RSS
A A A
SmodBIP

Uchwały Rady Gminy 2019

Uchwała Nr VIII952019 z dnia 17 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za  gospodarowanie odpadami

Uchwała Nr VIII/94/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubanie

Uchwała Nr VIII/93/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dla osób których gminą właściwą miejscowo jest Gmina Lubanie

Uchwała Nr VIII/92/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego

UCHWAŁA NR VIII/91/2019 RADY GMINY LUBANIE z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2020 - 2027

UCHWAŁA NR VIII/90/2019 RADY GMINY LUBANIE z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2020

UCHWAŁA NR VIII/89/2019 RADY GMINY LUBANIE z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2019 - 2027

UCHWAŁA NR VIII/88/2019 RADY GMINY LUBANIE z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2019 rok

Uchwała Nr VIII/87/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Lubanie

Uchwała Nr VIII/86/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2020 rok dla zakładu budżetowego

Uchwała Nr VII/85/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie okręslenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Lubanie w zakresie rozwoju sportu

Uchwała Nr VII/84/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym

Uchwała Nr VII/83/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 13 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Gminy Lubanie pod nazwą Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Lubaniu i utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Lubaniu

Uchwała Nr VII/82/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami

Uchwała Nr VII/81/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia reulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubanie

Uchwała Nr VII/80/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny zakupu skupu żyta określonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla celów obliczenia podatku rolnego

Uchwała Nr VII/79/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień od podatku od środków transportowych

Uchwała Nr VII/78/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości

Uchwała Nr VII/77/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok

Uchwała Nr VII/76/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Błogosławionego Księdza Jerzego Popiłuszki w Ustroniu

Uchwała Nr VII/75/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Lubaniu

Uchwała Nr VII/74/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Lubanie na lata 2015-2023

zal. do RG VII.74.2019

Uchwała Nr VII/73/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2019-2027

Uchwała Nr VII/72/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2019 rok

Uchwała Nr VII/71/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 13 listopada 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Włocławskiego przy wykonaniu remontu ciągu pieszego przy drodze powiatowej

Uchwała Nr VII/70/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez gminę Lubanie od samorządu powiatu włocławskiego zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych

Uchwała Nr VII/69/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania ścieków na terenie gminy Lubanie

Uchwała Nr VII/68/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Lubanie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dz. u. z 2019 r. poz. 688 i poz. 1570) na 2020 rok

Uchwała Nr VI/67/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 17 września 2019r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli

Uchwała Nr VI/66/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 17 września 2019r. uchylająca uchwałę zmnieniającą uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli

Uchwała Nr VI/65/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 17 września 2019r. w sprawie przyjęcia i realizacji  "Lokalnego Programu Rewitalizacji" dla gminy Lubanie na lata 2018-2023

Załacznik

Uchwała Nr VI/64/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 17 września 2019r. w sprawie przyjęcia i przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Uchwała Nr VI/63/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 17 września 2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2019-2027

Uchwała Nr VI/62/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 17 września 2019r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2019 rok

Uchwała Nr VI/61/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 17 września 2019r. w sprawie udzielania pomocy dla Powiatu Włocławskiego przy wykonaniu remontu ciągu pieszego przy drodze powiatowej

Uchwała Nr V/60/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 13 sierpnia 2019r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego budżetu w 2019 roku

Uchwała Nr V/59/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 13 sierpnia 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli

Uchwała Nr V/58/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 13 sierpnia 2019r. w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych

Uchwała Nr V/57/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 13 sierpnia 2019r. w sprawie okręlenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych i nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 - letnie i dzieci młodsze

Uchwała Nr V/56/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 13 sierpnia 2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2019-2027

Uchwała Nr V/55/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 13 sierpnia 2019r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2019 rok

Uchwała Nr V/54/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 13 sierpnia 2019r. w sprawie przyjęcia i realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla gminy Lubanie na Lata 2018-2023

zał. do RG.V.54.2019

Uchwała Nr V/53/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 13 sierpnia 2019r. w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Włocławskiego przy wykonaniu remontu ciągu pieszego przy drodze powiatowej

Uchwała Nr V/52/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 13 sierpnia 2019r. w sprawie przyjęcia i przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Uchwała Nr V/51/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 13 sierpnia 2019r. w sprawie odrzucenia wniosku mieszkańca gminy Lubanie

Uchwała Nr IV/50/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 maja 2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II122018 Rady Gminy Lubanie z dnia 12 grudnia 2018r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości

Uchwała Nr IV/49/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 maja 2019r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach lub placówkach prowadzonych przez Gminę Lubanie

Uchwała Nr IV/48/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 maja 2019r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2019 rok

Uchwała Nr IV/47/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 maja 2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Progrnozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2019-2027

Uchwała Nr IV/46/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 maja 2019r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw w Gminie Lubanie

Uchwała Nr IV/45/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 maja 2019r. w sprawie przyjęcia i przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu Regulaminu dostarczania wody i iodprowadzania ścieków

Uchwała Nr IV/44/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 maja 2019r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lubanie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok

Uchwała Nr IV/43/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 maja 2019r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdani finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubanie za 2018 rok

Uchwała Nr IV/42/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 maja 2019r. w sprawie udzielania wotum zaufania Wójtowi Gminy Lubanie

Uchwała Nr III/41/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 marca 2019r. w sprawie przyjęcia do realizacji zaktulizowanego "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Lubanie"

Uchwała Nr III/40/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 marca 2019r. w sprawie przyjęcia i realizacji "Lokalnego Programu Rewitalizacji" dla gminy Lubanie na lata 2018-2023

Uchwała Nr III/39/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 marca 2019r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2019 rok

Uchwała Nr III/38/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 marca 2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Progrnozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2019-2027

Uchwała Nr III/37/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 marca 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego przed upływem okresu ustalonego w umowie

Uchwała Nr III/36/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 marca 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Uchwała Nr III/35/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 marca 2019r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Lubanie na lata 2019-2021

Uchwała Nr III/34/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 marca 2019r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2020 roku

Uchwała Nr III/33/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 marca 2019r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubanie w 2019 roku"

Uchwała Nr III/32/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 marca 2019r. w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązaywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii" na 2019 rok

Uchwała Nr III/31/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 marca 2019r. w sprawie zatweirdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Lubanie na 2019 rok

Uchwała Nr III/30/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 marca 2019r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Lubanie na 2019 rokOpublikował: Piotr Rolirad
Publikacja dnia: 20.12.2019
Podpisał: Piotr Rolirad
Dokument z dnia: 09.04.2019
Dokument oglądany razy: 2 447
@ws1.kpsi.pl