RSS
A A A
SmodBIP

Uchwały Rady Gminy 2010

UCHWAŁA Nr I/1/10
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 1 grudnia 2010 r.

w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Lubanie.

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Stwierdza się wybór w głosowaniu tajnym radnej Pani Jadwigi Kurant na stanowisko Przewodniczącego Rady Gminy Lubanie.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący obrad
Jadwiga Kurant


UCHWAŁA Nr I/2/10
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 1 grudnia 2010 r.

w sprawie stwierdzenia wyboru dwóch wiceprzewodniczących Rady Gminy Lubanie.

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Stwierdza się wybór w głosowaniu tajnym radnych:
- Pana Ryszarda Szczesnego,
- Pana Andrzeja Ulczyckiego
na stanowiska wiceprzewodniczących Rady Gminy Lubanie.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Jadwiga Kurant


UCHWAŁA Nr I/3/10
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 1 grudnia 2010 r.

w sprawie powołania komisji Rady Gminy i ustalenia przedmiotu ich działania

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Powołuje się następujące komisje Rady Gminy Lubanie:
1. Komisję Rewizyjną w składzie:
- Pan Wojciech Chrząszcz
- Pani Dorota Ciesielska
- Pani Renata Szopa
- Pan Krzysztof Błaszczak
Na przewodniczącego Komisji powołuje się Pana Wojciecha Chrząszcza.

2. Komisję Budżetu i Finansów składzie:
- Pani Dorota Ciesielska
- Pan Ryszard Szczesny
- Pan Tomasz Wyborski
- Pan Wojciech Chrząszcz
- Pan Włodzimierz Woźniak
- Pan Edward Żychlewicz
Na przewodniczącego Komisji powołuje się Panią Dorotę Ciesielską.

3. Komisję Oświaty, Kultury i Sportu w składzie:
- Pani Małgorzata Juchniewicz
- Pan Andrzej Ulczycki
- Pani Renata Szopa
- Pani Izabela Zakrzewska
- Pani Irena Troszyńska
- Pan Włodzimierz Woźniak
Na przewodniczącego komisji powołuje się Panią Małgorzatę Juchniewicz.

4. Komisję Rolnictwa, Gospodarowania Mieniem Komunalnym i Inwestycji w składzie:
- Pan Andrzej Ulczycki
- Pan Władysław Makowski
- Pan Tomasz Wyborski
- Pan Edward Żychlewicz
- Pani Barbara Budzyńska
- Pani Irena Troszyńska
Na przewodniczącego Komisji powołuje się Pana Andrzeja Ulczyckiego.

5. Komisję Zdrowia, Pomocy Społecznej, Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego w składzie:
- Pan Ryszard Szczesny
- Pan Władysław Makowski
- Pani Małgorzata Juchniewicz
- Pan Krzysztof Błaszczak
- Pani Izabela Zakrzewska
- Pani Barbara Budzyńska
Na przewodniczącego Komisji powołuje się Pana Ryszarda Szczesnego.”

§ 2. Określa się przedmiot działania poszczególnych komisji stanowiących załączniki do niniejszej uchwały:
1)Nr 1 Komisji Budżetu i Finansów,
2)Nr 2 Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,
3)Nr 3 Komisji Rolnictwa, Gospodarowania Mieniem Komunalnym i Inwestycji,
4)Nr 4 Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego.

§ 3. Tracą moc uchwały: Nr I/3/06 Rady Gminy Lubanie z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie powołania komisji Rady Gminy i ustalenia przedmiotu ich działania, Nr XXIII/121/09 Rady Gminy Lubanie z dnia 20 marca 2009 r. o zmianie uchwały w sprawie powołania komisji Rady Gminy i ustalenia przedmiotu ich działalności, Nr XXVI/143/09 Rady Gminy Lubanie z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie uchwały w sprawie powołania komisji Rady Gminy i ustalenia przedmiotu ich działalności oraz Nr XXX/161/09 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2009 r. o zmianie uchwały w sprawie powołania komisji Rady Gminy i ustalenia przedmiotu ich działalności.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Jadwiga Kurant

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr I/3/10
Rady Gminy Lubanie
z dnia 1 grudnia 2010 roku

Zakres działania
Komisji Budżetu i Finansów

Do zakresu działania Komisji należą następujące sprawy:
1)opiniowanie projektów budżetu gminy,
2)opiniowanie projektów uchwał w sprawie zmian w uchwałach budżetowych,
3)rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu gminy,
4)opiniowanie wieloletnich programów inwestycyjnych i limitów wydatków na te programy,
5)opiniowanie stawek podatków i opłat na dany rok budżetowy,
6)współpraca przy przygotowywaniu projektów uchwał w zakresie podatków i opłat w granicach określonych w ustawach,
7)opiniowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu , określonych w art. 18 ust. 2 pkt. 9 ustawy o samorządzie gminnym.

Przewodniczący Rady Gminy
Jadwiga Kurant

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr I/3/10
Rady Gminy Lubanie
z dnia 1 grudnia 2010 roku


Zakres działania
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

Do zakresu działania Komisji należą następujące sprawy:
1)edukacji publicznej,
2)kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,
3)kultury fizycznej i turystyki, w tym utrzymania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
4)wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
5)promocji gminy,
6)współpracy z organizacjami pozarządowymi,
7)współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Przewodniczący Rady Gminy
Jadwiga Kurant

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr I/3/10
Rady Gminy Lubanie
z dnia 1 grudnia 2010 roku


Zakres działania
Komisji Rolnictwa, Gospodarowania Mieniem Komunalnym i Inwestycji

Do zakresu działania Komisji zależą następujące sprawy:
1)ładu przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
2)gospodarki nieruchomościami,
3)ochrony środowiska, przyrody oraz gospodarki wodnej,
4)gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
5)targowisk,
6)zieleni gminnej i zadrzewień,
7)utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
8)inwestycji gminnych.

Przewodniczący Rady Gminy
Jadwiga Kurant


Załącznik nr 4
do uchwały Nr I/3/10
Rady Gminy Lubanie
z dnia 1 grudnia 2010 roku


Zakres działania
Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Gospodarki Komunalnej
i Porządku Publicznego

Do zakresu działania Komisji należą następujące sprawy:
1)wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych,
2)utrzymania czystości i porządku urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
3)zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną,
4)ochrony zdrowia,
5)pomocy społecznej,
6)porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
7)ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,
8)polityki prorodzinnej, w tym zapewnienie kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej.

Przewodniczący Rady Gminy
Jadwiga Kurant


UCHWAŁA Nr II/4/10
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 6 grudnia 2010 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm. ), § 3 i § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz. 398 z późn. zm. ) oraz art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wynagrodzenie miesięczne Wójta Gminy Lubanie Pana Sławomira Piernikowskiego w wysokości;

1. Wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 5.428,- zł
2. Dodatek funkcyjny w wysokości 1.748,- zł
3. Dodatek za staż pracy
- 20 % wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 1.085,60 zł
4. Dodatek specjalny stanowiący 40% łącznego wynagrodzenia
zasadniczego i dodatku funkcyjnego w wysokości 2.870,40 zł

Razem wynagrodzenie miesięczne brutto w wysokości 11.132,-zł
Słownie: jedenaście tysięcy sto trzydzieści dwa złote.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XX/108/08 Rady Gminy Lubanie z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy
Jadwiga Kurant


UCHWAŁA Nr II/5/10
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 6 grudnia 2010 r.

w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Lubanie

Na podstawie art. 25 ust. 4 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się Przewodniczącemu Rady Gminy Lubanie dietę miesięczną w wysokości 90 % minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ( Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz 1679 z późn. zm. ).

§ 2. Traci moc uchwała Nr XX/107/08 Rady Gminy Lubanie z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Lubanie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 grudnia 2010 r.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Andrzej Ulczycki


UCHWAŁA Nr II/6/10
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 6 grudnia 2010 r.

w sprawie ustalenia diety dla radnych Rady Gminy Lubanie

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wypłacać z budżetu gminy diety radnym za czynny udział w każdym posiedzeniu Rady i jej organów w wysokości 15 % minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ( Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz 1679 z późn. zm. ).

§ 2. Traci moc uchwała Nr XX/106/08 Rady Gminy Lubanie z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia diety dla radnych Rady Gminy Lubanie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 grudnia 2010 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Jadwiga Kurant


UCHWAŁA Nr II/7/10
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 6 grudnia 2010 r.

w sprawie ustalenia diety dla sołtysów

Na podstawie art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wypłacać sołtysom z budżetu gminy dietę w wysokości 10 % minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ( Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz 1679 z późn. zm. ).

§ 2. Dieta przysługuje za czynny udział w sesji Rady Gminy Lubanie oraz w posiedzeniu jej Komisji.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XX/105/08 Rady Gminy Lubanie z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia diet dla sołtysów.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 grudnia 2010 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Jadwiga Kurant


UCHWAŁA Nr III/8/10
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 29 grudnia 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Jadwiga Kurant 


UCHWAŁA Nr III/10/10
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 29 grudnia 2010 roku

w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2011 rok dla zakładu budżetowego.

Na podstawie art. 15 ust. 3 pkt 1 i art. 219 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 z pózn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się stawki dotacji przedmiotowych na 2011 rok dla Zakładu Usług Komunalnych gminy Lubanie działającego jako zakład budżetowy w wysokości netto :
1.Do produkcji i dostarczenia 1 m3 wody – 1,20 zł
2.Do odbioru i oczyszczenia 1 m3 ścieków – 4,97 zł
3.Do odbioru 1 tony niesegregowanych nieczystości stałych - 64,08 zł
Do wyżej wymienionych stawek doliczone będzie 8 % podatku VAT.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy
Jadwiga Kurant


Uchwała Nr III/12/10
Rady Gminy Lubanie
z dnia 29 grudnia 2010 roku

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 212 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXX/164/09 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2009 roku zmienianej zarządzeniami i uchwałami:
1) Nr 103/2010 z dnia 11 stycznia 2010 r. Wójta Gminy Lubanie,
2) Nr XXXI/168/10 z dnia 29 stycznia 2010 roku Rady Gminy Lubanie,
3) Nr 107/2010 z dnia 3 lutego 2010 roku Wójta Gminy Lubanie,
4) Nr XXXII/173/10 z dnia 12 marca 2010 roku Rady Gminy Lubanie,
5) Nr 111/2010 z dnia 31 marca 2010 roku Wójta Gminy Lubanie,
6) Nr XXXIII/180/10 z dnia 27 kwietnia 2010 roku Rady Gminy Lubanie,
7) Nr XXXIV/185/10 z dnia 25 maja 2010 roku Rady Gminy Lubanie,
8) Nr 117/2010 z dnia 1 czerwca 2010 roku Wójta Gminy Lubanie,
9) Nr 120/2010 z dnia 16 czerwca 2010 roku Wójta Gminy Lubanie,
10) Nr 123/2010 z dnia 29 czerwca 2010 roku Wójta Gminy Lubanie,
11) Nr XXXV/186/10 z dnia 6 lipca 2010 roku Rady Gminy Lubanie,
12) Nr 126/2010 z dnia 2 sierpnia 2010 roku Wójta Gminy Lubanie,
13) Nr 128/2010 z dnia 26 sierpnia 2010 roku Wójta Gminy Lubanie,
14) Nr XXXVI/198/10 z dnia 17 września 2010 roku Rady Gminy Lubanie,
15) Nr 129/2010 z dnia 22 września 2010 roku Wójta Gminy Lubanie,
16) Nr XXXVII/202/10 z dnia 5 października 2010 roku Rady Gminy Lubanie,
17) Nr 135/2010 z dnia 15 października 2010 roku Rady Gminy Lubanie,
18) Nr XXXVIII/209/10 z dnia 9 listopada 2010 roku Rady Gminy Lubanie,
19) Nr 139/2010 z dnia 16 listopada 2010 roku Wójta Gminy Lubanie,
20) Nr 142/2010 z dnia 2 grudnia 2010 roku Wójta Gminy Lubanie,
21) Nr 143/2010 z dnia 15 grudnia 2010 roku Wójta Gminy Lubanie

wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 ust. 1
Łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok
w wysokości – 14.966.790 zł
zwiększa się do kwoty – 14.989.212 zł

2) W § 1 ust. 1 pkt. 1
Dochody bieżące w kwocie – 13.983.829 zł
zwiększa się do wysokości – 14.532.604 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1

3) W § 1 ust. 1 pkt. 2
Dochody majątkowe w kwocie – 982.961 zł
zmniejsza się do kwoty – 456.608 zł

4) W § 1 ust. 2 pkt. 2
Dotacje celowe na realizację zadań wspólnych
wykonywanych na podstawie porozumień z innymi
jednostkami samorządu terytorialnego
w wysokości – 29.584 zł
zwiększa się do kwoty – 29.756 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3.

5) W § 1 ust. 2 pkt. 4
Środki z przyznanej pomocy w ramach działania
„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”
objętego PROW na lata 2007-2013
w wysokości - 526.353 zł
zmniejsza się do - 0 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4

6) W § 2 ust.1
Łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok
w wysokości - 16.768.970 zł
zwiększa się do kwoty - 16.791.392 zł

7) W § 2 ust. 1 pkt. 1
Wydatki bieżące w wysokości - 12.732.927 zł
zwiększa się do kwoty - 12.747.171 zł

8) W § 2 ust. 1 pkt. 2
Wydatki majątkowe w wysokości - 4.036.043 zł
zwiększa się do kwoty - 4.044.221 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2

9) W § 2 ust. 2 pkt. 1
Zmienia się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012
zgodnie z załącznikiem nr 5 i zadania inwestycyjne w 2010 roku, zgodnie z załącznikiem
nr 5a.

10) W § 2 ust. 2 pkt. 3
Wydatki na programy i projekty realizowane
ze środków unijnych w ramach działania
„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności
wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013
w wysokości - 526.353 zł
zwiększa się do kwoty – 684.712 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4

11) W § 16
Zmienia się plan zadań z zakresu ochrony środowiska finansowanych ze środków z opłat
i kar za korzystanie ze środowiska
zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga KurantUchwała Nr III/14/10
Rady Gminy Lubanie
z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie
na lata 2011- 2015

Na podstawie art. 226, art.227, art. 228, art. 230, ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
Rada Gminy postanawia:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubanie na lata 2011- 2015
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011- 2015
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

1.Upoważnić Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały.
2.Upoważnić Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3.Upoważnić Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągnięcia zobowiązań określonych w § 3 ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant
Opublikował: Jerzy Chudzyński
Publikacja dnia: 02.02.2012
Podpisał: Jerzy Chudzyński
Dokument z dnia: 16.01.2012
Dokument oglądany razy: 5 193
@ws1.kpsi.pl