RSS
A A A
SmodBIP

Gospodarka odpadami

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gminy Lubanie

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY LUBANIE ZA 2015 ROK


 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY LUBANIE ZA 2014 ROK


           Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

                                          Informacja dla mieszkańców Gminy Lubanie

                        W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.)
Od tego dnia Gmina Lubanie ma 18 miesięcy na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, polegającego na przejęciu odpowiedzialności przez gminę za odpady i ustaleniu stawek opłat dla mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów.
W Lubaniu odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na nowych zasadach zacznie obowiązywać od 1 lipca 2013 r. Wówczas właściciele nieruchomości będą obowiązani wnosić do gminy tzw. opłatę za gospodarowanie odpadami. Do tego czasu właściciele nieruchomości mają obowiązek pozbywania się odpadów komunalnych na dotychczasowych zasadach, tj. do zbierania odpadów komunalnych powstających na terenie ich nieruchomości i przekazywania tych odpadów, na podstawie umowy, podmiotom posiadającym stosowne zezwolenie lub wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Od 1 stycznia 2012 r. zamiast zezwoleń wydawanych przez Wójta Gminy Lubanie, prowadzony będzie rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Lubanie. Oznacza to, że przedsiębiorcy, którzy będą chcieli rozpocząć prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych, będą zobowiązani złożyć w Urzędzie Gminy Lubanie wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej. Nie dotyczy to przedsiębiorców, którzy uzyskali zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych przed dniem wejścia w życie znowelizowanej ustawy.                                                                      Zezwolenia te zachowują ważność do końca 2012 r.


REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA
ODPADÓW KOMUNALNYCH

        Zgodnie z art. 1 pkt 17 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Lubanie tworzy i prowadzi Wójt Gminy Lubanie od dnia 1 stycznia 2012 r.
Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Lubanie jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru.
Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:
firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
numer identyfikacji REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.
Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:
1) dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł. Opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy z dniem wejścia w życie ustawy (dnia 1 stycznia 2012 r.) posiadają zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych (art. 14 ust. 2 z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897),
2) oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (treść w załączeniu).
Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze, który Wójt Gminy Brody utworzy z dniem 1 stycznia 2012 r.
Wzór wniosku i oświadczenia dostępny jest w Urzędzie Gminy Lubanie (pok. 3) oraz na stronie internetowej www.lubanie.com w zakładce Poradnik interesanta.
UWAGA!!!
Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie omawianej tu ustawy posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej, w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie powyższej ustawy, czyli do dnia 31 grudnia 2012 r. (art. 14 ust. 1 z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897).
           Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań:
- posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;
- utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
- spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
- zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej.
         Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do:
- przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią -- postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;
- przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.     

   
Opublikował: Piotr Rolirad
Publikacja dnia: 18.05.2017
Podpisał: Piotr Rolirad
Dokument z dnia: 30.06.2016
Dokument oglądany razy: 5 783
@ws1.kpsi.pl