RSS
A A A
SmodBIP

Protokoły z sesji Rady Gminy w roku 2017

Protokół Nr XXVIII/17 z sesji Rady Gminy Lubanie odbytej w dniu 28 grudnia 2017 roku

Protokół Nr XXVII/17 z sesji Rady Gminy Lubanie odbytej w dniu 28 listopada 2017 roku

Protokół Nr XXVI/17 z sesji Rady Gminy Lubanie odbytej w dniu 12 października 2017 roku

Protokół Nr XXV/17 z sesji Rady Gminy Lubanie odbytej w dniu 29 sierpnia 2017 roku

Protokół Nr XXIV/17 z sesji Rady Gminy Lubanie odbytej w dniu 30 czerwca 2017 roku

Protokół Nr XXIII/17 z sesji Rady Gminy Lubanie odbytej w dniu 27 kwietnia 2017 roku

Protokół Nr XXII/17 z sesji Rady Gminy Lubanie odbytej w dniu 28 marca 2017 roku

Odegrano hymn „ Jeszcze Polska nie zginęła”
Otwarcia obrad dokonała Pani Barbara Rolirad – Przewodnicząca Rady Gminy witając radnych oraz gości:
- Wójta Gminy Panią Larysę Krzyżańską,
- Sekretarza Gminy Panią Irenę Mroczkowską,
- Skarbnika Gminy Panią Lidię Kokowicz,
- Zastępcę Skarbnika Panią Marlenę Świeczkowską,
- Radcę Prawnego Panią Darię Górniak-Dziobę,
- Prezesa Lubańskiego Towarzystwa Piłkarskiego Pana Jana Dziobę,
-Prezesa Koła Kombatantów i Inwalidów Wojennych Pana Tadeusza Kurdubskiego,
- dyrektorów szkół i przedszkola,
- kierowników jednostek organizacyjnych,
- sołtysów,
- wszystkich obecnych.

Przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że na stan 15 radnych w sesji bierze udział 13 radnych, co stanowi wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Przewodnicząca rady gminy zaproponowała zmianę porządku obrad polegającą na dodaniu po punkcie 14 punktu następującej treści:
Przyjęcie rocznego sprawozdania z zakresu wspierania rodzin mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w 2016 roku oraz potrzeb związanych z realizacją zadań w 2017 roku w gminie Lubanie.
W konsekwencji wprowadzenia niniejszej zmiany interpelacje, wolne wnioski i zapytania oraz Zakończenie obrad przesuną się o jeden punkt w górę.

Uwag do proponowanej zmiany porządku obrad nie zgłoszono.

Za przyjęciem proponowanej zmiany porządku obrad głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że zmiana porządku obrad XXII sesji rady gminy została przyjęta.

Przewodnicząca rady gminy przedstawiła porządek obrad XXII sesji Rady Gminy Lubanie:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Gminy.
5. Przyjęcie informacji o inwestycjach planowanych do wykonania w 2017 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Lubanie długoterminowej pożyczki na budowę Przedszkola Samorządowego w Lubaniu.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2017 – 2024.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2017.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubanie w 2017 roku”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych mających wpływ na wysokość dodatku mieszkaniowego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
12. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu „ Lubańska Edycja Ogólnopolskiej Karty Seniora”.
14. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Lubanie do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.
15. Przyjęcie rocznego sprawozdania z zakresu wspierania rodzin mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w 2016 roku oraz potrzeb związanych z realizacją zadań w 2017 roku w gminie Lubanie.
16. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
17. Zakończenie obrad.

Uwag do przedstawionego porządku obrad nie zgłoszono.

Za przyjęciem przedstawionego porządku obrad głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że porządek obrad XXII sesji Rady Gminy Lubanie został przyjęty.
Do punktu 4

Uwag do protokołu Nr XXI/17 z sesji Rady Gminy Lubanie z dnia 28 lutego 2017 r. nie zgłoszono.

Za przyjęciem protokołu głosowało 13 radnych , głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że protokół z XXI sesji Rady Gminy został przyjęte bez poprawek.

Do punktu 5
Pani wójt przedstawiła informację o inwestycjach planowanych do wykonania w 2017 roku.
Wójt Gminy
Plan wydatków majątkowych w 2017 roku wynosi 2.581.754,00 zł.
W 2017 roku wraz z inwestycjami kontynuowanymi z lat poprzednich realizowane będą następujące zadania:
- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków,
- rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubanie (dokumentacja),
- modernizacja oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody w miejscowości Kucerz (dokumentacja),
- rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Probostwo Dolne (dokumentacja),
- zagospodarowanie terenów rekreacyjnych zbiornika wodnego w miejscowości Sarnówka ( projekt ),
- przebudowa drogi gminnej Siutkówek – Przywieczerzyn (Pierwotnie planowano na tę inwestycję kredyt w wysokości 100.000,00 zł, po wygospodarowaniu wolnych środków za 2016 rok rezygnuje się z zaciągnięcia zobowiązania),
- przebudowa drogi gminnej Kaźmierzewo – Ustronie (dokumentacja),
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zapomnianowo (W budżecie na 2017 rok planowany był do zaciągnięcia kredyt w wysokości 150.000,00 zł. Dzięki wygospodarowanym wolnym środkom za 2016 rok rezygnuje się z zaciągnięcia zobowiązania w kwocie 100.000,00 zł, a pozostałe zobowiązanie w wysokości 50.000,00 zł będzie możliwe do odstąpienia w związku z otrzymanym dofinansowaniem na wymienione zadanie.)
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przywieczerzyn (Pierwotnie na to zadanie planowana była tylko dokumentacja ale wygospodarowane wolne środki z 2016 roku pozwoliły na realizację całego zadania w 2017 roku.),
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Probostwo Dolne,
- przebudowa odcinka drogi w miejscowości Kocia Górka,
- wymiana pokrycia dachu wraz z dociepleniem na budynku Urzędu Gminy w Lubaniu,
- budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej (dokumentacja na pięć instalacji położonych na budynkach: Urząd Gminy, Szkoła Podstawowa w Lubaniu, Szkoła Podstawowa w Lubaniu – kuchnia, Gimnazjum, Gminny Ośrodek Kultury)
- zakup programu księgowego – Jednolity Plik Kontrolny,
- wpłata na zakup oznakowanego radiowozu dla Komisariatu Policji w Brześciu Kujawskim w ramach Funduszu Wsparcia Policji,
- rewitalizacja świetlic Ochotniczych Straży Pożarnych w Janowicach i Ustroniu
(dokumentacja),
- budowa Przedszkola Samorządowego w Lubaniu (Na wymienione zadanie wcześniej planowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 1.450.000,00 zł. W związku z wygospodarowanymi wolnymi środkami z 2016 roku można zrezygnować z zaciągnięcia zobowiązania w kwocie 150.000,00 zł),
- budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bodzia wraz z zagospodarowaniem terenu ( kontynuacja zadania z 2016 roku ),
- wykup gruntów pod świetlicę w miejscowości Mikanowo,
- przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu (dokumentacja),
- rewitalizacja świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubaniu (współfinansowane dotacją z LGD),
- remont drogi w Probostwie Górnym, w kierunku od Lubania do Włoszycy. Po negocjacjach Wójta Gminy Lubanie zostało podpisane porozumienie z Zarządem firmy Torpol S.A., który zobowiązał się do wyremontowania (położenia nowego dywanika z masy bitumicznej) całego odcinka drogi ok. 850 m.
W ramach wydatków bieżących planowane jest wykonanie remontu drogi powiatowej przy udziale środków z PZD na odcinku od cmentarza do ronda w Lubaniu wraz z przebudową parkingu przy cmentarzu,
Planowana jest również budowa dalszego odcinka chodnika w Gąbinku pod warunkiem formalnego przygotowania inwestycji przez PZD ( projekt, prawo dysponowania gruntem ).

Uwag do przedstawionej informacji nie zgłoszono.

Za przyjęciem informacji głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że informacji o inwestycjach planowanych do wykonania w 2017 roku została przyjęta.
Do punktu 6

Pani wójt przedstawiła projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Lubanie długoterminowej pożyczki na finansowanie zadania pn. „ Budowa Przedszkola Samorządowego w Lubaniu”.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XXII/126/17 w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Lubanie długoterminowej pożyczki na finansowanie zadania pn. „ Budowa Przedszkola Samorządowego w Lubaniu”.

Do punktu 7
Zastępca skarbnika gminy Pani Marlena Świeczkowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2017 – 2024.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XXII/127/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2017 – 2024.

Do punktu 8
Skarbnik gminy Pani Lidia Kokowicz przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na rok 2017.

Uwag do przedstawionego projektu nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XXII/128/17 w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na rok 2017.

Do punktu 9
Pani wójt przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubanie w 2017 roku.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XXII/129/17 w przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubanie w 2017 roku.

Przewodnicząca rady gminy ogłosiła 10 minutową przerwę.

Do punktu 10
Pani wójt przedstawiła projekt uchwały w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych mających wpływ na wysokość dodatku mieszkaniowego.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XXII/130/17 w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych mających wpływ na wysokość dodatku mieszkaniowego.

Do punktu 11
Pani wójt przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XXII/131/17 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Do punktu 12
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Mariola Danielewska przedstawiła projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XXII/132/17 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

Do punktu 13
Pani wójt przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu „ Lubańska Edycja Ogólnopolskiej Karty Seniora”.
Wójt Gminy
Po wejściu w życie uchwały chętni seniorzy mogą składać wnioski o kartę do Pani Kamili Hołtyn. Po otrzymaniu karty senior będzie mógł korzystać z ulg sześciuset partnerów ogólnopolskich oraz ulg wprowadzonych przez gminne jednostki organizacyjne oraz firmy prywatne.
Rozesłaliśmy do prywatnych firm z terenu gminy propozycję udziału w programie. Póki co odzewu z ich strony nie ma. Jednakże karta zapewnia korzystanie z ulg ogólnopolskich partnerów na terenie całego kraju, wśród których znajdują się między innymi uzdrowiska, ośrodki zdrowotno-medyczne, ośrodki rehabilitacyjne, ośrodki kulturalne, akademie językowe, kwiaciarnie, restauracje.
Sołtys Sołectwa Kucerz Pani Irena Troszyńska
Czy członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku mogą z Programu skorzystać?
Wójt Gminy
Tak. Program skierowany jest do Uniwersytetu Trzeciego Wieku jak i do wszystkich mieszkańców gminy Lubanie, którzy ukończyli 60 lat.

Innych uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XXII/133/17 w sprawie przyjęcia Programu „ Lubańska Edycja Ogólnopolskiej Karty Seniora”.
Do punktu 14

Pani wójt przedstawiła projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Lubanie do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XXII/134/17 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Lubanie do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.

Do punktu 15
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Mariola Danielewska przedstawiła roczne sprawozdanie z zakresu wspierania rodzin mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w 2016 roku oraz potrzeby związane z realizacją zadań w 2017 roku w gminie Lubanie.

Uwag do przedstawionego sprawozdania nie zgłoszono.

Za przyjęciem sprawozdania głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie zgłoszono.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że sprawozdanie z zakresu wspierania rodzin mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w 2016 roku oraz potrzeby związane z realizacją zadań w 2017 roku w gminie Lubanie zostały przyjęte.

Do punktu 16
W ramach punktu interpelacje, zapytania i wolne wnioski głos zabrały następujące osoby;
Wójt Gminy
Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowna Pani Sekretarz, Szanowni Państwo!
W życiu zawodowym przychodzi chwila, gdy podejmujemy najważniejszą decyzję o zakończeniu kariery zawodowej i odejściu na zasłużoną emeryturę. Pani Irena po 45 latach pracy podjęła taką decyzję. Wszystko zaczęło się bez mała pół wieku temu od podjęcia pracy w Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zbrachlinie. Kolejne doświadczenia zawodowe zdobyła w Urzędzie Miasta i Gminy Nieszawa na stanowisku inspektora ds. rolnych, gdzie przepracowała 10 lat. Zwrotem w karierze zawodowej Pani Ireny było ponowne utworzenie gminy Lubanie, co umożliwiło jej podjęcie pracy w tut. Urzędzie na stanowisku Kierownika Administracji Służby Rolnej, który piastowała przez osiem następnych lat. W 1990 roku już w niepodległej samorządnej Polsce została awansowana przez pierwszego Wójta Gminy Lubanie - Jerzego Krzyżańskiego na stanowisko Sekretarza Gminy, na którym pracuje do chwili obecnej. Do miłych i zaszczytnych momentów w pracy zawodowej należało uhonorowanie Pani Ireny Brązowym Krzyżem Zasługi, a także w 1985r. Brązową Odznaką za zasługi dla Województwa Włocławskiego, nadaną przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej we Włocławku.
Pani Ireno
Od 35 lat należała Pani do naszej urzędniczej „rodziny”. Za to przywiązanie i oddanie, jakie okazywała Pani Urzędowi Gminy zasługuje Pani dziś na nasze szczególne podziękowanie. Była Pani osobą odpowiedzialną, sumienną, rzetelną, koleżeńską i godną zaufania. Pracownikiem, na którym zawsze można polegać, który zawsze służył pomocą i wsparciem. Jesteśmy wdzięczni za każdą pogodną chwilę, za uśmiech i dobre rady. W związku z przejściem na emeryturę dziękujemy za długoletnią pracę i życzymy wiele szczęścia, zdrowia na nadchodzące lata, aby Pani mogła cieszyć się z realizacji swoich pasji i poświęcić swój czas najbliższej rodzinie.
Przewodnicząca Rady Gminy
W imieniu Rady Gminy składam Pani Sekretarz najserdeczniejsze podziękowania za wieloletnią pracę zaangażowanie i współpracę. Życzę wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, pogody ducha i optymizmu.
Sołtys Sołectwa Kucerz Pani Irena Troszyńska
Pani Irenko miła, na emeryturę już zasłużyłaś.
I w kilku słowach chcemy Ci za wszystko podziękować.
Za to co dla nas robiłaś, zawsze nas dobrze obsłużyłaś,
dla petenta byłaś uśmiechnięta.
My sołtysi życzymy Ci chwil samych serdecznych, dni słonecznych.
Niech odejdą smutki, złości i powróci czas radości.
I nie siedź w domu dłużej, siądź w pociąg i jedź w podróże.
Sekretarz Gminy
Jestem wzruszona tak szczerymi podziękowaniami. Droga kariery zawodowej zaczyna się i na pewnym etapie kończy. Jako sekretarz gminy zaczęłam pracę u boku śp. Jerzego Krzyżańskiego teraz ją kończę u boku Pani Larysy Krzyżańskiej. Tego faktu nie mogłam pominąć. Spoglądając na salę mogę stwierdzić, iż z wszystkimi tu obecnymi współpracowałam. Dziękuję więc wszystkim za współpracę; Pani wójt, radnym, sołtysom, dyrektorom szkół i przedszkola oraz kierownikom jednostek organizacyjnych.

Sekretarz Gminy Pani Irena Mroczkowska odebrała kwiaty i słowa podziękowania od Pani wójt, radnych gminy, sołtysów, dyrektorów szkół i przedszkola oraz kierowników jednostek organizacyjnych.

Wójt Gminy
Miłe są takie chwile zwłaszcza, że Pani Irenka zawsze była dla nas ciepła i skora do pomocy. Dziękuje osobiście za wprowadzenie mnie w obowiązki wójta gminy, za wsparcie i pomoc jakie od Pani otrzymałam.
Sołtys Sołectwa Kucerz Pani Irena Troszyńska
Z okazji imienin Pani Larysy Krzyżańskiej Wójta Gminy Lubanie
Imieniny
Dzień radosny pełen kwiatów zapach wiosny.
Wszyscy złożyć chcą życzenia
zdrowia, szczęścia, powodzenia
niech odejdą smutki, złości.
Miłości po kres, radości do łez.
promyków słońca i bukietów bez końca.
I nie przejmuj się wcale, bo wyglądasz doskonale.
Życzą sołtysi.
Wójt Gminy
Dziękuję za miłą niespodziankę. Dziękuję wszystkim za wiele życzeń płynących prosto z serca jakie otrzymałam z okazji imienin. Dziękuje radnym , sołtysom, dyrektorom szkół, przedszkola i kierownikom jednostek organizacyjnych.
W związku z niedawno obchodzonym Dniem Sołtysa, chciałabym złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wytrwałości, cierpliwości, pogody ducha, uśmiechu i dalszej owocnej pracy.
Sołtys Sołectwa Kucerz Pani Irena Troszyńska
Sołtysie !
Kolego życzę Ci wszystkiego najlepszego.
Podatku dużego i groszówki z tego.
Sumienności, uczciwości i wytrwania do końca naszej kadencji panowania.
Niech się spełnią Twe marzenia co nie były do spełnienia.
Tego życzy Ci sołtys z sąsiedniej wsi.
Sołtys Irena Troszyńska
Przewodnicząca Rady Gminy
Rada Gminy również nie zapomniała o dniu sołtysa.
  Wimieniu Rady Gminy składam wszystkim sołtysom najserdeczniejsze życzenia, owocnej współpracy, życzliwości mieszkańców i wszelkiej pomyślności w życiu rodzinnym.
Wójt Gminy
Chciałabym poinformować, że z dniem 01.04.2017 r. Pani Kamila Hołtyn zostanie zatrudniona na stanowisku Sekretarza Gminy.
Art. 5 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r.: Na stanowisku sekretarza może być zatrudniona osoba posiadająca co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym , w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym.
Zgodnie z Art. 6 ust 4. ustawy o pracownikach samorządowych Pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na kierowniczym stanowisku urzędniczym może być osoba, która jest obywatelem polskim, nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; cieszy się nieposzlakowaną opinią oraz dodatkowo: 1) posiada co najmniej trzyletni staż pracy lub wykonywała przez co najmniej 3 lata działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku; 2) posiada wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym.
Pani Kamila Hołtyn jest absolwentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Otrzymała tytuł magistra administracji na Wydziale Prawa i Administracji. Pracę zawodową podjęła w sierpniu 2007 r. w Urzędzie Gminy Lubanie, w której zapoznała się ze strukturą i organizacją pracy w tut. urzędzie. Doświadczenie zawodowe zdobyła również w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu. Obecnie Pani Kamila od ponad dwóch lat jest Zastępcą Kierownika USC.
Na zakończenie informuję o zasadach zgłaszania i procedurach szacowania strat powstałych w gospodarstwach rolnych na skutek ujemnych skutków przezimowania, suszy, gradobicia, deszczu nawalnego, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi.
Rolnik, który stwierdzi powstanie w swoim gospodarstwie szkody na skutek niekorzystnego zjawiska atmosferycznego ma prawo zgłosić ją w ciągu 15 dniu na piśmie do Wójta Gminy. Następnie Wójt składa wniosek do Wojewody o powołanie Komisji do oszacowania strat. Niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym musi być dotknięty pewien obszar (najmniej sołectwo), na którym znajdują się poszkodowane gospodarstwa, w rozmiarach stanowiących zagrożenie dalszego ich funkcjonowania, z wyjątkiem szkód powstałych w wyniku pioruna.
W szczególności mam prośbę do sołtysów, by poinformowali rolników o możliwości zgłaszania szkód spowodowanych ujemnymi skutkami przezimowania.
Na naszej stronie urzędu gminy w zakładce „Informacje dla rolników” znajdują się szczegółowe informacje na temat szacowania strat.
Na dzień dzisiejszy zasady szacowania strat w przypadku ujemnych skutków przezimowania nie zmieniły się, tzn. 30 % strat w stosunku do całego gospodarstwa rolnego oraz w przypadku uprawy do przeorania - straty maksymalne podajemy w wysokości 50%.

Innych interpelacji, zapytań i wniosków nie zgłoszono.

Do punktu 17
Przewodnicząca rady gminy Pani Barbara Rolirad stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany w związku z czym dokonała zamknięcia XXII sesji Rady Gminy Lubanie. Podziękowała serdecznie wszystkim za przybycie i udział w obradach.

Sesja odbyła się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu i trwała od godz. 1400 do godz. 1605.

Na tym protokół zakończono.
Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Rolirad

Protokołowała
Inspektor ds. obsługi rady gminy
Aleksandra Bednarek

Protokół Nr XXI/17 z sesji Rady Gminy Lubanie odbytej w dniu 28 lutego 2017 roku

Odegrano hymn „ Jeszcze Polska nie zginęła”
Otwarcia obrad dokonała Pani Barbara Rolirad – Przewodnicząca Rady Gminy witając radnych oraz gości:
- Wójta Gminy Panią Larysę Krzyżańską,
- Skarbnika Gminy Panią Lidię Kokowicz,
- Zastępcę Skarbnika Panią Marlenę Świeczkowską,
- Prezesa Lubańskiego Towarzystwa Piłkarskiego Pana Jana Dziobę,
-Prezesa Koła Kombatantów i Inwalidów Wojennych Pana Tadeusza Kurdubskiego,
- dyrektorów szkół i przedszkola,
- kierowników jednostek organizacyjnych,
- sołtysów,
- wszystkich obecnych.

Przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że na stan 15 radnych w sesji bierze udział 13 radnych, co stanowi wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Przewodnicząca rady gminy zaproponowała zmianę porządku obrad polegającą na zmianie treści punktu 12.
Nowa treść punktu brzmi: Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uwag do proponowanej zmiany porządku obrad nie zgłoszono.
Za przyjęciem proponowanej zmiany porządku obrad głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że zmiana porządku obrad XXI sesji rady gminy została przyjęta.

Przewodnicząca rady gminy przedstawiła porządek obrad XXI sesji Rady Gminy Lubanie:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Gminy.
5. Przyjęcie informacji o średnich wynagrodzeniach na poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczycieli w szkołach prowadzonych przez gminę.
6. Przyjęcie sprawozdań z działalności rady gminy oraz komisji za rok 2016.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Lubanie na 2017 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy na 2017 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii” na 2017 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2018 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Lubanie, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.
12. Podjęcie uchwały o stwierdzeniu przekształcenia z dniem 1 września 2017 r. Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Lubaniu w ośmioletnią szkołę podstawową.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolu samorządowym prowadzonym przez gminę Lubanie.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2017 – 2023.
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2017.
16. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
17. Zakończenie obrad.

Uwag do przedstawionego porządku obrad nie zgłoszono.

Za przyjęciem przedstawionego porządku obrad głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że porządek obrad XXI sesji Rady Gminy Lubanie został przyjęty.

Do punktu 4
Uwag do protokołu Nr XX/16 z sesji Rady Gminy Lubanie z dnia 28 grudnia 2016 r. nie zgłoszono.

Za przyjęciem protokołu głosowało 13 radnych , głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że protokół z XX sesji Rady Gminy został przyjęte bez poprawek.

Do punktu 5
Kierownik Centrum Usług Wspólnych Pani Katarzyna Chlebosz przedstawiła informację o średnich wynagrodzeniach na poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczycieli w szkołach prowadzonych przez gminę.

Uwag do przedstawionej informacji nie zgłoszono.

Za przyjęciem informacji głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że informacji a o średnich wynagrodzeniach na poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczycieli w szkołach prowadzonych przez gminę została przyjęta.

Do punktu 6
Przewodnicząca rady gminy przedstawiła sprawozdanie z działalności Rady Gminy Lubanie za rok 2016.
Sprawozdania z działalności komisji za rok 2016 przedstawiły następujące osoby:
Pan Grzegorz Skarupski – przewodniczący komisji rewizyjnej,
Pani Agnieszka Augustyniak – przewodnicząca komisji oświaty, kultury i sportu,
Pani Barbara Budzyńska- przewodnicząca komisji zdrowia, pomocy społecznej, gospodarki komunalnej i porządku publicznego,
Pan Edward Żychlewicz– przewodniczący komisji budżetu i finansów,
Pani Jadwiga Krusińska – przewodnicząca komisji rolnictwa, gospodarowanie mieniem komunalnym i inwestycji.

Na sesję przybyła Pani Dorota Ciesielska, na sali znajduje się 14 radnych.

Do punktu 7
Przewodnicząca rady gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Lubanie na rok 2017.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XXI/117/17 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Lubanie na rok 2017.

Do punktu 8

Przewodnicząca rady gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych rady gminy na 2017 rok.

Plany pracy komisji przedstawiły następujące osoby:
Pani Agnieszka Augustyniak - przewodnicząca komisji oświaty, kultury i sportu,
Pani Barbara Budzyńska- przewodnicząca komisji zdrowia, pomocy społecznej, gospodarki komunalnej i porządku publicznego,
Pan Edward Żychlewicz- przewodniczący komisji budżetu i finansów,
Pani Jadwiga Krusińska - przewodnicząca komisji rolnictwa, gospodarowania mieniem komunalnym i inwestycji.

Na sesję przybyła Pani Magdalena Łapciak, na sali znajduje się 15 radnych.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XXI/118/17 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Lubanie na 2017 rok.

Do punktu 9
Pani wójt przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia „ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii” na 2017 rok.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XXI/119/17 w sprawie uchwalenia „ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii” na 2017 rok.
Do punktu 10

Pani wójt przedstawiła projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku 2018.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XXI/120/17 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku 2018.

Przewodnicząca rady gminy ogłosiła 10 minutową przerwę.

Do punktu 11
Pani wójt przedstawiła projektu uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Lubanie, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
Wójt Gminy
Celem zobrazowania dodam, iż od dnia 1 września 2017 roku w Lubaniu funkcjonować będzie ośmioletnia szkoła podstawowa, w której edukację skończy II i III klasa gimnazjum. Szkoła Podstawowa w Ustroniu i Przywieczerzynie z nowym rokiem szkolnym staną się ośmioletnimi szkołami podstawowymi.
Sołtys Sołectwa Ustronie Pani Zofia Sołtysiak
Co się stało, że Kaźmierzewo podlegać teraz będzie pod szkołę w Lubaniu?

Wójt Gminy
Dotychczas część Kaźmierzewa była w Ustroniu i część w Lubaniu. Pani sołtys Kaźmierzewa rozmawiała z rodzicami dzieci tej miejscowości i większość z nich była za włączeniem całego Kaźmierzewa do Szkoły Podstawowej w Lubaniu. Aby nie rozdrabniać miejscowości na dwa obwody, zgodnie z decyzją większości rodziców Kaźmierzewo zostało wpisane do obwodu Lubanie.
Muszę zaznaczyć, że nie ma obowiązku przestrzegania podanych tu obwodów. Rodzic decyduje do jakiej szkoły wysłać dziecko, czy do Ustronia czy do Lubania niezależnie od tego, do jakiego obwodu należy miejscowość. Najważniejsze, aby nasze dzieci uczęszczały do szkół położonych na terenie naszej gminy.

Innych uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XXI/121/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Lubanie, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.

Do punktu 12
Pani wójt przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XXI/122/17 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Do punktu 13
Pani wójt przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolu samorządowym prowadzonym przez gminę Lubanie.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XXI/123/17 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolu samorządowym prowadzonym przez gminę Lubanie.

Przewodnicząca rady gminy ogłosiła 10 minutową przerwę.

Do punktu 14
Zastępca skarbnika gminy Pani Marlena Świeczkowska przedstawiła projekt w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2017 – 2024.
Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XXI/124/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2017 – 2024.

Do punktu 15
Skarbnik gminy Pani Lidia Kokowicz przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na rok 2017.

Uwag do przedstawionego projektu nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XXI/125/17 w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na rok 2017.

Do punktu 16
W ramach punktu interpelacje, zapytania i wolne wnioski głos zabrały następujące osoby;
Wójt Gminy
Chciałabym przekazać kilka informacji dotyczących spraw inwestycyjnych oraz bieżących.
W ramach wydatków majątkowych w 2017 roku planuje się do realizacji m. in. następujące zadania: budowę Przedszkola Samorządowego w Lubaniu, przebudowę drogi gminnej Siutkówek – Przywieczerzyn, przebudowę drogi gminnej w miejscowości Zapomnianowo, przebudowę drogi gminnej w miejscowości Probostwo Dolne, przebudowę odcinka drogi w miejscowości Kocia Górka, przygotowanie dokumentacji na zadanie: przebudowa drogi gminnej Kaźmierzewo – Ustronie oraz opracowanie dokumentacji na zadanie przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przywieczerzyn, zagospodarowanie terenów rekreacyjnych zbiornika wodnego w miejscowości Sarnówka, rozbudowa remizy OSP w Lubaniu, opracowanie dokumentacji na zadanie: rewitalizacja świetlic Ochotniczych Straży Pożarnych w Janowicach i Ustroniu, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, wymiana pokrycia dachowego na budynku Urzędu Gminy. Inwestycja powinna być zrealizowana wiele lat temu. Dach wymaga gruntownego remontu, ponieważ od wielu lat przecieka. Każdego roku dokonywane są doraźne naprawy, które nie przynoszą zadowalających efektów. W zeszłym roku wystąpiłam z pismem do Urzędu Marszałkowskiego o zwrot podatku VAT od inwestycji zrealizowanych w ramach funduszu drzewkowego. W lutym podpisałam aneks do umowy z UM. Gmina otrzyma zwrot środków w wysokości ok. 73 tys. zł, które zostaną przeznaczone na modernizację dachu Urzędu Gminy. Wówczas środki własne z tego zadania zostaną wycofane i przeznaczone na realizację innego zadania.
W związku z poruszonym tematem budowy Przedszkola Samorządowego w Lubaniu chciałabym przypomnieć, że urząd Marszałkowski ogłosił konkurs na dwa powiązane ze sobą działania – w zakresie budowy infrastruktury ( konkurs dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ) oraz w zakresie poprawy jakości edukacji przedszkolnej poprzez organizacje nowych zajęć, zwiększenie liczby zajęć specjalistycznych, doposażenie placówki w materiały edukacyjne itp. 9 konkurs dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego). W odpowiedzi na konkurs, we wrześniu 2016 r. złożony został tzw. wniosek preselekcyjny, przedstawiający główne założenia obu projektów wynikających z diagnozy potrzeb w zakresie upowszechniania edukacji przedszkolnej w gminie ( opracowanej wg stanu na 31.08.2016 r. ) Wniosek preselekcyjny został pozytywnie oceniony przez Urząd Marszałkowski i w związku z powyższym Gmina Lubanie uczestniczy w drugim etapie ww. konkursu. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem właściwych wniosków i załączników do nich.
Chciałabym poinformować, że w lutym już po raz trzeci zaprosiłam sołtysów do Urzędu Gminy na spotkanie informacyjne. Dziękuję wszystkim za przybycie. Omówione zostały sprawy dotyczące infrastruktury drogowej, społecznej kulturalnej, planowanych inwestycji w 2017 r. oraz sprawy bieżące wynikające z potrzeb mieszkańców.
Został złożony wniosek do Kujawsko – Pomorskiego Stowarzyszenia Związków Sportowych o dofinansowanie zajęć sportowych – SKS-ów. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony. Czterech nauczycieli wychowania fizycznego prowadzi zajęcia sportowe w 4 grupach ( każda po 15 osób), które rozpoczęły się 1 lutego i potrwają do końca roku. Uczniowie będą mogli rozwijać swoje zainteresowania sportowe na dodatkowych zajęciach.
Cieszę się, że w tym roku po raz pierwszy, osiągnęliśmy średnie wynagrodzenie na poszczególne stopnie awansu zawodowego nauczycieli, dlatego ta grupa zawodowa nie otrzymała dodatku wyrównawczego. Nauczyciele wypracowali średnie wynagrodzenie w ciągu całego roku, prowadząc zajęcia lekcyjne.
Innych interpelacji, zapytań i wniosków nie zgłoszono.

Do punktu 17
Przewodnicząca rady gminy Pani Barbara Rolirad stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany w związku z czym dokonała zamknięcia XXI sesji Rady Gminy Lubanie. Podziękowała serdecznie wszystkim za przybycie i udział w obradach.

Sesja odbyła się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu i trwała od godz. 1330 do godz. 1550.

Na tym protokół zakończono.
Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Rolirad

Protokołowała
Inspektor ds. obsługi rady gminy
Aleksandra BednarekOpublikował: Piotr Rolirad
Publikacja dnia: 18.01.2018
Podpisał: Piotr Rolirad
Dokument z dnia: 24.03.2017
Dokument oglądany razy: 3 649
@ws1.kpsi.pl