RSS
A A A
SmodBIP

Protokoły z sesji Rady Gminy w roku 2016

Protokół Nr XX/16 z sesji Rady Gminy Lubanie odbytej w dniu 28 grudnia 2016 roku

Odegrano hymn „ Jeszcze Polska nie zginęła”
Otwarcia obrad dokonała Pani Barbara Rolirad – Przewodnicząca Rady Gminy witając radnych oraz gości:
- Wójta Gminy Panią Larysę Krzyżańską,
- Skarbnika Gminy Panią Lidię Kokowicz,
- Zastępcę Skarbnika Panią Marlenę Świeczkowską,
- Prezesa Lubańskiego Towarzystwa Piłkarskiego Pana Jana Dziobę,
-Prezesa Koła Kombatantów i Inwalidów Wojennych Pana Tadeusza Kurdubskiego,
- dyrektorów szkół i przedszkola,
- kierowników jednostek organizacyjnych,
- sołtysów,
- wszystkich obecnych.

Przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że na stan 15 radnych w sesji bierze udział 11 radnych, co stanowi wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Przewodnicząca rady gminy zaproponowała zmianę porządku obrad polegającą na dodaniu po punkcie 8 punktu następującej treści:
Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia Zakładu Usług Komunalnych w Lubaniu z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Lubanie nadwyżki środków obrotowych.
W konsekwencji wprowadzenia niniejszej zmiany Interpelacje, wolne wnioski i zapytania oraz Zakończenie obrad przesuną się o jeden punkt w górę.
Uwag do proponowanej zmiany porządku obrad nie zgłoszono.
Za przyjęciem proponowanej zmiany porządku obrad głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że zmiana porządku obrad XX sesji rady gminy została przyjęta.

Przewodnicząca rady gminy przedstawiła porządek obrad XX sesji Rady Gminy Lubanie:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Gminy.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2016 – 2022.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2016.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2017-2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2017.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia Zakładu Usług Komunalnych w Lubaniu z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Lubanie nadwyżki środków obrotowych
10. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
11. Zakończenie obrad.

Uwag do przedstawionego porządku obrad nie zgłoszono.

Za przyjęciem przedstawionego porządku obrad głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że porządek obrad XX sesji Rady Gminy Lubanie został przyjęty.

Do punktu 4
Uwag do protokołu Nr XIX/16 z sesji Rady Gminy Lubanie z dnia 30 listopada 2016 r. nie zgłoszono.

Za przyjęciem protokołu głosowało 11 radnych , głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że protokół z XIX sesji Rady Gminy został przyjęte bez poprawek.

Do punktu 5
Zastępca skarbnika gminy Pani Marlena Świeczkowska przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2016 – 2022.

Na sesję przybyły Pani Magdalena Łapciak, Pani Izabela Karasiewicz oraz Pani Barbara Budzyńska, na sali znajduje się 14 radnych.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XX/112/16 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2016 – 2022.

Do punktu 6
Skarbnik gminy Pani Lidia Kokowicz przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2016.

Uwag do przedstawionego projektu nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XX/113/16 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2016.

Przewodnicząca rady gminy ogłosiła 10 minutową przerwę.

Do punktu 7
Zastępca skarbnika gminy Pani Marlena Świeczkowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2017 – 2023.

Pani wójt przedstawiła uchwałę Nr 7/WPF/2016 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2017-2023.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XX/114/16 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2017 – 2023.

Do punktu 8
Skarbnik gminy Pani Lidia Kokowicz przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2017.

Pani wójt przedstawiła następujące uchwały Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 28 listopada 2016 r. :
- Nr 7/P/2016 w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Lubanie na 2017 rok
- Nr 7/DPr/2016 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Lubanie na 2017 rok.

Uwag do przedstawionego projektu nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XX/115/16 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2017.

Do punktu 9
Pani wójt przedstawiła projekt uchwały w sprawie zwolnienia Zakładu Usług Komunalnych w Lubaniu z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Lubanie nadwyżki środków obrotowych.

Uwag do przedstawionego projektu nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XX/116/16 w sprawie zwolnienia Zakładu Usług Komunalnych w Lubaniu z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Lubanie nadwyżki środków obrotowych.

Do punktu 10
W ramach punktu interpelacje, zapytania i wolne wnioski głos zabrały następujące osoby;
Wójt Gminy
Dynamicznie zmieniamy naszą gminę. Jest to możliwe dzięki bardzo dobrej współpracy z Radą Gminy, sołectwami, funkcjonującymi w gminie instytucjami, jednostkami organizacyjnymi i podmiotami gospodarczymi. Zmiany na lepsze można zauważyć na wielu płaszczyznach. Bardzo dobrze gospodarujemy gminnym budżetem, który w tym roku po raz pierwszy mogliśmy zacząć wzbogacać środkami zewnętrznymi pozyskanymi z Unii Europejskiej. Mimo, że najwięcej potrzeb, szczególnie w zakresie budowy infrastruktury drogowej jest w sołectwach położonych w zachodniej części, za drogą krajową nr 91, to staraliśmy się prowadzić zrównoważony rozwój, tak aby w każdym sołectwie widoczne były inwestycje. Rozpoczęliśmy i ukończyliśmy wiele dużych i ułatwiających życie mieszkańców inwestycji.
I. Inwestycje drogowe
1. Przebudowa drogi gminnej Zosin – Przywieczerzyn

Kolejna inwestycja drogowa została zrealizowana w miejscowościach Przywieczerzyn i Zosin. Istniejącą nawierzchnię zastąpiono nawierzchnią bitumiczną o szerokości 4m i obustronnym poboczem 2x0,75m. Koszt budowy wyniósł 171.868,69 zł. Zadanie zostało wykonane ze środków budżetu gminy.
2. Rozbudowa drogi Janowice - Kaźmierzewo
Również w tym roku przebudowana została droga Janowice – Kaźmierzewo. Koszt zadania wyniósł 324.568,03 zł. Inwestycja była współfinansowana przez Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego w kwocie 71.250 zł. Pozostała kwota pochodziła z budżetu gminy.
3. Droga w Kaźmierzewie i Ustroniu
Jedną z dróg zaplanowanych na ten rok była przebudowa dwóch odcinków dróg gminnych w miejscowości Kaźmierzewo i Ustronie.
Nowa nawierzchnia asfaltowa powstała na odcinkach o długości ponad 2,1 km i stanowi ciąg komunikacyjny łączący miejscowości z drogami powiatowymi. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego koszt zadania z szacunkowego blisko 800 tys. zł. zmienił się na kwotę 603.225,06 złotych. Na realizację zadania uzyskaliśmy dotację w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, która zapewniła nam środki w kwocie blisko 384 tys. zł. Pozostała część kwoty została pokryta ze środków budżetowych.
W wyniku oszczędności poprzetargowych przebudowaliśmy kolejne 2 drogi gminne.
Przebudowa drogi gminnej Lubanie – Włoszyca oraz przebudowa ciągu dróg gminnych w Lubaniu (w kierunku od centrum Lubania do dworca PKP). Były to niezbędne inwestycje ze względu na pogarszający się z każdym rokiem fatalny stan techniczny tych nawierzchni. Drogi te były budowane ok. 20 lat temu. Obydwie drogi zostały wykonane za kwotę 491 tys. zł. Środki na ten cel pochodziły z budżetu gminy.
4. Budowa chodnika w Probostwie Dolnym
Dla poprawy bezpieczeństwa pieszych, w tym roku został wybudowany chodnik przy drodze powiatowej w Probostwie Dolnym. Zadanie powstało przy współudziale powiatu włocławskiego, który na ten cel przekazał materiały do budowy (kostkę brukową, krawężniki oraz obrzeża). Pozostałe materiały oraz wykonanie zapewniła Gmina. Chodnik wykonany został na odcinku istniejącej zabudowy mieszkaniowej, tak by służył mieszkańcom domostw przyległych do chodnika, zamiast terenom niezabudowanym. W przyszłości istnieje możliwość budowy kolejnego odcinka chodnika.
5. Remont drogi wojewódzkiej
Miło mi Państwa poinformować, że starania Urzędu Gminy trwające od ubiegłego roku w zakresie odnowy drogi wojewódzkiej nr 301 przyniosły pozytywny skutek. W dwóch etapach został przebudowany odcinek od drogi krajowej nr 91 w Janowicach do wiaduktu w Tadzinie. Celem przebudowy było poszerzenie istniejącej jezdni z 5,0 m do 6,0 m wraz z wykonaniem podbudowy. Zakres robót obejmował również odtworzenie rowów przydrożnych z przeznaczeniem jako rowy odparowujące.
6. Remont drogi powiatowej w Probostwie Górnym
W wyniku pozytywnie przeprowadzonych rozmów z panem Starostą, Powiatowy Zarząd Dróg wyremontował odcinek drogi powiatowej o długości 500 m (w kierunku od stacji uzdatniania wody do cmentarza).


II. Budowa Przedszkola
Najważniejsza planowana inwestycja to budowa przedszkola. W tym celu przypominam, że zakupiliśmy działkę, przygotowaliśmy projekt budowlany i w tym roku uzyskaliśmy prawomocne pozwolenie na budowę. Na sfinansowanie budowy będziemy ubiegać się o dotację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Urząd Marszałkowski ogłosił konkurs na inwestycje w infrastrukturę przedszkolną, w ramach którego złożyliśmy wniosek aplikacyjny. Kilka dni temu otrzymałam informację, że wniosek został pozytywnie rozpatrzony. Urząd Marszałkowski planuje rozstrzygnięcie konkursu na II kw. 2017 r.
III. Budowa świetlicy w Bodzi
W miejscowości Bodzia powstała świetlica wiejska. Został postawiony budynek na bazie zabudowy kontenerowej wraz z kompletnym wyposażeniem: stoliki, krzesła, profesjonalne wyposażenie kuchni, taras. W wyniku przeprowadzonych negocjacji uzyskaliśmy korzystną cenę zakupu całego zestawu: 105.000,00 zł. (cena wyjściowa 132.000,00 zł). Zadanie wykonano ze środków własnych gminy. Obecnie kończymy adaptację tego obiektu.
IV. Budowa świetlicy w Mikanowie B
Planujemy również budowę świetlicy w Mikanowie B. Gmina musi zakupić teren pod budowę świetlicy. Obecnie czekamy na podział działek, którego dokona właściciel nieruchomości. Realizacja zadania będzie kontynuowana w przyszłym roku.
W Gąbinku przy świetlicy dla młodzieży i dorosłych zostało wybudowane boisko do siatkówki plażowej.
Każdego roku doposażamy w nowe elementy place zabaw w centrum Lubania oraz place funkcjonujące przy świetlicach w Gąbinku i Kociej Górce.
V. Oszczędności
W grudniu 2015 r. wystąpiłam do Urzędu Skarbowego we Włocławku z wnioskiem o zwrot podatku VAT od inwestycji związanych z zadaniami własnymi gminy. W 2016 r. odzyskaliśmy ok. 630 tys. zł. Jest to ogromny sukces. Dzięki temu działaniu, w tym roku mogliśmy zrealizować więcej zadań inwestycyjnych, m.in. budowę drogi Zosin – Przywieczerzyn, przebudowę drogi we Włoszycy, przebudowę ciągu dróg gminnych w Lubaniu (w kierunku od centrum Lubania do dworca PKP), budowę świetlicy w Bodzi. W budżecie przyjętym na 2016 r. planowaliśmy częściowe zaciągnięcie kredytu na budowę drogi Kaźmierzewo-Ustronie w wysokości 127 tys. oraz na budowę drogi Janowice-Kaźmierzewo w wysokości 116 tys. Dzięki odzyskanym środkom z podatku VAT zadania te wykonaliśmy bez zaciągania kredytów.
VI. Bezpieczeństwo
1. Strzeżony przejazd kolejowy

W zeszłym roku wystąpiłam z apelem do PKP PLK S.A. o zmianę kategoryzacji przejazdów kolejowych położonych w naszej Gminie. Po blisko 30 latach przejazd ten zmienił kategorię z D na B i stał się przejazdem strzeżonym. Działania te w znacznym stopniu poprawiły bezpieczeństwo mieszkańców. Zmiana kategorii pozostałych przejazdów nastąpi w 2017 roku.
2. Lustra drogowe
W miejscowościach Sarnówka, Tadzin, Probostwo Górne, Gąbinek i w Lubaniu k. dawnego banku, zamontowane zostały nowe lustra drogowe.
3. Oświetlenie drogowe
Podpisaliśmy umowę z Energą Oświetlenie na budowę nowej infrastruktury oświetleniowej. W 2016 roku zostało zamontowane oświetlenie w Probostwie Dolnym - 6 lamp, w Ustroniu – 3 lampy, Probostwo Górne – Barcikowo - 2 lampy, Mikanowo A – 1 lampa oraz 11 lamp w Probostwie Górnym (droga od ronda w kier. do Włoszycy, przy torach) montaż do czerwca 2017 r. Razem 23 lampy. Inwestycja zostanie zwiększona o zainstalowanie kolejnych 6 lamp: w Mikanowie B-1 szt., Kaźmierzewie – 2 szt., Janowice – Kozłowo – 1 szt., w Probostwie Dolnym -2 szt.
Planowaliśmy zakup 10 fotowoltaicznych lamp autonomicznych. Okazało się, że potrzeby w tym zakresie są znacznie większe, dlatego zwiększyliśmy zakres projektu i jeszcze w tym roku zakupiliśmy 23 lampy. Lampy zostały zamontowane przy drogach gminnych i powiatowych, w miejscach, w których nie ma możliwości rozbudowy sieci energetycznej. Inwestowanie w Odnawialne źródła energii, przyniesie dla gminy wymierne oszczędności. Energia pozyskiwana do lamp jest w 100% pozyskiwana z darmowego źródła energii, jakim jest słońce.
W porozumieniu z radnymi rozmieściliśmy je w następujących lokalizacjach:
- 5 szt. w Kaźmierzewie przy drodze powiatowej, w okolicach „dworku”,
- 4 szt. przy ścieżce rowerowej w miejscowości Lubanie i Mikanowo,
- 3 szt. w Kociej Górce przy drogach gminnych,
- 4 szt. w Probostwie Górnym, przy drodze gminnej w kierunku Siutkówka,
- 5 szt. w Kucerzu, przy drodze dojazdowej od posesji nr 2 do posesji nr 5,
- 2 szt. w Gąbinku przy drodze powiatowej przed wzniesieniem.
VII. Edukacja
1. Po raz drugi w tym roku zostały rozdane nagrody dla uczniów, którzy osiągnęli sukcesy edukacyjne lub w szczególny sposób angażowali się w prace społeczne na rzecz szkoły i środowiska. W ciągu dwóch lat zostało nagrodzonych 34 uczniów. Nagrody zostały zakupione ze środków zebranych podczas balu charytatywnego zorganizowanego przez Urząd Gminy, Zespół Szkół oraz Gminny Ośrodek Kultury w Lubaniu.
2. Od września w Zespole Szkół w Lubaniu funkcjonuje nowoczesna sala językowa. Środki na zakup sprzętu elektronicznego zostały przekazane przez Radę Rodziców Zespołu Szkół w Lubaniu oraz z budżetu gminy.
3. W celu poprawy bezpieczeństwa w Gimnazjum w Lubaniu wystąpiliśmy o dotację w ramach rządowego programu ,,Bezpieczna +”. Kuratorium oświaty w Bydgoszczy przyznało dotację dla szkoły w wysokości 12 tys. zł. Do tego dołożyliśmy środki własne w kwocie 3 tys. zł.
4.W I półroczu staraliśmy się o zwiększenie subwencji oświatowej na doposażenie szkół podstawowych. Wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone, w związku z tym uzyskaliśmy dofinansowanie na doposażenie Szkół Podstawowych w Lubaniu, Przywieczerzynie i Ustroniu w zakresie szkolnych gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. W sumie uzyskaliśmy ponad 10 tys. zł, za które zakupione zostały wagi, termometry, ciśnieniomierze, apteczki i inne przedmioty wyposażenia gabinetów medycznych.
VIII. Kultura
Gminny Ośrodek Kultury stał się jednostką tętniącą życiem. Zrealizowane imprezy w 2016 r.
- Orszak Trzech Króli,
- Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- Bal charytatywny,
- Ferie zimowe z GOK-iem,
- Koncert z okazji Walentynek,
- Koncert, doradztwo makijażu i fryzur, konkurs na najpiękniejszą autorską biżuterię z okazji Dnia Kobiet,
- Wielkanocna zabawa świąteczna,
- Spotkanie modlitewno-muzyczne w rocznicę śmierci Świętego Jana Pawła II,
- Majówka – piknik,
- Dzień dziecka bezpłatne korzystanie z trampolin i dmuchawców,
- Piknik promujący Kampanię 500 plus,
- Spotkanie z astronautą polskiego pochodzenia,
- Konkurs talentów podopiecznych GOK-u, połaczony z grillem na świeżym powietrzu,
- Piknik „Lubanie na sportowo” z okazji zakończenia Turnieju Dzikich Drużyn,
- Polsko-Kazachstańskie spotkanie z tradycją kujawską,
- Uroczystość z okazji Święta Wojska Polskiego,
- Powiatowo-gminne Dożynki z gwiazdą wieczoru zespołem Brathanki,
- Wakacje z GOK-iem, czyli warsztaty edukacyjne dla najmłodszych,
- II Ogólnopolski Festiwal Piosenki Religijnej „Nie lękajcie się”,
- Mikołajkowy Turniej PlayStation,
- Warsztaty robienia ozdób świątecznych dla dzieci,
- I Gminna Wigilia,
- Koncert „Pamiętamy o Tobie Święty Mikołaj i Ja”,
- Zorganizowanie Balu Sylwestrowego.
Ponadto w okresie wakacyjnym funkcjonuje plac leżakowy, który jest miejscem spotkań młodzieży. Uruchomiono również sale gier i zabaw, w której stanął nowy stół bilardowy, stół tenisowy, cymbergaj oraz piłkarzyki. W ciągu roku szkolnego GOK prowadził zajęcia nauki gry na akordeonie, gitarze, pianinie, warsztaty matematyczne i wokalne. Dzieci biorą udział w konkursach wokalnych reprezentując tym samym godnie naszą gminę na poziomie ogólnopolskim.
IX. KUJAWSKO – DOBRZYŃSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU ODDZIAŁ TERENOWY W LUBANIU
W naszej gminie, z mojej inicjatywy powstał oddział Kujawsko – Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2016/2017 odbyła się 16 listopada 2016r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Lubaniu, podczas której został podpisany akt założycielski UTW Oddział Lubanie. Prof. nadzw. dr hab. Stanisław Kunikowski , rektor Wyższej Szkoły Kujawskiej wręczył indeksy 43 słuchaczom.
X. Pomoc społeczna
Ważnym elementem poprawiającym standard życia mieszkańców jest realizacja Rządowego Programu ,,Rodzina 500+”. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu Dział Świadczeń już od 15 kwietnia br. uruchomił pierwszą wypłatę świadczenia wychowawczego 500+, którego celem jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ złożyło 380 rodzin.
Z terenu Gminy Lubanie ze świadczeń skorzystało 361 rodzin, w tym 534 dzieci.
W okresie od 01.04.2016r. do 31.12.2016r. Dział Świadczeń Rodzinnych wypłacił kwotę 2.263.153,00 zł.
Miesięcznie wypłacane świadczenia wynoszą ok. 250 tys. zł.
XI. Ochrona środowiska
1. Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Mieszkańcy naszej gminy mogą korzystać z dofinansowania do instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków. Dofinansowanie ze środków budżetu gminy wynosi 50% poniesionych kosztów na wybudowanie oczyszczalni. W bieżącym roku w budżecie gminy przeznaczono na ten cel 30 tys. złotych. W 2016 roku Gmina Lubanie przyznała dofinansowanie do wszystkich złożonych wniosków. Zostało wybudowanych 8 przydomowych oczyszczalni ścieków na kwotę łącznie 26.901,31 zł. Oczyszczalnie zostały wybudowane w Barcikowie, Mikorzynie, Probostwie Dolnym, Siutkówku, Kucerzu, Probostwie Górnym, Janowicach.
2. Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest
Gmina Lubanie w 2016 r. uzyskała 100% refundacji kosztów z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Przyjęliśmy 20 wniosków w szczególności 16 budynków mieszkalnych, 3 budynki gospodarcze oraz odbiór już zdemontowanych, zalegających na posesjach płyt azbestowo-cementowych. Całkowity koszt zadania wyniósł 28.362,36 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, wyłoniliśmy wykonawcę - firmę GRONEKO. W ramach przedsięwzięcia usunięto 47,165 Mg wyrobów zawierających azbest. Rozpoczęliśmy nabór do przyszłorocznego programu. Osoby zainteresowane mogą składać stosowne wnioski.
3. PGN
W ramach realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej na dachu Urzędu Gminy został zamontowany moduł fotowoltaiczny o mocy 3,08 KW wraz z telebimem pokazującym ilość wyprodukowanego prądu przez ogniwa słoneczne. Przyczyni się to do zmniejszenia kosztów poniesionych w związku z zużyciem energii elektrycznej.
XII. Ochrona przeciwpożarowa i ratownictwo
Przystąpiliśmy do opracowania projektu modernizacji remizy OSP w Lubaniu w związku z przypadającym na przyszły rok obchodami 100 stulecia istnienia tej jednostki. Zakupy: mundury -1 szt., koszule – 2 szt., kapelusz -1 szt., sznury – 2 szt., ubrania koszarowe – 2 szt., ubrania specjalne Dragon – 3 szt. Hełm – 1 szt., węże hydrauliczne 2x20 m.,
Jednostka w Janowicach zakupiła w tym roku 3 mundury strażaka gabardyna, czapki rogatywki – 3 szt., sznur galowy – 2 szt., hełmy Calisia - Vulcan -5 szt. Otrzymała też bezpłatnie od Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej aparat ochrony dróg oddechowych.
Jednostka w Ustroniu zakupiła : stabilizator głowy, maszt oświetleniowy, deska ortopedyczna, osprzęt do aparatu powietrznego, czapki rogatywki, dystynkcje strażackie,
XIII. Odbiór odpadów komunalnych
W grudniu 2015 r. w przetargu wybraliśmy wykonawcę, który świadczył usługi w bieżącym roku. W drugim postępowaniu uzyskaliśmy korzystną cenę 26.800 zł/mies. Jest to cena o 10% niższa w stosunku do najkorzystniejszej oferty z pierwszego postępowania (29.500 zł/mies.) Przetarg wygrała firma dotychczas świadcząca usługi – Zakład Usług Komunalnych z Baruchowa. Pozostali oferenci zaoferowali wyższe ceny: Ekoskład Sp. z o.o. Służewo: 27.399 zł/mies., Saniko Sp. z o.o.: 27.910 zł/mies., Groneko: 29800 zł/mies.
XIV. Darmowe porady prawne
Już drugi rok organizowane są w Urzędzie Gminy bezpłatne porady prawne dla mieszkańców. Jest to bardzo ważna i potrzebna inicjatywa, świadczy o tym duża liczba osób, korzystających z pomocy prawnej. Dziękuję pani mecenas za kontynuację tej akcji.
Chciałabym jeszcze nadmienić, że osobistą satysfakcję sprawia mi fakt załatwienia bardzo dużej ilości spraw indywidualnych naszych mieszkańców, które może nie są tak spektakularne jak inwestycje w infrastrukturę techniczną czy społeczną, ale z punktu widzenia problemu jednego mieszkańca najważniejsze.

Dziękuję radnym za bardzo dobrą współpracę, za zgodę, która jest podstawą budowania równie zgodnego społeczeństwa i która przynosi dobre owoce, za jednomyślność, która jest podstawą dobrego współdziałania, za to że prawdziwym celem nie jest ,,uprawianie polityki”, a jedynie dbanie o dobro naszej gminy poprzez realizację jak największej liczby inwestycji. Przepływ informacji jest podstawą bardzo dobrego funkcjonowania Rady Gminy i Urzędu Gminy. Dziękuję za systematyczny kontakt ze mną. Zależy nam, aby reagować na potrzeby mieszkańców jak najszybciej, dlatego radni większość spraw i problemów zgłaszają na bieżąco, nie tylko podczas sesji. W ten sposób zyskujemy na czasie. Dziękuję Przewodniczącej Rady Gminy za pomoc, wsparcie i wzorową współpracę, za sprawne i fachowe przewodniczenie Radzie Gminy. Dziękuję bardzo sołtysom za zaangażowanie w sprawy społeczne mieszkańców, zgłaszanie potrzeb. Cenię Państwa pomoc i pracę na rzecz sołectw.
Dziękuję Kierownikom Jednostek, dyrektorom szkół i przedszkola, pracownikom oraz wszystkim prezesom instytucji i organizacji działających na terenie gminy i współpracujących z Urzędem Gminy za rzetelną i odpowiedzialną, często społeczną pracę dla dobra mieszkańców.
Bardzo serdecznie chciałabym podziękować pracownikom Urzędu Gminy za oddaną, wzorową i rzetelną pracę, za wspaniałą atmosferę pełną życzliwości i sympatii, ale przede wszystkich za to, że tworzymy zgraną drużynę, która z oddaniem pracuje, aby zadowolić naszych mieszkańców i tworzyć pozytywny wizerunek Urzędu Gminy.
Dziękuję mieszkańcom za wsparcie, zrozumienie i wiele ciepłych słów i gestów, które mobilizują do jeszcze większej aktywności i zaangażowania. Był to dobry rok dla gminy, bogaty w inwestycje i z tego powodu możemy być dumni. Razem współtworzymy obraz naszej rzeczywistości, tak by nasza ,,mała ojczyzna” stawała się piękniejsza.
Dziękuję firmom i prywatnym przedsiębiorcom, którzy regularnie wspierają finansowo działania gminy, m.in.: EuRoPol Gaz s.a., Groneko, IW-TOM, AmeriGas, Petroman, p.Tomaszowi Głowackiemu, p.Jackowi Błaszakowi, p.Wojciechowi Chrząszczowi,p. Pawłowi Makowskiemu, p. Wojciechowi Mierzwickiemu, p.Danielowi Rogiewiczowi oraz pozostałym darczyńcom.

Kilka informacji bieżących:
1. W miesiącu grudniu zostały podpisane umowy na odśnieżanie. Usługi, jak co roku, oprócz służb gminnych świadczyć będą miejscowi rolnicy. W razie potrzeby do akcji zaangażujemy również inne podmioty, tak aby zapewnić przejezdność dróg w czasie intensywnych opadów śniegu.
2. W grudniu dokonaliśmy wyboru wykonawcy usług odbioru odpadów komunalnych na terenie naszej gminy. Najkorzystniejszą ofertę przedstawił Zakład Gospodarki Komunalnej z Baruchowa. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, udało nam się uzyskać korzystne warunku odbioru odpadów. Uzyskana cena, tj. 27150 zł/mies., jest zbliżona do dotychczasowej (26800 zł/mies.). Natomiast w ramach tej ceny, firma dodatkowo zorganizuje zbiórkę odpadów wielkogabarytowych oraz wyposaży punkt selektywnej zbiórki odpadów w pojemniki.
W przetargu oferty złożyły również firma Zakład Gospodarki Komunalnej GRONEKO z ceną 27800 zł/mies. oraz SANIKO Sp. z o.o. z ceną 29835 zł/mies.
Ministerstwo Środowiska planuje zmienić zasady segregacji odpadów. Jeśli rozporządzenie wejdzie w życie w naszej gminie zostanie rozpisany nowy przetarg na odbiór odpadów.

Z okazji nadchodzącego Nowego Roku życzę Państwu dużo zdrowia, radości, szczęścia w życiu osobistym i zawodowym. Niech Nowy Rok przyniesie optymizm, spokój i będzie pomyślnym czasem w realizacji planów inwestycyjnych naszej gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy
Szanowni Państwo
W imieniu rady gminy pragnę podziękować wszystkim, którzy pracowali dla dobra naszej gminy. W szczególności wszystkim koleżankom i kolegom radnym dziękuję za pełną zaangażowania pracę na rzecz społeczności lokalnych naszych miejscowości, za bardzo dobrą współpracę. Praca rady gminy w 2016 roku przebiegała bardzo sprawnie. Tematy poruszane na sesjach były przedmiotem dyskusji i merytorycznej analizy na posiedzeniach komisji. Na sesje przygotowywano już gotowe rozstrzygnięcia.
Dziękuję bardzo serdecznie za owocną współpracę Pani wójt, a więc za dbałość o bezpieczeństwo mieszkańców gminy, za poprawę infrastruktury drogowej - wiele dróg wykonano ze środków własnych gminy bez zaciągania jakichkolwiek kredytów, za podejmowane liczne działania w celu budowy przedszkola samorządowego, za równomierny rozwój całej gminy pomimo, iż są obszary, które wymagają większych nakładów finansowych. Dziękuję za skuteczność tych działań.
Przed nami w 2017 roku nowe wyzwania , nowe zadania inwestycyjne. Z całego serca życzę aby i te zadania tak jak w tym roku udało się wykonać. Dziękuję za współpracę radnym powiatowym, pani skarbnik i jej zastępcy, pani sekretarz, pracownicy do spraw obsługi Rady Gminy za prowadzenie dokumentacji i obsługę komisji stałych Rady gminy i sesji Rady gminy, pracownikom urzędu gminy, jednostkom organizacyjnym z terenu gminy, zarządowi Lubańskiego Towarzystwa Piłkarskiego, sportowcom, strażakom, sołtysom, służbie zdrowia, policji, przedstawicielom instytucji i organizacji działających na terenie gminy, Prezesowi Koła Kombatantów i Inwalidów Wojennych oraz Przewodniczącej Koła Emerytów i Rencistów. Za opiekę duchową i modlitwę dziękuję Ks. Kanonikowi Marianowi Jaros proboszczowi naszej parafii. Dziękuję wszystkim sponsorom i przyjaciołom gminy, bez których mijający rok nie byłby obfity w tak ciekawe wydarzenia kulturalne. Serdecznie dziękuję za wszelkie przejawy życzliwości i serdeczności, dziękuję za życzenia spływające na ręce radnych od uczniów, grona pedagogicznego i dyrektorów szkół i przedszkola.
Z okazji zbliżającego się 2017 roku składam Państwu najserdeczniejsze życzenia, wszelkiej pomyślności, zdrowia, spokoju i obfitości. Niech będzie on dla Państwa czasem spełnionych marzeń i zawodowych planów. Wszystkiego dobrego.

Innych interpelacji, zapytań i wniosków nie zgłoszono.

Do punktu 11
Przewodnicząca rady gminy Pani Barbara Rolirad stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany w związku z czym dokonała zamknięcia XX sesji Rady Gminy Lubanie. Podziękowała serdecznie wszystkim za przybycie i udział w obradach.

Sesja odbyła się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu i trwała od godz. 1100 do godz. 1450.

Na tym protokół zakończono.
Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Rolirad

Protokołowała
Inspektor ds. obsługi rady gminy
Aleksandra Bednarek


Protokół Nr XIX/16
z sesji Rady Gminy Lubanie
odbytej w dniu 30 listopada 2016 roku

Odegrano hymn „ Jeszcze Polska nie zginęła”
Otwarcia obrad dokonała Pani Barbara Rolirad – Przewodnicząca Rady Gminy witając radnych oraz gości:
- Wójta Gminy Panią Larysę Krzyżańską,
- Skarbnika Gminy Panią Lidię Kokowicz,
- Zastępcę Skarbnika Panią Marlenę Świeczkowską,
- Prezesa Lubańskiego Towarzystwa Piłkarskiego Pana Jana Dziobę,
-Prezesa Koła Kombatantów i Inwalidów Wojennych Pana Tadeusza Kurdubskiego,
- dyrektorów szkół i przedszkola,
- kierowników jednostek organizacyjnych,
- sołtysów,
- wszystkich obecnych.

Przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że na stan 15 radnych w sesji bierze udział 12 radnych, co stanowi wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Przewodnicząca rady gminy przedstawiła porządek obrad XIX sesji Rady Gminy Lubanie:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Gminy.
5. Przyjęcie informacji o stanie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości.
8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta określonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla celów obliczenia podatku rolnego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2017 rok dla zakładu budżetowego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży dwóch niezabudowanych działek gruntu położonych w miejscowości Probostwo Dolne, oznaczonych jako działki nr 15/19 i 15/20.
11. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Lubaniu i utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Lubaniu.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2016 – 2022.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2016.
14. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
15. Zakończenie obrad.

Uwag do przedstawionego porządku obrad nie zgłoszono.

Za przyjęciem przedstawionego porządku obrad głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że porządek obrad XIX sesji Rady Gminy Lubanie został przyjęty.
Do punktu 4

Uwag do protokołu Nr XVIII/16 z sesji Rady Gminy Lubanie z dnia 20 września 2016 r. nie zgłoszono.

Za przyjęciem protokołu głosowało 12 radnych , głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że protokół z XVIII sesji Rady Gminy został przyjęte bez poprawek.

Do punktu 5
Pani wójt przedstawiła informację o stanie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

Na sesję przybyła Pani Małgorzata Juchniewicz, na sali znajduje się 13 radnych.

Uwag do przedstawionej informacji nie zgłoszono.

Za przyjęciem informacji o stanie utrzymania czystości i porządku głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła,
że informacja o stanie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy została przyjęta.


Do punktu 6

Przewodnicząca rad gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XIX/104/16 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok.

Do punktu 7
Pani wójt przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości.
Wójt Gminy
Chciałam dodać, iż wszystkie stawki podatków pozostają na poziomie roku bieżącego.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XIX/105/16 w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości.

Przewodnicząca rady gminy ogłosiła 10 minutową przerwę.

Do punktu 8
Pani wójt przedstawiła projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta określonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla celów obliczenia podatku rolnego.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XIX/106/16 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta określonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla celów obliczenia podatku rolnego.

Do punktu 9
Pani wójt przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2017 rok dla zakładu budżetowego.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XIX/107/16 w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2017 rok dla zakładu budżetowego.

Do punktu 10
Pani wójt przedstawiła projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży dwóch niezabudowanych działek gruntu położonych w miejscowości Probostwo Dolne, oznaczonych jako działki nr 15/19 i 15/20.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XIX/108/16 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży dwóch niezabudowanych działek gruntu położonych w miejscowości Probostwo Dolne, oznaczonych jako działki nr 15/19 i 15/20.

Do punktu 11
Pani wójt przedstawiła projekt uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Lubaniu i utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Lubaniu.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XIX/109/16 w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Lubaniu i utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Lubaniu.

Do punktu 12
Zastępca skarbnika gminy Pani Marlena Świeczkowska przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2016 – 2022.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XIX/110/16 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2016 – 2022.

Do punktu 13
Skarbnik gminy Pani Lidia Kokowicz przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2016.

Uwag do przedstawionego projektu nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.
Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XIX/111/16 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2016.

Do punktu 14
W ramach punktu interpelacje, zapytania i wolne wnioski głos zabrały następujące osoby;
Wójt Gminy
Chciałam powiedzieć kilka słów o planowanych, realizowanych i zakończonych zadaniach.
1. Zakończyliśmy przebudowę drogi gminnej Lubanie – Włoszyca oraz przebudowę ciągu dróg gminnych w Lubaniu (w kierunku od centrum Lubania do dworca PKP) .Obydwie drogi zostały wykonane za kwotę 491 tys. .zł. ze środków własnych budżetu gminy. Zakończona została również rozbudowa drogi gminnej Janowice – Kaźmierzewo. Zadanie zostało wykonane za kwotę 324.568,03 zł. Inwestycja była współfinansowana przez Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego w kwocie 71.250 zł.
2. Rozpoczęły się prace remontowe na drodze wojewódzkiej nr 301 na odcinku: droga krajowa nr 91 - Tadzin. W I etapie zostanie przebudowany odcinek o długości ok. 1 km II etap przewiduje remont dalszego odcina drogi do wiaduktu w Tadzinie. Celem przebudowy jest poszerzenie istniejącej jezdni z 5,0 m do 6,0 m wraz z wykonaniem podbudowy. Zakres robót obejmuje również odtworzenie rowów przydrożnych z przeznaczeniem jako rowy odparowujące.
3. W trosce o bezpieczeństwo ruchu drogowego Gmina zaplanowała sukcesywne wdrażanie na drogach publicznych projektów organizacji ruchu. W bieżącym roku zlecono opracowanie projektów dla pięciu odcinków dróg, kierując się interwencjami mieszkańców obserwujących zachowania kierowców.
Nowa organizacja ruchu zostanie wprowadzona w następujących miejscowościach:
- w Mikorzynie (odcinek drogi nr 190151 C), gdzie oprócz znaku informującego o obszarze zabudowanym planuje się wprowadzić na szczególnie niebezpiecznym i wąskim odcinku drogi strefę zamieszkania;
- w Ustroniu i Bodzi, na drodze nr 190128 C prowadzącej w kierunku Witoldowa – w obrębie zwartej zabudowy wprowadzone zostanie ograniczenie prędkości do 50 km/h, skorygowane i uzupełnione będzie oznakowanie skrzyżowania w Bodzi, a na odcinku polnym staną znaki ostrzegawcze informujące o przemieszczaniu się zwierzyny;
- w Kolonii Janowskiej, na drodze 190113 C – z uwagi na wąską jezdnię, zwartą zabudowę i gęstą roślinność przydrożną – elementy mające istotny wpływ na bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów, zostanie zamontowany poprzeczny próg zwalniający i towarzyszące mu oznakowanie wraz z obowiązkowym ograniczeniem prędkości do 20 km/h. Ograniczenia te, nie będą dotyczyć odcinka wyjazdowego z którego korzysta straż pożarna.
- w Probostwie Dolnym, na odcinku drogi 190144 C – szczególnie istotnym elementem jest prawidłowe oznakowanie skrzyżowania z drogą biegnącą w stronę dworca PKP – zostanie tam zmienione pierwszeństwo przejazdu, wprowadzone ograniczenie prędkości. Na dalszym, prostym odcinku, istniejące oznakowanie będzie skorygowane i uzupełnione. M.in. zostanie tam ustawiony również znak „obszar zabudowany”, mający większe przełożenie dla przekraczających prędkość kierowców niż obecna „50”.
- w Mikanowie B – na odcinkach dróg 190150 C i 190152 C, na odcinku od przejazdu kolejowego w stronę Gąbinka – z uwagi na zwartą zabudowę, blisko jezdni, oraz deniwelacje terenu wpływające na zagrożenie uczestników ruchu, zostanie wprowadzone ograniczenie prędkości. W projekcie zaplanowany był montaż progów zwalniających. Nie uzyskaliśmy pozwolenia. Przy przejeździe kolejowym już zostały wprowadzone (przez PKP, w porozumieniu
z gminą) elementy spowalniające ruch w postaci liniowego, akustycznego oznakowania.
4. Planowaliśmy zakup 10 fotowoltaicznych lamp autonomicznych. Lampy te zamontowane zostaną przy drogach gminnych i powiatowych, w miejscach szczególnie niebezpiecznych, w których nie ma możliwości rozbudowy sieci energetycznej. Jednak potrzeby w tym zakresie są znacznie większe, dlatego zwiększyliśmy zakres projektu i jeszcze w tym roku zakupimy 23 lampy.
Rozmieścimy je w następujących lokalizacjach:
- 5 szt. w Kaźmierzewie przy drodze powiatowej, w okolicach „dworku”,
- 4 szt. przy ścieżce rowerowej w miejscowości Lubanie i Mikanowo,
- 3 szt. w Kociej Górce przy drogach gminnych
- 4 szt. w Probostwie Górnym, przy drodze gminnej w kierunku Siutkówka,
- 5 szt. w Kucerzu, 1 szt. przy drodze powiatowej na wzniesieniu, 4 szt. przy drodze dojazdowej od posesji nr 2 do posesji nr 5
- 2 szt. w Gąbinku przy drodze powiatowej przed wzniesieniem.
W związku z prowadzoną przez PKP modernizacją linii kolejowej został wzmożony ruch transportu drogowego na drogach gminnych. Najbardziej pogorszył się stan drogi w Probostwie Górnym, w kierunku od Lubania do Włoszycy. W związku z tym przeprowadziłam negocjacje z PKP PLK S.A. w Gdańsku oraz głównym wykonawcą tych prac firmą Torpol S.A. z Poznania. Negocjacje były trudne, kilkuetapowe, ale zakończone sukcesem. Wszystkie warunki postawione przeze mnie zostały zaakceptowane przez firmę. Podpisałam porozumienie z Zarządem firmy Torpol, który zobowiązał się do wyremontowania (położenie nowego dywanika z masy bitumicznej) całego odcinka drogi ok. 850 m. w przyszłym roku. Dodatkowo w ramach zabezpieczenia firma wpłaciła na konto Gminy kaucję w wysokości 150 tys. zł.
Dodatkowo zorganizowałam spotkanie z głównym wykonawcą robót oraz podwykonawcami w sprawie utrzymania czystości dróg gminnych, po których poruszają się firmy biorące udział w modernizacji linii kolejowej. Zostały wyznaczone drogi po których firmy mogą się poruszać. Zostały również zobowiązane do utrzymywania tych dróg w należytym stanie oraz do naprawy ewentualnych uszkodzeń nawierzchni.
5. Przypominam, że do 16.12.2016 r. można składać w Urzędzie Gminy wnioski do Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego.
6. Informuję, że wszystkie drogi gminne są systematycznie nawożone żużlem i kamieniem, zgodnie z zapotrzebowaniem mieszkańców.
7. Odśnieżanie dróg na terenie gminy będzie odbywać się w oparciu o podpisane porozumienie z PZD. Realizować to zadanie będą rolnicy z Gminy Lubanie.
8. Bardzo serdecznie zapraszam radnych, sołtysów, wszystkich mieszkańców na I Gminną Wigilię, która odbędzie się w GOK 18.12.2016 r. o godz.17.15. Będzie to doskonała okazja do spotkania, podzielenia się opłatkiem, złożenia życzeń, skosztowania przepysznych potraw świątecznych przyrządzonych przez przedstawicieli władz samorządowych naszej Gminy oraz pracowników jednostek samorządu, GRK. Spotkaniu będzie towarzyszył kiermasz świąteczny przygotowany przez uczniów szkół z terenu Gminy Lubanie oraz przedstawienie jasełkowe w wykonaniu dzieci Przedszkola Samorządowego w Lubaniu.
9. Chciałabym również poinformować, że zainicjowałam powstanie oddziału Kujawsko – Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w naszej Gminie. Moja propozycja spędzania wolnego czasu przez seniorów spotkała się z dużym odzewem. Uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2016/2017 odbyła się 16 listopada 2016r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Lubaniu. Podczas inauguracji został podpisany akt założycielski UTW Oddział Lubanie. 39 słuchaczom rektor Wyższej Szkoły Kujawskiej prof. Stanisław Kunikowski wręczył indeksy. Wzrasta liczba osób chętnych. Obecnie liczba słuchaczy wynosi 43.

Radny Powiatowy Pan Mariusz Bladoszewski
Chciałbym podzielić się z Państwem informacją na temat publikacji jaką ostatnio wydała Państwowa Akademia Nauk w Poznaniu (PAN), w której to uwidoczniono odkrycia archeologiczne jakich dokonano w miejscowości Bodzia. Celem przypomnienia powiem, iż odkryto tam groby z czasów średniowiecza, a przedmioty w nich znalezione wykazują ślady skandynawskie. Zasadnym byłoby upamiętnienie tych odkryć poprzez wmurowanie w miejscu wykopalisk tablicy pamiątkowej. Jeden z archeologów PAN z Poznania obiecał nam w tym pomóc. Myślę, że radni i Pani wójt wyrazili by na to zgodę. Wmurowanie tablicy w połączeniu z konferencją na temat poczynionych odkryć mogłoby się odbyć w I kwartale 2017 roku. Proszę Panią wójt oraz radnych o poparcie.
Myślę, że tablica upamiętniająca wskazane odkrycia archeologiczne promowałaby gminę Lubanie. Mogłoby to wpłynąć na rozwinięcie turystyki rowerowej oraz częstsze wizyty grup ludzi, choćby z pobliskiego uzdrowiska Wieniec Zdrój.
Muszę dodać, iż w powiecie zawiązała się komisja pracująca nad opracowaniem monografii o powiecie włocławskim. Ostatnie takie wydanie pochodzi z roku 1968 więc zasadne będzie opracowanie nowej. Jeśli mają Państwo jakieś informacje godne uwagi proszę o ich przekazanie do przedmiotowej komisji.
Przewodnicząca Rady Gminy
Nie należy również zapominać o dolinie Wisły, która jest miejscem ważnym i wymagającym upamiętnienia.
Wójt Gminy
Warto inne miejsca uwidocznić i przypomnieć. Nie mamy wielu zabytków ale nie brakuje terenów i obiektów ciekawych np. stara Szkoła Podstawowa w Lubaniu czy istniejąca Szkołą Podstawowa w Ustroniu.


Radna Małgorzata Juchniewicz
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu minionej kadencji, której byłam przewodniczącą raz do roku zwiedzała w terenie zabytki gminy. Jest ich więcej w tym cmentarz augsbursko-protestancki, o który trzeba zadbać. Dobrze, że powiat zamierza opracować monografię i przypomnieć w niej o ważnych miejscach, w tym o naszym cmentarzu.
Sołtys Sołectwa Mikanowo A Pan Jan Dzioba
Była mowa o nowych znakach. W Mikanowie A koło mojej posesji przydałby się znak informujący o przemieszczaniu się zwierzyny leśnej. Może nie było tu jeszcze zdarzeń drastycznych z udziałem zwierząt, ale w każdej chwili mogą się zdarzyć.
Sołtys Sołectwa Ustronie Pani Zofia Sołtysiak
Proszę o remont drogi w Mikanowie A przy lesie. Przejazd tą drogą, zwłaszcza jej prawą stroną, jest bardzo utrudniony. Mówi się o tym już od 10 czy 15 lat a nikt nie chce jej nam poprawić. Obecnie dużo osób korzysta z drogi powiatowej za szkołą w Ustroniu. Jest to droga bardzo ładnie zrobiona, ale wąska. Najgorzej jest przy Panu Jaskulskim, gdzie wyminięcie się samochodami stanowi problem. Przez to, że jest tam bardzo wąsko to i niebezpiecznie. Proszę Pana radnego powiatu o poprawienie tego odcinka drogi.
Wreszcie w Ustroniu przydałby się znak informujący, że w pobliżu przebiega autostrada i jak do niej dojechać.

Innych interpelacji, zapytań i wniosków nie zgłoszono.

Do punktu 15
Przewodnicząca rady gminy Pani Barbara Rolirad stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany w związku z czym dokonała zamknięcia XIX sesji Rady Gminy Lubanie. Podziękowała serdecznie wszystkim za przybycie i udział w obradach.

Sesja odbyła się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu i trwała od godz. 1300 do godz. 1450.

Na tym protokół zakończono.
Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Rolirad

Protokołowała
Inspektor ds. obsługi rady gminy
Aleksandra Bednarek

Protokół Nr XVIII/16 z sesji Rady Gminy Lubanie odbytej w dniu 20 września 2016 roku

Odegrano hymn „ Jeszcze Polska nie zginęła”
Otwarcia obrad dokonała Pani Barbara Rolirad – Przewodnicząca Rady Gminy witając radnych oraz gości:
- Wójta Gminy Panią Larysę Krzyżańską,
- Sekretarza Gminy Panią Irenę Mroczkowską,
- Skarbnika Gminy Panią Lidię Kokowicz,
- Zastępcę Skarbnika Panią Marlenę Świeczkowską,
- Prezesa Lubańskiego Towarzystwa Piłkarskiego Pana Jana Dziobę,
-Prezesa Koła Kombatantów i Inwalidów Wojennych Pana Tadeusza Kurdubskiego,
- dyrektorów szkół i przedszkola,
- kierowników jednostek organizacyjnych,
- sołtysów,
- wszystkich obecnych.

Przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że na stan 15 radnych w sesji bierze udział 13 radnych, co stanowi wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Przewodnicząca rady gminy zaproponowała zmianę porządku obrad polegającą na dodaniu po punkcie 13 punktów następującej treści:
Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia w zarząd od Powiatu Włocławskiego odcinka drogi powiatowej nr 2609 C oraz
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez gminę Lubanie od samorządu powiatu włocławskiego zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych.
W konsekwencji wprowadzenia niniejszej zmiany Interpelacje, wolne wnioski i zapytania oraz Zakończenie obrad przesuną się o dwa punkty w górę.

Uwag do przedstawionej zmiany nie zgłoszono.

Za przyjęciem zmiany w proponowanym brzmieniu głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że zmiana porządku obrad XVIII sesji Rady Gminy Lubanie została przyjęta.

Przewodnicząca rady gminy przedstawiła porządek obrad XVIII sesji Rady Gminy Lubanie:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Gminy.
5. Przedstawienie analizy oświadczeń majątkowych złożonych Wójtowi Gminy oraz Przewodniczącej Rady Gminy.
6. Przyjęcie informacji o realizacji zadań w zakresie sportu i rekreacji powierzonych Lubańskiemu Towarzystwu Piłkarskiemu za I półrocze 2016 roku.
7. Przyjęcie informacji o przygotowaniu placówek szkolnych do roku szkolnego 2016/2017.
8. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Lubanie wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Lubanie długoterminowej pożyczki na finansowanie zadania „ Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych”.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2016 – 2022.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2016.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubanie.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu Zakładu Usług Komunalnych Gminy Lubanie.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia w zarząd od Powiatu Włocławskiego odcinka drogi powiatowej nr 2609 C.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez gminę Lubanie od samorządu powiatu włocławskiego zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych.
16. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
17. Zakończenie obrad.

Uwag do przedstawionego porządku obrad nie zgłoszono.

Za przyjęciem przedstawionego porządku obrad głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że porządek obrad XVIII sesji Rady Gminy Lubanie został przyjęty.

Do punktu 4
Uwag do protokołu Nr XVII/16 z sesji Rady Gminy Lubanie z dnia 13 lipca 2016 r. nie zgłoszono.

Za przyjęciem protokołu głosowało 13 radnych , głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że protokół z XVII sesji Rady Gminy został przyjęte bez poprawek.

Do punktu 5
Przewodnicząca rady gminy przedstawiła analizę oświadczeń majątkowych złożonych jej przez radnych Rady Gminy Lubanie.
Pani wójt przedstawiła analizę oświadczeń majątkowych złożonych przez pracowników jej podległych.

Do punktu 6
Prezes Lubańskiego Towarzystwa Piłkarskiego Pan Jan Dzioba przedstawił informację o realizacji zadań w zakresie sportu i rekreacji powierzonych Lubańskiemu Towarzystwu Piłkarskiemu za I półrocze 2016 roku.
Prezes LTP przedstawił ponadto Regulamin porządkowo-organizacyjny dla zawodników „V ligi” seniorów na sezon 2016/017.

Uwag do przedstawionej informacji nie zgłoszono.

Za przyjęciem informacji o realizacji zadań w zakresie sportu i rekreacji powierzonych Lubańskiemu Towarzystwu Piłkarskiemu za I półrocze 2016 roku głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła,
że informacja o realizacji zadań w zakresie sportu i rekreacji powierzonych Lubańskiemu Towarzystwu Piłkarskiemu za I półrocze 2016 roku została przyjęta.

Do punktu 7
Informacje o przygotowaniu placówek szkolnych do roku szkolnego 2016/2017 przedstawili ich dyrektorzy w następującej kolejności:
Pani Laura Andrzejczak – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przywieczerzynie,
Pani Anna Płażewska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ustroniu,
Pan Janusz Szałek – Dyrektor Zespołu Szkół w Lubaniu.

Za przyjęciem informacji o przygotowaniu placówek szkolnych do roku szkolnego 2016/2017 głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła,
że informacje o przygotowaniu placówek szkolnych do roku szkolnego 2016/2017 zostały przyjęte.

Do punktu 8
Skarbnik gminy Pani Lidia Kokowicz przedstawiła informacje o przebiegu wykonania budżetu gminy Lubanie wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016 roku.
Pani wójt przedstawiła uchwałę Nr 14/I/2016 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 5 września 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Lubanie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku.

Uwag do przedstawionej informacji nie zgłoszono.

Za przyjęciem informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Lubanie za I półrocze 2016 roku głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła,
że informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Lubanie za I półrocze 2016 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016 roku została przyjęta.

Do punktu 9
Pani wójt przedstawiła projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Lubanie długoterminowej pożyczki na zakup i montaż lamp fotowoltaicznych.

Uwag do przedstawionego projektu nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XVIII/97/16 w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Lubanie długoterminowej pożyczki na zakup i montaż lamp fotowoltaicznych.

Przewodnicząca rady gminy ogłosiła 15 minutową przerwę.

Do punktu 10
Zastępca skarbnika gminy Pani Marlena Świeczkowska przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2016 – 2022.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XVIII/98/16 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2016 – 2022.

Do punktu 11
Skarbnik gminy Pani Lidia Kokowicz przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2016.

Uwag do przedstawionego projektu nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XVIII/99/16 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2016.

Do punktu 12
Pani wójt przedstawiła projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubanie.

Uwag do przedstawionego projektu nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XVIII/100/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubanie.

Do punktu 13
Pani wójt przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu Zakładu Usług Komunalnych Gminy Lubanie.

Uwag do przedstawionego projektu nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XVIII/101/16 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu Zakładu Usług Komunalnych Gminy Lubanie.

Do punktu 14
Pani wójt przedstawiła projekt uchwały w sprawie przejęcia w zarząd od Powiatu Włocławskiego odcinka drogi powiatowej nr 2609 C.

Uwag do przedstawionego projektu nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XVIII/102/16 w sprawie przejęcia w zarząd od Powiatu Włocławskiego odcinka drogi powiatowej nr 2609 C.

Do punktu 15
Pani wójt przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez gminę Lubanie od samorządu powiatu włocławskiego zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych.

Uwag do przedstawionego projektu nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XVIII/103/16 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez gminę Lubanie od samorządu powiatu włocławskiego zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych.

Do punktu 16
W ramach punktu interpelacje, zapytania i wolne wnioski głos zabrały następujące osoby;
Radna Małgorzata Juchniewicz
Dziękuję w imieniu mieszkańców sołectwa Mikanowo B za utwardzenie drogi na odcinku od Pani Centkowskiej do Pani Siuber oraz za ustawienie wiaty przystankowej. Poprawiła się przejezdność drogi oraz polepszył się stan bezpieczeństwa.
Radna Magdalena Łapciak
Dziękuję za boisko w Gąbinku i cieszę się, że obiekty takie powstają nie tylko w Lubaniu.
Sołtys Sołectwa Kaźmierzewo Pani Zofia Dogońska
W imieniu mieszkańców sołectwa dziękuję za przebudowę drogi Kaźmierzewo- Ustronie.
Radny Wojciech Kaszubski
Z racji tego, że jest to wspólny projekt w imieniu mieszkańców Ustronia również dziękuję za wspaniałą drogę. Niech służy ona mieszkańcom jak najdłużej.

W ramach podziękowania na ręce Pani wójt oraz przewodniczącej rady gminy złożono bukiety kwiatów od sołectw Ustronie, Przywieczerzyn oraz Kaźmierzewo.

Przewodnicząca Rady Gminy
Myślę, że podziękowania należą się wszystkim radnym. Wszystko jest możliwe dzięki dobrej współpracy za co radnym dziękuję.
Wójt Gminy
Jest to dla nas ogromna niespodzianka. Cieszę się, że współpraca układa się tak dobrze i że w zgodzie możemy tyle zaplanować.
Również dzięki odzyskaniu VAT-u mogliśmy wiele zaplanować.
Mam nadzieję, że w przyszłym roku zaczniemy budowę przedszkola. Urząd marszałkowski ogłosił konkurs, którego zakończenie planowane jest w czerwcu 2017 r. Na chwilę obecną złożony jest wniosek preselekcyjny. Jeśli wniosek ten zakwalifikuje się dalej dopiero złożymy wniosek właściwy i w przyszłym roku będziemy wiedzieli jakie dofinansowanie zostanie nam przyznane. Z racji planowania budowy przedszkola na rok 2017 w tym roku chcemy zrobić jak najwięcej innych inwestycji.
Jeszcze raz dziękuję radnym za dobrą współpracę, bo w zgodzie możemy więcej zaplanować i wykonać. Dziękuję również sołtysom za wsparcie. Kontakt z Państwem jest zawsze szybki i sprawny.
Sołtys Sołectwa Ustronie Pani Zofia Sołtysiak
Nowo wykonana droga jest piękna, prezentuje się niczym autostrada. Kto nie widział zachęcam żeby przyjechał i ją zobaczył.
Wójt Gminy
Również jesteśmy zadowoleni z wykonania drogi przez firmę Drogtom, bo rzeczywiście wygląda niczym droga krajowa.
Cieszymy się także z połączenia dwóch sołectw drogą Zosin – Przywieczerzyn, która też jest piękna. W przyszłym roku będziemy kontynuować budowę drugiego odcinka drogi od Przywieczerzyna do Siutkówka.
Muszę powiedzieć, że środków unijnych na drogi prawie nie ma. Urząd marszałkowski ogłosił konkurs na budowę drogi do 800 tys. zł. Każda gmina w województwie mogła zgłosić tylko jedną drogę. Udało się pozyskać środki unijne na drogę Kaźmierzewo – Ustronie. Urząd marszałkowski planuje zabezpieczyć środki finansowe na jeszcze jedną drogę dla każdej gminy, ale to dopiero w roku 2018. W tym roku jeszcze wykonane zostaną drogi Kaźmierzewo-Janowice, Lubanie od ronda do dworca kolejowego oraz Lubanie – Włoszyca. Środki na przebudowę dróg będą pochodziły ze środków własnych gminy.
Sołtys Sołectwa Ustronie pani Zofia Sołtysiak
Dziękujemy za drogę Kaźmierzewo – Ustronie. Prosimy o jeszcze jedną, mianowicie drogę przez las, z której korzystają mieszkańcy Bodzi, Ustronia, Sarnówki, Kaźmierzewa i Mikanowa.
Wójt Gminy
Sprawa drogi w nadleśnictwie ucichała, ale ponowię interpelację w tej sprawie.
Dziękuję radnym i sołtysom za podziękowania.
Boisko w Gąbinku spełnia swoją funkcję, z tego co wiem młodzież korzysta z boiska a młodsze dzieci z piaskownicy. Jak powiedziała radna Pan Magdalena Łapciak niech baza sportowa rozwija się w innych częściach gminy, nie tylko w Lubaniu, i służy mieszkańcom.
W Mikanowie B utwardziliśmy odcinek drogi dotychczas pokryty białym kamieniem, który był bardzo uciążliwy dla mieszkańców. Nawieźliśmy tam frezowiny, a następnie uwałowaliśmy ją i utwardziliśmy.
Podobny problem mamy z drogę nawiezioną kamieniem w Przywieczerzynku. Kamień i gruz nawieziony w 2014 roku częściowo pozostał na wierzchu. Gruz, który się nie związał z pozostałą warstwą kamienia zebraliśmy i spróbujemy poprawić przejezdność drogi.
Kilka słów informacji:
- w celu poprawy bezpieczeństwa w gimnazjum w Lubaniu wystąpiliśmy o dotację w ramach rządowego programu Bezpieczna +. Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy przyznało dotację dla szkoły w wysokości 12.000 zł. Z budżetu gminy dołożyliśmy środki własne w kwocie 3.000 zł. Od 1 września gimnazjum rozpoczęło realizację tego programu. Za pozyskane środki zakupiony zostanie sprzęt audiowizualny, odbędą się prelekcje, warsztaty i wycieczki o tematyce bezpieczeństwa,
- w I półroczu staraliśmy się o zwiększenie subwencji oświatowej na doposażenie szkół podstawowych. Wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. W związku z tym uzyskaliśmy dofinansowanie na doposażenie Szkół Podstawowych: w Lubaniu, Przywieczerzynie i Ustroniu w zakresie szkolnych gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. W sumie uzyskaliśmy ponad 10 000 tys. zł, za które zakupione będą wagi, termometry, ciśnieniomierze, apteczki i inne przedmioty wyposażenia gabinetów medycznych,
- od września w Zespole Szkół w Lubaniu funkcjonuje nowoczesna sala językowa. Środki na zakup sprzętu elektronicznego pochodzą z funduszu Rady Rodziców zespołu szkół oraz budżetu gminy.
Za nami dożynki gminno-powiatowe więc chciałam złożyć podziękowania osobom, które pomogły w ich przygotowaniu.
Dziękuję Starostom Dożynek radnym, sołtysom, twórcom i delegacjom wieńców dożynkowych oraz koszy z darami. Szczególnie chciałam podziękować twórcom wieńca dożynkowego pod kierownictwem Pani Ireny Troszyńskiej. Delegacja wraz wieńcem zdobyła III miejsce na wojewódzkich dożynkach w Piotrkowie Kujawskim.
Dziękuję Panu Romanowi Kozickiemu za przygotowanie muzyczne orkiestry i kapeli, Pani Katarzynie Mrówczyńskiej za przygotowanie części obrzędowej w wykonaniu najmłodszych artystów z zespołu Dzieci Kujaw z Gminnego Ośrodka Kultury, Panu Cezaremu Deskiewiczowi za nagłośnienie. Wspaniałe dekoracje przedstawiające symbole polskiej wsi są dziełem czterech nauczycielek: P. Kasi Czerwińskiej, P. Ani Krzyżańskiej, P. Bożenki Mackiewicz i P. Małgosi Szczęsnej. Dziękuje Panu Remkowi Pruchnickiemu za wykonanie nazw miejscowości, Pani Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Mai Kołtońskiej za koordynację tego wielkiego wydarzenia, ale też ogromną determinację. Dziękuję strażakom, kołom gospodyń wiejskich pod kierownictwem Pani Jadwigi Krusińskiej, działającym na terenie gminy za przygotowanie poczęstunku dla mieszkańców gminy i powiatu oraz wielkie podziękowania dla całego zespołu kulinarnego pod kierownictwem P. Reni Hinc, a także pragnę podziękować pracownikom urzędu gminy, pracownikom prac publicznych za wszelką pomoc.
Pozyskałam środki w kwocie 14.000 zł, przez co z budżetu gminy na dożynki wydaliśmy tylko 15.700. Dla porównania dodam, iż inne gminy potrafią wydać na imprezy typu pikniki, dożynki około 50.000 zł a nawet 70.000 zł.
Dziękuję firmom, które finansowo wsparły realizację tego przedsięwzięcia. Głównemu sponsorowi firmie Europol Gaz S.A. oraz firmie Groneko, Plastmix, IW-TOM, AmeriGas, Kujawsko-Dobrzyńskiemu Bankowi Spółdzielczemu oraz prywatnym przedsiębiorcom.
Dziękuję sponsorom za pozytywny odzew na moje prośby. Dziękuję firmie Groneko, na którą zawsze mogę liczyć, bo uczestniczy w sponsorowaniu wielu imprez.
Dodam, iż:
- trwa budowa chodnika przy drodze powiatowej w Probostwie Dolnym, na odcinku istniejącej zabudowy mieszkaniowej o długości 500 m. Zadanie powstaje przy współudziale powiatu włocławskiego, który na ten cel przekazał materiały do budowy ( kostkę brukową, krawężniki oraz obrzeża). Pozostałe materiały oraz wykonanie zapewnia gmina.
- została zakończona przebudowa drogi gminnej Zosin – Przywieczerzyn. Istniejąca nawierzchnia została zastąpiona nawierzchnią bitumiczną o szerokości 4 m i obustronnym poboczem 2x0,75. Droga została wykonana za kwotę 171.868,69 zł ze środków budżetu gminy.
- zakończyliśmy budowę drogi w Kaźmierzewie i Ustroniu. Przebudowa dotyczyła dwóch odcinków dróg gminnych w miejscowości Kaźmierzewo i Ustronie. Nowa nawierzchnia asfaltowa powstała na odcinkach o długości ponad 2,1 km i stanowi ciąg komunikacyjny łączący miejscowości z drogami powiatowymi. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego koszt zadania z szacunkowego blisko 800. tys. zł zmienił się na kwotę 603.225,06 zł. Na realizacje zadania uzyskaliśmy dotację w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, która zapewniła nam środki w kwocie blisko 384 tys. zł.
- obecnie przystępujemy do działań związanych z posadowieniem świetlicy wiejskiej w Bodzi oraz montażem lamp fotowoltaicznych w Kucerzu, Gąbinku, Kaźmierzewie, Mikanowie A, Lubaniu i Kociej Górce.
- prowadzone są prace na torach kolejowych polegające na zmianie szyn, wykonaniu nowych nasypów z kamienia oraz przygotowaniu przejazdów pod sygnalizację. Z tej racji wyznaczone przejazdy zamykane są kolejno na okres pięciu dni. Przejazdy będą zamykane pięć rady. Od 20 – 25. IX będą zamknięte przejazdy Lubanie Parcele, przejazd na drodze powiatowej Lubanie-Kucerz oraz przejazd w Włoszycy. W zamian zostaną udostępnione przejazdy w Mikanowie, Lubanie-Dabrówka, Lubanie –Gąbinek przy dworcu.
- sposobem gospodarczym została wymalowana hala sportowa w Lubaniu, oczyszczona konstrukcja metalowa wewnątrz hali, zostały umyte okna. Prace wykonali pracownicy prac interwencyjnych i urzędu gminy. Dziękuję firmie Plastmix, która przekazała nieodpłatnie farbę na wykonanie tego zadania.
- pracami porządkowymi zostały objęte tereny przy świetlicach i przystankach, tak żeby były przygotowane w odpowiedni sposób do rozpoczęcia roku szkolnego.
- zmieniliśmy wraz z Panią radną Małgorzatą Juchniewicz usytuowanie przystanku w Mikanowie B. Mam nadzieję, że przyczyni się to do zmniejszenia dewastacji tego obiektu.

Innych interpelacji, zapytań i wniosków nie zgłoszono.

Do punktu 17
Przewodnicząca rady gminy Pani Barbara Rolirad stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany w związku z czym dokonała zamknięcia XVIII sesji Rady Gminy Lubanie. Podziękowała serdecznie wszystkim za przybycie i udział w obradach.

Sesja odbyła się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu i trwała od godz. 1400 do godz. 1620.


Na tym protokół zakończono.
Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Rolirad
Protokołowała

Inspektor ds. obsługi rady gminy
Aleksandra Bednarek

Protokół Nr XVII/16
z sesji Rady Gminy Lubanie
odbytej w dniu 13 lipca 2016 roku

Otwarcia obrad dokonała Pani Barbara Rolirad – Przewodnicząca Rady Gminy witając radnych oraz gości:
- Wójta Gminy Panią Larysę Krzyżańską,
- Sekretarza Gminy Panią Irenę Mroczkowską,
- Skarbnika Gminy Panią Lidię Kokowicz,
- Zastępcę Skarbnika Gminy Panią Marlenę Świeczkowską,

Przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że na stan 15 radnych w sesji bierze udział 12 radnych, co stanowi wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Porządek obrad XVII sesji Rady Gminy Lubanie przedstawiał się następująco:
1.Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Gminy.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubanie.
6. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami.
7. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubanie” oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku „Organizacja zajęć pozalekcyjnych, m. in. w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych i innowacyjności w placówkach oświatowych gminy Lubanie oraz organizacja pozaszkolnych warsztatów edukacyjnych”.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2016 – 2022.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2016.
13.Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
14. Zakończenie obrad.

Za przyjęciem przedstawionego porządku obrad głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że porządek obrad XVII sesji Rady Gminy Lubanie został przyjęty.

Do punktu 4
Uwag do protokołu Nr XVI/16 z sesji Rady Gminy Lubanie z dnia 21 czerwca 2016 r. nie zgłoszono.

Za przyjęciem protokołu głosowało 12 radnych , głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że protokół z XVI sesji Rady Gminy został przyjęty bez poprawek.

Do punktu 5
Pani wójt przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubanie.

Uwag do przedstawionego projektu nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XVII/89/16 w sprawie przyjęcia
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubanie.

Do punktu 6
Pani wójt przedstawiła projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami.

Uwag do przedstawionego projektu nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XVII/90/16 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami.

Do punktu 7
Pani wójt przedstawiła projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na sesję przybyła Pani Małgorzata Juchniewicz, na sali znajduje się 13 radnych.

Uwag do przedstawionego projektu nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XVII/91/16 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Do punktu 8
Pani wójt przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Uwag do przedstawionego projektu nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XVII/92/16 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Do punktu 9
Pani wójt przedstawiła projekt uchwały w sprawie aktualności „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubanie” oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Radny Ryszard Szczesny
Czy aktualny jest plan dla obszaru od drogi powiatowej do drogi powiatowej.
Wójt Gminy
Plan dla tego obszaru jest aktualny. Plan zagospodarowania przestrzennego zmieniamy ze względu na inwestycję rurociągu solanki oraz inwestycje zgłoszone przez Pana Jacha i Dzierżawskiego.

Innych uwag do przedstawionego projektu nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XVII/93/16 w sprawie aktualności „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubanie” oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Do punktu 10
Pani wójt przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku „Organizacja zajęć pozalekcyjnych, m. in. w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych i innowacyjności w placówkach oświatowych gminy Lubanie oraz organizacja pozaszkolnych warsztatów edukacyjnych”.

Uwag do przedstawionego projektu nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XVII/94/16 w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku „Organizacja zajęć pozalekcyjnych, m. in. w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych i innowacyjności w placówkach oświatowych gminy Lubanie oraz organizacja pozaszkolnych warsztatów edukacyjnych”.
Do punktu 11

Zastępca skarbnika gminy Pani Marlena Świeczkowska przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2016 – 2022.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XVII/95/16 zmieniająca uchwałę
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2016 – 2022.

Do punktu 12
Skarbnik gminy Pani Lidia Kokowicz przedstawiła projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2016.
Radna Dorota Ciesielska
Zwiększenie w dziale oświata i wychowanie o 8.000 zł dotyczy dwóch wniosków o dofinansowanie? Czy nikt z urzędu nie może opracować tych wniosków?
Wójt Gminy
Tak są to pieniądze na opracowanie dwóch wniosków o dofinansowanie dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lubaniu oraz w późniejszym czasie dla przedszkola. Niestety nikt z urzędu nie jest w stanie takich wniosków opracować, ponieważ trzeba posiadać do tego odpowiednią wiedzę i doświadczenie z zakresu nauczania i jednoczesne opracowania stosownych wniosków.
Radna Dorota Ciesielska
Czy 2.000 zł w dziale kultura fizyczna i sport zwiększy dotację na LTP?
Skarbnik Gminy
Kwota ta nie zwiększy dotacji na działalność LTP. Będzie przeznaczona na nawiezienie piaskiem stadionu.
Wójt Gminy
Podłoże stadionu musi być co 2-3 lata nawiezione piaskiem. To musi być bardzo drobny piasek, który dostarczy Pan Maciej Sateja. Wynegocjowałam z nim, iż dwie wywrotki piasku przekaże nam bezpłatnie.

Innych uwag do przedstawionego projektu nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XVII/96/16 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2016.

Do punktu 13
W ramach punktu interpelacje, zapytania i wolne wnioski głos zabrały następujące osoby;
Radna Izabela Karasiewicz
Co z progami zwalniającymi?
Wójt Gminy
W ubiegłym roku mieliśmy kontrolę NIK za lata 2012 - 2014, która wykazała pewne nieprawidłowości. Jedna z nich to brak książek dróg. Założyliśmy już 12 takich książek, które obecnie sprawdzane są przez nadzór budowlany. Oczywiście pociągnęło to za sobą koszty finansowe.
Druga z wykazanych nieprawidłowości to brak organizacji ruchu na drogach pobudowanych we wcześniejszych latach. W związku z tym przystąpiłam do organizacji pięciu dróg, która uwzględnia między innymi progi zwalniające. Są to drogi Ustronie – Bodzia, Lubanie – Kucerz, Mikanowo A -Mikanowo B – Gąbinek, Włoszyca II – Mikorzyn, Kolonia Janowska – Przywieczerzyn.
Na drodze Ustronie – Bodzia planowany jest znak zwierzęta i ograniczenie prędkości do 50 km/h oraz progi.
Na Kolonii Janowskiej możliwy jest próg zwalniający ale za remizą i z ograniczeniem prędkości do 20 km/h.
Na drodze Włoszyca – Mikorzyn planuje się znak zakaz wyprzedzania, ograniczenie prędkości do 50 km/h oraz za firmą Groneko znak ruch pieszych.
Na drodze Lubanie Kucerz będzie znak droga z pierwszeństwem, a na wysokości osiedla przy Pani Brzezińskiej znak obszar zabudowany.
Na drodze Mikanowo A- Gąbinek zamierzamy ustawić znak zwierzęta, teren zabudowany, zakaz wyprzedzania oraz progi.
Radna Izabela Karasiewicz
A co jeśli chodzi o drogę Kucerz – Gąbinek do łuku?
Wójt Gminy
Gmina robi organizację ruchu tylko dla dróg gminnych, jeśli chodzi o tę drogę powiatową będę wnioskować do powiatu o znaki typu zakaz wyprzedzania czy ograniczenie prędkości.
Radna Małgorzata Juchniewicz
Potrzebny jest też próg zwalniający na odcinku od sklepu Pani Karasiewicz w Mikanowie B w kierunku torów.
Radny Jarosław Kulpa
Progi zwalniające są potrzebne na drodze koło Pana Szczesnego i Dybicza. Na pierwszej z nich próg przydałby by się na wysokości Pana Buszki, na drugiej koło Pana Pilaka.

Radny Ryszard Szczesny
Koło Pana Buszki nie instalował bym progu a ustawił znak ograniczenia prędkości. Tam jest dużo rolników, którzy przez progi psują sprzęt rolniczy.
Radny Grzegorz Skarupski
Próg zwalniający nie rozwiąże problemu, może wyeliminuje piratów, ale rolnicy będą sobie uszkadzać sprzęt. Róbmy je tam gdzie to konieczne, w pozostałych przypadkach lepiej stosujmy znak ograniczenia prędkości.
Dla przykładu podam, iż w Tadzinie na drodze wojewódzkiej urządzane są wyścigi. Przyjechał patrol, który niestety nie mógł nikogo ukarać bo nie ma tam znaku ograniczenia prędkości ani znaku obszar zabudowany.
Przewodnicząca Rady Gminy
Skoro ustalamy organizację ruchu to zdecydujmy, że na wszystkich drogach zaczniemy od znaków ograniczenia prędkości. Jeśli to nie zda egzaminu wprowadzimy progi zwalniające.
Radny Jarosław Kulpa
Na wielu drogach są znaki ograniczenia prędkości, a kierowcy i tak przekraczają prędkość. Drogi o których mówiłem są wąskie bo trzy metrowe oraz położone wzdłuż zabudowań, dlatego tam sprawdzą się tylko progi. Proszę o ujęcie w organizacji tych dróg progów zwalniających.
Przewodnicząca Rady Gminy
Każdy w kwestii organizacji ruchu ma coś do powiedzenia, także proszę o zgłaszanie dalszych uwag już po zakończeniu sesji.
Radny Wojciech Kaszubski
Proszę o oznakowanie informujące o miejscowości Kolonia Ustrońska.
Radna Izabela Zakrzewska
Przypominam o swoich tablicach informacyjnych.

Radna Dorota Ciesielska
Lustro zainstalowane przy wyjeździe z osiedla koło Pani Wojtulskiej nie rozwiązuje problemu braku widoczności od strony Lubania. Przydało by się tam drugie lustro.
Ponadto chodnik na osiedlu położony koło działki Pana Rewersa został tylko częściowo sprzątnięty.
Radny Jarosław Kulpa
Przesunięcia wymaga lustro koło Pani Kubasiewicz na Probostwie Górnym.
Radna Izabela Karasiewicz
Proszę o uporządkowanie terenu gdzie obchodzi się święto wojskowe. Znajdują się tam dwa lub trzy dzikie wysypiska.
Radny Ryszard Szczesny
Jest możliwość założenia lamp do działek na Probostwie Górnym. Jeśli radny Skarupski wyrazi po zbiorach zgodę to można ustawić tam lampy metalowe z okablowaniem w ziemi.
Wójt Gminy
Dziękuje Pani Basi Budzyńskiej za bezpłatne użyczenie piasta do rozsypania piasku na stadionie. Chciałabym poinformować, że przystąpiliśmy do opracowania projektu na remont remizy OSP w Lubaniu. Dzięki pozytywnym wynikom rozmów, które przeprowadziłam z panem starostą, PZD właśnie zakończył remont drogi powiatowej od stacji uzdatniania wody do cmentarza na odcinku 500 mb.

Do punktu 14
Przewodnicząca rady gminy Pani Barbara Rolirad stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany w związku z czym dokonała zamknięcia XVII sesji Rady Gminy Lubanie. Podziękowała serdecznie wszystkim za przybycie i udział w obradach.
Sesja odbyła się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lubaniu i trwała od godz. 1100 do godz.1230.

Na tym protokół zakończono.

Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Rolirad

Protokołowała:
Inspektor ds. obsługi rady gminy
Aleksandra Bednarek

Protokół Nr XVI/16
z sesji Rady Gminy Lubanie
odbytej w dniu 21 czerwca 2016 roku

Odegrano hymn „ Jeszcze Polska nie zginęła”
Otwarcia obrad dokonała Pani Barbara Rolirad – Przewodnicząca Rady Gminy witając radnych oraz gości:
- Wójta Gminy Panią Larysę Krzyżańską,
- Skarbnika Gminy Panią Lidię Kokowicz,
- Zastępcę Skarbnika Gminy Panią Marlenę Świeczkowską,
- Radnego Powiatowego Pana Piotra Stannego,
- dyrektorów szkół i przedszkola,
- kierowników jednostek organizacyjnych,
- sołtysów,
- wszystkich obecnych.

Przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że na stan 15 radnych w sesji bierze udział 14 radnych, co stanowi wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Przewodnicząca rady gminy przedstawiła propozycję porządku obrad XVI sesji Rady Gminy Lubanie:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Gminy.
5. Przedstawienie dokumentów związanych z wykonaniem budżetu za rok 2015:
a) sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lubanie,
b) informacji o stanie mienia komunalnego,
c) sprawozdania finansowego.
d) opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy,
e) wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu budżetu gminy przez Wójta Gminy i udzielenia absolutorium,
f) opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy .
6. Dyskusja nad problematyką związaną z wykonaniem budżetu gminy za 2015 rok oraz nad absolutorium dla Wójta Gminy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lubanie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2015.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2016 – 2022.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2016.
11. Przyjęcie informacji w sprawie osiągnięć, problemów oraz wyników ze sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w placówkach oświatowych w roku szkolnym 2015/2016.
12. Przyjęcie informacji o organizacji czasu wolnego w czasie wakacji dla młodzieży szkolnej gminy Lubanie- GOK, szkoły.
13. Przyjęcie informacji o zakresie planowanych działań w dziedzinie kultury i rozrywki w roku 2016.
14. Przyjęcie informacji dotyczącej przygotowania oddziałów przedszkolnych na rok 2016/2017 zgodnie ze zmianą ustawy o systemie oświaty.
15. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
16. Zakończenie obrad.

Uwag do przedstawionego porządku obrad nie zgłoszono.

Za przyjęciem przedstawionego porządku obrad głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że porządek obrad XVI sesji Rady Gminy Lubanie został przyjęty.

Do punktu 4
Uwag do protokołu Nr XV/16 z sesji Rady Gminy Lubanie z dnia 24 maja 2016 nie zgłoszono.

Za przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych , głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że protokół z XV sesji Rady Gminy zostały przyjęte bez poprawek.

Do punktu 5
Skarbnik gminy Pani Lidia Kokowicz przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2015, informację o stanie mienia komunalnego gminy oraz sprawozdanie finansowe.

Podczas przedstawiania przez Panią Skarbnik stosownych dokumentów na sesję przybyła Pani Dorota Ciesielska, na sali znajduje się 15 radnych.
Pani wójt gminy przedstawiła uchwałę Nr 7/S/2016 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Lubanie sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.

Przewodniczący komisji rewizyjnej Pan Grzegorz Skarupski przedstawił wniosek komisji rewizyjnej z dnia 18 maja 2016 r. o udzielenie absolutorium wójtowi gminy oraz opinię o wykonaniu budżetu gminy Lubanie za 2015 rok.

Przewodnicząca rady gminy przedstawiła uchwałę Nr 8/Kr/2016 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lubanie o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Lubanie za wykonanie budżetu za 2015 rok.

Do punktu 6
W dyskusji nad problematyką związaną z wykonaniem budżetu gminy za 2015 rok oraz nad absolutorium dla wójta gminy udział wzięli:
Wójt Gminy
PANI PRZEWODNICZĄCA, PANIE, PANOWIE RADNI !
SZANOWNI PAŃSTWO !

Zgodnie z wymogami wynikającymi z ustawy
o finansach publicznych komplet sprawozdań z wykonania budżetu gminy za 2015 rok przedłożyłam Radzie Gminy, Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Delegaturze Najwyższej Izby Kontroli.
Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy na posiedzeniu w dniu 7 kwietnia 2016 roku zaopiniował pozytywnie sprawozdanie, a uzasadnienie zawarto w uchwale nr 7/S/2016. Treść uchwały przekazano Państwu Radnym do wiadomości.
WYSOKA RADO!
Budżet Gminy Lubanie na 2015 rok uchwalony był dnia 29 grudnia 2014 roku, a opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego dnia 13 stycznia 2015 roku pod pozycją 88.
Wyniki finansowe dotyczące wykonania budżetu analizowane były na posiedzeniach komisji rady gminy. Podczas dzisiejszej sesji przypomniała o nich Pani skarbnik.
Dla pełnego zobrazowania zwrócę uwagę tylko na niektóre fakty.
Źródłami dochodów budżetowych są:
- dochody własne gminy, które stanowią 48,30% wykonanych dochodów,
- dotacje celowe ze wskaźnikiem procentowym 24,25 %,
- subwencja ogólna wynosząca 27,19% dochodów ogółem.
Wymóg wynikający z art. 242 ustawy o finansach publicznych jest spełniony. To znaczy, że różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi za 2015 rok wynosi 1.546.324,05 zł.
Natomiast różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o wolne środki za 2014 rok, a wydatkami bieżącymi to 1.989.853,77 zł.
Przypominam o tym, ponieważ wysokość nadwyżki operacyjnej w poszczególnych latach ma kluczowy wpływ na możliwość obsługi zadłużenia od 2016 roku. Dlatego ważne jest myślenie strategiczne i długoplanowe. Układanie finansów gminy nie na rok ale z myślą o kolejnym roku budżetowym. Chciałabym podkreślić, że wykonanie budżetu 2015 roku stanowi solidne fundamenty w stosunku do tegorocznego budżetu. Już dziś wraz z panią skarbnik kalkulujemy i oceniamy możliwości naszej gminy
w następnych latach. Dlatego odważną i mądra decyzją było podjęcie starań o odzyskanie podatku VAT od inwestycji. Ten proces rozpoczęliśmy w 2015 r., a owoce tej pracy będziemy zbierać w tym roku.
Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2015 roku stanowi 13,53 % dochodów wykonanych i jest niższy o 2,5 %.
WYSOKA RADO!
Należy dodać kilka słów na temat stanu mienia komunalnego. Jak wynika z danych liczbowych na koniec 2015 roku wartość brutto składników mienia komunalnego wynosiła 49.537.683,56 zł Wartość umorzenia składników mienia komunalnego wynosi 19.445.598,89 zł.
Dochody roczne osiągnięte przy udziale mienia komunalnego, które wpływają na rachunki bankowe urzędu gminy i zakładu budżetowego wynoszą 766.316,25 zł.
Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado. Zaproszeni Goście!
W 2015 roku realizowaliśmy budżet zaplanowany i uchwalony przez poprzednią Radę Gminy. Dzięki oszczędnościom i przesunięciom budżetowym udało nam się zrealizować kilka inwestycji, które wcześniej nie były planowane w budżecie. Przede wszystkim wymienię zrealizowanie trzech inwestycji drogowych. Przeprowadziliśmy modernizację drogi Bodzia –Sarnówka o dł.1295 m. wraz z chodnikiem, który zamknął brakujący odcinek drogi asfaltowej pomiędzy tymi miejscowościami. Koszt realizacji zadania wyniósł 455 tys. złotych. Inwestycja otrzymała dotację Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego w wysokości 131 tys. złotych. Modernizację drogi gminnej Tadzin - Łówkowice, na długości 730 m. co spowodowało połączenie z gminami Koneck i Bądkowo. Inwestycję zrealizowano ze środków własnych gminy w kwocie 188 tys. złotych. Modernizacja drogi gminnej Lubanie - Gąbinek w kierunku PKP zrealizowaną ze środków budżetu gminy za bardzo korzystną cenę 112 tys. zł .
Ze środków PZD został wyremontowany odcinek drogi powiatowej w Kałęczynku o długości 700 m.
W związku z planowaną budową przedszkola, w 2015 r. roku zakupiliśmy po bardzo korzystnej cenie działkę o wielkości prawie 0,75 arów oraz opracowaliśmy projekt nowego budynku przedszkola samorządowego. Jest to działka położona bezpośrednio przy Urzędzie Gminy, umożliwiająca swobodną lokalizację budynku przedszkola, placu zabaw oraz niezbędnej infrastruktury.
W lutym bieżącego roku została oddana do użytku świetlica w miejscowości Kałęczynek. Wartość inwestycji wyniosła: 248.777 zł. i została pokryta ze środków budżetu 2015 roku.
Postawiliśmy na poprawę bezpieczeństwa w naszej gminie. Dlatego w wielu miejscach zgodnie z sugestiami mieszkańców zamontowaliśmy lustra drogowe, barierki ochronne, sierżanty, tablice informacyjne, wiaty przystankowe w Tadzinie, Kucerzu i Kałęczynku. Wyremontowaliśmy też wiaty przystankowe przy trasie 91. W czterech miejscowościach: Lubanie (6 szt.), Mikanowo A (1 szt.), Mikanowo B (1 szt.), Kawka - Gąbinek (1 szt.), Włoszyca (1 szt.) zainstalowano lampy uliczne.
Przy świetlicy w Gąbinku powstało miejsce ogniskowe, które zostało dofinansowane w 100 % ze środków Lokalnej Grupy Działania Dorzecza Zgłowiączki.
Rok 2015 nie był łatwym rokiem pod względem inwestycji, ponieważ nie zostały jeszcze uruchomione środki unijne. Prawie wszystkie inwestycje musieliśmy realizować w ramach środków budżetu gminy.
W pierwszych dniach urzędowania udało mi się pozyskać środki unijne z poprzedniej perspektywy na modernizację oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.
W ramach projektu zakupiono urządzenia i sprzęty dla oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych w Przywieczerzynie i Ustroniu. Projekt został zrealizowany dzięki środkom pozyskanym z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Poddziałania: 9.1.1 - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Zakupiono urządzenia na wyposażenie placu zabaw, wyposażenie kuchni, urządzenia do utrzymania czystości, meble do sal przedszkolnych, zabawki, pomoce dydaktyczne, artykuły plastyczne, sprzęt elektroniczny. Ponadto dokonano remontu toalet. Pragnę podkreślić, iż oszczędności wygospodarowane z przeprowadzonego przetargu (ponad 30 tys. złotych) pozwoliły dokonać zakupu dodatkowego sprzętu elektronicznego, wyposażenia do sal gimnastycznych i stołówek.
Edukacja
W Gimnazjum im. Jana Pawła II wprowadzono naukę języka niemieckiego.
Od września 2015 r. w Przedszkolu Samorządowym utworzony został dodatkowy oddział dla dzieci 3-4 letnich. Dzięki temu większa liczba dzieci może korzystać z edukacji przedszkolnej. Doposażono przedszkole w sprzęt komputerowy, kserokopiarkę, sprzęt kuchenny zgodny z normami bezpieczeństwa oraz plac zabaw.
Nowością jest nawiązanie współpracy z oddziałami przedszkolnymi w Ustroniu i Przywieczerzynie oraz założenie strony internetowej. W ramach projektu „Realizacja systemu Innowacyjnej Edukacji w Województwie Kujawsko - Pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu otrzymaliśmy osiem zestawów tablic interaktywnych. Szkoła Podstawowa w Lubaniu – 6, SP w Przywieczerzynie – 1, SP w Ustroniu – 1. Tablice z oprogramowaniem kosztowały ponad 103 tys. zł. Wkład własny gminy Lubanie wyniósł około 26 tys. zł.
Książki do bibliotek
Urząd Gminy przystąpił do rządowego programu ,,Książki naszych marzeń” w ramach którego otrzymał wsparcie na zakup książek do bibliotek szkolnych w Lubaniu, Przywieczerzynie i Ustroniu za kwotę 4.125 zł. Wkład własny do programu wyniósł tylko 825 zł. Chciałabym podziękować serdecznie wszystkim dyrektorom placówek oświatowych i p. kierownik ZEAS-u za wzorowe gospodarowanie środkami budżetowymi, ale też przy okazji zakończenia roku szkolnego za spokojną i miłą atmosferę pracy, jaką tworzycie Państwo w swoich placówkach. Zmotywowany i doceniany nauczyciel i uczeń to klucz do sukcesu szkoły.
Ochrona przeciwpożarowa i ratownictwo
W znacznym stopniu zostały dofinansowane wszystkie jednostki OSP działające na terenie naszej gminy.
Dzięki dofinansowaniu z budżetu Gminy Lubanie, Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz z Zarządu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych jednostka OSP Lubanie otrzymała nowoczesny zestaw hydrauliczny. Jest to sprzęt o wysokim standardzie, którego posiadaniem mogą pochwalić się nieliczne jednostki z powiatu włocławskiego. Wartość sprzętu wynosi około 64 tys. złotych. Jednostce OSP Janowice został przekazany zestaw hydrauliczny średni do ratownictwa technicznego. Ponadto zakupiono: stojak hydrantowy, smok kątowy i pachołki ostrzegawcze z oświetleniem w ilości 5 sztuk. OSP Ustronie wzbogaciła się o nowy agregat prądotwórczy.
W celu utrzymania czystości i porządku przy drogach gminnych zakupiliśmy kosiarkę bijakową za kwotę niespełna 11 tys. zł. Zakup został dofinansowany ze środków tzw. funduszu drzewkowego w kwocie około 5 tys. Była to ostatnia transza pieniędzy z funduszu przyznanego w ramach odszkodowania za zniszczenia podczas budowy autostrady A1.
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Mieszkańcy naszej gminy mogą korzystać z dofinansowania do instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków. Dofinansowanie ze środków budżetu gminy wynosi 50% poniesionych kosztów na wybudowanie oczyszczalni. W 2015 roku z dofinansowania skorzystało 15 rodzin .Z budżetu gminy przeznaczono na ten cel 51.tys. złotych.
W ramach zadania demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest w 2015 roku zdemontowane i odebrane zostały odpady z kilkunastu dachów gospodarstw domowych, których właściciele zgłosili się do programu. Całkowity koszt zadania wyniósł ponad 12 tys. złotych. Na realizację uzyskaliśmy 100 % refundacji kosztów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych
W 2015 roku rozpoczęliśmy realizację zadania polegającą na rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Kucerz. Na jego realizację uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 95%: w ramach POIŚ (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko) oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Całkowity koszt realizacji zadania wynosił 782 tys. złotych. Gmina z własnych środków dołożyła tylko 39 tys. zł.
Został opracowany i uchwalony podczas sesji 30 listopada przez Radę Gminy Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, czyli strategiczny dla gminy dokument, mający wpływ na lokalną gospodarkę ekologiczną i energetyczną. W tym momencie byliśmy jedyną gminą w powiecie, która posiadała ten plan. Plan pomoże w spełnieniu obowiązków nałożonych na jednostki sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej. Posiadanie Planu jest podstawą do uzyskania dotacji m.in. na cele termomodernizacyjne z budżetu Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2015-2020.
Podatki
Zgodnie z obietnicą wyborczą Rada Gminy obniżyła podatki od nieruchomości na rok 2016:
 od 1m2 powierzchni mieszkalnej z kwoty 0,35 zł do 0,30 zł.
 od 1m2 powierzchni pozostałych gruntów z kwoty 0,20 zł do 0,18 zł.
Finanse - Oszczędności
W ramach redukcji zatrudnienia w Urzędzie Gminy zyskaliśmy oszczędności. Najistotniejszą zmianą jest redukcja stanowiska vice-wójta, w ramach czego zyskujemy rocznie ponad 100 tys. zł.
Oszczędności pozyskaliśmy również dzięki likwidacji zbędnych telefonów służbowych( 1 osoba posiadała 2 numery) i rozwiązaniu umów świadczących niepotrzebne usługi.
W tym roku mniej zapłacimy za prąd niż w 2015, ponieważ nasza gmina należy do grupy zakupowej. Grupę tworzy 14 odbiorców energii. Na podstawie porozumienia przystąpiliśmy do przetargu na zakup energii. Do budynków instytucji w naszej gminie prąd dostarczy Novum SA.
Działalność sportowa
LTP jest głównie finansowane z budżetu gminy. Podziękowania dla pana prezesa Jana Dzioby za racjonalne i uczciwe dysponowanie środkami finansowymi. W związku z zaistniałymi potrzebami wiosną zostały zakupione dla zespołu seniorów nowe komplety dresów. Została również zakupiona duża przenośna bramka.
Do świetlic w Kociej Górce i w Ustroniu zakupiliśmy piłkarzyki do gry oraz nowe siatki do bramek na boisku w Gąbinku.
Z działań prospołecznych: od stycznia 2015 roku, wszyscy miłośnicy sportu mogą korzystać z hali sportowej bezpłatnie.
Zorganizowane zostały bezpłatne porady prawne bez ograniczeń dla wszystkich mieszkańców. Dziękuję pani mecenas za wzorową pracę, rzetelne, ale jednocześnie ludzkie podejście do prawnych problemów mieszkańców.
Kultura
Gminny Ośrodek Kultury wreszcie stał się miejscem upowszechniania Kultury, chętnie odwiedzanym przez mieszkańców. Dom kultury wprowadził i z powodzeniem realizuje wiele nowych inicjatyw. Wymienię tylko niektóre z nich: po raz pierwszy organizowane były koncerty charytatywne, koncert bożonarodzeniowy, zabawy taneczne oraz koncerty okolicznościowe. Odbyła się pierwsza edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Religijnej, Gminny Dzień Dziecka, podczas którego po raz pierwszy dzieci korzystały z bezpłatnych atrakcji, zorganizowano letnie warsztaty, wycieczki dla dzieci, przedstawienia teatralne dla najmłodszych, czy Turniej PlayStation. Latem zakupiono leżaki, które przed budynkiem GOK-u zachęcały przechodniów do wypoczynku z książką. GOK skierował dla społeczności lokalnej bogatą ofertę zajęć. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się warsztaty matematyczne. Dzieci działające przy GOK Lubanie z powodzeniem uczestniczą w różnego rodzaju konkursach na szczeblu ogólnopolskim, promując naszą gminę na terenie całego kraju. Bogactwo imprez i różnorodność zajęć jest imponujące. Dotacja, którą GOK otrzymuje z budżetu gminy jest uczciwie i rzetelnie wykorzystywana. Dzięki prowadzeniu racjonalnej polityki finansowej i dochodom wpływającym z zajęć prowadzonych w GOK zakupiono nowoczesny, cyfrowy sprzęt nagłaśniający. Słowa podziękowania chciałabym skierować do p. dyrektor Mai Kołtońskiej, osoby bardzo kreatywnej, przedsiębiorczej ale przede wszystkim pracowitej oraz całemu równie pracowitemu zespołowi pracowników GOK.
Chciałabym jeszcze nadmienić o dwóch sprawach nie związanych bezpośrednio z naszym budżetem, ale bardzo ważnymi w związku ze znaczącą poprawą bezpieczeństwa.
Nastąpił przełom w sprawie podjęcia konkretnych czynności w celu poprawy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych na terenie Gminy. Po mojej interwencji PKP wykonało prace polegające na: zabudowie urządzeń zabezpieczających odpowiednich dla kategorii "B" na przejazdach kolejowych kategorii "D" w 2015 r. na przejeździe Lubanie- Parcele oraz znaczący przełom w sprawie budowy kładki dla pieszych w miejscowości Przywieczerzyn nad Autostradą A1. Dwukrotnie uczestniczyłam w spotkaniach dotyczących budowy tego traktu. Obecnie GDDKiA uzyskała decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
PANI PRZEWODNICZĄCA
WYSOKA RADO!

Rok 2015 to kolejny korzystny okres dla naszej gminy. Za to, że znacie Państwo oczekiwania mieszkańców gminy i zawsze chętnie wprowadzacie do budżetu moje nowe pomysły należą się Państwu szczere podziękowania. Dziękuję też sołtysom, którzy są sercem każdej wioski za wsparcie, cenne uwagi, zgłaszanie potrzeb mieszkańców i szybką reakcję we wszystkich sprawach.
Możemy sobie powiedzieć, że osiągnięte efekty powstały przy Państwa wydatnej pomocy i zrozumieniu. Chciałabym
w wyjątkowy sposób podziękować wszystkim realizatorom budżetu. W sposób szczególny Pani przewodniczącej zastępcom, oraz wszystkim radnym. Przede wszystkim za zaufanie, jakim mnie Państwo obdarzacie, a które jest kluczem do spokojnego realizowania zamierzonych celów. Cele mamy bardzo ambitne i trzeba przyznać, że realizujemy je w 100%. Podczas całorocznej pracy Rady i Wójta nie było ani jednej sytuacji konfliktowej, czy spornej. Zgoda i atmosfera pełna życzliwości sprawiają że razem możemy rozwijać naszą gminę i współdziałać dla dobra jej mieszkańców.
Za dotychczasową współpracę Państwu dziękuję i proszę
o dalsze wsparcie.
Dziękuję za uwagę.
Radna Barbara Budzyńska
Serdecznie dziękuję i jestem ogromnie wdzięczna Pani Wójt Larysie Krzyżańskiej za całoroczną, owocną prace i bardzo dobrą współpracę, która przyniosła pozytywne efekty. W minionym roku obecnej kadencji samorządu zrealizowała Pani wiele prac i przedsięwzięć zapewniających mieszkańcom komfort i bezpieczeństwo. Zadbała Pani również o bogatą ofertę i działalność kulturalno-oświatową w naszej gminie, a szczególnie w GOK-u, który stał się miejscem chętnie odwiedzanym przez dzieci, młodzież i dorosłych, otwartym dla mieszkańców naszej gminy. Mówię tutaj szczególnie o GOK-u, ponieważ gdy dwa lata temu przybyli do nas rodacy z Kazachstanu nie było jakiegokolwiek zainteresowani, zaangażowani i pomocy ze strony ówczesnego dyrektora placówki. Jestem przekonana, że obecna młoda, dynamiczna Pani dyrektor będzie otwarta na wszelkie działania promujące gminę. Ponadto chcę podkreślić, że wspólnie z Panią wójt rada gminy podjęła trafną decyzję o odłączeniu przedszkola od zespołu szkół. Wpłynęło to na uporządkowanie i sformalizowanie funkcjonowania tej placówki. Działalność przedszkola przejawia się uczestnictwem dzieci w różnorodnych imprezach okolicznościowych, a co najważniejsze do przedszkola przyjmowane są wszystkie dzieci, których rodzice zgłaszają taką potrzebę. Do tej pory nie było takiej możliwości. Widać, że placówka funkcjonuję wzorowo.
Wnoszę o udzielenie Pani wójt absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2015.
Radny Edward Żychlewicz
O wykonaniu budżetu Pani skarbnik powiedziała wszystko. Dla Komisji Budżetu i Finansów najważniejsza jest opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, która jest pozytywna. W imieniu Komisji Budżetu i Finansów proszę o udzielenie Pani wójt absolutorium za rok 2015.
Przewodnicząca Rady Gminy
Wysłuchane przed chwilą: sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2015, informacja o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania finansowe przedstawiają rzetelne i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej gminy. Zostały sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem. Uzyskały pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy. Wielkości planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów gminy są zgodne z kwotami, które zostały uchwalone w budżecie gminy. Świadczy to o tym , że budżet został prawidłowo zrealizowany. Wynik budżetu za 2015 rok zamknął się nadwyżką w wysokości 678.055 zł, przy planowanym deficycie 300.000 zł.
Pozytywna opinia Komisji Rewizyjnej i jej wniosek o udzielenie wójtowi gminy absolutorium oraz pozytywna opinia Komisji Budżetu i Finansów przemawiają za tym, że gospodarowanie środkami publicznymi odbywało się zgodnie z ustawą o finansach publicznych, dążąc do podnoszenia jakości życia mieszkańców naszej gminy, w trosce o ich bezpieczeństwo. Tak naprawdę po raz pierwszy w tej kadencji możemy poddać ocenie wykonanie budżetu, który sami uchwaliliśmy. Wyznaczyliśmy sobie kierunek zmian na lepsze i każdego dnia realizujemy ten cel.
Oczekując na fundusze unijne własnym kosztem zrealizowaliśmy wiele prac zapewniającym mieszkańcom komfort i bezpieczeństwo. Wszystkie zrealizowane działania i inwestycje zostały wykonane ze środków własnych i dzięki operatywności Pani wójt, mam na myśli odzyskany podatek VAT od inwestycji. Dodam, iż odbyło się to bez udziału kredytów i pożyczek.
Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa bezpieczeństwa, a wiec lustra drogowe, wiaty przystankowe dla dzieci dojeżdżających do szkół, przejazdy kolejowe, ochrona przeciwpożarowa i ratownictwo, modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, zakup działki i opracowanie projektu nowego budynku przedszkola samorządowego, wzmożona aktywność kulturalna, pomoc potrzebującym, ochrona środowiska – to tylko hasła licznych działań podjętych przez Wójta Gminy Lubanie, którą postrzegamy jako osobę wytrwale dążącą do celu, odważną i gotową do podejmowania nowych wyzwań. To dzięki jej zaangażowaniu , dobrej współpracy z radnymi, jednostkami organizacyjnymi i służbami finansowymi zrobiono tak wiele. Za wszystkie podjęte działania i odważne decyzje dziś bardzo dziękujemy. Niech udzielone za chwilę absolutorium będzie uwieńczeniem jej wysiłku i motorem do dalszej pracy.

Innych uwag nie zgłoszono.

Do punktu 7
Przewodnicząca rady gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubanie za 2015 rok.
Uwag do przedstawionego projektu nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XVI/85/16 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubanie za 2015 rok.

Do punktu 8
Przewodnicząca rady gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lubanie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2015.

Uwag do przedstawionego projektu nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XVI/86/16 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lubanie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016.

Przewodnicząca Rady Gminy
Składam serdeczne gratulacje Pani wójt, które są wyrazem wdzięczności za dotychczasowe dokonania, ale jednocześnie stanowią motywację do dalszej pracy.

Pani wójt gminy odebrała gratulacje i kwiaty z rąk przewodniczącej rady gminy, radnych, pracowników urzędu, jednostek organizacyjnych gminy oraz sołtysów.

Przewodnicząca rady gminy ogłosiła 15 minutową przerwę.

Do punktu 9
Zastępca skarbnika gminy Pani Marlena Świeczkowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2016 – 2022.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XVI/87/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2016 – 2022.

Do punktu 10
Skarbnik gminy Pani Lidia Kokowicz przedstawiła projekt uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na 2016 rok.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.
Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XVI/88/16 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na 2016 rok.

Do punktu 11
Informacje w sprawie osiągnięć, problemów oraz wyników ze sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w placówkach oświatowych w roku szkolnym 2015/2016 przedstawili ich dyrektorzy w następującej kolejności:
Pani Laura Andrzejczak – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przywieczerzynie,
Pani Anna Płażewska- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ustroniu,
Pan Janusz Szałek – Dyrektor Zespołu Szkół w Lubaniu.
W ramach uzupełnienia złożonej informacji dyrektor zespołu szkół poinformował, iż od sierpnia br. zespół szkół zostanie wyposażony w profesjonalną salę do nauczania języków obcych. Pan dyrektor serdecznie podziękował Pani wójt za wsparcie tej inwestycji.

Uwag do przedstawionych informacji nie zgłoszono.

Za przyjęciem informacji w przedstawionym brzmieniu głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że informacje w sprawie osiągnięć, problemów oraz wyników ze sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w placówkach oświatowych w roku szkolnym 2015/2016 zostały przyjęte.

Do punktu 12
Informację o organizacji czasu wolnego w czasie wakacji dla młodzieży szkolnej gminy Lubanie przedstawili:
Pan Janusz Szałek – Dyrektor Zespołu Szkół w Lubaniu,
Pani Maja Kołtońska – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu
( informacje w załączeniu ).

Pani Maja Kołtońska podkreśliła, iż „ Wakacje z GOK-iem” stanowią kontynuację wakacji z roku 2015. W ramach wakacji będą prowadzone warsztaty chemiczne, plastyczne, biologiczne, fizyczne, taneczne, językowe itd. Warsztaty prowadzone były przez Panie nauczycielki oraz radne za co Pani dyrektor złożyła im podziękowania. Organizowane będą również wycieczki.
Cała informacja została przedstawiona jako prezentacja multimedialna.

Uwag do przedstawionych informacji nie zgłoszono.

Za przyjęciem informacji w przedstawionym brzmieniu głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że informacje organizacji czasu wolnego w czasie wakacji dla młodzieży szkolnej gminy Lubanie zostały przyjęte.

Do punktu 13
Pani Maja Kołtońska Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury przedstawiła informację o zakresie planowanych działań w dziedzinie kultury i rozrywki w roku 2016 ( informacja w załączeniu).
Pani Maja Kołtońska przypomniała o imprezach , które miały miejsce w Gok-u od początku roku 2016. Wśród imprez znalazły się koncert jasełkowy, Orszak Trzech Króli, WOŚP, bal charytatywny, ferie z Gok-iem, koncert walentynkowy ( Pani dyrektor podziękowała za czytanie wierszy następującym Paniom: B. Budzyńskiej, B. Rolirad, A. Augustyniak, M.Juchniewicz, L. Krzyżańskiej), Dzień Kobiet, majówka, spotkanie z astronautą J.Pawelczykiem, piknik promujący 500+, koncert Uwielbienie, Dzień Dziecka.
Dalsze informacje zostały przekazane w formie prezentacji multimedialnej.

Przewodnicząca Rady Gminy
W gminnym ośrodku kultury dzieje się bardzo dużo. Zapraszam radnych oraz sołtysów do udziału w bardzo ciekawych imprezach. Można przy okazji wspomóc innych ponieważ odbywają się bale i koncerty charytatywne. Wszystkich dobrego serca zapraszam.

Uwag do przedstawionych informacji nie zgłoszono.

Za przyjęciem informacji w przedstawionym brzmieniu głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że informacje organizacji czasu wolnego w czasie wakacji dla młodzieży szkolnej gminy Lubanie zostały przyjęte.

Do punktu 14
Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Lubaniu Pani Iwona Biesiadzińska przedstawiła informację dotyczącą przygotowania oddziałów przedszkolnych na rok 2016/2017 zgodnie ze zmianą ustawy o systemie oświaty.


Dyrektor Przedszkola Pani Iwona Biesiadzińska
Pozwolę sobie pochwalić przedszkole, które od tego roku bierze udział w licznych konkursach. W konkursie plastycznym nasz pięciolatek zajął pierwsze miejsce zaś sześciolatek trzecie miejsce. Dziękuję Pani wójt za współpracę i za otwartość na nasze pomysły, których jest wiele. Dzięki tej współpracy mogliśmy wspólnie z dziećmi odwiedzić wiele miejsc. W mieniu swoim, dzieci oraz rodziców dziękuję.

Uwag do przedstawionej informacji nie zgłoszono.

Za przyjęciem informacji w przedstawionym brzmieniu głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że informacja dotyczącą przygotowania oddziałów przedszkolnych na rok 2016/2017 zgodnie ze zmianą ustawy o systemie oświaty została przyjęta.

Do punktu 15
W ramach punktu interpelacje, zapytania i wolne wnioski głos zabrały następujące osoby;
Wójt Gminy
Dziękuję radnym za udzielenie absolutorium. Chcę się podzielić z Państwem informacją, iż w minioną sobotę odbyło się Walne Zebranie wszystkich jednostek OSP, na którym wybrano nowe władze. Prezesem Gminnej Straży Pożarnej został Pan Andrzej Szyszka. Pierwszym wiceprezesem został Pan Włodzimierz Skowroński, drugim wiceprezesem został Pan Andrzej Pasterczak. Wybrano również Komendanta Gminnych Straży Pożarnych, którym został Pan Dariusz Sołtysiak. Gratulujemy Panom wyboru oraz życzymy dużo spokoju, bezpiecznej pracy oraz dobrej współpracy pomiędzy wszystkimi jednostkami.

Innych interpelacji, zapytań i wniosków nie zgłoszono.

Do punktu 20
Przewodnicząca rady gminy Pani Barbara Rolirad stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany w związku z czym dokonała zamknięcia XVI sesji Rady Gminy Lubanie. Podziękowała serdecznie wszystkim za przybycie i udział w obradach.

Sesja odbyła się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu i trwała od godz. 1200 do godz.1445.


Na tym protokół zakończono.

Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Rolirad

Protokołowała
Inspektor ds. obsługi rady gminy
Aleksandra Bednarek

Protokół Nr XV/16
z sesji Rady Gminy Lubanie
odbytej w dniu 24 maja 2016 roku

Odegrano hymn „ Jeszcze Polska nie zginęła”
Otwarcia obrad dokonała Pani Barbara Rolirad – Przewodnicząca Rady Gminy witając radnych oraz gości:
- Wójta Gminy Panią Larysę Krzyżańską,
- Sekretarza Gminy Panią Irenę Mroczkowską,
- Skarbnika Gminy Panią Lidię Kokowicz,
- Zastępcę Skarbnika Gminy Panią Marlenę Świeczkowską,
- Radnego Powiatowego Pana Piotra Stannego,
- Prezesa Lubańskiego Towarzystwa Piłkarskiego Pana Jana Dziobę,
- Aspiranta Komisariatu Policji w Brześciu Kujawskim Pana Pawła Lewandowskiego,
- Prezesa Koła Kombatantów i Inwalidów Wojennych Pana Tadeusza Kurdubskiego,
- dyrektorów szkół i przedszkola,
- kierowników jednostek organizacyjnych,
- sołtysów,
- wszystkich obecnych.

Przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że na stan 15 radnych w sesji bierze udział 13 radnych, co stanowi wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Przewodnicząca rady gminy zaproponowała zmianę porządku obrad polegającą na:
- skreśleniu z porządku obrad punktu 8 o treści Przyjęcie informacji o funkcjonowaniu świetlic wiejskich w Gminie Lubanie,
- dodaniu po punkcie 11 punktów następującej treści:
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Włocławskiego przy wykonaniu utwardzenia ciągu pieszego przy drodze powiatowej,
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zaktualizowanego „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Lubanie”.
W konsekwencji wprowadzenia niniejszej zmiany Interpelacje, wolne wnioski i zapytania oraz Zakończenie obrad przesuną się o jeden punkt w górę.

Uwag do przedstawionej zmiany nie zgłoszono.

Na sesję przybyła Pani Małgorzata Juchniewicz, na sali znajduje się 14 radnych.

Za przyjęciem zmiany w proponowanym brzemieniu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że zmiana porządku obrad została przyjęta.

Porządek obrad XV sesji Rady Gminy Lubanie przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Gminy.
5. Przyjęcie informacji Komendanta Posterunku Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie za 2015 r.
6. Przyjęcie sprawozdania z działalności GOPS –u za rok 2015 oraz informacji o skali potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
7. Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej za 2015 rok.
8. Przyjęcie informacji o stanie bezrobocia na terenie Gminy oraz możliwości przeciwdziałania bezrobociu.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2016 – 2022.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2016.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Włocławskiego przy wykonaniu utwardzenia ciągu pieszego przy drodze powiatowej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zaktualizowanego „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Lubanie”.
13. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
14. Zakończenie obrad.

Za przyjęciem przedstawionego porządku obrad głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że porządek obrad XV sesji Rady Gminy Lubanie został przyjęty.

Do punktu 4
Uwag do protokołu Nr XIV/16 z sesji Rady Gminy Lubanie z dnia 31 marca 2016 r. nie zgłoszono.

Za przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych , głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że protokół z XIV sesji Rady Gminy został przyjęty bez poprawek.

Do punktu 5
Aspirant Komisariatu Policji w Brześciu Kujawskim Pan Paweł Lewandowski przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie za 2015 rok.

Uwag do przedstawionej informacji nie zgłoszono.

Za przyjęciem informacji w przedstawionym brzmieniu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie za 2015 rok została przyjęta.

Do punktu 6
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Mariola Danielewska przedstawiła sprawozdanie z działalności GOPS-u za rok 2015 oraz informację o skali potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
Przewodnicząca Rady Gminy
Sprawozdanie z działalności gminnego ośrodka pomocy społecznej jest bardzo obszerne i zawiera wykaz świadczeń z pomocy społecznej zrealizowanych w 2015 roku. Ponadto wymienia szczegółowe zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wraz z realizacją zadań z zakresu przemocy w rodzinie, wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Przedstawiony został również wykaz potrzeb działu pomocy społecznej.

Innych uwag do przedstawionego sprawozdania i informacji nie zgłoszono.

Za przyjęciem sprawozdania i informacji w przedstawionym brzmieniu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że sprawozdanie z działalności GOPS-u za rok 2015 oraz informacja o skali potrzeb w zakresie pomocy społecznej zostały przyjęte.

Do punktu 7
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Mariola Danielewska przedstawiła ocenę zasobów pomocy społecznej za 2015 rok.
Kierownik GOPS
Ocena zasobów to nic innego jak powielenie informacji przedstawionych w sprawozdaniu z działalności oraz skali potrzeb. Ocena zasobów dodatkowo zawiera rekomendacje, które wykazują braki występujące w dziale pomocy społecznej.
Przewodnicząca Rady Gminy
Należy zauważyć, iż w porównaniu z informacją za rok 2014 liczba mieszkańców zmalała.
Wójt Gminy
Obecnie liczba mieszkańców wynosi 4599.

Innych uwag do przedstawionej informacji nie zgłoszono.

Za przyjęciem informacji w przedstawionym brzmieniu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że ocena zasobów pomocy społecznej za 2015 rok została przyjęta.

Do punktu 8
Pani wójt przedstawiła informację o stanie bezrobocia na terenie Gminy oraz możliwości przeciwdziałania bezrobociu.

Uwag do przedstawionej informacji nie zgłoszono.

Za przyjęciem informacji w przedstawionym brzmieniu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że informacja o stanie bezrobocia na terenie Gminy oraz możliwości przeciwdziałania bezrobociu została przyjęta.

Do punktu 9
Zastępca skarbnika gminy Pani Marlena Świeczkowska przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2016 – 2022.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XV/81/16 zmieniająca uchwałę  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2016 – 2022.

Przewodnicząca rady gminy ogłosiła 10 minutową przerwę.

Do punktu 10
Skarbnik gminy Pani Lidia Kokowicz przedstawiła projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2016.

Uwag do przedstawionego projektu nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XV/82/16 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2016.

Do punktu 11
Pani wójt przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Włocławskiego przy wykonaniu utwardzenia ciągu pieszego przy drodze powiatowej.
Wójt Gminy
Tytułem uzupełnienia dodam, iż chodnik będzie na odcinku od Pani Brzozowskiej w kierunku Kucerza. Dziś razem z Panem Tadeuszem Wiśniewskim Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg oraz radną Panią Jadwigą Krusińską dokładnie mierzyliśmy wspomniany odcinek. Chodnik obejmie wszystkie zabudowania znajdujące się w ciągu i zakończy się na nowym zabudowaniu, które wkrótce również będzie zamieszkane. Myślę, że inwestycja poprawi bezpieczeństwo i wzbudzi zadowolenie mieszkańców.

Uwag do przedstawionego projektu nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XV/83/16 w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Włocławskiego przy wykonaniu utwardzenia ciągu pieszego przy drodze powiatowej.

Do punktu 12
Pani wójt przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zaktualizowanego „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Lubanie”.
Wójt Gminy
Należy podkreślić, iż PGN jest żywym dokumentem, który będzie jeszcze aktualizowany w miarę potrzeb. Obecna aktualizacja wymagana była z uwagi na zainstalowanie na dachu budynku urzędu modułu fotowoltaicznego wraz z telebimem. Dwuletnia umowa podpisana z firmą, która opracowała PGN zapewnia bezpłatne aktualizacje w tym okresie.

Uwag do przedstawionego projektu nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XV/84/16 w sprawie przyjęcia do realizacji zaktualizowanego „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Lubanie”.

Do punktu 13
W ramach punktu interpelacje, zapytania i wolne wnioski głos zabrały następujące osoby;
Wójt Gminy
Chciałabym przekazać aktualne informacje dotyczące realizowanych inwestycji.
1.Przebudowa drogi gminnej Kaźmierzewo – Ustronie
Przypominam, że przebudowa dotyczy dwóch odcinków dróg gminnych w miejscowości Kaźmierzewo i Ustronie o długości ponad 2,1 km.
Szacunkowy koszt zadania wynosił blisko 800 tys. złotych. Aktualnie jesteśmy w trakcie rozstrzygnięcia postępowania i już wiemy, że będą oszczędności. Najkorzystniejszą ofertę na kwotę 603.225,06 złotych, złożyła firma Drogtom z Włocławka. Roboty rozpoczną się po planowanym na 25 maja podpisaniu umowy z Marszałkiem Województwa Kujawsko – Pomorskiego na dotację w ramach PROW, która zapewnia nam środki w kwocie blisko 384 tys. zł.

2. Rozbudowa drogi gminnej Janowice - Kaźmierzewo
Również w tym roku przebudowana zostanie droga Janowice – Kaźmierzewo. Realizacja projektu planowana jest na połowę bieżącego roku. Inwestycja będzie współfinansowana przez Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Szacunkowy koszt wynosił ok. 430 tys. zł. Po rozstrzygnięciu przetargu rozbudowa drogi wyniesie 324.568,03 zł.

3. Przebudowa drogi gminnej Zosin – Przywieczerzyn
Kolejna inwestycja drogowa zostanie zrealizowana w miejscowościach Przywieczerzyn i Zosin. Istniejąca nawierzchnia żużlowa zostanie zastąpiona nawierzchnią bitumiczną o szerokości 4 m. i 0,75 m. pobocza. Opracowaliśmy już projekt budowlany oraz zabezpieczyliśmy środki finansowe w budżecie gminy na realizację zadania. Szacunkowy koszt wynosił 270 tys. Uzyskaliśmy pozwolenie na realizację robót budowlanych. Przetarg został rozstrzygnięty. W najbliższym czasie wykonawca rozpocznie budowę drogi za kwotę 171.868,69 zł.

4. Plan inwestycyjny drogi gminnej Zosin – Siutkówek
Zadanie jest na etapie przygotowawczym, obecnie odbywa się realizacja niezbędnych podziałów geodezyjnych oraz opracowanie projektu. W tegorocznym budżecie zaplanowaliśmy 40 tys, zł. na przygotowanie niezbędnej dokumentacji. Wykonanie tej inwestycji planuje się w 2017 roku. Projekt może uzyskać dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

5. W wyniku oszczędności poprzetargowych możemy jeszcze zaplanować przebudowę 2 dróg gminnych. Są to niezbędne inwestycje ze względu na fatalny stan techniczny tych nawierzchni i jak widać z obserwacji pogarszający się z każdym rokiem. Drogi te były budowane przeszło 20 lat temu. Mam na myśli:
przebudowę drogi gminnej Lubanie – Włoszyca oraz przebudowę ciągu dróg gminnych w Lubaniu (w kierunku od centrum Lubania do dworca PKP)
Aktualnie jesteśmy w trakcie opracowania projektów budowlanych oraz uzyskiwania niezbędnych uzgodnień. Inwestycje planowane są do realizacji w 2016 r.


6. Chodnik w Probostwie Dolnym.

Dla poprawy bezpieczeństwa pieszych, w tym roku zostanie wybudowany chodnik przy drodze powiatowej w Probostwie Dolnym, na odcinku 500 m. Zadanie powstanie przy współudziale powiatu włocławskiego, który na ten cel przekaże materiały do budowy (kostkę brukową, krawężniki oraz obrzeża). Pozostałe materiały oraz wykonanie zapewni Gmina.
W celu wspólnej realizacji niezbędne jest podjęcie stosownej uchwały Rady Gminy Lubanie oraz zawarcie porozumienia z powiatem włocławskim.
W tym roku planowano budowę chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Gąbinek. Po analizie dokumentacji Powiatowy Zarząd Dróg zmuszony był przesunąć termin wykonania tego zadania ze względu na regulację prawną działek przylegających do drogi powiatowej. Obecna szerokość pasa drogowego uniemożliwia budowę chodnika w tej miejscowości.
7. Mam też dobrą wiadomość dla mieszkańców Probostwa Górnego. W wyniku pozytywnie przeprowadzonych przeze mnie rozmów z panem Starostą, Powiatowy Zarząd Dróg w ramach oszczędności poprzetargowych wyremontuje odcinek drogi powiatowej o długości 500 m.( w kierunku od stacji uzdatniania wody do cmentarza). Chciałabym podkreślić, że zawsze mogę liczyć na wsparcie ze strony radnych powiatu. Dzisiaj na sesji obecni są radni: pan Piotr Stanny oraz pan Mariusz Bladoszewski. Dziękuję za wsparcie moich inicjatyw dotyczących potrzeb naszej gminy.

8. Informacje dotyczące budowy świetlic.
Z środków własnych budżetu gminy zakupiliśmy obiekt w zabudowie kontenerowej wraz z kompletnym wyposażeniem: stoliki, krzesła, klimatyzacja, profesjonalne wyposażenie kuchni, taras. W wyniku przeprowadzonych negocjacji z firmą PHU Trzeciak – właścicielem baru „Orlik” uzyskaliśmy korzystną cenę zakupu całego zestawu 105.000,00 zł. (cena wyjściowa 132.000,00 zł) .Chciałabym przypomnieć, że mieszkańcy Bodzi tworzą Wspólnotę Sołecką, która zarządza terenem lasów o wielkości 37 ha. Praca ta wymaga częstego organizowania spotkań. Obiekt zlokalizowany będzie na działce gminnej.Rozpoczęliśmy prace wstępne związane z projektem zagospodarowania terenu.
Planujemy również budowę świetlicy w Mikanowie B. Obecnie w tej miejscowości Gmina nie posiada terenu pod zabudowę, dlatego w tegorocznym budżecie na ostatniej sesji zabezpieczyliśmy środki na zakup odpowiedniej działki.

9. Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest
Również w tym roku realizujemy zadanie związane z odbiorem wyrobów zawierających azbest. Całkowity koszt zadania wyniesie 38.172,60 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, wyłoniliśmy wykonawcę - firmę GRONEKO. Na realizację uzyskamy 100 % refundacji kosztów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

10. PGN
Na dachu Urzędu Gminy zamontowane zostały moduły fotowoltaiczne o mocy 3 KW wraz z telebimem pokazującym ilość wyprodukowanego prądu przez ogniwa słoneczne. Czekamy na podłączenie instalacji.

Sprawy bieżące:
- jeśli chodzi o realizację Programu 500+, to chciałabym poinformować, że na dzień dzisiejszy zostało przyjętych 311 wniosków, wydanych decyzji 183. Świadczenie, do tej pory zostało wypłacone na kwotę 301.933 tys. zł.
W związku z promocją Programu 500+ w naszej gminie 11 maja gościł wicewojewoda kujawsko-pomorski pan Józef Ramlau. Pracownicy Urzędu Wojewódzkiego zaprezentowali etapy wdrażania tego programu. W spotkaniu uczestniczyli rodzice i dzieci korzystający ze świadczenia wychowawczego. Była możliwość zadawania pytań i uzyskania informacji w sprawach trudnych, dotyczących programu 500+.
- wzbogacone zostały place zabaw przy świetlicy w Gąbinku i Kociej Górce poprzez zakup zjeżdżalni. Dodatkowo do świetlicy w Gąbinku zakupiliśmy stół do gry w piłkarzyki.
- 9 maja gościliśmy w naszej gminie astronautę Jamesa Pawełczyka, amerykanina polskiego pochodzenia. Jego przodkowie pochodzą z naszej gminy z rodzin, m. in. Przekwasów, Kletkiewiczów, Chlewickich, Zawiślaków, Kurtysów. Spotkanie odbyło się GOK i uczestniczyli w nim spokrewnieni z panem Pawełczykiem członkowie rodzin, władze samorządowe, ks. Proboszcz, licznie przybyli mieszkańcy, członkowie koła astronomicznego w ZS w Lubaniu. Astronauta opowiadał o swoim szesnastodniowym pobycie w kosmosie, odpowiadał na zadawane przez uczniów pytania, zwiedził wraz z siostrą i synem Urząd Gminy, Kościół i groby przodków na cmentarzu parafialnym oraz miejscowości Ustronie i Kocią Górkę, z których pochodzili prababcia i pradziadek. Gmina Lubanie może poszczycić się, że stąd pochodzi wybitny astronauta i neurofizjolog, wykładowca na Uniwersytecie Pensylwanii. Spotkanie odbyło się w bardzo rodzinnej atmosferze.
Radna Agnieszka Augustyniak
Serdecznie dziękuję Pani wójt za wiaty przystankowe przy przejeździe kolejowym w Lubaniu.
Radna Magdalena Łapciak
Dziękuję Pani wójt za piłkarzyki zakupione do świetlicy w Gąbinku oraz domek ze zjeżdżalnią.
Sołtys sołectwa Gąbinek Pan Józef Duszyński
Miała być kontynuowana budowa chodnika w Gąbinku, ostatnio słyszałem, że jednak nie będzie to zrobione.


Wójt Gminy
Kontynuacja chodnika w Gąbinku była planowana w pierwszej kolejności. Budowę tego chodnika zgłosiłam do powiatu okazało się, że szerokość pasa drogowego uniemożliwia wykonanie inwestycji. Budowa chodnika wymagałaby wchodzenia na tereny prywatne, a powiat nie jest zainteresowany wykupem działek. W pierwszej kolejności trzeba przeprowadzić właściwą regulację prawną działek.
Sołtys sołectwa Gąbinek Pan Józef Duszyński
Wcześniej wydzielane były pobocza a teraz okazuje się, że nie ma miejsca. Niewiadomo czy nikt nie będzie się sprzeciwiał budowie chodnika.
Wójt Gminy
Przedstawiciele powiatu przedstawili nam mapki, z których wynika, że nie ma miejsca na budowę chodnika. Budowa chodnika wkraczałaby w działki kilku właścicieli. Trzeba ustalić czy nikt z nich nie będzie miał zastrzeżeń. Mam pomysł, by przekazać sporne części działek powiatowi w ramach darowizny, ale nie gwarantuje, iż starostwo będzie tym zainteresowane. Będę prowadziła rozmowy z przedstawicielami powiatu w tej sprawie.
Sołtys sołectwa Gąbinek Pan Józef Duszyński
Może niech ktoś z powiatu przyjedzie i wytłumaczy mieszkańcom na zebraniu jak wygląda sytuacja.
Radna Magdalena Łapciak
Moja propozycją jest, by zaprosić na zebranie Pana odpowiedzialnego za inwestycje przy drogach powiatowych, celem wyjaśnienia sprawy.
Wójt Gminy
Kilka razy omawiałam tę sprawę z Panem Tadeuszem Wiśniewskim Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg. Byliśmy dwukrotnie na drodze powiatowej w Gąbinku. Powtarzam, że najpierw trzeba właściwie uregulować stan prawny działek.

Sołtys sołectwa Ustronie Pani Zofia Sołtysiak
W Ustroniu było podobnie, nam po prostu fragmenty działek wyłączono z podatku.
Chciałam zgłosić, iż giną w naszym terenie znaki drogowe. Zginął znak na drodze powiatowej przy szkole oraz na drodze przy wjeździe na jedynkę.
Ponadto na drodze z Bodzi do szkoły przydałby się znak ograniczenia prędkości.
Wójt Gminy
Podpisałam już zlecenie na wykonanie organizacji ruchu drogowego na drodze od Ustronia do Bodzi. Jest zaplanowany znak ograniczenia prędkości oraz znak uwaga zwierzęta. Jeśli chodzi o braki w znakach na drogach gminnych będziemy je uzupełniać.
Sołtys sołectwa Probostwo Górne Pani Jadwiga Krzyżanowska
Drogą przez Probostwo Górne samochody jeżdżą tak szybko, że strach jechać rowerem. Czy nie można zamiast chodnika wykonać ścieżkę rowerową?
Wójt Gminy
Droga wraz z chodnikiem w Probostwie Górnym to nowa inwestycja. Z pewnością powiat nie zgodzi się teraz na taką przebudowę.
Radny Powiatowy Pan Mariusz Bladoszewski
Wykonanie 500 m chodnika w Probostwie Dolnym wynika z praktyki przyjętej przez powiat, by inwestycje równo dzielić pomiędzy gminy. Być może za rok ten chodnik zostanie uzupełniony lub wykonany gdzie indziej. Myślę, że praktyka równego dzielenia będzie dalej kontynuowana. Oczywiście wszystkie gminy chciałby uzyskać jak najwięcej, ale tak się nie da. Wszystkiego nie da się też zrobić w jednym roku.
Wspomnianą tu kradzież znaków oczywiście zgłosimy.
Przewodnicząca Rady Gminy
Dziękuję Pani wójt za operatywność i planowanie kolejnych dróg do remontu. Dziękuję też za to, że pamięta Pani nie tylko o budowie nowych dróg, ale też o drogach już zniszczonych. Cieszę się, że o tym wszystkim się myśli.

Do punktu 22
Przewodnicząca rady gminy Pani Barbara Rolirad stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany w związku z czym dokonała zamknięcia XV sesji Rady Gminy Lubanie. Podziękowała serdecznie wszystkim za przybycie i udział w obradach.
Sesja odbyła się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu i trwała od godz. 1400 do godz.1550.

Na tym protokół zakończono.

Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Rolirad

Protokołowała
Inspektor ds. obsługi rady gminy
Aleksandra Bednarek

 Protokół Nr XIV/16 z sesji Rady Gminy Lubanie odbytej w dniu 31 marca 2016 roku

Odegrano hymn „ Jeszcze Polska nie zginęła”
Otwarcia obrad dokonała Pani Barbara Rolirad – Przewodnicząca Rady Gminy witając radnych oraz gości:
- Wójta Gminy Panią Larysę Krzyżańską,
- Sekretarza Gminy Panią Irenę Mroczkowską,
- Skarbnika Gminy Panią Lidię Kokowicz,
- Prezesa Lubańskiego Towarzystwa Piłkarskiego Pana Jana Dziobę,
- Zastępcę Prezesa Koła Rencistów i Emerytów Panią Urszulę Zdanowską,
- Komendanta Komisariatu Policji w Brześciu Kujawskim Pana Macieja Sadowskiego,
- Prezesa Koła Kombatantów i Inwalidów Wojennych Pana Tadeusza Kurdubskiego,
- dyrektorów szkół i przedszkola,
- kierowników jednostek organizacyjnych,
- sołtysów,
- wszystkich obecnych.

Przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że na stan 15 radnych w sesji bierze udział 14 radnych, co stanowi wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Porządek obrad XIV sesji Rady Gminy Lubanie przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Gminy.
5. Przyjęcie informacji o średnich wynagrodzeniach na poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Lubanie.
6. Przyjęcie informacji dotyczącej inwestycji planowanych do wykonania w 2016 roku.
7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodzin w 2015 roku oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacja zadań w 2016 roku w gminie Lubanie.
8. Przyjęcie sprawozdań z działalności Rady Gminy Lubanie oraz jej komisji.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Lubanie na 2016 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy na 2016 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2016 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubanie w 2016 roku”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2017 roku.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dla osób bezdomnych.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2021 w Gminie Lubanie.
17. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Lubanie na lata 2016-2018.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działek położonych w miejscowościach Mikanowo i Kucerz.
19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2016 – 2022.
20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2016.
21. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
22. Zakończenie obrad.

Za przyjęciem przedstawionego porządku obrad głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że porządek obrad XIV sesji Rady Gminy Lubanie został przyjęty.

Do punktu 4
Uwag do protokołu Nr XIII/16 z sesji Rady Gminy Lubanie z dnia 11 lutego 2016 r. nie zgłoszono.
Za przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych , głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że protokół z XIII sesji Rady Gminy został przyjęty bez poprawek.

Na sesję przybyła Pani Małgorzata Juchniewicz, na sali znajduje się 15 radnych.

Do punktu 5
Pani wójt przedstawiła informację o średnich wynagrodzeniach na poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Lubanie.

Uwag do przedstawionej informacji nie zgłoszono.

Za przyjęciem informacji w przedstawionym brzmieniu głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że informacja o średnich wynagrodzeniach na poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Lubanie została przyjęta.

Do punktu 6
Pani wójt przedstawiła informację dotyczącą inwestycji planowanych do wykonania w 2016 roku.
Wójt Gminy
W 2015 r. jako Gmina wygraliśmy sprawę w Sądzie Administracyjnym w Bydgoszczy, odnośnie możliwości zwrotu gminom podatku VAT od inwestycji. W grudniu 2015 r. wystąpiłam do Urzędu Skarbowego we Włocławku z wnioskiem o zwrot podatku VAT od inwestycji związanych z zadaniami własnymi gminy. Odzyskaliśmy 427 tys. Jest to ogromny sukces, na który złożyło się kilka miesięcy pracy typowo urzędniczej. Pracy, której tzw. gołym okiem nie widać, ale za to efekty można będzie zobaczyć w postaci inwestycji. Dzięki temu działaniu, w tym roku będziemy mogli zrealizować więcej inwestycji, m.in. budowę drogi Zosin – Przywieczerzyn, budowę świetlicy w Bodzi, zakup ziemi pod budowę świetlicy w Mikanowie B. W budżecie przyjętym na 2016 r. planowaliśmy częściowe zaciągnięcie kredytu na budowę drogi Kaźmierzewo-Ustronie w wysokości 127 tys. oraz na budowę drogi Janowice-Kaźmierzewo w wysokości 116 tys. Dzięki odzyskanym pieniądzom z podatku VAT zadania te wykonamy ze środków własnych. Wszystkie inwestycje przedstawione podczas ostatniej sesji z dn.31 marca 2016 r. będą zrealizowane ze środków własnych gminy, bez zaciągania jakiegokolwiek kredytu.
Wydałam zarządzenie odnośnie centralizacji rozliczenia podatku VAT, dzięki temu od stycznia 2016 r. gmina na bieżąco będzie odzyskiwać należności z tego tytułu, co przyczyni się do wzrostu dochodów gminy. Priorytety inwestycyjne 2016 r. to budowa dróg, przedszkola, świetlic i dbałość o bezpieczeństwo mieszkańców.
Bezpieczeństwo
Ważnym zadaniem będzie dbałość o bezpieczeństwo mieszkańców. Dlatego w 5 miejscach pojawią się nowe lustra drogowe. Podpisaliśmy umowę z Energą Oświetlenie na budowę nowej infrastruktury oświetleniowej. W 2016 roku zostanie zamontowane oświetlenie w Probostwie Dolnym - 6 lamp, w Ustroniu – 3 lampy, Probostwo Górne – Barcikowo - 2 lampy, Mikanowo A – 1 lampa oraz 11 lamp w Probostwie Górnym (droga od ronda w kier. do Włoszycy, przy torach) do czerwca 2017 r. Razem 23 lampy.
Infrastruktura drogowa
a) Przebudowa drogi gminnej Kaźmierzewo – Ustronie
Przebudowa dotyczy dwóch odcinków dróg gminnych w miejscowości Kaźmierzewo i Ustronie. W związku z tym niezbędne było postawienie wiaty przystankowej. Nowa nawierzchnia asfaltowa powstanie na odcinkach o długości ponad 2,1 km i stanowić będzie ciąg komunikacyjny łączący miejscowości z drogami powiatowymi.
Szacunkowy koszt zadania wynosi blisko 800 tys. złotych. Na inwestycję pozyskaliśmy dotację w kwocie ponad 505 tys. złotych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Wszczęto procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy.
b) Rozbudowa drogi gminnej Janowice - Kaźmierzewo
Również w tym roku przebudowana zostanie droga Janowice – Kaźmierzewo. Zadanie jest na etapie uzyskania zezwolenia na realizację. Istniejący pas drogowy wymaga poszerzenia oraz dokonania zmian przebiegającej w pobliżu sieci telekomunikacyjnej. Realizacja projektu planowana jest na połowę bieżącego roku. Inwestycja będzie współfinansowana przez Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
c) Przebudowa drogi gminnej Przywieczerzyn - Zosin
Kolejna inwestycja drogowa zostanie zrealizowana w miejscowościach Przywieczerzyn i Zosin. Istniejąca nawierzchnia żużlowa zostanie zastąpiona nawierzchnią bitumiczną o szerokości 4 m. i 0,75 m. pobocza. Już został opracowany projekt budowlany, na dzisiejszej sesji, zabezpieczone zostaną środki finansowe z budżetu gminy na realizację zadania.
d) Plan inwestycyjny drogi gminnej Siutkówek - Przywieczerzyn
Zadanie jest na etapie przygotowawczym, obecnie odbywa się realizacja niezbędnych podziałów geodezyjnych. Wykonanie tej inwestycji planuje się w 2017 roku. Projekt może uzyskać dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – budowa i modernizacja dróg lokalnych.
e) Chodnik w Gąbinku
Dla poprawy bezpieczeństwa pieszych, w tym roku zaplanowano budowę chodnika przy drodze powiatowej, prawdopodobnie w miejscowości Gąbinek na odcinku 500 m. Czekamy na potwierdzenie tej informacji z Powiatowego Zarządu Dróg. Chodnik powstanie przy współudziale powiatu włocławskiego, który na ten cel przekaże materiał do budowy (kostkę brukową, krawężniki oraz obrzeża). Pozostałe materiały oraz wykonanie zapewni Gmina.
Budowa przedszkola w Lubaniu
W chwili obecnej opracowaliśmy projekt nowego budynku przedszkola samorządowego i jesteśmy w trakcie uzyskania pozwolenia na budowę. Pod budowę obiektu gmina zakupiła na bardzo korzystnych warunkach działkę zlokalizowaną bezpośrednio przy Urzędzie Gminy, charakteryzującą się odpowiednią powierzchnią, umożliwiającą swobodną lokalizację budynku przedszkola oraz niezbędnej infrastruktury. Na sfinansowanie budowy wkrótce będziemy ubiegać się o dotację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Konkurs na to zadanie ma być ogłoszony przez Urząd Marszałkowski w kwietniu tego roku.
Budowa świetlic
W miejscowości Bodzia powstanie świetlica wiejska. Planujemy postawienie budynku na bazie zabudowy kontenerowej. Obiekt zlokalizowany będzie na działce gminnej. Na ten cel zaplanowano środki w kwocie 125 tys. złotych. W tym roku zabezpieczyliśmy środki na zakup działki pod budowę świetlicy w Mikanowie B.
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Probostwo Dolne
Z zaoszczędzonych środków z tzw. funduszu drzewkowego, planujemy wykonanie nowego odcinka kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej. Na terenach przeznaczonych pod budowę mieszkaniową planuje się wykonanie około 500 m odcinka sieci.
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Mieszkańcy naszej gminy mogą korzystać z dofinansowania do instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków. Dofinansowanie ze środków budżetu gminy wynosi 50% poniesionych kosztów na wybudowanie oczyszczalni. W bieżącym roku w budżecie gminy przeznaczono na ten cel 30 tys. złotych. Planujemy zwiększenie tej kwoty.
Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest
Również w tym roku będziemy realizować zadanie związane z odbiorem wyrobów zawierających azbest. Zakończyliśmy już przyjmowanie zgłoszeń do programu. Przyjęliśmy ponad 21 wniosków, a całkowity koszt zadania szacujemy na ponad 60 tys. złotych. Na realizację uzyskamy 100 % refundacji kosztów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. W II kwartale planujemy zrealizowanie procedury wyboru wykonawcy.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Pierwszym etapem realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej będzie zamontowanie modułu fotowoltaicznego o mocy 3 KW na dachu Urzędu Gminy wraz z telebimem pokazującym ilość wyprodukowanego prądu przez ogniwa słoneczne. Planujemy też zakup 10 fotowoltaicznych lamp autonomicznych i montaż w tych miejscach w których niemożliwe jest budowanie sieci energetycznej.
PKP
W 2015 r. na przejeździe Lubanie- Parcele zamontowano urządzenia zabezpieczające. Odbywają się próby tych urządzeń. Czekamy na odbiór techniczny. W kwietniu Urząd Gminy przeprowadzi badania natężenia ruchu na pozostałych przejazdach kolejowych. Prace te mogą mieć wpływ na planowaną w 2016 r. i 2017 r. zmianę kategorii przejazdów z D na B.
Kładka nad autostradą
Do Urzędu Gminy wpłynęło pismo nadesłane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy z informacją o przystąpieniu do opracowania dokumentacji projektowej budowy kładki dla pieszych w miejscowości Przywieczerzyn nad Autostradą A1. Dwukrotnie uczestniczyłam w spotkaniach dotyczących budowy tego traktu. Obecnie GDDKiA wyłoniła w drodze przetargu wykonawcę projektu, który ma powstać do czerwca 2016 r. W planowanym projekcie kładka będzie zadaszona, oświetlona i ma zawierać podjazd dla niepełnosprawnych.
Z załączonego planu wynika, że zostanie wybudowana w miejscu, gdzie przed powstaniem autostrady przebiegała droga lokalna łącząca Janowice z Przywieczerzynem.

Radny Ryszard Szczesny
Gratuluje Pani wójt i dziękuje za to co zrobiła w celu odzyskania VAT-u. Kiedyś nie było to czynione pomimo, iż daje to wiele korzyści gminie.

Innych uwag do przedstawionej informacji nie zgłoszono.

Za przyjęciem informacji w przedstawionym brzmieniu głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że informacja dotyczącą inwestycji planowanych do wykonania w 2016 roku została przyjęta.
Do punktu 7
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Mariola Danielewska przedstawiła sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodzin w 2015 roku oraz potrzeb związanych z realizacją zadań w 2016 roku.

Uwag do przedstawionego sprawozdania nie zgłoszono.

Za przyjęciem sprawozdania w przedstawionym brzmieniu głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodzin w 2015 roku oraz potrzeb związanych z realizacją zadań w 2016 roku zostało przyjęta.

Do punktu 8
Przewodnicząca rady gminy przedstawiła sprawozdanie z działalności Rady Gminy Lubanie za rok 2015.
Sprawozdania z działalności komisji za rok 2015 przedstawiły następujące osoby:
Pan Grzegorz Skarupski – przewodniczący komisji rewizyjnej,
Pani Agnieszka Augustyniak – przewodnicząca komisji oświaty, kultury i sportu,
Pani Barbara Budzyńska- przewodnicząca komisji zdrowia, pomocy społecznej, gospodarki komunalnej i porządku publicznego,
Pan Edward Żychlewicz– przewodniczący komisji budżetu i finansów,
Pani Jadwiga Krusińska – przewodnicząca komisji rolnictwa, gospodarowanie mieniem komunalnym i inwestycji.

Do punktu 9
Przewodnicząca rady gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Lubanie na rok 2016.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XIV/69/16 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Lubanie na rok 2016.

Do punktu 10
Przewodnicząca rady gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych rady gminy na 2016 rok.

Plany pracy komisji przedstawiły następujące osoby:
Pani Agnieszka Augustyniak - przewodnicząca komisji oświaty, kultury i sportu,
Pani Barbara Budzyńska- przewodnicząca komisji zdrowia, pomocy społecznej, gospodarki komunalnej i porządku publicznego,
Pan Edward Żychlewicz- przewodniczący komisji budżetu i finansów,
Pani Jadwiga Krusińska - przewodnicząca komisji rolnictwa, gospodarowania mieniem komunalnym i inwestycji.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XIV/70/16 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Lubanie na 2016 rok.

Przewodnicząca rady gminy ogłosiła 10 minutową przerwę.


Do punktu 11
Pani wójt przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia „ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii” na 2016 rok.
Wójt Gminy
Zgodnie z preliminarzem wydatków kwota ogólna przewidziana na zadania związane z profilaktyką wynosi 73.890 zł. Dodam jeszcze, że zadania te stanowią kontynuację zadań z roku 2015.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XIV/71/16 w sprawie uchwalenia
„ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii” na 2016 rok.

Do punktu 12
Pani wójt przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubanie w 2016 roku”.
Radny Edward Żychlewicz
Prosiłbym Panią wójt o wypowiedzenie się na temat plotek krążących po terenie gminy, że Pan Pałczyński jest na dużym etacie. Radni uzyskali wyjaśnienie podczas wspólnego posiedzenia komisji ale proszę Panią wójt, by wszyscy mogli to usłyszeć.

Wójt Gminy
Po terenie gminy krążą różne plotki, żadna z nich nie była prawdziwa, w tym ta.
Lekarz ma płatne za wykonaną usługę, nie jest na ryczałcie ani nie otrzymuje wynagrodzenia. Jeśli zachodzi potrzeba wykonania usługi typu odrobaczenie, odłowienie wtedy Pan weterynarz ma płatne po wykonaniu usługi według właściwych cenników. Wykonanie usług przez Pana weterynarza zdarza się rzadko. Nikt nie zarabia za to 4.000 zł na miesiąc, to są nieprawdziwe informacje. Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt to zadanie własne gminy, z którego wynika obowiązek podpisania umowy z gabinetem weterynaryjnym.

Innych uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XIV/72/16 w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubanie w 2016 roku”.

Do punktu 13
Wójt gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku 2017.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XIV/73/16 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku 2017.

Do punktu 14
Kierownik GOPS-u Pani Mariola Danielewska przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XIV/74/16 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu.

Do punktu 15
Kierownik GOPS-u Pani Mariola Danielewska przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dla osób bezdomnych.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XIV/75/16 w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dla osób bezdomnych.

Do punktu 16
Kierownik GOPS-u Pani Mariola Danielewska przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2021 w Gminie Lubanie.
Kierownik GOPS-u
Celem głównym programu jest zwiększenie skuteczności działań na rzecz zjawiska przemocy w rodzinie.
Przemoc w rodzinie to problem coraz częściej pojawiający się w pracy Ośrodka Pomocy. Przy współpracy przedstawicieli oświaty, policji, służby zdrowia staramy się udzielać pomocy zarówno ofiarom jak i sprawcom przemocy. Szukamy rozwiązań i je stosujemy jednakże nie zawsze pomoc w postaci poradnictwa, terapii uzależnień, pomoc psychologiczna przynosi rozwiązanie problemu.
Czasem występuje konieczność zastosowania izolacji ofiary od sprawcy przemocy , złożenie doniesienia do prokuratury o popełnieniu przestępstwa.
W pracy naszego Ośrodka zdarzył się jeden przypadek izolacji mający miejsce
w ubiegłym roku.
Matka z trójką dzieci w wieku 4,2 lat i 1 roku została umieszczona w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi. Podczas pobytu w tym Ośrodku konkubent, ojciec tych małych dzieci opróżnił wynajmowane mieszkanie ze wszystkich mebli, sprzętu gospodarstwa domowego, po prostu sprzedał. Gdy dobiegł końca czas pobytu rodzina nie miała gdzie powrócić.
Zorganizowaniem mieszkania zajął się Urząd Gminy oraz Ośrodek Pomocy. Znaleźliśmy mieszkanie. Dzięki operatywności Pani wójt , ludzie dobrej woli podarowali meble, kuchnię węglową, kuchenkę gazową, sprzęt gospodarstwa domowego , pralkę, odzież i zabawki dla dzieci.
Serdecznie dziękuję za szybką reakcję na apel Pani wójt, za okazane serce, dobroć osobom dzięki którym udało się urządzić mieszkanie dla tej rodziny.
Serdeczne podziękowania kieruję do Pani wójt Larysy Krzyżańskiej, do Pana radnego Skarupskiego, Pana radnego Żychlewicza, Pani sołtys Aleksandry Dryps oraz dla Pani Sandry Dryps. Jeszcze raz bardzo dziękuję.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XIV/76/16 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2021 w Gminie Lubanie.

Do punktu 17
Kierownik GOPS-u Pani Mariola Danielewska przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Lubanie na lata 2016 – 2018.
Kierownik GOPS-u
Celem programu jest wsparcie rodzin mających problemy z wypełnieniem funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Zakłada się, że poprzez działania różnych osób i instytucji pracujących z dziećmi i rodzinami zostanie osiągnięty cel główny tj. pozostanie dziecka w rodzinie biologicznej. Dlatego program zakłada wspieranie rodzin nie tylko w obszarze zaniedbań wychowawczych ale również w przypadku niewydolności ekonomicznej.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XIV/77/16 w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Lubanie na lata 2016 – 2018.

Do punktu 18
Pani wójt przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działek położonych w miejscowościach Mikanowo i Kucerz.
Wójt Gminy
Tytułem wyjaśnienia dodam, iż za nieruchomość wykorzystywaną jako droga leśna w Mikanowie otrzymamy drogę biegnącą koło stacji Orlen na odcinku Mikanowo – Ustronie oraz dwie drogi dojazdowe do zabudowań w Kucerzu.
Sołtys sołectwa Ustronie Pani Zofia Sołtysiak
Co dalej z drogą Mikanowo – Ustronie?
Wójt Gminy
Kiedy droga będzie gminna zaczniemy działać. Pan leśniczy wie, że korzenie podnoszą asfalt.

Innych uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XIV/78/16 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działek położonych w miejscowościach Mikanowo i Kucerz.

Do punktu 19
Zastępca skarbnika gminy Pani Marlena Świeczkowska przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2016 – 2022.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XIV/79/16 zmieniająca uchwałę
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2016 – 2022.

Do punktu 20
Skarbnik gminy Pani Lidia Kokowicz przedstawiła projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2016.

Uwag do przedstawionego projektu nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XIV/80/16 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2016.

Do punktu 21
W ramach punktu interpelacje, zapytania i wolne wnioski głos zabrały następujące osoby;
Wójt Gminy
Dziękuję radnemu p. R. Szczesnemu za docenienie wysiłku włożonego w odzyskanie podatku VAT od inwestycji. Chciałabym podkreślić, że był to spory wysiłek, przede wszystkim pochłaniający dużą ilość czasu. Wysiłek, którego jeszcze raz podkreślę ,,gołym okiem” nie widać, gdyż była to żmudna praca za biurkiem, ale dzięki temu będziemy mogli zrealizować w tym roku więcej inwestycji.
Nadal priorytetem będzie dbałość o bezpieczeństwo mieszkańców. Dlatego na prośbę radnych p. Agnieszki Augustyniak, p. B. Budzyńskiej i p. D. Ciesielskiej, p. M. Łapciak, p. G. Skarupskiego, p. E. Żychlewicza, zostały zamontowane lustra w Lubaniu k. starego banku, w Gąbinku, w Sarnówce i w Tadzinie. Planowaliśmy wraz z radnym B. Wesołowskim montaż lustra przy drodze wojewódzkiej w Janowicach, jednak ze względów technicznych okazało się to niemożliwe. Na prośbę radnej p. A. Augustyniak i p. sołtysa J. Dzioby wykonamy i postawimy wiatę przystankową na pograniczu Lubania i Mikanowa dla dzieci oczekujących na autobus szkolny. P. radna I. Karasiewicz zgłosiła potrzebę wykonania ławeczek na przystankach w Kucerzu i Mikorzynie. P. radna M. Juchniewicz zgłaszała potrzebę nawiezienia frezowiną drogi osiedlowej w Mikanowie B. Droga będzie nawieziona, ale latem kiedy materiał ten podczas upałów odpowiednio się stopi i spełni swoją funkcję. Pan radny W. Kaszubski wnioskował o umieszczenie tablicy z nazwą miejscowości Kolonia Ustrońska oraz p. radna I. Zakrzewska tablicy z nazwą Mikanowo A k. państwa Urbańskich.
Wszystkie drogi gruntowe zostały nawiezione kamieniem lub żużlem. Tam gdzie była potrzeba profilowania podłoża pracowała równiarka i wał.
Chciałabym poinformować, że w ramach działań z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, po roku urzędowania udało się złożyć wniosek o włączenie Jednostki OSP Janowice do KSRG. Cieszę się, ponieważ, był to jeden z moich punktów programu wyborczego. W ciągu ostatniego roku doposażyliśmy Jednostkę w taki sposób, że spełnia obecnie wymagania i może ubiegać się o decyzję włączenia. Jednostka otrzyma też bezpłatnie od Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej aparat ochrony dróg oddechowych.
Właśnie otrzymałam informację, że dzisiaj zostało uruchomione oświetlenie w Probostwie Górnym- Barcikowie i Mikanowie A, o które wnioskowali radny J. Kulpa i radna I. Zakrzewska.
Odśnieżanie dróg powiatowych i gminnych w tym roku przebiegało bardzo sprawnie. Świadczy o tym ilość piasku i soli, która pozostała na drogach po zimie. Chciałabym poczynić pewną uwagę dotyczącą utrzymania zimowego dróg. Gmina dysponuje tylko dwoma piaskarkami i nie jest możliwe, aby w tym samym czasie posypać wszystkie drogi jednocześnie. Potrzebujemy na to ok. 7-8 godzin.
Od piątku tj.01 kwietnia rusza Program 500+. W związku z tym Dział Świadczeń Rodzinnych i 500+ został przeniesiony do drugiego skrzydła budynku Urzędu Gminy. Wejście znajduje się od strony podwórza Urzędu Gminy.
Ruszyły prace społecznie – użyteczne. Przyjętych zostało 10 osób oraz 7 osób na roboty publiczne.

Radny Ryszard Szczesny obchodzi dziś urodziny w związku z tym życzę Panu dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności. Niech wszystko układa się jak najlepiej.
Sołtys sołectwa Mikanowo A Jan Dzioba
W imieniu rolników proszę o zorganizowanie zbiórki worków po nawozach tzw. big bagów. Kilka lat temu taka zbiórka była zorganizowana co rolnicy bardzo sobie chwalili.
Radny Błażej Wesołowski
Najprostszym sposobem pozbycia się worków po nawozach jest odstawienie ich do punktu skupu w Probostwie Górnym do Pana Makowskiego. Dodatkowo można otrzymać za to jeszcze drobną odpłatność.
Radny Grzegorz Skorupski
U Pana Makowskiego za odstawienie big bagów otrzymuje się drobne pieniądze oraz pokwitowanie ich przyjęcia, którym można się okazać w razie kontroli w gospodarstwie.
Radny Edward Żychlewicz
Dziękuję za zakup stołu do gry w tenisa do świetlicy w Kałęczynku, podczas ferii był już dostępny. Ponadto mam pytanie czy zgłosiła się firma, która w ramach reklamacji powinna naprawić kominek w świetlicy?
Wójt Gminy
Reklamacja kominka została zgłoszona firmie jednakże nie mam jeszcze odpowiedzi w tej sprawie.
Przewodnicząca Rady Gminy
Przy przejeździe kolejowym na Włoszycy zamontowano sierżanty. W imieniu kierowców dziękuję. Poza tym przypominam, iż droga na Włoszycy wymaga gruntownego remontu.
Radna Dorota Ciesielska
Proszę o rozesłanie kurend przypominających o konieczności sprawowania właściwej opieki nad zwierzętami oraz o konsekwencjach wynikających z niedopilnowania zwierząt.
Prezes LTP Pan Jan Dzioba
Po terenie chodzą różne informację w jaki sposób rozliczamy się z zawodnikami za zakupione przez nich buty. Otóż zawodnicy sami kupują sobie buty, na które klub przeznacza 150 zł. Jeśli zawodnik chce kupić droższe buty to dokłada do nich ze swoich pieniędzy. Na fakturze jest to odnotowywane, pod czym podpisuje się zawodnik.
Sołtys sołectwa Ustronie Zofia Sołtysiak
Czy drogi powiatowe będą porządkowane ze śmieci i zakrzaczeń ?
Wójt Gminy
Porządki będą robione przez nowych pracowników prac społecznie użytecznych.
Przewodnicząca Rady Gminy
Panie Janku działalność finansową LTP prowadzi księgowa i kontroluje komisja rewizyjna. Proszę spać spokojnie. Łatwo komuś oceniać i widzieć tylko kiedy drużyna przegra mecz, trudniej już docenić pracę zarządu. Chciałabym podziękować Wam za trud, troskę i czas poświęcony dla LTP.
Wójt Gminy
Wszyscy doceniamy Pana pracę, chciałabym tylko dodać, że działacze LTP wykonują pracę społeczną. Nie wiem skąd wzięły się plotki, że ktoś na tym zarabia. Powtórzę, iż jest to praca społeczna, za którą nikt wynagrodzenia nie otrzymuje.
Prezes LTP Pan Jan Dzioba
Muszę tylko dodać, iż ja do tej pracy jeszcze dokładam np. w postaci paliwa.
Wójt Gminy
Proszę się nie martwić plotkami. Trzeba rozmawiać z mieszkańcami i prostować takie informacje. Jest to rola moja jak i radnych.

Do punktu 22
Przewodnicząca rady gminy Pani Barbara Rolirad stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany w związku z czym dokonała zamknięcia XIV sesji Rady Gminy Lubanie. Podziękowała serdecznie wszystkim za przybycie i udział w obradach.
Sesja odbyła się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu i trwała od godz. 1400 do godz.1640.

Na tym protokół zakończono.

Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Rolirad

Protokołowała
Inspektor ds. obsługi rady gminy
Aleksandra Bednarek

 Protokół Nr XIII/16
z sesji Rady Gminy Lubanie
odbytej w dniu 11 lutego 2016 roku


Otwarcia obrad dokonała Pani Barbara Rolirad – Przewodnicząca Rady Gminy witając radnych oraz gości:
- Wójta Gminy Panią Larysę Krzyżańską,
- Sekretarza Gminy Panią Irenę Mroczkowską,

Przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że na stan 15 radnych w sesji bierze udział 15 radnych, co stanowi wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Przewodnicząca rady gminy przedstawiła porządek obrad XIII sesji Rady Gminy Lubanie:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Gminy.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa ), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Lubanie.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubanie w zakresie obszarów położonych w miejscowości Gąbinek i Lubanie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
8. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
9. Zakończenie obrad.

Uwag do przedstawionego porządku obrad nie zgłoszono.

Za przyjęciem przedstawionego porządku obrad głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że porządek obrad XIII sesji Rady Gminy Lubanie został przyjęty.

Do punktu 4
Uwag do protokołu Nr XII/15 z sesji Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2015 r. nie zgłoszono.

Za przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych , głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że protokół z XII sesji Rady Gminy został przyjęty bez poprawek.

Do punktu 5
Pani wójt przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa ), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Lubanie.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XIII/66/16 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa ), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Lubanie.

Do punktu 6
Pani wójt przedstawiła projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubanie w zakresie obszarów położonych w miejscowości Gąbinek i Lubanie.

Innych uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XIII/67/16 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubanie w zakresie obszarów położonych w miejscowości Gąbinek i Lubanie.

Do punktu 7
Pani wójt przedstawiła projekt uchwały w sprawie wprowadzenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XIII/68/16 w sprawie wprowadzenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Do punktu 8
W ramach punktu interpelacje, zapytania i wolne wnioski głos zabrały następujące osoby;
Wójt Gminy
W najbliższy wtorek tj. dnia 16 lutego w Gminnym Ośrodku Kultury w Lubaniu odbędzie się komisja porządku publicznego z udziałem Komendanta Komisariatu Policji w Brześciu Kujawskim Pana Macieja Sadowskiego. Na posiedzenie komisji zostaną zaproszeni wszyscy radni, sołtysi, kierownicy jednostek organizacyjnych, dyrektorzy szkół oraz przewodniczące KGW. Powodem zwołania komisji jest konieczność przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących mapy zagrożeń bezpieczeństwa na terenie gminy Lubanie. Będą mogli Państwo zgłaszać komendantowi miejsca niebezpieczne.
Radna Izabela Karasiewicz
Czy dysponuje Pani wójt żużlem? Na drogę w stronę Wisły do Państwa Dębczyńskich i Zielińskich trzeba nawieźć żużlu. Nie chodzi mi o łatanie dziur a nawiezienie żużlu. Dziękuję za żużel już nawieziony na drogi.
Wójt Gminy
Wczoraj nawieziony został żużel na drogę do Pani Jaskulskiej. Z kolei przedwczoraj zrobiliśmy drogę do Państwa Nadolskich biegnącą koło Państwa Makowskich. Stopniowo będziemy robić kolejne drogi w tym na Dąbrówce i na Krzyżówkach.
Przewodnicząca Rady Gminy
Pan Miętkiewicz również dopominał się o żużel. Chodzi o drogę biegnącą za sołtysem Dariuszem Kwiatkowskim w lewo.
Radny Ryszard Szczesny
Czy przy drodze powiatowej na Siutkówku stoi jeszcze zgłaszane przeze mnie do usunięcia drzewo ?
Wójt Gminy
Wniosek w tej sprawie był zgłoszony do PZD. Dowiem się czy zarząd dróg udzielił nam odpowiedzi.
Radna Magdalena Łapciak
Co z drzewami przy boisku w Gąbinku?
Wójt Gminy
Niestety powiat odmówił usunięcia tych drzew w drodze decyzji.

Radna Jadwiga Krusińska
Proszę o uzupełnienie żużlem dziur na drodze w Probostwie Górnym na odcinku od Pani Brzozowskiej.
Radny Ryszard Szczesny
Mam pytanie kto, kiedy i za ile wyłącza uliczne oświetlenie?
Wójt Gminy
Była awaria, którą zgłosiliśmy do energetyki i została usunięta. Problemu już nie ma. Czy jest kolejna awaria?
Radny Ryszard Szczesny
Nie ma. Lampy są włączone.
Randa Agnieszka Augustyniak
Chciałam zgłosić, iż miga lampa w Lubaniu koło Państwa Przeździęków. Ponadto interesuje mnie czy będą zainstalowane nowe lustra?
Wójt Gminy
Lustra będą zamawiane, zamierzamy je ustawić między innymi koło starego banku i w Janowicach.

Do punktu 9
Przewodnicząca rady gminy Pani Barbara Rolirad stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany w związku z czym dokonała zamknięcia XIII sesji Rady Gminy Lubanie. Podziękowała serdecznie wszystkim za przybycie i udział w obradach.

Sesja odbyła się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lubaniu i trwała od godz. 1400 do godz.1440.

Na tym protokół zakończono.
Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Rolirad

Protokołowała:
Inspektor ds. obsługi rady gminy
Aleksandra BednarekOpublikował: Piotr Rolirad
Publikacja dnia: 16.01.2017
Podpisał: Piotr Rolirad
Dokument z dnia: 18.02.2016
Dokument oglądany razy: 4 881
@ws1.kpsi.pl