RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 20.02.2012, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja treści

Protokoły z sesji Rady Gminy w roku 2012

 Protokół Nr XI/12
z sesji Rady Gminy Lubanie
odbytej w dniu 10 lutego 2012 roku

Odegrano hymn „ Jeszcze Polska nie zginęła”
Otwarcia obrad dokonała Pani Jadwiga Kurant – Przewodnicząca Rady Gminy witając radnych oraz gości:
Wójta Gminy Pana Sławomira Piernikowskiego,
Zastępcę Wójta Gminy Panią Janinę Mierzwicką,
Sekretarza Gminy Panią Irenę Mroczkowską,
Skarbnika Gminy Panią Grażynę Pruchnicką,
Komendanta Posterunku Policji w Brześciu Kujawskim Pana Henryka Marczewskiego,
Prezesa Koła Emerytów i Rencistów Panią Krystynę Piernikowską,
Kierowników jednostek organizacyjnych,
Sołtysów oraz wszystkich mieszkańców przybyłych na sesję.

Przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że na stan 15 radnych w sesji bierze udział 12 radnych, co stanowi wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Porządek obrad XI sesji Rady Gminy Lubanie przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Gminy.
5. Przyjęcie informacji o średnich wynagrodzeniach na poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Lubanie.
6. Przyjęcie sprawozdań z działalności Rady Gminy oraz jej Komisji za rok 2011.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Lubanie na rok 2012.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Lubanie na rok 2012.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii” na 2012 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku 2013.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „ Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Lubanie na lata 2011 – 2032 ” wraz z inwentaryzacją.
12. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2012 – 2017.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2012.
15. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania skarbnika Gminy Lubanie.
16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania skarbnika Gminy Lubanie.
17. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
18. Zakończenie obrad.

Za przyjęciem przedstawionego porządku obrad głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że porządek obrad XI sesji Rady Gminy Lubanie został przyjęty.

Do punktu 4
Uwag do protokołu Nr X/11 z sesji Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2011 r. nie zgłoszono.

Za przyjęciem protokołu głosowało 12 radnych , głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że protokół z X sesji Rady Gminy został przyjęty bez poprawek.

Do punktu 5
Kierownik Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Lubaniu Pani Maria Wójcik przedstawiła informację o średnich wynagrodzeniach na poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Lubanie.

Uwag do przedstawionej informacji nie zgłoszono.

Za przyjęciem informacji w przedstawionym brzmieniu głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że informacja o średnich wynagrodzeniach na poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Lubanie została przyjęta.

Do punktu 6
Przewodnicząca rady gminy przedstawiła sprawozdanie z działalności Rady Gminy Lubanie za rok 2011.

Sprawozdania z działalności komisji za rok 2011 przedstawiły następujące osoby:
Pani Izabela Zakrzewska – zastępca przewodniczącej komisji oświaty, kultury i sportu,
Pan Władysław Makowski- zastępca przewodniczącego komisji zdrowia, pomocy społecznej, gospodarki komunalnej i porządku publicznego,
Pani Dorota Ciesielska – przewodnicząca komisji budżetu i finansów,
Pan Władysław Makowski – zastępca przewodniczącego komisji rolnictwa, gospodarowanie mieniem komunalnym i inwestycji,

Do punktu 7
Przewodnicząca rady gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Lubanie na rok 2012.
Przewodnicząca Rady Gminy
Plan pracy rady gminy w trakcie roku będzie oczywiście uzupełniany o punkty wynikające z bieżących potrzeb.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XI/69/12 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Lubanie na rok 2012.

Do punktu 8
Plany pracy komisji przedstawiły następujące osoby:
Pani Izabela Zakrzewska - zastępca przewodniczącej komisji oświaty, kultury i sportu,
Pan Ryszard Szczesny - przewodniczący komisji zdrowia, pomocy społecznej, gospodarki komunalnej i porządku publicznego,
Pani Dorota Ciesielska - przewodniczący komisji budżetu i finansów,
Pan Władysław Makowski - zastępca przewodniczącego komisji rolnictwa, gospodarowania mieniem komunalnym i inwestycji.

Uwag do przedstawionych planów pracy nie zgłoszono.

Przewodnicząca rady gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych rady gminy na 2012 rok.

Uwag do przedstawionego projektu nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XI/70/12 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Lubanie na 2012 rok.

Przewodnicząca rady gminy ogłosiła 10 minutową przerwę w obradach.

Do punktu 9
Wójt gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia „ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii” na 2012 rok.

Na sesję przybyła Pani Małgorzata Juchniewicz, na sali znajduje się 13 radnych.

Uwag do przedstawionego projektu nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XI/71/12 w sprawie uchwalenia
„ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii” na 2012 rok.

Do punktu 10
Wójt gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku 2013.
Wójt Gminy
Tytułem wyjaśnienia dodam, iż to co ma być zrobione w danym sołectwie ustalamy kolegialnie. Wyodrębnienie z budżetu gminy funduszu sołeckiego oznacza rozbicie pieniędzy na kwoty rzędu dwóch do trzech tysięcy, z których nic konkretnego nie da się zrobić. Większe inwestycje wymagają większych pieniędzy, stąd preferujemy scalenie pieniędzy i przeznaczenie ich na coś co długo będzie służyć danemu sołectwu. Z uwagi na powyższe wnoszę o nie wyodrębnianie funduszu sołeckiego w roku 2013.
Radna Małgorzata Juchniewicz
Należy zauważyć, iż sprawy finansowe zawsze budzą kontrowersje. Dla budżetu gminy nastały czasy, w których uzyskanie dofinansowania na inwestycje jest coraz trudniejsze. Obecnie inwestycje wymagają angażowania głównie własnych pieniędzy. Na pewno jeśli jakieś sołectwo wykaże konieczność wykonania większej inwestycji zostanie poważnie potraktowane. Moim zdaniem lepiej jest zrobić coś konkretnego dla jednego sołectwa niż rozdrabniać pieniądze. W dobie kryzysu ekonomicznego musimy rozważnie gospodarować środkami finansowymi.

Innych uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XI/72/12 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku 2013.

Do punktu 11
Wójt gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Lubanie na lata 2011 – 2032” wraz z inwentaryzacją.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XI/73/12 w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Lubanie na lata 2011 – 2032” wraz z inwentaryzacją.

Do punktu 12
Wójt gminy przedstawił projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XI/74/12 o zmianie uchwały w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu.

Do punktu 13
Skarbnik gminy Pani Grażyna Pruchnicka przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2012 – 2017.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XI/75/12 zmieniającej uchwałę
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2012 – 2017.

Do punktu 14
Skarbnik gminy Pani Grażyna Pruchnicka przedstawiła projekt uchwały o zmianie uchwały Nr X/68/11 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2012.
Przewodnicząca Rady Gminy
Interesuje mnie ile i jakie osoby pobierają świadczenie pielęgnacyjne w ramach realizacji rządowego programu, na który otrzymaliśmy dotację w kwocie 4.500 zł.
Kierownik GOPS Pani Mariola Danielewska
Świadczenia pielęgnacyjne należą się rodzicom lub dzieciom opiekującym się bliskimi. Do uzyskaniu niniejszego świadczenia niezbędnym jest przedłożenie orzeczenia o niepełnosprawności osoby wymagającej opieki.

Innych uwag do przedstawionego projektu nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XI/76/12 o zmianie uchwały Nr X/68/11 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2012.

Do punktu 15
Przewodnicząca rady gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie odwołania skarbnika Gminy Lubanie.
Radny Włodzimierz Woźniak
Wszyscy jesteśmy oburzeni że rząd zamierza przedłużyć wiek emerytalny do 67 lat. W przedmiotowej sprawie okazuję się, że Pani skarbnik chce pracować i jednocześnie pobierać świadczenie emerytalne. Należy zauważy, iż w gminie mamy wykształconą młodzież i nie wiem czy to dobre posunięcie. Na ostatniej komisji pytałem Pana czy Pani skarbnik ma kogoś do pomocy przy budżecie. Nie odpowiedział mi Pan dokładnie, okazuje się, że kilka lat temu została zatrudniona Pani Halina Szczesiak. Szkoda, że nie przygotował Pan młodej osoby, która mogłaby teraz przejąć obowiązki skarbnika.
Wójt Gminy
Na komisji pytał mnie Pan kto pomaga Pani skarbnik. Na co ja odpowiedziałem, iż pomaga jej cały pion finansowy w składzie pięcioosobowym. Pani Halina Szczesiak to doświadczony budżetowiec, który pracuje u nas siódmy rok w wymiarze pół etatu. Z wnioskiem o odwołanie ze stanowiska skarbnika Pani Grażyny Pruchnickiej wystąpiłem z uwagi na konieczność uregulowania jej spraw emerytalnych. Pani Pruchnicka może uzyskać świadczenie emerytalne, które należy się każdemu po osiągnięciu wieku emerytalnego. Jednakże dyskutujemy teraz o odwołaniu, o powołaniu powiem szerzej w następnym punkcie.

Innych uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XI/77/12 w sprawie odwołania skarbnika Gminy Lubanie.

Do punktu 16
Przewodnicząca rady gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie powołania skarbnika Gminy Lubanie.
Radny Edward Żychlewicz
Chce powiedzieć dlaczego jestem przeciwny przyjęciu tej uchwały. Nie dlatego, że księgowa źle prowadziła sprawy budżetu, prowadziła je wzorowo. Uważam po prostu, iż każdy kto nabył prawa emerytalne powinien odejść na emeryturę i ustąpić miejsca młodym ludziom.
Wójt Gminy
Należy zauważyć, iż to rząd stworzył możliwości, o których mowa. Do końca września ubiegłego roku nie wiedziałem, że ktoś z pracowników pobiera emeryturę. Jednakże nastąpiła zmiana przepisów, która przewiduje, że osoba nabywająca prawa do emerytury może pobierać emeryturę i pracować jeśli będzie miała trzy dni przerwy między rozwiązaniem a nawiązaniem nowego stosunku pracy.
Myśleliśmy o przygotowywaniu kogoś na stanowisko skarbnika, ale sytuacji życiowych nie da się przewidzieć. Osoba, co do której mieliśmy takie plany przedwczoraj urodziła dziecko. Wiem, że mamy ludzi młodych i wykształconych, zanim jednak zajmą oni poważne stanowiska muszą nabrać rutyny i doświadczenia. To co ludzie ci nauczą się w szkole nie wystarczy, budżet to skomplikowany dokument wymagający praktyki i dużego rozeznania w sprawach finansowych.

Przewodnicząca Rady Gminy
To co usłyszałam dla mnie jest przekonywujące. Na stanowisko skarbnika nie można przyjąć kogoś z marszu, to zbyt odpowiedzialna funkcja. Opracowywanie i wykonywanie budżetu wpływa bowiem na rozwój gminy i warunki życia mieszkańców. Moim zdaniem rozwaga i ostrożność wójta w tym przypadku jest uzasadniona. Osoba pełniąca funkcję skarbnika musi budzić zaufanie, profesjonalnie prowadzić budżet by wójt, radni i mieszkańcy mogli być spokojni o prawidłowe funkcjonowania gminy. Oczywiście nadszedł czas by pojawiła się osoba, która wszystkiego się nauczy i równie dobrze będzie zarządzać finansami.
Radny Włodzimierz Woźniak
Zgadzam się z wypowiedzią Pani przewodniczącej. W dalszym ciągu nie wiem czy jest przygotowywana osoba mogąca przejąć obowiązki Pani skarbnik.
Wójt Gminy
Jak wcześniej powiedziałem osoba przygotowywana do zastąpienia Pani Pruchnickiej przedwczoraj urodziła dziecko.
Przewodnicząca Rady Gminy
Niewątpliwie mamy na uwadze dobro gminy. Osobiście rozmawiałam z wójtem o pracownikach, którzy mogli by przejąć ważną funkcję skarbnika.
Radna Małgorzata Juchniewicz
Proponuję przejść do głosowania, ponieważ temat również szczegółowo był omówiony na posiedzeniu komisji.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 10 radnych, przeciw głosowało 2 radnych ( r. Woźniak, r. Żychlewicz ), 1 radny wstrzymał się od głosu ( r. Budzyńska ).

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XI/78/12 w sprawie powołania skarbnika Gminy Lubanie.

Do punktu 17
W ramach punktu interpelacje, zapytania i wolne wnioski głos zabrały następujące osoby;
Radny Ryszard Szczesny
Wracam do tematu apteki, czy coś się wyjaśniło?
Sołtys sołectwa Mikanowo A Pan Jan Dzioba
Planuje się przebudowę drogi powiatowej Mikanowo – Siutkówek, w związku z czym wymieniane będą rury linii wodociągowej na terenie Lubania. Należy zauważyć, iż wodociąg biegnie również Mikanowem. Po przebudowie drogi powiatowej modernizacja wodociągu w Mikanowie wymagałaby psucia nowego asfaltu. Czy nie da się wymienić rur na całej długości wodociągu?
Radny Włodzimierz Woźniak
W sprawie apteki należy dodać, iż mieszkańcy zmęczeni są jej nieudolną działalnością. Składam wniosek formalny i proszę o przegłosowanie by ogłoszono konkurs na wynajem apteki. Wniosek ten uzasadniam faktem, iż obecni najemcy nie wywiązują się z zawartej umowy i nie ma pewności czy sytuacja ulegnie poprawie. Dla poparcia wniosku należy powołać się na niedogodności związane z koniecznością kilkakrotnego odwiedzania apteki w celu zakupu i odbioru leków. Staje się to coraz bardziej męczące dla mieszkańców. Moim zdaniem czas coś z tym zrobić.
Wójt Gminy
W pierwszej kolejności wypowiem się na temat przebudowy drogi powiatowej Mikanowo – Siutkówek. Cała inwestycja, w tym wymiana rur linii wodociągowej ma wskazanym odcinku, sporo nas będzie kosztować. Zastanowimy się co z tym zrobić.
W sprawie apteki zapewniam, że zgodnie z ustaleniami z dniem 31 grudnia 2011 r. została wypowiedziana umowa dzierżawy lokalu apteki przy zachowaniu trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Na dzień 31 marca lokal ma być przygotowany do przekazania. Na koniec lutego zostanie ogłoszony przetarg na dzierżawę pomieszczeń aptecznych. Jaki będzie tego efekt trudno przewidzieć.
Przypominam wszystkim, iż obowiązują nas zasady wydzierżawiania lokali zgodnie z którymi postępujemy. Tak też było w tym przypadku. Przetarg może zostać ogłoszony po wypowiedzeniu umowy dzierżawy dotychczasowym dzierżawcom.

Za wnioskiem formalnym złożonym przez radnego Włodzimierza Woźniaka głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Wójt Gminy
Na zakończenie dodam, iż wkrótce zostaną rozniesione nakazy podatkowe wraz z deklaracjami na podatek mieszkaniowy. Pierwsza rata podatku od mieszkań zostanie naliczona za 70 m2 powierzchni użytkowej. Na podstawie danych zawartych w deklaracjach wysokość podatku od mieszkań zostanie właściwie uregulowana w drodze przypisów lub odpisów.

Innych interpelacji, zapytań i wniosków nie zgłoszono.

Do punktu 18
Przewodnicząca rady gminy Pani Jadwiga Kurant stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany w związku z czym dokonała zamknięcia XI sesji Rady Gminy Lubanie. Podziękowała serdecznie wszystkim za przybycie i udział w obradach.
Sesja odbyła się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu i trwała od godz. 1100 do godz.1350.

Na tym protokół zakończono.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant

Protokołowała
Inspektor ds. obsługi rady gminy
mgr Aleksandra Kuligowska
Opublikował: Jerzy Chudzyński
Publikacja dnia: 20.02.2012
Podpisał: Jerzy Chudzyński
Dokument z dnia: 16.01.2012
Dokument oglądany razy: 2 392
@ws1.kpsi.pl