RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 06.05.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja treści

Obrót nieruchomościami

                                                  WÓJT GMINY LUBANIE

Ogłasza drugi publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w m. Gąbinek gm. Lubanie zgodnie z wcześniejszym wykazem.

1. Nieruchomość gruntowa oznaczona geodezyjnie, jako działka Nr 31/2 o powierzchni 5502m 2 położona w m. Gąbinek gm. Lubanie oznaczona w studium zagospodarowania przestrzennego Gminy, jako obszar wielofunkcyjnego rozwoju.
Cena wywoławcza w/w nieruchomości gruntowej wynosi 75.000,00zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) plus koszty wyceny i aktu notarialnego.
Wadium w wysokości 5 % ceny wywoławczej tj. 3.750,00 (słownie: trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100).
Wadium należy wpłacać do dnia 03.06.2011 roku do godziny 1200 w kasie Urzędu Gminy Lubanie lub na konto depozytowe KDBS/o Lubanie 32 9550 0003 2007 0050 0005 0002 a dowód wpłaty przedstawić Komisji przetargowej w dniu przetargu.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.
Kwota osiągnięta w przetargu zostanie powiększona o podatek VAT 23 %.
2. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 08.06.2011 roku o godzinie 1000 w Urzędzie Gminy Lubanie pokój Nr 1.
3. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w gotówce.
4. Wniesione wadium przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego.
5. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu przetargu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia lub odwołania przetargu.
6. Nieruchomość jest wolna od obciążeń na rzecz osób trzecich.
7. Wójt Gminy Lubanie zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.
8.Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Lubanie pok. Nr 3 lub nr tel. (54) 251-33-12 wew. 39.


                                                     WÓJT GMINY LUBANIE

                           Ogłasza publiczny nieograniczony przetarg ustny na  sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w m. Tadzin gm. Lubanie zgodnie z wcześniejszym wykazem z dnia 04.03.2011 rok

1. Nieruchomość gruntowa oznaczona geodezyjnie jako działki Nr 48/4 i 48/6 o łącznej powierzchni 1,292 ha położona w m. Tadzin gm. Lubanie oznaczona w studium zagospodarowania przestrzennego Gminy jako grunty orne – sąsiedztwo korytarza technicznego budowanej autostrady A-1. Z uwagi na ograniczenia w dostępie do drogi publicznej w/w działki mogą być sprzedane jednocześnie na rzecz jednego nabywcy.
Cena wywoławcza w/w nieruchomości gruntowej wynosi 27.406,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy czterysta cześć złotych 00/100) plus koszty wyceny i aktu notarialnego. Wadium w wysokości 5 % ceny wywoławczej tj. 1.370,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta siedemdziesiąt złotych 00/100).
Wadium należy wpłacać do dnia 19.05.2011 roku do godziny 12.00 w kasie Urzędu Gminy Lubanie lub na konto depozytowe KDBS/o Lubanie 32 9550 0003 2007 0050 0005 0002 a dowód wpłaty przedstawić Komisji przetargowej w dniu przetargu.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.
Kwota osiągnięta w przetargu zostanie powiększona o podatek VAT 23 %.
2. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 23.05.2011 roku o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy Lubanie pokój Nr 1.
3. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą wadium w gotówce.
4. Wniesione wadium przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego.
5. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu przetargu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia lub odwołania przetargu.
6. Nieruchomość jest wolna od obciążeń na rzecz osób trzecich.
7. Wójt Gminy Lubanie zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.
8. Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Lubanie pok. Nr 3 lub nr tel. (54) 251-33-12 wew. 39.

 Opublikował: Jerzy Chudzyński
Publikacja dnia: 06.05.2011
Podpisał: Jerzy Chudzyński
Dokument z dnia: 07.02.2011
Dokument oglądany razy: 2 012
@ws1.kpsi.pl