RSS
A A A
SmodBIP

Uchwały Rady Gminy 2020

Uchwała nr XIII/124/2020 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 lipca 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za godpodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałcyh

Uchwała nr XIII/123/2020 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 lipca 2020 roku w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

Uchwała nr XIII/122/2020 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 lipca 2020 roku e sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach lub placówkach prowadzonych przez Gminę Lubanie

Uchwała nr XIII/121/2020 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 lipca 2020 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lubanie na rok szkolny 2020/2021

Uchwała nr XIII/120/2020 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 lipca 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczególne warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

Uchwała nr XIII/119/2020 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2020 - 2027

Uchwała nr XIII/118/2020 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2020 rok

Uchwała nr XIII/117/2020 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 lipca 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Włocławskiego przy wykonaniu utwardzenia ciągu pieszego przy drodze powiatowej

Uchwała Nr XII1162020 Rady Gminy Lubanie z dnia 19 czerwca 2020r. zmieniające uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie zakupu zbiorników do gromadzenia wód opadowych w miejscu ich powstania, w ramach pilotażowego programu ochrony zasobów wodnych na terenie Gminy Lubanie pn. "Złap deszczówkę".

Uchwała Nr XII/115/2020 Rady Gminy Lubanie z dnia 19 czerwca 2020r. w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Włocławskiego przy wykonaniu utwardzenia ciągu pieszego przy drodze powiatowej

Uchwała Nr XII/114/2020 Rady Gminy Lubanie z dnia 19 czerwca 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w miejscowości Janowice

Uchwała Nr XII/113/2020 Rady Gminy Lubanie z dnia 19 czerwca 2020r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lubanie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok

Uchwała Nr XII/112/2020 Rady Gminy Lubanie z dnia 19 czerwca 2020r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubanie za 2019 rok

Uchwała Nr XII/111/2020 Rady Gminy Lubanie z dnia 19 czerwca 2020r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Lubanie

Uchwała Nr XI/110/2020 rady Gminy Lubanie z dnia 21 maja 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

Uchwała Nr XI/109/2020 rady Gminy Lubanie z dnia 21 maja 2020r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Lubanie

Uchwała Nr XI/108/2020 rady Gminy Lubanie z dnia 21 maja 2020r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubanie oraz granic ich obwodów

Uchwała Nr XI/107/2020 Rady Gminy Lubanie z dnia 21 maja 2020 r.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2020 - 2027

Uchwała Nr XI/106/2020 Rady Gminy Lubanie z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2020 rok

Uchwała Nr XI/105/2020 rady Gminy Lubanie z dnia 21 maja 2020r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie zakupu zbiorników do gromadzenia wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania, w ramach pilotażowego programu ochrony zasobów wodnych na terenie Gminy Lubanie pn. „Złap deszczówkę”.

Uchwała Nr IX/104/2020 z dnia 3 kwietnia 2020r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki w Ustroniu

Uchwała Nr IX/103/2020 z dnia 3 kwietnia 2020r. w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii" na 2020 rok.

Uchwała Nr IX/102/2020 z dnia 25 lutego 2020r. w sprawie okrslenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lubanie w roku szkolnym 2019/2020

Uchwała Nr IX/101/2020 z dnia 25 lutego 2020r. w sprawie nie wyrażania zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2021 roku

Uchwała Nr IX/100/2020 z dnia 25 lutego 2020r. w sprawie przyjęcia" Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubanie w 2020 roku"

Uchwała Nr IX/99/2020 z dnia 25 lutego 2020r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sąd Administracyjnego w Bydgoszczy skargi Prokuratora Rejowego we Włocławku wraz z odpowiedzią na skargę

Uchwała Nr IX/98/2020 z dnia 25 lutego 2020r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi Prokuratora Rejonwego we Włocławku wraz z odpowiedzią na skargę

Uchwała Nr IX/97/2020 z dnia 25 lutego 2020r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Lubanie na 2020 rok

Uchwała Nr IX/96/2020 z dnia 25 lutego 2020r. w sprawie uchwalenia planu pracy rady Gminy Lubanie na 2020 rokOpublikował: Piotr Rolirad
Publikacja dnia: 03.08.2020
Podpisał: Piotr Rolirad
Dokument z dnia: 16.01.2020
Dokument oglądany razy: 1 997
@ws1.kpsi.pl