RSS
A A A
SmodBIP

Konkursy ofert

Zapytanie ofertowe - noclegownia

Zapytanie ofertowe - Świadczenie usług polegających na udzieleniu schronienia osobom bezdomnym.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB  Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze: referent do spraw kadr i płac w Centrum Usług Wspólnyc w Lubaniu

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIA SPECJALISTYCZNYCH  USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB  Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
Szacowanie wartości zamówienia na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z autyzmem z terenu gminy Lubanie.

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi(kobiet i mężczyzn)

OGŁOSZENIE O NABORZE
NA STANOWISKO ASYSTENT RODZINY

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu ogłasza nabór na stanowisko:
asystent rodziny
Rodzaj Umowy:
Umowa na czas zastępstwa nieobecnego pracownika

Liczba i wymiar etatu: 1 etat w pełnym wymiarze czasu pracy- zadaniowy czas pracy.
I. Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należy:
1.Opracowanie wraz z rodziną i w konsultacji z pracownikiem socjalnym planu pracy i jego realizacja,
2.Udzielania pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w znalezieniu pracy, podnoszeniu kwalifikacji zawodowych oraz zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
3.Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych z dziećmi,
4.Wspieranie aktywności społecznej rodzin,
5.Motywowanie do udziału w zajęciach grupowych rodziców, których celem będzie kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,
6.Udzielanie wsparcia dzieciom , poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,
7.Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci
i rodzin,
8.Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
9.Dokonywanie okresowej oceny sytuacji , nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie oceny podmiotowi, o którym mowa w art.17 ust.1 ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej ,
10.Monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,
11.Sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach,
12.Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny,
13.Współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, lub innymi podmiotami , których pomoc w wykonywaniu zadań jest niezbędna.
14.Realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 04 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży
i rodzin” Za życiem” z 2016r. ( Dz.U. z 2016r. poz. 1860)
II. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów
1.Wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, praca socjalna lub
2.Wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną, lub studia podyplomowe obejmujące zakres programowy szkolenia określony na podstawie art.12 ust.3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
3. Wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentowany co najmniej 3 –letni staż pracy z dziećmi lub rodziną,
4.Posiadanie pełnej władzy rodzicielskiej – w przypadku gdy dotyczy,
5.Wypełnianie obowiązku alimentacyjnego – w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego,
6.Niekaralność prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7.Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, i korzystanie w pełni z praw publicznych
8.Posiadanie obywatelstwa polskiego
III. Wymagania dodatkowe:
1. Znajomość przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U z 2016r. poz.575 ze zm.),
2. Znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j .Dz. U. z 2016r. poz. 930 ze zm.),
3. Wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
4. Znajomość obsługi komputera i programów biurowych,
5.Umiejętność prowadzenia pracy z klientem, zwłaszcza z trudnym klientem,
6.Zdolności komunikacyjne, umiejętność nawiązywania kontaktów i współpracy z innymi instytucjami
7.Samodzielność i odpowiedzialność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
8.Umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,
9.Kreatywność, odporność na stres,
10.Umiejętność podejmowania decyzji,
11.Posiadanie prawa jazdy kat. B, a także umiejętność prowadzenia samochodu osobowego
IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
Oferta powinna być sporządzona na piśmie w języku polskim, opatrzona datą i podpisem oraz winna zawierać:
1. Życiorys z opisem pracy zawodowej (CV), list motywacyjny ,
2. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
3.Kopie dokumentów potwierdzające staż pracy,
4. Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć oryginał zapytania o karalność z Krajowego Rejestru Karnego.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej, stażu, praktyki), powinny być własnoręcznie podpisane i opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy na stanowisko asystenta rodziny zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz.922)”
Pisemne własnoręcznie podpisane oświadczenia:
1.O posiadaniu pełnej władzy rodzicielskiej – w przypadku, gdy dotyczy /władza rodzicielska nie jest zawieszona, ograniczona lub osoba nie jest jej pozbawiona/,
2.O wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego- w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego,
3.O posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu w pełni z praw publicznych, oraz o obywatelstwie polskim,
4.O niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowej.
5.O wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu w celach związanych z ofertą pracy dla potrzeb rekrutacji, na stanowisko asystenta rodziny, w szczególności na ujawnienie i rozpowszechnienie jego imienia i nazwiska wraz
z informacją o uzyskanym wyniku,
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej , 87-732 Lubanie 28a, lub przesłać pocztą w terminie do dnia 15 marca 2017r, do godziny 15,30.decyduje data stempla pocztowego.
Oferty, które wpłyną po podanym terminie, oraz te które nie spełnią wymogów nie będą rozpatrywane.
V. Informacja dla kandydatów:
1.Etapy naboru:
a) ogłoszenie o naborze,
b) składanie dokumentów aplikacyjnych,
c) wstępna selekcja kandydatów,
d) ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne,
e) indywidualna rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami, którzy przeszli wstępną selekcję,
f) sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru
g) podjęcie decyzji o zatrudnieniu.
Nabór poprowadzi Komisja powołana przez Kierownika GOPS.
Osoby spełniające warunki formalne zostaną powiadomione o terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubanie i GOPS Lubanie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie GOPS Lubanie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.54 251 34 13 w godz. od 8,00 do 15,00
Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Lubaniu
Mariola Danielewska

OGŁOSZENIE O NABORZE
NA STANOWISKO PRACOWNIK SOCJALNY
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu, 87-732 Lubanie 28a
Miejsce wykonywania pracy :Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i teren gminy Lubanie
Rozkład czasu pracy – 1 zmiana, od poniedziałku do piątku w godzinach 7,30-15,30
Wymiar i forma zatrudnienia: 1 etat, umowa o pracę
I. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
1. Spełnienie co najmniej jednego z poniższych warunków:
a. posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
b. ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna,
c. ukończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.
d. spełnienie wymagań określonych w art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz.U. 2015 poz. 163 ze zm.),
2. Obywatelstwo polskie.
3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
4. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
5. Nieposzlakowana opinia.
6. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera.
7. Znajomość przepisów prawnych oraz umiejętność ich zastosowania i interpretowania z zakresu:
- ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
- ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ,
- ustawy o przeciwdziałaniu przemocy
- znajomość zagadnień dot. Samorządu terytorialnego

II. WYMAGANIA DODATKOWE
1. Umiejętność skutecznej komunikacji i kreatywność.
2. Umiejętność dobrej organizacji pracy.
3. Mile widziane doświadczenie w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.
4. Umiejętność pracy w zespole.

III. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU PRACOWNIK SOCJALNY
1. Przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych w rodzinach ubiegających się o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej oraz na zlecenie innych instytucji uprawnionych.
2. Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
3. Rozpoznawanie, ocena i analiza potrzeb mieszkańców w zakresie pomocy społecznej.
4. Świadczenie pracy socjalnej w środowiskach.
5. Współpraca z instytucjami rządowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami, których działalność wspiera formy pomocy udzielanej klientom pomocy społecznej.
6. Opracowywanie planów pomocy, w tym związanych z realizacją zadań określonych w kontrakcie socjalnym.
7. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. Realizowanie innych zadań należących do kompetencji pracownika socjalnego zatrudnionego
w Ośrodku Pomocy Społecznej zgodnie z zapisami obowiązujących przepisów prawnych.

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
Oferta powinna być sporządzona na piśmie w języku polskim, opatrzona datą i podpisem oraz winna zawierać:
1. Życiorys z opisem pracy zawodowej (CV), list motywacyjny ,
2.Kopia dokumentu tożsamości potwierdzającego obywatelstwo polskie,
3. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
4.Kopie dokumentów potwierdzające staż pracy,
5.Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni
praw publicznych,
6.Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7.Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu w celach związanych z ofertą pracy dla potrzeb rekrutacji, na stanowisko pracownika socjalnego, w szczególności na ujawnienie i rozpowszechnienie jego imienia
i nazwiska wraz z informacją o uzyskanym wyniku,
8. Oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisko pracy pracownika socjalnego .

V. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Osoby zainteresowane proszone są o dostarczanie kompletu dokumentów w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko pracownika socjalnego” - do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu, 87-732 Lubanie 28a w terminie do 29 kwietnia 2016r.
w godz-8,00 do 14,00 .
Ofertę można przesłać na wyżej podany adres Ośrodka pocztą, listem poleconym- decyduje data stempla pocztowego.
Oferty, które wpłyną po podanym terminie, oraz te które nie spełnią wymogów nie będą rozpatrywane.
Nabór poprowadzi Komisja powołana przez Kierownika GOPS.
Z kandydatami spełniającymi wymagania zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub pisemnie
o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona niezwłocznie po zakończeniu procedury naboru w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubanie pod
adresem: http://www.bip.lubanie.kapsi.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie GOPS w Lubaniu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.54 251 34 13 w godz. od 8,00 do 15,00
Zastrzega się możliwość odwołania naboru bez podania przyczyny.


Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Lubaniu
Mariola Danielewska

Lubanie, 01 kwietnia 2016r.

 

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBANIU

OGŁASZA NABÓR
na stanowisko referenta
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu
w wymiarze – 1 etat;

• Wymagania w stosunku do kandydatów:

1. wymagania niezbędne:
a. wykształcenie wyższe magisterskie
b. udokumentowane doświadczenie zawodowe (umowa o pracę, staż) – co najmniej 1 rok,
c. dobra znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,
d. dobra znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
e. dobra znajomość ustawy o świadczeniach rodzinnych,
f. dobra znajomość ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieciz dnia 11.02.2016 r. (opublikowana w Dzienniku Ustaw z 2016 r. poz.195) oraz rozporządzeń do ustawy -Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach
o świadczenie wychowawczez dnia 18 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 214), Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych
z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego z dnia 18 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 212)
g. biegła obsługa aplikacji biurowych Open Office.

2. wymagania dodatkowe:
a. umiejętność organizacji pracy,
b. umiejętność pracy w zespole,
c. komunikatywność,
d. odporność na stres,
e. znajomość zasad asertywności,
f. sumienność i dyskrecja,
g. wysoka kultura osobista.
h. prawo jazdy kategorii B
i. doświadczenie w pracy w ośrodkach pomocy społecznej – mile widziane


II. Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku:
a. przyjmowanie wniosków o świadczenia wychowawczego,
b. przygotowywanie i sporządzanie decyzji dla osób uprawnionych do świadczeń wychowawczych
c. prowadzenie korespondencji w zakresie świadczeń wychowawczych oraz skarg i wniosków.
d. prowadzenie dokumentacji związanej z odwołaniem od decyzji ze świadczeń wychowawczych,
e. sporządzanie list wypłat świadczeniobiorców,
f. sporządzanie sprawozdań,
g. prowadzenie książki nadawczej,
h. obsługa programów komputerowych w zakresie powierzonych obowiązków,
i. współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Skarbowym, z pracodawcami, Sądem, Policją, Prokuraturą oraz innymi instytucjami,
j. archiwizacja dokumentów,


III. Informacja o warunkach pracy na danych stanowisku:

Praca w budynku Urzędu Gminy Lubanie na 1 piętrze (winda). Bezpieczne warunki pracy. Stanowisko związane z pracą przy komputerze.


IV. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu styczniu 2016 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w GOPS w Lubaniu, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


V. Wymagane dokumenty
a. życiorys
b. list motywacyjny
c. kserokopie dyplomów i świadectw potwierdzających wykształcenie,
d. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
e. kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje,
f. dokument poświadczający niepełnosprawność (w przypadku osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności)
g. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
h. oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw cywilnych i obywatelskich,
i. oświadczenie o tym, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
skarbowe.


VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
Termin: do dnia 18 marca 2016 r. do godziny 13.30 ( liczy się data wpływu dokumentów)
sposób składania dokumentów aplikacyjnych: w zamkniętej kopercie, osobiście lub
listownie (koperta opisana: „Nabór na stanowisko referenta GOPS Lubanie”)
miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,87-732 Lubanie

VII. Dodatkowe informacje:
-kontakt telefoniczny 54-251-34-13
-aplikacje, które wpłyną po wskazanym wyżej terminie, nie będą rozpatrywane,
-kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną pisemnie lub telefonicznie
poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego,
informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej GOPS Lubanie oraz na stronie BIP Urzędu Gminy Lubanie.


Kierownik GOPS Lubanie
Mariola Danielewska
Lubanie,dn.04 marzec 2016

 

OGŁOSZENIE O NABORZE
NA STANOWISKO PRACOWNIK SOCJALNY

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu, 87-732 Lubanie 28a
Wymiar i forma zatrudnienia: 1 etat, umowa o pracę
I. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
1. Spełnienie co najmniej jednego z poniższych warunków:
a. posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
b. ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna,
c. ukończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.
d. spełnienie wymagań określonych w art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz.U. 2015 poz. 163 ze zm.),
2. Obywatelstwo polskie.
3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
4.Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
5. Nieposzlakowana opinia.
6. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera.
7. Znajomość przepisów prawnych oraz umiejętność ich zastosowania
i interpretowania z zakresu:
ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej(Dz.U. z 2015 r. poz.163 z późn. zm.),
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 poz. 267 z późn. zm.) oraz innych ustaw
II. WYMAGANIA DODATKOWE
1. Umiejętność skutecznej komunikacji i kreatywność.
2. Umiejętność dobrej organizacji pracy.
3. Mile widziane doświadczenie w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.
4. Umiejętność pracy w zespole.
III. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU PRACOWNIK SOCJALNY
1. Przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych w rodzinach ubiegających się o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej oraz na zlecenie innych instytucji uprawnionych.
2. Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
3. Rozpoznawanie, ocena i analiza potrzeb mieszkańców w zakresie pomocy społecznej.
4. Świadczenie pracy socjalnej w środowiskach.
5. Współpraca z instytucjami rządowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami, których działalność wspiera formy pomocy udzielanej klientom pomocy społecznej.
6. Opracowywanie planów pomocy, w tym związanych z realizacją zadań określonych w kontrakcie socjalnym.
7. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. Realizowanie innych zadań należących do kompetencji pracownika socjalnego zatrudnionego
w Ośrodku Pomocy Społecznej zgodnie z zapisami obowiązujących przepisów prawnych.
IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
Oferta powinna być sporządzona na piśmie w języku polskim, opatrzona datą i podpisem oraz winna zawierać:
1. Życiorys z opisem pracy zawodowej (CV), list motywacyjny ,
2.Kopia dokumentu tożsamości potwierdzającego obywatelstwo polskie,
3. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
4.Kopie dokumentów potwierdzające staż pracy,
5.Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu w pełni
z praw publicznych,
6.Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7.Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu w celach związanych z ofertą pracy dla potrzeb rekrutacji, na stanowisko pracownika socjalnego, w szczególności na ujawnienie i rozpowszechnienie jego imienia
i nazwiska wraz z informacją o uzyskanym wyniku,
8. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisko pracy pracownika socjalnego .
V. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Osoby zainteresowane proszone są o dostarczanie kompletu dokumentów w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko pracownika socjalnego” - do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu, 87-732 Lubanie 28a w terminie do 19 lutego 2016r. w godz-8,00 do 14,00 .
Ofertę można przesłać na wyżej podany adres Ośrodka pocztą, listem poleconym- decyduje data stempla pocztowego.
Oferty, które wpłyną po podanym terminie, oraz te które nie spełnią wymogów nie będą rozpatrywane.
Nabór poprowadzi Komisja powołana przez Kierownika GOPS.
Z kandydatami spełniającymi wymagania zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub pisemnie
o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona niezwłocznie po zakończeniu procedury naboru w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubanie pod adresem: http://bip.lubanie.kpsi.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie GOPS w Lubaniu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.54 251 34 13 w godz. od 8,00 do 15,00
Zastrzega się możliwość odwołania naboru bez podania przyczyny.
Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Lubaniu
Mariola Danielewska

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
NA WOLNE STANOWISKO
„ASYSTENT RODZINY”

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu informuje, że została zakończona procedura naboru na stanowisko pracy ASYSTENT RODZINY
KOMISJA REKRUTACYJNA DOKONAŁA WYBORU NA W/W STANOWISKO PRACY.
Asystentem Rodziny została wybrana
Pani Monika Radecka

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Monika Radeckaspełnia wszystkie wymagania stawiane kandydatom na wskazane stanowisko, a ponadto w kolejnym etapie postępowania konkursowego tj. w wyniku rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się znajomością zagadnień, którymi będzie się zajmować na w/w stanowisku.

Mariola Danielewska
Kierownik GOPS Lubanie


Niniejsze ogłoszenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej UG oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie GOPS Lubanie

Lubanie, dnia 26 listopada 2015r.

OGŁOSZENIE O NABORZE
NA STANOWISKO ASYSTENT RODZINY

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu ogłasza nabór na stanowisko asystent rodziny w ramach „Resortowego programu wspierania rodziny
i systemu pieczy zastępczej na rok 2015- asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej”
Liczba i wymiar etatu: 1 etat w pełnym wymiarze czasu pracy- zadaniowy czas pracy.
Zatrudnienie: na czas określony
I. Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należy:
1.Opracowanie wraz z rodziną i w konsultacji z pracownikiem socjalnymplanu pracy i jego realizacja,
2.Udzielania pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w znalezieniu pracy, podnoszeniu kwalifikacji zawodowych oraz zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
3.Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych z dziećmi,
4.Wspieranie aktywności społecznej rodzin,
5.Motywowanie do udziału w zajęciach grupowych rodziców, których celem będzie kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,
6.Udzielanie wsparcia dzieciom , poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,
7.Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
8.Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
9.Dokonywanie okresowej oceny sytuacji , nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie oceny podmiotowi, o którym mowa w art.17 ust.1 ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej ,
10.Monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,
11.Sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach,
12.Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny,
13.Współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, lub innymi podmiotami , których pomoc w wykonywaniu zadań jest niezbędna.
II. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów
1.Wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, praca socjalna lub
2.Wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną, lub studia podyplomowe obejmujące zakres programowy szkolenia określony na podstawie art.12 ust.3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
3. Wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentowany co najmniej 3 –letni staż pracy z dziećmi lub rodziną,
4.Posiadanie pełnej władzy rodzicielskiej – w przypadku gdy dotyczy,
5.Wypełnianie obowiązku alimentacyjnego – w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego,
6.Niekaralność prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7.Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, i korzystanie w pełni z praw publicznych
8.Posiadanie obywatelstwa polskiego
III.Wymagania dodatkowe:
1.Znajomość przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U z 2013r. poz.135 ze zm.),
2.Znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j .Dz. U. z 2015r. poz. 163 ze zm.),
3.Wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
4.Znajomość obsługi komputera i programów biurowych,
5.Umiejętność prowadzenia pracy z klientem, zwłaszcza z trudnym klientem,
6.Zdolności komunikacyjne, umiejętność nawiązywania kontaktów i współpracy z innymi instytucjami
7.Samodzielność i odpowiedzialność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
8.Umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,
9.Kreatywność, odporność na stres,
10.Umiejętność podejmowania decyzji,
11.Posiadanie prawa jazdy kat.B
IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
Oferta powinna być sporządzona na piśmie w języku polskim, opatrzona datą i podpisem oraz winna zawierać:
1.Życiorys z opisem pracy zawodowej (CV), list motywacyjny ,
2.Kopia dokumentu tożsamości potwierdzającego obywatelstwo polskie,
3. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
4.Kopie dokumentów potwierdzające staż pracy,
Pisemne własnoręcznie podpisane oświadczenia:
1.O posiadaniu pełnej władzy rodzicielskiej – w przypadku, gdy dotyczy /władza rodzicielska nie jest zawieszona, ograniczona lub osoba nie jest jej pozbawiona/,
2.O wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego- w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego,
3.O posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu w pełni z praw publicznych, oraz o obywatelstwie polskim,
4.O niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5.O wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu w celach związanych z ofertą pracy dla potrzeb rekrutacji, na stanowisko asystenta rodziny, w szczególności na ujawnienie i rozpowszechnienie jego imienia i nazwiska wraz
z informacją o uzyskanym wyniku,
Osoby zainteresowane proszone są o dostarczanie kompletu dokumentów w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ASYSTENT RODZINY” - do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu, 87-732 Lubanie 28a w terminie od 05listopada2015r. do 13 listopada 2015r. w godz-8,00 do 15,00 .
Ofertę można przesłać na wyżej podany adres Ośrodka pocztą, listem poleconym- decyduje data stempla pocztowego.
Oferty, które wpłyną po podanym terminie, oraz te które nie spełnią wymogów nie będą rozpatrywane.
Nabór poprowadzi Komisja powołana przez Kierownika GOPS.
Osoby spełniające warunki formalne zostaną powiadomione o terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubanie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.54 251 34 13 w godz. od 8,00 do 15,00
Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Lubaniu
Lubanie, dn. 04 listopada 2015r. Mariola Danielewska

   


            OFERTA PRACY ASYSTENTA RODZINY – umowa o pracę na czas określony

                       Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu zaprasza do składania ofert na świadczenie usług ASYSTENTA RODZINY w ramach „Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014- asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej”
Liczba i wymiar etatu: 1 etat w pełnym wymiarze czasu pracy.
Zatrudnienie: na czas określony
I. Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należy:
1.Opracowanie wraz z rodziną i w konsultacji z pracownikiem socjalnym planu pracy i jego realizacja,
2.Udzielania pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w znalezieniu pracy, podnoszeniu kwalifikacji zawodowych oraz zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
3.Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych z dziećmi,
4.Wspieranie aktywności społecznej rodzin,
5.Motywowanie do udziału w zajęciach grupowych rodziców, których celem będzie kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,
6.Udzielanie wsparcia dzieciom , poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,
7.Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
8.Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
9.Dokonywanie okresowej oceny sytuacji , nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie oceny podmiotowi, o którym mowa w art.17 ust.1 ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej ,
10.Monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,
11.Sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach,
12.Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny,
13.Współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, lub innymi podmiotami , których pomoc w wykonywaniu zadań jest niezbędna.
II. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów
1.Wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, praca socjalna lub
2.Wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną, lub studia podyplomowe obejmujące zakres programowy szkolenia określony na podstawie art.12 ust.3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
3. Wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentowany co najmniej 3 –letni staż pracy z dziećmi lub rodziną,
4.Posiadanie pełnej władzy rodzicielskiej – w przypadku gdy dotyczy,
5.Wypełnianie obowiązku alimentacyjnego – w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego,
6.Niekaralność prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7.Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
8.Spełnianie wymagań określonych w ustawie z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz.1458 ze zm.),
III. Wymagania dodatkowe:
1. Znajomość przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U z 2013r. poz.135 ze zm.),
2. Znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. poz. 182 ze zm.),
3. Wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
4. Znajomość obsługi komputera,
5.Umiejętność prowadzenia pracy z klientem, zwłaszcza z trudnym klientem,
6.Zdolności komunikacyjne, umiejętność nawiązywania kontaktów i współpracy z innymi instytucjami
7.Samodzielność i odpowiedzialność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
8.Umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,
9.Kreatywność, odporność na stres,
10.Umiejętność podejmowania decyzji,
IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
Oferta powinna być sporządzona na piśmie w języku polskim, opatrzona datą i podpisem oraz winna zawierać:
1. Życiorys z opisem pracy zawodowej (CV), list motywacyjny
2.Kopia dokumentu tożsamości potwierdzającego obywatelstwo polskie,
3. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
4.Kopie dokumentów potwierdzające staż pracy,
Pisemne własnoręcznie podpisane oświadczenia:
1.O posiadaniu pełnej władzy rodzicielskiej – w przypadku, gdy dotyczy /władza rodzicielska nie jest zawieszona, ograniczona lub osoba nie jest jej pozbawiona/,
2.O wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego- w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego,
3.O posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
4.O niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
5..O wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu w celach związanych z ofertą pracy dla potrzeb rekrutacji, na stanowisko asystenta rodziny, w szczególności na ujawnienie i rozpowszechnienie jego imienia i nazwiska wraz z informacją o uzyskanym wyniku,
Osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie kompletu dokumentów w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ASYSTENT RODZINY” - do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu, 87-732 Lubanie 28a w terminie od 05 czerwca 2014r. do 20 czerwca 2014r. w godz-8,00 do 15,00 .
Ofertę można przesłać na wyżej podany adres Ośrodka pocztą, listem poleconym- decyduje data stempla pocztowego.
Oferty, które wpłyną po podanym terminie, oraz te które nie spełnią wymogów nie będą rozpatrywane.
Nabór poprowadzi Komisja powołana przez Kierownika GOPS.
Osoby spełniające warunki formalne zostaną powiadomione o terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubanie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.54 251 34 13 w godz. od 8.00 do 15.00
                                                                                                             Kierownik Gminnego Ośrodka
                                                                                                             Pomocy Społecznej w Lubaniu
                                                                                                                    Mariola Danielewska

Lubanie, dn. 04 czerwca 2014r.


                                               Zaproszenie do złożenia ofert

                        Gmina Lubanie - Zakład Usług Komunalnych zaprasza
                                             do składania ofert w przedmiocie

                                 najmu lokalu użytkowego położonego w Lubaniu.

Przeznaczenie lokalu - tylko i wyłącznie na prowadzenie apteki.
Powierzchnia lokalu – 97,5 m kw.
Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodociągową i c.o.
Czasokres trwania najmu - 3 lata (począwszy od 1 kwietnia 2012r).

            Oferty na wynajem przedmiotowego lokalu, zawierające wysokość proponowanego czynszu najmu należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta – apteka” w terminie do dnia 15 marca br. do godz. 10.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Lubanie (pok. nr 1).
Do oferty należy załączyć dokumenty uprawniające do prowadzenia apteki. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.03.br. o godz. 10.15.
Bliższych informacji na temat najmu udziela kierownik ZUK pod numerem tel. (54) 251-37-68 w godz. 8-14.
Opublikował: Piotr Rolirad
Publikacja dnia: 30.12.2019
Podpisał: Piotr Rolirad
Dokument z dnia: 05.03.2012
Dokument oglądany razy: 13 048
@ws1.kpsi.pl