RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, informacja o tym przetargu została skasowana: 31.08.2018 12:00 z powodu:

 zdublowane

Prowadzenie zajęć specjalistycznych w Przedszkolu Samorządowym w Lubaniu

Nie podlegający Ustawie, zakończony, usunięty, nierozstrzygnięty

Informacje o ogłoszeniu
Termin składania ofert
do dnia 10-09-2018
Numer ogłoszenia
1134297
Status ogłoszenia
Aktualne
Miejsce i sposób składania ofert
a) Termin składania ofert upływa dnia 10 września 2018 r.

b) Miejscem składania ofert jest: sekretariat Urzędu Gminy Lubanie, Lubanie 28A, 87-732 Lubanie

c) Dopuszczalna forma składania ofert:
- przesyłka pocztowa / kurierska na adres Urzędu Gminy Lubanie
- osobiście - w sekretariacie Urzędu Gminy Lubanie, w godzinach pracy urzędu (poniedziałek, środa, czwartek 7.30-15.30; wtorek 7.30-17.00; piątek 7.30-14.00)
- mailem - na adres sekretariat@lubanie.com

d) Wykonawca może złożyć ofertę na więcej niż jedną część zamówienia

e) Oferta powinna być opisana tytułem: "Oferta na prowadzenie zajęć specjalistycznych z zakresu ... - część ... zamówienia"
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
sekretariat@lubanie.com
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Marika Hejmanowska, Anna Narewska
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
729658767, 54 251 33 12 w.39
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie w okresie od września 2018 do czerwca 2019 dodatkowych zajęć specjalistycznych w Przedszkolu Samorządowym im. Jana Pawła II w Lubaniu, z zakresu:
1) zajęcia socjoterapeutyczne w wymiarze łącznym 220 godzin (średnio 22 godziny miesięcznie) - część 1 zamówienia
2) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w wymiarze łącznym 100 godzin (średnio 10 godzin miesięcznie) - część 2 zamówienia
3) zajęcia logopedycznew wymiarze łącznym 200 godzin (średnio 20 godzin miesięcznie) - część 3 zamówienia
4) zajęcia logopedyczne w wymiarze łącznym 280 godzin (średnio 28 godzin miesięcznie) - część 4 zamówienia
5) zajęcia logopedyczne w wymiarze łącznym 520 godzin (średnio 52 godziny miesięcznie) - część 5 zamówienia
6) zajęcia rewalidacyjne w wymiarze łącznym 160 godzin (średnio 16 godzin miesięcznie) - część 6 zamówienia
7) zajęcia wczesnego wspomagania w wymiarze łącznym 160 godzin (średnio 16 godzin miesięcznie) - część 7 zamówienia
8) zajęcia gimnastyki korekcyjnej w wymiarze łącznym 90 godzin (średnio 9 godzin miesięcznie) - część 8 zamówienia
9) zajęcia terapeutyczne-pedagogiczne w wymiarze łącznym 160 godzin (średnio 16 godzin miesięcznie) - część 9 zamówienia
Kategoria ogłoszenia
Usługi
Podkategoria ogłoszenia
Usługi szkoleniowe
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: włocławski Miejscowość: Lubanie
Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wyłonienie osoby/osób prowadzących zajęcia specjalistyczne w Przedszkolu Samorządowym im. JP II w Lubaniu z zakresu zajęć socjoterapeutycznych, korekcyjno - kompensacyjnych, logopedycznych, rewalidacyjnych, wczesnego wspomagania, gimnastyki korekcyjnej, terapeutycznych.
Przedmiot zamówienia
Termin realizacji zamówienia:
Zajęcia będą się odbywać w okresie od 17.09.2018 r. do 21.06.2019 r., z uwzględnieniem przerw w pracy przedszkola wynikających z organizacji roku szkolnego 2018/2019 w Przedszkolu Samorządowym im. Jana Pawła II w Lubaniu.

Miejsce realizacji usług:
Usługi realizowane będą na terenie Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II w Lubaniu, Lubanie 28B, 87-732 Lubanie

Zakres przedmiotowy zamówienia:
Zakres przedmiotowy zamówienia obejmuje:
1) przeprowadzenie diagnozy wstępnej uczestników projektu,
2) sporządzenie na podstawie diagnozy programu zajęć,
3) sporządzenie w porozumieniu z dyrektorem przedszkola- w oparciu o diagnozę i program - stałego planu zajęćdostosowanego do harmonogramu pracy przedszkola,
4) prowadzenie zajęć indywidualnych/grupowych, zgodnie ze przyjętym planem zajęć,
5) sporządzenie diagnozy końcowej w celu oceny efektów zajęć - w terminie do 2 tygodni od dnia zakończenia zajęć,
6) w razie potrzeb - sporządzanie bieżących opinii dot. Zajęć

Pozostałe ustalenia:
a) Zajęcia będą się odbywać w okresie od 17.09.2018 r. do 21.06.2019 r.
b) Zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach 13:00-16:15 zgodnie z przyjętym stałym planem zajęć. W przypadku zdarzeń losowych uniemożliwiających realizację zajęć w wyznaczonym terminie, dopuszcza się możliwość zrealizowania zajęć w innym terminie (po uzyskaniu zgody Dyrektora przedszkola)
c) Zajęcia będą się odbywać w formie zajęć grupowych/indywidualnych; czas trwania zajęć: 30-60 minut (forma i czas zajęć zostaną ustalone po diagnozie wstępnej).
d) W zajęciach mogą wziąć udział dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dzieci z niepełnosprawnością.
e) Zajęcia prowadzone będą w pomieszczeniach wyposażonych w sprzęt umożliwiający prawidłową realizację zadania, gwarantujące bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
f) Wykonawca ma obowiązek prowadzenia dziennika zajęć, w którym zamieszczone będą następujące informacje: listy obecności dzieci uczestniczących w zajęciach, czas trwania zajęć,temat zajęć, krótka ocena efektów zajęć.
g) Zajęcia rozliczane będą w systemie miesięcznym według liczby przepracowanych godzin, potwierdzonych dziennikiem zajęć.
h) Diagnoza końcowa powinna określić postępy dzieci uzyskane w wyniku przeprowadzonych zajęć w odniesieniu do zwiększenia ich szans edukacyjnych
Kod CPV
80000000-4
Nazwa kodu CPV
Usługi edukacyjne i szkoleniowe
Harmonogram realizacji zamówienia
Zamówienie należy zrealizować w terminie od 17.09.2018r. do 21.06.2019r. według planu zajęć ustalonego z Dyrektorem przedszkola.
Załączniki
Wzór umowy (załącznik nr 5)
Zapytanie ofertowe nr 2
Oświadczenie o braku powiązań (załącznik nr 4)
Wykaz osób (załącznik nr 3)
Formularz ofertowy (załącznik nr 1)
Oświadczenie o kwalifikacjach (załącznik nr 2)
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Wiedza i doświadczenie
a) Dla części 1 zamówienia:
Wykształcenie:
- wyższe i ukończone studia podyplomowe z zakresu socjoterapii,
Doświadczenie:
- minimum 10 miesięcy doświadczenia w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub szkolnym

b) Dla części 2 zamówienia:
Wykształcenie
- wyższe- terapia pedagogiczna lub studia podyplomowe uprawniające do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych,
Doświadczenie:
- minimum 10 miesięcy doświadczenia w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub szkolnym

c) Dla części 3 zamówienia:
Wykształcenie:
-wykształcenie wyższe na kierunku filologia polska o specjalności logopedycznej lub
- wykształcenie wyższe pedagogiczne i ukończone studia podyplomowe z zakresu logopedii lub
- wykształcenie wyższe z zakresu logopedii
Doświadczenie:
- minimum 10 miesięcy doświadczenia w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub szkolnym

d) Dla części 4 zamówienia:
Wykształcenie:
-wykształcenie wyższe na kierunku filologia polska o specjalności logopedycznej lub
- wykształcenie wyższe pedagogiczne i ukończone studia podyplomowe z zakresu logopedii lub
- wykształcenie wyższe z zakresu logopedii
Doświadczenie:
- minimum 10 miesięcy doświadczenia w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub szkolnym

e) Dla części 5 zamówienia:
Wykształcenie:
-wykształcenie wyższe na kierunku filologia polska o specjalności logopedycznej lub
- wykształcenie wyższe pedagogiczne i ukończone studia podyplomowe z zakresu logopedii lub
- wykształcenie wyższe z zakresu logopedii
Doświadczenie:
- minimum 10 miesięcy doświadczenia w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub szkolnym

f) Dla części 6 zamówienia:
Wykształcenie:
- wyższe pedagogiczne i ukończone studia podyplomowe z zakresu rewalidacji lub z zakresu oligofrenopedagogiki lub
- lub wyższe z zakresu pedagogiki specjalnej
Doświadczenie:
- minimum 10 miesięcy doświadczenia w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub szkolnym

g) Dla części 7 zamówienia:
Wykształcenie:
- wyższe -terapia pedagogiczna lub studia podyplomowe z zakresu wczesnego wspomagania
Doświadczenie:
- minimum 10 miesięcy doświadczenia w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub szkolnym

h) Dla części 8 zamówienia:
Wykształcenie:
- wyższe z zakresu wychowania fizycznego, ukończone studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny z zakresu gimnastyki korekcyjnej,
Doświadczenie:
- minimum 10 miesięcy doświadczenia w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub szkolnym

i) Dla części 9 zamówienia:
Wykształcenie:
- wyższe pedagogiczne z uprawnieniami do wykonywania zawodu pedagog lub studia podyplomowe z zakresu pedagogiki
Doświadczenie:
- minimum 10 miesięcy doświadczenia w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub szkolnym
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do przeprowadzenia zamówienia.
W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku musi przedłożyć oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji i doświadczenia niezbędnych do realizacji zamówienia lub wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia wraz z informacjami o kwalifikacjach i doświadczeniu.
Oświadczenie należy sporządzić według wzoru w załączniku nr 2
Wykaz osób należy sporządzić według wzoru w załączniku nr 3
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający nie określa warunków
Dodatkowe warunki
Zamawiający nie określa warunków
Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający dopuszcza zmniejszenie liczby realizowanych godzin i ich czasowe zróżnicowanie w systemie miesięcznym,w zależności od rzeczywistych potrzeb - liczby dzieci zakwalifikowanych do udziału w zajęciach i rodzaju zajęć wynikających z zaleceń i opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany stałego planu zajęć, przy czym nie spowoduje to przekroczenia maksymalnej łącznej liczby godzin określonej w opisie przedmiotu zamówienia.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób wykonujących zamówienie, pod warunkiem spełniania przez nie wymagań stawianych Wykonawcy. Nowa osoba może przystąpić do wykonywania zamówienia dopiero po pisemnej akceptacji Zamawiającego.
4. W przypadku nieobecności osoby wykonującej zamówienie (przypadki losowe) powodującej niemożność przeprowadzenia zajęć w więcej niż dwóch kolejnych tygodniach, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zastępstwo, w trybie określonym w pkt 3. Brak zastępstwa może spowodować odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. formularz ofertowy (załącznik nr 1)
2. oświadczenie o kwalifikacjach i doświadczeniu osoby prowadzącej zajęcia (załącznik nr 2) lub wykaz osób, które będą wykonywały przedmiot umowy (załącznik nr 3) wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji i doświadczenia
3. oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych (załącznik nr 4)


Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu (dotyczących uprawnień, kwalifikacji i doświadczenia) Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć przed podpisaniem umowy.

Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zapytania.
Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i wagami:
 kryterium cena – 100 %,
Oferty oceniane będą punktowo; maksymalna liczba punktów, jaką może osiągnąć oferta, wynosi 100 pkt.
Punkty będą przyznawane według następujących zasad: oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów wynikającą z działania:

Pi(C) =(Cmin / Ci) * 100
gdzie:
Pi(C) – liczba punktów jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „cena”
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
Ci – cena oferty „i”
Wykluczenia
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Każdy z Wykonawców, odpowiadając na zapytanie ofertowe, powinien złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – według wzoru stanowiącego załącznik nr 4.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
GMINA LUBANIE
Adres
87-732 Lubanie

kujawsko-pomorskie , włocławski

Numer telefonu
54 251 33 12
Fax
54 251 33 12
NIP
8882883571
Tytuł projektu
Zwiększenie liczby miejsc wraz z poprawą jakości usług edukacyjnych w placówkach przedszkolnych na terenie gminy Lubanie
Numer projektu
RPKP.10.02.01-04-0008/17-00
Inne źródła finansowania
Nie dotyczy.
Liczba wyświetleń: 4

Opublikował: Piotr Rolirad
Publikacja dnia: 31.08.2018 12:00
Dokument oglądany razy: 3470
Nie podlega Ustawie
 
@ws1.kpsi.pl