RSS
A A A
SmodBIP

Protokoły z sesji Rady Gminy w roku 2011


Protokół Nr IV/11
z sesji Rady Gminy Lubanie
odbytej w dniu 28 lutego 2011 roku

Odegrano hymn „ Jeszcze Polska nie zginęła”
Otwarcia obrad dokonała Pani Jadwiga Kurant – Przewodnicząca Rady Gminy witając radnych oraz gości:
Wójta Gminy Pana Sławomira Piernikowskiego,
Sekretarza Gminy Panią Irenę Mroczkowską,
Skarbnika Gminy Panią Grażynę Pruchnicką,
Komendanta Miejskiej Policji Pana Roberta Przybysza,
Pierwszego Zastępcę Komendanta Pana Radosława Jędrzejczaka,
Dyrektora Kujawsko-Dobrzyńskiego Banku w Lubaniu Panią Monikę Wasiak,
Księdza Seniora Eugeniusza Lewandowskiego,
Dyrektorów szkół podstawowych,
Kierowników jednostek organizacyjnych,
Sołtysów oraz wszystkich mieszkańców przybyłych na sesję.

Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że na stan 15 radnych w sesji bierze udział 14 radnych, co stanowi wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Przewodnicząca Rady Gminy wniosła o zmianę porządku obrad polegającą na :
- dodaniu po punkcie 4 punktu o treści „ Przyjęcie stanowiska w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa w Gminie Lubanie ”
- dodaniu po punkcie 5 punktu o treści „ Przyjęcie informacji o średnich wynagrodzeniach na poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Lubanie.”
- dodaniu po punkcie 17 punktu o treści „ Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr III/14/10 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2011 – 2015.

Uwag do przedstawionej zmiany nie zgłoszono.

Za zmianą porządku obrad głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że zmiana porządku obrad została przyjęta.

Na sesję przybyła Pani Barbara Budzyńska, na sali znajduje się 15 radnych.

Porządek obrad IV sesji Rady Gminy Lubanie przedstawiał się następująco:
1.Otwarcie sesji.
2.Stwierdzenie quorum.
3.Przyjęcie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Gminy.
5.Przyjęcie stanowiska w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa w Gminie Lubanie.
6.Prezentacja zasad funkcjonowania kolektorów słonecznych oraz warunków udzielania preferencyjnych kredytów na ich zakup i montaż.
7.Przyjęcie informacji o średnich wynagrodzeniach na poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Lubanie.
8.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Lubanie na 2011 rok.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy na 2011 rok.
10.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dofinansowania ze środków budżetu Gminy Lubanie dla osób fizycznych, które wybudowały przydomową oczyszczalnię ścieków.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej, w skład której wchodzą działki Nr 48/4 i 48/6 położone w m. Tadzin gm. Lubanie.
12.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów samorządowej jednostki budżetowej dla Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Lubaniu.
13.Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku.
14.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii” na 2011 rok.
15.Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu Zakładu Usług Komunalnych Gminy Lubanie.
16.Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie utworzenia zakładu budżetowego i nadania Statutu Zakładowi Usług Komunalnych Gminy Lubanie.
17.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Zakładu Usług Komunalnych Gminy Lubanie.
18.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Lubanie na lata 2011 – 2015.
19.Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr III/13/10 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na rok 2011.
20.Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr III/14/10 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2011 – 2015.
21.Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubanie w wybranych obszarach sołectw: Lubanie, Mikanowo A, Mikanowo B, Gąbinek, Kucerz, Probostwo Dolne, Probostwo Górne, Siutkówek, Barcikowo, Włoszyca.
22.Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
23.Zakończenie obrad.

Za przyjęciem przedstawionego porządku obrad głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że porządek obrad IV sesji Rady Gminy Lubanie został przyjęty.

Do punktu 4
Uwag do protokołu Nr III/10 z sesji Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2010 r. nie zgłoszono.

Za przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych , głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że protokół z III sesji Rady Gminy został przyjęty bez poprawek.

Do punktu 5
W dyskusji na temat stanu bezpieczeństwa w gminie Lubanie głos zabrali:
Wójt Gminy
Kierownictwo Komendy Miejskiej Policji podjęło decyzję o odłączeniu od Posterunku Policji w Lubaniu terenu Anwilu, tzw. Zakrętu i ul. Toruńskiej. Pozostawienie Posterunku w Lubaniu przy obsadzie 4+1 nie stanowiłoby odpowiedniego zabezpieczenia dla gminy. Z kolei połączenie z Posterunkiem w Brześciu przy obsadzie 15+ 1 bardziej mnie przekonuje. Gmina oferuje trzy pomieszczenia dla dzielnicowych. Rozwiązanie to gwarantowałoby całodobową obsługę patrolową. Pozwolą Państwo, że oddam głos Panu Komendantowi, który uzupełni moją wypowiedź.
Komendant Miejski Policji Pan Robert Przybysz
Komendantem Miejskim jestem od kilku dni, jednakże zdążyłem zorientować się, iż stan bezpieczeństwa w gminie Lubanie wymaga poprawy. Posterunek Policji w Lubaniu nie ma aktualnie kierownictwa, z czym boryka się od jakiegoś czasu. Z kolei pracę funkcjonariuszy oceniam jaka dobrą. Jak Wójt wspomniał zamierzamy odłączyć od posterunku w Lubaniu teren Anwilu, Zakrętu i ulicy Toruńskiej. Następnie planujemy połączenie Państwa posterunku z posterunkiem w Brześciu. Organizacyjnie oznaczałoby to jednego dzielnicowego na terenie gminy, który miałby swoje miejsce w pomieszczeniach udostępnionych przez Pana Wójta. Z kolei popołudniem byłby zapewniony patrol. Takie rozwiązanie pozwoliłoby na wprowadzenie na terenie gminy Lubanie służby całodobowej. Myślę, że argumenty są na tyle konkretne, by znaleźć Państwa zrozumienie.
Radny Andrzej Ulczycki
Od kiedy, przedstawiona przez Pana, organizacja służb miałaby obowiązywać? Czy zapewni ona reakcję na każde zgłoszenie. Ponadto gdzie będziemy musieli dokonywać zgłoszeń, pod numer 112, czy numer posterunku w Brześciu?

Komendant Miejski Policji Pan Robert Przybysz
Numerem telefonu właściwym dla zgłoszeń będzie numer 112 lub 997. Nowa organizacja służb na pewno zapewni szybszą reakcję niż obecnie.
Muszę podkreślić, że nowa koncepcja wymaga akceptacji Komendy Wojewódzkiej w Bydgoszczy. Spotkanie w niniejszym temacie odbędzie się jutro. Chcielibyśmy by praca w ramach nowej organizacji służb rozpoczęła się z dniem 1 kwietnia. Nie gwarantuje, że tak będzie.
Radna Małgorzata Juchniewicz
Myślę, że obecnie pracujący w naszym posterunku funkcjonariusz powinni pozostać na terenie gminy.
Komendant Miejski Policji Pan Robert Przybysz
Oczywiście policjanci ci pozostają na tym terenie. Jednakże by wszyscy funkcjonariusze poznali cały teren działania posterunku, będą wprowadzone służby mieszane.

Innych uwag nie zgłoszono.

Do punktu 6
Pani Monika Wasiak Dyrektor Kujawsko-Dobrzyńskiego Banku w Lubaniu omówiła warunki udzielania preferencyjnych kredytów na zakup i montaż kolektorów słonecznych.
Broszura informacyjna w załączeniu do protokołu.
Pan Piotr Zalewski Kierownik ds. Projektów Firmy Koned przedstawił zasady funkcjonowania kolektorów słonecznych.
Sołtys Sołectwa Bodzia Pan Kazimierz Zimny
Jaki jest roczny koszt ogrzewania kolektorem słonecznym?
Pan Piotr Zalewski Kierownik ds. Projektów Firmy Koned
Miesięcznie jest to koszt około 60 zł, czyli rocznie 720 zł.
Do punktu 7
Wójt Gminy przedstawił informację o średnich wynagrodzeniach na poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Lubanie za rok 2010.

Uwag do przedstawionej informacji nie zgłoszono.

Za przyjęciem informacji głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że informacja o średnich wynagrodzeniach na poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Lubanie za rok 2010 została przyjęta.

Do punktu 8
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Lubanie na 2011 rok przedstawiła Przewodnicząca Rady Gminy.

Uwag do przedstawionego projektu nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr IV/15/11 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Lubanie na 2011 rok.

Do punktu 9
Plany Pracy Komisji przedstawili ich Przewodniczący w następującej kolejności;
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Pani Małgorzata Juchniewicz,
Przewodniczący Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego Pan Ryszard Szczesny,
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Pani Dorota Ciesielska,
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarowania Mieniem Komunalnym i Inwestycji Pan Andrzej Ulczycki.

Uwag do przedstawionych planów pracy nie zgłoszono.

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy na 2011 rok.

Uwag do przedstawionego projektu nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr IV/16/11 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Lubanie na 2011 rok.

Do punktu 10
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dofinansowania ze środków budżetu Gminy Lubanie dla osób fizycznych, które wybudowały przydomową oczyszczalnię ścieków przedstawił Wójt Gminy.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr IV/17/11 w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dofinansowania ze środków budżetu Gminy Lubanie dla osób fizycznych, które wybudowały przydomową oczyszczalnię ścieków.

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła 10 minutową przerwę.

Do punktu 11
Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej, w skład której wchodzą działki Nr 48/4 i 48/6 położone w m. Tadzin gm. Lubanie przedstawił Wójt Gminy.
Radny Włodzimierz Woźniak
Ja prosiłbym o wstrzymanie się ze sprzedażą tej działki. Aktualnie budowana jest w pobliżu autostrada i nie wiadomo jak to będzie po jej zakończeniu. Moim zdaniem teraz nie ma potrzeby jej sprzedaży. Być może w przyszłości pojawiłaby się na przykład możliwość zamiany działek.

Wójt Gminy
Może i nie ma konieczności zbycia tej działki. Jednakże wiedzą Państwo jak wąska jest ta działka. Niczego nie narzucam, wolę pozostawiam radzie.

Innych uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 10 radnych, 5 radnych głosowało przeciw, głosów wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr IV/18/11 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej, w skład której wchodzą działki Nr 48/4 i 48/6 położone w m. Tadzin gm. Lubanie.

Do punktu 12
Projekt uchwały w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów samorządowej jednostki budżetowej dla Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Lubaniu przedstawił Wójt Gminy.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr IV/19/11 w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów samorządowej jednostki budżetowej dla Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Lubaniu.

Do punktu 13
Projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku przedstawił Wójt Gminy.
Wójt Gminy
Na temat funduszu sołeckiego rozmawialiśmy obszernie na wspólnym posiedzeniu komisji. Zakładając, że na sołectwo przypadłoby około 2.000 zł możemy stwierdzić, iż na wiele to nie wystarczy. Z kolei za kwotę 38.000 zł, jaką mielibyśmy przydzielić wszystkim sołectwom, da się zrobić coś konkretnego.
Przewodnicząca Rady Gminy
Co jeśli sołectwo będzie potrzebować kwotę 500 czy 1000 zł ?
Wójt Gminy
W takiej sytuacji sołectwo może wnioskować o przyznanie potrzebnej kwoty. Pieniądze będą mogły być przyznane z budżetu gminy.
Radny Edward Żychlewicz
Czy nie wyodrębnienie funduszu sołeckiego oznacza, że tych pieniędzy po prostu nie będzie?
Wójt Gminy
Powiem tak, wyodrębnienie funduszu wymagałoby zaangażowania środków budżetu gminy. Nie wyodrębnienie funduszu pozwala na pozostawienie w budżecie gminy scalonej kwoty.

Innych uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania Przewodnicząca Rady Gminy, stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr IV/20/11 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku.

Do punktu 14
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii” na 2011 rok przedstawiła Pani Jadwiga Bylicka Inspektor ds. działalności gospodarczej.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania Przewodnicząca Rady Gminy, stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr IV/21/11 w sprawie uchwalenia „ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii” na 2011 rok.

Do punktu 15
Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu Zakładu Usług Komunalnych Gminy Lubanie przedstawiła Przewodnicząca Rady Gminy.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr IV/22/11 uchylająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu Zakładu Usług Komunalnych Gminy Lubanie.

Do punktu 16
Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie utworzenia zakładu budżetowego i nadania Statutu Zakładowi Usług Komunalnych Gminy Lubanie przedstawiła Przewodnicząca Rady Gminy.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr IV/23/11 o zmianie uchwały w sprawie utworzenia zakładu budżetowego i nadania Statutu Zakładowi Usług Komunalnych Gminy Lubanie.

Do punktu 17
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Zakładu Usług Komunalnych Gminy Lubanie przedstawiła Przewodnicząca Rady Gminy.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania Przewodnicząca Rady Gminy, stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr IV/24/11 w sprawie zatwierdzenia Statutu Zakładu Usług Komunalnych Gminy Lubanie.

Do punktu 18
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2015 przedstawiła Pani Mariola Danielewska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr IV/25/11 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2015.

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła 10 minutową przerwę.

Do punktu 19
Projekt uchwały o zmianie uchwały Nr III/13/10 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu gminy Lubanie na rok 2011 przedstawiła Pani Grażyna Pruchnicka Skarbnik Gminy.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.
Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr III/26/11 o zmianie uchwały Nr III/13/11 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu gminy Lubanie na rok 2011.

Do punktu 20
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2011 – 2015 przedstawiła Pani Grażyna Pruchnicka Skarbnik Gminy.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr III/27/11 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2011 – 2015.

Do punktu 21
Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubanie w wybranych obszarach sołectw: Lubanie, Mikanowo A, Mikanowo B, Gąbinek, Kucerz, Probostwo Dolne, Probostwo Górne, Siutkówek, Barcikowo, Włoszyca przedstawił Wójt Gminy.

Pan Zbigniew Brenda – Biuro Planowania
Chce zwrócić Państwa uwagę, że miejscowy plan to nie tylko rysunek, ale i część formalna. Konieczność skorygowania planu wynika ze zmiany przepisów. Okazało się, że dotyczy nas obowiązek uzgodnienia projektu planu z Nadwiślańskim Oddziałem Straży Granicznej. Ponadto w związku z budową gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Rembelszczyzna – Gustorzyn, doszło nam dodatkowe uzgodnienie. Muszę podkreślić, iż budowa gazociągu jest realizowana od niedawna. Pomimo pomyślnego uchwalenia planu i tak musielibyśmy wracać do niniejszego tematu.
W tej chwili najprościej jest uchylić uchwałę z 9 listopada 2010 roku i uzupełnić plan o zgłoszone uwagi. Wykonawcy planu nie otrzymali jeszcze żadnego wynagrodzenia. Wszystkim zatem zależy na jak najszybszym zatwierdzeniu planu.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr III/28/11 uchylająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubanie w wybranych obszarach sołectw: Lubanie, Mikanowo A, Mikanowo B, Gąbinek, Kucerz, Probostwo Dolne, Probostwo Górne, Siutkówek, Barcikowo, Włoszyca.

Do punktu 22
W ramach punktu interpelacje, zapytania i wolne wnioski głos zabrały następujące osoby;

Radny Krzysztof Błaszczak
W imieniu mieszkańców domków przy przejeździe kolejowym proszę o nawiezienie żużla. Teraz tam jest takie błoto, że ludzie nie mogą z domów wyjechać.
Interesuje mnie ponadto kiedy wyczyszczony będzie rów w Barcikowie.
Radny Włodzimierz Woźniak
Po pierwsze proszę o nawiezienie żużlu na drogę w Probostwie Dolnym.
Druga sprawa dotyczy dróg niszczonych przy budowie autostrady. Czy gmina ma podpisaną umowę z wykonawcami odnośnie skutków budowy wobec dróg gminnych?
Sołtys Sołectwa Probostwo Dolne Henryk Góralski
Przyłączam się do prośby Pana Woźniaka o nawiezienie żużlu na drogę od P. Bednarczyka do P. Skibińskiej. Aktualnie trudno tam czymkolwiek przejechać.
Radna Renata Szopa
Zgłaszam interpelację w sprawie zmiany nazwy Szkoła Podstawowa w Przywieczerzynie na nazwę Szkoła Podstawowa w Zosinie. Wiem, że z aktualną nazwą wiąże się tradycja. Jednakże nazwa ta pozbawiła nas przejazdu przez autostradę.
Radny Andrzej Ulczycki
Ponawiam interpelację w sprawie konieczności instalacji sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z jedynką w Mikanowie. W tej chwili ciężko jest przejechać, jeszcze gorzej będzie w okresie letnim.
W związku z budową autostrady została popsuta droga w Kolonii Ustrońskiej. Proszę się tym zająć. Przy okazji należy oznaczyć tę drogę tabliczką Kolonia Ustrońska.
Oznakowania wymaga również ślepa droga w Ustroniu. Kierowcy często tam wjeżdżają i muszą zawracać.
Wreszcie najbardziej dokuczliwa sprawa melioracji. Przez to, że nie dokończono Strugi Kujawskiej rolnicy mają zalane łąki. W konsekwencji ponoszą straty ponieważ nie otrzymują dopłat.
Radny Ryszard Szczesny
W tak mokrym roku melioracja ma szczególne znaczenie. Rolnicy mają pretensje, że płacone przez nich składki zaliczane są na poczet składek zaległych. W sytuacji, w której potrzebne są pieniądze trzeba to jakoś inaczej uregulować.
Radny Andrzej Ulczycki
W lokalnej prasie pojawiły się artykuły wskazujące na likwidację placówek pocztowych. Likwidacja naszej poczty oznaczałaby obsługę terenu gminy Lubanie przez Bądkowo. Na pewno zgodzą się Państwo ze mną, że nie będzie to dla nas korzystne. Proszę o rozpoznanie tematu i podjęcie stosownych kroków.
Pan Jerzy Chudzyński Inspektor ds. promocji i informatyki gminy.
Informatyka jest dziedziną, od której w dzisiejszych czasach nie da się uciec. Zmianie uległa strona internetowa gminy oraz Bip. W związku z tym proszę Państwa o zgłaszanie do mnie uwag i zauważonych błędów. Jeśli będą mieli Państwo informacje nadające się do umieszczenia na stronie, bez problemu to uczynię.
Radna Izabela Zakrzewska
Wjazd do CPN w Mikanowie jest tragiczny. Czy będzie to zrobione?
Wójt Gminy
Odpowiadając na pierwsze pytanie informuję, że żużel na drogę koło przejazdu oraz w Probostwie Dolnym będzie nawieziony po poprawie pogody. O odcinku drogi P. Bednarczyk do P. Skibińskiej też nie zapomnimy. Rów w Barcikowie zostanie wyczyszczony w najbliższym czasie. Trudno mi powiedzieć dokładnie kiedy. Póki co zaczęliśmy czyścić rów A3 w kierunku Przywieczerzyna.
Budowa autostrady przysparza nam sporych kłopotów. Porozumienia w sprawie wykorzystywania dróg gminnych przy budowie autostrady jeszcze nie podpisaliśmy. Wszystkie zainteresowane gminy dysponują jednakowymi projektami porozumień. Projekty przewidują, między innymi, polisę ubezpieczeniową na wypadek nie odtworzenia dróg przez inwestora.
Następna sprawa, zmiana nazwy Szkoły w Przywieczerzynie. Na pewno przemyślimy jak to rozwiązać.
Przejdę teraz do interpelacji zgłoszonych przez radnego Ulczyckiego. Odnośnie sygnalizacji świetlnej w Mikanowie rozmawialiśmy i pisaliśmy do GDDKiA wielokrotnie. Dyrekcja zapewniła, że będzie tam sygnalizacją informująca o przejściu dla pieszych. Sygnalizacja świetlna dla ruchu będzie rozpatrywana w następnym etapie inwestycji. Niestety z tego co wiem, odebrano Dyrekcji pieniądze na remont jedynki.
Temat drogi Kolonia Ustrońska znam. Postaram się by autostrada naprawiła to co zepsuła. Ponadto nie widzę problemu z ustawieniem tabliczki Kolonia Ustrońska oraz znaku droga ślepa.
Jeśli chodzi o meliorację Strugi Kujawskiej, niepotrzebnie pojawiły się zgrzyty z rolnikami. Z tym tematem związana jest również składka na spółkę wodną, która wynosi 10 zł od hektara zmeliorowanego. Należy zauważyć, iż spółce wodnej stawia się bardzo wysokie wymagania. Niestety ściągalność składek plasuje się na poziomie niecałych 50%. Zastanówmy się, może spółkę rozwiązać, bo melioracja to nie zadanie gminy. Pretensje tylko utrudniają sprawę. Gdyby gmina nie dofinansowywała spółki nie mogłaby ona działać. Dzięki spółce są wykaszane rowy, wszystko jednak kosztuje i skąd na to brać. Będąc przy temacie melioracji informuję, że Marszałek przyjął do wiadomości wniosek o dokończenie zadania Zbrachlin I, które będzie starał się wykonać. Póki co nie ma konkretnej decyzji w niniejszej sprawie. Na moją prośbę Marszałek oddelegował pracownika do nadzoru nad melioracją wykonywaną przy autostradzie.
Na nowo wraca groźba likwidacji naszej placówki pocztowej. Ogólnie likwidacją objętych zostanie bardzo wiele placówek w całym kraju. Prawdopodobnie sortownia poczty zostanie przeniesiona do Bądkowa. W Lubaniu pozostałoby jedynie okienko pocztowe, ale jako komercyjne. Nie wiem czy na dzień dzisiejszy uda się temu zapobiec.
Odpowiadając jeszcze radnej Zakrzewskiej wyjaśniam, iż wjazd do CPN-u w Mikanowie, wjazdy na drogi gminne i powiatowe będą robione po ustabilizowaniu się pogody.
Na zakończenie zapraszam radnych do udziału w zebraniach sołeckich poświęconych wyborom sołtysów i rad sołeckich, które odbywać się będą po 15 marca. Terminy zebrań ustali Pani Sekretarz w konsultacji z sołectwami.
Radny Ryszard Szczesny
Światła w Probostwie Górnym i Mikanowie mieliśmy już obiecane. Ponawiam wniosek o ponaglenie Generalnej Dyrekcji w kwestii instalacji sygnalizacji świetlnej w Mikanowie. Proszę o przegłosowanie mojego wniosku.
Sołtys Sołectwa Probostwo Dolne Pan Henryk Góralski
Reaktywacja spółki wodnej wiele kosztowała Wójta Gminy. Zróbmy wszystko by spółkę utrzymać. Za sprawą spółki wyczyszczono rów w Probostwie Dolnym, który ułatwia odprowadzenie wody z pól.
Wójt Gminy
Na dzisiejszej sesji dołożyliśmy spółce 25.000 zł. Uwzględniając poprzednie dofinansowanie, kwota przekazana do dyspozycji spółki wyniesie 30.000 zł.
Ludzie powinni uświadomić sobie, że składki na spółkę należy płacić.

Przewodnicząca Rady Gminy przeprowadziła głosowanie, w którym za wnioskiem radnego Ryszarda Szczesnego głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Innych interpelacji, zapytań i wniosków nie zgłoszono.

Do punktu 23
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jadwiga Kurant stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany w związku z czym dokonała zamknięcia IV sesji Rady Gminy Lubanie. Podziękowała serdecznie wszystkim za przybycie i udział w obradach.

Sesja odbyła się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu i trwała od godz. 11.00 do godz.14.45.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy
Jadwiga Kurant

Protokołowała
Inspektor ds. obsługi rady gminy
mgr Aleksandra Kuligowska


Protokół Nr V/11
z sesji Rady Gminy Lubanie
odbytej w dniu 20 maja 2011 roku

Odegrano hymn „ Jeszcze Polska nie zginęła”
Otwarcia obrad dokonała Pani Jadwiga Kurant – Przewodnicząca Rady Gminy witając radnych oraz gości:
Wójta Gminy Pana Sławomira Piernikowskiego,
Kierownika Referatu Inwestycyjno-Gospodarczego Panią Janinę Mierzwicką,
Sekretarza Gminy Panią Irenę Mroczkowską,
Skarbnika Gminy Panią Grażynę Pruchnicką,
Radna Powiatową Panią Jadwigę Molendę,
Pierwszego Zastępcę Komendanta Miejskiego Policji Pana Radosława Jędrzejczaka,
Naczelnika Prewencji Komendy Miejskiej Policji Pana Macieja Lisieckiego,
Posterunkowego Policji Brześć Kujawski Pana Mariusza Szulca,
Księdza Seniora Eugeniusza Lewandowskiego,
Dyrektorów szkół podstawowych,
Kierowników jednostek organizacyjnych,
Sołtysów oraz wszystkich mieszkańców przybyłych na sesję.

Przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że na stan 15 radnych w sesji bierze udział 12 radnych, co stanowi wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Przewodnicząca rady gminy wniosła o zmianę porządku obrad polegającą na dodaniu po punkcie 14 punktu następującej treści
„ Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Włocławskim w wykonywaniu zadania publicznego w zakresie realizacji projektu p.n. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 2902C Siutkowo – Mikanowo „ oraz udzielenia Powiatowi Włocławskiemu pomocy finansowej”
W konsekwencji wprowadzenia niniejszej zmiany Interpelacje, wolne wnioski i zapytania przesuną się do punktu 16, zaś Zakończenie obrad do punktu 17.

Uwag do przedstawionej zmiany nie zgłoszono.

Za zmianą porządku obrad głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że zmiana porządku obrad została przyjęta.

Na sesję przybyli Pani Barbara Budzyńska oraz Pan Tomasz Wyborski, na sali znajduje się 14 radnych.

Porządek obrad V sesji Rady Gminy Lubanie przedstawiał się następująco:
1.Otwarcie sesji.
2.Stwierdzenie quorum.
3.Przyjęcie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Gminy.
5.Przyjęcie informacji Posterunku Policji w Lubaniu o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie za 2010 r.
6.Przyjęcie sprawozdania z działalności GOPS –u za rok 2010 oraz informacji o skali potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
7.Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dofinansowania ze środków budżetu Gminy Lubanie dla osób fizycznych, które wybudowały przydomową oczyszczalnię ścieków.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania dofinansowania ze środków budżetu Gminy Lubanie dla osób fizycznych, które wybudowały przydomową oczyszczalnię ścieków.
9.Podjęcie uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie spółce wodnej dotacji z budżetu Gminy Lubanie, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli wykonania zleconego zadania.
10.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na rok 2011.
11.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011 – 2015.
12.Przedstawienie stanowiska Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu w sprawie istnienia bądź nieistnienia przesłanek do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Lubanie:
a)odczytanie wystąpienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zawartego w piśmie znak WNK.DW.IV.4130.1.28.2011,
b)złożenie wyjaśnień przez Wójta Gminy Lubanie,
c)podjęcie uchwały.
2.Przedstawienie stanowiska Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu w sprawie istnienia bądź nieistnienia przesłanek do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego :
a)odczytanie wystąpienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zawartego w piśmie znak WNK.DW.IV.4130.1.26.2011,
b)złożenie wyjaśnień przez radnego ,
c)podjęcie uchwały.
3.Przedstawienie stanowiska Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu w sprawie istnienia bądź nieistnienia przesłanek do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego:
a)odczytanie wystąpienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zawartego w piśmie znak WNK.DW.IV.4130.1.27.2011,
b)złożenie wyjaśnień przez radnego,
c)podjęcie uchwały.
4.Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Włocławskim w wykonywaniu zadania publicznego w zakresie realizacji projektu p.n. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 2902C Siutkowo – Mikanowo „ oraz udzielenia Powiatowi Włocławskiemu pomocy finansowej.
5.Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
6.Zakończenie obrad.

Za przyjęciem przedstawionego porządku obrad głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że porządek obrad V sesji Rady Gminy Lubanie został przyjęty.

Do punktu 4
Uwag do protokołu Nr IV/10 z sesji Rady Gminy Lubanie z dnia 28 lutego 2011 r. nie zgłoszono.

Za przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych , głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że protokół z IV sesji Rady Gminy został przyjęty bez poprawek.

Do punktu 5
Posterunkowy Mariusz Szulc przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie za 2010 rok.

Posterunkowy Pan Mariusz Szulc
Na wstępie informuję, iż funkcję kierownika Posterunku Policji w Lubaniu z siedzibą w Anwilu pełniłem w okresie październik 2010 roku do 15 maja 2011 roku. Przy ocenie sprawozdania należy uwzględnić fakt, iż dotyczy ono całego obszaru działania posterunku tj. gminy Lubanie oraz części miasta Włocławka.
Uzupełniając złożoną informację należy zauważyć, iż z dniem 15 maja zostaliśmy włączeni do Posterunku Policji w Brześciu Kujawskim. Nie zmienia to faktu, iż nadal będę pracował na tym terenie i dbał o bezpieczeństwo jego mieszkańców.

W dyskusji nad złożoną informacją udział wzięli:
Radny Ryszard Szczesny
Dziękuję za większe zabezpieczenie terenu gminy Lubanie. Poprawę stanu bezpieczeństwa widać gołym okiem.
Radny Andrzej Ulczycki
Interesuje mnie czy dzielnicowi będą teraz pracować dwadzieścia cztery godziny na dobę. Od kiedy będzie całodobowa obsługa posterunku?
Zastępca Komendanta Miejskiego Policji Pan Radosław Jędrzejczak
Aktualnie pracuje dwóch dzielnicowych. Borykamy się z technicznymi problemami związanymi z uruchomieniem siedziby posterunku w Lubaniu. Myślę, że w najbliższych dniach sprawa zostanie rozwiązana. Muszę podkreślić, iż w nowej siedzibie będą prowadzone również czynności dochodzeniowe. W godzinach 8 do 15 dwóch dzielnicowych przebywa w siedzibie posterunku oraz objeżdża teren. Natomiast od godziny 15 prowadzona jest służba patrolowa.
Innych uwag nie zgłoszono.

Za przyjęciem przedstawionej informacji głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie za rok 2010 została przyjęta.

Do punktu 6
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu Pani Mariola Danielewska przedstawiła sprawozdanie z działalności GOPS-u za rok 2010 oraz informację o skali potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
Radny Ryszard Szczesny
Jak spływają środki z urzędu wojewódzkiego?
Kierownik GOPS-u Pani Mariola Danielewska
Niestety środki z urzędu wojewódzkiego spływają z opóźnieniem. W miesiącu maju brakuje mi środków na zasiłki okresowe.
Radna Małgorzata Juchniewicz
Czy wzrasta ilość rodzin korzystających z pomocy społecznej?
Kierownik GOPS-u Pani Mariola Danielewska
Ilość rodzin korzystających z pomocy społecznej plasuje się na poziomie 180 – 200. Mogę uznać, iż ewentualny wzrost wynosi 5 do 10 rodzin.

Innych uwag nie zgłoszono.

Za przyjęciem sprawozdania i informacji głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, iż sprawozdanie z działalności GOPS-u za rok 2010 oraz informacja o skali potrzeb w zakresie pomocy społecznej zostały przyjęte.

Do punktu 7
Wójt gminy przedstawił projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dofinansowania ze środków budżetu Gminy Lubanie dla osób fizycznych, które wybudowały przydomową oczyszczalnię ścieków.

Uwag do przedstawionego projektu nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr V/29/11 uchylająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dofinansowania ze środków budżetu Gminy Lubanie dla osób fizycznych, które wybudowały przydomową oczyszczalnię ścieków.

Do punktu 8
Wójt gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zasad przyznawania dofinansowania ze środków budżetu Gminy Lubanie dla osób fizycznych, które wybudowały przydomową oczyszczalnię ścieków.

Uwag do przedstawionego projektu nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr V/30/11 w sprawie zasad przyznawania dofinansowania ze środków budżetu Gminy Lubanie dla osób fizycznych, które wybudowały przydomową oczyszczalnię ścieków.

Do punktu 9
Wójt gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie spółce wodnej dotacji z budżetu Gminy Lubanie, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli wykonania zleconego zadania.
Przewodnicząca Rady Gminy
Chciałam tylko podkreślić, iż melioracja nie jest zadaniem własnym gminy.
Radny Andrzej Ulczycki
Co, kiedy otrzymane pieniądze spółka straci, a pomimo to będzie zmuszona do zwrotu dotacji?
Wójt Gminy
Spółkę reprezentuje zarząd, którzy ponosi odpowiedzialność za jej działalność, również finansową. Co za tym idzie w przypadku nie wywiązania się z obowiązku zwrotu dotacji zarząd może odpowiadać przed sądem.

Innych uwag do przedstawionego projektu nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr V/31/11 w sprawie trybu postępowania o udzielenie spółce wodnej dotacji z budżetu Gminy Lubanie, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli wykonania zleconego zadania.

Do punktu 10
Projekt uchwały o zmianie uchwały Nr III/13/10 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu gminy Lubanie na rok 2011 przedstawiła Pani Grażyna Pruchnicka - skarbnik gminy.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr V/32/11 o zmianie uchwały Nr III/13/11 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu gminy Lubanie na rok 2011.

Do punktu 11
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2011 – 2015 przedstawiła Pani Grażyna Pruchnicka - skarbnik gminy.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr V/33/11 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2011 – 2015.

Przewodnicząca rady gminy ogłosiła 10 minutową przerwę.

Do punktu 12
Przewodnicząca rady gminy przedstawiła wystąpienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zawarte w piśmie znak WNK.DW.IV.4130.28.2011.

Wójt Gminy
Składając wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie informuję, iż byłem prezesem OSP Lubanie. W związku z interpretacją przepisów o zakazie łączenia wyżej wymienionej funkcji z funkcją wójta gminy, dnia 5 marca 2011 r. złożyłem rezygnację z funkcji prezesa osp. Nadmieniam, iż ślubowanie złożyłem na sesji w dniu 6 grudnia 2010 roku, co dowodzi dochowania trzy miesięcznego terminu przewidzianego na zaprzestanie wykonywania funkcji prezesa osp. Rezygnację złożyłem na ręce naczelnika OSP Lubanie Pana Dariusza Sołtysiaka oraz przewodniczącej rady gminy Pani Jadwigi Kurant. Zebrana przeze mnie dokumentacja w sprawie zawiera również oświadczenie, iż OSP Lubanie nie prowadziło i nie prowadzi działalności gospodarczej. Podkreślam ponadto, iż z tytułu funkcji pełnionej w straży nie pobierałem wynagrodzenia, co odzwierciedla pisemne oświadczenie. Komplet dokumentacji składam na ręce przewodniczącej rady gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy
Każdy powinien podjąć decyzję zgodnie ze swoim sumieniem. Pamiętajmy, że społeczeństwo wybrało nas byśmy zapewnili równowagę i spokój codziennego ich życia. Wyborcom nie przeszkadzało, iż Pan Sławomir Piernikowski pełnił funkcję prezesa OSP Lubanie. Przeciwnie pozwoliło to poznać go jako człowieka otwartego i zaangażowanego w sprawy lokalnej społeczności. Nim podejmiemy decyzję pomyślmy o wyborcach i naszej małej ojczyźnie. Poczujmy się samorządowcami i podejmijmy właściwą decyzję, uwzględniając fakt, iż jesteśmy wybrańcami społeczeństwa.
Radny Włodzimierz Woźniak
Kilka lat temu Pan wójt został wybrany prezesem OSP Lubanie. Zdziwiło mnie to, ponieważ wcześniej nie był Pan strażakiem. Jest Pan wójtem gminy trzecią kadencję, ma Pan doświadczenie, zatrudnia radcę prawnego. Tymczasem popadamy w pułapkę prawną, której konsekwencje dziś ponosimy.
Przewodnicząca Rady Gminy
Moim zdaniem jeśli popadamy w taką pułapkę to uczciwy mieszkaniec powinien nas ostrzec czy upomnieć, nie zaczynać od artykułu w gazecie. Proszę radnych o przyjęcie stanowiska, które wyklucza donoszenie na samych siebie. Upominajmy, ostrzegajmy potem dopiero karzmy.
Radny Ryszard Szczesny
Panie radny Pan popiera człowieka, który mści się na straży. Straż pożarna to główny organ niosący mieszkańcom pomoc. Prawda jest taka, że ktoś zmącił wodę, która i tak zostanie przez nas wypompowana. Niniejsza sprawa dotyczy 900 osób w województwie. Nie ma takiej siły, która by nas złamała. Przydałoby rozpowszechnić fotografię sprawcy całego zamieszania. Na pewno wielu chciałoby go zobaczyć.
Przewodnicząca Rady Gminy
Bez straży pożarnej wieś nie czuje się bezpieczna. Nie zdarzyło się jeszcze by ktoś napisał skargę na swojego strażaka. Należy zauważyć, że wice premier Pan Waldemar Pawlak jest naczelnym strażakiem. Osobiście mam do niego żal, że nie upomniał swoich druhów o zaistniałej sytuacji. Teraz my mamy karać swoich gospodarzy. Nie dajmy się zwariować.
Radny Włodzimierz Woźniak
Proszę mnie źle nie zrozumieć. Ja nie czepiam się strażaków ani nie identyfikuje się z Panem Krzyżanowskim. Poproszono nas o opinię w sprawię, więc dyskutujemy.


Radca Prawny Andrzej Mogieliński
Pozwolą Państwo, iż zanim przewodnicząca rady gminy przystąpi do głosowania, omówię przepisy prawne, które należy wziąć pod uwagę przy zajmowaniu stosownego stanowiska.
Po pierwszy należy przywołać przepis art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta ,który wymienia przesłanki wygaśnięcia mandatu wójta. Punkt 4 wskazanego przepisu stanowi, iż wygaśnięcie mandatu wójta następuje wskutek naruszenia ustawowych zakazów łączenia funkcji wójta z wykonywaniem funkcji lub prowadzenia działalności gospodarczej, określonych w odrębnych przepisach. Odrębne przepisy, w których zawarte są ograniczenia, to ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
Zgodnie z przepisem art. 4 pkt 6, pierwszej z wymienionych ustaw, wójt nie może prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności.
Wreszcie wrócić trzeba do ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta, której przepis art. 26 ust. 4 stanowi, cytuję : „ jeżeli wójt przed dniem wyboru wykonywał funkcję lub prowadził działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1 pkt 4, obowiązany jest do zrzeczenia się funkcji lub zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia ślubowania.
Z przedłożonych przez wójta dokumentów wynika, iż OSP Lubanie nie prowadziło ani nie prowadzi działalności gospodarczej. Ponadto rezygnacja z pełnienia funkcji w straży została złożona w wymaganym prawem terminie.
Wszystko to pozwala stwierdzić, iż nie zachodzą przesłanki stwierdzenia wygaśnięcia mandatu wójta gminy.
Radny Edward Żychlewicz
Wskazany przez Pana zakaz zawiera alternatywę prowadzenia ( zarządzania ) działalnością gospodarczą na własny rachunek „ lub” wspólnie z innymi osobami.
Radna Prawny Andrzej Mogieliński
Nie zmienia to faktu, iż wójt dokonał wyboru i pomimo, iż straż nie prowadziła działalności gospodarczej zrzekł się funkcji jej prezesa. Jeśli straż nie prowadzi działalności gospodarczej to wójt jak i radni mogliby pełnić swoje funkcje. Jednakże z uwagi na ostatnią interpretację przepisów prawnych, zrzeczenie się funkcji było wskazane choćby dla bezpieczeństwa.
Radny Edward Żychlewicz
A co kiedy wójt czy radny pełnili podobne funkcje w ubiegłej kadencji i się ich nie zrzekli?
Radca Prawny Andrzej Mogieliński
Nawet jeśli wtedy zachodziły przesłanki wygaśnięcia mandatu wójta to dotyczyły ubiegłej kadencji. W nowej kadencji wójt ma trzy miesiące od dnia złożenia ślubowania na rezygnację z wskazanych funkcji, co też uczynił. Powtarzam jeszcze raz nie znajduję przesłanek do wygaśnięcia mandatu wójta.
Radny Włodzimierz Woźniak
Jak interpretowane jest pojęcie działalności gospodarczej? Czy dochodowa zabawa taneczna traktowana jest jako działalność gospodarcza?
Radca Prawny Andrzej Mogieliński
Zgodnie z orzecznictwem, dochodowa zabawa taneczna winna być traktowana jako działalność gospodarcza. Kierunki orzecznictwa się zmieniają, także za dwa miesiące może pojawić się inna interpretacja. Jednakże na chwilę obecną zorganizowanie przez straż pożarną zabawy tanecznej za odpłatnością należy uznać za prowadzenie działalności gospodarczej.

Przewodnicząca rady gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu wójta gminy Lubanie.

Uwag do przedstawionego projektu nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych, głosów przeciwnych nie było, 4 radnych wstrzymało się od głosu.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr V/34/11 w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu wójta gminy Lubanie.

Do punktu 13
Przewodnicząca rady gminy przedstawiła wystąpienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zawarte w piśmie znak WNK.DW.IV.4130.26.2011.

Radny Władysław Makowski
Po otrzymaniu informacji o interpretacji przepisów dotyczących zakazu łączenia funkcji prezesa osp i członka zarządu z funkcją radnego, dnia 28 lutego 2011 r. złożyłem stosowną rezygnację. Złożyłem ponadto oświadczenie, iż z tytułu funkcji pełnionych w straży nie otrzymywałem wynagrodzenia. Jestem również w posiadaniu oświadczenia stwierdzającego, iż OSP Janowice nie prowadziło i nie prowadzi działalności gospodarczej.
Proszę radnych o zrozumienie i przychylność w mojej sprawie.
Wójt Gminy
Chciałbym podkreślić, iż straże nie otrzymują dotacji z budżetu gminy. Bezpieczeństwo to zadanie własne gminy, stąd budżet gwarantuje środki na ten cel. Zarząd ustala tylko priorytety działalności swych jednostek, które nam przedstawia. Każdy wydatek na straż jest rozliczony przez księgowego budżetu gminy.
Radny Włodzimierz Woźniak
Ja mam pytanie odnośnie przeprowadzonego przed chwilą głosowania. Czemu nie poddano pod głosowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu wójta gminy Lubanie?
W drugim głosowaniu wynik mógłby być całkiem inny.
Radca Prawny Andrzej Mogieliński
Wynik głosowania przesądził o podjęciu uchwały w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu, głosowanie drugiego wariantu uchwały stało się bezprzedmiotowe. W obrocie prawnym nie mogą funkcjonować dwie uchwały dotyczące tej samej materii.
Przejdźmy teraz do omówienia przepisów dotyczących sytuacji radnego Władysława Makowskiego.
Po pierwsze należy przywołać przepis art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, który stanowi, iż radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w którym radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności.
Po drugie zastosowanie ma tu przepis art. 190 ust. 1 pkt 2a, który wśród przesłanek wygaśnięcia mandatu radnego wymienia naruszenie ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem określonych w odrębnych przepisach funkcji lub działalności. Z kolei zgodnie z ust. 5 tegoż przepisu jeżeli radny przed dniem wyboru wykonywał funkcję lub prowadził działalność, o której mowa w ust. 1 pkt 2a, obowiązany jest do zrzeczenia się funkcji lub zaprzestania prowadzenia działalności w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia ślubowania.
Przedłożone przez radnego Makowskiego dokumenty potwierdzają, iż OSP Janowice nie prowadziło działalności gospodarczej. Pomimo to radny złożył rezygnację, co nastąpiło w wymaganym trzy miesięcznym terminie. Nadmieniam, iż ślubowanie radni składali na sesji dnia 1 grudnia 2010 r.
W związku z tym co wskazują przepisy i przedłożone dokumenty nie stwierdzam istnienia przesłanek do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

Przewodnicząca rady gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Zgodnie z przepisem art. 25a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, przewodnicząca rady gminy wyłączyła z głosowania radnego Władysława Makowskiego.

Za podjęciem uchwały głosowało 9 radnych, 4 radnych było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy, stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr V/35/11 w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

Do punktu 14
Przewodnicząca rady gminy przedstawiła wystąpienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zawarte w piśmie znak WNK.DW.IV.4130.27.2011.

Radny Andrzej Ulczycki
Swoje wyjaśnienia zacznę od rezygnacji z funkcji prezesa osp i członka zarządu, którą złożyłem dnia 6 marca 2011 r. Do niniejszej rezygnacji dołączyłem oświadczenie, iż z tytułu pełnionych funkcji nie pobierałem wynagrodzenia. Dokumenty te uzupełniłem o oświadczenie stwierdzające, iż OSP Ustronie nie prowadziło i nie prowadzi działalności gospodarczej. Niestety nie znałem przepisów prawnych zakazujących łączenia funkcji radnego z funkcjami wyżej wymienionymi. O sprawie dowiedziałem się później niż koledzy, stąd rezygnacje złożyłem po terminie. Muszę dodać, iż mam żal do głównego prezesa osp o bezczynność w niniejszej sprawie. Wystarczyłoby wydać zarządzenie informujące o obowiązujących przepisach i skierować je do wszystkich jednostek straży pożarnej.
Radca Prawna Andrzej Mogieliński
I w tym przypadku zastosowanie maja przepisy omówione przed chwilą. Radny Ulczycki nie dochował jednak terminu przewidzianego na złożenie rezygnacji. Pomimo to nie ma powodów do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu, ponieważ OSP Ustronie nie prowadziło działalności gospodarczej. Fakt ten potwierdza oświadczenie dołączone do kompletu dokumentów.

Przewodnicząca rady gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Zgodnie z przepisem art. 25a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, przewodnicząca rady gminy wyłączyła z głosowania radnego Andrzeja Ulczyckiego.

Za podjęciem uchwały głosowało 9 radnych, 3 radnych było przeciwnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy, stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr V/36/11 w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

Do punktu 15
Projekt uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Włocławskim w wykonywaniu zadania publicznego w zakresie realizacji projektu p.n. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 2902C Siutkowo – Mikanowo „ oraz udzielenia Powiatowi Włocławskiemu pomocy finansowej przedstawił wójt gminy.
Wójt Gminy
Tytułem uzupełnienia dodam, iż w ubiegłej kadencji deklarowaliśmy udział 10 % wkładu własnego powiatu. Aktualnie wymagane jest zwiększenie naszego udziału do 21 %, co pozwoli na uzyskanie większej ilości punktów w konkursie. Dokumentacja na wymienioną inwestycję zostałaby skierowana do konkursu w miesiącu wrześniu. Elementem brakującym w dokumentacji jest uchwała w sprawie współdziałania z powiatem, do której podjęcia zobowiązał nas starosta w terminie do 20 maja.
Przewodnicząca Rady Gminy
Kiedy będziemy wiedzieli, że inwestycja będzie realizowana?
Wójt Gminy
Wszystko zależy od tego czy zadanie zakwalifikuje się do dofinansowania. Rozstrzygnięcie konkursu przewidywane jest na miesiąc listopad. Myślę, że pozwoli to nam zaplanować odpowiednio budżet na rok 2012.

Sesję opuściła Pani Irena Troszyńska, na sali znajduje się 13 radnych.
Innych uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr V/37/11 w sprawie współdziałania z Powiatem Włocławskim w wykonywaniu zadania publicznego w zakresie realizacji projektu p.n. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 2902C Siutkowo – Mikanowo „ oraz udzielenia Powiatowi Włocławskiemu pomocy finansowej.

Do punktu 16
W ramach punktu interpelacje, zapytania i wolne wnioski głos zabrały następujące osoby;
Sołtys Sołectwa Kaźmierzewo Pani Zofia Dogońska
Radni okręgu Lubanie – Kaźmierzewo nieładnie nas potraktowali ponieważ nie stawili się na ostatnie zebranie wiejskie. Pani Ciesielska się usprawiedliwiała, ale co z pozostałymi? Z przykrością należy stwierdzić, iż radni nie interesują się sprawami Kaźmierzewa i traktują swoich wyborców jak powietrze.
Radna Barbara Budzyńska
Ja nie mogłam być obecna na wskazanym zebraniu ponieważ miałam w tym czasie spotkanie z rodzicami.
Przewodnicząca Rady Gminy
Myślę, że właściwa będzie praktyka zgłaszania przez radnych przyczyn swoich nieobecności. Pozwoli to nam ich usprawiedliwić.
Radny Włodzimierz Woźniak
Interesuje mnie ile, w przeciągu ostatniego półrocza, zatrudniono w urzędzie pracowników. Z tego co wiem powinno się to odbywać w drodze konkursu. Na stronie internetowej jest odpowiednia zakładka, w której nie ma żadnych ogłoszeń w tej sprawie. Zainteresowani tematem na pewno są.
Wójt Gminy
Przez ostatnie pół roku nikt nie został zatrudniony.
Radny Włodzimierz Woźniak
A Pan Jerzy Chudzyński?
Wójt Gminy
Pan Chudzyński został zatrudniony już ponad pół roku temu. Stanowisko ds. promocji i informatyzacji gminy zostało obsadzone w drodze konkursu, który wygrał właśnie Pan Chudzyński.

Innych interpelacji, zapytań i wniosków nie zgłoszono.

Do punktu 17
Przewodnicząca rady gminy Pani Jadwiga Kurant stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany w związku z czym dokonała zamknięcia V sesji Rady Gminy Lubanie. Podziękowała serdecznie wszystkim za przybycie i udział w obradach.

Sesja odbyła się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu i trwała od godz. 11.00 do godz.14.45.

Na tym protokół zakończono.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant

Protokołowała
Inspektor ds. obsługi rady gminy
mgr Aleksandra Kuligowska


Protokół Nr VI/11
z sesji Rady Gminy Lubanie
odbytej w dniu 22 czerwca 2011 roku

Odegrano hymn „ Jeszcze Polska nie zginęła”
Otwarcia obrad dokonała Pani Jadwiga Kurant – Przewodnicząca Rady Gminy witając radnych oraz gości:
Wójta Gminy Pana Sławomira Piernikowskiego,
Sekretarza Gminy Panią Irenę Mroczkowską,
Skarbnika Gminy Panią Grażynę Pruchnicką,
Komendanta Posterunku Policji w Brześciu Kujawskim Pana Henryka Marczewskiego,
Prezesa Koła Emerytów i Rencistów Panią Krystynę Piernikowską,
Członkinię Związku Nauczycielstwa Polskiego Panią Stanisławę Szczęsną,
Kierowników jednostek organizacyjnych,
Sołtysów oraz wszystkich mieszkańców przybyłych na sesję.

Przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że na stan 15 radnych w sesji bierze udział 12 radnych, co stanowi wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Przewodnicząca rady gminy wniosła o zmianę porządku obrad polegającą na dodaniu po punkcie 14 punktu następującej treści
„ Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Lubanie z Kujawsko-Dobrzyńskiego Związku Gmin”
W konsekwencji wprowadzenia niniejszej zmiany Interpelacje, wolne wnioski i zapytania przesuną się do punktu 16, zaś Zakończenie obrad do punktu 17.

Uwag do przedstawionej zmiany nie zgłoszono.
Za zmianą porządku obrad głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że zmiana porządku obrad została przyjęta.

Porządek obrad VI sesji Rady Gminy Lubanie przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Gminy.
5. Prezentacja warunków uzyskania preferencyjnego kredytu z dopłatą Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
6. Przyjęcie informacji o zakresie działań podjętych w dziedzinie kultury i rozrywki w gminie Lubanie w roku 2010.
7. Przedstawienie dokumentów związanych z wykonaniem budżetu za rok 2010:
a) sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lubanie,
b) informacji o stanie mienia komunalnego,
c) sprawozdania finansowego.
d) opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy,
e) wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu budżetu gminy przez Wójta Gminy i udzielenia absolutorium,
f) pisma Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy .
8. Dyskusja nad problematyką związaną z wykonaniem budżetu gminy za 2010 rok oraz nad absolutorium dla Wójta Gminy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2010 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lubanie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2010.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na rok 2011.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011 – 2015.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania w zakresie realizacji inwestycji.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia bankowego kredytu długoterminowego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na finansowanie inwestycji pn. Modernizacja – przebudowa drogi gminnej we wsi Mikanowo B.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Lubanie z Kujawsko-Dobrzyńskiego Związku Gmin.
16. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
17. Zakończenie obrad.

Za przyjęciem przedstawionego porządku obrad głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że porządek obrad VI sesji Rady Gminy Lubanie został przyjęty.

Do punktu 4
Uwag do protokołu Nr V/11 z sesji Rady Gminy Lubanie z dnia 27 maja 2011 r. nie zgłoszono.

Za przyjęciem protokołu głosowało 12 radnych , głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że protokół z V sesji Rady Gminy został przyjęty bez poprawek.

Do punktu 5
Dyrektor oddziału Kujawsko-Dobrzyńskiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu Pani Monika Wasiak przedstawiła możliwości uzyskania kredytu z dopłatą do odsetek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Na sesję przybyła radna Pani Barbara Budzyńska, na sali znajduje się 13 radnych.

Do punktu 6
Wójt gminy przedstawił informację o zakresie działań podjętych w dziedzinie kultury i rozrywki w gminie Lubanie w roku 2010.

Na sesję przybyła radna Pani Małgorzata Juchniewicz, na sali znajduje się 14 radnych.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jak wynika z przedstawionej informacji wachlarz imprez jest duży. Niestety spotykamy się z opiniami, że nic się nie dzieje. Prawda jest taka, że dzieje się wiele tylko mieszkańcy nie uczestniczą w większości odbywających się imprez.

Innych uwag nie zgłoszono.

Za przyjęciem informacji głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, iż informacja o zakresie działań podjętych w dziedzinie kultury i rozrywki w gminie Lubanie w roku 2010 została przyjęta.

Do punktu 7
Skarbnik gminy Pani Grażyna Pruchnicka przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2010, informację o stanie mienia komunalnego gminy oraz sprawozdanie finansowe.

Wójt gminy przedstawił uchwałę Nr 145/2011 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Lubanie sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2010 rok.

Przewodniczący komisji rewizyjnej Pan Wojciech Chrząszcz przedstawił wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 23 maja 2011 r. o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy oraz opinię o wykonaniu budżetu gminy Lubanie za 2010 rok.

Przewodnicząca rady gminy przedstawiła uchwałę Nr 185/2011 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lubanie w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubanie za 2010 rok.

Do punktu 8
Wójt gminy zabrał głos w sprawie wykonania budżetu gminy za rok 2010 ( wystąpienie w załączeniu ).
W dyskusji nad problematyką związaną z wykonaniem budżetu gminy za 2010 rok oraz nad absolutorium dla wójta gminy udział wzięli:
Radna Renata Szopa
Jako członek komisji rewizyjnej brałam udział w szczegółowej analizie wykonania budżetu, która nie wykazała nieprawidłowości. Wykonanie budżetu za rok 2010 oceniam pozytywnie. W związku z tym jestem za udzieleniem wójtowi gminy z tego tytułu absolutorium.

Innych uwag nie zgłoszono.

Do punktu 9
Przewodnicząca rady gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubanie za 2010 rok.

Uwag do przedstawionego projektu nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr VI/38/11 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubanie za 2010 rok.

Do punktu 10
Przewodnicząca rady gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lubanie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2010.

Uwag do przedstawionego projektu nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr VI/39/11 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lubanie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2010.

Wójt Gminy
Dziękuję za przygotowanie i prawidłowe wykonanie budżetu 2010 roku. Słowa podziękowania kieruje do Pani skarbnik, Pani kierownik, Pani sekretarz, współpracowników, sołtysów i radnych. To właśnie dzięki Państwu możliwe było wykonanie planów budżetowych.
Przewodnicząca Rady Gminy
Dziękuję Panu wójtowi za ubiegłoroczne i wcześniejsze dokonania. Dał się Pan poznać jako człowiek, który pochyla się nad problemami i potrzebami każdego mieszkańca. Dziękuje Panu i Pana współpracownikom za działania, które umożliwiają rozwój naszej gminy. Myślę, jestem tego pewna, że nie ustanie Pan w pozyskiwaniu funduszy, które zapewnią kolejne udogodnienia lokalnej społeczności.

Do punktu 11
Projekt uchwały o zmianie uchwały Nr III/13/10 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu gminy Lubanie na rok 2011 przedstawiła Pani Grażyna Pruchnicka - skarbnik gminy.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr VI/40/11 o zmianie uchwały Nr III/13/11 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu gminy Lubanie na rok 2011.

Do punktu 12
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2011 – 2015 przedstawiła Pani Grażyna Pruchnicka - skarbnik gminy.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr VI/41/11 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2011 – 2015.

Do punktu 13
Wójt gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania w zakresie realizacji inwestycji przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Gminy.

Uwag do przedstawionego projektu nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr VI/42/11 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania w zakresie realizacji inwestycji przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Gminy.

Do punktu 14
Wójt gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia bankowego kredytu długoterminowego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na finansowanie inwestycji pn. Modernizacja – przebudowa drogi gminnej we wsi Mikanowo B.
Wójt Gminy
Chcemy robić jak najwięcej i w związku z tym kiedy pojawia się możliwość uzyskania dofinansowania inwestycji staramy się to wykorzystać. Wartość kosztorysowa wymienionego zadania to 660.000 zł, na co bez środków zewnętrznych nie byłoby nas stać.
Przewodnicząca Rady Gminy
Co do potrzeby wykonania niniejszego zadania podjęliśmy decyzję wcześniej. Teraz pozostaje nam wyrażenie zgody na zaciągnięcie kredytu celem zabezpieczenia jej wykonania.
Radny Andrzej Ulczycki
Proponowany kredyt przedstawia bardzo korzystne warunki, stąd wspieram wójta gminy w podjętej inicjatywie. Przy 5% inflacji kredyt na poziomie 4% jest bardzo opłacalny.

Innych uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy, stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr VI/43/11 w sprawie zaciągnięcia bankowego kredytu długoterminowego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na finansowanie inwestycji pn. Modernizacja – przebudowa drogi gminnej we wsi Mikanowo B.

Do punktu 15
Wójt gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Lubanie z Kujawsko-Dobrzyńskiego Związku Gmin.
Wójt Gminy
W roku 2008 wspólnie z gminą Włocławek, Fabianki, Dobrzyń nad Wisłą i miastem Włocławek utworzyliśmy związek międzygminny, którego głównym celem było uzyskanie dofinansowania na inwestycję polegającą na budowie ścieżki rowerowej Dąb Polski – Lubanie. Niestety okazało się, iż związki międzygminne nie mają możliwości uzyskania środków unijnych na tego typu inwestycję. Ostatnio również urząd marszałkowski wystąpił z inicjatywą budowy ścieżki rowerowej, gdzie beneficjentami ją wspierającymi bez udziału finansowego mają być gminy położone wzdłuż Wisły. Inicjatywa ta zakłada oznakowanie ścieżki oraz drobną architekturę.
Z uwagi na taki stan rzeczy stwierdziliśmy, iż dalsze utrzymywanie związku staje się bezcelowe. Prawdopodobnie dojdzie do rozwiązania związku.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy, stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr VI/44/11 w sprawie wystąpienia Gminy Lubanie z Kujawsko-Dobrzyńskiego Związku Gmin.

Do punktu 16
W ramach punktu interpelacje, zapytania i wolne wnioski głos zabrały następujące osoby;
Przewodnicząca Rady Gminy
W ubiegłym wydaniu Tygodnika Kujawskiego pojawiła się informacja o wyborze ławników. Proszę Panią Irenę Mroczkowską – sekretarza gminy o przybliżenie sprawy.
Sekretarz Gminy
Bieżącego roku należy dokonać wyboru ławników na kadencję 2011 – 2015. Wyboru ławników dokonuje rada gminy na podstawie złożonych przez kandydatów dokumentów oraz opinii uzyskanej z policji. Druki dokumentów oraz wszelkie informacje mogą Państwo uzyskać w urzędzie gminy u Pani Oli Kuligowskiej. Podkreślę, iż termin złożenia dokumentów upływa 30 czerwca.
Przewodnicząca Rady Gminy
Poinformowano mnie, iż nie było wywieszonych na tablicach ogłoszeń zawiadomień o dzisiejszej sesji. Być może są one zrywane, stąd informacja o terminie i porządku sesji będzie teraz umieszczana również na stronie internetowej gminy.
Radna Małgorzata Juchniewicz
W imieniu swoim i mieszkańców Mikanowa B dziękuje za podłączenie wsi do sieci kanalizacyjnej.
Wójt Gminy
Pozostaję tylko zmobilizować mieszkańców do podłączenia się do kanalizacji.
Radna Andrzej Ulczycki
Pierwsza sprawa to konieczność uchwalenia odległości w jakich drzewa powinny być sadzone od granic czy drogi.
Ponadto uważam, iż należy zorganizować zbiórkę foli odpadowej. Taka zbiórka winna odbywać się dwa razy w roku. Zapobiegłoby to niepotrzebnemu rozrzuceniu foli po polach i lasach.
Inna kwestia to plac zabaw i ogrodzenie przy szkole w Ustroniu. Może czas pomyśleć o ich zrobieniu.
Przejdę teraz do sprawy drogi Gryźno – figurka w Ustroniu. Droga niniejsza jest rozjeżdżana przez Irlandczyków. Powiększające się dziury trzeba zakleić masą na gorąco. Zasypanie tłuczniem nie pomaga.
Pozostaje jeszcze kwestia niezabezpieczonych hydrantów przez co dochodzi do kradzieży wody.
Radna Renata Szopa
W imieniu mieszkańców miejscowości położonych za jedynką dziękuję za doprowadzenie do uruchomienia sygnalizacji świetlnej na krzyżówce w Probostwie Górnym.

Radny Włodzimierz Woźniak
Moja interpelacja dotyczy możliwości wprowadzenia ograniczenia prędkości albo progu zwalniającego na drodze w Probostwie Dolnym koło P. Lewandowskiego w kierunku Kucerza.
Radny Krzysztof Błaszczak
Co ze sprawą pogotowia ratunkowego? Czy potwierdzono, że Lubanie będzie obsługiwane przez Aleksandrów Kujawski?
Przewodnicząca Rady Gminy
Zbliżają się dożynki w związku z czym już dziś musimy pomyśleć o ich przygotowaniu i realizacji. Apeluję do radnych i sołtysów by zorientowali się kto będzie mógł zaangażować się w zorganizowanie uroczystości dożynkowych. Postarajmy się by wieńce i całe dożynki miały właściwą oprawę. Dożynki to tradycja, której musimy uczyć siebie i młodzież. Niech dożynki będą właściwym odniesieniem naszego poszanowania dla rolnictwa i rolników.
Myślę, że tak za dwa tygodnie powinniśmy się spotkać by wszystko omówić.
Wójt Gminy
Zacznę od interpelacji i wniosków radnego Ulczyckiego. Po pierwsze ustalimy jaka jest regulacja prawna dotycząca ustalenia odległości od granic i dróg dla sadzenia drzew.
Odnośnie zbiórki foli odpadowej wiem, że zajmuje się tym firma Cheko. Jednakże zbiera tylko folię czystą. Na pewno wszelką folie zbiera firma z Bogucina, rozeznamy się na jakich zasadach.
Jeśli chodzi o inwestycje w szkole w Ustroniu to najpilniejsze jest zerwanie i położenie podłogi w dwóch klasach. Czy plac zabaw i ogrodzenie jest ważniejsze? Na wszystko od razu nas nie stać.
W kwestii masy asfaltowej w dziury na odcinku Gryźno – figurka informuję, iż na razie nie ma na to szans. Póki co pozostanie uzupełnienie dziur tłuczniem.
Co do kradzieży wody to ZUK stara się sytuację kontrolować. Ostatnio zlikwidowano hydrant w Przywieczerzynku. Z kolei w najbliższych dniach uruchomione zostanie nowe ujęcie wody Nr 4.
Odpowiadając na interpelację radnego Woźniaka wyjaśniam, iż próg zwalniający w wskazanym miejscu nie wchodzi w grę. Natomiast nie wiem czy pomoże znak ograniczenia prędkości. Prawda jest taka, że zaraz go złamią albo po prostu ukradną.
Na wczorajszej komisji dowiedziałem się o przejęciu obsługi ratunkowej gminy Lubanie przez Aleksandrów Kujawski. Po wyjaśnieniu sprawy okazuje się, że chodzi o zespół wyjazdowy z Bądkowa. Już raz zapobiegliśmy takiemu rozwiązaniu i obecnie będziemy interweniować. Myślę, że wyślemy również stosowne pismo do wojewody, pod którym podpisze się Pani przewodnicząca.
Informacyjnie dodam, iż włączono 99 lamp przy jedynce. Nie zostaliśmy jednak urzędowo o tym poinformowani. Póki co nie wzięliśmy jeszcze na siebie kosztów za pobór energii włączonych lamp.
Na zakończenie powiem o zbiórce elektrośmieci, jaką udało się zorganizować przy udziale firmy Groneko. Sołtysi otrzymali dziś kurendy w niniejszej sprawie.
Ponadto w miesiącu lipcu, dokładniej 9 lipca, odbędzie się piknik pod hasłem „ 1000 porcji ryb” organizowany we współpracy z LGD. Z kolei 7 sierpnia, jak co roku, zapraszam na finał dzikich drużyn połączony z festynem i sołtysiadą.

Innych interpelacji, zapytań i wniosków nie zgłoszono.

Do punktu 17
Przewodnicząca rady gminy Pani Jadwiga Kurant stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany w związku z czym dokonała zamknięcia VI sesji Rady Gminy Lubanie. Podziękowała serdecznie wszystkim za przybycie i udział w obradach.

Sesja odbyła się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu i trwała od godz. 1100 do godz.1420.

Na tym protokół zakończono.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant

Protokołowała
Inspektor ds. obsługi rady gminy
mgr Aleksandra Kuligowska


Protokół Nr VII/11
z sesji Rady Gminy Lubanie
odbytej w dniu 18 sierpnia 2011 roku

Odegrano hymn „ Jeszcze Polska nie zginęła”
Otwarcia obrad dokonała Pani Jadwiga Kurant – Przewodnicząca Rady Gminy witając radnych oraz gości:
Wójta Gminy Pana Sławomira Piernikowskiego,
Sekretarza Gminy Panią Irenę Mroczkowską,
Skarbnika Gminy Panią Grażynę Pruchnicką,
Prezesa Koła Emerytów i Rencistów Panią Krystynę Piernikowską,
Prezesa LTP Pana Leona Wiśniewskiego,
Redaktora Gazety Kujawskiej Panią Jolantę Pijaczyńską,
Kierowników jednostek organizacyjnych,
Sołtysów oraz wszystkich mieszkańców przybyłych na sesję.

Przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że na stan 15 radnych w sesji bierze udział 12 radnych, co stanowi wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Porządek obrad VII sesji Rady Gminy Lubanie przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Gminy.
5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Lubańskiego Towarzystwa Piłkarskiego za I półrocze 2011 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych wybieranych na kadencję 2012-2015.
7. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy nieruchomości gruntowej położonej w m. Mikanowo gm. Lubanie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Włocławek w sprawie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Lubanie.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na rok 2011.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011 – 2015.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych Samorządowych Instytucji Kultury i Zakładu Budżetowego oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze.
12. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
13. Zakończenie obrad.

Za przyjęciem przedstawionego porządku obrad głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że porządek obrad VII sesji Rady Gminy Lubanie został przyjęty.

Do punktu 4
Uwag do protokołu Nr VI/11 z sesji Rady Gminy Lubanie z dnia 22 czerwca 2011 r. nie zgłoszono.
Za przyjęciem protokołu głosowało 13 radnych , głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.
Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że protokół z VI sesji Rady Gminy został przyjęty bez poprawek.

Do punktu 5
Sprawozdanie z działalności Lubańskiego Towarzystwa Piłkarskiego za I półrocze 2011 r. przedstawił Prezes Lubańskiego Towarzystwa Piłkarskiego Pan Leon Wiśniewski.
W dyskusji nad złożonym sprawozdaniem udział wzięli:
Radny Włodzimierz Woźniak
Jakie są plany dla drużyny seniorów, jak wygląda współpraca z kibicami?
Prezes LTP Pan Leon Wiśniewski
Co do drużyny seniorów to pracuje ona społecznie.
W grupie kibiców jest taka jedna osoba , która atakuje słownie uczestników każdego meczu. To prowokator, który ma na celu chyba zniszczenie LTP.
Radny Włodzimierz Woźniak
Czy jest coś robione aby uspokoić kibiców?
Prezes LTP Pan Leon Wiśniewski
Niestety osoby te są agresywne i zachowują się bardzo brzydko, stąd trudno wchodzić w to środowisko.
Przewodnicząca Rady Gminy
Czy radny Włodzimierz Woźniak ma propozycję jak zapobiec ekscesom podczas meczy piłkarskich?
Radny Włodzimierz Woźniak
Proponuję by powstał klub kibica.
Przewodnicząca Rady Gminy
Moim zdaniem wiele zależy od wychowania młodzieży przez szkołę i rodziców. Uważam, iż klub kibica to dobry pomysł. Podsumowując należy stwierdzić, że przekazywane przez urząd pieniądze są dobrze wykorzystywane przez LTP.

Innych uwag nie zgłoszono.

Za przyjęciem sprawozdania głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, iż sprawozdanie z działalności Lubańskiego Towarzystwa Piłkarskiego za I półrocze 2011 zostało przyjęte.

Do punktu 6
Przewodnicząca rady gminy przedstawiła pismo Prezesa Sądu Rejonowego we Włocławku w sprawie wyboru ławników oraz projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych wybieranych na kadencję 2012-2015.
Kandydaci zgłoszeni do pracy w zespole wyrazili na to zgodę.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr VII/45/11 w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych wybieranych na kadencję 2012-2015.


Do punktu 7
Wójt gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy nieruchomości gruntowej położonej w m. Mikanowo gm. Lubanie.
Radny Edward Żychlewicz
Czy przyjęty jest standard prowadzenia negocjacji z właścicielem działki, która ma być nabyta?
Wójt Gminy
W praktyce działki o małej powierzchni kupuje się bez negocjacji. Po ukończeniu inwestycji następuje pomiar, który pozwala na zakup działki o takiej powierzchni jaka została zajęta pod budowę. Ceny za metr kwadratowy plasują się w granicach 15 – 20 zł. Warto dodać, iż weszła w życie ustawa umożliwiająca wywłaszczenie w przypadku żądania przez właściciela zbyt wysokiej ceny.

Innych uwag nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr VII/46/11 w sprawie nabycia na rzecz Gminy nieruchomości gruntowej położonej w m. Mikanowo gm. Lubanie.

Do punktu 8
Wójt gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Włocławek w sprawie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Lubanie.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr VII/47/11 w sprawie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Lubanie.

Do punktu 9
Projekt uchwały o zmianie uchwały Nr III/13/10 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu gminy Lubanie na rok 2011 przedstawiła Pani Grażyna Pruchnicka - skarbnik gminy.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr VII/48/11 o zmianie uchwały Nr III/13/11 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu gminy Lubanie na rok 2011.

Do punktu 10
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2011 – 2015 przedstawiła Pani Grażyna Pruchnicka - skarbnik gminy.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr VII/49/11 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2011 – 2015.

Do punktu 11
Projekt uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych Samorządowych Instytucji Kultury i Zakładu Budżetowego oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze przedstawiła Pani Grażyna Pruchnicka – skarbnik gminy.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr VII/50/11 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych Samorządowych Instytucji Kultury i Zakładu Budżetowego oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze.

Do punktu 12
W ramach punktu interpelacje, zapytania i wolne wnioski głos zabrały następujące osoby;
Radny Ryszard Szczesny
Niedawno na szosie nr 1 robiono remont. Z kolei droga do P. Wilczyńskiego nie została zrobiona. Poruszanie się po tej drodze dzieci czy osób pieszych jest utrudnione.
Radny Władysław Makowski
Otrzymałem zgłoszenie, iż mieszkańcy palą śmieci na swoich posesjach. Może wysłać w teren kurendy w sprawie zaprzestania takich praktyk.
Radny Włodzimierz Woźniak
Zakład usług komunalnych robił ostatnio na osiedlu przyłącze i wyciął asfalt. Teraz zostało to naprawione, ale to są koszty.
Sołtys Sołectwa Gąbinek Pan Józef Duszyński
Na łuku drogi w Gąbinku rosną chwasty i krzewy. Proszę o ich wycięcie.
Sołtys Sołectwa Ustronie Pani Zofia Sołtysiak
Drogi boczne posypane żużlem są podorywane przez rolników. Proszę o zwrócenie im uwagi aby te bruzdy trochę zmniejszyli. Dotyczy to dróg przy posesji Kranców i Zakrzewskiej.
Wójt Gminy
Interpelację radnego Szczesnego przekażemy do Generalnej Dyrekcji Dróg w Bydgoszczy.
Informacyjnie powiem, iż gmina przeprowadzi przetarg na wywożenie śmieci oraz będzie płacić podatek. Podatkiem tym obciąży się każdego mieszkańca. Proszę sołtysów o wykaz osób, które nie maja podpisanych umów na wywóz śmieci.
Odnośnie rolników którzy podorywują drogi wyjaśniam, iż fakt ten trzeba zgłosić na policję.
Na zakończenie dodam, iż gminne dożynki odbędą się dnia 4 września. Tradycyjnie rozpocznie je msza w kościele po czym korowód dożynkowy wyruszy na stadion.
Radny Andrzej Ulczycki
Mam propozycję by tam gdzie są drogi podorywane wzywać geodetę, który wskaże pas drogowy. Jeśli któryś rolnik pas drogowy podorał to należy zgłosić go na policję.
Ksiądz Kanonik
Dodam tylko, iż dekorację przy kościele robi Sarnówka i Przywieczerzyn.

Innych interpelacji, zapytań i wniosków nie zgłoszono.

Do punktu 13
Przewodnicząca rady gminy Pani Jadwiga Kurant stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany w związku z czym dokonała zamknięcia VII sesji Rady Gminy Lubanie. Podziękowała serdecznie wszystkim za przybycie i udział w obradach.

Sesja odbyła się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu i trwała od godz. 11.00 do godz.13.00.

Na tym protokół zakończono.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant

Protokołowała
Sekretarz gminy
Irena Mroczkowska


Protokół Nr VIII/11
z sesji Rady Gminy Lubanie
odbytej w dniu 13 października 2011 roku

Odegrano hymn „ Jeszcze Polska nie zginęła”

Otwarcia obrad dokonał Pan Andrzej Ulczycki – Wiceprzewodniczący Rady Gminy witając radnych oraz gości:
Wójta Gminy Pana Sławomira Piernikowskiego,
Kierownika Referatu Inwestycyjno-Gospodarczego Panią Janinę Mierzwicką,
Sekretarza Gminy Panią Irenę Mroczkowską,
Skarbnika Gminy Panią Grażynę Pruchnicką,
Kandydatów na ławników Panią Zofię Rakocę, Panią Jolantę Duszyńską oraz Panią Magdalenę Brzezińską,
Prezesa Koła Emerytów i Rencistów Panią Krystynę Piernikowską,
Dyrektorów szkół,
Kierowników jednostek organizacyjnych,
Sołtysów oraz wszystkich mieszkańców przybyłych na sesję.

Wiceprzewodniczący rady gminy stwierdził, że na stan 15 radnych w sesji bierze udział 13 radnych, co stanowi wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Wiceprzewodniczący rady gminy wniósł o zmianę porządku obrad polegającą na dodaniu po punkcie 10 punktu następującej treści
„ Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez gminę Lubanie od samorządu powiatu włocławskiego zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych”
W konsekwencji wprowadzenia niniejszej zmiany Interpelacje, wolne wnioski i zapytania przesuną się do punktu 12, zaś Zakończenie obrad do punktu 13.
Uwag do przedstawionej zmiany nie zgłoszono.

Za zmianą porządku obrad głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania wiceprzewodniczący rady gminy stwierdził, że zmiana porządku obrad została przyjęta.

Porządek obrad VIII sesji Rady Gminy Lubanie przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Gminy.
5. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Lubanie za I półrocze 2011 roku.
6. Przedstawienie informacji o analizie oświadczeń majątkowych przedłożonych Przewodniczącej Rady Gminy oraz Wójtowi Gminy.
7. Wybór ławników do Sądu Rejonowego we Włocławku:
a) ustalenie regulaminu głosowania,
b) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
c) przedstawienie opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników,
d) przeprowadzenie wyborów,
e) podjęcie uchwały stwierdzającej dokonanie wyboru ławników.
2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na rok 2011.
3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011 – 2016.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przyznawania dofinansowania ze środków budżetu Gminy Lubanie dla osób fizycznych, które wybudowały przydomową oczyszczalnie ścieków.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgodny na przejęcie przez gminę Lubanie od samorządu powiatu włocławskiego zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych.
6. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
7. Zakończenie obrad.

Za przyjęciem przedstawionego porządku obrad głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania wiceprzewodniczący rady gminy stwierdził, że porządek obrad VIII sesji Rady Gminy Lubanie został przyjęty.

Do punktu 4
Radny Włodzimierz Woźniak
Z całym szacunkiem dla Pani Sekretarz protokołującej obrady ostatniej sesji, protokół ten jest mało dokładny. Moje wypowiedzi w dyskusji prowadzonej z Prezesem LTP, nie oddają ich rzeczywistego sensu . Ponadto odpowiedź Pana Leona Wiśniewskiego nie została dokładnie spisana. Z kolei udział Wójta w dyskusji nie został uwzględniony w protokole.
Proponuję zaopatrzyć Panie protokołujące tego typu posiedzenia w dyktafon, co uczyni protokoły bardziej wiarygodnymi.

Innych uwag do protokołu Nr VII/11 z sesji Rady Gminy Lubanie z dnia 18 sierpnia 2011 r. nie zgłoszono.

Za przyjęciem protokołu głosowało 10 radnych , 3 radnych było przeciwnych głosów wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania wiceprzewodniczący rady gminy stwierdził, że protokół z VII sesji Rady Gminy został przyjęty z poprawkami.

Do punktu 5
Skarbnik gminy Pani Grażyna Pruchnicka przedstawiła informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Lubanie za I półrocze 2011 roku.
Wójt gminy przedstawił uchwałę Nr 243/2011 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 15 września 2011 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Lubanie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 roku.

Uwag ani zapytań do przedstawionej informacji nie zgłoszono.

Za przyjęciem informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Lubanie za I półrocze 2011 roku głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania wiceprzewodniczący rady gminy stwierdził, że informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Lubanie za I półrocze 2011 roku została przyjęta.

Do punktu 6
Wiceprzewodniczący rady gminy przedstawił informację o analizie oświadczeń majątkowych przedłożonych przewodniczącej rady gminy.
Wójt gminy przedstawił informację o analizie oświadczeń majątkowych mu przedłożonych.

Do punktu 7
Wiceprzewodniczący rady gminy zaproponował następujący regulamin głosowania na ławników do Sądu Rejonowego we Włocławku:
1. Radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady Gminy, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady.
2. Imiona i nazwiska kandydatów umieszcza się na karcie do głosowania w kolejności alfabetycznej.
3. Głosując na wybraną osobę należy postawić znak „X” w kratce umieszczonej po prawej stronie obok nazwiska kandydata.
4. Aby głos był ważny należy postawić znak „X” obok jednego, dwóch, lub trzech nazwisk kandydatów.
5. Do przeprowadzenia głosowania powołuje się z grona Rady Komisję Skrutacyjną.
6. Dla zebrania głosów Komisja Skrutacyjna posługuje się urną, oblicza otrzymane przez kandydatów głosy i ustala wyniki głosowania.
7. Komisja Skrutacyjna sporządza protokół głosowania, który powinien zawierać:
a) skład Komisji Skrutacyjnej,
b) nazwiska i imiona kandydatów,
c) podanie liczby :
oddanych głosów,
głosów nieważnych,
głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów.
8. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji.

Uwag do proponowanego regulaminu nie zgłoszono.
Za przyjęciem regulaminu głosowania na ławników głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania wiceprzewodniczący rady gminy stwierdził, że regulamin głosowania na ławników do Sądu Rejonowego we Włocławku został przyjęty.

W ramach kolejnego etapu wyboru ławników, zgłoszono następujących kandydatów do pracy w Komisji Skrutacyjnej:
Radną Dorotę Ciesielską - zgłoszona przez r. W. Makowskiego,
Radnego Krzysztofa Błaszczaka - zgłoszony przez r. R. Szopę,
Radnego Władysława Makowskiego - zgłoszony przez r. W. Chrząszcza.

Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej.

Za powołaniem Komisji Skrutacyjnej w składzie:
1. Dorota Ciesielska
2. Krzysztof Błaszczak
3. Władysław Makowski
głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania wiceprzewodniczący rady gminy stwierdził, że została powołana Komisja Skrutacyjna do przeprowadzenia wyborów na ławników do Sądu Rejonowego we Włocławku.

Wiceprzewodniczący rady gminy przedstawił opinię o kandydatach na ławników zgłoszonych Radzie Gminy Lubanie z dnia 6 września 2011 r.

Wiceprzewodniczący rady gminy ogłosił 5 minutową przerwę, celem przygotowania przez Komisję Skrutacyjna wyborów.

Po wznowieniu obrad radni oddali swoje głosy na kartkach opieczętowanych pieczęcią rady gminy do zamkniętej urny.

Wiceprzewodniczący rady gminy ogłosił 5 minutową przerwę, celem obliczenie przez Komisję Skrutacyjną głosów oraz sporządzenia protokołu głosowania.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Pan Krzysztof Błaszczak odczytał protokół głosowania stwierdzający, iż ławnikami do Sądu Rejonowego we Włocławku zostali wybrani:
1. Pani Magdalena Brzezińska
2. Pani Jolanta Duszyńska
3. Pani Zofia Rakoca

Protokół Komisji Skrutacyjnej w załączeniu.

Wiceprzewodniczący rady gminy przedstawił projekt uchwały stwierdzającej dokonanie wyboru ławników do Sądu Rejonowego we Włocławku.

Uwag do przedstawionego projektu nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania wiceprzewodniczący rady gminy stwierdził, że została podjęta uchwała Nr VIII/51/11 w sprawie stwierdzenia wyborów ławników do Sądu Rejonowego we Włocławku.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Gratuluje wybranym ławnikom. Niech Panie nas dobrze reprezentują, niech pełnienie funkcji ławnika nie nastręcza problemów i nie budzi zastrzeżeń.

Do punktu 8
Projekt uchwały o zmianie uchwały Nr III/13/10 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu gminy Lubanie na rok 2011 przedstawiła Pani Grażyna Pruchnicka - skarbnik gminy.

Na sesję przybyła Pani Małgorzata Juchniewicz, na sali znajduje się 14 radnych.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania wiceprzewodniczący rady gminy stwierdził, że została podjęta uchwała Nr VIII/52/11 o zmianie uchwały Nr III/13/11 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu gminy Lubanie na rok 2011.

Do punktu 9
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2011 – 2016 przedstawiła Pani Grażyna Pruchnicka - skarbnik gminy.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Panie wójcie przypominam o placu zabaw i nowej siatce ogrodzeniowej dla Szkoły Podstawowej w Ustroniu.

Innych uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania wiceprzewodniczący rady gminy stwierdził, że została podjęta uchwała Nr VIII/53/11 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2011 – 2016.

Do punktu 10
Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przyznawania dofinansowania ze środków budżetu Gminy Lubanie dla osób fizycznych, które wybudowały przydomową oczyszczalnie ścieków.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania wiceprzewodniczący rady gminy stwierdził, że została podjęta uchwała Nr VIII/54/11 o zmianie uchwały w sprawie zasad przyznawania dofinansowania ze środków budżetu Gminy Lubanie dla osób fizycznych, które wybudowały przydomową oczyszczalnie ścieków.


Wójt Gminy
Pozwolą Państwo, iż głos oddam, działającym na zlecenie urzędu gminy, Państwu Cwojdzińskim z firmy Budmew, którzy przedstawią prezentację na temat azbestu. Opracowanie Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest oraz inwentaryzacja azbestu pozwoli na uzyskanie dofinansowania na utylizację azbestu.

Prezentację na temat usuwania wyrobów azbestowych przedstawiła Pani Maria Balakowicz. Materiały prezentowane na sesji w załączeniu.

Sesję opuścili Pani Irena Troszyńska i Pan Edward Żychlewicz, na sali znajduje się 12 radnych.

Do punktu 11
Wójt gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgodny na przejęcie przez gminę Lubanie od samorządu powiatu włocławskiego zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych.
Wójt Gminy
Tytułem uzupełnienia dodam, iż wynegocjowaliśmy podwyżkę środków finansowych przekazywanych na odśnieżanie dróg powiatowych o 17,5 %. Ponadto przekonaliśmy powiat, iż 200% kary za odstąpienie od umowy jest zbyt wysokie i uzgodniliśmy ją na poziomie 70%. Wreszcie udało się nam uzyskać zwiększenie stawek w przypadku złej sytuacji pogodowej trwającej 7 dni.
Biorąc pod uwagę sprawdzone rozwiązanie w odśnieżaniu z ubiegłego roku, jesteśmy po wstępnej rozmowie w tej sprawie. Panowie odśnieżający , przyjęli wstępne warunki umowy.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania wiceprzewodniczący rady gminy stwierdził, że została podjęta uchwała Nr VIII/55/11 w sprawie wyrażenia zgodny na przejęcie przez gminę Lubanie od samorządu powiatu włocławskiego zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych.

Do punktu 12
W ramach punktu interpelacje, zapytania i wolne wnioski głos zabrały następujące osoby;
Pani Zofia Dogońska Sołtys Sołectwa Kaźmierzewo
W naszym sołectwie jest problem z wałęsającymi się psami. U Pana Makowskiego zlatują się psy, które w końcu mogą kogoś pogryźć. Teraz u mnie jest pies, którego strach.
Radny Włodzimierz Woźniak
Już wcześniej pytałem kiedy będzie naprawiona droga na osiedlu w Probostwie Dolnym, uszkodzona podczas wykonywanie przez zakład komunalny przyłącza wodociągowego.
Drugie pytanie dotyczy naprawy oświetlenia ulicznego i montażu nowych lamp?
Radna Małgorzata Juchniewicz
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam nauczycielom najserdeczniejsze życzenia. Życzę wytrwałości w pracy oraz zadowolenia w życiu zawodowym i osobistym.
Radny Andrzej Ulczycki
I tak kupujemy energię oświetleniową, czy nie można na to przetargu ogłosić co pozwoli zaoszczędzić pieniądze. Czytałem w prasie, że są już takie gminy np. gmina Gostyń, która zaoszczędziła dzięki temu 220 tys. zł.
Dołączam się do słów Pani Juchniewicz. Życzę nauczycielom zdrowia i wytrwałości w pracy z uczniami.
Wójt Gminy
Odnośnie oświetlenia przyznam, że to dla nas ważny temat. Przetarg, o jakim mówił radny, ogłosiła też gmina Kowal. Teraz spiera się z Energą w sądzie. Ciągle walczymy z Energą Oświetlenie i Energą Operator, ale to państwo w państwie. Na dzień dzisiejszy nikt nie zajął konkretnego stanowiska. Tak naprawdę to nie powinniśmy płacić za konserwację ponieważ lampy to nie nasze mienie. Generalna Dyrekcja Dróg zamontowała lampy na naszym terenie, za które mamy płacić. Tak nie może być. Wprawdzie jest wyrok Sądu ze Słupska wygrany z Energą ale to wyrok nieprawomocny. Wczoraj wystąpiliśmy do Energii o wyrażenie zgody na przeprowadzenie przetargu na zakup energii i konserwację. Na efekt trzeba poczekać bo to problem ogólnopolski.
Co do napraw to równie trudno rozmawia się z Energą i na ten temat. Wczoraj sfinalizowaliśmy założenie lampy w Barcikowie na skrzyżowaniu. Nie udało się założyć lampy koło Pana Łyczaka, ponieważ Pan Łypek nie wyraził zgody na wejście na jego pole. Dziś jeździ podnośnik celem naprawy lamp.
Wreszcie zdejmowanie lamp i przenoszenie ich w inne miejsca nie jest jeszcze sfinalizowane.
Droga, o której mówi radny Woźniak będzie zrobiona pewnie wtedy kiedy będzie to można wykonać bezkosztowo.
Sprawa wałęsających się psów oczywiście jest nam znana. Staramy się szukać dla nich nabywców lub w przypadku wykazywania objaw chorobowych usypiamy je. Podpisanie umowy z schroniskiem wymagałoby zaangażowania bajońskich kwot. Najgorsze jest to , że ludzie dokarmiają psy co pogarsza sytuację. Dokarmianego bezdomnego psa zgłasza się do wójta.
Na zakończenie przedstawię sprawę z pogotowiem ratunkowym. Z dniem 1 lipca gmina Lubanie obsługiwana jest przez oddział ratownictwa medycznego z Bądkowa. Swoje niezadowolenie wyraziliśmy w piśmie skierowanym do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. W odpowiedzi na nasze uwagi otrzymaliśmy długie wyjaśnienia wraz z mapkami wyznaczającymi trasy i czas dojazdu karetki z różnych miejsc. Wskazane pismo stwierdza, iż najszybciej do gminy dojedzie pogotowie z Bądkowa. Wyraźnie również podaje się , iż pacjenci wożeni będą do szpitala we Włocławku. Jednakże mam informacje, że dzieje się inaczej ponieważ pacjenci zawożeni są do Aleksandrowa Kujawskiego.
Dyrektor Szpitala we Włocławku twierdzi, że nie wie o tym aby jego szpital nie przyjmował pacjentów z gminy Lubanie.
Z kolei Dyrektor Szpitala w Aleksandrowie nie zna przypadków przywożenia do jego placówki naszych mieszkańców.
Obaj Panowie mają zorientować się co do zgłaszanych uwag i wypowiedzieć się w sprawie. Z Dyrektorem Zarządzania Kryzysowego w Bydgoszczy mamy jeszcze raz skonsultować trasy dojazdu.
Na pewno tematu nie odpuścimy, a jeśli będzie potrzeba to nagłośnimy to w prasie.

Innych interpelacji, zapytań i wniosków nie zgłoszono.

Do punktu 13
Wiceprzewodniczący rady gminy Pan Andrzej Ulczycki stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany w związku z czym dokonała zamknięcia VIII sesji Rady Gminy Lubanie. Podziękowała serdecznie wszystkim za przybycie i udział w obradach.

Sesja odbyła się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu i trwała od godz. 11.00 do godz.14.15.


Na tym protokół zakończono.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Andrzej Ulczycki

Protokołowała
Inspektor ds. obsługi rady gminy
mgr Aleksandra Kuligowska


Protokół Nr IX/11
z sesji Rady Gminy Lubanie
odbytej w dniu 29 listopada 2011 roku

Odegrano hymn „ Jeszcze Polska nie zginęła”

Otwarcia obrad dokonała Pani Jadwiga Kurant – Przewodnicząca Rady Gminy witając radnych oraz gości:
Wójta Gminy Pana Sławomira Piernikowskiego,
Sekretarza Gminy Panią Irenę Mroczkowską,
Skarbnika Gminy Panią Grażynę Pruchnicką,
Księdza Seniora Eugeniusza Lewandowskiego,
Prezesa Koła Emerytów i Rencistów Panią Krystynę Piernikowską,
Kierowników jednostek organizacyjnych,
Sołtysów oraz wszystkich mieszkańców przybyłych na sesję.

Przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że na stan 15 radnych w sesji bierze udział 13 radnych, co stanowi wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Porządek obrad IX sesji Rady Gminy Lubanie przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Gminy.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków realizowane przez Zakład Usług Komunalnych Gminy Lubanie.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2012 rok dla zakładu budżetowego.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a)w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości,
b) w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych,
c) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta określonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla celów obliczenia podatku rolnego.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011 – 2016.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na rok 2011.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok.
11. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
12. Zakończenie obrad.

Za przyjęciem przedstawionego porządku obrad głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że porządek obrad IX sesji Rady Gminy Lubanie został przyjęty.

Do punktu 4
Uwag do protokołu Nr VIII/11 z sesji Rady Gminy Lubanie z dnia 13 października 2011 r. nie zgłoszono.

Za przyjęciem protokołu głosowało 13 radnych , głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że protokół z VIII sesji Rady Gminy został przyjęty bez poprawek.

Do punktu 5
Wójt gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków realizowane przez Zakład Usług Komunalnych Gminy Lubanie.
Wójt Gminy
Aby dobrze mnie Państwo zrozumieli wyjaśniam, że taryfa to koszt realny wytworzenia wody i przyjęcia ścieków. Taryfa nie oznacza ceny jaką mieszkańcy będą płacić za wodę i ścieki. Cena wyniknie z różnicy między taryfą a dotacją przyznaną zakładowi, o czym w kolejnym projekcie uchwały.
Radny Andrzej Ulczycki
W porównaniu z rokiem bieżącym do wody dołożymy 112.453 zł zaś do ścieków 31.835 zł. To bardzo dużo.
Wójt Gminy
Koszty wytworzenia wody czy przyjęcia ścieków są po prostu wyższe. Jak wynika z tabeli H, w przyszłym roku, do wytworzenia wody potrzebne jest 533.520 zł zaś do przyjęcia ścieków 298.560 zł.

Innych uwag nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 10 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosu, głosów przeciwnych nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr IX/56/11 w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków realizowane przez Zakład Usług Komunalnych Gminy Lubanie.
Do punktu 6
Wójt gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2012 rok dla zakładu budżetowego.
Wójt Gminy
Przy wskazanych stawkach dotacji cena metra sześciennego wody w roku 2012 będzie wynosić 2,49 zł zaś ścieków 3,75 zł. Jednocześnie wyjaśniam, iż dotacja do śmieci jest dotacją udzielaną zakładowi budżetowemu, nie firmie Groneko. Gmina nie ma wpływu na ceny jakie stosuje prywatna firma. Jednakże mają Państwo wybór z kim zawrzeć umowę na wywóz odpadów. Może to być Groneko, Saniko lub Ekociech.

Uwag do przedstawionego projektu nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 10 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosu, głosów przeciwnych nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr IX/57/11 w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2012 rok dla zakładu budżetowego.

Do punktu 7
Wójt gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości.
Wójt Gminy
Tytułem uzupełnienia dodam, iż dotąd istniała możliwość zwalniania mieszkańców z podatku od budynków mieszkalnych. Od roku 2012 jest to wykluczone. RIO poinformowało nas o tym na szkoleniu skarbników oraz przysyłając stosowne wytyczne w tym temacie. Muszę podkreślić, iż stawka jaką proponujemy jest o połowę niższa od stawki ogłoszonej przez ministra finansów. Celem zobrazowania podam, iż z mieszkania o powierzchni 100 m2 zapłacimy 35 zł podatku rocznie w czterech ratach.
Radna Małgorzata Juchniewicz
Jeśli trzeba uchwalić ten podatek proponuję obniżyć stawkę do wysokości dwudziestu groszy za metr kwadratowy. Od mieszkań nigdy nie płaciliśmy , więc mieszkańcy przyjmą to z dużym niezadowoleniem.
Radny Włodzimierz Woźniak
Panie Wójcie jest Pan Wójtem trzecią kadencję. Dotąd nie płaciliśmy podatku od mieszkań ze względu na taki nie inny budżet. Być może są przepisy, które zabraniają zastosowania takiego zwolnienia, uchwalmy więc minimalną stawkę dla niniejszego podatku. Proponuję jeden grosz od metra kwadratowego. Ja spotkałem się ze swoimi mieszkańcami, którzy wyrazili swoje niezadowolenie spowodowane wprowadzeniem podatku od mieszkań. Listę osób, wraz z ich podpisami przekazuję Pani przewodniczącej.
Zanim zagłosujemy na przedstawionym projektem proszę się zastanowić nad koniecznością wprowadzenia podatku od mieszkań.
Wójt Gminy
Proszę Państwa, na budżet składają się trzy czynniki: subwencje, dotacje i dochody własne. Pan radny chodził od domu do domu niepotrzebnie tworząc niezdrową atmosferę. W takim razie może nie uchwalajmy żadnych podatków i nie róbmy nic. Dziwię się, że nie powiedział Pan swoim mieszkańcom o podatku od budynków i garaży, pewnie dlatego, że Pana on nie dotyczy.
Radny Włodzimierz Woźniak
Wyszedłem do mieszkańców by poinformować ich jak przedstawia się sprawa podatków na rok następny i poznać ich zdanie. Nie rozmawiałem z nimi by tworzyć niezdrową atmosferę. Mieszkańcy wypowiedzieli się, że nie są za wprowadzeniem podatku mieszkaniowego.

Radny Edward Żychlewicz
Na posiedzeniu komisji zaproponowałem by w sprawie podatków przeprowadzić konsultację pomiędzy wójtem, sołtysami i mieszkańcami. Pan wójt powiedział, że radny reprezentuje mieszkańców i w ich imieniu podejmuje decyzje. Uznając to za swój obowiązek również wyszedłem do mieszkańców celem poznania ich opinii w kwestii podatków. Przedkładam Pani przewodniczącej listę osób przeciwnych wprowadzeniu podatku od mieszkań.
Wójt Gminy
Konsultacja społeczna w sprawie podatków nie wchodzi w grę. Nikt Panu nie kazał być radnym. Będąc radnym musi Pan o czymś zdecydować w imieniu swoich mieszkańców.
Radny Włodzimierz Woźniak
Jesteśmy radnymi by po konsultacji z mieszkańcami podejmować decyzję. Taką decyzję dziś podejmiemy.
Przewodnicząca Rady Gminy
Podatek od mieszkań został narzucony nam odgórnie. To rząd postanowił o konieczności jego wprowadzeniu, z czym dyskutować nie możemy. Nie wiem czy Pan poinformował o tym swoich mieszkańców.
Radny Edward Żychlewicz
Czy obowiązek uchwalenia podatku mieszkaniowego wynika z uchwały czy rozporządzenia?
Wójt Gminy
Radni podejmują uchwałę w sprawie podatków. Co do podatku mieszkaniowego to obowiązek wynika z wytycznych RIO i ministerstwa. Jeśli nie zastosujemy się do nich wtedy budżet na 2012 r. zostanie odrzucony.
Radny Edward Żychlewicz
Skoro podatek mieszkaniowy wynika z wytycznych to nie zobowiązują one radnych do uchwalenia tego podatku. Tylko uchwała może nam coś nakazać nie rozporządzenie. Możemy to zrobić ale nie musimy.
Innych uwag nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 7 radnych, 6 radnych było przeciwnych, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr IX/58/11 w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości.

Wójt gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych.
Radny Edward Żychlewicz
Jak mają się te cyferki, które Pan przedstawił do wysokości podatku obowiązującego w tym roku. Czy jest to wzrost, jeśli tak to o ile?
Wójt Gminy
Wszystkie cyferki określone są zgodnie z widełkami stawek ministra finansów. W porównaniu z rokiem bieżącym nie są to duże zmiany, w niektórych przypadkach stawka jest nawet delikatnie niższa.

Innych uwag nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr IX/59/11 w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych.

Wójt gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta określonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla celów obliczenia podatku rolnego.
Wójt Gminy
Należy dodać, iż Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza w Przysieku, po zapoznaniu się z treścią projektu niniejszej uchwały oraz stanowiskiem członków Rady Powiatowej KPIR z terenu gminy Lubanie, pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt. Po rozeznaniu stawek ustalonych przez gminy sąsiednie informuję, iż gmina Waganiec i Raciążek zastosowały stawkę 55 zł, zaś gmina Bądkowo 47-48 zł.
Radny Andrzej Ulczycki
W roku 2011 stawka obowiązująca to 25 zł, teraz jest to 45 zł. Porównując stawki mamy skok o 80%. Proponuję by zmniejszyć ten skok do 60 % i uchwalić cenę żyta na poziomie 40 zł.
Radny Edward Żychlewicz
Z uwagi na wprowadzenie podatku mieszkaniowego proponuję by średnią cenę żyta obniżyć do wysokości 35 zł.
Wójt Gminy
Wiadomo, że każdy chciałby płacić jak najniższe podatki. W roku 2011 średnia cena żyta wynosiła 37,64 zł, którą obniżyliśmy do 25 zł co stanowiło 66% stawki ministra. W tym roku minister ustalił cenę na poziomie 74,18 zł, obniżenie jej o 66% oznaczałoby stawkę 50 zł. W porównaniu ze stawką ministra proponujemy zniżkę o 60,7% czyli 5,3% mniej niż ostatnio.
Radny Edward Żychlewicz
Wszystko co Pan Wójt mówi to cyfry. Trzeba też spojrzeć na budżet gospodarstw domowych. Wprowadzono podatek mieszkaniowy co uszczupli budżet każdego gospodarstwa domowego, proponuję obniżenie ceny żyta do wspomnianej wysokości.

Przewodnicząca Rady Gminy
Należy zauważyć, iż szereg lat płaciliśmy niskie podatki. Niestety teraz trudno jest stworzyć budżet, który zapewni utrzymanie szkół, urzędu czy pozwoli na inwestycje drogowe i oświetleniowe. Sytuacja w kraju jest taka, nie inna. Relatywnie patrząc względem bieżącej stawki, proponowane obniżenie ceny żyta o 60% jest korzystniejsze. Wszystkim, którzy płacą podatki, serce krwawi. Moim zdaniem podatki zostały uchwalone w miarę po ludzku.
Wójt Gminy
Nie mieszałbym wysokości średniej ceny żyta z podatkiem mieszkaniowym. Moim zdaniem są to mało trafne argumenty.

Innych uwag nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 8 radnych, 4 radnych było przeciwnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr IX/60/11 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta określonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla celów obliczenia podatku rolnego.

Do punktu 8
Skarbnik gminy Pani Grażyna Pruchnicka przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011 – 2017.

Uwag do przedstawionego projektu nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzemieniu głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr IX/61/11 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011 – 2017.

Do punktu 9
Projekt uchwały o zmianie uchwały Nr III/13/10 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu gminy Lubanie na rok 2011 przedstawiła Pani Grażyna Pruchnicka - skarbnik gminy.
Radny Włodzimierz Woźniak
Zmiana budżetu zakłada dodatkowe 10.000 zł na LTP. Na co te pieniądze będą przeznaczone?
Wójt Gminy
Wpłynęło do nas pismo Zarządu LTP o zwiększenie środków o 20.000 zł. Po przeliczeniu wszystkiego stwierdziliśmy, że klubowi wystarczy 10.000 zł. 1 grudnia jest podsumowanie sezonu jesiennego, wtedy będziemy wiedzieli co robić dalej. W imieniu Zarządu LTP proszę o przychylenie się do wniosku, co pozwoli zamknąć sezon jesienny.
Przewodnicząca Rady Gminy
Rozmawiałam z prezesem LTP, który poinformował mnie, iż przez dziewięć lat nie zdarzyło się by klub był zadłużony. Dobrze byłoby pomóc im, by i w tym roku klub mógł zamknąć sezon z czystą kartą. Wkrótce będziemy dyskutować nad projektem budżetu na rok 2012 i zapewne na temat LTP będziemy mieli dużo do powiedzenia. Niestety koszty są niewyobrażalne, a składają się na nie opłaty sędziowskie, trenerskie, badania lekarskie, podatki, księgowość, utrzymanie stadionu, buty itd. Lista jest długa.

Innych uwag nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 10 radnych, głosów przeciwnych nie było, 3 radnych wstrzymało się od głosu.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr IX/62/11 o zmianie uchwały Nr III/13/11 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu gminy Lubanie na rok 2011.

Do punktu 10
Przewodniczący komisji rewizyjnej Pan Wojciech Chrząszcz przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2012.

Uwag do przedstawionego projektu nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr IX/63/11 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2012.

Do punktu 11
W ramach punktu interpelacje, zapytania i wolne wnioski głos zabrały następujące osoby;

Sołtys Sołectwa Probostwo Dolne Pan Henryk Góralski
W imieniu wszystkich sołtysów zgłaszam problem z wywożeniem śmieci z cmentarza. Nie wszystkie sołectwa mają kogoś z przyczepą, którą można je wywieźć, stąd zbierane są pieniądze. Prosimy by ksiądz zrobił przetarg na wywożenie śmieci z cmentarza, za co my będziemy płacić.
Ksiądz Proboszcz Marian Jaros
Muszę Państwa poinformować, iż miałem chętnego na zajęcie się wywożeniem śmieci. Jednakże kwota jaką on zażądał była zbyt ambitna. Mamy 19 sołectw, przy wywożeniu śmieci trzy cztery razy w roku, każde sołectwa ma to do zrobienia raz na cztery lata. Jestem otwarty na wszelkie propozycje. Skoro tak Państwo proponują, nie widzę problemu. Tylko kto miałby zbierać pieniądze.
Sądzę, że forma oczyszczenia cmentarza z śmieci jest do przyjęcia. Na pewno jest to lepsze rozwiązanie niż wprowadzenie opłaty.
Przewodnicząca Rady Gminy
Wszyscy chcą mieć pochówek na cmentarzu, przynoszą kwiaty i znicze lecz nie wszyscy poczuwają się do obowiązku sprzątania cmentarza. Póki co może sołectwa, które dysponują transportem do wywiezienia śmieci, same tym się zajmą. Z kolei te, u których nie ma przyczepy zapłacą komuś za taką usługę.
Ksiądz Proboszcz Marian Jaros
Są firmy zainteresowane wzięciem cmentarza w zarząd. Jedyną firmą niezainteresowaną komunalizacją jest gmina. Osobiście chcę utrzymywać cmentarz po możliwie najniższych kosztach przy zaangażowaniu społecznym. Niech wszyscy się tym zainteresują, nie ciągle te same osoby.
Proszę też zwrócić uwagę, że prace wykonywane w parafii finansowane są również ze środków pozyskanych spoza parafii. Staram się by inwestycje kościelne były refundowane, tym samych obciążenie parafian jest mniejsze.
Wójt Gminy
Ze swej strony podkreślę, że gminne wysypisko nie pobiera opłat za śmieci przywożone z cmentarza. Będziemy to oczywiście dalej praktykować.
Sołtys Sołectwa Probostwo Dolne Pan Henryk Góralski
Mam jeszcze pytanie ile wynosi podatek od działki? Aktualnie są dwie różne stawki. Ponadto mam prośbę by sołtysi dostawali gazetę regionalną. Proszę również o lampę koło P. Kamińskiego. Wreszcie na zakończenie interesuje mnie na jakim etapie jest plan zagospodarowania przestrzennego.
Wójt Gminy
Różnice w podatkach wynikają z danych wydziału geodezji. Wyższy podatek płacą ci, którzy robili na działkach jakieś inwestycje. Dla takich działek geodezja ustaliła nowe klasy, które miały wpływ na wysokość podatku. Wystąpimy w tej sprawie do starostwa, ponieważ jest to krzywdzące.
Odnośnie prasy informuję, iż zeszliśmy z tygodnika kujawskiego. Co pewien okres otrzymujemy gazetę „Tu i teraz” w ilości 600 sztuk. Gazeta jest rozwożona do placówek handlowych. Myślę, że najlepiej będzie zostawiać dla sołtysów 19 egzemplarzy w sekretariacie.
Co się tyczy lampy to niestety nie ma tam linii, więc założenie lampy koło P. Kamińskiego wymagałoby nowego projektu i budowy linii.
Wreszcie miejscowy plan aktualnie leży w ministerstwie rolnictwa.
Radna Małgorzata Juchniewicz
Tyle dobrego świadczy o człowieku ile dobrego zrobił dla społeczeństwa. Ukłonem wobec społeczeństwa sołectwa Mikanowo B jest pieszo-jezdnia oraz droga asfaltowa, zrobione dzięki wójtowi gminy Panu Sławomirowi Piernikowskiemu. Dziękuje wójtowi gminy, przewodniczącej rady oraz radnym za pamięć o mieszkańcach i realizację zadań ujętych w planie inwestycyjnym.

Przedstawiciele sołectwa Mikanowo B wręczyli wójtowi gminy kwiaty.

Wójt Gminy
W kwestii pogotowia ratunkowego otrzymaliśmy pismo od dyrektora szpitala w Aleksandrowie Kujawskim oraz we Włocławku. Do dyrektora Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku stosowne pismo skierował NZOZ Hanna Zgorzelak, Justyna Juralewicz ( odczytane przez wójta gminy pisma w załączeniu ).
Ponadto z pisma Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pana Wesołowskiego wynika, iż pacjenci gminy Lubanie mają być obsługiwani przez szpital we Włocławku.
Ksiądz Proboszcz Marian Jaros
Do tego co już powiedziałem pragnę dodać, iż nasza parafia jako pierwsza rozliczyła się ze wszystkich świadczeń otrzymanych z zewnątrz.
W najbliższą niedzielę na mszy o godz. 12.00 odbędzie się koncert kwartetu smyczkowego. Lokalną grupę społeczną zawsze napędza elita, którą Państwo jesteście. Mam nadzieję, że nie zabraknie Państwa na tym koncercie.
Inspektor ds. informatyki i promocji gminy Pan Jerzy Chudzyński
Otrzymali dziś Państwo ulotki, które dotyczą nowej formy promocji gminy Lubanie. Zapraszam na wskazany portal, gdzie znajduje się galeria zdjęć oraz filmy promujące gminę jak i powiat.
Dodam jeszcze, iż gazeta „Tu i teraz” to miesięcznik, kolejne wydanie w połowie grudnia. Jednocześnie proszę o zgłaszanie mi informacji, które chcieliby Państwo widzieć na stronie internetowej lub w gazecie.
Wójt Gminy
W takim gronie nie spotkamy się już przed świętami dlatego życzę Państwu i Państwa rodzinom zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia.
Przewodnicząca Rady Gminy
Pozwolę sobie przyłączyć się do życzeń.

Innych interpelacji, zapytań i wniosków nie zgłoszono.

Do punktu 17
Przewodnicząca rady gminy Pani Jadwiga Kurant stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany w związku z czym dokonała zamknięcia IX sesji Rady Gminy Lubanie. Podziękowała serdecznie wszystkim za przybycie i udział w obradach.

Sesja odbyła się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu i trwała od godz. 11.00 do godz.14.45.

Na tym protokół zakończono.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant

Protokołowała
Inspektor ds. obsługi rady gminy
mgr Aleksandra Kuligowska


Protokół Nr X/11                                                                                                                                         z sesji Rady Gminy Lubanie                                                                                                            odbytej w dniu 29 grudnia 2011 roku

Odegrano hymn „ Jeszcze Polska nie zginęła”
Otwarcia obrad dokonała Pani Jadwiga Kurant – Przewodnicząca Rady Gminy witając radnych oraz gości: Wójta Gminy Pana Sławomira Piernikowskiego, Sekretarza Gminy Panią Irenę Mroczkowską, Skarbnika Gminy Panią Grażynę Pruchnicką, Komendanta Posterunku Policji w Brześciu Kujawskim Pana Henryka Marczewskiego, Prezesa Koła Emerytów i Rencistów Panią Krystynę Piernikowską, Prezesa Lubańskiego Towarzystwa Piłkarskiego Pana Leona Wiśniewskiego, Prezesów Ochotniczych Straży Pożarnych, Kierowników jednostek organizacyjnych, Sołtysów oraz wszystkich mieszkańców przybyłych na sesję.

Sesję rady gminy rozpoczęto od wystąpienia harcerzy niosących betlejemskie światełko pokoju. Treść wystąpienia w załączeniu.

Wójt gminy oraz przewodnicząca rady gminy dziękując za przekazane światełko zapewnili, iż będzie ono przyświecało im w podejmowaniu decyzji w nowym 2012 roku.

Przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że na stan 15 radnych w sesji bierze udział 15 radnych, co stanowi wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Przewodnicząca rady gminy zaproponowała zmianę porządku obrad polegającą na dodaniu po punkcie 5 punktów następującej treści:
Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011 – 2017 oraz Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr III/13/10 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na rok 2011.
W konsekwencji wprowadzenia niniejszej zmiany punkty następujące po wprowadzonych przesuną się o dwa w górę.

Uwag do przedstawionej zmiany nie zgłoszono.

Za przyjęciem zmiany w przedstawionym brzmieniu głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że zmiana porządku obrad została przyjęta.

Porządek obrad X sesji Rady Gminy Lubanie przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Gminy.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Publicznego Przedszkola Samorządowego prowadzonego przez Gminę Lubanie.
6. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011 – 2017.
7. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr III/13/10 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na rok 2011.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012 – 2017.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2012.
10. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
11. Zakończenie obrad.

Za przyjęciem przedstawionego porządku obrad głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że porządek obrad X sesji Rady Gminy Lubanie został przyjęty.

Do punktu 4
Uwag do protokołu Nr IX/11 z sesji Rady Gminy Lubanie z dnia 29 listopada 2011 r. nie zgłoszono.

Za przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych , głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że protokół z IX sesji Rady Gminy został przyjęty bez poprawek.

Do punktu 5
Kierownik Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Lubaniu Pani Maria Wójcik przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Publicznego Przedszkola Samorządowego prowadzonego przez Gminę Lubanie.

Uwag do przedstawionego projektu nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr X/64/11 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Publicznego Przedszkola Samorządowego prowadzonego przez Gminę Lubanie.

Do punktu 6
Skarbnik gminy Pani Grażyna Pruchnicka przedstawiła projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011 – 2017.

Uwag do przedstawionego projektu nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzemieniu głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr X/65/11 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011 – 2017.

Do punktu 7
Skarbnik gminy Pani Grażyna Pruchnicka przedstawiła projekt uchwały o zmianie uchwały Nr III/13/11 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu gminy Lubanie na rok 2011.
Przewodnicząca Rady Gminy
Jak Państwo mogli zauważyć Pani skarbnik przedstawiła niewielkie, ale konieczne do zamknięcia budżetu przesunięcia. Przesunięcie, między innymi, było potrzebne z uwagi na zwrot środków unijnych w wysokości 24.069 zł, które wcześniej wydatkowano ze środków własnych gminy na zakup instrumentów muzycznych.

Innych uwag do przedstawionego projektu nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr X/66/11 o zmianie uchwały Nr III/13/11 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu gminy Lubanie na rok 2011.

Do punktu 8
Skarbnik gminy Pani Grażyna Pruchnicka przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2012 – 2017.
Wójt gminy przedstawił uchwałę Nr 275/2011 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2012 – 2017.

Uwag do przedstawionego projektu nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzemieniu głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr X/67/11 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2012 – 2017.

Do punktu 9
Skarbnik gminy Pani Grażyna Pruchnicka przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2012.
Wójt gminy przedstawił uchwałę Nr 274/2011 i Nr 276/2011 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Lubanie na 2012 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w tym projekcie.

Uwag do przedstawionego projektu nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr X/68/11 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2012.

Wójt Gminy
Dziękuje za przyjęcie budżetu. Na pewno będzie to budżet trudny, ale cieszę się, że opowiedzieli się Państwo za nim jednomyślnie. Dziękuję również Pani skarbnik i pracownikom urzędu, szczególnie pionu finansowego, za pracę włożoną w jego opracowanie.

Do punktu 10
W ramach punktu interpelacje, zapytania i wolne wnioski głos zabrały następujące osoby;
Radna Małgorzata Juchniewicz
Mija pół roku od kiedy gmina Lubanie obsługiwana jest przez pogotowie ratunkowe z Aleksandrowa Kujawskiego. Czy wyjaśniła się sytuacja i wrócimy do starych zasad kiedy obsługiwał nas punkt z Włocławka? Naszym priorytetem jest zapewnienie mieszkańcom szybkiej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia.
Radny Włodzimierz Woźniak
Na wysokości Państwa Danielewskim trzeba naprawić chodnik. Aktualnie panuje dość dobra pogoda więc istnieje możliwość jego naprawy.
Radny Andrzej Ulczycki
Na wstępie chcę zwrócić uwagę, iż w sołectwach na terenie gminy lampy święcą o różnych porach. Stawiam wniosek formalny o zobligowanie wójta gminy by w pierwszym kwartale nowego roku dogadał się z energetyką w sprawie jednakowego włączania i wyłączania lamp .
Druga sprawa dotyczy obiecanego nowego rozłożenia lamp oświetleniowych. W związku z tym składam drugi wniosek formalny o zobligowanie wójta gminy by i ta sprawa została w przeciągu pierwszego kwartału wyjaśniona.
Wreszcie składam wniosek do Komisji Zdrowia i Porządku Publicznego o zainteresowanie się działaniami wspólnoty wiejskiej z Bodzi, która zablokowała mieszkańcom Kolonii Ustronie drogę dojazdową do łąk.
Wójt Gminy
Nie wiem czy wniosek formalny obligujący mnie do wyjaśnienia pewnych spraw w przeciągu kwartału nadaje się do przegłosowania na dzisiejszej sesji. Nie mogę obiecać załatwienia wszystkich spraw związanych z oświetleniem w tak krótkim czasie. Muszę podkreślić, iż z Energą walczymy cały rok. Dodam również, iż z końcem roku wygasa umowa z Energą Oświetlenie. Nie wiem co będzie dalej ponieważ proponują nam 100 % podwyżki za konserwację lamp. Z kolei dziś rozmawiałem z Energą w sprawie naprawy lamp.
Jeśli chodzi o nowe rozłożenie lamp zapewniam, że objechaliśmy teren i wytypowaliśmy miejsca gdzie należy lampy przełożyć. Wszystko jest w toku.
Przewodnicząca Rady Gminy
Sprawa oświetlenia to temat powracający. Wspólnie z Panem wójtem obiecałam, iż rozeznamy teren i zastanowimy się nad możliwością innego rozmieszczenia lamp. W moim odczuciu Energa to państwo w państwie, na które nie mamy wpływu. Szczytem wszystkiego jest fakt, iż założone lampy nie świecą, chodzi mianowicie o Barcikowo i Siutkówek.
Radny Andrzej Ulczycki
Wydaje mi się, że energetyka nie ma fachowców, skoro czujniki zapalania i gaszenia lamp są tak ustawione. Zdarza się nawet , iż w jednym sołectwie lampy palą się o różnych porach. Dochodzi również do tego, że lampy palą się w ciągu dnia, jak w takim razie znaleźć oszczędności.

Przewodnicząca Rady Gminy
Należy zauważyć, iż jest to problem ogólnokrajowy. Samorządy podejmują różne decyzje np. szukają innych dostawców.
Wójt Gminy
Zapewniam, że nie siedzimy z założonymi rękami. Jesteśmy członkiem Pomorskiej Grupy Konsultingowej, która przeprowadzi dla nas przetarg na dostawę energii. Niestety Energa Oświetlenie jako właściciel lamp ustala obwarowania, które wymagają od innych dostawców energii dużych pieniędzy.
Informacyjnie dodam , iż gmina Aleksandrów Kujawski jest po przetargu, który wygrała Energa Kolejowa oferując dostawę energii o 20% taniej. Walka z Energą Oświetlenie to nie łatwa sprawa.
Do chodnika, o którym mówił radny Woźniak zostaną wysłani ludzie.
W sprawie sporu z wspólnotą wiejską Bodzi wyjaśniam, iż jestem w posiadaniu korespondencji prowadzonej przez nią z nadleśnictwem. Komisja zdrowia i porządku publicznego oczywiście może rozmawiać z wspólnotą. Jednakże Pan sołtys mówi, iż dojazd do łąk jest od strony wsi Ustronie.
Radny Andrzej Ulczycki
Łąki, o których mówię to łąki leśne. Mieszkańcy Kolonii Ustronie dojeżdżali do nich drogą leśną od Bodzi.
Radny Edward Żychlewicz
Chciałbym dodać, iż tereny wspólnoty wiejskiej to nie wysypisko. Niestety takowe tam powstało. Aby temu zapobiec zablokowaliśmy drogę szlabanem. Jeśli ktoś będzie chciał dojechać do łąk to może udać się do sołtysa po klucze i do nich dojechać. Będziemy jednak wiedzieli kto i kiedy tam przebywa.
Radny Andrzej Ulczycki
Powinniśmy być poinformowani gdzie są klucze. Z drugiej strony przyjdą sianokosy i do sołtysa będzie trzeba biegać.

Wójt Gminy
Moim zdaniem mieszkańcy powinni się spotkać ze wspólnotą i nadleśnictwem by wyjaśnić całą sytuację.
W sprawie pogotowia występowaliśmy z pismami do różnych instytucji począwszy od Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Bydgoszczy. Po uzyskaniu odpowiedzi skierowano pismo do dyrektorów szpitali we Włocławku i Aleksandrowie Kujawskim. Zainteresowanie sprawą wykazały również Panie Zgorzelak i Juralewicz. Do dnia dzisiejszego nie otrzymały one odpowiedzi.
Tak aktualnie przedstawia się sprawa, jeśli nic się nie zmieni będziemy musieli temat nagłośnić w mediach.
Radny Ryszard Szczesny
Odnośnie dojazdu do łąk na Bodzi uważam, że nie może tak być żeby po klucze do szlabanu biegać do sołtysa. Moim zdaniem trzeba odszukać mapki wskazujące gdzie są drogi dojazdowe. Kiedy będą mapki komisja wraz z policją pojedzie sprawdzić jak to wygląda w terenie.
Przewodnicząca Rady Gminy
Prawda jest taka, że dużo obiecaliśmy w sprawie oświetlenia. Zbliżają się kolejne zebrania wiejskie, na którym możemy oberwać za to cięgi.
Prezes Lubańskiego Towarzystwa Piłkarskiego Pan Leon Wiśniewski
W imieniu LTP dziękuję za pozytywne podejście do sportu. Dziękuje wójtowi gminy i radnym za pomoc, dyrekcji zespołu szkół za współpracę oraz strażom pożarnym i policji za ochronę podczas imprez sportowych.

Innych interpelacji, zapytań i wniosków nie zgłoszono.

Do punktu 11
Przewodnicząca rady gminy Pani Jadwiga Kurant stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany w związku z czym dokonała zamknięcia X sesji Rady Gminy Lubanie. Podziękowała serdecznie wszystkim za przybycie i udział w obradach.
Sesja odbyła się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu i trwała od godz. 11.00 do godz.13.15.

Na tym protokół zakończono.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant

Protokołowała
Inspektor ds. obsługi rady gminy
mgr Aleksandra Kuligowska
Opublikował: Jerzy Chudzyński
Publikacja dnia: 02.02.2012
Podpisał: Jerzy Chudzyński
Dokument z dnia: 16.01.2012
Dokument oglądany razy: 5 369
@ws1.kpsi.pl