RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 24.10.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: cscvsdv

Udostępnianie informacji na Wniosek

        Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 06 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) informacja nieudostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest dostępna na wniosek.

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej można składać do Urzędu Gminy Lubanie w jeden z poniższych sposobów:

1. Osobiście w siedzibie Urzędu:                                                                                                                      W tym przypadku dopuszcza się dostarczenie wniosku w formie papierowej lub na następujących nośnikach danych: pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0 ew. płyta CD, DVD

2. Pocztą tradycyjną na adres:                                  Urząd Gminy Lubanie                                                                                                                                               Lubanie 28 A                                                                                                                                                    87-732 Lubanie

3. Pocztą elektroniczną na adres e-mail: lubanie@lubanie.com

4. Poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu na portalu ePUAP

Wyciąg z ustawy z dnia 06.09.2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z poźn. zm.)

(...) Art. 13.
1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 2 i art. 15 ust. 2.
2. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w ust. 1, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
Art. 14.
1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.
2. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.
Art. 15.
1. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, o którym mowa w art. 10 ust. 1, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.
Art. 16.
1. Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w art. 14 ust. 2 przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji.
2. Do decyzji, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że:
1) odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni,
2) uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra, o których mowa w art. 5 ust. 2, wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji.(...)

FROB_Wniosek_i_Petycja_do_JST_14_pazdziernika_2019

Walka z patologiami przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii - petycje i wnioski do Gmin - sposobem na usprawnienie funkcjonowania JST

Inicjatywa - Wszyscy mamy obowiązek pytać o sprawy publiczne - optymalizacja kosztów - telefony2

Inicjatywa-wspierajmy Lokalnych Mikroprzedsiębiorców - Zmieniajmy Gminy na Lepsze

Inicjatywa Dbajmy o Dzieci Młodzież i Rodzinę - Zmieniajmy Gminy na Lepsze

Inicjatywa - Jawność i transparentność poprzez Informatyzację Gmin- Wszyscy Zmieniajmy Gminy na Lepsze

Inicjatywa-Zdrowie Najmłodszych - zmieniajmy Gminy i Samorządy na LepszeOpublikował: Piotr Rolirad
Publikacja dnia: 24.10.2019
Podpisał: Piotr Rolirad
Dokument z dnia: 27.02.2017
Dokument oglądany razy: 2 224
@ws1.kpsi.pl