RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 13.09.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja treści

WYBORY 2011

                                                       

                                                                     K O M U N I K A T


                    Na podstawie art. 114 Kodeksu Wyborczego podaje się poniżej do publicznej wiadomości wykaz tablic znajdujących się na terenie Gminy Lubanie na których można umieszczać bezpłatnie obwieszczenia wyborcze i plakaty wszystkich Komitetów Wyborczych:

 1. Lubanie (przy UG oraz w centrum wsi)         10. Mikanowo B

  2. Barcikowo                                                           11. Probostwo Dolne

  3. Bodzia                                                                   12. Probostwo Górne                           

  4. Gąbinek                                                                 13. Przywieczerzyn

  5. Janowice                                                              14. Sarnówka

  6. Kałęczynek                                                           15. Siutkówek

  7. Każmierzewo                                                       16. Tadzin

  8. Kucerz                                                                    17. Ustronie

  9. Mikanowo A                                                          18. Włoszyca

                                                                                        19. Zosin                                                                I N F O R M A C J A

o wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

1. Głosowanie w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zostanie przeprowadzone
w dniu 9 października 2011r. (niedziela).
2. Lokale wyborcze w dniu głosowania czynne będą w godz. 7.00 – 21.00
3. Numery i granice obwodów głosowania oraz siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych (w tym lokale wyborcze przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych) oraz lokale wyborcze wyznaczone do głosowania korespondencyjnego określa Obwieszczenie Wójta Gminy Lubanie z dnia 7 września 2011r.
4. W wyborach do Sejmu RP wyborcy Gminy Lubanie głosują na kandydatów zgłoszonych przez Komitety Wyborcze w Okręgu Wyborczym Nr 5 obejmującym część województwa Kujawsko-Pomorskiego.
5. W wyborach do Senatu RP wyborcy Gminy Lubanie głosują na kandydatów zgłoszonych przez Komitety Wyborcze w Okręgu Wyborczym Nr 13
6. Wyborca niepełnosprawny może na swój wniosek, składany do Urzędu Gminy w terminie do dnia 26 września 2011r. Głosować w lokalu wyborczym nr 4 dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Po złożeniu wniosku wyborca zostanie skreślony ze spisu wyborców w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.
7. Wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może głosować korespondencyjnie w lokalu wyborczym nr 1.
Zamiar glosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego Wójtowi Gminy najpóźniej do dnia 19 września 2011r.
Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefax-em lub w formie elektronicznej.
Wyborca niewidzący może również wnieść o przesłanie mu wraz z pakietem wyborczym nakładek na karty do glosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a.
Pakiet wyborczy zawierający: kopertę zwrotną, kopertę na karty do głosowania, karty do głosowania, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania oraz instrukcję głosowania korespondencyjnego, zostanie dostarczony do wyborcy wyłącznie do rąk własnych nie później niż 7 dni przed dniem wyborów.
8. Wyborca niepełnosprawny może głosować w lokalu wyborczym nr 1 przy użyciu nakładek na karty do glosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a.
Zamiar głosowania przy użyciu nakładek należy zgłaszać Wójtowi Gminy najpóźniej do dnia 26 września 2011r.
Wyborca niewidzący, na swój wniosek zgłoszony do Wójta Gminy, może otrzymać publikację Państwowej Komisji Wyborczej pn. „Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej” sporządzoną w alfabecie Braille'a.
9. Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat mają prawo głosować za pośrednictwem pełnomocnika.
Zamiar głosowania za pośrednictwem pełnomocnika wyborca zgłasza do Wójta Gminy w której jest wpisany do rejestru wyborców najpóźniej do dnia 29 września 2011r. składając pisemny wniosek.
10. Zgłoszenia i wnioski od wyborców niepełnosprawnych oraz informację o przeprowadzanych wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP (w tym dotyczące udziału w wyborach osób niepełnosprawnych) będą przyjmowane oraz udzielane informacje w pokoju nr 2 Urzędu Gminy – adres Lubanie 28 A, 87-732 Lubanie w godzinach pracy urzędu tj. 7.30 – 15.30, telefonicznie nr (54) 251-33-12, fax-em nr (54) 251-33-12 bądź drogą elektroniczną: adres e-mail lubanie@lubanie.com.

                                                                                                                                         Wójt Gminy
Lubanie, dnia 13.09.2011r.
                                                                                                                              Sławomir PiernikowskiOpublikował: Jerzy Chudzyński
Publikacja dnia: 13.09.2011
Podpisał: Jerzy Chudzyński
Dokument z dnia: 16.08.2011
Dokument oglądany razy: 1 022
@ws1.kpsi.pl