RSS
A A A
SmodBIP

Protokoły z sesji Rady Gminy w roku 2010


Protokół Nr I/10
z sesji Rady Gminy Lubanie
odbytej w dniu 1 grudnia 2010 roku

Odegrano hymn „ Jeszcze Polska nie zginęła”
Otwarcia obrad dokonała Pani Jadwiga Kurant – Radny Senior witając radnych oraz gości:
Wójta Gminy Pana Sławomira Piernikowskiego,
Kierownika Referatu Inwestycyjno-Gospodarczego Panią Janinę Mierzwicką,
Sekretarza Gminy Panią Irenę Mroczkowską,
Księdza Seniora Eugeniusza Lewandowskiego,
Prezesa Koła Emerytów i Rencistów Panią Krystynę Piernikowską,
Przewodniczącego Rady Gminy w latach 2009 – 2010 Pana Pawła Pilaka,
Przewodniczącego Rady Gminy w latach 2005 – 2009 Pana Bogumiła Kuranta,
Dyrektorów szkół podstawowych,
Kierowników jednostek organizacyjnych,
Sołtysów oraz wszystkich mieszkańców przybyłych na sesję.
Przewodnicząca obrad stwierdziła, że na stan 15 radnych w sesji bierze udział 15 radnych, co stanowi wymagane quorum do prowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał.
Głos zabrała Pani Stanisława Szczęsna, Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Lubaniu w wyborach przeprowadzonych dnia 21 listopada 2010 r.
Po odczytaniu treści zaświadczenia stwierdzającego wybór radnego, Pani Stanisława Szczęsna wręczyła je zainteresowanym.
W następnej kolejności Przewodnicząca obrad Pani Jadwiga Kurant poinformowała obecnych, iż w wyborach, które odbyły się dnia 21 listopada 2010 r. Wójtem Gminy Lubanie został wybrany ponownie Pan Sławomir Piernikowski, uzyskując 1426 głosów. Przewodnicząca obrad wyjaśniła ponadto, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami zaprzysiężenie Wójta odbędzie się na sesji zwołanej w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Polskim Komunikatu Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r.
Uwzględniając powyższe, sesję na której nastąpi zaprzysiężenia Wójta Gminy zaplanowano na dzień 6 grudnia 2010 r.

Do punktu 3
Przewodnicząca obrad Pani Jadwiga Kurant przystąpił do omówienia ceremonii ślubowania radnych.
Przewodnicząca obrad Pani Jadwiga Kurant
Złożenie ślubowania przez radnych jest warunkiem nabycia przez nich praw do wykonywania mandatu.
Ślubowanie odbędzie się w ten sposób, że po odczytaniu przeze mnie roty ślubowania, radny wyczytany z listy wypowie słowo ślubuję. Informuję, że każdy z radnych może dodatkowo wypowiedzieć zwrot „ Tak mi dopomóż Bóg”. O odczytanie listy radnych proszę radnego najmłodszego wiekiem czyli Pana Tomasza Wyborskiego.
Pozwolą Państwo, że jako pierwsza złożę ślubowanie. Proszę wszystkich o powstanie.
Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców.
Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.
Teraz proszę radnych, których nazwiska wyczyta Pan Tomasz Wyborski o złożenie ślubowania.
Pozostali radni złożyli ślubowanie w następującej kolejności;
1.Krzysztof Błaszczak
2.Barbara Budzyńska
3.Wojciech Chrząszcz
4.Dorota Ciesielska
5.Małgorzata Juchniewicz
6.Władysław Makowski
7.Andrzej Ulczycki
8.Ryszard Szczesny
9.Renata Szopa
10.Irena Troszyńska
11.Włodzimierz Woźniak
12.Tomasz Wyborski
13.Izabela Zakrzewska
14.Edward Żychlewicz

Do punktu 4
Porządek obrad inauguracyjnej sesji Rady Gminy Lubanie przedstawiał się następująco:
1.Otwarcie sesji.
2.Stwierdzenie quorum.
3.Złożenie ślubowania przez radnych.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Lubanie:
a)przyjęcie Regulaminu wyboru Przewodniczącego Rady Gminy,
b)zgłoszenie kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy,
c)powołanie Komisji Skrutacyjnej,
d)przeprowadzenie głosowania,
e)podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
2.Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy Lubanie;
a)przyjęcie Regulaminu wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy,
b)zgłoszenie kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady Gminy,
c)powołanie Komisji Skrutacyjnej,
d)przeprowadzenie głosowania,
e)podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
3.Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji Rady Gminy i ustalenia przedmiotu ich działania.
4.Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
5.Zakończenie obrad.
Za przyjęciem przedstawionego porządku obrad głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.
Przewodnicząca obrad stwierdziła na podstawie wyników głosowania, że porządek obrad I sesji Rady Gminy Lubanie został przyjęty.
Do punktu 5
W ramach pierwszego punktu procedury Przewodnicząca obrad Pani Jadwiga Kurant zaproponowała następujący regulamin wyboru Przewodniczącego Rady Gminy:
1.Głosowanie jest tajne, radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady Gminy z nieograniczonej liczby kandydatów.
2.Za głosy ważne uznaje się te, które są oddane na kartkach z pozostawionym nie więcej niż jednym nie skreślonym nazwiskiem, a wybrany zostaje ten kandydat, który uzyska bezwzględną większość głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady.
3.W celu przeprowadzenia wyborów Rada Gminy powołuje trzyosobową Komisję Skrutacyjną, która przygotuje karty do głosowania, przeprowadzi wybory i ustali wyniki głosowania.
4.Karty do głosowania przygotuje Komisja Skrutacyjna, umieszczając na nich nazwiska i imiona w kolejności alfabetycznej i opatrując je pieczęcią Rady Gminy.
5.Dla zebrania głosów Komisja posługuje się urną.
6.Z przeprowadzonego głosowania Komisja sporządzi protokół, który powinien zawierać:
a)skład Komisji Skrutacyjnej,
b)nazwiska i imiona kandydatów,
c)podanie liczby:
oddanych głosów,
głosów nieważnych,
głosów ważnie oddanych.
7.Protokół Komisji Skrutacyjnej podpisany przez wszystkich jej członków odczytuje przewodniczący Komisji
Uwag do zaproponowanego regulaminu nie zgłoszono.
Za przyjęciem regulaminu wyboru Przewodniczącego Rady Gminy głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.
Przewodnicząca obrad poprosiła o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Rady Gminy.
Radny Andrzej Ulczycki
Na stanowisko Przewodniczącego Rady Gminy zgłaszam kandydaturę Pani Jadwigi Kurant. Pani Jadwiga Kurant mieszka w tej gminie od urodzenia, tu uczyła nasze dzieci, tu realizowała się zawodowo. Dała się poznać jako osoba oddana naszemu społeczeństwu, w związku z tym zgłaszam jej kandydaturę na stanowisko Przewodniczącego Rady Gminy tej kadencji.
Radna Jadwiga Kurant wyraziła zgodę na kandydowanie.
Radny Włodzimierz Woźniak
Zgłaszam kandydaturę Pani Izabeli Zakrzewskiej, która jest osobą młodą i aktywną. Na pewno sprosta zadaniom stawianym przed Przewodniczącym Rady Gminy.
Radna Izabela Zakrzewska wyraziła zgodę na kandydowanie.

Wobec braku innych zgłoszeń Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy.
Za zamknięciem listy kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.
W następnej kolejności Przewodnicząca obrad poprosiła o zgłaszanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej.
Do pracy w Komisji Skrutacyjnej zgłoszono:
Radnego Wojciecha Chrząszcza – zgłoszony przez radną Dorotę Ciesielską,
Radną Małgorzatę Juchniewicz- zgłoszona przez radną Renatę Szopę,
Radnego Włodzimierza Woźniaka-zgłoszony przez radnego Edwarda Żychlewicza.
Radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej.
Wobec braku innych zgłoszeń Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów do pracy w Komisji Skrutacyjnej.
Za zamknięciem listy kandydatów głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.
Przewodnicząca obrad przeprowadziła głosowanie w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w następującym składzie:
Radny Wojciech Chrząszcz
Radna Małgorzata Juchniewicz
Radny Włodzimierz Woźniak.
Za powołaniem Komisji Skrutacyjnej w przedstawionym składzie głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.
Przewodnicząca obrad ogłosiła przerwę w obradach celem przygotowania przez Komisję Skrutacyjną wyborów.
Sesję opuściła radna Irena Troszyńska, na sali znajduje się 14 radnych.
Po wznowieniu obrad Komisja Skrutacyjna w składzie:
Radna Małgorzata Juchniewicz – Przewodnicząca Komisji
Radny Wojciech Chrząszcz – Członek Komisji,
Radny Włodzimierz Woźniak – Członek Komisji
przeprowadziła głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Lubanie.
Wyniki głosowania ogłosiła Przewodnicząca Komisji Radna Małgorzata Juchniewicz ( protokół Komisji Skrutacyjnej w załączeniu ).
Na sesję przybyła radna Irena Troszyńska, na sali znajduje się 15 radnych.

Przewodnicząca obrad przedstawiła projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Lubanie.
Uwag do projektu nie zgłoszono.
Za podjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.
Przewodnicząca obrad stwierdziła na podstawie wyników głosowania, że Rada Gminy podjęła uchwałę Nr I/1/10 w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Lubanie.
Przewodnicząca Rady Gminy
Serdecznie dziękuję swoim wyborcom za oddanie na mnie głosu i umożliwienie mi pełnienia funkcji radnej. Dziękuję koleżankom i kolegom radnym za obdarzenie mnie zaufaniem i powierzenie mi tak odpowiedzialnego stanowiska Przewodniczącego Rady Gminy. Pozwolę sobie przytoczyć pewien cytat „Mierz siły na zamiary, nie zamiary na siły”. Mam nadzieję, że słowa te będą przyświecać nam podczas pracy w tej kadencji.
Przewodnicząca Rady Gminy otrzymała kwiaty i gratulacje od Wójta Gminy, radnych oraz sołtysów.
Do punktu 6
W ramach pierwszego punktu procedury Przewodnicząca Rady Pani Jadwiga Kurant zaproponowała następujący regulamin wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy:
7.Głosowanie jest tajne, radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady Gminy z nieograniczonej liczby kandydatów.
8.Za głosy ważne uznaje się te, które są oddane na kartkach z pozostawionym nie więcej niż dwoma nie skreślonymi nazwiskami, a wybrany zostaje ten kandydat, który uzyska bezwzględną większość głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady.
9.W celu przeprowadzenia wyborów Rada Gminy powołuje trzyosobową Komisję Skrutacyjną, która przygotuje karty do głosowania, przeprowadzi wybory i ustali wyniki głosowania.
10.Karty do głosowania przygotuje Komisja Skrutacyjna, umieszczając na nich nazwiska i imiona w kolejności alfabetycznej i opatrując je pieczęcią Rady Gminy.
11.Dla zebrania głosów Komisja posługuje się urną.
12.Z przeprowadzonego głosowania Komisja sporządzi protokół, który powinien zawierać:
a)skład Komisji Skrutacyjnej,
b)nazwiska i imiona kandydatów,
c)podanie liczby:
oddanych głosów,
głosów nieważnych,
głosów ważnie oddanych.
7.Protokół Komisji Skrutacyjnej podpisany przez wszystkich jej członków odczytuje przewodniczący Komisji
Uwag do zaproponowanego regulaminu nie zgłoszono.
Za przyjęciem regulaminu wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.
Przewodnicząca Rady poprosiła o zgłaszanie kandydatur na Wiceprzewodniczących Rady Gminy.
Radny Ryszard Szczesny
Zgłaszam kandydaturę radnego Andrzeja Ulczyckiego, który pełnił już funkcję Wiceprzewodniczącego w kadencji 2006- 2010. Ponadto radny Andrzej Ulczycki uzyskał mandat już po raz szósty co świadczy o zaufaniu jakim darzą go wyborcy. Powierzenie mu funkcji Wiceprzewodniczącego byłoby jak najbardziej trafne.
Radny Andrzej Ulczycki wyraził zgodę na kandydowanie.
Radny Władysław Makowski
Zgłaszam kandydaturę radnego Ryszarda Szczesnego. Po raz kolejny został wybrany radnym. W minionej kadencji odznaczał się konsekwencją w działaniu co dobrze pozwoli mu pełnić funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
Radny Ryszard Szczesny wyraził zgodę na kandydowanie.
Wobec braku innych zgłoszeń Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady Gminy.
Za zamknięciem listy kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady Gminy głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.
W następnej kolejności Przewodnicząca obrad zaproponowała pozostawienie niezmienionego składu Komisji Skrutacyjnej.
Radni Wojciech Chrząszcz, Małgorzata Juchniewicz oraz Włodzimierz Woźniak wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej.
Wobec braku innych zgłoszeń Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów do pracy w Komisji Skrutacyjnej.

Za zamknięciem listy kandydatów głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.
Przewodnicząca Rady Gminy przeprowadziła głosowanie w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy w następującym składzie:
Radny Wojciech Chrząszcz
Radna Małgorzata Juchniewicz
Radny Włodzimierz Woźniak.
Za powołaniem Komisji Skrutacyjnej w przedstawionym składzie głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.
Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła przerwę w obradach celem przygotowania przez Komisję Skrutacyjną wyborów.
Po wznowieniu obrad Komisja Skrutacyjna w składzie:
Radna Małgorzata Juchniewicz – Przewodnicząca Komisji
Radny Wojciech Chrząszcz – Członek Komisji,
Radny Włodzimierz Woźniak – Członek Komisji
przeprowadziła głosowanie w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Lubanie.
Wyniki głosowania ogłosiła Przewodnicząca Komisji Radna Małgorzata Juchniewicz ( protokół Komisji Skrutacyjnej w załączeniu ).
Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Lubanie.
Uwag do projektu nie zgłoszono.
Za podjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła na postawie wyników głosowania, że Rada Gminy podjęła uchwałę Nr I/2/10 w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Lubanie.
Do punktu 7
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, iż skład osobowy Komisji Rewizyjnej liczy cztery osoby, następnie zgłosiła następujące kandydatury: Radny Wojciech Chrząszcz, Radna Dorota Ciesielska, Radna Renata Szopa.
Radni wyrazili zgodę na kandydowanie.
Radny Włodzimierz Woźniak zgłosił kandydaturę radnego Krzysztofa Błaszczaka.
Radny wyraził zgodę na pracę w Komisji.
Za następującym składem Komisji Rewizyjnej:
Radny Wojciech Chrząszcz
Radna Dorota Ciesielska
Radna Renata Szopa
Radny Krzysztof Błaszczak
głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.
Przewodnicząca Rady Gminy zgłosiła kandydaturę radnego Wojciecha Chrząszcza na stanowisko Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Radny wyraził zgodę na pełnienie funkcji Przewodniczącego.
Innych kandydatur nie zgłoszono.
Za kandydaturą Wojciecha Chrząszcza głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych nie było, 3 radnych wstrzymało się od głosu.
Przewodnicząca Rady Gminy zgłosiła następujące kandydatury do składu Komisji Budżetu i Finansów:
Radna Dorota Ciesielska, Rady Ryszard Szczesny, Radny Tomasz Wyborski oraz Radny Wojciech Chrząszcz.
Radni wyrazili zgodę na kandydowanie.
Radna Izabela Zakrzewska zgłosiła kandydaturę radnego Włodzimierza Woźniaka.
Radny Krzysztof Błaszczak zgłosił kandydaturę radnego Edwarda Żychlewicza.
Radni wyrazili zgodę na kandydowanie.
Innych kandydatur nie zgłoszono.
Za następującym składem Komisji Budżetu i Finansów:
Radna Dorota Ciesielska,
Radny Ryszard Szczesny,
Radny Tomasz Wyborski,
Radny Wojciech Chrząszcz,
Radny Włodzimierz Woźniak,
Radny Edward Żychlewicz
głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.
Przewodnicząca Rady Gminy zgłosiła kandydaturę radnej Doroty Ciesielskiej na stanowisko Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.
Radna wyraziła zgodę na pełnienie funkcji Przewodniczącej.
Radny Krzysztof Błaszczak zgłosił kandydaturę radnego Włodzimierza Woźniaka.
Radny wyraził zgodę na pełnienie funkcji Przewodniczącego.
Innych kandydatur nie zgłoszono.
Za kandydaturą radnej Doroty Ciesielskiej głosowało 9 radnych, 2 radnych było przeciwnych, 4 radnych wstrzymało się od głosu.
Za kandydaturą radnego Włodzimierza Woźniaka głosowało 6 radnych, 4 radnych było przeciwnych, 5 radnych wstrzymało się od głosu.
Przewodnicząca Rady Gminy zgłosiła następujące kandydatury do składu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu:
Radna Małgorzata Juchniewicz, Radny Andrzej Ulczycki, Radna Renata Szopa.
Radni wyrazili zgodę na kandydowanie.
Radny Krzysztof Błaszczak zgłosił kandydaturę radnej Izabeli Zakrzewskiej
Radny Włodzimierz Woźniak zgłosił kandydaturę radnej Ireny Troszyńskiej.
Radny Krzysztof Błaszczak zgłosił kandydaturę Włodzimierza Woźniaka.
Radni wyrazili zgodę na kandydowanie.
Innych kandydatur nie zgłoszono.
Za następującym składem Komisji Oświaty, Kultury i Sportu:
Radna Małgorzata Juchniewicz,
Radny Andrzej Ulczycki,
Radna Renata Szopa,
Radna Izabela Zakrzewska,
Rada Irena Troszyńska,
Radny Włodzimierz Woźniak
głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.
Przewodnicząca Rady Gminy zgłosiła kandydaturę radnej Małgorzaty Juchniewicz na stanowisko Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.
Radna wyraziła zgodę na pełnienie funkcji Przewodniczącej.
Innych kandydatur nie zgłoszono.
Przewodnicząca Rady Gminy zgłosiła następujące kandydatury do składu Komisji Rolnictwa, Gospodarowania Mieniem Komunalnym i Inwestycji:
Radny Andrzej Ulczycki, Radny Władysław Makowski, Radny Tomasz Wyborski.
Radni wyrazili zgodę na kandydowanie.
Radny Włodzimierz Woźniak zgłosił kandydaturę radnego Edwarda Żychlewicza.
Radny Krzysztof Błaszczak zgłosił kandydaturę radnej Barbary Budzyńskiej.
Radna Izabela Zakrzewska zgłosiła kandydaturę radnej Ireny Troszyńskiej.
Radni wyrazili zgodę na kandydowanie.
Innych kandydatur nie zgłoszono.
Za następującym składem Komisji Rolnictwa, Gospodarowania Mieniem Komunalnym i Inwestycji:
Radny Andrzej Ulczycki,
Radny Władysław Makowski,
Radny Tomasz Wyborski,
Radny Edward Żychlewicz,
Radna Barbara Budzyńska
Radna Irena Troszyńska
głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.
Przewodnicząca Rady Gminy zgłosiła kandydaturę radnego Andrzej Ulczyckiego na stanowisko Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Gospodarowania Mieniem Komunalnym i Inwestycji.
Radny wyraził zgodę na pełnienie funkcji Przewodniczącego.
Innych kandydatur nie zgłoszono.
Za kandydaturą radnego Andrzeja Ulczyckiego głosowało 10 radnych, głosów przeciwnych nie było, 5 radnych wstrzymało się od głosu.
Przewodnicząca Rady Gminy zgłosiła następujące kandydatury do składu Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego;
Rady Ryszard Szczesny, Radny Władysław Makowski, Radna Małgorzata Juchniewicz.
Radni wyrazili zgodę na kandydowanie.
Radny Włodzimierz Woźniak zgłosił kandydaturę radnej Barbary Budzyńskiej.
Radna Izabela Zakrzewska zgłosiła kandydaturę radnego Krzysztofa Błaszczaka.
Radny Krzysztof Błaszczak zgłosił kandydaturę radnej Izabeli Zakrzewskiej.
Radni wyrazili zgodę na kandydowanie.
Innych kandydatur nie zgłoszono.
Za następującym składem Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego:
Radny Ryszard Szczesny,
Radny Władysław Makowski,
Radna Małgorzata Juchniewicz,
Radny Krzysztof Błaszczak,
Radna Izabela Zakrzewska.
Radna Barbara Budzyńska
Głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.
Przewodnicząca Rady Gminy zgłosiła kandydaturę radnego Ryszarda Szczesnego na stanowisko Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego.
Radny wyraził zgodę na pełnienie funkcji Przewodniczącego.
Innych kandydatur nie zgłoszono.
Za kandydaturą radnego Ryszarda Szczesnego głosowało 9 radnych, głosów przeciwnych nie było, 6 radnych wstrzymało się od głosu.
Na tym ustalanie składów osobowych komisji zakończono.
Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie powołania komisji Rady Gminy i ustalenia przedmiotu ich działania.
Radny Krzysztof Błaszczak
Dlaczego projekt uchwały pomija zakres działania komisji Rewizyjnej?
Wójt Gminy
Komisja Rewizyjna to organ kontrolny, którego zakres działania określa ustawa o samorządzie gminnym.
Innych uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.
Na podstawie wyników głosowania Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr I/3/10 w sprawie powołania komisji Rady Gminy i ustalenia przedmiotu ich działania.
Do punktu 8
W ramach punktu interpelacje, zapytania i wolne wnioski głos zabrały następujące osoby;
Ksiądz Proboszcz Marian Jaros
Gratuluję wybranym radnym uzyskania mandatów i cieszę się, że obdarzono was zaufaniem. Gratuluje również Wójtowi Gminy ponownego zwycięstwa w wyborach. Praca społeczna daje dużo satysfakcji, o czym mam nadzieję się przekonacie. Jednocześnie miejcie świadomość, iż jest ona również narażona na krytykę, na którą musicie być odporni. Niech ewentualna krytyka stanie się motorem waszego działania.
Gratuluję wyboru Przewodniczącej Rady Gminy i życzę by działalność organu reprezentującego interesy mieszkańców prowadzona była w ramach wzajemnej współpracy i zrozumienia co zapewne pozwoli osiągnąć wymierne efekty.
Pan Paweł Pilak
Na te cztery lata kadencji życzę Przewodniczącej możliwie najlepszych wyników w kierowaniu radą gminy. Radnym życzę satysfakcji płynącej ze sprawowania mandatu. Bycie radnym to zajęcie zaszczytne ale i zobowiązujące.
Wójt Gminy
Myślę, iż dość było już dziś życzeń. Czas przystąpić do pracy. Jak widać za oknem zima nas nie oszczędza. Właśnie w tym temacie mieliśmy spotkanie, o którego szczegółach powie Pani Kierownik Janina Mierzwicka.
Pani Janina Mierzwicka Kierownik Referatu Inwestycyjno-Gospodarczego
W tym roku odśnieżanie gminy będzie prowadzone w podziale na 4 części.
Teren Bodzi, Ustronia, Sarnówki, Kałęczynka i Kaźmierzewa odśnieżać będzie Pan Tomasz Mularczyk. Telefon do niego 692918793.
Teren Mikanowa A, Mikanowa B, Dąbrówki w kierunku Azotów, Gąbinka, Krzyżówek odśnieżać będzie Pan Michał Skowroński. Telefon do niego 506205445.
Teren Mikorzyna, Włoszycy, Siutkówka, Probostwa Górnego, Probostwa Dolnego – osiedle i Barcikowa odśnieżać będzie Pan Piotr Chaberski. Telefon do niego 600937491.
Teren Tadzina, Zosina, Przywieczerzyna, Zapomnianowa, Janowice oraz Przywieczerzynka odśnieżać będzie Pan Roland Ćwikliński. Telefon do niego 507162026.
Jakiekolwiek uwagi, czy problemy z przejezdnością dróg należy zgłaszać do tych ludzi.
Radny Andrzej Ulczycki
Czy przy podziale gminy na te części brano pod uwagę liczbę kilometrów?
Pani Janina Mierzwicka Kierownik Referatu Inwestycyjno-Gospodarczego
Kilometry podzieliliśmy w miarę równo, na tyle na ile było to możliwe. Osoby odśnieżające wynagradzane będą godzinowo. Każdy sołtys będzie podpisywał kierowcy kartę drogową. Zastrzegliśmy tym Panom, iż nie ma żadnego odśnieżania dróg dojazdowych. Informuję ponadto, iż odśnieżanie będzie następowało dopiero po zaprzestaniu opadów i zawieruch.
Pan Henryk Góralski sołtys sołectwa Probostwo Dolne
Co robić kiedy wjazd u kogoś jest zasypany a karetka tam musi dojechać?
Pani Janina Mierzwicka Kierownik Referatu Inwestycyjno-Gospodarczego
Wszystkim wjazdów nie będziemy odśnieżać. Jednakże dla osób chorych czy niepełnosprawnych zrobimy wyjątek.
Radny Włodzimierz Woźniak
Na Probostwie Górnym mieszkają Państwo Walczakowie, do których dojazd z drogi głównej wynosi około 400 metrów. Mieszka tam osoba niepełnosprawna. Ponadto Pani Walczak prowadzi działalność ubezpieczeniową, z której korzysta bardzo wielu mieszkańców. Prosiłbym o odśnieżanie i tej drogi pomimo, iż jest to droga dojazdowa.
Wójt Gminy
W pierwszej kolejności odśnieżamy drogi powiatowe oraz drogi, którymi dowożone są dzieci do szkoły. Droga dojazdowa do Państwa Walczaków była odśnieżana.
Pani Maria Wójcik
Chodnik na odcinku od Pana Chrząszcza do Pani Podlaskiej jest zasypany. Kto powinien go odśnieżyć, skoro tam nie ma posesji?
Pani Janina Mierzwicka Kierownik Referatu Inwestycyjno-Gospodarczego
Odśnieżanie chodników należy do właścicieli posesji do niego przylegającej.
Chciałabym również poinformować Państwa, iż otrzymaliśmy odpowiedź w sprawie dokończenia realizacji zadania Zbrachlin I. Powiatowy Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku zapewnił, iż zadanie to jest ujęte do realizacji na lata 2007 – 2015. Na zadanie to zamierza się pozyskać środki zewnętrzne. Jednakże nie mam możliwości bliższego określenia terminu jego realizacji.
Ważna informacja dotyczy również przydomowych oczyszczalni ścieków. Otóż z dniem 1 stycznia 2011 roku pojawia się możliwość dofinansowania osobom fizycznym ich budowy.
Radna Izabela Zakrzewska
Nie wszystkich stać na opony zimowe dlatego proszę o posypanie piaskiem miejsc przed przejazdami kolejowymi. Ponadto przydałoby się również wysypanie piaskiem skrzyżowania przy lesie koło kóz Pani Juchniewicz.
Wójt Gminy
Gmina została podzielona na cztery części aby szybciej odśnieżać. Jednakże proszę nie naciskać ludzi by odśnieżali póki nie ustaną opady śniegu. Odśnieżanie dodatkowo będziemy wspierali swoim sprzętem. Jeśli zajdzie taka konieczność skorzystamy z usług lokalnych przedsiębiorców, którzy również posiadają odpowiedni sprzęt.
Radny Ryszard Szczesny
Dziękuję Komisji Rolnictwa i Radzie Gminy za zajęcie się tematem melioracji. Moim zdaniem trzeba temat drążyć dalej. Zainteresować się możliwością dofinansowania inwestycji a nawet zaprosić do nas Pana Marszałka celem wyjaśnienia problemów związanych z melioracją.
Radna Małgorzata Juchniewicz
Moja interpelacja dotyczy przejazdu kolejowego w Mikanowie B. Niestety płyty ponownie się wybiły i utrudniają przedostanie się przez przejazd. Moim zdaniem należy wystąpić do PKP z wnioskiem o remont niniejszego przejazdu.
Wójt Gminy
Melioracja nie jest zadaniem gminy a Marszałka Województwa. Z problemem tym walczymy już siedem lat.
Z kolei remontu przejazdu kolejowego nie możemy zrobić sami. Jednakże wystąpimy do PKP ze stosownym wnioskiem na piśmie.
Jeszcze jedna przykra informacja. Mianowicie istnieją obawy likwidacji posterunku policji. Likwidacją posterunków dotyczyć ma całego powiatu. Komenda zakłada bowiem, iż na terenie powiatu zostaną tylko dwa posterunki. Wspólnie z innymi samorządami atakowaliśmy w tej sprawie komendanta. Konsultacje z samorządami na temat zakładanej reorganizacji prawdopodobnie odbędzie się na początku nowego roku. Zapewniam, iż będziemy zabiegać by nie doszło do realizacji planów komendy.
Radna Renata Szopa
W związku z budową autostrady poruszanie się po lokalnych drogach staje się bardzo niebezpieczne, z uwagi na ruch ciężkiego sprzętu. Ponadto stan dróg staje się coraz gorszy.
Radny Andrzej Ulczycki
Zgadzam się z radną Szopą stan dróg lokalnych wiele traci na budowie autostrady.
Wójt Gminy
Temat autostrady spędza nam sen z oczu. Taka a nie inna jazda ciężkiego sprzętu zależy od ich kierowców. Pomimo zawartego porozumienia nie możemy liczyć na dobry stan dróg w czasie trwania budowy autostrady. Podpisanie porozumienia nastąpi prawdopodobnie 8 grudnia. Dla nas najważniejsze by po zakończeniu budowy autostrady drogi zostały oddane w stanie nie gorszym niż przed rozpoczęciem inwestycji.
Dodam jeszcze, iż sprawa przejazdu nad autostradą Janowice – Zosin została już zawalona w roku 1998. Niestety ktoś zapomniał, że szkoła w Przywieczerzynie w rzeczywistości położona jest w miejscowości Zosin. Będziemy walczyć by przejazd zaprojektowany w Przywieczerzynie przenieść do Zosina.
Radna Renata Szopa
W międzyczasie wymienione drogi powinny być poprawiane.
Innych interpelacji, zapytań i wniosków nie zgłoszono.
Do punktu 9
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jadwiga Kurant stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany w związku z czym dokonała zamknięcia I sesji Rady Gminy Lubanie. Podziękowała serdecznie wszystkim za przybycie i udział w obradach.
Sesja odbyła się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu i trwała od godz. 1100 do godz.1330.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy
Jadwiga Kurant

Protokołowała
Inspektor ds. obsługi rady gminy
mgr Aleksandra Kuligowska


Protokół Nr II/10
z sesji Rady Gminy Lubanie
odbytej w dniu 6 grudnia 2010 roku

Odegrano hymn „ Jeszcze Polska nie zginęła”
Otwarcia obrad dokonała Pani Jadwiga Kurant – Przewodnicząca Rady Gminy witając radnych oraz gości:
Wójta Gminy Pana Sławomira Piernikowskiego,
Kierownika Referatu Inwestycyjno-Gospodarczego Panią Janinę Mierzwicką,
Sekretarza Gminy Panią Irenę Mroczkowską,
Skarbnika Gminy Panią Grażynę Pruchnicką,
Dyrektorów szkół podstawowych,
Kierowników jednostek organizacyjnych,
Sołtysów oraz wszystkich mieszkańców przybyłych na sesję.
Przewodnicząca obrad stwierdziła, że na stan 15 radnych w sesji bierze udział 13 radnych, co stanowi wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła wszystkich obecnych na sesji o powstanie, zaś Wójta Gminy o wypowiedzenie roty ślubowania.
Wójt Gminy Pan Sławomir Piernikowski złożył ślubowanie następującej treści:
Obejmując urząd Wójta Gminy Lubanie, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy.
Tak mi dopomóż Bóg.

Wójt Gminy odebrał kwiaty i gratulacje od Przewodniczącej Rady Gminy, radnych, sołtysów, dyrektorów szkół oraz kierowników jednostek organizacyjnych
Na sesję przybyła Pani Małgorzata Juchniewicz, na sali znajduje się 14 radnych.
Wójt Gminy
Dziękuję wszystkim za życzenia i gratulacje. Zapewniam, iż dołożę wszelkich starań by kadencja 2010-2014 przebiegała pod hasłem dalszej rozbudowy i rozwoju gminy. Mam nadzieję, że będzie to możliwe dzięki właściwej współpracy radnych, sołtysów, pracowników urzędu i innych osób uczestniczących w poszczególnych przedsięwzięciach.
Najważniejsze zadania jakie mamy do wykonania to rozbudowa sieci kanalizacyjnej, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, remonty i budowy dróg oraz budowa krytej pływalni.
Jeszcze raz życzę sobie i Państwu udanej współpracy.
Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła wszystkich o powstanie i uczczenie minutą ciszy pamięci Pana Mirosława Świderka – pracownika Urzędu Gminy.
Porządek obrad II sesji Rady Gminy Lubanie przedstawiał się następująco:
1.Otwarcie sesji.
2.Stwierdzenie quorum.
3.Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Gminy.
6.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.
7.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Lubanie.
8.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diety dla radnych Rady Gminy Lubanie.
9.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diety dla sołtysów.
10.Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
11.Zakończenie obrad.
Uwag do przedstawionego porządku obrad nie zgłoszono.
Za przyjęciem przedstawionego porządku obrad głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.
Na podstawie wyników głosowania Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że porządek obrad II sesji Rady Gminy Lubanie został przyjęty.
Do punktu 5
Uwag do protokołu Nr I/10 z sesji Rady Gminy Lubanie z dnia 1 grudnia 2010 r. nie zgłoszono.
Za przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych , głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.
Na podstawie wyników głosowania Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że protokół z I sesji Rady Gminy został przyjęty bez poprawek
Do punktu 6
Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.
Radny Edward Żychlewicz
Proponuję by następnym razem odczytać protokół z posiedzenia Komisji, który ujmuje nasze wystąpienia w odnośnej sprawie. Pozwoli to uniknąć powielania wypowiedzi.
Innych uwag nie zgłoszono.
Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 10 radnych, 4 radnych było przeciwnych, głosów wstrzymujących się nie było.
Na podstawie wyników głosowania Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, iż została podjęta uchwała Nr II/4/10 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.
Do punktu 7
Przewodnicząca Rady Gminy dalsze prowadzenie sesji przekazała Wiceprzewodniczącemu Panu Andrzejowi Ulczyckiemu.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Lubanie.
Uwag do przedstawionego projektu nie zgłoszono.
Za podjęciem uchwały głosowało 8 radnych, 4 radnych było przeciwnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu.
Na podstawie wyników głosowania Wiceprzewodniczący Rady Gminy stwierdził, że została podjęta uchwała Nr II/5/10 w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Lubanie.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy przekazał prowadzenie sesji Przewodniczącej Rady Gminy.
Do punktu 8
Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia diety dla radnych Rady Gminy Lubanie.
Radny Edward Żychlewicz
Czy dieta liczona jako 15 % od minimalnego wynagrodzenia za pracę jest zależna od jego wysokości i będzie wzrastać wraz z nim?
Przewodnicząca Rady Gminy
Tak jeśli minimalne wynagrodzenie wzrośnie to i dieta będzie wyższa.
Radny Edward Żychlewicz
Proponuje przegłosować by dieta pozostała na poziomie 15 % aktualnego minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Sekretarz Gminy Pani Irena Mroczkowska
Minimalne wynagrodzenie za pracę od nowego roku będzie wynosić 1386 zł. W odniesieniu do aktualnej diety będzie to wzrost o 7,5 zł. Wracając do kwestii odczytywania protokołów na sesji to nie ma takiej możliwości ponieważ sesja musiałaby trwać kilka godzin. Protokoły zawsze są do wglądu.

Innych uwag nie zgłoszono.
Za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych, 3 radnych było przeciwnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.
Na podstawie wyników głosowania Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr II/6/10 w sprawie ustalenia diety dla radnych Rady Gminy Lubanie.
Do punktu 9
Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia diety dla sołtysów.
Uwag do przedstawionego projektu nie zgłoszono.
Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.
Na podstawie wyników głosowania Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr II/7/10 w sprawie ustalenia diety dla sołtysów.
Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła 10 minutową przerwę.
Do punktu 10
W ramach punktu interpelacje, zapytania i wolne wnioski głos zabrały następujące osoby;
Radny Andrzej Ulczycki
Proszę Panią Przewodnicząca i Pana Wójta by na sesję zapraszać radną powiatową.
Ponadto po raz kolejny przypominam o konieczności przeprowadzenia remontu drogi powiatowej Kaźmierzewo-Ustronie-Jaranowo. Jestem już szóstą kadencję radnym i nie przestanę walczyć o wskazaną drogę.
Radny Ryszard Szczesny
Moja interpelacja dotyczy konieczności oczyszczenia rowu macicznego na Siutkówku w kierunku Zbrachlina oraz rowu w kierunku Pana Walczaka.
Druga sprawa dotyczy przyłącza wodociągowego w Przywieczerzynie na posesji Pana Kłonowskiego. Proszę zająć się tymi sprawami.
Radna Irena Troszyńska
Skoro mowa o sieci wodociągowej to na moim terenie są działki gdzie nie ma przyłącza. Chodzi mi o Pana Nadskakulskiego i Panią Skrużewicz. Proszę pomóc tym ludziom.
Radna Renata Szopa
Proszę o uwzględnienie w budżecie drogi Zosin –Tadzin, która w związku z budową autostrady będą bardzo uczęszczana.
Radny Włodzimierz Woźniak
Interesują mnie plany w zakresie oświetlenia drogi Probostwo Dolne w kierunku Kucerza.
Radny Ryszard Szczesny
Ja również zwrócę uwagę na potrzebę oświetlenia ulic w Siutkówku. Ponadto mieszkańcy tego terenu są zainteresowani budową kanalizacji.
Radna Barbara Budzyńska
Zgłaszam wniosek o budową chodnika na odcinku od Pani Bednarek w Lubaniu w kierunku Pana Cypryjańskiego.
Radny Wojciech Chrząszcz
Moje zapytanie odnosi się do kontynuacji budowy chodnika w Gąbinku. Czy zamierza się realizować taką inwestycję?
Sołtys sołectwa Ustronie Pani Zofia Sołtysiak
Popieram radnego Ulczyckiego w sprawie drogi Kaźmierzewo-Ustronie. Ponadto na Ustroniu również przydałoby się oświetlenie.
Wójt Gminy
Zacznę od prośby o zapraszanie na sesję radnej powiatowej. Dziś niestety radna nie mogła być ale od następnej sesji będzie obecna.
Odnośnie drogi Kaźmierzewo-Ustronie-Jaranowo zapewniam, że będziemy monitować w jej sprawie w powiecie.
Odpowiadając radnemu Szczesnemu powiem, iż oczyszczenie rowów jest możliwe ale nie w tej chwili. Rowy będziemy czyścić w miarę posiadanych środków. Jeśli zaś chodzi o kanalizację na Siutkówku to trudno dziś o tym mówić. Wkrótce będą Państwo dyskutować nad planem kadencyjnym gdzie takie zadania będą ujmowane.
Sprawa oświetlenia Probostwo Dolne – Kucerz była już poruszana. Informacyjnie dodam, iż na dzień dzisiejszy koszty oświetlenia zajmują 350.000 zł w budżecie. Takie powiedzmy hurtowe oświetlenie spowoduje konieczność rezygnacji z innych inwestycji.
Jeśli chodzi o chodnik w Lubaniu w kierunku Państwa Cypryjańskich to jest on ujęty w planie przebudowy drogi powiatowej Mikanowo-Siutkówek. Kiedy będzie to wykonane trudno powiedzieć. Będą jeszcze rozmawiał ze starostą na ten temat.
Z kolei chodnik w Gąbinku pomimo, iż jest wzdłuż drogi powiatowej został wykonany przez nas. O pociągnięciu dalszego odcinka myślimy ale nie jest to do zrobienie na dzień dzisiejszy.
To tyle odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i pytania. Z uwagi na to, iż jest to ostatnia sesją przed świętami życzę Państwu i Państwa rodzinom zdrowych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia.
Przewodnicząca Rady Gminy
Dziś jest dzień Świętego Mikołaja i z tej okazji życzę by prezenty, które Państwo otrzymają wzbudziły w was zadowolenie. Obojętnie czy będzie to zadowolenie spowodowane uśmiechem bliskiej osoby czy podarowanym drobiazgiem.
Chcąc zachęcić mieszkańców gminy do udziału w sesjach proszę sołtysów o wywieszanie zawiadomień w tej sprawie na tablicy ogłoszeń.
Wójt Gminy
Przed każdą sesją nasz pracownik rozwiesza na tablicach ogłoszeń zawiadomienie o sesji.
Sołtys sołectwa Probostwo Dolne Pan Henryk Góralski
Myślę, że społeczeństwo po prostu uważa, że w samorządzie jest dobrze i to im wystarcza.
Innych interpelacji, zapytań i wniosków nie zgłoszono.
Do punktu 11
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jadwiga Kurant stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany w związku z czym dokonała zamknięcia II sesji Rady Gminy Lubanie. Podziękowała serdecznie wszystkim za przybycie i udział w obradach.
Sesja odbyła się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu i trwała od godz. 1100 do godz.1215.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy
Jadwiga Kurant

Protokołowała
Inspektor ds. obsługi rady gminy
mgr Aleksandra Kuligowska


 Protokół Nr III/10
z sesji Rady Gminy Lubanie
odbytej w dniu 29 grudnia 2010 roku
Odegrano hymn „ Jeszcze Polska nie zginęła”
Otwarcia obrad dokonała Pani Jadwiga Kurant – Przewodnicząca Rady Gminy witając radnych oraz gości:
Wójta Gminy Pana Sławomira Piernikowskiego,
Kierownika Referatu Inwestycyjno-Gospodarczego Panią Janinę Mierzwicką,
Sekretarza Gminy Panią Irenę Mroczkowską,
Skarbnika Gminy Panią Grażynę Pruchnicką,
Radną Rady Powiatu Panią Jadwigę Molendę,
Prezesa Koła Emerytów i Rencistów Panią Krystynę Piernikowską,
Kierownika Posterunku Policji w Lubaniu Pana Mariusza Szulca,
Dyrektorów szkół podstawowych,
Kierowników jednostek organizacyjnych,
Sołtysów oraz wszystkich mieszkańców przybyłych na sesję.
Przewodnicząca obrad stwierdziła, że na stan 15 radnych w sesji bierze udział 14 radnych, co stanowi wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Drużynowa Anna Szubska przekazała wraz z harcerzami na ręce Wójta Gminy, Przewodniczącej Rady Gminy oraz Prezesa Koła Emerytów i Rencistów Betlejemskie Światełko Pokoju ( wystąpienie w załączeniu ).
Wójt Gminy
Dziękuję za to Światełko Pokoju, które będzie świecić i prowadzić nas w pracy dla dobra naszej małej ojczyzny.
Przewodnicząca Rady Gminy
Za dwa dni powitamy rok 2011. Niech rok ten będzie dla Państwa pełen jasności i ciepła. Oby jasność towarzyszyła wszystkim Państwu podczas dokonywania właściwych wyborów. Niech to co każdy z nas będzie tworzył przyniesie radość. Niech ciepło otacza nas każdego dnia. A wieczór sylwestrowy dostarczy niezapomnianych wrażeń.
Porządek obrad III sesji Rady Gminy Lubanie przedstawiał się następująco:
1.Otwarcie sesji.
2.Stwierdzenie quorum.
3.Przyjęcie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gminy.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok.
6.Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
7.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2011 rok dla zakładu budżetowego.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Zakładu Usług Komunalnych Gminy Lubanie.
9.Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXX/164/09 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2010.
10.Uchwalenia budżetu gminy Lubanie na rok 2011:
a)przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
b)przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy Lubanie i Regionalnej Izby Obrachunkowej,
c)dyskusja,
d)głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
2.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2011-2015.
a)przedstawienie projektu uchwały,
b)przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
c)dyskusja,
d)głosowanie nad projektem uchwały.
3.Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
4.Zakończenie obrad.
Uwag do przedstawionego porządku obrad nie zgłoszono.
Za przyjęciem przedstawionego porządku obrad głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.
Na podstawie wyników głosowania Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że porządek obrad III sesji Rady Gminy Lubanie został przyjęty.
Do punktu 4
Uwag do protokołu Nr II/10 z sesji Rady Gminy Lubanie z dnia 6 grudnia 2010 r. nie zgłoszono.
Za przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.
Na podstawie wyników głosowania Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że protokół z II sesji Rady Gminy został przyjęty bez poprawek.
Do punktu 5
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Wojciech Chrząszcz przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2011.
Uwag do przedstawionego projektu nie zgłoszono.
Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.
Na podstawie wyników głosowania Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, iż została podjęta uchwała Nr III/8/10 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2011.

Do punktu 6
Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania przedstawił Wójt Gminy.
Na sesję przybyła Pani Małgorzata Juchniewicz, na sali znajduje się 15 radnych.
Radny Andrzej Ulczycki
Interesuje mnie kto będzie powoływał zespół oraz jak będzie wybierany Przewodniczący zespołu?
Wójt Gminy
Zespół jest powoływany i odwoływany przez Wójta Gminy.
Kierownik GOPS Pani Mariola Danielewska
Przewodniczący zespołu powoływany jest przez członków zespołu na pierwszym jego posiedzeniu.
Innych uwag do przedstawionego projektu nie zgłoszono.
Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.
Na podstawie wyników głosowania Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr III/9/10 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Do punktu 7
Projekt uchwały w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2011 rok dla zakładu budżetowego przedstawił Wójt Gminy.
Wójt Gminy
Tytułem wyjaśnienia dodam, iż dotacje są przydzielane zakładowi by mieszkańcy mniej płacili. Z uwagi na podniesienie podatku VAT z siedmiu do ośmiu procent nastąpi tylko jedno procentowa podwyżka. W efekcie ceny wzrosną o kilka groszy np. woda o dwa grosze.
Radny Włodzimierz Woźniak
Mam pytanie do Kierownika ZUK. Czy Kierownik widzi możliwość obsługiwania przez zakład imprez gminnych w zakresie odbioru i wywozu nieczystości?
Kierownik ZUK Pan Tadeusz Pałgan
Na dzień dzisiejszy ZUK nie dysponuje sprzętem umożliwiającym wykonywanie takiej pracy.
Wójt Gminy
Ostatnia impreza była już obsłużona przez pracowników urzędu gminy. Zdecydowaliśmy, że kolejne również w ten sposób będą obsługiwane.
Radny Andrzej Ulczycki
Jaki procent stanowi dotacja do nieczystości stałych.
Wójt Gminy
W przypadku nieczystości stałych należy wziąć pod uwagę odbiór śmieci, koszty utrzymania wysypiska oraz opłatę środowiskową. Dotacja będzie tu stanowić 50 % kosztów. Przypomnę, iż w ubiegłej kadencji ustalono limit odbioru śmieci od firmy Groneko. Limit ten wynosi 300 ton śmieci rocznie, do których udzielamy dotacji. W przypadku dostarczenia większej ilości śmieci Groneko płaci po kosztach rzeczywistych.
Innych uwag nie zgłoszono.
Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.
Na podstawie wyników głosowania Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr III/10/10 w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2011 rok dla zakładu budżetowego.
Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła 25 minutową przerwę.
Po zakończeniu przerwy na sesję nie wrócili radny Włodzimierz Woźniak oraz radna Izabela Zakrzewska, na sali znajduje się 13 radnych.
Do punktu 8
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Zakładu Usług Komunalnych Gminy Lubanie przedstawił Wójt Gminy.
Uwag do przedstawionego projektu nie zgłoszono.
Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.
Na podstawie wyników głosowania Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr III/11/10 w sprawie zatwierdzenia Statutu Zakładu Usług Komunalnych Gminy Lubanie.
Do punktu 9
Projekt uchwały o zmianie uchwały Nr XXIX/164/10 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2010 przedstawił Skarbnik Gminy Pani Grażyna Pruchnicka.
Na sesję przybył radny Włodzimierz Woźniak oraz radna Izabela Zakrzewska, na sali znajduje się 15 radnych.
Uwag do przedstawionego projektu nie zgłoszono.
Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.
Na podstawie wyników głosowania Przewodnicząca Rady Gminy, stwierdziła, że uchwała Nr III/12/10 o zmianie uchwały Nr XXX/164/10 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2010 została podjęta.
Do punktu 10
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na rok 2011 przedstawił Skarbnik Gminy Pani Grażyna Pruchnicka.
Wójt Gminy przedstawił następujące dokumenty:
- uchwałę Nr 185/2010 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Lubanie na 2011 rok,
- uchwałę Nr 209/2010 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Lubanie na 2011 rok.
Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła opinię Komisji Rady Gminy Lubanie o projekcie budżety Gminy Lubanie na 2011 rok z dnia 28 grudnia 2010 r.
Przewodnicząca Rady Gminy
Rozumiem, iż budżet jest dokumentem skomplikowanym szczególnie dla nowych radnych. Pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej wskazują, że budżet został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Uwag do przedstawionego projektu budżetu nie zgłoszono.
Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.
Na podstawie wyników głosowania Przewodnicząca Rady Gminy, stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr III/13/10 w sprawie uchwalenia budżety Gminy Lubanie na 2011 rok.
Do punktu 11
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2011-2015 przedstawił Skarbnik Gminy Pani Grażyna Pruchnicka.
Wójt Gminy przedstawił uchwałę Nr 198/2010 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubanie.
Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.
Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.
Na podstawie wyników głosowania Przewodnicząca Rady Gminy, stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr III/14/10 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2011-2015.
Do punktu 12
W ramach punktu interpelacje, zapytania i wolne wnioski głos zabrały następujące osoby;
Radna Małgorzata Juchniewicz
W imieniu mieszkańców okręgu Mikanowo – Gąbinek proszę o zrobienie porządku z drogą, zwłaszcza na odcinku koło Pani Zosi Biernackiej. Na skutek naturalnego źródła robią się tam zlodowacenia, które utrudniają przejazd. Trzeba jakoś temu zaradzić i zrobić odpływ wody.
Radny Ryszard Szczesny
W moim okręgu istnieje problem z dostępem do internetu. Proszę o zapoznanie się z tematem i rozwiązanie problemu.
Radny Andrzej Ulczycki
Moja interpelacja dotyczy oświetlenia ulicznego. Należy zwrócić uwagę, iż w niektórych sołectwach świecą lampy jedna przy drugiej. Z kolei w innym brakuje oświetlenia. Moim zdaniem warto zrezygnować z co drugiej lampy na rzecz oświetlenia innych sołectw. Podatki płacą wszyscy mieszkańcy więc niech wszyscy korzystają z oświetlenia.
Radny Władysław Makowski
Popieram wniosek radnego Ulczyckiego. Na pewnym odcinku w Janowicach jest lampa przy lampie podczas gdy na innym nie ma żadnej. Chodzi mi o odcinek od przystanku w kierunku jedynki.
Przewodnicząca Rady Gminy
Podczas rozmów przedwyborczych mieszkańcy rzeczywiście domagali się modernizacji oświetlenia ulicznego. Moją uwagę zwróciło nieoświetlone skrzyżowanie w Probostwie Dolnym koło Pani Bytof.
Radna Izabela Zakrzewska
Na dzisiejszej sesji obecna jest radna powiatowa. Korzystając z okazji chcę zapytać Panią czy budżet powiatu zakłada remont drogi powiatowej Mikanowo – Siutkówek?
Radny Ryszard Szczesny
Wracając do oświetlenia wydaje mi się, że lampy palą się zbyt długo. Ponadto potwierdzam, iż są odcinki dróg zbyt dobrze oświetlone jak i takie na których nie ma żadnej lampy. Popieram pomysł radnego Ulczyckiego.
Sołtys Sołectwa Probostwo Dolne Henryk Góralski
Dziękuję za sprawnie prowadzone odśnieżanie. Mam jednakże prośbę o posypanie przejazdów kolejowych oraz zjazdu Lubanie – Kucerz.
Radny Włodzimierz Woźniak
Pan sołtys mówił o przejazdach kolejowych. Na Probostwie Dolnym wykonano chodnik w kierunku przejazdu. Chodnik kończy się przed samych przejazdem, który w tej sytuacji jest zbyt wąski. Ostatnio zdarzyło się nawet, że kierowca przejeżdżając przez przejazd zjechał na tory by uniknąć najechania na idące dziecko.
Sołtys Sołectwa Gąbinek Józef Duszyński
Ślisko jest również na górce w Kucerzu. Kiedyś stosowana była praktyka polegająca na usypywaniu w newralgicznych punktach piasku do wykorzystania przez kierowców. Może warto do tego wrócić.
Radna Izabela Zakrzewska
Trzeba zrobić porządek z odśnieżaniem chodników. Brak przejścia chodnikiem powoduje, że piesi poruszają się po jezdni. Przy tak śliskiej nawierzchni jest to bardzo niebezpieczne.
Funkcjonariusz Posterunku Policji w Lubaniu Mariusz Szulc
Właścicielom posesji zwrócimy uwagę na obowiązek odśnieżania chodnika. Nie gwarantuje jednak zamierzonych efektów. Ze swojej strony chciałbym prosić o namawianie mieszkańców do oznakowania numerem swoich posesji.
Wójt Gminy
W pierwszej kolejności dziękuję za jednogłośnie uchwalenie budżetu. Jest to bardzo ważny dokument dla gminy. Dziękuję osobom, które przyczyniły się do jego opracowania.
Problem wybijającej wody w Mikanowie B jest nam znany. Podobna sytuacja istnieje w Mikanowie A koło Pana Zielińskiego.
Odnośnie oświetlenia ulicznego będziemy dyskutować z mieszkańcami przy okazji zebrań wiejskich jakie planujemy po nowym roku. Jeśli mieszkańcy przychylą się do pomysłu zgłoszonego przez radnego Ulczyckiego to przystąpimy do jego realizacji.
Odnośnie posypywania piaskiem informuję, że odbywa się to cały czas. Jednakże nie będziemy sypać dróg na całej ich długości. Trafnym wydaje mi się natomiast usypywanie piasku w miejscach najbardziej newralgicznych by służyły kierowcom w przypadku trudności z podjazdem. Jeśli chodzi o zmuszenie mieszkańców do odśnieżania chodników znajdujących się przy ich posesjach to sami nie jesteśmy w stanie niczego zrobić. Pozostaje nam jedynie zgłoszenie sprawy policji. Problem zbyt wąskiego przejazdu kolejowego w Probostwie Dolnym zgłosimy do PKP. Z góry informuję, iż nie widzę dużych szans na jego poszerzenie.
Sprawa internetu w okręgu Pana Szczęsnego nie jest wyjaśniona. Operatorzy twierdzą bowiem, iż sygnał jest. Po nowym roku będę miał spotkanie z przedstawicielami firm zapewniających dostęp do internetu i postaram się by jeszcze raz sprawdzili zasięg. Na zakończenie pomogę odpowiedzieć na pytanie radnej powiatowej Pani Jadwidze Molendzie, która od niedawna jest radną więc może jeszcze nie znać sprawy drogi powiatowej Mikanowo – Siutkówek. Otóż remont drogi będzie jeśli znajdą się pieniądze. Póki co wiem, że środków na ten cel nie ma. Inwestycja ta plasuje się na piątym miejscu rezerwowej listy w powiecie. Z kolei budżet gminy Lubanie ma zagwarantowane pieniądze na ewentualne dofinansowanie wskazanego zadania. Bądźmy dobrej myśli.
Zbliża się koniec roku, życzę Państwu Szczęśliwego Nowego Roku. Zapraszam ponadto na pokaz sztucznych ogni, który odbędzie się o północy w sylwestra przed urzędem gminy.
Radna Rady Powiatu Pani Jadwiga Molenda
Jak Pan Wójt powiedział dopiero niedawno zostałam zaprzysiężona jako radna powiatowa. Dziękuję za zaproszenie na sesję i obiecuję, że jeśli będzie to możliwe będę uczestniczyć w kolejnych sesjach. O wskazanej inwestycji rzeczywiście wiem jeszcze niewiele ale zapewniam, że na najbliższym posiedzeniu rady powiatu poruszę tę kwestię.
W związku z końcem roku życzę Państwu zdrowia i byśmy jak najczęściej się spotykali i rozwiązywali wspólne problemy.
Innych interpelacji, zapytań i wniosków nie zgłoszono.
Do punktu 13
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jadwiga Kurant stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany w związku z czym dokonała zamknięcia III sesji Rady Gminy Lubanie. Podziękowała serdecznie wszystkim za przybycie i udział w obradach.
Sesja odbyła się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu i trwała od godz. 1100 do godz.1330.
Na tym protokół zakończono.
Przewodniczący Rady Gminy
Jadwiga Kurant
Protokołowała
Inspektor ds. obsługi rady gminy
mgr Aleksandra Kuligowska
Opublikował: Jerzy Chudzyński
Publikacja dnia: 02.02.2012
Podpisał: Jerzy Chudzyński
Dokument z dnia: 02.02.2012
Dokument oglądany razy: 4 913
@ws1.kpsi.pl