RSS
A A A
SmodBIP

Ochrona środowiska 2011
                                                                                                                         


Lubanie, dn. 12.10.2011r.

RIGoś. 6220.4.3.2011


                                                                OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.)
zawiadamiam Strony postępowania

- o wydanej przez Wójta Gminy Lubanie decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wniosku złożonego przez Gminę Lubanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Modernizacja – przebudowa drogi gminnej we wsi Mikanowo gm. Lubanie Nr 190152 od KM 0+000 do KM 0+316 oraz Nr 190150 od KM 0+316 do KM 0+897”, na działkach nr 194, 195, 364, 365, 366, 367, 370, 126, obręb ewidencyjny Mikanowo.
Z wydaną decyzją, a także dokumentami sprawy w tym z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 19.10.2011r. znak: WOO.4240.759.2011.KŚ oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku znak: NHP-NZ-42-27-19/11 L.Dz: 4242 z dnia 26.09.2011r można się zapoznać w Urzędzie Gminy Lubanie, pokój nr 3, w godz. 7.30 – 15.30 w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubanie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lubanie oraz w m. Mikanowo.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


                                                                                                                     Lubanie, dnia 09.09.2011r.
RIGoś. 6220.4.1.2011

                                                                OBWIESZCZENIE

                                        Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 i art 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.)

Wójt Gminy Lubanie   z a w i a d a m i a,

że w dniu 08.09.2011r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek: Gminy Lubanie, 87 -732 Lubanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja – przebudowa drogi gminnej we wsi Mikanowo gm. Lubanie Nr 190152 od KM 0+000 do KM 0+316 oraz Nr 190150 od KM 0+316 do KM 0+897”, na działkach nr 194, 195, 364, 365, 366, 367, 370, 126, obręb ewidencyjny Mikanowo.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) o wszczęciu postępowania zawiadamia się strony poprzez obwieszczenie t.j. publikację na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubanie, wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy oraz w pobliżu miejsca realizacji inwestycji w m. Mikanowo.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać stosowne wnioski i uwagi w Urzędzie Gminy Lubanie, pokój nr 3, w godzinach od 7.30 do 15.30.
                                                                                                         


                                                                                                               Lubanie, dn. 09.09.2011r.
RIG.oś. 6220.4.3.2011

                                                                   OBWIESZCZENIE

Zawiadomienie o wystąpieniu do organów opiniujących
Na podstawie art. 49 i art. 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 roku z późn. zm.)
Wójt Gminy Lubanie
zawiadamia Strony postępowania,

że na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku, Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), pismem z dnia 09.09.2011 r. znak: RIGoś. 6220.4.2.2011, wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla przedsięwzięcia pn:
„Modernizacja – przebudowa drogi gminnej we wsi Mikanowo gm. Lubanie Nr 190152 od KM 0+000 do KM 0+316 oraz Nr 190150 od KM 0+316 do KM 0+897”, na działkach nr 194, 195, 364, 365, 366, 367, 370, 126, obręb ewidencyjny Mikanowo.
Postępowanie w sprawie toczy się na wniosek Gminy Lubanie z dnia 08.09.2011r. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubanie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lubanie oraz w m. Mikanowo.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


                                                                                                       Lubanie, dn. 24.08.2011r.        RIGoś. 6220.5.21.2010.11


                                                                  OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.)
zawiadamiam strony postępowania

- o wydanym przez Wójta Gminy Lubanie postanowieniu z dnia 24.08.2011r. znak: RIGoś.6220.5.20.2010.11 o zawieszeniu postępowania w sprawie przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy wiatrowej o mocy 1,2 MW składająca się z 3 elektrowni wiatrowych, każda o mocy max 400 KW, gm. Lubanie”, do czasu przedłożenia przez Inwestora raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Z treścią postanowień można zapoznać się w Urzędzie Gminy Lubanie, pokój nr 3, w godz. 7.30 – 15.30 w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubanie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lubanie oraz w m. Lubanie i Mikanowo.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


                                                                                                      Lubanie, dn. 22.06.2011r.
RIGoś. 6220.5.18.2010.11


                                                                 OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.)
zawiadamiam strony postępowania

- o wydanym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniu z dnia 03.06.2011r. znak: WOO.4240.469.2011.JM oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku opinią znak: NHP-NZ-42-27-10/11 L.Dz:2497 z dnia 07.06.2011r. stwierdzono konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalono zakres raportu dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy wiatrowej o mocy 1,2 MW składająca się z 3 elektrowni wiatrowych, każda o mocy max 400 KW, gm. Lubanie”,
- o wydanym przez Wójta Gminy Lubanie postanowieniu z dnia 22.06.2011r., znak: RIGoś. 6220.5.17.2010.11 stwierdzającym konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określającym zakres raportu dla w/w przedsięwzięcia.

Z treścią postanowień można zapoznać się w Urzędzie Gminy Lubanie, pokój nr 3, w godz. 7.30 – 15.30 w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubanie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lubanie oraz w m. Lubanie i Mikanowo.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


                                                                                                         Lubanie dn. 27.05.2011r.
RIGoś.6220.5.16.2010.11

                                                          OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 36 § 1 i art. 35 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),

zawiadamiam

osoby będące stronami postępowania w sprawie rozpatrzenia wniosku Pana Andrzeja Sobczaka zam. Janowice 5, 87-732 Lubanie i Pana Janusza Wołka, ul. Kosmonautów 14, 87-720 Ciechocinek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie farmy wiatrowej o mocy 1,2 MW składającej się z 3 elektrowni wiatrowych, każda o mocy max 400 KW, gm. Lubanie”, że w związku z ponownym wystąpieniem do organów opiniujących, postanowienie w tej sprawie powinno nastąpić do dnia 28.06.2011 r.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm. ) oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie stron następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej BIP, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubanie oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości Lubanie i Mikanowo.


                                                                                                       Lubanie, dn. 17.05.2011 r.
RIG.oś. 6220.5.14.2010.11


                                                                 OBWIESZCZENIE
                             Zawiadomienie o wystąpieniu do organów opiniujących

Na podstawie art. 49 i art. 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 roku z późniejszymi zmianami)
Wójt Gminy Lubanie
zawiadamia Strony postępowania, że na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku, Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla przedsięwzięcia pn.
„Farma wiatrowa o mocy 1.2 MW składająca się z 3 elektrowni wiatrowych, każda o mocy max 400 kW, gm. Lubanie”
Postępowanie w w/w sprawie toczy się na wniosek Pana Andrzeja Sobczaka zam. Janowice 5, 87-732 Lubanie i Pana Janusza Wołka, zam. ul. Kosmonautów 14, 87-720 Ciechocinek.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po 14 dniach od dnia publicznego ogłoszenia.

Otrzymują:
1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Lubanie,
2. Strony BIP-u Urzędu Gminy Lubanie,
3. Tablica ogłoszeń w m. Lubanie i w m. Mikanowo,
4. a/a


                                                                                                          Lubanie dn. 28.04.2011r.
RIGoś.6220.5.12.2010.11


                                                               OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 36 § 1 i art. 35 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),

zawiadamiam

osoby będące stronami postępowania w sprawie rozpatrzenia wniosku Pana Andrzeja Sobczaka zam. Janowice 5, 87-732 Lubanie i Pana Janusza Wołka, ul. Kosmonautów 14, 87-720 Ciechocinek o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie farmy wiatrowej o mocy 1,2 MW składającej się z 3 elektrowni wiatrowych, każda o mocy max 400 KW, gm. Lubanie”, że w związku z wezwaniem Inwestora do uzupełnienia wniosku, postanowienie w tej sprawie powinno nastąpić do dnia 28.05.2011 r.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm. ) oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie stron następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej BIP, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubanie oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości Lubanie i Mikanowo.

                                                                                      

  

 Lubanie, dn. 16.03.2011r.
RIGoś. 7624.8.7.2010.11

                                                                    OBWIESZCZENIE                                                                                                O  WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
 

Zgodnie z art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
Zawiadamiam, że w dniu 16.03.2011 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:           „Wydobywaniu kopaliny pospolitej ze złoża kruszywa naturalnego – piasku BODZIA I„ na działkach nr 52 i 53 w m. Bodzia, gm. Lubanie.
Decyzja została wydana na wniosek: „TRANSPOL” KOPALNIA KRUSZYWA Zenon Poliński, Łojewo 70, 88-101 Inowrocław.
Z treścią decyzji, oraz z dokumentacją sprawy, w tym m.in. z: postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Lubanie, pokój nr 3, w godz. 7.30 – 15.30.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubanie oraz w miejscu realizacji przedsięwzięcia.


Lubanie, dn. 15.03.2011r.
RIGoś. 6220.1.4.2011


OBWIESZCZENIE

O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Zgodnie z art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
Zawiadamiam, że w dniu 15.03.2011 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: podpowierzchniowej eksploatacji kopaliny pospolitej udokumentowanej w kat. C1 jako złoże kruszywa naturalnego o nazwie „ PROBOSTWO DOLNE I ” na działce nr 17/6 w miejscowości Probostwo Dolne, gm. Lubanie.
Decyzja została wydana na wniosek Pana Pawła Makowskiego „Sprzedaż kruszywa naturalnego, Usługi Budowlane”, Probostwo Dolne 20, 87-732 Lubanie.
Z treścią decyzji, oraz z dokumentacją sprawy, w tym m.in. z:
postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy,
można zapoznać się w Urzędzie Gminy Lubanie, pokój nr 3, w godz. 7.30 – 15.30.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubanie oraz w miejscu realizacji przedsięwzięcia.


                                                                                                       Lubanie, dn. 22.02.2011r.
RIGoś. 6220.5.8.10.11

                                                          OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art.131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.)
zawiadamiam strony postępowania:                                                                                                       - o złożonym zażaleniu na postanowienie Wójta Gminy Lubanie z dnia 09.02.2011 r znak: RIGoś. 6220.5.5.10.11 w sprawie przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy wiatrowej o mocy 1,2 MW składająca się z 3 elektrowni wiatrowych, każda o mocy max 400 KW, gm. Lubanie”,
- o wysłanym za pośrednictwem Wójta Gminy Lubanie w/w zażaleniu wraz z aktami sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku.

Z treścią zażalenia można zapoznać się w Urzędzie Gminy Lubanie, pokój nr 3, w godz. 7.30 – 15.30 w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubanie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lubanie oraz w m. Lubanie i Mikanowo.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wywieszono dnia 22 lutego 2011r.

Otrzymują:
1.Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Lubanie,
2.Strony BIP-u Urzędu Gminy Lubanie,
3.Tablica ogłoszeń w m. Lubanie i Mikanowo
4.a/aOpublikował: Jerzy Chudzyński
Publikacja dnia: 14.03.2012
Podpisał: Jerzy Chudzyński
Dokument z dnia: 14.03.2012
Dokument oglądany razy: 2 812
@ws1.kpsi.pl