RSS
A A A
SmodBIP

Uchwały Rady Gminy 2011

UCHWAŁA Nr IV/15/11
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 28 lutego 2011 r.

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Lubanie na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 roku Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 roku Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 roku Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 roku Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 roku Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241 oraz z 2010 roku Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106 poz. 675) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Rady Gminy Lubanie na 2011 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Jadwiga Kurant

Załącznik
do uchwały Nr IV/15/11

Rady Gminy Lubanie
z dnia 28 lutego 2011 roku

                                                         P L A N    P R A C Y
                                                     RADY GMINY LUBANIE
                                                             NA 2011 ROK

                                                          Pierwszy kwartał

Lp.                                 Temat - zadanie

  Przybliżony        termin sesji Rady Gminy - miesiąc

 1.  Zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy i planów pracy Komisji na 2011r.            luty
 2.  Zatwierdzenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011r.            luty

                                                            Drugi  kwartał

Lp.

                            

                      Temat - zadanie                                                                                                                                                                       

Przybliżony   termin

 sesji Rady Gminy - miesiąc                                                      

1.  Przyjęcie informacji Komendanta Posterunku Policji w Lubaniu o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie w 2010r.                                                                                                              kwiecień
 2. Przyjęcie sprawozdania z działalności GOPS za rok 2010 oraz informacji o skali potrzeb w zakresie pomocy społecznej          kwiecień
3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2010 oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutoriumdla Wójta gminy          czerwiec
4. Rozpatrzenie informacji w sprawie wykonania uchwał Rady Gminy oraz interpelacji i wniosków radnych za 2010 rok          czerwiec
5. Przyjęcie informacji o zakresie działań podjętych w dziedzinie kultury i rozrywki w gminie Lubanie w roku 2010          czerwiec

                                                            Trzeci kwartał                                                          

Lp.                           Temat - zadanie

Przyblizony termin sesji Rady Gminy - miesiąc

1. Ocena wykonania budżetu gminy za pierwsze pólrocze 2001roku                                                                                                                                         wrzesień
2. Przyjęcie informacji o realizacji zadań w zakresie sportu i rekreacji powierzonych Lubańskiemu Towarzystwu Piłkarskiemu za I półrocze 2011 roku      wrzesień

                                                              Czwarty kwartał

Lp.                           Temat - zadanie                                      Przyblizony termin sesji Rady  Gminy -  miesiąc
1.  Ustalenie stawek podatków i opłat oraz wniosków do projektu budżetu gminy                                                                        listopad
2.  Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok            grudzień
3.  Zatwierdzenie zmian w uchwale budzetowej na 2012r.            grudzień
4.  Uchwalenie budzetu gminy Lubanie na rok 2012               grudzień

Plan pracy jest dokumentem otwartym i może ulec zmianie w zależności od potrzeb i problemów zgłoszonych w trakcie pracy.

Przewodniczący Rady Gminy

Jadwiga Kurant


UCHWAŁA Nr IV/16/11
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 28 lutego 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy na 2011 rok.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 roku Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 roku Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 roku Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 roku Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 roku Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241 oraz z 2010 roku Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106 poz. 675) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy na 2011 rok:
1)Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
2)Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,
3)Komisji Budżetu i Finansów w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,
4)Komisji Rolnictwa, Gospodarowania Mieniem Komunalnym i Inwestycji w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącym poszczególnych Komisji.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Jadwiga Kurant

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IV/16/11
Rady Gminy Lubanie
z dnia 28 lutego 2011 roku

Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na 2011 rok

I kwartał

1.Opracowanie planu pracy komisji na 2011 rok i przedłożenie do zatwierdzenia Radzie Gminy.

2.Dokonanie oceny funkcjonowania zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży w gminie – ferie 2011.

3.Wysłuchanie informacji na temat asymilacji dzieci szkół podstawowych z Ustronia i Przywieczerzyna w lubańskim gimnazjum.

4.Wysłuchanie informacji o realizacji Programu dla uczniów uzdolnionych w lubańskim gimnazjum.

5.Wysłuchanie informacji dotyczącej nauki dzieci niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Lubaniu.

II kwartał

1.Rozpatrzenie oraz zaopiniowanie informacji o zakresie działań podjętych w dziedzinie kultury i rozrywki w gminie Lubanie w roku 2010.

2.Przyjęcie informacji dotyczącej poziomu nauczania w klasach VI szkół podstawowych i gimnazjum na podstawie testu sprawdzającego z uwzględnieniem kontekstu kształcenia (ucznia, nauczycieli, środowiska, rodziców ).

3.Zapoznanie się z zakresem spraw objętych pracą pedagoga i logopedy.

4.Przyjęcie i zaopiniowanie informacji o stanie przygotowań do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w gminie.

5.Zaopiniowanie kalendarza rozgrywek sportowych w piłce nożnej na poziomie sołectw, gminy i międzygminnym.

6.Przyjęcie informacji o projekcie ustawy przewidującej zmianę w systemie edukacji w szkołach.

III kwartał


1.Przyjęcie informacji o przygotowaniu organizacyjnym do roku szkolnego 2011/2012.

2.Ocena realizacji zadań, w zakresie sportu i rekreacji, powierzonych Lubańskiemu Towarzystwu Piłkarskiemu za I półrocze 2011 roku.

3.Rozpatrzenie informacji o kołach zainteresowań działających przy Gminnym Ośrodku Kultury.

4.Zapoznanie się z pracą przedszkola samorządowego.

IV kwartał


1.Informacja o przeciwdziałaniu narkomanii i chuligaństwa w placówkach szkolnych.

2.Zapoznanie się z działalnością organizacji młodzieżowych działających w szkołach podstawowych i gimnazjum.

3.Rozpatrzenie informacji dotyczącej pielęgnacji tradycji folklorystycznej i promocji naszej Uchwała Nr VIII/53/11
Rady Gminy Lubanie
z dnia 13 października 2011 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie
na lata 2011- 2016

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
Rada Gminy postanawia:


§ 1
Zmienić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubanie na lata 2011- 2016
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.


§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.


Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Andrzej Ulczycki
gminy.

4.Zaopiniowanie stawek podatków i opłat oraz wniosków do budżetu gminy na 2012 rok.

Plan pracy jest dokumentem otwartym i może ulec zmianie w zależności od potrzeb i problemów zgłoszonych w trakcie pracy.

Przewodniczący Komisji

Małgorzata Juchniewicz

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IV/16/11
Rady Gminy Lubanie
z dnia 28 lutego 2011 roku

Plan pracy Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego na 2011 rok.

I kwartał

1.Opracowanie i przedłożenie do zatwierdzenia planu pracy Komisji na 2011 rok.

2.Zaopiniowanie „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii” na 2011 rok.

3.Ocena utrzymania dróg w okresie zimy oraz stanu zakrzaczenia ich poboczy.

4.Przyjęcie informacji dotyczącej funkcjonowania NZOZ „ Intermed”.

II kwartał

1.Analiza funkcjonowania Zakładu Usług Komunalnych Gminy Lubanie – posiedzenie wyjazdowe.

2.nformacja Kierownika Posterunku Policji w Lubaniu o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie za 2010 rok.

3.Zaopiniowanie informacji na temat dożywiania dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i Gimnazjum.

III kwartał

1.Rozpatrzenie informacji o działaniach podejmowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców oraz czystości i porządku na terenie gminy w I półroczu 2011 roku.

2.Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o skali potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz sposobach realizacji zadań za I półrocze 2011 roku.

IV kwartał

1.Zaopiniowanie stawek podatków i opłat na 2012 rok oraz wniosków do projektu budżetu gminy na 2012 rok.

2.Przyjęcie informacji w sprawie stanu przygotowań do zimowego utrzymania dróg.

Plan pracy jest dokumentem otwartym i może ulec zmianie w zależności od potrzeb i problemów zgłoszonych w trakcie pracy.

Przewodniczący Komisji

Ryszard Szczesny

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr IV/16/11
Rady Gminy Lubanie
z dnia 28 lutego 2011 roku

Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2011 rok

I kwartał

1.Opracowanie planu pracy Komisji na 2011 rok i przedłożenie do zatwierdzenia Radzie Gminy.

2.Przyjęcie informacji o wydatkach poniesionych na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2010/2011.

II kwartał


1.Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok, ze szczególnym uwzględnieniem:
- kultury ( GOK, GBP ),
- kultury fizycznej i sportu ( LTP ).

2.Rozpatrzenie informacji o źródłach pozyskiwania dochodów w budżecie gminy.

3.Przyjęcie informacji o stanie realizacji inwestycji planowanych do wykonania w roku 2011 oraz inwestycji ujętych w budżecie jako rozpoczęte w 2010 roku.

III kwartał

1.Przyjęcie informacji dotyczącej realizacji wpływów podatkowych do budżetu gminy oraz ewentualnych zadłużeń za I półrocze 2011 roku.

2.Rozpatrzenie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 roku, ze szczególnym uwzględnieniem wykonania planu w placówkach oświatowych.

3.Rozpatrzenie informacji w zakresie stosowania ustawy prawo zamówień publicznych przy wyborze wykonawców oraz przy finansowaniu inwestycji.

IV kwartał

1.Rozpatrzenie potrzeb finansowych zgłaszanych do budżetu gminy na rok 2012 przez szkoły podstawowe, gimnazjum, przedszkole, placówki kultury i sportu.

2.Rozpatrzenie możliwości i kierunków finansowania sportu ze środków budżetowych w roku 2012.

3.Zaopiniowanie stawek podatków i opłat na 2012 rok

4.Zaopiniowanie projektu budżetu na 2012 rok.

I - IV kwartał

Opiniowanie projektów uchwał w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.

Opiniowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu.

Opiniowanie form finansowania inwestycji własnych gminy.

Współpraca z Komisjami stałymi Rady Gminy oraz opiniowanie materiałów przygotowywanych na sesję.

Posiedzenia Komisji odbywać się będą w miarę potrzeb wynikających z nieprzewidzianych spraw związanych z realizacją budżetu gminy. Plan pracy jest dokumentem otwartym i może ulegać zmianom.

Przewodniczący Komisji
Dorota Ciesielska

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr IV/16/11
Rady Gminy Lubanie
z dnia 28 lutego 2011 roku

Plan pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarowania Mieniem Komunalnym i Inwestycji na 2011 rok

I kwartał

1.Opracowanie planu pracy Komisji na 2011 rok i przedłożenie do zatwierdzenia Radzie Gminy.

2.Informacja o działaniach na rzecz uregulowania stosunków wodnych ( melioracja wraz z konserwacją rowów melioracyjnych ).

3.Informacja o pozyskiwaniu zewnętrznych środków na poprawę infrastruktury terenów wiejskich.

4.Przyjęcie informacji w sprawie badań zasobności gleb w składniki mineralne.

5.Zapoznanie się z działalnością ODR prowadzoną na terenie gminy Lubanie przez jej przedstawiciela.

II kwartał

1.Rozpatrzenie informacji z wykonania budżetu gminy za 2010 rok.

2.Informacja w sprawie realizacji bieżących wniosków Komisji Rolnictwa, Gospodarowania Mieniem Komunalnym i Inwestycji.

3.Udział w organizacji wyjazdu na wystawy rolnicze.

4.Spotkanie z Lekarzem Powiatowym Weterynarii.

III kwartał

1.Przyjęcie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 roku.

2.Przyjęcie informacji o wykonaniu zadań inwestycyjno- gospodarczych.

IV kwartał

1.Zaopiniowanie stawek podatków i opłat na rok 2012.

2.Zaopiniowanie projektu budżetu gminy Lubanie na 2012 rok.

Plan pracy jest dokumentem otwartym i może ulec zmianie w zależności od potrzeb i problemów zgłoszonych w trakcie pracy.

Przewodniczący Komisji

Andrzej Ulczycki


UCHWAŁA Nr IV/17/11
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 28 lutego 2011 r.

w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania dofinansowania ze środków budżetu Gminy Lubanie dla osób fizycznych, które wybudowały przydomową oczyszczalnię ścieków

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 403 ust. 2, ust. 4 pkt 1 lit. a i ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdzić Regulamin przyznawania dofinansowania ze środków budżetu Gminy Lubanie dla osób fizycznych, które wybudowały przydomową oczyszczalnię ścieków.
W/w Regulamin stanowi integralną część niniejszej uchwały.
§ 2
Traci moc uchwała Nr VI/35/07 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dofinansowania ze środków budżetu Gminy Lubanie dla osób fizycznych, które wybudowały przydomową oczyszczalnię ścieków oraz uchwała Nr XXX/162/09 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2009 r. o zmianie uchwały Nr VI/35/07 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dofinansowania ze środków budżetu Gminy Lubanie dla osób fizycznych, które wybudowały przydomową oczyszczalnię ścieków.

§ 3
Wykonanie uchwała powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Jadwiga Kurant

Załącznik do uchwały
Nr IV/17/11 Rady Gminy Lubanie
z dnia 28 lutego 2011 roku

Regulamin przyznawania dofinansowania ze środków budżetu Gminy Lubanie dla osób fizycznych, które wybudowały przydomową oczyszczalnię ścieków

I.Warunki ubiegania się o dofinansowanie:
1.Z wnioskiem o dofinansowanie mogą wystąpić właściciele nieruchomości położonych w miejscowościach na terenie gminy Lubanie, w których:
istnieje system zbiorczej kanalizacji sanitarnej a podłączenie do zbiorczych kolektorów jest ekonomicznie nieuzasadnione lub ze względów technicznych niewykonalne,
gdzie wg programów budowy będzie system zbiorczy kanalizacji sanitarnej a podłączenie do zbiorczych kolektorów będzie ekonomicznie nieuzasadnione lub technicznie niewykonalne,
w których brak jest systemu kanalizacji i nie przewiduje się ich budowy.
2.Z wnioskiem o dofinansowanie mogą wystąpić właściciele nieruchomości pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii tut. Urzędu, którzy:
uzyskali ze Starostwa Powiatowego pozytywna opinię na zgłoszenie zamiaru budowy oczyszczalni przydomowej o wydajności poniżej 7,5 m3 na dobę i zgłosili organowi ochrony środowiska o instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków, z której emisja nie wymaga pozwolenia mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko,
wybudowali wspólną oczyszczalnie w przypadku sąsiadujących nieruchomości.
3.Warunkiem uzyskania dofinansowania jest budowa oczyszczalni, która gwarantuje osiągnięcie redukcji zanieczyszczeń do wartości wskaźników zanieczyszczeń określonych w załączniku Nr 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984).

II.Wysokość przyznawanego dofinansowania:
1. Budowa oczyszczalni o pojemności osadnika gnilnego Q = 2000 dm3 dofinansowana będzie w wysokości do 50% udokumentowanego kosztu budowy oczyszczalni, nie więcej niż 3.500 zł ( słownie: trzy tysiące pięćset złotych ).
2. Budowa oczyszczalni o pojemności osadnika gnilnego Q = 3000 dm3 dofinansowana będzie w wysokości do 50% udokumentowanego kosztu budowy oczyszczalni, nie więcej niż 4.500 zł ( słownie: cztery tysiące pięćset złotych ).
3. W przypadku wspólnego wybudowania oczyszczalni przez właścicieli sąsiadujących nieruchomości kwota dofinansowania wynosić będzie do 50 % udokumentowanego kosztu budowy oczyszczalni o pojemności osadnika gnilnego Q powyżej 4000 dm3 nie więcej niż 5.000 zł ( słownie: pięć tysięcy złotych ).

III.Tryb ubiegania się o dofinansowanie:
1.Wniosek o dofinansowanie wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w Urzędzie Gminy w Lubaniu, na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.
2.Czynnościami związanymi z kwalifikacją wniosków i ich rozpatrywaniem oraz odbiorem do użytku wykonanych oczyszczani, zajmować się będzie komisja powołana przez Wójta Gminy.
3.Po sprawdzeniu poprawności wniosku wg kryteriów niniejszego Regulaminu oraz uzyskania opinii Urzędu Gminy, o jakim stanowi pkt I Regulaminu, zawierana jest z właścicielem nieruchomości umowa dofinansowania.
4.W przypadku wspólnego wybudowania oczyszczalni przez właścicieli sąsiadujących nieruchomości, z każdym z nich zawierana jest oddzielna umowa.
5.Dofinansowanie przyznawane jest na podstawie przedłożonej faktury, dowodu lub pokwitowania zapłaty na zakup urządzeń i protokołu odbioru. W przypadku wspólnego wybudowania oczyszczalni właściciele nieruchomości zobowiązani są do złożenia informacji o procentowym ich udziale w przedsięwzięciu. Dofinansowanie przyznane zostanie proporcjonalnie do kosztów poniesionych przez każdego z właścicieli.
6.Dofinansowanie będzie realizowane na podstawie kolejności wpływu wniosków i będzie uzależnione od posiadanych środków w budżecie Gminy Lubanie przeznaczonych na udzielenie dofinansowania wybudowanych przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z oczekiwaniem na udzielenie dofinansowania Wnioskodawcy nie przysługują żadne roszczenia.
7.W przypadku wyczerpania środków finansowych na ten cel w budżecie Gminy Lubanie w danym roku, dofinansowanie będzie realizowane w następnym roku kalendarzowym, zgodnie z kolejnością złożonych wniosków.

IV.Tryb monitoringu i kontroli:
1.Finansujący zastrzega sobie prawo dokonywania kontroli w zakresie prawidłowości eksploatacji oczyszczalni, w przeciągu 5 lat od dnia przekazania środków.
2.W razie zaistnienia okoliczności nieprawidłowego funkcjonowania oczyszczalni wnioskodawca winien zgłosić ten fakt oraz określić termin naprawy.
3.W przypadku stwierdzenia przez Finansującego nieprawidłowości w eksploatacji lub zaprzestania eksploatacji przez dofinansowanego, z przyczyn od niego zależnych, zastrzega się prawo żądania zwrotu przekazanych środków finansowych.
4.Uprawnienie żądania zwrotu kwot dofinansowania wygasa z upływem 5 lat od daty przekazania środków dofinansowanemu.

Załączniki:
1.Załącznik Nr 1 – wniosek (do pobrania na stronie UG)
2.Załącznik Nr 2 – umowa


UCHWAŁA Nr IV/18/11
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 28 lutego 2011 r.

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej, w skład której wchodzą działki Nr 48/4 i 48/6 położone w m. Tadzin gm. Lubanie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 roku Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 roku Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 roku Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 roku Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 roku Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241 oraz z 2010 roku Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106 poz. 675) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej działki o numerach: 48/4 o powierzchni 1.2100 ha oraz 48/6 o powierzchni 0.0820 ha położone w m. Tadzin gm. Lubanie, dla których urządzona jest Księga Wieczysta Nr 84118/7 w Sądzie Rejonowym we Włocławku Wydział Ksiąg Wieczystych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Jadwiga Kurant

UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr IV/18/11 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej składającej się z działek Nr 48/4 i 48/6 położonej w m. Tadzin.

W miejscowości Tadzin, Gmina posiada nieruchomość gruntową oznaczoną geodezyjnie, jako działki Nr 48/4 i 48/6 o łącznej powierzchni 1.2920 ha.
W/w nieruchomość gruntowa w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubanie proponowana jest, jako obszar wzmocnienia funkcji rolniczej.
Obydwie działki tworzące nieruchomość o łącznej powierzchni 1.2920 ha znajdują się w sąsiedztwie korytarza budowanej autostrady A-1. Z uwagi na ograniczenia w dostępie do drogi publicznej mogą być sprzedawane jednocześnie na rzecz jednego nabywcy.
Nieruchomość ta od lat 90 – tych oddawana była w dzierżawę, jako grunty orne.
Ostatnimi czasy nabyciem tej nieruchomości zainteresowani są mieszkańcy naszej gminy.
W tym stanie rzeczy proszę o podjęcie uchwały w sprawie skierowania do zbycia przedmiotową nieruchomość składającą się z działek 48/4 i 48/6 w przedstawionym brzmieniu.


UCHWAŁA Nr IV/19/11
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 28 lutego 2011 r.

W sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów samorządowej jednostki budżetowej dla Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Lubaniu.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) i art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. ) uchwala się , co następuje:

§ 1 . Tworzy się wydzielony rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych dla Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Lubaniu.

§ 2 . Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Lubaniu gromadzi środki finansowe stanowiące dochody samorządowych jednostek budżetowych na wyodrębnionym rachunku.

§ 3 . Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Lubaniu prowadzi księgowość syntetyczną i analityczna dochodów samorządowych jednostek budżetowych placówek oświaty, dla których prowadzona jest obsługa finansowo-księgowa.

§ 4 . Na rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych mogą być gromadzone dochody uzyskane z:
1.Wpłat za korzystanie z wyżywienia,
2. Wynajmu pomieszczeń , placów szkolnych,
3.Za dodatkowe płatne zajęcia edukacyjne,
4.Wpłat od sponsorów i darowizn,
5.Odszkodowania z tytułu zniszczonego mienia,
6.Z tytułu prowizji za ubezpieczenia grupowe,
7.Wpłat należności za wynajem i użyczenie po kosztach własnych od osób fizycznych i prawnych,
8.Odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku.

§ 5 . Dochody wymienione w § 4 mogą być przeznaczone na finansowanie:
1.Zakup artykułów żywnościowych niezbędnych do przygotowania posiłków,
2.Inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostek,
3.Na bieżące remonty lub odtworzenie mienia,
4.Wydatki związane z obsługą bankową rachunku
5.Dowożenie dzieci- zakup paliwa , remonty i ubezpieczenia autobusów.

§ 6 . 1 . Podstawą gospodarowania rachunkiem dochodów samorządowych jednostek budżetowych stanowi roczny plan finansowy dochodów i wydatków nimi sfinansowanych.
2. O zmianie planów finansowych Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Lubaniu zawiadamia Wójta Gminy.
3 . Nadwyżka środków pieniężnych ustalona na dzień 31 grudnia roku budżetowego zostaje zwrócona do dnia 5 stycznia roku następnego na konto Urzędu Gminy.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXX/210/06 Rady Gminy Lubanie z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów własnych dla Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Lubaniu.

§ 8 . Wykonanie Uchwały powierza się kierownikowi ZEAS w Lubaniu.

§ 9 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Jadwiga Kurant

Uzasadnienie
do uchwały Nr IV/19/11 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów samorządowej jednostki budżetowej dla Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Lubaniu

W związku z likwidacją rachunku dochodów własnych utworzonego przy ZEAS w Lubaniu dla wszystkich szkół, a licznymi wpłatami za wyżywienie w stołówce szkolnej, za szklankę mleka, za zniszczone mienie – odszkodowania, a także wpłat z tytułu wynajmu autobusu po kosztach własnych oraz darowizn wnioskuję o utworzenie konta dochodów, które ułatwi korzystanie ze środków pozyskanych.
Na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Rada Gminy tworzy rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych.
Mając powyższe na uwadze, proszę o podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.


UCHWAŁA Nr IV/20/11
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 28 lutego 2011 r.

w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 roku Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 roku Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 roku Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 roku Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 roku Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241 oraz z 2010 roku Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106 poz. 675) oraz art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim ( Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420 oraz Nr 157, poz. 1241 ) uchwala się, co następuje;

§ 1. Nie wyraża się zgody na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2012 roku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Jadwiga Kurant


UCHWAŁA Nr IV/21/11
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 28 lutego 2011 r.

w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii” na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 roku Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 roku Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 roku Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 roku Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 roku Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241 oraz z 2010 roku Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106 poz. 675 ), art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, Nr 115, poz. 793 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 roku Nr 227, poz. 1505, z 2009 roku Nr 18, poz. 97 i Nr 144, poz. 1175 oraz z 2010 roku Nr 47, poz. 278 i Nr 127, poz. 857) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485, z 2006 roku Nr 66, poz. 469 i Nr 120, poz. 826, z 2007 roku Nr 7, poz. 48 i Nr 82 poz. 558, z 2009 roku Nr 18, poz. 97, Nr 63, poz. 520, Nr 92, poz. 753 i Nr 98, poz. 817 oraz z 2010 roku Nr 28, poz. 146, Nr 143, poz. 962, Nr 213, poz. 1396 i Nr 228, poz. 1486 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się „ Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii” na 2011 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały oraz „ Preliminarz wydatków związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii” na 2011 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący Rady Gminy
Jadwiga Kurant

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IV/21/11
Rady Gminy Lubanie
z dnia 28 lutego 2011 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w Gminie Lubanie na 2011 rok
 

Zadaniem własnym gminy wynikającym z ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jest prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii, oparty o postanowienia ustawy, zmierza do stworzenia praktycznych warunków realizacji działań profilaktycznych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
Zadania ujęte w Gminnym Programie są realizowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, powołaną przez Wójta.
Gmina Lubanie będzie realizowała zadania wynikające z niniejszego Programu w oparciu o dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowanych w budżecie gminy w wysokości
60.000 zł.

I. Cel programu.

Zgodnie z intencją ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciw- działaniu alkoholizmowi gmina Lubanie przyjmuje następujące cele:

1.Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

2.Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej, prawnej i socjalnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Rozwój profesjonalnych form pomocy psychologicznej dla dzieci wychowujących się w rodzinach alkoholowych.

3.Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych dla dzieci, młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych.

4.Zapobieganie powstawaniu nowych uzależnień od alkoholu, szczególnie u ludzi młodych. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

5.Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

6.Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie Centrum Integracji Społecznej.

7.Kontrola rynku napojami alkoholowymi, zwłaszcza w kontekście przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim.

II. Kierunki działania GKRPA w 2011 roku.

Gmina Lubanie świadoma zagrożeń jakie niesie nadużywanie napojów alkoholowych szczególnie wśród ludzi młodych, w celu eliminacji zjawisk patologii społecznej spowodowanej nadmiernym spożyciem alkoholu, podejmuje następujące działania:

1.Współpracę z placówkami szkolno-oświatowymi polegająca na kształtowaniu świadomości o degradującym działaniu alkoholu oraz na kształtowaniu postaw „ abstynenckich ” wśród dzieci i młodzieży.
2.Współdziałanie ze specjalistyczną służbą zdrowia w zakresie niesienia pomocy lekarskiej ludziom dotkniętym chorobom uzależnienia, jak również mieszkańcom spożywającym alkohol w nadmiernym ilościach.
3.Organizowanie spotkań, szkoleń, pogadanek w środowiskach naszej gminy z udziałem fachowców od problematyki alkoholowej, miedzy innymi przy wykorzystaniu zebrań szkolnych z rodzicami i młodzieżą szkolną.
4.Zwracanie szczególniej uwagi na spotkania organizowane z młodzieżą: dyskoteki, zabawy, spotkania towarzyskie. Propagowanie tradycji trzeźwości.
5.Prowadzenie analiz stopnia uzależnienia mieszkańców od alkoholu.
6.Zajmowanie się organizowaniem czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez dofinansowanie kolonii, obozów i innych form wypoczynku. Finansowanie pogadanek i prelekcji przeprowadzanych w szkołach na temat szkodliwości spożywania alkoholu.
7.Zapobieganie i przeciwdziałanie popełnianiu przestępstw na terenie gminy w stanie nietrzeźwości poprzez współdziałanie z policją.
8.Kierowanie osób uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe. W przypadkach trudnych występowanie do sądu o leczenie odwykowe zamknięte.
9.Zakupienie do punktu konsultacyjno-informacyjnego fachowej literatury dotyczącej problematyki alkoholowej.
10. Finansowanie kursów, szkoleń itp. dla osób zajmujących się problematyką alkoholową.

III. Diagnoza problemów alkoholowych w gminie.

Styl życia uważany jest za główny czynnik wpływający na zdrowie człowieka.
Pomimo podejmowania różnego rodzaju działań profilaktycznych w dalszym ciągu obserwuje się zwiększenie problemu alkoholowego, także u osób coraz młodszych. Badania ogólnopolskie przeprowadzone w 2008 roku w szkołach przez Europejski Program Badań Ankietowych, pokazują, że picie alkoholu przez młodzież staje się powoli statystyczna normą.
Napoje alkoholowe okazały się najbardziej rozpowszechnioną substancją psychoaktywną wśród młodzieży szkolnej. Z wyliczeń wynika, że problem alkoholowy i skutki jego nadużywania dotyczy naszej gminy.
Jednakże nie wszystkie osoby dotknięte chorobą alkoholową przyznają się do problemów z tym związanych.
Z pomocy instytucji użyteczności publicznej korzysta tylko część tych osób.
Członkowie rodziny często boją się poinformować odpowiednie instytucje o problemie występującym w ich domu, ponieważ obawiają się reakcji osoby uzależnionej od alkoholu.
W wielu przypadkach zarówno alkoholik, jak i pozostali domownicy nie widzą konieczności zgłaszania się o pomoc do odpowiednich instytucji. Odrzucenie możliwości korzystania z porad specjalistów uzasadniają przekonaniem o samodzielnym rozwiązaniu zaistniałej sytuacji.

Na terenie gminy Lubanie limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych ustalonych prze Radę Gminy wynosi:
20 punktów na sprzedaż do spożycia poza miejscem sprzedaży,
10 punktów na sprzedaż do spożycia w miejscu sprzedaży.

Z ankiet przeprowadzonych w 2010 roku wśród uczniów klas piątych i szóstych wynika, iż na 136 ankietowanych na zadanie pytanie;
„Czy znasz główne źródła zagrożenia dla zdrowia i życia?”
84% odpowiedziało tak
16% odpowiedziało nie.

Przeprowadzono również ankietę dotyczącą problemu spożywania alkoholu przez rówieśników. Badaniem objętych było 85 uczniów klas drugich i trzecich gimnazjum. Ankietowani odpowiedzieli na pytanie: „W jakim wieku spróbowałeś alkohol po raz pierwszy”.
- chłopcy powyżej 9 lat –55% ankietowanych
- dziewczęta poniżej 13 lat –45% ankietowanych

Natomiast z badań problemów alkoholowych wśród dorosłych, wynika, że Gminna Komisja rozpatrzyła 3 wnioski o leczenie odwykowe, 3 osoby wyraziły zgodę na leczenie w Poradni Uzależnień we Włocławku.
Natomiast 14 wniosków skierowano do punktu konsultacyjno-informacyjnego prowadzonego przez psychologa i terapeutę do spraw uzależnień w Lubaniu.
Terapia z osobami uzależnionymi oraz ich rodzinami była prowadzona raz w miesiącu od maja do grudnia 2010r.
Ze statystyki policji wynika, że z naszej gminy 11 osób przebywało w izbie wytrzeźwień, z tego 1 osoba 3 razy.
8 osobom zatrzymano prawo jazdy, 26 osób spowodowało kolizje drogowe pod wpływem alkoholu, w tym 2 wypadki śmiertelne.
W ubiegłym roku dokonano 25 interwencji domowych. Funkcjonariusz policji założył dwie Niebieskie karty dla sprawców przemocy.

Uwzględniając dane statystyczne wskazujące najczęstsze formy występujących zagrożeń ustala się następujące zadania Programu profilaktycznego na 2011 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Lubanie.

Przewodniczący Rady Gminy
Jadwiga Kurant


UCHWAŁA Nr IV/22/11
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 28 lutego 2011 r.

uchylająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu Zakładu Usług Komunalnych Gminy Lubanie

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 roku Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 roku Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 roku Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 roku Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 roku Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241 oraz z 2010 roku Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106 poz. 675) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr III/11/10 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Zakładu Usług Komunalnych Gminy Lubanie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Jadwiga Kurant

Uzasadnienie
do uchwały Nr IV/22/11 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 lutego 2011 r. uchylającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu Zakładu Usług Komunalnych Gminy Lubanie.

Uwzględniając konieczność zachowania zasad techniki prawodawczej przy konstruowaniu uchwał oraz orzecznictwo dotyczące publikacji statutu zakładu usług komunalnych proszę o podjęcie uchwały w przedstawionym brzmieniu.
UCHWAŁA NR IV/24/11
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 28 lutego 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia Statutu Zakładu Usług Komunalnych Gminy Lubanie

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 roku Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 roku Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 roku Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 roku Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 roku Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241 oraz z 2010 roku Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106 poz. 675 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadać Statut Zakładowi Usług Komunalnych Gminy Lubanie - samorządowemu zakładowi budżetowemu w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Jadwiga Kurant

Załącznik do Uchwały Nr IV/24/11
Rady Gminy Lubanie
z dnia 28 lutego 2011 r.

STATUT ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH GMINY LUBANIE

§ 1. 1. Zakład Usług Komunalnych Gminy Lubanie, zwany dalej „ZUK” jest jednostką organizacyjną Gminy Lubanie działającą w formie samorządowego zakładu budżetowego.
2. ZUK działa w szczególności na podstawie:
1) uchwały Nr VII/55/03 Rady Gminy Lubanie z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego i nadania statutu Zakładowi Usług Komunalnych Gminy Lubanie ( Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. z 2003 r. Nr 123, poz. 1762 );
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.);
3) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.);
4) ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej ( Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz.43 z późn.zm.);
5) niniejszego Statutu.

§ 2. 1. Siedzibą ZUK jest Lubanie.
2. ZUK nie posiada osobowości prawnej.
3. Nadzór nad działalnością ZUK sprawuje Wójt Gminy Lubanie.
4. ZUK może prowadzić również działalność poza terenem gminy Lubanie, z zachowaniem obowiązujących w tym względzie przepisów prawa, w szczególności w oparciu o zawarte przez Gminę Lubanie porozumienia
komunalne.
§ 3. 1. ZUK jako zakład użyteczności publicznej realizuje zadania własne Gminy Lubanie w zakresie gospodarki komunalnej i w celu zaspokajania potrzeb zbiorowych wspólnoty.
2. Przedmiotem działalności ZUK jest w szczególności:
1) ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody z ujęcia w Lubaniu;
2) zarządzanie mieniem przekazanym przez gminę w użytkowanie : oczyszczalnia, hydrofornia, wysypisko nieczystości stałych;
3) pobieranie opłat za dostawę wody, odprowadzanie ścieków i składowanie odpadów stałych;
4) zapewnienie prawidłowej eksploatacji sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i wysypiska odpadów komunalnych;
5) wydawanie warunków technicznych dla przyszłych odbiorców, którzy zamierzają przyłączyć się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;
6) wykonywanie drobnych robót budowlano – porządkowych i remontów;
7) dokonywanie odbioru instalacji wodnych i kanalizacyjnych;
8) utrzymanie stref ochronnych;
9) gospodarka zasobami mieszkaniowymi gminy.

§ 4. 1. ZUK ma strukturę jednozakładową.
2. Szczegółowy zakres działania, schemat organizacyjny, zakresy działania poszczególnych komórek organizacyjnych zawiera Regulamin Organizacyjny ZUK zatwierdzany przez Wójta Gminy Lubanie.

§ 5. 1. Kierownika ZUK powołuje i odwołuje Wójt Gminy Lubanie.
2. Kierownik ZUK powołuje i odwołuje Głównego Księgowego.
3. Kierownik ZUK zarządza samodzielnie Zakładem i reprezentuje go na zewnątrz przed sądami, organami administracyjnymi i wszelkimi instytucjami, we wszystkich sprawach dotyczących Zakładu, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Lubanie.
4. Kierownik ZUK podejmuje decyzje samodzielnie, działając zgodnie z przepisami prawa i ponosi za nie odpowiedzialność.
5. Kierownik ZUK organizuje i zapewnia prawidłowe funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej.

§ 6. 1. ZUK jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.
2. W imieniu ZUK wszelkie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników wykonuje Kierownik lub upoważniony przez niego pracownik.

§ 7. 1. ZUK gospodaruje mieniem komunalnym znajdującym się w jego posiadaniu i zapewnia prawidłową eksploatację i ochronę tego mienia.
2. ZUK prowadzi działalność finansową na zasadach określonych dla samorządowych zakładów budżetowych.
3. Źródłem finansowania ZUK są przychody z działalności określonej w § 3 i dotacje z budżetu Gminy.

§ 8. 1. Wszelkie zmiany w zakresie formy organizacyjno-prawnej ZUK mogą nastąpić w drodze odrębnej uchwały Rady Gminy Lubanie.
2. Zmiana niniejszego Statutu wymaga uchwały Rady Gminy Lubanie.

Przewodniczący Rady Gminy
Jadwiga Kurant


UCHWAŁA NR IV/25/11
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 28 lutego 2011 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2015

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106 poz. 675) w związku z art. 6 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493, z 2009 r. Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.146 i Nr 125 poz. 842 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2015 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy oraz Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Jadwiga Kurant

Załącznik
do uchwały Nr IV/25/11
Rady Gminy Lubanie
z dnia 28 lutego 2011 r.

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE,
ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA ROK 2011-2015

WSTĘP
Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkowi rodziny, naruszające podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej, władze publiczne mają zapewnić wszystkim obywatelom równe traktowanie i poszanowanie ich praw i wolności, a także zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Pojęcie „agresja” i „przemoc” często używane są zamiennie, te zjawiska bywają też trudne do odróżnienia w praktyce.
Agresja odnosi się do zachowania, którego intencją jest zranienie kogoś lub uzyskanie przewagi nad innymi, definiuje się najczęściej, jako świadome, zamierzone działanie, mające na celu wyrządzenie komuś szeroko rozumianej szkody -fizycznej, psychicznej lub materialnej.
Jej charakterystyczną cechą jest używanie przez kogoś siły fizycznej lub presji psychicznej wobec osoby o zbliżonych możliwościach, mającej zdolność skutecznej obrony.
Zachowania agresywne zdarzają się wszystkim ludziom, ale najczęściej bywają jednorazowe lub incydentalne. W szczególnych warunkach agresja może przerodzić się w przemoc.
Przemoc to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osób, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne. To każde działanie słowne, które nas poniża, powoduje krzywdę lub cierpienie.
Mamy do czynienia z przemocą wówczas, gdy osoba słabsza /ofiara/ poddawana jest przez dłuższy czas negatywnym działaniom osoby lub grupy osób silniejszych /sprawcy przemocy/.
Przemocy towarzyszy zazwyczaj niska świadomość istoty problemu, cechująca wszystkich jej uczestników. To może oznaczać, że sprawca nie jest świadomy tego, że robi komuś krzywdę, ofiara może nie być świadoma, że np. wykluczenie jej z grupy to przemoc i może obwiniać o to samą siebie a świadkowie, obserwując wydarzenia, mogą nie wiedzieć, że mają do czynienia z przemocą lub mogą mieć trudności z jednoznaczną oceną tego zjawiska.
Stosowanie przemocy prowadzi do niskiej samooceny, poczucia bezsilności i bezradności, ciągłego niepokoju, depresji, chorób związanych ze stresem. Szczególnie dramatyczne konsekwencje przemocy zauważa się u dzieci. Powoduje ona bowiem w ich psychice nieodwracalne skutki, które mogą dać o sobie znać dopiero w życiu dorosłym.
Przemoc może stać się formą uzależnienia, jeżeli zachowanie takie jest stosowane, jako rozładowanie napięcia emocjonalnego, ponieważ jej sprawcy doznają wtedy wyraźnej ulgi
i dlatego powtarzają podobne zachowania. Między innymi z tego względu przemoc sama się nie kończy-potrzebna jest interwencja z zewnątrz.
Konieczne jest podjęcie działań zmierzających w kierunku edukacji społecznej dostarczającej wiedzy o zjawisku przemocy i sposobach radzenia sobie z problemem. Niezbędne jest również zapewnienie profesjonalnej pomocy interwencyjnej i terapeutycznej zarówno sprawcom jak i ofiarom przemocy, ze szczególnym uwzględnieniem krzywdzonych dzieci.
I. Postanowienia ogólne
1. W celu efektywnego przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenia jej negatywnych skutków w życiu społecznym i rodzinnym oraz pogłębianie społecznej świadomości tworzy się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
2. Utworzenie Programu jest zgodne z założeniami Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2006 -2016, Powiatową Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2005-2015 oraz Gminną Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Lubanie w latach 2007-2013.
3. Program będzie realizowany w oparciu o następujące akty prawne:
a)Ustawa z dnia 26.10.1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi( Dz.U z 2007r. Nr 70,poz.473 z późn.zm.)
b)Ustawa z dnia 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U z 2005r. Nr 180,poz.1493 z późn.zm.)
c)Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej( Dz.U z 2009r. Nr 175, poz.1362 z późn.zm.)
d)Ustawa z dnia 25 lutego 1964r.-Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (Dz.U Nr 9 poz.59, z późn.zm.)
4. Finansowanie: Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy są środki finansowe z budżetu gminy( przeciwdziałanie przemocy jest zadaniem własnym gminy na podstawie ustawy z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawa z dnia 29.07.2005 r.z późn.zm
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.)
5. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Lubaniu określa:
a) zasady, cele, działania Programu, strukturę.
b) wymienia instytucje, organizacje, służby i środowiska włączone do Programu oraz zasady ich współpracy i zaangażowanie w działania.
c) precyzuje działania podejmowane na rzecz realizacji założonych celów.
e) określa wskaźniki osiągnięcia celów.
f) wymienia zadania i kompetencje organu odpowiedzialnego na poziomie gminy za funkcjonowanie systemu.
6. Program skierowany jest do:
a) ofiar przemocy w rodzinie: dzieci, współmałżonków lub partnerów nieformalnych, osób starszych, osób niepełnosprawnych
b) sprawców przemocy w rodzinie
c) świadków przemocy w rodzinie
Realizacja Programu powinna przyczynić się do poprawy stanu bezpieczeństwa życia codziennego.
II. Zasady działania Programu
1. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w zakresie udzielenia pomocy osobom dotkniętym przemocą, oddziaływania na osoby stosujące przemoc oraz podnoszenia świadomości społecznej na temat przyczyn i skutków przemocy w rodzinie oparty jest na zasadach:
a) wzajemnej współpracy i współdziałania organów administracji publicznej, organów pozarządowych, kościołów a także innych organizacji i osób fizycznych uprawnionych
lub zobowiązanych do inicjowania i realizowania zadań związanych pośrednio lub bezpośrednio z przeciwdziałaniem występowania przemocy i jej negatywnym następstwem.
b) jawność działań organów administracji publicznej oraz podmiotów realizujących zadania publiczne w zakresie przeciwdziałania przemocy.
c) szczególnej ochrony dzieci, z zachowaniem ich prawa do wychowywania się w rodzinie, poprzez udzielania rodzinie szczególnego wsparcia w dążeniu do poprawy jej funkcjonowania.
d) realizacja Programu powinna uwzględniać działania w sferze: prewencji, prawa, zdrowia, edukacji, pracy socjalnej
III. Struktura Programu
1. Podmioty funkcjonujące na terenie Gminy Lubanie świadczące pomoc w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie:
a) Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej
b) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
c) Urząd Gminy
d) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
e) Posterunek Policji
f) Instytucje Oświaty działające na terenie gminy
g) Kościół
h) Przedszkole
i) Punkt konsultacyjny w Lubaniu
2. Współpraca z instytucjami
a) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku
b) Sąd Rejonowy we Włocławku
c) Poradnia Leczenia Uzależnień we Włocławku ,
d) Kuratorzy zawodowi i społeczni
e) Dyrektorzy, nauczyciele, pedagog i psycholog szkolny,
f) Lekarz i pielęgniarki,
g) Pracownicy socjalni,
h) Pracownicy urzędu
i) Policja
IV. System przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Lubanie
1.Zgodnie z zapisem art.6.1 ustawy z dnia 20.07.2005r. o przeciwdziałaniu przemocy zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie są realizowane przez organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 12 marca 2004r. ( Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz.1362 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz.U. z 2007r. Nr 70, poz.473, z późn. zm), chyba że przepisy niniejszej ustawy stanowią inaczej.
2.Do zadań własnych gminy należy w szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym:
1) opracowywanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
2) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie;
3) zapewnienie osobom dotkniętych przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia;
4) tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.
W celu realizacji zadań określonych w art.6.1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w Gminie Lubanie uruchamia się system przeciwdziałania przemocy w rodzinie oparty na:
1) pracy Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
w skład, którego wchodzą:
- kierownik GOPS Lubanie
- pracownicy socjalni GOPS,
- członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubaniu
- przedstawiciel policji,
- przedstawiciel służby zdrowia,
- przedstawiciele szkół
- pedagog szkolny
- przedstawiciel kościoła - proboszcz
Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze, w celu rozwiązywania problemów
związanych z przemocą w indywidualnych przypadkach.
W skład grup roboczych mogą wchodzić członkowie zespołów interdyscyplinarnych lub wskazani przez nich przedstawiciele jednostek.
2) pomocy psychologicznej, prawnej, medycznej, socjalnej dla osób dotkniętych przemocą;
3) realizacji zadań zawartych w Programie,
4) ścisłej współpracy z różnymi instytucjami w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
IV. Cele Programu
Celem głównym Programu jest zwiększenie skuteczności działań na rzecz przeciwdziałania przemocy rodzinie.
Cele szczegółowe:
1. Zapobieganie występowania przemocy w rodzinie poprzez podnoszenie świadomości społecznej oraz ograniczenie zaburzeń życia społecznego związanych z występowaniem przemocy, podniesienie poziomu wrażliwości społecznej na zjawisko przemocy w rodzinie.
ADRESACI – dzieci, młodzież, dorośli, rodziny, społeczność lokalna.

ZADANIA
Działania
Realizacja lub koordynacja
1.
Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie: radzenia sobie z trudnymi emocjami, stresem, rozwiązywaniem konfliktów


1.1Prowadzenie zajęć wychowawczych i informacyjno- edukacyjnych
1.2Wspieranie różnych form spędzania wolnego czasu sprzyjających zachowaniom nieagresywnym
1.3Opracowanie i realizacja programów szkolnych w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania przemocy.
Przedszkole,
Szkoła podstawowa,
Gimnazjum

Świetlica
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Przedstawiciele Szkół
2.
Edukacja przedmałżeńska
i rodzinna
2.1 Poradnictwo w zakresie radzenia sobie ze stresem, agresją, konfliktem

2.2Kursy przedmałżeńskie
Poradnia Psychologiczna-Pedagogiczna we Włocławku, GOPS
PCPR we Włocławku
Kościół
3.
Promowanie Programu w celu podniesienia świadomości społecznej na temat przemocy
3.1 Opracowanie ulotek, plakatów, umieszczenie w lokalnej prasie informacji na temat reagowania na przemoc i możliwość jej zgłoszenia do odpowiednich instytucji
3.2 Utworzenie tablic zawierających informacje o lokalnym systemie wsparcia osób dotkniętych przemocą
GOPS Lubanie
Szkoły

GOPS
4.
Promowanie nieagresywnych zachowań w mediach /prasa/
4.1 Współpraca z mediami, która ma na celu odkłamanie mitów i stereotypów utrudniających pomaganie, a także pokazywanie możliwości udzielenia pomocy i pozytywnych przykładów wyjścia
z sytuacji przemocy- kampania informacyjna
Koordynacja -
-wszyscy realizatorzy programu.
Media -prasa lokalna

Wskaźniki osiągnięcia celu 1.
-liczba zrealizowanych godzin edukacyjnych
-liczba dzieci objętych edukacją
-liczba rodzin objętych działaniami wspierającymi i edukacyjnymi
-liczba osób objętych poradnictwem (liczba porad)
-wskaźnik z badań ankietowych lub innych pozwalających ocenić stopień świadomości społecznej.
2. Zmniejszenie negatywnych następstw dla ofiar i świadków występowania przemocy
w rodzinie.
ADRESACI –osoby dotknięte przemocą, ofiary, świadkowie przemocy.

Zadania
Działania

Realizacja lub koordynacja
1.
Udzielanie pomocy
i wsparcia osobom dotkniętym przemocą,
pozostającym
w dotychczasowym miejscu zamieszkania lub pobytu.
1.1Poradnictwo medyczne, psychologiczne, prawne
1.2Praca socjalna
1.3Aktywizacja zawodowa
1.4Promocja i realizacja „Niebieskiej karty”
„Niebieskiej linii”

Służba zdrowia
PCPR W-wek
UG
GOPS Lubanie
GOPS Lubanie
PUP Włocławek
Szkoły
Policja ,
GOPS
2.
Ochrona przed dalszym krzywdzeniem przez sprawcę .
2.1 Odseparowanie sprawcy przemocy od ofiary
2.2 Udzielenie bezpiecznego schronienia osobom lub rodzinom dotkniętym przemocą,
2.3 Umieszczenie dziecka- ofiary przemocy, w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej.
2.4 Zakaz kontaktowania się z osobą pokrzywdzoną
Policja

UG,

GOPS, Policja, Służba zdrowia

Prokuratura
Sąd

Wskaźniki osiągnięcia Celu 2
-liczba porad udzielonych osobom dotkniętym przemocą
-liczba osób objętych poradnictwem oraz pomocą i wsparciem.
-liczba interwencji kryzysowych
-liczba niebieskich kart
3. Objęcie sprawców przemocy programem korekcyjno-edukacyjnym
ADRESACI- sprawcy przemocy

Zadania
Działania

Realizacja lub koordynacja
1.
Działania korekcyjno-edukacyjne
1.1Poradnictwo psychologiczne,
pedagogiczne, rodzinne
1.2Terapia
1.3 Prowadzenie rozmów ze sprawcami przemocy zgodnie
z zapisami „Niebieskiej Karty „.
1.4 Utworzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób stosujących przemoc, które będzie miejscem udzielenia pomocy korekcyjnej dla sprawców przemocy.

GOPS Lubanie
PCPR Włocławek

Sąd
GOPS
Policja

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Wskaźniki osiągnięcia celu 3.
-liczba sprawców objętych działaniem
-liczba ponownych incydentów stosowania przemocy wśród sprawców objętych działaniami.
4.Poprawa skuteczności działań osób zobowiązanych i uprawnionych do przeciwdziałania przemocy oraz monitorowanie występowania przemocy w rodzinie, jej rozmiarów i skutków społecznych oraz efektywności podejmowanych działań.

ADRESACI-wszystkie instytucje, organizacje, środowisko włączone do Programu.

Zadania
Działania
Realizacja lub koordynacja
1.
Zwiększenie skuteczności działań osób zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie zawodowo lub społecznie, pośrednio lub bezpośrednio.
1.1 Porady psychologiczne, rodzinne
1.2 Udział w specjalistycznych szkoleniach z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz organizacja szkoleń dla osób zainteresowanych możliwością podniesienia kompetencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
GOPS Lubanie
Gminna Komisja

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
2.
Oddziaływanie na społeczność lokalną, w celu włączenia ich w system monitorowania zjawisk związanych z występowaniem przemocy.
2.1 Edukacja lokalnej społeczności poprzez zorganizowanie
spotkań w celu rozpropagowania informacji o Programie, jego zadaniach i założeniach .
Policja
GOPS Lubanie
Wykorzystanie infrastruktury/dom kultury, kościół, szkoła/
3.
Zbieranie i analiza informacji dotyczących zjawisk sprzyjających występowaniu przemocy oraz rejestr faktów przemocy
3.1Wymiana informacji na temat przeciwdziałania przemocy i funkcjonowania Programu, monitorowanie procedur postępowania.
3.2 Opracowanie i przedstawienie Radzie Gminy rocznego raportu na temat zjawiska występowania przemocy oraz podjętych działań.
Zespół Interdyscyplinarny
Grupy robocze

GOPS Lubanie

Wskaźniki osiągnięcia celu 4
1.Liczba przeprowadzonych szkoleń
2.Liczba spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych
Przewidywane efekty realizacji Programu
1.Zmiana postaw społeczeństwa wobec przemocy w rodzinie-podniesienie poziomu wiedzy, rozwijanie empatii, odpowiedzialności i kompetencji społecznych wobec problemu przemocy.
2.Wzrost liczby osób profesjonalnie pomagających ofiarom i sprawcom przemocy
w rodzinie,
3.Spadek liczby przypadków przemocy,
4.Spadek liczby rodzin, w których interwencje Policji i innych służb zajmujących się przemocą w rodzinie podejmowane są wielokrotnie.
V. Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
Realizatorem Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu. Za realizację poszczególnych zadań odpowiedzialne są instytucje i organizacje wchodzące
w skład Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Lubaniu zgodnie z ich kompetencjami
i przeznaczeniem.
Ewaluacja i Monitoring
1.Monitoring programu będzie polegał na zbieraniu danych dotyczących zrealizowanych zadań w ramach programu od podmiotów zaangażowanych w realizację, przez koordynatora programu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w celu ocenienia czy program osiąga założone cele.
2.Program będzie ewaluowany poprzez sprawozdawczość( co najmniej 1 raz w roku) dokonywaną w ramach wszystkich elementów systemu.
Program realizowany będzie od dnia jego uchwalenia do 31 grudnia 2015 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Jadwiga Kurant

Uzasadnienie
do uchwały Nr IV/25/11 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie na lata 2011 – 2015

Zgodnie z przepisem art. 6 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do zadań własnych Gminy należy m.in. opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Niniejszy dokument uwzględnia niezbędną współpracę i integrację wielu podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Należy podkreślić, iż celem tej współpracy będzie profesjonalne udzielanie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie oraz oddziaływanie na sprawców przemocy.
Mając na uwadze zakres obowiązków spoczywających na Gminie proszę o podjęcie uchwały w przedstawionym brzmieniu.


Uchwała Nr IV/26/11
Rady Gminy Lubanie
z dnia 28 lutego 2011 roku

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 212 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr III/13/10 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2010 roku

wprowadza się następujące zmiany:


1) W § 1
DOCHODY BUDŻETU w wysokości – 14.326.726 zł
zwiększa się do kwoty – 14.535.915 zł

2) W § 1 pkt. 1
Dochody bieżące w wysokości – 13.026.686 zł
zmniejsza się do kwoty – 12.347.657 zł

3) W § 1 pkt. 2
Dochody majątkowe w wysokości – 1.300.040 zł
zwiększa się do kwoty – 2.188.258 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1

4) W § 2 ust.1
WYDATKI BUDŻETU w wysokości - 16.788.726 zł
zwiększa się do kwoty - 17.503.302 zł

5) W § 2 ust. 1 pkt. 1
Wydatki bieżące w wysokości - 12.307.531 zł
zwiększa się do kwoty - 12.581.242 zł

6) W § 2 ust. 1 pkt. 2
Wydatki majątkowe w wysokości - 4.481.195 zł
zwiększa się do kwoty - 4.922.060 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2

7) W § 2 ust. 2
Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011,
zgodnie z załącznikiem nr 3.

8) W § 3
Deficyt budżetu w wysokości - 2.462.000 zł
zwiększa się do kwoty - 2.967.387 zł
który zostanie pokryty:
przychodami pochodzącymi
z zaciągniętych kredytów w kwocie - 1.652.000 zł
nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości - 133.387 zł
oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości - 1.182.000 zł

9) W § 4
Łączną kwotę planowanych przychodów budżetu
w wysokości – 2.786.000 zł
zwiększa się do kwoty – 3.291.387 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4

10) W § 5
Skreśla się treść zawartą w punkcie 3. Odpowiednio punkt 4 staje się punktem 3 i punkt 5
punktem 4.

11) W § 7 ust. 4
Zmienia się dochody na zadania realizowane przy udziale środków unijnych w części
związanej z realizacją zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

12) W § 9
Plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania
narkomanii w kwocie – 60.000 zł
zwiększa się do wysokości – 62.943 zł

13) W § 10
Zmienia się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy,
zgodnie z załącznikiem nr 6.

14) W § 11
Wprowadza się ust. 1 w brzmieniu jak dotychczas – plan przychodów i kosztów
samorządowego zakładu budżetowego:
1)przychody w wysokości – 1.189.346 zł
zwiększa się do kwoty – 1.289.346 zł
2)koszty w wysokości – 1.173.103 zł
zwiększa się do kwoty – 1.243.103 zł
zgodnie z załącznikiem nr 7
Wprowadza się ust. 2 następującej treści: Plan dochodów dla wyodrębnionego rachunku
dochodów oświatowych jednostek budżetowych:
1)Dochody w wysokości – 70.800 zł
2)Wydatki w wysokości – 70.800 zł
zgodnie z załącznikiem nr 8

15) W § 12
Zmienia się plan zadań z zakresu ochrony środowiska finansowanych ze środków z opłat
i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 9

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga Kurant


Uchwała Nr IV/27/11
Rady Gminy Lubanie
z dnia 28 lutego 2011 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie
na lata 2011- 2015

Na podstawie art. 226, art.227, art. 228, art. 230, ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
Rada Gminy postanawia:

§ 1

Zmienić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubanie na lata 2011- 2015
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Wprowadzić zmiany do wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2011- 2015
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant


UCHWAŁA Nr IV/28/11
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 28 lutego 2011 r.

uchylająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubanie w wybranych obszarach sołectw: Lubanie, Mikanowo A, Mikanowo B, Gąbinek, Kucerz, Probostwo Dolne, Probostwo Górne, Siutkówek, Barcikowo, Włoszyca.

Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106 poz. 675), art. 3 ust. 1 oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413 oraz z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996 i Nr 155, poz. 1043 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XXXVIII/211/10 Rady Gminy Lubanie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubanie w wybranych obszarach sołectw: Lubanie, Mikanowo A, Mikanowo B, Gąbinek, Kucerz, Probostwo Dolne, Probostwo Górne, Siutkówek, Barcikowo, Włoszyca.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Jadwiga Kurant

Uzasadnienie
do uchwały Nr IV/28/11 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 lutego 2011 r. uchylającej uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubanie w wybranych obszarach sołectw: Lubanie, Mikanowo A, Mikanowo B, Gąbinek, Kucerz, Probostwo Dolne, Probostwo Górne, Siutkówek, Barcikowo, Włoszyca.

W związku z uwagami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zgłoszonymi do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubanie w wybranych obszarach sołectw wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych zachodzi konieczność zajęcia stanowiska w wskazanych kwestiach.
Podjęcie niniejszej uchwały pozwoli nanieść zgłoszone uwagi do wyżej wymienionych dokumentów.


UCHWAŁA Nr V/29/11
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 20 maja 2011 r.

uchylająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dofinansowania ze środków budżetu Gminy Lubanie dla osób fizycznych, które wybudowały przydomową oczyszczalnię ścieków

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 roku Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 roku Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106 poz. 675) oraz art. 403 ust. 2, ust. 4 pkt 1 lit. a i ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, Nr 111 poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171 poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20 poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018, Nr 152, poz. 1019, Nr 182, poz. 1228, Nr 229, poz. 1498 i Nr 249 poz. 1657 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159 i Nr 63, poz. 322 ) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchyla się uchwałę Nr IV/17/11 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dofinansowania ze środków budżetu Gminy Lubanie dla osób fizycznych, które wybudowały przydomową oczyszczalnię ścieków.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant

Uzasadnienie

do uchwały Nr V/29/11 Rady Gminy Lubanie z dnia 20 maja 2011 r. uchylającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dofinansowania ze środków budżetu Gminy Lubanie dla osób fizycznych, które wybudowały przydomową oczyszczalnię ścieków

Uchylenie wskazanej w tytule uchwały podyktowane jest koniecznością jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Należy dodać, iż przedmiotowa uchwała wymaga doprecyzowania w zakresie osób uprawnionych do otrzymania dofinansowania.
Biorąc powyższe pod uwagę proszę o podjęcie uchwały w przedstawionym brzmieniu.


Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant


Warunki, wysokość i tryb ubiegania się osób fizycznych o dofinansowanie, zawiera załącznik do niniejszej uchwały  określający szczególowo zasady przyznawania dofinansowania ze środkow budzetu Gminy Lubanie


Załącznikii do niniejszej uchwały stanowią:

- Wniosek o udzielenie dotacji (zał. nr 1)

- Sprawozdanie z realizacji zadania (zał. nr 2)

 


Uchwała Nr V/32/11

Rady Gminy Lubanie
z dnia 20 maja 2011 roku

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 212 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr III/13/10 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2010 roku zmienianej uchwałą i zarządzeniem:
1) Nr IV/26/11 z dnia 28 lutego 2011 roku Rady Gminy Lubanie,
2) Nr 0050.8.2011 z dnia 31 marca 2011 roku Wójta Gminy Lubanie

wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1
DOCHODY BUDŻETU w wysokości – 14.557.651 zł
zmniejsza się do kwoty – 14.440.952 zł

2) W § 1 pkt. 1
Dochody bieżące w wysokości – 12.369.393 zł
zmniejsza się do kwoty – 12.252.694 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1

3) W § 2 ust.1
WYDATKI BUDŻETU w wysokości - 17.525.038 zł
zmniejsza się do kwoty - 16.063.976 zł

4) W § 2 ust. 1 pkt. 1
Wydatki bieżące w wysokości - 12.602.978 zł
zmniejsza się do kwoty - 12.464.279 zł

5) W § 2 ust. 1 pkt. 2
Wydatki majątkowe w wysokości - 4.922.060 zł
zmniejsza się do kwoty - 3.599.697 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2

6) W § 2 ust. 2
Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011,
zgodnie z załącznikiem nr 3.

7) W § 3
Deficyt budżetu w wysokości - 2.967.387 zł
zmniejsza się do kwoty - 1.623.024 zł
który zostanie pokryty:
przychodami pochodzącymi
z zaciągniętych kredytów w kwocie - 307.637 zł
nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości - 133.387 zł
oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości - 1.182.000 zł

8) W § 4
Łączną kwotę planowanych przychodów budżetu
w wysokości – 3.291.387 zł
zmniejsza się do kwoty – 1.947.024 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4

9) W § 7 ust. 1
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w wysokości – 1.308.711 zł
zwiększa się do kwoty – 1.310.711 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5.

10) W § 7 ust. 4
Zmienia się wydatki na zadania realizowane przy udziale środków unijnych w części
związanej z realizacją zadań własnych,
zgodnie z załącznikiem nr 6.

11) W § 10
Zmienia się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy,
zgodnie z załącznikiem nr 7.

12) W § 11 ust. 1
Zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:
1)przychody w wysokości – 1.289.346 zł
zwiększa się do kwoty – 1.327.346 zł
2)koszty w wysokości – 1.243.103 zł
zwiększa się do kwoty – 1.281.103 zł
zgodnie z załącznikiem nr 8

13) W § 12
Zmienia się plan zadań z zakresu ochrony środowiska finansowanych ze środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga Kurant


Uchwała Nr V/33/11
Rady Gminy Lubanie
z dnia 20 maja 2011 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie
na lata 2011- 2015
Na podstawie art. 226, art.227, art. 228, art. 230, ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
Rada Gminy postanawia:

§ 1
Zmienić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubanie na lata 2011- 2015
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2
Wprowadzić zmiany do wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2011- 2015
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2011-2015


W związku ze zmianą uchwały budżetowej, spadkiem planu dochodów oraz wydatków bieżących i majątkowych należy zmienić Wieloletnią Prognozę Finansową.
Głównym powodem wprowadzenia zmian oprócz wcześniej wymienionych jest zmniejszenie planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów.
Planowane do podjęcia zobowiązania stanowiły kwotę – 1.652.000 zł., które proponuje się zmniejszyć o 1.344.363 zł. do wielkości – 307.637 zł.
Ponadto zrezygnowano z niektórych przedsiewzięć takich jak modernizacja dróg gminnych w miejscowościch Zosin - Tadzin i Kaźmierzewo a wprowdzono nowe zadanie pn. "Rozbudowa placu rekreacyjno - wypoczynkowego w Lubaniu".

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant


UCHWAŁA Nr V/34/11
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 20 maja 2011 r.

w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Lubanie

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106 poz. 675 ) oraz art. 26 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta ( Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191 )
Rada Gminy Lubanie po rozpatrzeniu wniosku Wojewody Kujawsko-Pomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1
Odmawia się stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Lubanie albowiem nie zachodzi żadna z przesłanek określonych w przepisie art. 26 ust. 1 pkt 1 – 7 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta ( Dz.U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191 ).

§ 2
Uchwałę podjęto po umożliwieniu wójtowi złożenia wyjaśnień.


§ 3
Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lubanie.
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu rady.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Jadwiga Kurant

Uzasadnienie
do uchwały Nr V/34/11 Rady Gminy Lubanie z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Lubanie

Przepis art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta zawiera zamknięty katalog okoliczności faktycznych powodujących wygaśnięcie mandatu wójta (burmistrza, prezydenta miasta) przed upływem kadencji. Mieszczą się w nim przypadki o bardzo różnym charakterze: zachowania i czynności wójta (odmowa złożenia ślubowania, pisemne zrzeczenie się mandatu) oraz inne okoliczności jego dotyczące - wywołane przez niego, jak i niezależne od jego woli (np. naruszenie ustawowych zakazów łączenia funkcji wójta, burmistrza czy prezydenta miasta z innymi funkcjami lub prowadzenie działalności gospodarczej, orzeczenie trwałej niezdolności do pracy).
Zakazy łączenia funkcji wójta z określonymi formami aktywności gospodarczej przewiduje ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584 z późn. zm.).
W myśl art. 4 w zw. z art. 2 pkt 6 tej ustawy wójt (burmistrz, prezydent miasta) nie może więc:
1) być członkiem zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółek prawa handlowego, z wyjątkami określonymi w art. 6 ust. 1 tej ustawy;
2) być zatrudniony lub wykonywać inne zajęcia w spółkach prawa handlowego, które mogłyby wzbudzać podejrzenie o stronniczość lub interesowność;
3) być członkiem zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółdzielni, z wyjątkiem rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych;
4) być członkiem zarządów fundacji prowadzących działalność gospodarczą;
5) posiadać w spółkach prawa handlowego więcej niż 10% akcji lub udziały stanowiące więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek;
6) prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności;
- nie dotyczy to działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej w formie i w zakresie gospodarstwa rodzinnego.
Wójt nie może zatem prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności; nie dotyczy to działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego. Treść przepisu jest dosyć skomplikowana, co wynika z tego, że jest on rozbudowany i obejmuje szereg stanów faktycznych. W konsekwencji często stanowi źródło wątpliwości, czy określone zachowanie objęte jest jego dyspozycją. Jednocześnie ta regulacja jest niemal identyczna z tymi, które znajdujemy w art. 24f ustawy o samorządzie gminnym, w art. 25b ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym oraz w art. 27b ust. 1 ustawy o samorządzie województwa, co pozwala na wykorzystanie piśmiennictwa i orzecznictwa dotyczącego tamtych przepisów przy wykładni i stosowaniu komentowanego przepisu ustawy antykorupcyjnej. Zasadnicze znaczenie przy interpretacji zakazu objętego tym przepisem (art. 4 pkt 6) ma termin "działalność gospodarcza", bowiem wszelkie formy zakazanej aktywności ogniskują właśnie wokół pojęcia "działalności gospodarczej". Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły". Jest to legalna definicja działalności gospodarczej, zawarta w art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej Jednocześnie w art. 3 tej ustawy zostało przyjęte, że jej przepisów nie stosuje się do działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów.
Treść definicji zawartej w art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej daje podstawę, by przyjąć, iż dla uznania określonej działalności za działalność gospodarczą, konieczne jest łączne spełnienie trzech warunków. Po pierwsze, dana działalność musi być działalnością zarobkową, po drugie, działalnością wykonywaną w sposób zorganizowany oraz, po trzecie, w sposób ciągły. Zarobkowy charakter działalności stanowi podstawową, konstytutywną cechę działalności gospodarczej. Działalność uznaje się za zarobkową, jeżeli jest prowadzona w celu osiągnięcia dochodu ("zarobku") rozumianego jako nadwyżka przychodów nad nakładami (kosztami) tej działalności. Brak przedmiotowej cechy przesądza, iż w danym przypadku nie można mówić o działalności gospodarczej (w rozumieniu art. 2 tejże ustawy). Znaczenie ma zatem kryterium subiektywne w postaci dążenia danego podmiotu do osiągnięcia zarobku przez wykonywanie określonej działalności. Dana działalność musi być wykonywana w sposób ciągły. Jak się podnosi, celem tej przesłanki jest wyeliminowanie z pojęcia działalności gospodarczej przedsięwzięć jednorazowych (względnie podejmowanych sporadycznie) (A. Walaszek-Pyzioł, Status prawny przedsiębiorcy w świetle projektu ustawy - Prawo działalności gospodarczej, PUG 1999, nr 5, s. 4). Przesłanki tej nie należy rozumieć jako konieczność wykonywania działalności bez przerwy (np. przez cały rok, cały miesiąc, a tym bardziej przez cały dzień). Istotny jest zamiar powtarzalności określonych czynności celem osiągnięcia dochodu (np. powtarzalność cyklu produkcyjnego) (K. Kohutek (w:) Komentarz do ustawy..., teza 3, 4 do art. 2 ustawy). W art. 2 tejże ustawy pojęciem działalności gospodarczej objęto także działalność zawodową. Jest to nowe rozwiązanie. Działalności zawodowej nie obejmowała bowiem definicja działalności gospodarczej zawarta w prawie działalności gospodarczej (art. 2 ust. 1). Zakaz określony w art. 4 pkt 6 odnosi się jedynie do sytuacji, gdy osoba pełniąca funkcję publiczną faktycznie prowadzi działalność gospodarczą. Nie należy zatem wiązać działalności gospodarczej jedynie z wpisem do ewidencji, który może posłużyć wyłącznie jako środek dowodowy pomocny przy ustaleniu, czy dana osoba pełniąca funkcję publiczną prowadzi działalność gospodarczą (por. M. Bator, G. Ninard, Ograniczenia prowadzenia..., s. 21, jak również wskazywany przez tych autorów wyrok NSA z dnia 2 grudnia 1994 r., SA/Łd 741/94, LEX nr 26531, gdzie NSA wywodzi: "działalność gospodarcza to prawnie określona sytuacja, którą trzeba oceniać na podstawie zbadania konkretnych okoliczności faktycznych, wypełniających lub nie wypełniających znamiona tejże działalności. Prowadzenie działalności gospodarczej jest zatem kategorią obiektywną, niezależnie od tego jak działalność tę ocenia sam prowadzący ją podmiot i jak ją nazywa oraz czy dopełnia ciążących na nim obowiązków z działalnością tą związanych, czy też nie"). Zarządzanie działalnością gospodarczą jest dokonywaniem całokształtu czynności faktycznych i prawnych dotyczących zarządzanego majątku, administrowanie tym majątkiem. Odnosi się ono wyłącznie do stosunku wewnętrznego, łączącego zarządzającego z tym, na rzecz kogo zarządzanie wykonuje (por. K. Święch, K. Kozłowski, Ograniczenia prowadzenia..., s. 29). Inaczej rzecz ujmując, zarządzanie polega na wykonywaniu kompetencji do podejmowania wiążących decyzji w zakresie prowadzonej działalności. Kompetencja taka może przysługiwać danej osobie jako organowi jednoosobowemu (np. dyrektorowi przedsiębiorstwa państwowego lub jednoosobowemu zarządowi spółki handlowej) albo jako członkowi kolegialnego organu zarządzającego podmiotem gospodarczym.
Rozpatrując stan faktyczny wskazany w wystąpieniu Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2011 ( znak WNK. DW.IV.4130.28.2011 ) oraz opisany w piśmie P. Zdzisława Krzyżanowskiego z dnia 11 kwietnia 2011r. skierowanym do w/w wojewody, za bezsporne należy uznać, że Wójt Gminy Lubanie pełnił funkcję Prezesa Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubaniu w okresie do dnia 5 marca 2011r., kiedy to złożył rezygnację – pismo pokwitowane z tą datą przez Naczelnika OSP Lubanie P. Dariusza Sołtysiaka, a więc z zachowaniem ustawowego terminu określonego w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta. Ponadto, co najważniejsze, mimo przewidzianej w statucie OSP Lubanie możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, OSP Lubanie nie prowadziła i nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej, co potwierdza informacja – oświadczenie OSP Lubanie z dnia 16 maja 2011r. podpisana przez Prezesa OSP Lubanie P. Andrzeja Pasterczaka. Jak już była o tym wyżej mowa, o naruszeniu zakazu przewidzianego w art. 4 pkt 6 z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta można mówić w przypadku faktycznego prowadzenia działalności gospodarczej a nie możliwości jej prowadzenia. To samo dotyczy zakazu zarządzania taką działalnością, albowiem aby zarządzać działalnością gospodarczą, musi być ona faktycznie prowadzona. Skoro zatem OSP Lubanie działalności gospodarczej nie prowadziła i nie prowadzi, również w okresie gdy jej Prezesem był Wójt Gminy Lubanie, nie zachodzą przesłanki uzasadniające wygaśnięcie mandatu wójta.

Przewodniczący Rady Gminy
Jadwiga Kurant


UCHWAŁA Nr V/35/11
Rady Gminy Lubanie
z dnia 20 maja 2011 r.

w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

Na podstawie art. 24 f ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106 poz. 675) oraz art. 190 ust. 1 pkt 2a, ust. 5 i 6 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz.1190 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 172 )

Rada Gminy Lubanie
postanawia

§1
Odmówić stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Lubanie Władysława Makowskiego
albowiem
nie zachodzi naruszenie ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z prowadzeniem bądź zarządzaniem działalnością gospodarczą z wykorzystaniem mienia komunalnego Gminy Lubanie.

§2
Uchwałę podjęto po umożliwieniu radnemu złożenia wyjaśnień w sprawie.

§3
Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości przez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lubanie.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Gminy.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Jadwiga Kurant

Uzasadnienie
Do uchwały Nr V/35/11 Rady Gminy Lubanie z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
"Zasadniczym celem rozwiązań antykorupcyjnych zawartych w ustawach samorządowych jest wyeliminowanie sytuacji, gdy radny, poprzez wykorzystywanie funkcji radnego, uzyskiwałby nieuprawnione korzyści dla siebie lub bliskich. O potencjalnie korupcyjnym wykorzystywaniu mienia jednostki samorządowej przez radnego można mówić wtedy, gdy radny, uczestnicząc w pracach organów właściwej jednostki samorządu, może wpływać na treść uchwał i decyzji podejmowanych przez te organy" (wyr. NSA z 12 VI 2007 r., II OSK 132/07).W związku z tym przepis art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym zabrania radnym:
1) prowadzenia na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat,
2) zarządzania taką działalnością,
3) pełnienia funkcji przedstawiciela i pełnomocnika w prowadzeniu takiej działalności.
Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej, działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Podmiotem prowadzącym taką działalność może być również osoba fizyczna (art. 4 tejże ustawy ) np. lekarz prowadzący indywidualną praktykę lekarską lub grupa takich osób (np. spółka cywilna). Jak bowiem wyjaśniono, "zamiarem ustawodawcy konstruującego przepis antykorupcyjny było objęcie zakresem podmiotowym wprowadzonego zakazu wszelkich form działalności gospodarczej radnych, prowadzonej na własny rachunek" (wyr. NSA z 15 II 2005 r., OSK 1149/04). "Pojęcie osoby prowadzącej działalność gospodarczą ma znaczenie szersze niż pojęcie przedsiębiorcy" (wyr. NSA z 18 VIII 2005 r., OSK 1850/04).
"Definicja legalna działalności gospodarczej, zamieszczona w przepisie art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oznacza, że działalność ta ma być z założenia działalnością wykonywaną w sposób zorganizowany i nastawioną na nieokreślony z góry okres czasu, zatem bez znaczenia dla charakteru takiej działalności są ewentualne przerwy w faktycznym wykonywaniu tej działalności, już po jej uruchomieniu. Wspomniane przerwy mogłyby jedynie uzasadniać zwolnienie przedsiębiorcy z obowiązku opłacenia składek, oczywiście o ile zostałyby należycie usprawiedliwione i udokumentowane" (wyr. SN z 4 I 2008 r., I UK 208/07).
Podejmowanie, prowadzenie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne i dozwolone każdemu na równych prawach, z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa (art. 6 ust. 1 tejże ustawy ). Przepis art. 24f ust. 1 określa niektóre z tych warunków odnoszące się do radnych. Zauważyć przy tym należy, że art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym dotyczy radnych, którzy łamią zakaz po przystąpieniu do wykonywania mandatu, co następuje z chwilą złożenia ślubowania, natomiast art. 24f ust. 1a - radnych, którzy wykonywali działalność gospodarczą przed przystąpieniem do wykonywania mandatu (wyr. NSA z 17 II 2005 r., OSK 1633/04, LEX nr 171178). Dla właściwego stosowania tych przepisów znaczenie ma następujące wyjaśnienie zawarte w wyroku WSA w Olsztynie z 25 I 2008 r., II SA/Ol 798/07:
"Celem uregulowania zawartego w art. 24f ust. 1a ustawy (...) było zapewnienie radnym już wykonującym taką działalność czasu na dokonanie czynności koniecznych do zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy. Nie sposób zaakceptować tezę, iż to uregulowanie może mieć zastosowanie do radnych podejmujących w dniu złożenia ślubowania działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia komunalnego, skoro ustawodawca zakazuje łączenia mandatu radnego z prowadzeniem działalności gospodarczej z wykorzystywaniem takiego mienia. Jeżeli radny od dnia wykonywania mandatu takiej działalności prowadzić nie może, to brak jest racjonalnych przesłanek ku temu, by radny podejmujący tą działalność w tym dniu musiał mieć czas na jej zakończenie w terminie trzech miesięcy, skoro działalności tej nie prowadził, a ją dopiero podejmuje. W sytuacji gdy radna wpis do ewidencji uzyskała w tym samym dniu, w którym zaczęła wykonywać mandat radnej, nie można przyjąć, iż przed sprawowaniem funkcji radnego prowadziła działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia komunalnego, skoro w jednej dacie uzyskała wpis do ewidencji, czyli dopiero mogła zacząć prowadzić działalność gospodarczą i wykorzystywać w tej działalności mienie komunalne oraz zaczęła wykonywać mandat radnego".
Prowadzenie działalności gospodarczej polega na realizowaniu czynności objętych tą działalnością. Nie jest natomiast prowadzeniem działalności gospodarczej "korzystanie z powszechnie dostępnych usług, zakładów, przedsiębiorstw, instytucji i urządzeń miejskich na warunkach ogólnych oraz stosunków wynikających z najmu pomieszczeń dla własnych celów mieszkalnych lub handlowo-przemysłowych i dzierżawy drobnych parcel, jeżeli najem lub dzierżawa oparte są na warunkach ustalonych powszechnie dla danego typu przedmiotu najmu lub dzierżawy" (orz. TK z 2 VI 1993 r., W 17/92).
Dla stosowania art. 24f ust. 1 i 1a istotne jest "rzeczywiste (realne) prowadzenie działalności gospodarczej, dające się stwierdzić na podstawie obiektywnie występujących okoliczności faktycznych.
Zarządzanie działalnością gospodarczą polega na posiadaniu kompetencji do podejmowania wiążących decyzji w zakresie prowadzonej działalności. Kompetencja taka może przysługiwać danej osobie jako organowi jednoosobowemu ( jak to ma miejsce np. w przypadku dyrektora przedsiębiorstwa państwowego lub jednoosobowego zarządu spółki handlowej ) albo jako członkowi kolegialnego organu zarządzającego podmiotem gospodarczym.
Przepis art. 24f ust. 1 odnosi się zasadniczo do sytuacji mogącej wystąpić po uzyskaniu mandatu. W przypadku natomiast kolejności odwrotnej (najpierw prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego lub bycie przedstawicielem w takiej działalności i dopiero późniejsze uzyskanie mandatu) sytuacje takie reguluje ust. 1a tego przepisu. Obliguje on radnego do zaprzestania tej działalności (zrzeczenia się funkcji przedstawiciela) w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia ślubowania, pod rygorem wygaśnięcia mandatu.
Zasadniczym warunkiem jest zakaz wykorzystywania w działalności gospodarczej mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat. Chodzi tutaj o mienie ruchome i nieruchome.
Przesłance wykorzystywania mienia komunalnego w działalności gospodarczej w judykaturze i piśmiennictwie poświęcono wiele uwagi. W wyroku NSA z 6 X 2004 r., OSK 481/04, wyjaśniono, że "przez mienie komunalne gminy, o jakim mowa w art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, należy rozumieć tylko mienie, którym gmina może swobodnie dysponować". Zwrócono uwagę, iż "wykorzystywanie mienia komunalnego do prowadzenia działalności gospodarczej, w świetle art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, należy rozpatrywać w odniesieniu do przedmiotu tej działalności".
Rozpatrując stan faktyczny wskazany w wystąpieniu Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2011 ( znak WNK.DW.IV.4130.26.2011 ) oraz opisany w piśmie P. Zdzisława Krzyżanowskiego z dnia 11 kwietnia 2011r. skierowanym do w/w wojewody, za bezsporne należy uznać, że Ochotnicza Straż Pożarna w Janowicach wykorzystuje w swojej działalności mienie komunalne Gminy Lubanie. OSP Janowice może również zgodnie z zapisami statutu prowadzić działalność gospodarczą. Jednakże jak wynika z oświadczenia OSP Janowice z dnia 28 lutego 2011 r. podpisanego przez Wiceprezesa Pana Włodzimierza Skowrońskiego, jednostka nie prowadzi działalności gospodarczej.
Jak już była o tym wyżej mowa, o naruszeniu zakazu przewidzianego w art. 24f ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym można mówić w przypadku faktycznego prowadzenia działalności gospodarczej a nie możliwości jej prowadzenia. To samo dotyczy zakazu zarządzania taką działalnością, albowiem aby zarządzać działalnością gospodarczą, musi być ona faktycznie prowadzona. Skoro zatem OSP Janowice działalności gospodarczej nie prowadziła i nie prowadzi, również w okresie gdy radny Władysław Makowski pełnił funkcję Prezesa OSP Janowice, nie zachodzą przesłanki uzasadniające wygaśnięcie mandatu radnego.
Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że nawet gdyby OSP Janowice prowadziła działalność gospodarczą, to radny Władysław Makowski składając rezygnację w dniu 28 lutego 2011 r. dochował ustawowego terminu określonego w art. 24f ust. 2 tejże ustawy, co potwierdza rezygnacja pokwitowana przez Sekretarza Zarządu w dniu 28.02.2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Jadwiga Kurant


UCHWAŁA Nr V/36/11
Rady Gminy Lubanie
z dnia 20 maja 2011r.

w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

Na podstawie art. 24 f ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106 poz. 675) oraz art. 190 ust. 1 pkt 2a, ust. 5 i 6 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz.1190 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 172 )

Rada Gminy Lubanie
postanawia

§ 1
Odmówić stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Lubanie Andrzeja Ulczyckiego
albowiem
nie zachodzi naruszenie ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z prowadzeniem bądź zarządzaniem działalnością gospodarczą z wykorzystaniem mienia komunalnego Gminy Lubanie.

§ 2
Uchwałę podjęto po umożliwieniu radnemu złożenia wyjaśnień w sprawie.

§ 3
Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości przez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lubanie.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Gminy.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Jadwiga Kurant

Uzasadnienie

do uchwały Nr V/36/11 Rady Gminy Lubanie z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

"Zasadniczym celem rozwiązań antykorupcyjnych zawartych w ustawach samorządowych jest wyeliminowanie sytuacji, gdy radny, poprzez wykorzystywanie funkcji radnego, uzyskiwałby nieuprawnione korzyści dla siebie lub bliskich. O potencjalnie korupcyjnym wykorzystywaniu mienia jednostki samorządowej przez radnego można mówić wtedy, gdy radny, uczestnicząc w pracach organów właściwej jednostki samorządu, może wpływać na treść uchwał i decyzji podejmowanych przez te organy" (wyr. NSA z 12 VI 2007 r., II OSK 132/07).W związku z tym przepis art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym zabrania radnym:
1) prowadzenia na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat,
2) zarządzania taką działalnością,
3) pełnienia funkcji przedstawiciela i pełnomocnika w prowadzeniu takiej działalności.
Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej, działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Podmiotem prowadzącym taką działalność może być również osoba fizyczna (art. 4 tejże ustawy ) np. lekarz prowadzący indywidualną praktykę lekarską lub grupa takich osób (np. spółka cywilna). Jak bowiem wyjaśniono, "zamiarem ustawodawcy konstruującego przepis antykorupcyjny było objęcie zakresem podmiotowym wprowadzonego zakazu wszelkich form działalności gospodarczej radnych, prowadzonej na własny rachunek" (wyr. NSA z 15 II 2005 r., OSK 1149/04). "Pojęcie osoby prowadzącej działalność gospodarczą ma znaczenie szersze niż pojęcie przedsiębiorcy" (wyr. NSA z 18 VIII 2005 r., OSK 1850/04).
"Definicja legalna działalności gospodarczej, zamieszczona w przepisie art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oznacza, że działalność ta ma być z założenia działalnością wykonywaną w sposób zorganizowany i nastawioną na nieokreślony z góry okres czasu, zatem bez znaczenia dla charakteru takiej działalności są ewentualne przerwy w faktycznym wykonywaniu tej działalności, już po jej uruchomieniu. Wspomniane przerwy mogłyby jedynie uzasadniać zwolnienie przedsiębiorcy z obowiązku opłacenia składek, oczywiście o ile zostałyby należycie usprawiedliwione i udokumentowane" (wyr. SN z 4 I 2008 r., I UK 208/07).
Podejmowanie, prowadzenie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne i dozwolone każdemu na równych prawach, z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa (art. 6 ust. 1 tejże ustawy ). Przepis art. 24f ust. 1 określa niektóre z tych warunków odnoszące się do radnych. Zauważyć przy tym należy, że art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym dotyczy radnych, którzy łamią zakaz po przystąpieniu do wykonywania mandatu, co następuje z chwilą złożenia ślubowania, natomiast art. 24f ust. 1a - radnych, którzy wykonywali działalność gospodarczą przed przystąpieniem do wykonywania mandatu (wyr. NSA z 17 II 2005 r., OSK 1633/04, LEX nr 171178). Dla właściwego stosowania tych przepisów znaczenie ma następujące wyjaśnienie zawarte w wyroku WSA w Olsztynie z 25 I 2008 r., II SA/Ol 798/07:
"Celem uregulowania zawartego w art. 24f ust. 1a ustawy (...) było zapewnienie radnym już wykonującym taką działalność czasu na dokonanie czynności koniecznych do zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy. Nie sposób zaakceptować tezę, iż to uregulowanie może mieć zastosowanie do radnych podejmujących w dniu złożenia ślubowania działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia komunalnego, skoro ustawodawca zakazuje łączenia mandatu radnego z prowadzeniem działalności gospodarczej z wykorzystywaniem takiego mienia. Jeżeli radny od dnia wykonywania mandatu takiej działalności prowadzić nie może, to brak jest racjonalnych przesłanek ku temu, by radny podejmujący tą działalność w tym dniu musiał mieć czas na jej zakończenie w terminie trzech miesięcy, skoro działalności tej nie prowadził, a ją dopiero podejmuje. W sytuacji gdy radna wpis do ewidencji uzyskała w tym samym dniu, w którym zaczęła wykonywać mandat radnej, nie można przyjąć, iż przed sprawowaniem funkcji radnego prowadziła działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia komunalnego, skoro w jednej dacie uzyskała wpis do ewidencji, czyli dopiero mogła zacząć prowadzić działalność gospodarczą i wykorzystywać w tej działalności mienie komunalne oraz zaczęła wykonywać mandat radnego".
Prowadzenie działalności gospodarczej polega na realizowaniu czynności objętych tą działalnością. Nie jest natomiast prowadzeniem działalności gospodarczej "korzystanie z powszechnie dostępnych usług, zakładów, przedsiębiorstw, instytucji i urządzeń miejskich na warunkach ogólnych oraz stosunków wynikających z najmu pomieszczeń dla własnych celów mieszkalnych lub handlowo-przemysłowych i dzierżawy drobnych parcel, jeżeli najem lub dzierżawa oparte są na warunkach ustalonych powszechnie dla danego typu przedmiotu najmu lub dzierżawy" (orz. TK z 2 VI 1993 r., W 17/92).
Dla stosowania art. 24f ust. 1 i 1a istotne jest "rzeczywiste (realne) prowadzenie działalności gospodarczej, dające się stwierdzić na podstawie obiektywnie występujących okoliczności faktycznych.
Zarządzanie działalnością gospodarczą polega na posiadaniu kompetencji do podejmowania wiążących decyzji w zakresie prowadzonej działalności. Kompetencja taka może przysługiwać danej osobie jako organowi jednoosobowemu ( jak to ma miejsce np. w przypadku dyrektora przedsiębiorstwa państwowego lub jednoosobowego zarządu spółki handlowej ) albo jako członkowi kolegialnego organu zarządzającego podmiotem gospodarczym.
Przepis art. 24f ust. 1 odnosi się zasadniczo do sytuacji mogącej wystąpić po uzyskaniu mandatu. W przypadku natomiast kolejności odwrotnej (najpierw prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego lub bycie przedstawicielem w takiej działalności i dopiero późniejsze uzyskanie mandatu) sytuacje takie reguluje ust. 1a tego przepisu. Obliguje on radnego do zaprzestania tej działalności (zrzeczenia się funkcji przedstawiciela) w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia ślubowania, pod rygorem wygaśnięcia mandatu.
Zasadniczym warunkiem jest zakaz wykorzystywania w działalności gospodarczej mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat. Chodzi tutaj o mienie ruchome i nieruchome.
Przesłance wykorzystywania mienia komunalnego w działalności gospodarczej w judykaturze i piśmiennictwie poświęcono wiele uwagi. W wyroku NSA z 6 X 2004 r., OSK 481/04, wyjaśniono, że "przez mienie komunalne gminy, o jakim mowa w art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, należy rozumieć tylko mienie, którym gmina może swobodnie dysponować". Zwrócono uwagę, iż "wykorzystywanie mienia komunalnego do prowadzenia działalności gospodarczej, w świetle art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, należy rozpatrywać w odniesieniu do przedmiotu tej działalności".
Rozpatrując stan faktyczny wskazany w wystąpieniu Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2011 ( znak WNK.DW.IV.4130.27.2011 ) oraz opisany w piśmie P. Zdzisława Krzyżanowskiego z dnia 11 kwietnia 2011r. skierowanym do w/w wojewody, za bezsporne należy uznać, że Ochotnicza Straż Pożarna w Ustroniu wykorzystuje w swojej działalności mienie komunalne Gminy Lubanie. OSP Ustronie może również zgodnie z zapisami statutu prowadzić działalność gospodarczą. Jednakże jak wynika z oświadczenia OSP Ustronie z dnia 18.05.2011 r. podpisanego przez Pana Andrzeja Ulczyckiego, jednostka nie prowadzi działalności gospodarczej.
Jak już była o tym wyżej mowa, o naruszeniu zakazu przewidzianego w art. 24f ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym można mówić w przypadku faktycznego prowadzenia działalności gospodarczej a nie możliwości jej prowadzenia. To samo dotyczy zakazu zarządzania taką działalnością, albowiem aby zarządzać działalnością gospodarczą, musi być ona faktycznie prowadzona. Skoro zatem OSP Ustronie działalności gospodarczej nie prowadziła i nie prowadzi, również w okresie gdy radny Andrzej Ulczycki pełnił funkcję Prezesa OSP Ustronie, nie zachodzą przesłanki uzasadniające wygaśnięcie mandatu radnego.

Przewodniczący Rady Gminy
Jadwiga Kurant


UCHWAŁA Nr V/37/11
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 20 maja 2011 r.

w sprawie współdziałania z Powiatem Włocławskim w wykonywaniu zadania publicznego w zakresie realizacji projektu p.n. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 2902C Siutkowo – Mikanowo „ oraz udzielenia Powiatowi Włocławskiemu pomocy finansowej.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106 poz. 675) uchwala się, co następuje:
§ 1
Przystąpić do współdziałania z Powiatem Włocławskim w wykonywaniu zadania publicznego w zakresie realizacji projektu p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2902C Siutkowo – Mikanowo”.

§ 2
Wspomóc Powiat Włocławski, w celu należytej realizacji zadania w zakresie, o którym mowa w § 1, środkami finansowymi w wysokości 21% wkładu własnego Powiatu Włocławskiego w to zadanie.

§ 3
Pomoc przekazać po odbiorze zadania, o którym mowa w § 1.

§ 4
Traci moc uchwała Nr XXXI/167/10 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie współdziałania z Powiatem Włocławskim w wykonywaniu zadania publicznego w zakresie realizacji projektu p.n. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 2902C Siutkowo – Mikanowo „ oraz udzielenia Powiatowi Włocławskiemu pomocy finansowej.

§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant

Uzasadnienie

do uchwały Nr V/37/11 Rady Gminy Lubanie z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie współdziałania z Powiatem Włocławskim w wykonywaniu zadania publicznego w zakresie realizacji projektu p.n. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 2902C Siutkowo – Mikanowo „ oraz udzielenia Powiatowi Włocławskiemu pomocy finansowej

Złożony jesienią 2010 roku wniosek przez Starostwo Powiatowe o dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na 2011 rok drogi powiatowej Nr 2902C Siutkowo – Mikanowo nie uzyskał akceptacji o dofinansowanie. Ważną rolę w kryteriach oceny wniosków spełnia tzw. partnerstwo czyli współudział w projekcie samorządów gminnych. Maksymalną ilość punktów wnioskodawca uzyskuje, gdzie udział partnera w realizowanym zadaniu wynosi powyżej 20 % wkładu własnego do projektu. Powiat chcąc uzyskać w jesiennym rozdaniu maksymalną ilość punktów przy ponownym ubieganiu się o dofinansowanie za partnerstwo, a tym samym zwiększenie szans na otrzymanie dotacji, zwrócił się do gminy o dofinansowanie w wysokości 21 % wkładu powiatu w zadaniu.
Rozważając propozycję powiatu, uwzględnione zostały ewentualne korzyści dla gminy – uzyskanie bezpieczeństwa na drodze powiatowej poprzez budowę chodnika wzdłuż drogi, elementy estetyczne otoczenia itp.
Mając powyższe na uwadze wnoszę do Wysokiej Rady o podjęcie uchwały w przedłożonym brzmieniu.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant


UCHWAŁA Nr VI/38/11
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 22 czerwca 2011 r.

W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubanie za 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106 poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 679) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 oraz Nr 257, poz. 1726 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant


UCHWAŁA Nr VI/39/11
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 22 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lubanie absolutorium z tytuły wykonania budżetu za 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106 poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 679 ) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 oraz Nr 257, poz. 1726 )
po zapoznaniu się z :
1) sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok,
2) sprawozdaniem finansowym.
3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy,
4) informacją o stanie mienia,
5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej

Rada Gminy Lubanie uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się Wójtowi Gminy Lubanie absolutorium z tytuły wykonania budżetu za rok 2010.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant


Uchwała Nr VI/40/11
Rady Gminy Lubanie
z dnia 22 czerwca 2011 roku

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 212 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr III/13/10 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2010 roku zmienianej uchwałami i zarządzeniami:
1) Nr IV/26/11 z dnia 28 lutego 2011 roku Rady Gminy Lubanie,
2) Nr 0050.8.2011 z dnia 31 marca 2011 roku Wójta Gminy Lubanie,
3) Nr V/32/11 z dnia 20 maja 2011 roku Rady Gminy Lubanie,
4) Nr 0050.14.2011 z dnia 24 maja 2011 roku Wójta Gminy Lubanie

wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1
DOCHODY BUDŻETU w wysokości – 14.557.344 zł
zwiększa się do kwoty – 14.830.870 zł

2) W § 1 pkt. 1
Dochody bieżące w wysokości – 12.369.086 zł
zwiększa się do kwoty – 12.390.918 zł

3) W § 1 pkt. 2
Dochody majątkowe w wysokości – 2.188.258 zł
zwiększa się do kwoty – 2.439.952 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1

4) W § 2 ust.1
WYDATKI BUDŻETU w wysokości - 16.180.368 zł
zwiększa się do kwoty - 16.606.257 zł

5) W § 2 ust. 1 pkt. 1
Wydatki bieżące w wysokości - 12.580.671 zł
zwiększa się do kwoty - 12.600.209 zł

6) W § 2 ust. 1 pkt. 2
Wydatki majątkowe w wysokości - 3.599.697 zł
zwiększa się do kwoty - 4.006.048 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2

7) W § 2 ust. 2
Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011,
zgodnie z załącznikiem nr 3.

8) W § 3
Deficyt budżetu w wysokości - 1.623.024 zł
zwiększa się do kwoty - 1.775.387 zł
który zostanie pokryty:
przychodami pochodzącymi
z zaciągniętych kredytów w kwocie - 460.000 zł
nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości - 133.387 zł
oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości - 1.182.000 zł

9) W § 4
Łączną kwotę planowanych przychodów budżetu
w wysokości – 1.947.024 zł
zwiększa się do kwoty – 2.099.387 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4

10) W § 7 ust. 4
Zmienia się dochody i wydatki na zadania realizowane przy udziale środków unijnych w
części związanej z realizacją zadań własnych,
zgodnie z załącznikiem nr 5.

11) W § 10
Zmienia się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy,
zgodnie z załącznikiem nr 6.

12) W § 11 ust. 1
Zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:
1) przychody w wysokości – 1.327.346 zł
zwiększa się do kwoty – 1.357.346 zł
2) koszty w wysokości – 1.281.103 zł
zwiększa się do kwoty – 1.311.103 zł
zgodnie z załącznikiem nr 7

13) W § 11 ust. 2
Zmienia się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów
oświatowych jednostek budżetowych:
1) Dochody w wysokości – 70.800 zł
zwiększa się do kwoty – 89.400 zł
2) Wydatki w wysokości – 70.800 zł
zwiększa się do kwoty – 89.400 zł
zgodnie z załącznikiem nr 8

14) W § 12
Zmienia się plan zadań z zakresu ochrony środowiska finansowanych ze środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga Kurant


Uchwała Nr VI/41/11
Rady Gminy Lubanie
z dnia 22 czerwca 2011 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie
na lata 2011- 2016

Na podstawie art. 226, art.227, art. 228, art. 230, ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
Rada Gminy postanawia:

§ 1
Zmienić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubanie na lata 2011- 2016
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2
Wprowadzić zmiany do wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2011- 2016
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant

                                             Uzasadnienie

do uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2011-2016

Harmonogram spłat rat nowego zobowiązania podejmowanego w 2011 roku spowoduje wydłużenie Wieloletniej Prognozy Finansowej, która była uchwalona na lata 2011-2015 a obecnie będzie obowiązywała w latach 2011-2016. Ponadto w związku ze zmianą sposobu finansowania zadań inwestycyjnych i ich zwiększenia urealniona została również Wieloletnia Prognoza Finansowa, której części składowe wynikają z uchwały budżetowej i jej zmian.
Proszę Wysoką Radę o podjęcie stosownej uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant


Uchwała nr VI/42/11
Rady Gminy w Lubaniu
z dnia 22 czerwca 2011 roku

w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania w zakresie realizacji inwestycji
przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 9 lit. e w związku z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami).
Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1.
Zaciągnąć długoterminowe zobowiązanie w wysokości 259.915 zł.
słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset piętnaście złotych.

§ 2.
Zobowiązanie o którym mowa w § 1 dotyczy zawarcia umowy z wykonawcą zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Gmina Lubanie – zadanie nr 2 Mikanowo – Lubanie – Probostwo Dolne”.

§ 3.
Zobowiązanie wymienione w § 1 i § 2 uregulowane będzie z dochodów własnych gminy – podatku od nieruchomości od osób prawnych w terminie do 31 sierpnia 2012 roku.

§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant


UCHWAŁA NR VI/43/11
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 22 czerwca 2011 r.

W sprawie zaciągnięcia bankowego kredytu długoterminowego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na finansowanie inwestycji pn. Modernizacji – przebudowa drogi gminnej we wsi Mikanowo B

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106 poz. 675 oraz z 2011r. Nr 117, poz. 679 ) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 oraz Nr 257, poz. 1726) uchwala się, co następuje:

§ 1
1. Zaciągnąć preferencyjny kredyt długoterminowy ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej – w wysokości 460.000 zł – z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z modernizacją – przebudową drogi gminnej we wsi Mikanowo B.
2. Spłata kredytu nastąpi z dochodów własnych gminy – udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.
3. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco.
§ 2
Ustala się okres spłaty kredytu w następujących latach i wysokościach:
1) 2012 rok - 10.000 zł,
2) 2013 rok - 20.000 zł,
3) 2014 rok - 80.000 zł,
4) 2015 rok - 240.000 zł,
5) 2016 rok - 110.000 zł.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu poprzez wyłożenie do wglądu w siedzibie gminy – 7 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant

                                                              Uzasadnienie

do uchwały Nr VI/43/11 Rady Gminy Lubanie z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia bankowego kredytu długoterminowego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na finansowanie inwestycji pn. Modernizacja – przebudowa drogi gminnej we wsi Mikanowo B.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zaciąganie długoterminowych kredytów należy do wyłącznej kompetencji Rady Gminy. Bankowy kredyt długoterminowy ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej planuje się zaciągnąć na okres od 2012 r. do 2016 r. Kredyt przeznaczony będzie na modernizację – przebudowę drogi gminnej we wsi Mikanowo B.
Jest to kredyt preferencyjny ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej wspierający wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich. Linie kredytowe Funduszu przeznaczone są głównie dla jednostek samorządu terytorialnego – na infrastrukturę wiejską. W programach operacyjnych Funduszu jest możliwość zaciągnięcia przez gminę kredytu między innymi na budowę, modernizację lub remont dróg gminnych.
Wobec powyższego, że jest to kredyt preferencyjny wnoszę pod obrady Wysokiej Rady o podjęcie uchwały w przedstawionym brzmieniu.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant


UCHWAŁA Nr VI/44/11
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 22 czerwca 2011 r.

w sprawie wystąpienia Gminy Lubanie z Kujawsko-Dobrzyńskiego Związku Gmin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106 poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 679 ) oraz § 29 Statutu Kujawsko-Dobrzyńskiego Związku Gmin stanowiącego załącznik do uchwały Nr X/49/07 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 października 2007 r. w sprawie utworzenia Kujawsko- Dobrzyńskiego Związku Gmin i przyjęcia statutu Związku i uchwały Nr XIV/74/08 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 lutego 2008 r. zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Kujawsko-Dobrzyńskiego Związku Gmin i przyjęcia statutu Związku, uchwala się, co następuje:

§ 1. Gmina Lubanie występuje z Kujawsko-Dobrzyńskiego Związku Gmin z siedzibą w mieście Włocławek.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant


UCHWAŁA Nr VII/45/11
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 18 sierpnia 2011 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych wybieranych na kadencję 2012-2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106 poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777 ) oraz art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. z 2001 Nr 98, poz. 1070, Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz.1271, Nr 213, poz. 1802, Nr 240, poz.2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838, Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907, Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044, Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482, Nr 230, poz. 1698, z 2008 r. Nr 223,poz. 1457, Nr 228, poz. 1507, Nr 234, poz. 1571, z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 9, poz. 57, Nr 26, poz. 156 i 157, Nr 56,poz. 459, Nr 157, poz. 1241, Nr 178, poz. 1375, Nr 219, poz. 1706, Nr 223, poz. 1777, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 205, poz. 1364 oraz z 2011 r. Nr 109, poz. 627 i Nr 126, poz. 714) uchwala się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Zespół do spraw opiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych wybieranych na kadencję 2012 – 2015 w następującym składzie:
1) Ryszard Szczesny - Przewodniczący
2) Dorota Ciesielska
3) Włodzimierz Woźniak

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant


UCHWAŁA Nr VII/46/11
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 18 sierpnia 2011 r.

w sprawie nabycia na rzecz Gminy nieruchomości gruntowej położonej w m. Mikanowo gm. Lubanie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 roku Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 roku Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 roku Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 roku Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 roku Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241, z 2010 roku Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106 poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777 ) uchwala się, co następuje:
§ 1
Wyraża się zgodę na nabycie na rzecz Gminy w drodze wykupu od osoby fizycznej nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie jako działka Nr 158/1 o powierzchni 148 m 2, położonej w m. Mikanowo gm. Lubanie z przeznaczeniem pod przepompownię ścieków sanitarnych Nr 7.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant

                                                                              Uzasadnienie

do uchwały Nr VII/46/11Rady Gminy Lubanie z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy nieruchomości gruntowej położonej w m. Mikanowo gm. Lubanie

W latach 2010 – 2011 w miejscowości Mikanowo wykonana została sieć kanalizacji sanitarnej. Na działce Nr 158/1, która stanowi własność osoby fizycznej wybudowano przepompownię ścieków sanitarnych Nr 7.
Po zakończeniu budowy w/w przepompowni należy uregulować stan prawny działki tzn. przejąć ją na rzecz Gminy w drodze wykupu.
W tym stanie rzeczy proszę o podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy działki położonej w m. Mikanowo przeznaczona pod przepompownię ścieków sanitarnych Nr 7.

Wójt Gminy
Sławomir Piernikowski


UCHWAŁA Nr VII/47/11
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 18 sierpnia 2011 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Włocławek w sprawie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Lubanie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12, oraz art. 74 ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106 poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777 ) uchwala się, co następuje;

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Włocławek w sprawie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Lubanie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant


Uchwała Nr VII/48/11
Rady Gminy Lubanie
z dnia 18 sierpnia 2011 roku

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 212 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale nr III/13/10 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2010 roku zmienianej uchwałami i zarządzeniami:
1) Nr IV/26/11 z dnia 28 lutego 2011 roku Rady Gminy Lubanie,
2) Nr 0050.8.2011 z dnia 31 marca 2011 roku Wójta Gminy Lubanie,
3) Nr V/32/11 z dnia 20 maja 2011 roku Rady Gminy Lubanie,
4) Nr 0050.14.2011 z dnia 24 maja 2011 roku Wójta Gminy Lubanie,
5) Nr VI/40/11 z dnia 22 czerwca 2011 roku Rady Gminy Lubanie,
6) Nr 0050.17.2011 z dnia 28 czerwca 2011 roku Wójta Gminy Lubanie,
7) Nr 0050.23.2011 z dnia 25 lipca 2011 roku Wójta Gminy Lubanie

wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1
DOCHODY BUDŻETU w wysokości – 14.905.231 zł
zwiększa się do kwoty – 15.007.130 zł

2) W § 1 pkt. 1
Dochody bieżące w wysokości – 12.465.279 zł
zwiększa się do kwoty – 12.567.178 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1

3) W § 2 ust.1
WYDATKI BUDŻETU w wysokości - 16.680.618 zł
zwiększa się do kwoty - 16.782.517 zł

4) W § 2 ust. 1 pkt. 1
Wydatki bieżące w wysokości - 12.674.570 zł
zwiększa się do kwoty - 12.776.469 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2

5) W § 7 ust. 1
Dochody i wydatki związane z realizacją zdań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w wysokości – 1.438.973 zł
zwiększa się do kwoty – 1.444.610 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3.

6) W § 10
Zmienia się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy,
zgodnie z załącznikiem nr 4.

7) W § 12
Zmienia się plan zadań z zakresu ochrony środowiska finansowanych ze środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga Kurant


Uchwała Nr VII/49/11
Rady Gminy Lubanie
z dnia 18 sierpnia 2011 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2011-2016

Na podstawie art. 226, art.227, art. 228, art. 230, ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
Rada Gminy postanawia:

§ 1
Zmienić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubanie na lata 2011- 2016
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant


Uchwała Nr VII/50/11
Rady Gminy Lubanie
z dnia 18 sierpnia 2011 roku

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy,
informacji o przebiegu wykonania planów finansowych Samorządowych Instytucji Kultury i Zakładu Budżetowego oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze połrocze.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. z 2009 roku, Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubanie za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych Samorządowych Instytucji Kultury i Samorządowego Zakładu Budżetowego.

§ 2

I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy winna zawierać:
1. Część tabelaryczną składającą się z:
1) wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych,
2) procentowego wskaźnika wykonania,
3) procentowego udziału w strukturze.
2. Część opisową dotyczącą wykonania planu dochodów i wydatków
budżetowych z wyodrębnieniem:
1) źródeł pochodzenia dochodów tj.:
a) dochodów własnych gminy,
b) dotacji,
c) subwencji
2) wydatków bieżących, w tym:
a) wynagrodzeń,
b) pochodnych od wynagrodzeń,
c) dotacji udzielonych z budżetu gminy,
d) wydatków na obsługę długu oraz wydatków związanych z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji,
e) pozostałych wydatków bieżących.
3) wydatków majątkowych,
4) stanu należności, w tym wymagalnych (dotyczy dochodów),
5) stanu zobowiązań w tym wymagalnych (dotyczy wydatków),
6) stanu zobowiązań krótko i długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek,
7) wyniku finansowego (nadwyżki, deficytu).
3. Wykonanie planu przychodów i rozchodów gminy
4. Wykonanie dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku dochodów oświatowych
jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych.
II. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowych Instytucji Kultury powinna się składać z:
1. Części tabelarycznej zawierającej:
1) wykonanie planu przychodów z uwzględnieniem:
a) procentowego wskaźnika wykonania,
b) należności ogółem, w tym wymagalnych,
2) wykonania planu kosztów z wyszczególnieniem:
a) procentowego wskaźnika wykonania,
b) zobowiązań ogółem, w tym wymagalnych
2. Części opisowej o wykonaniu przychodów i kosztów według ich rodzaju
z krótką charakterystyką.
III. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowego Zakładu Budżetowego winna zawierać część opisową z wyszczególnieniem planu przychodów i wydatków z podziałem na poszczególne rodzaje działalności, z podaniem wielkości należności, w tym wymagalnych i zobowiązań, w tym wymagalnych.
§ 3

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej winna się składać z części opisowej zawierającej:
- zmiany planowanych dochodów i wydatków oraz wydatków majątkowych,
- zmiany w wykazie przedsięwzięć.

§ 4

Traci moc uchwała nr XXXVI/199/10 Rady Gminy Lubanie z dnia 17 września 2010 roku
w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych Samorządowych Instytucji Kultury i Zakładu Budżetowego.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga Kurant


UCHWAŁA Nr VIII/51/11
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 13 października 2011 r.

w sprawie stwierdzenia wyboru ławników do Sądu Rejonowego we Włocławku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106 poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777 ) oraz art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. z 2001 Nr 98, poz. 1070, Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz.1271, Nr 213, poz. 1802, Nr 240, poz.2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838, Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907, Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044, Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482, Nr 230, poz. 1698, z 2008 r. Nr 223,poz. 1457, Nr 228, poz. 1507, Nr 234, poz. 1571, z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 9, poz. 57, Nr 26, poz. 156 i 157, Nr 56,poz. 459, Nr 157, poz. 1241, Nr 178, poz. 1375, Nr 219, poz. 1706, Nr 223, poz. 1777, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 205, poz. 1364 oraz z 2011 r. Nr 109, poz. 627 i Nr 126, poz. 714) uchwala się, co następuje:

§ 1. Stwierdza się wybór w głosowaniu tajnym ławników do Sądu Rejonowego we Włocławku w osobach:
1. Pani Magdaleny Brzezińskiej,
2. Pani Jolanty Duszyńskiej,
3. Pani Zofii Rakocy.


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Andrzej Ulczycki


Uchwała Nr VIII/52/11
Rady Gminy Lubanie
z dnia 13 października 2011 roku

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 212 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr III/13/10 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2010 roku zmienianej uchwałami i zarządzeniami:
1) Nr IV/26/11 z dnia 28 lutego 2011 roku Rady Gminy Lubanie,
2) Nr 0050.8.2011 z dnia 31 marca 2011 roku Wójta Gminy Lubanie,
3) Nr V/32/11 z dnia 20 maja 2011 roku Rady Gminy Lubanie,
4) Nr 0050.14.2011 z dnia 24 maja 2011 roku Wójta Gminy Lubanie,
5) Nr VI/40/11 z dnia 22 czerwca 2011 roku Rady Gminy Lubanie,
6) Nr 0050.17.2011 z dnia 28 czerwca 2011 roku Wójta Gminy Lubanie,
7) Nr 0050.23.2011 z dnia 25 lipca 2011 roku Wójta Gminy Lubanie,
8) Nr VII/48/11 z dnia 18 sierpnia 2011 roku Rady Gminy Lubanie,
9) Nr 0050.25.2011 z dnia 25 sierpnia 2011 roku Wójta Gminy Lubanie,
10) Nr 0050.31.2011 z dnia 30 września 2011 roku Wójta Gminy Lubanie,
11) Nr 0050.34.2011 z dnia 6 października 2011 roku Wójta Gminy Lubanie,

wprowadza się następujące zmiany:


1) W § 1
DOCHODY BUDŻETU w wysokości – 15.022.984 zł
zmniejsza się do kwoty – 13.678.784 zł

2) W § 1 pkt. 1
Dochody bieżące w wysokości – 12.583.032 zł
zmniejsza się do kwoty – 12.454.832 zł

3) W § 1 pkt. 2
Dochody majątkowe w wysokości – 2.439.952 zł
zmniejsza się do kwoty – 1.223.952 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1

4) W § 2 ust.1
WYDATKI BUDŻETU w wysokości - 16.798.371 zł
zmniejsza się do kwoty - 15.454.171 zł

5) W § 2 ust. 1 pkt. 1
Wydatki bieżące w wysokości - 12.792.323 zł
zwiększa się do kwoty - 12.813.323 zł

6) W § 2 ust. 1 pkt. 2
Wydatki majątkowe w wysokości - 4.006.048 zł
zmniejsza się do kwoty - 2.640.848 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2

7) W § 2 ust. 2
Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011,
zgodnie z załącznikiem nr 3.

8) W § 7 ust. 4
Zmienia się dochody i wydatki na zadania realizowane przy udziale środków unijnych w
części związanej z realizacją zadań własnych,
zgodnie z załącznikiem nr 4.

9) W § 11 ust. 1
Zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:
1) przychody w wysokości – 1.357.346 zł
zwiększa się do kwoty – 1.383.346 zł
2) koszty w wysokości – 1.311.103 zł
zwiększa się do kwoty – 1.337.103 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5

10) W § 11 ust. 2
Zmienia się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów
oświatowych jednostek budżetowych:
1) Dochody w wysokości – 89.400 zł
zwiększa się do kwoty – 103.400 zł
2) Wydatki w wysokości – 89.400 zł
zwiększa się do kwoty – 103.400 zł
zgodnie z załącznikiem nr 6

11) W § 12
Zmienia się plan zadań z zakresu ochrony środowiska finansowanych ze środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Andrzej Ulczycki


Uchwała Nr VIII/53/11
Rady Gminy Lubanie
z dnia 13 października 2011 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie
na lata 2011- 2016

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
Rada Gminy postanawia:


§ 1
Zmienić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubanie na lata 2011- 2016
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.


§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.


Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Andrzej Ulczycki

UCHWAŁA NR VIII/55/11                                                                                                                    RADY GMINY LUBANIE                                                                                                                              z dnia 13 października 2011 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez gminę Lubanie od samorządu powiatu włocławskiego zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych.

Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106 poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777 ) uchwala się, co następuje:
§ 1
Wyraża się zgodę na przejęcie przez gminę Lubanie od powiatu włocławskiego zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2011 /2012.
§ 2
Warunki przejęcia zadań, o których mowa w § 1 określi porozumienie zawarte pomiędzy gminą Lubanie a Zarządem Powiatu we Włocławku.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Andrzej Ulczycki

                                                              U z a s a d n i e n i e

Zarząd Powiatu Włocławskiego wystąpił z propozycją przejęcia przez gminę Lubanie zadań z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2011/2012.
Z uwagi na doświadczenia z lat ubiegłych o odśnieżaniu przez powiat dróg będących na terenie gminy Lubanie uznałem, że propozycja winna być przyjęta z uwagi na:
drogi powiatowe na terenie naszej gminy są tak usytuowane, że wyjazd naszego sprzętu do odśnieżania dróg gminnych musi odbywać się po drogach powiatowych,
ponadto drogami powiatowymi prowadzony jest dowóz dzieci do szkół w Lubaniu,
drogi powiatowe na terenie gminy zaliczone są do V standardu odśnieżania to znaczy, że śnieg z jednego pasa ruchu usuwany jest po 16 godzinach wystąpienia opadu, a zaspy po 24 godzinach.
W tej sytuacji staje się niemożliwy przyjazd autobusu szkolnego, ani też dojazd do siedziby gminy i wyjazd naszego sprzętu do odśnieżania dróg gminnych. Przyjmując propozycję powiatu, otrzymamy zwrot środków na utrzymanie dróg powiatowych zapewniając jednocześnie ich przejezdność.
Wobec powyższego podjęcie proponowanej uchwały o przejęcie zadań uważam za zasadne i wnoszę o jej przyjęcie w proponowanym brzmieniu.


Uchwała NR IX/56/11                                                                                                                                 RADY GMINY LUBANIE                                                                                                                                 z dnia 29 listopada 2011r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków realizowane przez Zakład Usług Komunalnych Gminy Lubanie

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 , z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106 poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i o zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z 2007 r. Nr 147, poz. 1033 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 238, poz. 1578 ) po wykazaniu przez Zakład Usług Komunalnych Gminy Lubanie kosztów zweryfikowanych przez Wójta Gminy Lubanie pod względem celowości ich ponoszenia uchwala się, co następuje:

§ 1
Zatwierdzić przedłożoną przez Zakład Usług Komunalnych Gminy Lubanie taryfę na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w wersji stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Taryfa obowiązuje na okres jednego roku tj. od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant


UCHWAŁA Nr IX/57/11                                                                                                                          RADY GMINY LUBANIE                                                                                                                                z dnia 29 listopada 2011 roku

w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2012 rok dla zakładu budżetowego.

Na podstawie art. 15 ust. 3 pkt 1 i art. 219 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 , z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106 poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się stawki dotacji przedmiotowych na 2012 rok dla Zakładu Usług Komunalnych gminy Lubanie działającego jako zakład budżetowy w wysokości netto :
1. Do produkcji i dostarczenia 1 m3 wody – 1,20 zł
2. Do odbioru i oczyszczenia 1 m3 ścieków – 5,86 zł
3. Do odbioru 1 tony niesegregowanych nieczystości stałych - 74,36 zł
Do wyżej wymienionych stawek doliczone będzie 8 % podatku VAT.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant

Uchwała Nr IX/61/11
Rady Gminy Lubanie

z dnia 29 listopada 2011 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie
na lata 2011- 2017

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
Rada Gminy postanawia:

§ 1
Zmienić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubanie na lata 2011- 2017
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant


                                                                      Uzasadnienie


do uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2017

Proponowane zmiany w uchwale o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2017 powstały w wyniku wprowadzenia kolejnych zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
Na 2011 rok ulegają zwiększeniu plany:
- dochodów i wydatków budżetowych ogółem o 44.154 zł,
- dochodów bieżących o 59.128 zł.
Zmniejszą się o 14.974 zł dochody i wydatki majątkowe.
Kolejne zmiany dotyczą również:
1) okresu obowiązywania wieloletniej prognozy finansowej (wydłużenie o jeden rok),
2) wzrostu dochodów i wydatków budżetowych planowanych na lata 2012-2017,
3) zwiększenia wydatków bieżących i majątkowych,
4) wielkości zadłużenia
i wynikają z projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2017, którą zgodnie z obowiązującymi przepisami należało opracować do 15 listopada bieżącego roku.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant


Uchwała Nr IX/62/11
Rady Gminy Lubanie
z dnia 29 listopada 2011 roku

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 212 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr III/13/10 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2010 roku zmienianej uchwałami i zarządzeniami:
1) Nr IV/26/11 z dnia 28 lutego 2011 roku Rady Gminy Lubanie,
2) Nr 0050.8.2011 z dnia 31 marca 2011 roku Wójta Gminy Lubanie,
3) Nr V/32/11 z dnia 20 maja 2011 roku Rady Gminy Lubanie,
4) Nr 0050.14.2011 z dnia 24 maja 2011 roku Wójta Gminy Lubanie,
5) Nr VI/40/11 z dnia 22 czerwca 2011 roku Rady Gminy Lubanie,
6) Nr 0050.17.2011 z dnia 28 czerwca 2011 roku Wójta Gminy Lubanie,
7) Nr 0050.23.2011 z dnia 25 lipca 2011 roku Wójta Gminy Lubanie,
8) Nr VII/48/11 z dnia 18 sierpnia 2011 roku Rady Gminy Lubanie,
9) Nr 0050.25.2011 z dnia 25 sierpnia 2011 roku Wójta Gminy Lubanie,
10) Nr 0050.31.2011 z dnia 30 września 2011 roku Wójta Gminy Lubanie,
11) Nr 0050.34.2011 z dnia 6 października 2011 roku Wójta Gminy Lubanie,
12) Nr VIII/52/11 z dnia 13 października 2011 roku Rady Gminy Lubanie,
13) Nr 0050.38.2011 z dnia 16 listopada 2011 roku Wójta Gminy Lubanie

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1
DOCHODY BUDŻETU w wysokości – 13.857.757 zł
zwiększa się do kwoty – 13.901.911 zł

2) w § 1 pkt. 1
Dochody bieżące w wysokości – 12.633.805 zł
zwiększa się do kwoty – 12.692.933 zł

3) w § 1 pkt. 2
Dochody majątkowe w wysokości – 1.223.952 zł
zmniejsza się do kwoty – 1.208.978 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1

4) w § 2 ust.1
WYDATKI BUDŻETU w wysokości - 15.633.144 zł
zwiększa się do kwoty - 15.677.298 zł

5) w § 2 ust. 1 pkt. 1
Wydatki bieżące w wysokości - 12.992.296 zł
zwiększa się do kwoty - 13.051.424 zł

6) w § 2 ust. 1 pkt. 2
Wydatki majątkowe w wysokości - 2.640.848 zł
zmniejsza się do kwoty - 2.625.874 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2

7) w § 2 ust. 2
Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011,
zgodnie z załącznikiem nr 3.

8) w § 7 ust. 1
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami
w wysokości - 1.563.891 zł
zwiększa się do kwoty - 1.613.422 zł
zgodnie z załącznikami nr 4

9) w § 7 ust. 3
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych
na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego
w wysokości - 12.900 zł
zwiększa się do kwoty - 22.487 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5.

10) w § 7 ust. 4
Zmienia się dochody i wydatki na zadania realizowane przy udziale środków unijnych
w części związanej z realizacją zadań własnych,
zgodnie z załącznikiem nr 6.

11) w § 10
Zmienia się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 7.

12) w § 11 ust. 1
Zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:
1) przychody w wysokości – 1.383.346 zł
zwiększa się do kwoty – 1.417.346 zł
2) koszty w wysokości – 1.337.103 zł
zwiększa się do kwoty – 1.371.103 zł
zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga Kurant


UCHWAŁA Nr IX/63/11
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 29 listopada 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106 poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant

Załącznik
do uchwały Nr IX/63/11
Rady Gminy Lubanie
z dnia 29 listopada 2011 roku

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2012 ROK

I. Posiedzenia.

I - II kwartał

1.Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2011.

2.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informacji o stanie mienia gminy za rok 2011.

3. Opracowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za rok 2011.

III kwartał

4. Ocena wykonania budżetu gminy Lubanie za I półrocze 2012 rok.

IV kwartał

5. Zaopiniowanie stawek podatków i opłat na 2013 rok.

6. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy Lubanie na rok 2013.

7. Opracowanie planu pracy na 2013 rok i przedłożenie do zatwierdzenia Radzie Gminy.

II. Plan kontroli.

I kwartał

1. Kontrola realizacji uchwał za 2011 rok w zakresie ochrony środowiska – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i gospodarka odpadami.

2. Kontrola wykorzystania dotacji przekazanych przez Urząd Gminy na działalność statutową LTP za rok 2011.

II kwartał

3. Kontrola i analiza wykorzystania środków finansowych przekazanych z budżetu gminy na poszczególne szkoły .

4. Kontrola zużycia opału w budynkach ogrzewanych przez ZUK w sezonie 2011/2012 oraz kontrola przetargów przeprowadzonych w 2011 r.

5. Kontrola środków finansowych przeznaczanych na pomoc społeczną.

III kwartał

6. Kontrola środków finansowych przeznaczanych na dożywianie i transport dzieci za I półrocze 2012 roku.

7. Kontrola kosztów utrzymania Urzędu Gminy za I półrocze 2012 roku.

IV kwartał

8. Kontrola środków finansowych przeznaczanych na działalność GOK-u i Biblioteki.

Komisja w razie potrzeby będzie podejmować sprawy nie uwzględnione w planie pracy oraz przeprowadzać kontrole na zlecenie Rady Gminy.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Wojciech Chrząszcz


Uchwała Nr X/64/11
Rady Gminy Lubanie
z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Publicznego Przedszkola Samorządowego prowadzonego przez Gminę Lubanie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181 poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40,poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281 ) oraz art. 14 ust. 5 w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Dz. U. z 2004 r Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781,z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz.2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz.542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 , Nr 181, poz. 1292, Nr 216, poz.1370, z 2009r. Nr 6,poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 2019, poz.1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 854, Nr 148,poz. 991 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 662, Nr 112, poz. 654 i Nr 205, poz. 1206 ) uchwala się, co następuje: 
§ 1. Świadczenia udzielane przez Publiczne Przedszkole Samorządowe prowadzone przez Gminę Lubanie realizowane są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie od 8:00 do 13:00. 
§ 2. Ustala się opłatę za świadczenia wykraczające poza wymiar zajęć, o którym mowa w § 1 w wysokości 1,00 zł za każdą ropoczętą godzinę pobytu dziecka w placówce. 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 Przewodnicząca Rady Gminy                                                                                                                   Jadwiga Kurant

     Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne w zakresie zapewnienia nauczania, wychowania i opieki w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie są bezpłatne. Należy dodać, iż organy prowadzące przedszkola publiczne mogą ustalić opłaty za świadczenia realizowane przez te placówki poza wymiarem zajęć, o którym wyżej mowa. Wysokość opłat stanowi częściowy koszt zajęć opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych obliczony z uwzględnieniem wynagrodzeń osobowych pracowników zatrudnionych przy ich przygotowaniu oraz pochodnych od tych wynagrodzeń i wydatków rzeczowych.Koszt 1 godziny ustalono ponadto na podstawie liczby dzieci pozostających w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie. W związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty zaistniała konieczność podjęcia stosownej uchwały. Biorąc powyższe pod uwagę proszę o podjęcie uchwały w przedstawionym brzmieniu. 

  Przewodnicząca Rady Gminy
   Jadwiga Kurant


Uchwała Nr X/65/11
Rady Gminy Lubanie
z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie
na lata 2011- 2017

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
Rada Gminy postanawia:

§ 1
Zmienić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubanie na lata 2011- 2017
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.


Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej jest głównym powodem wprowadzenia nowelizacji w uchwale o wieloletniej prognozie finansowej gminy .
W ostatniej zmianie na 2011 rok ulegają:
- zwiększeniu plany:
1) dochodów i wydatków o 328.246 zł,
2) dochodów bieżących o 328.246 zł.,
3) wydatków majątkowych o 359.988 zł.,
- zmniejszeniu plany:
1) wydatków bieżących o 31.742 zł.,
2) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o 21.137 zł.

Przekładając powyższe materiały prosi się o ich przyjęcie.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant


Uchwała Nr X/66/11                                                                                                                                      Rady Gminy Lubanie                                                                                                                                  z dnia 29 grudnia 2011 roku

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 212 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr III/13/10 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2010 roku zmienianej uchwałami i zarządzeniami:
1) Nr IV/26/11 z dnia 28 lutego 2011 roku Rady Gminy Lubanie,
2) Nr 0050.8.2011 z dnia 31 marca 2011 roku Wójta Gminy Lubanie,
3) Nr V/32/11 z dnia 20 maja 2011 roku Rady Gminy Lubanie,
4) Nr 0050.14.2011 z dnia 24 maja 2011 roku Wójta Gminy Lubanie,
5) Nr VI/40/11 z dnia 22 czerwca 2011 roku Rady Gminy Lubanie,
6) Nr 0050.17.2011 z dnia 28 czerwca 2011 roku Wójta Gminy Lubanie,
7) Nr 0050.23.2011 z dnia 25 lipca 2011 roku Wójta Gminy Lubanie,
8) Nr VII/48/11 z dnia 18 sierpnia 2011 roku Rady Gminy Lubanie,
9) Nr 0050.25.2011 z dnia 25 sierpnia 2011 roku Wójta Gminy Lubanie,
10) Nr 0050.31.2011 z dnia 30 września 2011 roku Wójta Gminy Lubanie,
11) Nr 0050.34.2011 z dnia 6 października 2011 roku Wójta Gminy Lubanie,
12) Nr VIII/52/11 z dnia 13 października 2011 roku Rady Gminy Lubanie,
13) Nr 0050.38.2011 z dnia 16 listopada 2011 roku Wójta Gminy Lubanie,
14) nr IX/62/11 z dnia 29 listopada 2011 roku Rady Gminy Lubanie,
15) Nr 0050.42.2011 z dnia 19 grudnia 2011 roku Wójta Gminy Lubanie

wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1
DOCHODY BUDŻETU w wysokości – 13.924.152 zł
zwiększa się do kwoty – 14.252.398 zł

2) W § 1 pkt. 1
Dochody bieżące w wysokości – 12.715.174 zł
zwiększa się do kwoty – 13.043.420 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1

3) W § 2 ust.1
WYDATKI BUDŻETU w wysokości - 15.699.539 zł
zwiększa się do kwoty - 16.027.785 zł

4) W § 2 ust. 1 pkt. 1
Wydatki bieżące w wysokości - 13.073.665 zł
zmniejsza się do kwoty - 13.041.923 zł

5) W § 2 ust. 1 pkt. 2
Wydatki majątkowe w wysokości - 2.625.874 zł
zwiększa się do kwoty - 2.985.862 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2

6) W § 2 ust. 2
Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011-2012,
zgodnie z załącznikiem nr 3.

7) W § 9
Zwiększa się dochody do wysokości 60.712 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki do kwoty 63.655 zł na realizację zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.
8) W §10
Zmienia się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga Kurant


Uchwała Nr X/67/11
Rady Gminy Lubanie
z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie
na lata 2012- 2017

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy postanawia:

§ 1
Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubanie na lata 2012 - 2017 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
§ 2
Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2017 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.                                                                                                                                                  § 3
1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązań związanych z realizacją
przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały.
2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w
roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania
gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnić Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań
określonych w § 3 ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizującym
przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2.
§ 4
Uchylić uchwałę Nr III/14/10 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2011-2016 wraz ze zmianami.
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.                                                                § 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kurant


Uchwała Nr X/68/11
Rady Gminy Lubanie
z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na rok 2012 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 
§ 1. Dochody budżetu w wysokości 14.450.975 zł, z tego: 
1) bieżące w wysokości 12.864.911 zł, 
2) majątkowe w wysokości 1.586.064 zł, 
zgodnie z załącznikiem nr 1. 
§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 15.485.613 zł, z tego: 
1) bieżące w wysokości 12.645.246 zł, 
2) majątkowe w wysokości 2.840.367 zł, 
zgodnie z załącznikiem nr 2. 
2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w latach 2012-2013 
zgodnie z załącznikiem nr 3. 
§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 1.034.638 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.034.638 zł. 
§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.432.638 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 398.000 zł, 
zgodnie z załącznikiem nr 4. 
§ 5. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 500.000 zł 
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 1.034.000 zł 
3) spłatę wcześniej podjętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów – w kwocie      398.000 zł 
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 1.000.000 zł 
5) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF – w kwocie 1.000.000 zł 
§ 6. 1. Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie     100.000 zł. 
2. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w kwocie 18.855 zł. 
§ 7. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, 
zgodnie z załącznikiem nr 5. 
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, 
zgodnie z załącznikiem nr 6. 
3. Dochody i wydatki na zadania realizowane przy udziale środków unijnych w części związanej z realizacją zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 7. 
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorzadu terytorialnego, zgodznie z załącznikiem nr 12. 
§ 8. W budżecie tworzy się rezerwy: 
1) ogólną w wysokości – 57.300 zł, 
2) celową w wysokości – 32.700 zł, 
z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 
§ 9. Ustala się dochody w kwocie 60.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 60.000 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. 
§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, 
zgodnie z załącznikiem nr 8. 
§ 11. 1. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: 
1) przychody – 1.341.976 zł, 
2) koszty – 1.295.733 zł 
zgodnie z załącznikiem nr 9. 
2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: 
1) dochody – 94.479 zł, 
2) wydatki – 94.479 zł 
zgodnie z załącznikiem nr 10 
§ 12. Plan zadań z zakresu ochrony środowiska finansowanych ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 11. 
§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do: 
1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały, 
2) do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, 
3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, 
4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, 
5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.000 zł, 
6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100.000 zł, 
7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie. 
§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy                                                                                                          Jadwiga KurantOpublikował: Jerzy Chudzyński
Publikacja dnia: 02.02.2012
Podpisał: Jerzy Chudzyński
Dokument z dnia: 16.01.2012
Dokument oglądany razy: 8 396
@ws1.kpsi.pl