnie z innymi gminami.
Przewodnicząca Rady Gminy
Oczywiście nie chcemy by wójt ponosił nieodwracalne konsekwencje naszych decyzji. A może będziemy radą, która podejmie tę uchwałę ale tylko z punktami, które są dla nas do przyjęcia.
Wójt Gminy
Moim zdaniem, program jest bezpiecznie napisany przez co daje możliwość kierowania się w konkretnych przypadkach logiką i rozsądkiem. Problem z zapewnieniem opieki nad zwierzętami zacznie się kiedy zaczną nam zgłaszać fakty, że pies ma za krótki łańcuch lub zbyt ograniczony wybieg.
Zastępca Wójta Gminy Pani Janina Mierzwicka
Proszę Państwa niniejszy program jest nam potrzebny byśmy mogli wymagać od obywatela, by zajął się zwierzęciem w ten czy inny sposób. Będzie to miało zastosowanie kiedy w jakimś gospodarstwie domowym źle będzie się działo zwierzęciu. W takim przypadku Wójt Gminy będzie miał prawo wydać decyzję administracyjną by temu zaradzić. Sprawę bezdomnych psów rozwiązujemy poprzez adopcję, którą sami się zajmujemy szukając im właścicieli wśród mieszkańców gminy.
Proponuję spokojnie podejść do tematu, przepisy są przepisami. Na rok 2012 również proponujemy eliminowanie bezdomności zwierząt w drodze adopcji. Muszę zaznaczyć, że jest to najczęściej adopcja zwierząt spoza terenu gminy, które ktoś tu pozostawił.
Przewodnicząca Rady Gminy
Dziękuje za obszerne wyjaśnienia. Skoro uchwała ma stanowić rękojmię dla działań wójta gminy w obszarze opieki i ochrony zwierząt przed bezdomnością, uznaje to za przekonywujące do jej podjęcia.
Radny Andrzej Ulczycki
To oburzające, że taką opieką obejmuje się zwierzęta, a ludzi pozostawia się samych sobie. Sejm wydał ustawę, którą możemy oprotestować nie podejmując uchwały. Rząd potrafi tylko nakładać na gminy obowiązki, czemu należy się sprzeciwiać. Każdy pies powinien mieć wszczepiony czip, który wskazywałby na właściciela. Rejestracja psów eliminuje problem ich bezdomności. Prawda jest taka, że psy bezdomne na naszym terenie to psy zostawiane przez ludzi z miasta. Jak się okazuje zaczyna rządzić psi świat, a co z ludźmi. Sejm niech się zajmie ludźmi bezrobotnymi, bezdomnymi i głodnymi nie psami.
Radna Małgorzata Juchniewicz
Zaistniała trudna sytuacja może więc zasięgnijmy opinii radcy prawnego. Może koszty zmniejszyłyby gminne przytuliska dla trzech do czterech psów. Podjęcie uchwały pociągnie za sobą koszty, w jakiś sposób trzeba je zmniejszyć.
Przewodnicząca Rady Gminy
Przyjęcie programu nie obliguje nas do jego natychmiastowego zrealizowania.
Wójt Gminy
Na dzień dzisiejszy nie ma możliwości tworzenia gminnych przytulisk. Ustawa o ochronie zwierząt obowiązuje już kilka lat, aktualnie zobowiązuje nas do przyjęcia programu, nic poza tym. Program niniejszy został opracowany tak elastycznie, by dał nam żyć.
Radna Dorota Ciesielska
W programie zauważam wiele bezpiecznych zapisów w formie niedokonanej. Ostatnio rozmawiałam z Panem z koła łowieckiego, który twierdzi, że nic pilnego z tego programu nie wynika.

Radna Małgorzata Juchniewicz
Przyjęcie programu będzie konsekwencją tego co kiedyś uchwaliliśmy, mianowicie ilości psów jakie mogą być utrzymywane w gospodarstwach domowych. Program wcześniej czy później będzie musiał być realizowany.
Wójt Gminy
Uchwała o ilości psów utrzymywanych w gospodarstwach domowych nie była nigdy podejmowana. Niegdyś podejmowana była uchwała w sprawie podatku od posiadania psów, która zapewniała nam 100 zł dochodu z tego tytułu rocznie.

Innych uwag do przedstawionego projektu nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 6 radnych, 1 radny był przeciwny, 5 radnych wstrzymało się od głosu.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XII/82/12 w sprawie przyjęcia Programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubanie w 2012 roku.

Do punktu 9
Wójt gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy nieruchomości gruntowej położonej w m. Probostwo Dolne gm. Lubanie.

Uwag do przedstawionego projektu nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XII/83/12 w sprawie nabycia na rzecz Gminy nieruchomości gruntowej położonej w m. Probostwo Dolne gm. Lubanie.

Przewodnicząca rady gminy ogłosiła 10 minutową przerwę.

Do punktu 10
Skarbnik gminy Pani Grażyna Pruchnicka przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2012 – 2017.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XII/84/12 zmieniająca uchwałę
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2012 – 2017.

Do punktu 11
Skarbnik gminy Pani Grażyna Pruchnicka przedstawiła projekt uchwały o zmianie uchwały Nr X/68/11 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2012.

Uwag do przedstawionego projektu nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XII/85/12 o zmianie uchwały Nr X/68/11 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2012.

Do punktu 12
Wójt gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia „ Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubanie w wybranych obszarach sołectw: Lubanie, Mikanowo A, Mikanowo B, Gąbinek, Kucerz, Probostwo Dolne, Probostwo Górne, Siutkówek, Barcikowo, Włoszyca”
Wójt Gminy
Wyjaśniając informuję, iż minister rolnictwa na 51 hektarów zgłoszonych do odrolnienia uwzględnił nam 24 hektary. Moglibyśmy uchwalić plan z owymi 24 hektarami odrolnionymi, pozbawiając tym samym właścicieli działek nie wyłączonych możliwości ich dzielenia i inwestowania na nich. W związku z tym na nowo przystępujemy do sporządzenia planu, na który mamy już wszelkie wymagane uzgodnienia, dorabiając tylko mapę na te 24 hektary. Ci, których grunty nie zostały wyłączone będą mogli otrzymywać decyzje o warunkach zabudowy na działki 33 arowe lub decyzje o warunkach zabudowy na budowę szeregową.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.
Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XII/86/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia „ Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubanie w wybranych obszarach sołectw: Lubanie, Mikanowo A, Mikanowo B, Gąbinek, Kucerz, Probostwo Dolne, Probostwo Górne, Siutkówek, Barcikowo, Włoszyca”

Do punktu 13
W ramach punktu interpelacje, zapytania i wolne wnioski głos zabrały następujące osoby;
Przewodnicząca Rady Gminy
Proszę Pana wójta o przybliżenie nam sprawy remontu drogi powiatowej Siutkowo – Mikanowo.
Wójt Gminy
Inwestycja, o której powiedziała przewodnicząca dotyczy odcinka o długości 3.175 m od Mikanowa w kierunku Lubania z zakończeniem przy parkanie GOK-u. Udział finansowy gminy w zadaniu to 21 % wkładu własnego powiatu. W ramach remontu zostanie wykonana wysepka w Mikanowie, rondo w centrum Lubania, chodniki, wjazdy i przepusty. Przetarg wygrała firma PRD – Nowa Wieś jako lider i SPEC-DRÓG – Krzywa Góra jako partner, na kwotę 3 mln 900 tys. Wystąpiliśmy do starosty by remont zakończyć za parkanem GOK-u. Starosta propozycję przekaże zarządowi ale pod warunkiem, że gmina dołoży do tych 60 m 21 % środków. Będziemy negocjować by powiat zrobił to w całości z własnych środków. Jednakże jeśli nie uda się przekonać powiatu do naszej racji, proszę o przychylenie się do przekazania tych 21 % na zamknięcie pierwszego odcinka drogi.
Wykonawcy zadeklarowali, iż prace rozpoczną po 1 kwietnia i będą się one toczyły z dwóch stron jednocześnie. Trzeba więc przygotować się na objazdy.
Co do drugiego odcinka drogi jesteśmy zapewniani, iż będą czynione starania, by ponad 4 km odcinek wrzucić w program schetynówek w przyszłym roku. Tu znowu stawiany jest warunek, by gmina dołożyła kolejne 21 % do inwestycji. Nie uchylamy się od udziału finansowego w inwestycji, ale niech to nie będzie 21 %. Trzeba będzie to ponownie rozważyć pod kątem wysokości naszego udziału.
Zgodnie z ogłoszeniem z dnia 5 marca 2012 r. dnia 15 marca br. do godz. 10.00 złożono dwie oferty na wynajem apteki. Jedną z nich złożyła Apteka Arika Pani Hadaś- Kamińska z Wagańca na kwotę 2.000 zł plus media. Druga oferta pochodziła od dotychczasowych najemców tj. Państwa Doroszów z kwotą 2.600 zł plus media. Wskazani najemcy wcześniej uregulowani zaległości i od kwietnia będą płacić 3.300 zł czynszu tj. jeszcze raz tyle co do tej pory. Należy dodać, iż umowa została tak skonstruowana, że przy powstaniu zadłużenia za dwa pełne miesiące ulega automatycznemu rozwiązaniu.
Przewodnicząca Rady Gminy
Do wyjaśnień wójta w sprawie remontu drogi powiatowej dodam, że ma się on zakończyć w miesiącu sierpniu.
Radna Barbara Budzyńska
Na ostatniej sesji zbieraliśmy pieniążki dla Dobrusi, córki naszej koleżanki. Zebraliśmy 847 zł, w imieniu Pani Angeliki Chętkowskiej dziękuję za okazaną pomoc.
Radny Andrzej Ulczycki
Na ostatnim wspólnym posiedzeniu komisji, Komisja Rolnictwa, Gospodarowania Mieniem Komunalnym i Inwestycji zwróciła uwagę na straty poniesione przez rolników i trudną sytuację panującą obecnie w rolnictwie. Proponujemy wyjść z poparciem dla strajkujących rolników poprzez zajęcie stanowiska w tej sprawie i przekazanie go stosownym władzom.
Moim zdaniem nie możemy godzić się na sytuację panującą w rolnictwie, podczas gdy ministerstwo milczy w tym temacie. Gazety głoszą, że samorządy są opieszałe w szacowaniu szkód, w rzeczywistości to u góry nic się nie robi
( stanowisko rady gminy w załączeniu ).
Mam jeszcze pytanie odnośnie możliwości uczestniczenia przez radnych w komisji przetargowej?
Na sesji naszej rady nieobecna jest radna powiatowa. Czy jest ona informowana o terminie i miejscu sesji w drodze zaproszenia?
Wrócę ponadto do wniosku jaki składałem do wójta o poczynienie do końca kwartału tego roku oszczędności w energii.
Wreszcie należy coś poczynić w sprawie zamknięcia przez wspólnotę w Bodzi dojazdu do łąk.
Radny Edward Żychlewicz
Na ostatniej sesji mówiłem, że jeśli zajdzie taka konieczność droga dojazdowa do łąk będzie udostępniana mieszkańcom Ustronia. Od momentu zagrodzenia drogi na terenach należących do wspólnoty nie ma wysypisk śmieci. Dużo tam zalesiliśmy i nie możemy pozwolić, by każdy jeździł jak chce. Co do czasu sianokosów nie ma problemu by udostępnić komuś dojazd.
Radny Ryszard Szczesny
Nie rozumiem jak wspólnota mogła zamknąć dojazd. Jeśli ktoś wysypywał tam śmieci to należało go spisać. Chciałbym żeby rada wypowiedziała się wreszcie na ten temat.
Radny Edward Żychlewicz
Na pewno nie ma sytuacji, w której droga jest zamknięta dla karetki czy policji. Proszę powołać stosowną komisję by to sprawdzić.
Radny Władysław Makowski
Niewątpliwie sytuacja ta bulwersuje nas i chcielibyśmy sprawdzić jak jest naprawdę. Powołanie takiej komisji to dobry pomysł.

Przewodnicząca Rady Gminy
Kto z radnych jest za stworzeniem komisji do wyjaśnienia sprawy dojazdu do łąk w Bodzi.

Za stworzeniem komisji głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 radny wstrzymał się od głosu.

Radny Ryszard Szczesny
Proponuję by sprawą zajęła się Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego.
Przewodnicząca Rady Gminy
Niech wiec tak będzie.
Radny Edward Żychlewicz
Proszę o powiadomienie mnie o tej wizytacji.
Wójt Gminy
Myślę, że zasadna będzie też obecność sołtysa wsi Ustronie i Bodzia, radnych z tych terenów oraz przewodniczącej rady.
Radny Wojciech Chrząszcz
W Gąbinku przebudowywano wodociąg, pozostało teraz uporządkowanie terenu należącego do gminy. Proszę o wyrównanie terenu pod boiskiem i ewentualnie odmalowanie koszy i bramek.
Przewodnicząca Rady Gminy
Odpowiadając radnemu Ulczyckiemu informuję, iż radna powiatowa zapraszana jest na każdą sesję rady gminy.
Wójt Gminy
Radni nie mogą brać udziału w pracach komisji przetargowej, jedynie uczestniczyć w przetargu jako obserwatorzy. Najbliższy przetarg odbędzie się we wtorek o godz. 1015 a dotyczyć będzie świetlic. Zainteresowanych zapraszam do obserwowania.
Odnośnie energetyki to nie ma na nią sił. Jednakże wiele rzeczy udało się załatwić. Natomiast lampy będą przekładane sukcesywnie. Interweniowaliśmy również w sprawie uregulowania godzin świecenia lamp w Bodzi i Ustroniu. Wymieniono tam zegary, jak się okazuje znowu coś się dzieje.
Jeśli chodzi o spotkanie komisji rady gminy ze wspólnotą wiejską Bodzi to czarno to widzę. Odbyło się już spotkanie mieszkańców z wspólnotą, po którym pretensje jak były tak są.
Odpowiadając radnemu Gąbinka zapewniam, że plac będzie uporządkowany łącznie z bramkami i koszami.
Ponadto prosiłbym sołtysów o pozostanie po sesji by ustalić z Panią Gulczyńską termin i miejsce zbiórki elektrośmieci w Państwa sołectwach. Zbiórka prowadzona będzie nieodpłatnie.
Wreszcie na zakończenie wypowiem się w sprawie orędzia Wspólnoty Samorządowej jakie dotarło do Państwa w dniach 7 i 8 marca. Sprawa jest w toku wyjaśniania, w najbliższym czasie poinformuje Państwa co ustalono w tym temacie.
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiejnocy życzę Państwu oraz Państwa rodzinom dużo zdrowia, szczęścia i radości. Z kolei Paniom życzę szczególnie dobrego śmingusa dyngusa.
Przewodnicząca Rady Gminy
W imieniu swoim i radnych życzę wszystkim, by te Święta były piękne, radowały serce i duszę.
Co do wtorkowego przetargu zapraszamy chętnych do obserwowania pracy komisji do sali posiedzeń w urzędzie gminy.
Zastępca Wójta Gminy Janina Mierzwicka
Tytułem wyjaśnienia dodam, iż każdy ma prawo wstępu na samo otwarcie ofert. Formalnej oceny złożonych ofert dokonuje wyłącznie komisja przetargowa.

Innych interpelacji, zapytań i wniosków nie zgłoszono.

Do punktu 14
Przewodnicząca rady gminy Pani Jadwiga Kurant stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany w związku z czym dokonała zamknięcia XII sesji Rady Gminy Lubanie. Podziękowała serdecznie wszystkim za przybycie i udział w obradach.
Sesja odbyła się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu i trwała od godz. 1100 do godz.1410.

Na tym protokół zakończono.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant

Protokołowała
Inspektor ds. obsługi rady gminy
mgr Aleksandra Kuligowska
Opublikował: Jerzy Chudzyński
Publikacja dnia: 16.04.2012
Podpisał: Jerzy Chudzyński
Dokument z dnia: 16.01.2012
Dokument oglądany razy: 1 402
@ws1.kpsi.pl