RSS
A A A
SmodBIP

Uchwały Rady Gminy 2016

UCHWAŁA NR XIII/66/16

RADY GMINY LUBANIE
z dnia 11 lutego 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa ), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Lubanie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm. ) w związku z art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 ) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXX/211/14 Rady Gminy Lubanie z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa ), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Lubanie § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Ustala się liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających:
1) powyżej 4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa ) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w liczbie 17 punktów;
2) powyżej 4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa ) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w liczbie 3 punktów.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Rolirad

UZASADNIENIE
Zgodnie z przepisem art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 ) liczba punktów sprzedaży oraz usytuowanie miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych powinny być dostosowane do potrzeb ograniczenia dostępności alkoholu, określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.
W związku z powyższym proszę o podjęcie uchwały w przedstawionym brzmieniu.
Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Rolirad

UCHWAŁA NR XIII/67/16
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 11 lutego 2016 roku

w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubanie w zakresie obszarów położonych w miejscowości Gąbinek i Lubanie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm. ) oraz art. 14 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§1
1. Przystępuje się do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubanie w zakresie obszarów położonych w obrębie miejscowości Gąbinek i Lubanie, zgodnie z ust. 2 niniejszego paragrafu Uchwały.
2. Granice obszarów objętych Uchwałą przedstawione zostały na załącznikach graficznych nr 1 i 2 do niniejszej Uchwały i stanowią jej integralną część.
§2
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§4
Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubanie.


Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Rolirad

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XIII/67/16 Rady Gminy Lubanie z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubanie w zakresie obszarów położonych w miejscowości Gąbinek i Lubanie.


 
Działając zgodnie z art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wnioskuję do Rady Gminy Lubanie o podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubanie w zakresie obszarów położonych w miejscowości Gąbinek i Lubanie. Granice obszarów objętych zmianą planu oznaczono na załącznikach graficznych do uchwały. Podjęcie przedstawionej w załączeniu uchwały będzie realizacją złożonego wniosku.
Obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (przyjęty uchwałą Rady Gminy nr XXIX/203/14 z dnia 28 marca 2014 r.) dla znacznej części obszarów (w tym dla miejscowości Lubanie) przewiduje jako podstawowe przeznaczenie budownictwo mieszkaniowo-usługowe przy jednoczesnym wykluczeniu usług „mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu może być lub jest wymagane”. Tym samym zakazana jest lokalizacja jakiejkolwiek usługi mogącej potencjalnie oddziaływać na środowisko (wystarczy, że dana usługa znajduje się w enumeratywnym katalogu wynikającym z rozporządzenia, by pozostała zakazana), bez przeprowadzania oceny rzeczywistego oddziaływania.
W związku z powyższym zapisem do Urzędu Gminy wpłynął wniosek potencjalnego inwestora o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W drugim przypadku – obszaru położonego w miejscowości Gąbinek – obowiązujący zapis planu stanowi o zakazie wznoszenia budownictwa mieszkalnego, dopuszczając jedynie adaptację istniejących obiektów. Należy dodać, że sam zapis – z formalnego punktu widzenia - jest błędny, ponieważ nie wskazuje przeznaczenia terenu wprost. Rozpatrując bardziej szczegółowo ten przypadek można stwierdzić, że zapis taki nie jest uzasadniony żadnymi szczególnymi względami; rozpatrywany teren stanowi enklawę o powierzchni nie przekraczającej 2,5 ha. Zarówno omawiany teren (objęty planem), jak i sąsiednie działki (poza obszarem planu) - są zabudowane, bądź użytkowane rolniczo, nie stanowią zatem naturalnego siedliska ptaków. Ponadto, w studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubanie, teren ten proponowany był na cele mieszkaniowo-usługowe średniej i niskiej intensywności – zmiana planu doprowadziłaby zatem do zgodności obu dokumentów planistycznych. Należy również nadmienić, że dla działek położonych w najbliższej okolicy wydawane są decyzje o ustaleniu warunków zabudowy na cele mieszkalne, uzgadniane przez wszystkie organy pozytywnie.
Reasumując, pozostawienie zapisów planu w obecnym kształcie, naraża Gminę na realne niebezpieczeństwo wypłaty odszkodowań w związku ze spadkiem wartości nieruchomości, blokuje możliwości inwestycji dla potencjalnych inwestorów i napływu nowych mieszkańców na teren Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Rolirad

UCHWAŁA NR XIII/68/16
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 11 lutego 2016 r.

w sprawie wprowadzenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. 2015. poz.
1515 z późn. zm.) ) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (
tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się warunki dla przedsiębiorców ubiegających się o wydanie zezwolenia na prowadzenie
działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych
zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części zgodnie z załącznikiem do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko - Pomorskiego .


Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Rolirad


Załącznik do Uchwały Nr XIII/68/16
Rady Gminy Lubanie
z dnia 11 lutego 2016 r.
§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, powinien:
1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą obejmującą prowadzenie działalności w zakresie ochrony
przed bezdomnymi zwierzętami;
2) dysponować urządzeniami dla wyłapywania zwierząt w sposób nie powodujący zagrożenia dla ich życia i
zdrowia, ani zadający cierpienia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z
dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt;
3) dysponować przynajmniej jednym środkiem transportu odpowiednim do przewozu zwierząt i oznakowanym w
sposób umożliwiający identyfikacje przedsiębiorcy oraz zapewniającym bezpieczeństwo i zapobiegającym
zranieniu lub cierpieniu transportowanych zwierząt;
4) posiadać możliwość zapewnienia zwierzętom opieki lekarsko-weterynaryjnej;
5) dysponować tytułem prawnym do pozostawienia wyłapanych zwierząt w miejscu przystosowanym do
przetrzymywania zwierząt bezdomnych zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie
zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;
6) posiadać decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii stwierdzającą spełnienie wymagań weterynaryjnych
określonych dla środka transportu zwierząt zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.
§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, powinien :
1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą obejmującą prowadzenie działalności w zakresie
prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt;
2) dysponować tytułem prawnym do nieruchomości, na której będzie prowadzić wnioskowaną działalność;
3) dysponować pomieszczeniami dla bezdomnych zwierząt, spełniającymi warunki określone w ustawie z dnia 11
marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;
4) dysponować przynajmniej jednym środkiem transportu odpowiednim do przewozu zwierząt i oznakowanym w
sposób umożliwiający identyfikacje przedsiębiorcy oraz zapewniającym bezpieczeństwo i zapobiegającym
zranieniu lub cierpieniu transportowanych zwierząt;
5) dysponować chłodnią do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych oraz zapewniać dalsze – zgodnie z
prawem - postępowanie ze zwłokami zwierzęcymi ( umowa z uprawnionym podmiotem);
6) posiadać decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii stwierdzającą spełnienie wymagań weterynaryjnych
określonych dla środka transportu zwierząt zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;
7) posiadać zgłoszenie zamiaru prowadzenia schroniska dla zwierząt Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii
właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia działalności, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.
§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie grzebowisk i spalarni zwłok
zwierzęcych i ich części powinien spełniać następujące wymagania:
1) posiadać zarejestrowaną działalność w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych;
2) posiadać utwardzony i ogrodzony teren do prowadzenia działalności, zabezpieczony przed dostępem osób
postronnych, z zastrzeżeniem, że grzebowiska i spalarnie zwłok zwierzęcych mogą być zlokalizowane tylko na
terenie przewidzianym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na prowadzenie tego rodzaju
działalności i w miejscu zapewniającym ochronę zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska;
3) posiadać decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii zatwierdzającą zakład do prowadzenia działalności w
zakresie grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych, zgodnie z art. 6, ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
ochronie zwierząt oraz zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, stwierdzającą spełnienie wymagań
weterynaryjnych określonych przepisami Unii Europejskiej ustanawiającymi przepisy sanitarne dotyczące
produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi;
4) posiadać środki transportu przystosowane do transportu zwłok zwierzęcych i ich części dopuszczone przez
Powiatowego Lekarza Weterynarii, obudowane i szczelne, zabezpieczone przed wyciekami, które posiadają
aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;
5) posiadać chłodnie do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych i ich części;
6) dla grzebowisk - posiadać narzędzia i środki techniczne służące do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części,
dysponować terenem służącym do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części oraz posiadać środki służące do
dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części przed zagrzebaniem;
7) dla spalarni - posiadać urządzenia oraz środki umożliwiające spalanie zwłok zwierzęcych i ich części oraz
środki do gromadzenia odpadów powstałych w procesie spalania przed ich odbiorem przez specjalistyczną
firmę.
Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Rolirad

UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w art. 7 ust. 1 wymaga
uzyskania zezwolenia przez przedsiębiorców na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed
bezdomnymi zwierzętami i prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni
zwłok zwierzęcych i ich części. Zezwolenia w drodze decyzji udziela organ wykonawczy gminy. Określenie
wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie wskazanych zezwoleń należy do
kompetencji rady gminy, zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy.
W związku z powyższym proszę o podjęcie uchwały w przedstawionym brzmieniu.
Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Rolirad

UCHWAŁA Nr XIV/69/16 RADY GMINY LUBANIE z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Lubanie na 2016 rok.

UCHWAŁA Nr XIV/70/16 RADY GMINY LUBANIE z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy na 2016 rok.

UCHWAŁA Nr XIV/71/16 RADY GMINY LUBANIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia „ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii” na 2016 rok.

UCHWAŁA NR XIV/72/16
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubanie w 2016 roku.''

Na podstawie art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 856, z 2014 r. poz. 1794 oraz z 2015 r. poz. 266) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515, poz. 1045 i poz. 1890 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubanie w 2016 roku”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr V/19/15 Rady Gminy Lubanie z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubanie w 2015 roku.''
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Rolirad

Załącznik do Uchwały Nr XIV/72/16
Rady Gminy Lubanie
z dnia 31 marca 2016 r.

„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubanie w roku 2016”

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt zwanej dalej „Programem”, ma na celu ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Lubanie oraz zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim oraz wolno żyjącym kotom, przebywającym w granicach administracyjnych Gminy Lubanie.

§ 2. Realizatorami Programu są:
1) Wójt Gminy Lubanie;
2) Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Daniel” Artur Zielaskowski ul. Dworcowa 14 86-300 Grudziądz – Ośrodek Opieki nad Zwierzętami w Węgrowie 86-302 Grudziądz 4;
3) Gabinet Weterynaryjny Probostwo Górne 48e, 87-732 Lubanie;
4) Gospodarstwo rolne Probostwo Dolne 14, 87-732 Lubanie;
5) Komisariat Policji w Brześciu Kujawskim.

Rozdział 2
Cel i zadania programu

§ 3. Celem gminnego programu jest opieka nad zwierzętami oraz przeciwdziałanie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubanie. Program obejmuje wszelkie działania gminy mające na celu realizację założonych celów poprzez:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w Schronisku dla zwierząt;
2) poszukiwanie osób chętnych do adoptowania zwierząt bezdomnych;
3) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt przebywających w Schronisku dla zwierząt;
5) usypianie ślepych miotów;
6) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
8) odławianie bezdomnych zwierząt;
9) wskazanie wysokości środków finansowych na realizację Programu oraz sposobu wydatkowania tych środków.

Rozdział 3
Sposoby realizacji celu programu

§ 4. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Lubanie realizuje Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „DANIEL” Artur Zielaskowski oraz gabinet weterynaryjny w ramach podpisanej umowy poprzez:
1) zapewnienie właściwych pomieszczeń dla zwierząt, które tam będą przebywać;
2) zapewnienie właściwych warunków ich bytowania;
3) zapewnienie zwierzętom karmy i wody według obowiązujących norm;
4) zapewnienie zwierzętom niezbędnej opieki weterynaryjnej w zakresie profilaktyki oraz obowiązkowych szczepień.

§ 5. Po odłowieniu zwierzęta będą umieszczane w Schronisku, o którym mowa w § 2 pkt 2.

§ 6. 1. Informacje o pojawieniu się bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Lubanie należy zgłaszać w sekretariacie Urzędu Gminy Lubanie w godzinach pracy urzędu, lekarzowi weterynarii, bądź Komisariatowi Policji w Brześciu Kujawskim poza godzinami pracy urzędu.
2. W stosunku do zwierząt, do których nie istnieje możliwość ustalenia właściciela, bądź opiekuna podejmowane zostaną działania związane ze znalezieniem nowego właściciela po uprzednim wykonaniu niezbędnych badań i szczepień w gabinecie weterynaryjnym, bądź umieszczeniem zwierzęcia w schronisku, z którym Urząd Gminy ma podpisaną umowę.
3. W przypadku zgłoszenia się właściciela zwierzęcia, zostanie mu ono oddane po wykazaniu prawa własności oraz pokrycia kosztów poniesionych przez gminę związanych z wyłapaniem, umieszczeniem i opieką zwierzęcia w gabinecie weterynaryjnym lub schronisku.

§ 7. 1.Wyłapywaniem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Lubanie w szczególności chorych lub zagrażających życiu, zdrowiu, bezpieczeństwu ludzi, zajmować się będzie przedsiębiorstwo wskazane w § 2 pkt 2 oraz gabinet weterynaryjny zgodnie z zawartymi umowami.
2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone przy użyciu specjalistycznego sprzętu, które nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt.
3. Wyłapane zwierzęta zostaną przewiezione do gabinetu weterynaryjnego lub umieszczone w schronisku dla zwierząt w przypadku nieustalenia właściciela bądź opiekuna zwierzęcia.

§ 8.Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt prowadzone jest poprzez:
1) działania ze strony schroniska oraz gabinetu weterynaryjnego zamierzające do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania;
2) informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych dzięki umieszczaniu zdjęć zwierząt na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubanie.
3) edukację mieszkańców w zakresie poszukiwania nowych właścicieli bezdomnym zwierzętom oraz praw zwierząt i obowiązków wynikających z faktu nabycia zwierzęcia.

§ 9. Opieka nad kotami wolno żyjącymi realizowana jest poprzez:
1) ustalenie miejsca, w których przebywają koty wolno żyjące;
2) zapewnienie dokarmiania w miejscach przebywania – zakup i wydawanie karmy przez pracownika Urzędu Gminy Lubanie bądź sołtysa;
3) leczenie chorych lub rannych kotów wolno żyjących zapewnione przez Gabinet Weterynaryjny, z którym Urząd Gminy zawarła stosowną umowę.

§ 10. 1. Obligatoryjna sterylizacja, kastracja oraz usypianie ślepych miotów realizują:
1) Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „DANIEL” poprzez przygotowanie zwierząt oraz zapewnienie im opieki weterynaryjnej przed i po zabiegu;
2) Lekarz weterynarii, z którym Urząd Gminy zawarł umowę na zapewnienie opieki weterynaryjnej zwierzętom z terenu gminy Lubanie;
2. W celu zmniejszenia populacji bezdomne zwierzęta przewiezione do schroniska poddawane będą obligatoryjnie zabiegom sterylizacji lub kastracji, z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, w szczególności ze względu na stan zdrowia lub wiek.

§ 11. 1 Gospodarstwo rolne w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich mieści się pod adresem: Probostwo Dolne 14, 87-732 Lubanie.
2.Wskazane gospodarstwo rolne posiada odpowiednie miejsce, w którym będą przetrzymywane zwierzęta gospodarskie w zależności od gatunku zwierzęcia i jego potrzeb.

§ 12. 1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizuje lekarz weterynarii zgodnie z zawartą umową w zakresie opieki weterynaryjnej udzielanej tym zwierzętom.
2. Lekarz weterynarii zobowiązany jest do niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia od Policji, Straży lub pracownika Urzędu Gminy Lubanie udać się na miejsce zdarzenia przebywania zwierzęcia i udzielić mu pomocy, bądź w razie potrzeby zabrać do lecznicy i otoczyć opieką weterynaryjną
3. Rachunek lub faktura za swoją usługę na podstawie zawartej umowy lekarz weterynarii wystawi Urzędowi Gminy w przypadku, gdy nie będzie możliwe ustalenie właściciela.

Rozdział 4
Środki finansowe przeznaczone na realizację programu

§ 13. Na realizację zadań Gmina Lubanie przeznacza z budżetu środki w wysokości 10.000 zł, z czego:
1) na zapewnianie schronienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku oraz zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich we wskazanym gospodarstwie rolnym, przeznacza się: 5.000 zł;
2) na wyłapywanie zwierząt, kastrację, sterylizację, usypianie ślepych miotów, zapewnienie opieki weterynaryjnej wraz z całodobową opieką weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt przeznacza się: 4.500 zł;
3) na opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie przeznacza się: 500 zł.


Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Rolirad

Uzasadnienie
do projektu Uchwały Nr XIV/72/16 Rady Gminy Lubanie z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubanie w 2016 roku”

W związku z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 856 z póź. zm.) zmieniony został art. 11a, który zobowiązuje Radę Gminy do określenia w drodze uchwały Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

W związku z powyższym, przygotowany został „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubanie w 2016 roku”, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Koszty realizacji programu ponosi Gmina Lubanie.

Projekt Programu został przekazany do zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii we Włocławku, Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Oddział we Włocławku oraz zarządcom obwodów łowieckich działających na terenie gminy.

Wprowadzenie w życie działań przedstawionych w niniejszym Programie ma na celu zmniejszenie ilości bezdomnych zwierząt na terenie gminy Lubanie, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa dla mieszkańców gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Rolirad

UCHWAŁA Nr XIV/73/16
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2017 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1045 i poz. 1890) oraz art. 2 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim ( tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 301) uchwala się, co następuje;

§ 1. Nie wyraża się zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy na 2017 rok.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Rolirad

Uzasadnienie
do uchwały Nr XIV/73/16 Rady Gminy Lubanie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2017 roku.

Zgodnie z przepisem art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim ( Dz. U. z 2014, poz. 301 ) rada gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki podejmując uchwałę, w której wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu. Uchwała niniejsza winna być podjęta do dnia 31 marca poprzedzającego rok budżetowy, którego dotyczy.
Fundusz sołecki to pieniądze w budżecie gminy zagwarantowane dla sołectwa na realizację przedsięwzięć, które są zadaniem własnym gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Ponadto środki funduszu mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej.
W gminie, w której funkcjonuje 19 sołectw, wyrażenie zgody na utworzenie funduszu sołeckiego wiąże się z rozdrobnieniem środków. Bardziej zasadnym uznaję się, pozostawienie środków, które miałyby stanowić fundusz sołecki, w budżecie gminy celem wydatkowania ich na większe inwestycje realizowane stopniowo w poszczególnych sołectwach.
Biorąc powyższe pod uwagę proszę o podjęcie uchwały w przedstawionym brzmieniu.

Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Rolirad

UCHWAŁA NR XIV/74/16
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 31 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz 1515, poz. 1045 i poz. 1890 ) oraz art.110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 163, poz. 693, poz. 1045, poz. 1240, poz. 1310, poz. 1359, poz. 1607, poz.1616, poz. 1830 , poz. 1893 oraz z 2016 r. poz. 195 ) uchwala się, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXII/120/09 Rady Gminy Lubanie z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu wprowadza się następujące zmiany:
1) w Dziale II § 2 ust. 2 po punkcie 2 dodaje sie punkt 3 w brzmieniu:
"3 ) przekazane przez Wójta Gminy Lubanie w zakresie świadczenia wychowawczego.";
2) w Dziale II § 6 po ust. 4 dodaje się ustęp 5 w brzmieniu:
"5. Ośrodek realizuje zadania w zakresie przyznawania i wypłacania świadczenia wychowawczego na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.";
3) w Dziale III § 7 ustęp 2 otrzymuje brzmienie:
2. W strukturze Ośrodka wyodrębnia się następujące działy i stanowiska: :
1) Kierownik;
2) dział pomocy społecznej;
3) Kierownik działu świadczeń rodzinnych;
4) dział świadczeń rodzinnych;
5) stanowisko Głównego księgowego;
6) stanowisko Asystenta Rodziny.”;
4) skreśla się w całości Dział V Kontrola działalności Ośrodka;
5) Dział VI Postanowienia końcowe otrzymuje numer V.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Rolirad

Uzasadnienie
W związku z przekazaniem przez Wójta Gminy Lubanie zadania z zakresu świadczenia
wychowawczego konieczne są zmiany w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu
w działach dotyczących zadań i organizacji Ośrodka.
W zakresie skreślenia Działu V „Kontrola działalności Ośrodka” wskazać należy, że uprawnienia kontrolne i nadzorcze wynikają z przepisów rangi ustawowej.
Biorąc powyższe pod uwagę proszę o podjęcie uchwały w przedstawionym brzmieniu.

Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Rolirad

UCHWAŁA NR XIV/75/16
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, i mieszkaniach chronionych dla osób bezdomnych
.

UCHWAŁA NR XIV/76/16 RADY GMINY LUBANIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 -2021 w Gminie Lubanie

UCHWAŁA Nr XIV/77/16 RADY GMINY LUBANIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Lubanie na lata 2016-2018

UCHWAŁA NR XIV/78/16
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 31 marca 2016 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działek położonych w miejscowościach Mikanowo i Kucerz.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1045 i poz. 1890 ) oraz art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 i poz. 1777 oraz z 2016 r. poz. 65) uchwala się, co następuje:

§1. Wyraża się zgodę na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubanie, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 194 o powierzchni 1,02 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Mikanowo, wykorzystywanej jako droga leśna - na cele gospodarki leśnej, w zamian za:
1) nieruchomości oznaczone na projekcie podziału jako działki nr 396/1 o powierzchni 0,2412 ha oraz 465/1 o powierzchni 0,4279 ha położone w obrębie ewidencyjnym Mikanowo, stanowiące publiczną drogę gminną (nr 190131C);
2) nieruchomości oznaczone ewidencyjnie jako działki nr 25/4 o powierzchni 0,0545 ha oraz 49/6 o powierzchni 0,0355 ha położone w obrębie ewidencyjnym Kucerz, stanowiące drogi wewnętrzne – dojazdowe do zabudowań mieszkalnych
będące własnością Skarbu Państwa – Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe”.
§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Lubanie do poniesienia wydatków związanych z zamianą nieruchomości opisanych w §1 do kwoty 10.000,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Rolirad


UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działek położonych
w miejscowościach Mikanowo i Kucerz


W roku 2015 PGL LP Nadleśnictwo Włocławek złożyło do Gminy Lubanie propozycję uregulowania stanu prawnego i faktycznego działek opisanych w uchwale. Działka nr 194, stanowiąca własność Gminy Lubanie, jest faktycznie wykorzystywana na potrzeby gospodarki leśnej. Działki położone w Kucerzu stanowią w sposób faktyczny drogi dojazdowe do zabudowań, a znajdują się w zarządzie Lasów Państwowych. Również fragment drogi publicznej w Mikanowie należy do terenów leśnych i nie jest w żaden sposób ujawniony ewidencyjnie. Nadleśnictwo Włocławek podjęło działania przygotowawcze poprzez opracowanie projektu podziału nieruchomości leśnych.
W związku z koniecznością uregulowania opisanej powyżej sytuacji, działając zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 uchwały Rady Gminy Nr XVII/129/04 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż trzy lata wnioskuję do Rady Gminy Lubanie o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na regulację stanu prawnego nieruchomości poprzez ich zamianę.

Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Rolirad

Uchwała Nr XIV/79/16
Rady Gminy Lubanie
z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie  na lata 2016 - 2022

Na podstawie art. 226 ust. 1, art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; Dz. U. z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150 oraz Dz. U. z 2016 r. poz. 195) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1045, poz. 1890)


§ 1

W uchwale Nr XII/62/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2016-2022 wprowadza się zmiany zawarte w załącznikach nr 1 i 2 do uchwały


§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.


§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.


Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Rolirad


UZASADNIENIE

do uchwały nr XIV/79/16 Rady Gminy Lubanie z dnia 31 marca 2016 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2022


Uchwała nr XII/62/15 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2022 będzie zmieniana po raz pierwszy. Główne powody dla których wprowadza się zmiany to:
- przyjęcie faktycznego wykonania budżetu za 2015 rok według sprawozdań, których termin
opracowania upłynął 22 lutego 2016 roku,
- wzrost planów dochodów i wydatków budżetowych za 2016 rok,
- aktualizacja danych w zakresie przedsięwzięć - zmiany w zakresie limitu wydatków, limitu zobowiązań i wprowadzenie nowych zadań.
Poniżej zostanie przedstawione porównanie planów dochodów i wydatków budżetowych do faktycznego wykonania za 2015 rok.
Dochody budżetowe za 2015 rok według przewidywanego wykonania miały wynosić 16.790.674,86 zł. a faktyczne wpływy zamknęły się kwotą 16.944.260,42 zł.
Dochody bieżące według przewidywanego wykonania stanowiły kwotę 15.360.096,19 zł. a wpłynęła kwota 15.690.346,81 zł. Zakładano, że dochody majątkowe zamkną się kwotą 1.430.578,67 zł. natomiast wykonanie wynosi 1.253.913,61 zł.
Wydatki budżetowe według przewidywanego wykonania wynosiły 17.090.674,86 zł., a wydatkowano w minionym roku ogółem 16.266.205.91 zł. Przy czym na wydatki bieżące przeznaczono 14.144.022,76 zł., (przewidywane wykonanie 14.804.648,77 zł.) a na wydatki majątkowe 2.122.183,15 zł. Zakładano, że wynikiem budżetu będzie deficyt w wysokości 300.000,00 zł., natomiast na koniec 2015 roku wystąpiła nadwyżka dochodów nad wydatkami w wysokości 678.054,51 zł.
Przychody budżetu planowano w kwocie 862.781,80 zł. a na koniec roku wyniosły 743.529,72 zł. i składają się z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 443.529,72 zł. oraz pożyczki w kwocie 300.000,00 zł.
Rozchody budżetu w 2015 roku wynoszą 562.781,80 zł. i pozostały na tym samym planowanym poziomie.
Faktyczny dług na koniec 2015 roku wynosi 2.293.172,15 zł.
Zakładano wstępnie, że różnica dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wyniesie 555.447,42 zł. a w wyniku dalszych oszczędności wyniosła 1.546.324,05 zł.
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane miały wynosić 7.968.844,11 zł. a wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 2.250.725,08 zł. Z opracowanych sprawozdań wynika, że na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano łącznie 7.733.178,92 zł. a wydatki związane z funkcjonowaniem organów js.t. wynoszą 2.140.484,30 zł.
Przechodząc do zmian na 2016 rok wspomnieć należy, że plan dochodów budżetowych wzrośnie łącznie o 1.986.700,00 zł a plan wydatków budżetowych o 2.053.666,51 zł.
W uchwale budżetowej na 2016 rok podjętej w dniu 29 grudnia 2015 roku deficyt budżetu wynosił 643.000,00 zł. i miał być pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek. Po zmianach deficyt wynosi 709.966,51 zł. i będzie pokryty kwotą 309.966,51 zł. z wolnych środków oraz kredytami i pożyczkami w wysokości 400.000,00 zł. Za 2015 rok wypracowano wolne środki w kwocie 858.802,43 zł. Raty zobowiązań spłacane w 2016 roku zmniejszyły się o 14.705,88 zł. i łącznie na spłatę kredytów i pożyczek w 2016 roku przeznacza się kwotę 548.835,92 zł.
Na podstawie opublikowanych na stronie internetowej Ministerstwa Finansów informacji o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej na 2016 r. zwiększa się plan dochodów z tego tytułu do kwoty 4.680.230,00 zł. Kwota subwencji oświatowej wzrosła o 39.701,00 zł. w porównaniu do kwoty planowanej a kwota subwencji wyrównawczej pozostała na tym samym planowanym poziomie. Zwiększają się również udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych do kwoty 1.958.026,00 zł. z planowanej 1.950.328,00 zł.
Plan dochodów za 2016 rok po zmianach wynosi 16.491.319,00 zł. z tego dochody bieżące 16.301.277,00 zł. i majątkowe 190.042,00 zł.
Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 17.201.285,51 zł. a wydatków bieżących 15.085.131,51 zł. Po wprowadzeniu nowych przedsięwzięć zmienią się również wydatki majątkowe i wynosić będą w 2016 roku 2.116.154,00 zł. Wydatki bieżące z tytułu poręczeń na 2016 wynoszą 22.000,00 zł.
Powyższe zmiany wynikają z dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej do zmian dokonanych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego.

Jak wynika z przedstawionego uzasadnienia proponowane zmiany są bardzo istotne i dlatego wnosi się do Wysokiej Rady o podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubanie na lata 2016-2022 w treści wynikającej z projektu.

Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Rolirad

Uchwała Nr XIV/80/16 Rady Gminy Lubanie z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2016 r.

Uchwała Nr XV/81/16
Rady Gminy Lubanie
z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie  na lata 2016 - 2022

Na podstawie art. 226 ust. 1, art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz 1646; Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; Dz.U. z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; Dz.U. z 2016 r. poz. 195) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446)

§ 1
W uchwale Nr XII/62/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2016-2022 zmienionej uchwałą:
1) Nr XIV/79/16 Rady Gminy Lubanie z dnia 31 marca 2016 r.

wprowadza się zmiany:
zawarte w załącznikach nr 1 i 2 do uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.


§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Rolirad


UZASADNIENIE

do uchwały nr XV/81/16 Rady Gminy Lubanie z dnia 24 maja 2016 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2022

Uchwała nr XII/62/15 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2015 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2022 będzie zmieniana po raz drugi. Oprócz zmiany planów dochodów i wydatków budżetowych zmieni się także wynik budżetu.
Plan dochodów budżetowych wzrośnie o 591.591,18 zł i po zmianach zamknie się kwotą 17.082.910,18 zł.
Dochody bieżące wynoszą 16.858.418,34 zł. a ich główne źródła to:
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych -
1.958.026,00 zł. i od osób prawnych 50.000,00 zł,
- dochody z podatków i opłat - 6.094.858,16 zł
(w tym z podatku od nieruchomości - 4.953.000,00 zł),
- z subwencji ogólnej - 4.680.230,00 zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - 3.486.218,18 zł.
Plan dochodów majątkowych wzrośnie o 34.449,84 zł i wynosi 224.491,84 zł. Kwota wzrostu dotyczy wpływu środków na wykonane w 2015 roku zadanie inwestycyjne pn. "Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Kucerz" w wysokości 34.491,84 zł a kwota 42,00 zł. dotyczy zmniejszenia dochodów majątkowych z tytułu użytkowania wieczystego.
Plan wydatków budżetowych ogółem wyniesie 18.282.876,69 zł. Na wydatki bieżące z wyżej wymienionej kwoty przypada 15.626.122,69 zł w tym na:
- wydatki na obsługę długu przewiduje się 80.729,00 zł,
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.076.493,41 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego
2.264.140.96 zł.
Po wprowadzeniu nowych zadań inwestycyjnych na wydatki majątkowe przeznacza się 2.656.754,00 zł.
Zmieni się również wynik budżetu. Różnica między dochodami i wydatkami wpłynie na zwiększenie deficytu budżetu do kwoty 1.199.966,51 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 890.000,00 zł oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 309.966,51 zł. Wynik budżetu zmienia się w związku z planowanym zaciągnięciem zobowiązania w postaci kredytu w wysokości 490.000,00 zł, który przeznaczy się na przebudowę drogi gminnej Kaźmierzewo - Ustronie.
Zobowiązanie planuje się spłacić do 2022 r.
Po zaciągnięciu wyżej wymienionego zobowiązania spłaty rat zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:
w 2016 roku - 548.835,92 zł,
w 2017 roku - 516.792,23 zł,
w 2018 roku - 490.000,00 zł,
w 2019 roku - 469.000,00 zł,
w 2020 roku - 268.544,00 zł,
w 2021 roku - 400.000,00 zł,
w 2022 roku - 490.000,00 zł.
Przychody budżetu po podjęciu kredytu wzrosną z kwoty 1.258.802,43 zł do 1.748.802,43 zł.
Podsumowując uzasadnienie do uchwały nr XV/81/16 wnoszę do Wysokiej Rady o podjęcie stosownej uchwały.


Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Rolirad


OBJAŚNIENIA

do uchwały nr XV/81/16 Rady Gminy Lubanie z dnia 24 maja 2016 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2022


Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubanie na lata 2016-2022 Rada Gminy zmieniała w dniu 31 marca 2016 r. uchwałą nr XIV/79/16. W okresie od 31 marca do 24 maja bieżącego roku budżet gminy był zmieniany dwa razy na podstawie zarządzeń Wójta Gminy. Wyżej wymienione zmiany nie dotyczyły wyniku budżetu więc wieloletnia prognoza finansowa nie była zmieniana.
Na podstawie zarządzenia nr 0050.13.2016 z dnia 22 kwietnia 2016 r. plan dochodów budżetowych, dochodów bieżących oraz wydatków budżetowych ogółem i wydatków bieżących wzrósł o 21.567,00 zł. Jedyny powód to wzrost zmian planu dotacji celowych na zadania własne i zlecone na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 kwietnia 2016 r.
Zarządzeniem nr 0050.14.2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r. plan dochodów i wydatków budżetowych wzrósł o 452.343,09 zł. Na podstawie decyzji wojewody zwiększono plan dotacji celowych na zadania własne i zlecone.
Najwięcej zmian wprowadza się na podstawie proponowanej uchwały z dnia
24 maja. Dochody budżetowe zwiększa się do kwoty 17.082.910,18 zł. Dochody bieżące wzrosną do 16.858.418,34 zł a kwota zwiększenia dotyczy głównie:
- użytkowania wieczystego nieruchomości 42,00 zł.
- zwrotu podatku VAT - 22.000,00 zł,
- dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych 181,09 zł.
- promesy udzielenia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 60.400,00 zł na przedsięwzięcie pn. "Demontaż, transport i
unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubanie".
- kwota 608,16 zł dotyczy zwiększenia dochodów, dostosowując plan do osiągniętych
wpływów.
Dochody majątkowe z kwoty 190.042,00 zł zmieniają się do kwoty 224.491,84 zł. Zmiana dotyczy wpływu środków na zadanie wykonane w 2015 r. w wysokości 34.491,84 zł. Środki unijne stanowią kwotę 33.260,52 zł a dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosi 1.231,32 zł.
Plan wydatków budżetowych zwiększa się do kwoty 18.282.876,69 zł. Wydatki bieżące z kwoty 15.085.131,51 zł wzrosną do 15.626.122,69 zł i zwiększenie dotyczy głównie:
- dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej 28.500,00 zł,
- dotacji na realizację zadań zleconych 181,09 zł,
- promesy udzielenia dotacji z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej 60.400,00 zł.
Na podstawie zawiadomienia z Banku Spółdzielczego w Kowalu o wygaśnięciu zabezpieczenia oraz informacji ze stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki o spłacie kredytu zmniejsza się wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji.
Wynik budżetu w postaci deficytu na 2016 rok w oparciu o uchwałe z 31 marca wynosił 709.966,51 zł, po zmianie wzrośnie do 1.199.966,51 zł. Planowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości 490.000,00 zł prognozuje się spłacić do 2022 r. W tej sytuacji wynik budżetu na 2022 rok ulegnie zmianie i wynosić będzie 490.000,00 zł podobnie jak rozchody budżetu.
Przychody budżetu na 2016 rok zwiększono o 490.000,00 zł z tytułu kredytu. Ich plan po zmianach wynosi 1.748.802,43 zł i składa się z wolnych środków w kwocie 858.802,43 zł oraz kredytów i pożyczek w wysokości 890.000,00 zł.
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych przedstawia się następująco:
Rok 2016 przed zmianą 3,95% po zmianie 3,69%
Rok 2017 przed zmianą 3,85% po zmianie 3,85%
Rok 2018 przed zmianą 3,54% po zmianie 3,54%
Rok 2019 przed zmianą 3,26% po zmianie 3,26%
Rok 2020 przed zmianą 1,97% po zmianie 1,97%
Rok 2021 przed zmianą 2,68% po zmianie 2,68%
Rok 2022 przed zmianą 0,12% po zmianie 3,10%.
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych przedstawia się jak niżej:
Rok 2016 przed zmianą 8,13% po zmianie 8,13%
Rok 2017 przed zmianą 7,84% po zmianie 7,77%
Rok 2018 przed zmianą 9,85% po zmianie 9,78%
Rok 2019 przed zmianą 11,07% po zmianie 11,01%
Rok 2020 przed zmianą 12,68% po zmianie 12,68%
Rok 2021 przed zmianą 13,09% po zmianie 13,09%
Rok 2022 przed zmianą 12,98% po zmianie 12,98%.
Wydatki objęte limitem na 2016 rok wynosiły 1.564.422,24 zł. Z tego na wydatki bieżące przypadało 83.168,24 zł i te nie uległy zmianie. Na wydatki majątkowe planowano 1.481.254,00 zł. Po podjęciu uchwały wydatki majątkowe wynoszą 1.931.254,00 zł a limity ogółem wzrosną do kwoty 2.014.422,24 zł. W 2017 roku kwota wydatków objętych limitem wynosi 884.104,41 zł, z czego kwota na wydatki bieżące w wysokości 61.604,41 zł pozostaje bez zmian a kwota wydatków majątkowych zmniejsza się do 822.500,00 zł.
Wydatki inwestycyjne kontynuowane według stanu na 31 marca zamknęły się kwotą 1.418.254,00 zł. W wyniku zmian zwiększają się do kwoty 1.842.854,00 zł. Z kolei plan na nowe wydatki inwestycyjne zwiększa się o 116.000,00 zł i wynosi 813.900,00 zł.
Wydatki majątkowe zwiększa się łącznie o 540.600,00 zł do kwoty 2.656.754,00 zł.
Jak wynika z przedstawionych objaśnień zmiany są bardzo istotne a ich uchwalenie pozwoli na to, że Wieloletnia Prognoza Finansowa będzie spójna z budżetem gminy.


Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Rolirad

Uchwała Nr XV/82/16
Rady Gminy Lubanie
z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2016 rok

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1045, poz. 1890) oraz art. 212 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646; Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 162 i poz. 1877 oraz Dz. U. z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150; Dz. U. z 2016 r. poz. 195)

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XII/63/15 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok zmienionej zarządzeniami i uchwałą:
1) Nr 0050.7.2016 z dnia 4 marca 2016 roku Wójta Gminy Lubanie,
2) Nr 0050.9.2016 z dnia 23 marca 2016 roku Wójta Gminy Lubanie,
3) Nr XIV/80/16 z dnia 31 marca 2016 roku Rady Gminy Lubanie,
4) Nr 0050.13.2016 z dnia 22 kwietnia 2016 roku Wójta Gminy Lubanie,
5) Nr 0050.14.2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku Wójta Gminy Lubanie

wprowadza się następujące zmiany:


1) W § 1
DOCHODY BUDŻETU
w wysokości – 16.965.229,09 zł
zwiększa się do kwoty – 17.082.910,18 zł
2) W § 1 pkt. 1
Dochody bieżące w wysokości – 16.775.187,09 zł
zwiększa się do kwoty – 16.858.418,34 zł

3) W §1 pkt. 2
Dochody majątkowe w wysokości – 190.042,00 zł
zwiększa się do kwoty – 224.491,84 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.

4) W § 2 ust. 1
WYDATKI BUDŻETU

w wysokości - 17.675.195,60 zł
zwiększa się do kwoty - 18.282.876,69 zł
5) W § 2 ust. 1 pkt. 1
Wydatki bieżące w wysokości - 15.559.041,60 zł
zwiększa się do kwoty - 15.626.122,69 zł
6) W § 2 ust. 1 pkt. 2
Wydatki majątkowe w wysokości - 2.116.154,00 zł
zwiększa się do kwoty - 2.656.754,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.

7) W § 2 ust. 2
Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w latach 2016-2019,
zgodnie z załącznikiem nr 3.
8) W § 3
Deficyt budżetu w wysokości - 709.966,51 zł
zwiększa się do kwoty - 1.199.966,51 zł
który zostanie pokryty:
przychodami pochodzącymi z zaciągniętych
pożyczek i kredytów w kwocie - 890.000,00 zł
oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych
w wysokości - 309.966,51 zł
9) W § 4
Zwiększa się łączną kwotę przychodów budżetu
w wysokości - 1.258.802,43 zł
do kwoty - 1.748.802,43 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4.


10) W § 5
Zmienia się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 400.000,00 zł zwiększa się do
kwoty 890.000,00 zł.

11) W § 6 ust. 2
Zostaje uchylony

12) W § 7 ust. 1
Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
zgodnie z załącznikiem nr 5.
13) W § 7 ust. 4
Otrzymuje brzmienie Dochody i wydatki na zadania realizowane przy udziale środków
unijnych w części związanej z realizacją zadań własnych,
zgodnie z załącznikiem nr 6.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.


Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Rolirad

UCHWAŁA NR XV/83/16
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Włocławskiego przy wykonaniu utwardzenia ciągu pieszego przy drodze powiatowej


Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz.446 ) oraz art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 , poz. 1646, Dz. U. z 2014 r. poz.379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 , poz. 1877 , Dz. U. z 2015 r. poz. 238, poz.532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150 oraz Dz.U. z 2016 r. poz. 195) uchwala się, co następuje:
§ 1
1. Wyraża się zgodę na udzielenie Powiatowi Włocławskiemu pomocy rzeczowo – finansowej w robotach budowlanych związanych z realizacją przez Powiat Włocławski zadań własnych w zakresie utwardzenia ciągu pieszego przy drodze powiatowej nr 2903C Lubanie – Kucerz w miejscowości Probostwo Dolne odcinek o dł. 500 mb.
2. Pomoc rzeczowo – finansowa, o której mowa w ust. 1, może obejmować wyłącznie robociznę, materiały pomocnicze i pracę sprzętu niezbędną do wykonania zadania określonego w ust. 1.
§ 2
Szczegółowe warunki oraz sposób udzielenia pomocy, o której mowa w § 1, określone zostaną odrębną umową.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Rolirad

Uzasadnienie

W związku z planowanym do wspólnej realizacji przez Powiat Włocławski oraz Gminę Lubanie utwardzeniem ciągu pieszego przy drodze powiatowej nr 2903C Lubanie – Kucerz w miejscowości Probostwo Dolne na odcinku o długości 500 mb, w celu podpisania stosownej umowy pomiędzy samorządami, niezbędne jest wywołanie uchwały Rady Gminy Lubanie w sprawie udzielenia pomocy rzeczowo – finansowej dla Powiatu Włocławskiego przy wykonaniu w/w remontu.
Biorąc powyższe pod uwagę proszę o podjęcie uchwały w przedstawionym brzmieniu.

Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Rolirad


UCHWAŁA NR XV/84/16
RADY GMINY LUBANIE z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji zaktualizowanego "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Lubanie"

UCHWAŁA Nr XVI/85/16
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 21 czerwca 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubanie za 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj.Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tj.Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, Dz.U. z 2014 r. poz.379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, Dz.U. z 2015 r. poz. 238, poz.532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz Dz.U. z 2016 r. poz. 195) uchwala się, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubanie za 2015 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Rolirad


UCHWAŁA Nr XVI/86/16
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 21 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lubanie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 .) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, Dz.U. z 2014 r. poz.379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 , Dz.U. z 2015 r. poz. 238, poz.532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz Dz.U. z 2016 r. poz. 195) po zapoznaniu się z :
1) sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok,
2) sprawozdaniem finansowym,
3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy,
4) informacją o stanie mienia,
5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej

Rada Gminy Lubanie uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się Wójtowi Gminy Lubanie absolutorium z tytuły wykonania budżetu za rok 2015.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Rolirad


Uchwała Nr XVI/87/16
Rady Gminy Lubanie z dnia 21 czerwca 2016 roku 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie  na lata 2016 - 2022

Na podstawie art. 226 ust. 1, art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz 1646; Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; Dz.U. z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; Dz.U. z 2016 r. poz. 195) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446)

§ 1

W uchwale Nr XII/62/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2016-2022 zmienionej uchwałami:
1) Nr XIV/79/16 Rady Gminy Lubanie z dnia 31 marca 2016 r.
2) Nr XV/81/16 Rady Gminy Lubanie z dnia 24 maja 2016 r.

wprowadza się zmiany:
zawarte w załącznikach nr 1 i 2 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.


Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Rolirad


UZASADNIENIE

do uchwały nr XVI/87/16 Rady Gminy Lubanie z dnia 21 czerwca 2016 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2022

Na szesnastej sesji Rady Gminy Lubanie po raz trzeci wprowadzane będą zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2022, które dotyczą:
1) planu dochodów i wydatków budżetowych,
2) planu dochodów i wydatków bieżących oraz majątkowych,
3) planu dotacji na zadania bieżące i inwestycyjne,
4) wyniku budżetu,
5) przychodów i rozchodów budżetu,
6) kwoty długu,
7) informacji uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych,
8) finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.
Wyżej wymienione zmiany wynikają z załącznika numer jeden. Do załącznika numer dwa również należy wprowadzić zmiany, które dotyczą uaktualnienia wykazu przedsięwzięć.
Licząc od ostatniej zmiany WPF-u to jest od 24 maja 2016 roku plan dochodów budżetowych wzrósł o 606.239,00 zł a wydatków o 116.239,00 zł. Dochody budżetowe po zmianach wynoszą 17.689.149,18 zł a wydatki 18.399.115,69 zł. Deficyt budżetu z kwoty 1.199.966,51 zł zmniejszył się do wysokości 709.966,51 zł.
Dochody bieżące stanowią kwotę 16.884.165,34 zł i wynikają ze zwiększenia kwoty dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. Natomiast wydatki bieżące zwiększono do wysokości 15.655.782,69 zł.
Dochody majątkowe zwiększają się o 580.492,00 zł. Zgodnie z zawartą umową z dnia 25 maja 2016 r. zwiększa się dochody o 505.329,00 zł z tytułu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej Kaźmierzewo - Ustronie". Kolejna kwota 3.913,00 zł dotyczy zwiększenia z tytułu otrzymanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Toruniu za wykonane w 2015 roku zadanie inwestycyjne pn. "Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Kucerz". Natomiast dofinansowanie z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 71.250,00 zł dotyczy zadania pn: "Remont - modernizacja drogi gminnej Janowice - Kaźmierzewo".
Opisane powyżej dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środki przeznaczone na inwestycje wynoszą po zmianie 614.983,84 zł a dochody ze sprzedaży majątku pozostają na tym samym planowanym poziomie 190.000,00 zł.
Na wydatki majątkowe przeznacza się 2.743.333,00 zł a kwota zwiększenia dotyczy zadania pn.: "Przebudowa ciągu dróg gminnych w Lubaniu" w wysokości 71.250,00 zł. Pozostała kwota 15.329,00 zł to różnica między dofinansowaniem w wysokości 505.329,00 zł a planowanym do zaciągnięcia kredytem w wysokości 490.000,00 zł. Wzrost planu dotyczy zadania "Przebudowa drogi gminnej Kaźmierzewo - Ustronie" a łączny koszt inwestycji w 2016 roku wzrośnie do kwoty 810.329,00 zł.
Rozchody budżetu w 2022 roku zmniejszą się o planowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości 490.000,00 zł. Kwota długu także ulegnie zmianie i zmniejszy się w każdym planowanym roku począwszy od 2016 do 2021 roku.
Kolejna zmiana dotyczy wydatków objętych limitem o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych (przepis ten dotyczy przedsięwzięć wieloletnich) na które przeznaczono w:
- 2016 roku - 2.035.852,04 zł z tego:
wydatki bieżące 89.269,04 zł, majątkowe 1.946.583,00 zł.
- 2017 roku - 890.205,21 zł z tego:
wydatki bieżące 67.705,21 zł, majątkowe 822.500,00 zł.
Zmianie uległa również kwota wydatków na inwestycje kontynuowane, które proponuje się zwiększyć do kwoty 1.858.183,00 zł a nowe wydatki inwestycyjne do kwoty 885.150,00 zł.
W załączniku nr 2 pod nazwą - Wykaz przedsięwzięć do WPF proponuje się następujące zmiany:
1) Zgodnie z zawartą umową z dnia 25 maja 2016 roku oraz aneksem nr 1 z dnia 16 czerwca
2016 roku z tytułu dofinansowania ze Środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 na zadanie pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej Kaźmierzewo - Ustronie
2015-2016" urealniono wydatki na to zadanie.
2) Dodaje się nowe przedsięwzięcie pod nazwą "Monitoring składowiska odpadów
komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Kucerz gmina Lubanie". Łączne koszty na to zadanie wynoszą 12.201,60 zł a jego realizację zaplanowano na lata
2016-2017.


Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej pozwoli na urealnienie danych liczbowych zawartych w załącznikach oraz spowoduje powiązanie dochodów i wydatków z uchwałą budżetową. Dlatego wnosi się o podjęcie uchwały o treści przedstawionej w projekcie.


Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Rolirad

Uchwała Nr XVI/88/16
Rady Gminy Lubanie
z dnia 21 czerwca 2016 roku


w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2016 rok

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 212 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646; Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626
i poz. 1877 oraz Dz. U. z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130,
poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890
i poz. 2150; Dz. U. z 2016 r. poz. 195)

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XII/63/15 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok zmienionej zarządzeniami i uchwałami:
1) Nr 0050.7.2016 z dnia 4 marca 2016 roku Wójta Gminy Lubanie,
2) Nr 0050.9.2016 z dnia 23 marca 2016 roku Wójta Gminy Lubanie,
3) Nr XIV/80/16 z dnia 31 marca 2016 roku Rady Gminy Lubanie,
4) Nr 0050.13.2016 z dnia 22 kwietnia 2016 roku Wójta Gminy Lubanie,
5) Nr 0050.14.2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku Wójta Gminy Lubanie,
6) Nr XV/82/16 z dnia 24 maja 2016 roku Rady Gminy Lubanie

wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1
DOCHODY BUDŻETU w wysokości – 17.082.910,18 zł
zwiększa się do kwoty – 17.689.149,18 zł
2) W § 1 pkt. 1
Dochody bieżące w wysokości – 16.858.418,34 zł
zwiększa się do kwoty – 16.884.165,34 zł

3) W §1 pkt. 2
Dochody majątkowe w wysokości – 224.491,84 zł
zwiększa się do kwoty – 804.983,84 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.

4) W § 2 ust. 1
WYDATKI BUDŻETU w wysokości - 18.282.876,69 zł
zwiększa się do kwoty - 18.399.115,69 zł

5) W § 2 ust. 1 pkt. 1
Wydatki bieżące w wysokości - 15.626.122,69 zł
zwiększa się do kwoty - 15.655.782,69 zł

6) W § 2 ust. 1 pkt. 2
Wydatki majątkowe w wysokości - 2.656.754,00 zł
zwiększa się do kwoty - 2.743.333,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.

7) W § 2 ust. 2
Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w latach 2016-2019,
zgodnie z załącznikiem nr 3.

8) W § 3
Deficyt budżetu w wysokości - 1.199.966,51 zł
zmniejsza się do kwoty - 709.966,51 zł
który zostanie pokryty:
przychodami pochodzącymi z zaciągniętych
pożyczek i kredytów w kwocie - 400.000,00 zł
oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych
w wysokości - 309.966,51 zł


9) W § 4

Zmniejsza się łączną kwotę przychodów budżetu
w wysokości - 1.748.802,43 zł
do kwoty - 1.258.802,43 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4.

10) W § 5
Zmienia się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 890.000,00 zł zmniejsza się do
kwoty 400.000,00 zł.

11) W § 7 ust. 1
Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
zgodnie z załącznikiem nr 5.

12) W § 7 ust. 3
Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
zgodnie z załącznikiem nr 6

13) W § 7 ust. 4
Zmienia się dochody i wydatki na zadania realizowane przy udziale środków unijnych
w części związanej z realizacją zadań własnych,
zgodnie z załącznikiem nr 7.

14) W § 11 ust. 1
Zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:
1) przychody w wysokości – 1.113.654,00 zł zwiększa się do kwoty 1.143.654,00 zł
2) koszty w wysokości – 1.123.611,00 zł zwiększa się do kwoty 1.128.508,00 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Rolirad

UCHWAŁA NR XVII/89/16 RADY GMINY LUBANIE z dnia 13 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/90/16 RADY GMINY LUBANIE z dnia 13 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/91/16 RADY GMINY LUBANIE z dnia 13 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/92/16 RADY GMINY LUBANIE z dnia 13 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/93/16RADY GMINY LUBANIE z dnia 13 lipca 2016 r.

w sprawie aktualności „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubanie ” oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ) oraz art. 32 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 i poz. 904) po zapoznaniu się z wynikami analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Lubanie oraz z oceną postępów w opracowywaniu planów miejscowych uchwala się, co następuje:

§ 1. Uznaje się „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubanie” przyjęte Uchwałą Nr XXXIV/229/06 Rady Gminy Lubanie z dnia 21 sierpnia 2006r. za wymagające zaktualizowania ze względu na zmieniające się przepisy prawa.

§ 2. 1. Stwierdza się, że zachowuje w części aktualność miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Lubanie w wybranych obszarach sołectw: Lubanie, Mikanowo A, Mikanowo B, Gąbinek, Kucerz, Probostwo Dolne, Probostwo Górne, Siutkówek, Barcikowo, Włoszyca - Uchwała Rady Gminy Lubanie Nr XXIX/203/14 z dnia 28 marca 2014r. Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pomorskiego 1153/14 z dnia 08.04.2014 r.
2. Stwierdza się, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Lubanie w wybranych obszarach sołectw: Lubanie, Mikanowo A, Mikanowo B, Gąbinek, Kucerz, Probostwo Dolne, Probostwo Górne, Siutkówek, Barcikowo, Włoszyca - Uchwała Rady Gminy Lubanie Nr XXIX/203/14 z dnia 28 marca 2014r. Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pomorskiego 1153/14 z dnia 08.04.2014 r. jest nieaktualny w części objętej uchwałami Rady Gminy Lubanie: Nr V/15/15 z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubanie w zakresie obszarów położonych w obrębie miejscowości Mikanowo oraz Nr XIII/67/16 z dnia 11 lutego 2016 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubanie w zakresie obszarów położonych w miejscowości Gąbinek i Lubanie.
3. Stwierdza się, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Lubanie w wybranych obszarach sołectw: Lubanie, Mikanowo A, Mikanowo B, Gąbinek, Kucerz, Probostwo Dolne, Probostwo Górne, Siutkówek, Barcikowo, Włoszyca - Uchwała Rady Gminy Lubanie Nr XXIX/203/14 z dnia 28 marca 2014 r. Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pomorskiego 1153/14 z dnia 08.04.2014 r. jest nieaktualny w części wymagającej dostosowania do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubanie.

Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Rolirad


UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 32 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm. ), w celu oceny aktualności studium i planów miejscowych Wójt Gminy Lubanie dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, ocenia postępy w opracowywaniu miejscowych planów i opracowuje wieloletnie programy ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń studium z uwzględnieniem decyzji zamieszczonych w rejestrach, o których mowa w art. 57 ust. 1-3 i art. 67 oraz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego.
Gmina Lubanie posiada 1 obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który obejmuje obszar 422 ha, co stanowi 6,1% powierzchni gminy. Gmina dysponuje również dokumentem „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lubanie” zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Lubanie Nr XXXIV/229/06 Rady Gminy Lubanie z dnia 21 sierpnia 2006r.
W chwili obecnej prowadzone są prace nad 2 planami obejmującymi łącznie obszar ok. 5 ha, co stanowi 0,1% powierzchni gminy. Stanowią one zmianę obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Analiza aktualności Studium wykazuje, że należy sporządzić aktualizację tego dokumentu. Podobnie w przypadku miejscowego planu zachodzi konieczność jego zmiany w części dotyczącej uaktualnienia z uwagi na zmiany w przepisach prawa oraz dostosowanie do aktualnych potrzeb inwestycyjnych.
Program sporządzania planów został zdeterminowany uwarunkowaniami lokalnymi wskazanymi w Studium oraz przepisami odrębnymi nakładającymi obowiązek sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Analiza aktualności dokumentów planistycznych uzyskała pozytywną opinię Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Rolirad

UCHWAŁA NR XVII/93/16 RADY GMINY LUBANIE z dnia 13 lipca 2016 r.

w sprawie aktualności „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubanie ” oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ) oraz art. 32 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 i poz. 904) po zapoznaniu się z wynikami analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Lubanie oraz z oceną postępów w opracowywaniu planów miejscowych uchwala się, co następuje:

§ 1. Uznaje się „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubanie” przyjęte Uchwałą Nr XXXIV/229/06 Rady Gminy Lubanie z dnia 21 sierpnia 2006r. za wymagające zaktualizowania ze względu na zmieniające się przepisy prawa.

§ 2. 1. Stwierdza się, że zachowuje w części aktualność miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Lubanie w wybranych obszarach sołectw: Lubanie, Mikanowo A, Mikanowo B, Gąbinek, Kucerz, Probostwo Dolne, Probostwo Górne, Siutkówek, Barcikowo, Włoszyca - Uchwała Rady Gminy Lubanie Nr XXIX/203/14 z dnia 28 marca 2014r. Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pomorskiego 1153/14 z dnia 08.04.2014 r.
2. Stwierdza się, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Lubanie w wybranych obszarach sołectw: Lubanie, Mikanowo A, Mikanowo B, Gąbinek, Kucerz, Probostwo Dolne, Probostwo Górne, Siutkówek, Barcikowo, Włoszyca - Uchwała Rady Gminy Lubanie Nr XXIX/203/14 z dnia 28 marca 2014r. Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pomorskiego 1153/14 z dnia 08.04.2014 r. jest nieaktualny w części objętej uchwałami Rady Gminy Lubanie: Nr V/15/15 z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubanie w zakresie obszarów położonych w obrębie miejscowości Mikanowo oraz Nr XIII/67/16 z dnia 11 lutego 2016 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubanie w zakresie obszarów położonych w miejscowości Gąbinek i Lubanie.
3. Stwierdza się, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Lubanie w wybranych obszarach sołectw: Lubanie, Mikanowo A, Mikanowo B, Gąbinek, Kucerz, Probostwo Dolne, Probostwo Górne, Siutkówek, Barcikowo, Włoszyca - Uchwała Rady Gminy Lubanie Nr XXIX/203/14 z dnia 28 marca 2014 r. Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pomorskiego 1153/14 z dnia 08.04.2014 r. jest nieaktualny w części wymagającej dostosowania do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubanie.

Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Rolirad


UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 32 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm. ), w celu oceny aktualności studium i planów miejscowych Wójt Gminy Lubanie dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, ocenia postępy w opracowywaniu miejscowych planów i opracowuje wieloletnie programy ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń studium z uwzględnieniem decyzji zamieszczonych w rejestrach, o których mowa w art. 57 ust. 1-3 i art. 67 oraz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego.
Gmina Lubanie posiada 1 obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który obejmuje obszar 422 ha, co stanowi 6,1% powierzchni gminy. Gmina dysponuje również dokumentem „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lubanie” zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Lubanie Nr XXXIV/229/06 Rady Gminy Lubanie z dnia 21 sierpnia 2006r.
W chwili obecnej prowadzone są prace nad 2 planami obejmującymi łącznie obszar ok. 5 ha, co stanowi 0,1% powierzchni gminy. Stanowią one zmianę obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Analiza aktualności Studium wykazuje, że należy sporządzić aktualizację tego dokumentu. Podobnie w przypadku miejscowego planu zachodzi konieczność jego zmiany w części dotyczącej uaktualnienia z uwagi na zmiany w przepisach prawa oraz dostosowanie do aktualnych potrzeb inwestycyjnych.
Program sporządzania planów został zdeterminowany uwarunkowaniami lokalnymi wskazanymi w Studium oraz przepisami odrębnymi nakładającymi obowiązek sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Analiza aktualności dokumentów planistycznych uzyskała pozytywną opinię Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Rolirad

Uchwała Nr XVII/94/16  Rady Gminy Lubanie z dnia 13 lipca 2016 roku


w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku „Organizacja zajęć pozalekcyjnych, m. in. w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych i innowacyjności w placówkach oświatowych gminy Lubanie oraz organizacja pozaszkolnych warsztatów edukacyjnych”

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 8 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ) uchwala się, co następuje:

§ 1.
Przyjmuje się do realizacji wniosek „Organizacja zajęć pozalekcyjnych, m. in. w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych i innowacyjności w placówkach oświatowych gminy Lubanie oraz organizacja pozaszkolnych warsztatów edukacyjnych” – zadanie pn. „Działania na rzecz wsparcia i rozwoju uczniów w gminie Lubanie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Rolirad

Uzasadnienie

Zgodnie z wymogami wynikającymi z systemu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 wnioskodawca po otrzymaniu pisma informującego o przyjęciu wniosku do realizacji składa wszystkie wymagane dokumenty (załączniki) do umowy o dofinansowanie, wśród których znajduje się m.in. uchwała rady gminy o przyjęciu wniosku do realizacji.
Gmina Lubanie będzie uczestniczyć w konkursie na dofinansowanie na projekt „Organizacja zajęć pozalekcyjnych, m. in. w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych i innowacyjności w placówkach oświatowych gminy Lubanie oraz organizacja pozaszkolnych warsztatów edukacyjnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne.
Wsparciem mogą zostać objęte szkoły podstawowe oraz gimnazjum z terenu gminy Lubanie.

Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Rolirad

Uchwała Nr XVII/95/16 Rady Gminy Lubanie z dnia 13 lipca 2016 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie
na lata 2016 - 2022

Na podstawie art. 226 ust. 1, art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz 1646; Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; Dz.U. z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; Dz. U. z 2016 r. poz. 195) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446)

§ 1
W uchwale Nr XII/62/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2016-2022 zmienionej uchwałami:
1) Nr XIV/79/16 Rady Gminy Lubanie z dnia 31 marca 2016 r.
2) Nr XV/81/16 Rady Gminy Lubanie z dnia 24 maja 2016 r.
3) Nr XVI/87/16 Rady Gminy Lubanie z dnia 21 czerwca 2016 r.

wprowadza się zmiany:
zawarte w załącznikach nr 1 i 2 do uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Rolirad

UZASADNIENIE

do uchwały nr XVII/95/16 Rady Gminy Lubanie z dnia 13 lipca 2016 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2022

Uchwała nr XII/62/15 Rady Gminy Lubanie z dnia 29.12.2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2022 będzie zmieniana po kolejny uchwałą nr XVII/95/16 z dnia 13 lipca 2016 r. Od ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej tj. od dnia 21.06.2016 r budżet gminy zmieniono zarządzeniem nr 0050.24.2016 z dnia 04.07.2016 r. Zmiana dotyczyła wzrostu planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 1.194,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.
Na podstawie proponowanej uchwały wprowadza się zmiany opisane poniżej, które zawarte są w załączniku nr 1 i 2.
Dochody budżetowe zwiększają się o kwotę 174.680,00 zł i wynoszą po zmianie
17.863.829,18 zł. Dochody bieżące po zmianie wyniosą 17.058.845,34 zł.
Z kolei plan wydatków budżetowych z kwoty 18.399.115,69 zł zwiększa się do kwoty 18.573.795,69 zł. Wydatki bieżące wzrosną o 174.680,00 zł i wynoszą 15.830.462,69 zł.
Wynik budżetu, przychody oraz rozchody nie ulegają zmianie. Podobnie dochody i wydatki majątkowe pozostają na tym samym planowanym poziomie.
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększa się o 16.728,00 zł. Kwota zwiększenia dotyczy wpływu środków za wykonane w 2015 roku zadanie pn: "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubanie". Natomiast wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa powyżej zwiększają się w 2017 r do wysokości 31.264,96 zł, a w 2018 r do kwoty 31.465,29 zł.
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy proponuje się zwiększyć:
- w 2016 r. z kwoty 2.035.852,04 zł do wysokości 2.039.271,83 zł,
(z tego na wydatki bieżące - 92.688,83 zł, majątkowe - 1.946.583,00 zł),

- w 2017 r. z kwoty 890.205,21 zł. do wysokości 1.016.954,91 zł.
( z tego na wydatki bieżące - 98.404,91 zł, majątkowe - 918.550,00 zł),
- w 2018 r. z kwoty 661.141,69 zł do wysokości 690.086,10 zł,
(z tego na wydatki bieżące - 60.086,10 zł, majątkowe - 630.000,00 zł),
- w 2019 r. z kwoty 503.850,03 zł do wysokości 504.034,53 zł,
(z tego na wydatki bieżące - 34.034,53 zł, majątkowe - 470.000,00 zł),
- w 2020 r. z kwoty 34.066,71 zł do wysokości 34.251,21 zł,
(z tego na wydatki bieżące - 34.251,21 zł),
- w 2021 r. z kwoty 27.176,40 zł do wysokości 27.360,90 zł,
(z tego na wydatki bieżące - 27.360,90 zł),
- w 2022 r. z kwoty 27.176,40 zł do wysokości 27.360,90 zł,
(z tego na wydatki bieżące - 27.360,90 zł).
W związku z zawartymi umowami zwiększa się kwoty limitów wydatków bieżących. Po wprowadzeniu nowych przedsięwzięć zwiększają się wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy.
Do załącznika numer 2 dodano nowe przedsięwzięcie pn "Działania na rzecz wsparcia i rozwoju uczniów w Gminie Lubanie", kórego łączny koszt wynosi 500.000,00 zł. Na to zadanie limit wydatków bieżących w latach 2017 - 2018 r. wynosi po 12.500,00 zł. Kolejne nowe zadanie pn. "Zwiększenie liczby miejsc wraz z poprawą jakości usług edukacyjnych w placówkach przedszkolnych na terenie gminy Lubanie" wprowadzono na lata 2017 - 2018. Wydatki bieżące na to zadanie wynoszą 500.000,00 zł i przeznacza się w 2017 r. i 2018 r. po 12.500,00 zł. Natomiast wydatki majątkowe wynoszą 100.000,00 zł i proponuje się przeznaczyć po 2.500,00 zł w latach 2017 - 2018 r.
Zmianie ulegnie koszt zadania pn: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE" na lata 2016 - 2019, który pierwotnie wynosił 3.000.000,00 zł a po wprowadzeniu zmian stanowił będzie łącznie kwotę 2.880.000,00 zł. Z tego na wydatki majątkowe przeznacza się 2.857.000,00 zł (w 2017 r - 58.550,00 zł, w 2018 r - 220.000,00 zł, w 2019 r - 150.000,00 zł). Na wydatki bieżące na to zadanie przeznacza się kwotę 23.000,00 zł w 2016 roku. Z tego zadania przeniesiono środki na nowe zadanie pn: "Wymiana pokrycia dachu wraz z dociepleniem na budynku Urzędu Gminy w Lubaniu" w latach 2016-2017. Łączny koszt nowego zadania to kwota 120.000,00 zł, z której proponuje się przeznaczyć 5.000,00 zł w 2016 roku i 115.000,00 zł w 2017 roku.
Jak wynika z przedstawionego uzasadnienia proponowane zmiany są bardzo istotne i dlatego wnosi się do Wysokiej Rady o podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 - 2022 w treści wynikającej z projektu.

Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara RoliradUchwała Nr XVII/96/16  Rady Gminy Lubanie z dnia 13 lipca 2016 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2016 rok

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 212 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646; Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626
i poz. 1877 oraz Dz. U. z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130,
poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890
i poz. 2150; Dz. U. z 2016 r. poz. 195)

Rada Gminy
uchwala, co następuje:
§ 1

W uchwale nr XII/63/15 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok zmienionej zarządzeniami i uchwałami:
1) Nr 0050.7.2016 z dnia 4 marca 2016 roku Wójta Gminy Lubanie,
2) Nr 0050.9.2016 z dnia 23 marca 2016 roku Wójta Gminy Lubanie,
3) Nr XIV/80/16 z dnia 31 marca 2016 roku Rady Gminy Lubanie,
4) Nr 0050.13.2016 z dnia 22 kwietnia 2016 roku Wójta Gminy Lubanie,
5) Nr 0050.14.2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku Wójta Gminy Lubanie,
6) Nr XV/82/16 z dnia 24 maja 2016 roku Rady Gminy Lubanie,
7) Nr XVI/88/16 z dnia 21 czerwca 2016 roku Rady Gminy Lubanie,
8) Nr 0050.24.2016 z dnia 4 lipca 2016 roku Wójta Gminy Lubanie

wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1
DOCHODY BUDŻETU w wysokości – 17.690.343,18 zł
zwiększa się do kwoty – 17.863.829,18 zł
2) W § 1 pkt. 1
Dochody bieżące w wysokości – 16.885.359,34 zł
zwiększa się do kwoty – 17.058.845,34 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.

3) W § 2 ust. 1
WYDATKI BUDŻETU w wysokości - 18.400.309,69 zł
zwiększa się do kwoty - 18.573.795,69 zł

4) W § 2 ust. 1 pkt. 1
Wydatki bieżące w wysokości - 15.656.976,69 zł
zwiększa się do kwoty - 15.830.462,69 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.

5) W § 2 ust. 2
Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w latach 2016-2019,
zgodnie z załącznikiem nr 3.

6) W § 7 ust. 1
Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
zgodnie z załącznikiem nr 4.

7) W § 7 ust. 4
Zmienia się dochody i wydatki na zadania realizowane przy udziale środków unijnych
w części związanej z realizacją zadań własnych,
zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Rolirad


Uzasadnienie
do uchwały nr XVII/96/16 Rady Gminy Lubanie z dnia 13 lipca 2016 roku
w sprawie zmian budżetu na 2016 rok zawartych w załącznikach od numeru od 1 do 5


Zmiany, które proponuje się wprowadzić do budżetu gminy spowodowane są głównie zwiększeniem dochodów i wydatków budżetowych z tytułu dotacji.
Wprowadzone zmiany po stronie planu dochodów i wydatków budżetowych spowodują realny ich wzrost o 173.486,00 zł.
Dochody ogółem wyniosą 17.863.829,18 zł w tym:
dochody bieżące stanowić będą 17.058.845,34 zł a majątkowe 804.983,84 zł.
Wydatki ogółem osiągną wielkość 18.573.795,69 zł w tym:
wydatki bieżące zamkną się kwotą 15.830.462,69 zł a majątkowe 2.743.333,00 zł.

Propozycje zmian planów dochodów i wydatków przedstawiają się następująco:


DOCHODY


Dział 852 – Pomoc społeczna
Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W odniesieniu do decyzji wojewody nr WFB.I.3120.3.46.2016 z dnia 7 lipca 2016 roku zwiększa się o 10.058,00 zł plan dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na podstawie wyżej cytowanej decyzji zwiększa się o 3.200,00 zł plan dochodów z tytułu dotacji z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.45.2016 z dnia 5 lipca 2016 roku zwiększa się plan dotacji celowej o 143.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zwiększa się o 16.728,00 zł plan dochodów bieżących z tytułu otrzymanych środków z Ministerstwa Finansów za wykonane w 2015 roku zadanie pn. „ Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubanie”.
Wymienione zadanie realizowano w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”.

WYDATKI

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zmianie ulegną limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2016 – 2019 zgodnie z załącznikiem nr 3.
Koszt zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE” pierwotnie na lata 2016 – 2019 wynosił 3.000.000,00 zł a po wprowadzeniu zmian stanowił będzie kwotę 2.880.000,00 zł.
Pierwotny plan wydatków w wysokości 28.000,00 zł stanowiący udział środków własnych gminy przy udziale środków unijnych został zmniejszony (§ 6059).
Środki te zostały przeznaczone na wydatki niekwalifikowane do projektu w wysokości 23.000,00 zł (§ 6050) a pozostałą kwotę tj. 5.000,00 zł (§ 6050) przeznaczono na nowe zadanie pn. „Wymiana pokrycia dachu wraz z dociepleniem na budynku Urzędu Gminy w Lubaniu” w latach 2016 – 2017. Ogólny koszt tego zadania wynosił będzie 120.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna
Rozdział 75023 – Urzędy gmin

W wymienionym rozdziale zwiększa się o 4.728,00 zł plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia na skutek występujących potrzeb.
Na ten cel zaangażowano środki pochodzące ze zwiększenia dochodów w dziale 900 rozdział 90005.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W związku z dodatkowym zatrudnieniem osób w ramach robót publicznych zwiększa się plan wynagrodzeń i pochodnych o 14.370,00 zł. Zwiększeniu o 2.735,00 zł ulegnie również plan odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu pierwotnie przeznaczonego na wpłaty na PFRON w wysokości 11.605,00 zł w opisywanym rozdziale oraz ze zmniejszenia o 5.500,00 zł planu przeznaczonego na wypłaty w ramach prac społecznie użytecznych w dziale 852 rozdział 85295.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Po przeanalizowaniu wydatków i występujących potrzeb zwiększa się plan wydatków w paragrafie zakupu usług pozostałych o 7.000,00 zł zmniejszając jednocześnie plan zakupu materiałów i wyposażenia o 1.000,00 zł, zakupu energii o 2.500,00 zł, zakupu usług remontowych o 1.500,00 zł oraz różnych opłat i składek o 500,00 zł.
Na uzupełnienie braków zaangażowano środki w wysokości 1.500,00 zł z działu 900 rozdział 90015.

Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 – Pozostała działalność


Zwiększa się o 8.000,00 zł plan wynagrodzeń bezosobowych w związku z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosków w ramach projektów.
Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia dochodów w dziale 900 rozdział 90005.

Dział 852 – Pomoc społeczna
Rozdział 85216 – Zasiłki stałe
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zwiększenie wydatków z tytułu dotacji zostało opisane po stronie dochodów.
Ponadto w rozdziale 85295 zmniejsza się plan przeznaczony na wypłaty świadczeń społecznych o 5.500,00 zł w celu uzupełnienia potrzeb w dziale 750 rozdział 75095.
Należy nadmienić, że zgodnie z zawartą umową z Powiatowym Urzędem Pracy prace społecznie użyteczne zostały zakończone i ostatecznie rozliczone.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Pierwotnie przeznaczony plan na zakup usług pozostałych zmniejsza się o 1.500,00 zł a uzyskane środki jak już wcześniej wspomniano zwiększą plan wydatków w dziale 754 rozdział 75412.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Pozostające środki w wysokości 4.000,00 zł wynikające ze zwiększenia dochodów w dziale 900 rozdział 90005 uzupełnia potrzeby w zakresie zakupu usług pozostałych w opisywanym rozdziale.

Dział 926 – Kultura fizyczna
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe


Po przeanalizowaniu występujących potrzeb zwiększa się o 2.000,00 zł plan zakupu materiałów i wyposażenia zmniejszając jednocześnie plan przeznaczony na zakup usług pozostałych.

Podsumowując niniejsze uzasadnienie do zmian zawartych w uchwale wnoszę do Wysokiej Rady o ich zaakceptowanie, ponieważ wpłyną na prawidłową realizację budżetu i zadań w nim zawartych.

Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Rolirad

UCHWAŁA NR XVIII/97/16RADY GMINY LUBANIE z dnia 20 września 2016 r.

UCHWAŁA NR XVIII/98/16 RADY GMINY LUBANIE z dnia 20 września 2016 r.

UCHWAŁA NR XVIII/99/16 RADY GMINY LUBANIE z dnia 20 września 2016 r.

UCHWAŁA NR XVIII/100/16 RADY GMINY LUBANIE z dnia 20 września 2016 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubanie

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 778, poz. 904, poz. 961 i poz. 1250) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) uchwala się, co następuje:


§ 1.1. Przystępuje się do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubanie.
2. Studium sporządzone zostanie w granicach administracyjnych gminy Lubanie.

§ 2. Traci moc uchwała Rady Gminy Lubanie Nr XXXIII/179/10 z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubanie.

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.


Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Rolirad


Uzasadnienie

Obecnie obowiązujące Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubanie zostało przyjęte uchwałą Nr XXXIV/228/06 Rady Gminy Lubanie z dnia 21 sierpnia 2006 r.
Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Lubanie Nr XXXIII/179/10 z dnia 27 kwietnia 2010r. została wszczęta procedura zmiany studium uchwalonego w 2006 r. Jednakże podjęcie prac w oparciu o tę uchwałę jest nieracjonalne, z uwagi na bardzo liczne zmiany w prawodawstwie, mające wpływ na prawidłowe opracowanie dokumentu. Ponadto, powstałe w okresie minionych 6 lat nowe uwarunkowania społeczne i ekonomiczne wskazują na konieczność zmiany kierunków rozwoju gminy Lubanie i kształtują nowe potrzeby związane z tym rozwojem.
Sporządzona w bieżącym roku analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Lubanie wykazała przede wszystkim konieczność zmiany obowiązującego studium w celu doprowadzenia do zgodności z aktualnymi przepisami (w szczególności z nowym kształtem ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawa wodnego, ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, o ochronie zabytków, ochronie krajobrazu, prawa ochrony środowiska, itd.). Należy również w studium uwzględnić Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lubanie na lata 2015-2023 (przyjęty uchwałą w roku 2015), przeanalizować kierunki rozwoju układu komunikacyjnego i przeznaczenie terenów.
Z analizy wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wynika, że duża ich część jest niezgodna z obowiązującym studium, co wskazuje na zmieniające się potrzeby mieszkańców gminy w zakresie przeznaczenia terenów i rozwoju gospodarczego.
Studium jest wiodącym dokumentem planistycznym, wyznacza kierunki rozwoju i jest przeniesieniem na mapę gminy podstaw strategii jego rozwoju. W oparciu i w zgodności
z ustaleniami Studium opracowywane są plany miejscowe stanowiące akty prawa miejscowego. Jeżeli więc następuje zdezaktualizowanie ustaleń zawartych w Studium należy przystąpić do jego zmiany niezbędnej do prawidłowego prowadzenia polityki przestrzennej.

Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Rolirad

UCHWAŁA Nr XVIII/101/16 RADY GMINY LUBANIE z dnia 20 września 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu Zakładu Usług Komunalnych Gminy Lubanie

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ) i art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646; Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, Dz. U. z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz Dz. U. z 2016 r. poz. 195 i poz. 1257 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku uchwały Nr IV/24/11 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Zakładu Usług Komunalnych Gminy Lubanie § 3 ustęp 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Przedmiotem działalności ZUK jest w szczególności:
1) ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody z ujęcia w Lubaniu;
2) zarządzanie mieniem przekazanym przez gminę w użytkowanie : oczyszczalnia, hydrofornia, wysypisko nieczystości stałych;
3) pobieranie opłat za dostawę wody, odprowadzanie ścieków i składowanie odpadów stałych;
4) zapewnienie prawidłowej eksploatacji sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i wysypiska odpadów komunalnych;
5) wydawanie warunków technicznych dla przyszłych odbiorców, którzy zamierzają przyłączyć się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;
6) wykonywanie drobnych robót budowlano – porządkowych i remontów;
7) dokonywanie odbioru instalacji wodnych i kanalizacyjnych;
8) utrzymanie stref ochronnych;
9) gospodarka zasobami mieszkaniowymi gminy;
10) gospodarowanie lokalami użytkowymi;
11) zaopatrzenie w energię cieplną;
12) usługi oczyszczania szamb;
13) obsługa PSZOK;
14) roboty budowlane dróg, ulic i placów.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Rolirad

Uzasadnienie
W związku ze zwiększonym zakresem prac wykonywanych przez Zakład Usług Komunalnych Gminy Lubanie zaistniała konieczność uzupełnienia przedmiotu działalności zakładu o dodatkowe punkty. Rozszerzenie przedmiotu działalności zakładu wynika między innymi z zakupu wozu ascenizacyjnego oraz z regulacji prawnych zawartych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Biorąc powyższe pod uwagę proszę o podjęcie uchwały w przedstawionym brzmieniu.


Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Rolirad

UCHWAŁA Nr XVIII/102/16 RADY GMINY LUBANIE z dnia 20 września 2016 roku


w sprawie przejęcia w zarząd od Powiatu Włocławskiego odcinka drogi powiatowej nr 2609 C

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 11 w zw. z art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ), art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 ) oraz art. 216 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646; Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz Dz. U. z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz Dz. U. z 2016 r. poz. 195 i poz. 1257 ) uchwala się, co następuje:
§ 1.
Wyraża się zgodę Wójtowi Gminy Lubanie na zawarcie porozumienia z Powiatem Włocławskim w zakresie przejęcia w zarząd odcinka drogi powiatowej Nr 2609C w miejscowości Kocia Górka gmina Lubanie na odcinku o długości 380 m, od skrzyżowania z drogą gminną nr 190138 C do granicy gminy, na okres 10 lat.
§ 2.
Szczegółowe obowiązki stron określi porozumienie zawarte pomiędzy Wójtem Gminy Lubanie a Zarządem Powiatu Włocławskiego.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Rolirad


UZASADNIENIE

Wskazany w treści Uchwały odcinek drogi powiatowej obsługuje kilka gospodarstw rolnych, jest utwardzony tłuczniem, a w dalszej części ( poza granicą gminy ) przechodzi w drogę gruntową. Obecnie zachodzi potrzeba remontu całego odcinka, z którego korzystają mieszkańcy Gminy Lubanie.
Zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych zarządzanie drogami publicznymi może być przekazywane między zarządcami w trybie porozumienia. Na zawarcie porozumienia wyraża zgodę Rada Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Rolirad

UCHWAŁA Nr XVIII/103/16RADY GMINY LUBANIE z dnia 20 września 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez gminę Lubanie od samorządu powiatu włocławskiego zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych.

Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ) uchwala się, co następuje:
§ 1
Wyraża się zgodę na przejęcie przez gminę Lubanie od powiatu włocławskiego zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2016 /2017.
§ 2
Warunki przejęcia zadań, o których mowa w § 1 określi porozumienie zawarte pomiędzy gminą Lubanie a Zarządem Powiatu we Włocławku.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Rolirad

U z a s a d n i e n i e

Zarząd Powiatu Włocławskiego wystąpił z propozycją przejęcia przez gminę Lubanie zadań z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2016/2017.
Z uwagi na doświadczenia z lat ubiegłych o odśnieżaniu przez powiat dróg będących na terenie gminy Lubanie uznałam, że propozycja winna być przyjęta z uwagi na:
- drogi powiatowe na terenie naszej gminy są tak usytuowane, że wyjazd naszego sprzętu do odśnieżania dróg gminnych musi odbywać się po drogach powiatowych,
- ponadto drogami powiatowymi prowadzony jest dowóz dzieci do szkół w Lubaniu,
W tej sytuacji staje się niemożliwy przyjazd autobusu szkolnego, ani też dojazd do siedziby gminy i wyjazd naszego sprzętu do odśnieżania dróg gminnych. Przyjmując propozycję powiatu, otrzymamy zwrot środków na utrzymanie dróg powiatowych zapewniając jednocześnie ich przejezdność.
Wobec powyższego podjęcie proponowanej uchwały o przejęcie zadań uważam za zasadne i wnoszę o jej przyjęcie w proponowanym brzmieniu.

Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Rolirad

UCHWAŁA Nr XIX/104/16 RADY GMINY LUBANIE z dnia 30 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XIX/105/16 RADY GMINY LUBANIE z dnia 30 listopada 2016 r.
w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2016 r.poz. 446 i poz. 1579 ) art. 5 ust. 1 – 4 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych1 ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 716 i poz. 1579 ) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r. ( M.P. z 2016 r. poz.779 ) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się następującą wysokość stawek podatku od nieruchomości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków – 0,65 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników
sztucznych – 3,50 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego – 0,18 zł od 1 m2 powierzchni,
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm. ) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie
zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 2,90 zł od 1 m2 powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,30 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 18,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
8,15 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 2,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
3) od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 – 7 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych.
§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki, budowle przeznaczone na prowadzenie działalności w zakresie:
1) ochrony przeciwpożarowej;
2) zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków;
3) świadczeń zdrowotnych.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XI/47/15 Rady Gminy Lubanie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.


Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Rolirad

UCHWAŁA NR XIX/106/16 RADY GMINY LUBANIE z dnia 30 listopada 2016 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta określonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla celów obliczenia podatku rolnego


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 617 i poz. 1579 ) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 ( M.P. z 2016 r. poz. 993 ) uchwala się, co następuje:
§ 1. Średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 określoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ( ogłoszonego w Monitorze
Polskim poz. 993) w wysokości 52,44 zł za 1 dt. obniża się do wysokości 45,- zł za 1 dt.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XI/49/15 Rady Gminy Lubanie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta określonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla celów obliczenie podatku rolnego.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.


Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Rolirad

UCHWAŁA NR XIX/107/16 RADY GMINY LUBANIE
z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2017 rok dla zakładu budżetowego


Na podstawie art. 15 ust. 3 pkt 1 i art. 219 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579 ) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się stawki dotacji przedmiotowych na 2017 rok dla Zakładu Usług Komunalnych Gminy Lubanie działającego jako zakład budżetowy w wysokości netto :
1) do produkcji i dostarczenia 1 m3 wody – 0,71 zł;
2) do odbioru i oczyszczenia 1 m3 ścieków - 5,31 zł.
2. Do stawek wymienionych w § 1 ust. 1 doliczone będzie 8 % podatku VAT.
§ 2. Do produkcji i dostarczania 1 m3 wody dla podmiotów zewnętrznych (np. GDDKiA ) nie przewiduje się dotacji przedmiotowych. Sprzedaż wody odbywa się po kosztach wytworzenia 3,02 złotych netto plus 8 % podatku VAT.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.


Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Rolirad

UCHWAŁA NR XIX/108/16 RADY GMINY LUBANIE z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży dwóch niezabudowanych działek gruntu, położonych w miejscowości Probostwo Dolne, oznaczonych jako działki nr 15/19 i 15/20

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.2016 poz. 446 i poz. 1579) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. 2015 r. poz. 1774 i poz. 1777 oraz z 2016 r. poz. 65, poz. 1250, poz. 1271 i poz.1579 ) uchwala się, co następuje:
§ 1
Wyrazić zgodę na sprzedaż stanowiących własność Gminy Lubanie dwóch niezabudowanych działek gruntu położonych w miejscowości Probostwo Dolne, dla których w Sądzie Rejonowym we Włocławku prowadzona jest księga wieczysta nr WL1W/00089979/5, oznaczonych geodezyjnie jako:
1) działka nr 15/19 o powierzchni 0,1328 ha, obręb ewidencyjny Probostwo Dolne,
2) działka nr 15/20 o powierzchni 0,1000 ha, obręb ewidencyjny Probostwo Dolne.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Rolirad

Uzasadnienie

Gmina jest właścicielem nieruchomości opisanej w księdze wieczystej numer WL1W/00089979/5, w skład której wchodzą m.in. działki ewidencyjne nr 15/19 i 15/20.
Z powyższej nieruchomości, na podstawie stosownych procedur, w latach 2014-2016 sprzedano 13 działek gruntu z przeznaczeniem na działki budowlane. Przedmiotowe dwie działki nie były przedmiotem wcześniejszej uchwały , bowiem nie mogą być przeznaczone pod zabudowę mieszkalną z uwagi na położenie pod linią wysokiego napięcia. W bieżącym roku jeden z obecnych właścicieli działek budowlanych zadeklarował chęć nabycia opisanej na wstępie działki z przeznaczeniem na zagospodarowanie towarzyszące funkcji mieszkalnej.
Gmina nie jest w stanie w sposób racjonalny zagospodarować ww. działek, z uwagi na ich powierzchnię i lokalizację w centrum skupiska działek budowlanych, a w związku z powyższym ich sprzedaż staje się ekonomicznie uzasadniona.
W tym stanie rzeczy proszę o podjęcie uchwały w przedstawionym brzmieniu.

Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Rolirad

UCHWAŁA NR XIX/109/16 RADY GMINY LUBANIE z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Gminy Lubanie pod nazwą Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Lubaniu i utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Lubaniu

Na podstawie art. 9 ust. 1, art. 10a-10d, art.18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.2016 poz. 446 i poz. 1579 ) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i ust. 4, ust.6, ust. 7 pkt 2 ustawy z dni 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ) w związku z art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. 2015 poz. 1045 oraz Dz.U. z 2016 r. poz. 1583 ) uchwala się, co następuje:
§1.1. Z dniem 1 grudnia 2016 r. stawia się w stan likwidacji jednostkę budżetową pod nazwą Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Lubaniu.
2. Zakończenie działalności Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Lubaniu nastąpi z dniem 31 grudnia 2016 r.
3. Do czasu zakończenia procesu likwidacji jednostka prowadzi dotychczasową działalność.
4. Wójt Gminy Lubanie określi czynności likwidacyjne i wyznaczy osobę odpowiedzialną za likwidację jednostki.
§2.1. Z dniem 1 stycznia 2017 r. roku tworzy się gminną jednostkę budżetową Centrum Usług Wspólnych w Lubaniu, które jest jednostką obsługującą dla jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych.
2. Jednostkami obsługiwanymi są:
1) Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Lubaniu: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Lubaniu, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubaniu;
2) Szkoła Podstawowa im. Ziemi Kujawskiej w Przywieczerzynie;
3) Szkoła Podstawowa w Ustroniu;
4) Przedszkole Samorządowe w Lubaniu.
§3.1. W ramach wspólnej obsługi jednostek obsługiwanych Centrum Usług Wspólnych w Lubaniu:
1) prowadzi obsługę finansową, administracyjną i organizacyjną;
2) wykonuje obowiązki z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości;
3) prowadzi obsługę kadrowo-płacową.
§ 4. Zakres wspólnej obsługi nie obejmuje kompetencji kierowników jednostek obsługiwanych do dysponowania środkami publicznymi oraz zaciągania zobowiązań, a także sporządzania i zatwierdzania planu finansowego oraz przeniesień wydatków w tym planie.
§5.1 Mienie Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Lubaniu po zakończeniu działalności według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. przejmie Centrum Usług Wspólnych w Lubaniu
2. Należności i zobowiązania likwidowanej jednostki według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. stają się zobowiązaniami i należnościami Centrum Usług Wspólnych w Lubaniu.
3. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych jednostki według stanu na dzień likwidacji podlegają wpłacie na rachunek bankowy Gminy Lubanie.
4.Dokumentację zlikwidowanej jednostki przejmuje Centrum Usług Wspólnych w Lubaniu.

§ 6. Centrum Usług Wspólnych w Lubaniu nadaje się Statut w brzmieniu określonym
w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 7. Tracą moc uchwały Nr II/19/02 Rady Gminy Lubanie z dnia 10 grudnia 2002r. w sprawie utworzenia ZEAS w Lubaniu, Uchwała Nr IV/33/03 Rady Gminy Lubanie z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół oraz Uchwała Nr XXXIV/226/06 Rady Gminy Lubanie z dnia 21 sierpnia 2006 r. o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół.

§ 8. 1.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie
2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubanie.

Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Rolirad

UZASADNIENIE

Artykuł 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 1045) określił, że jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek, utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty mogą działać na dotychczasowych zasadach, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. weszła w życie 1 stycznia 2016 r., a zatem po 31 grudnia 2016 r. brak będzie podstaw prawnych, do funkcjonowania Jednostki na dotychczasowych zasadach.
Jednocześnie na podstawie art. 10a-10d ustawy o samorządzie gminnym Gmina może zapewnić wspólną obsługę, w szczególności administracyjną, finansową i organizacyjną:
jednostkom organizacyjnym gminy zaliczanym do sektora finansów publicznych.

Mając na uwadze powyższe, wnoszę o podjęcie Uchwały w zaproponowanym kształcie.

Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara RoliradZałącznik  do Uchwały Nr XIX/109/16 Rady Gminy Lubanie z dnia 30 listopada 2016 r.

STATUT CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W LUBANIU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.Centrum Usług Wspólnych w Lubaniu, zwane dalej "Centrum" jest jednostką organizacyjną Gminy Lubanie, działającą w formie jednostki budżetowej na podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym;
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych;
3) ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości;
4) niniejszego Statutu;
5) innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§2.1.Siedziba Centrum mieści się w Lubaniu.
2.Terenem działania Centrum jest Gmina Lubanie.
3.Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje Wójt Gminy Lubanie.
4.Kierownika Centrum powołuje i odwołuje Wójt Gminy Lubanie.
5.Działalność Centrum finansowana jest z budżetu Gminy Lubanie.
6.Centrum nie posiada osobowości prawnej.
7.Centrum używa podłużnej pieczęci z pełną nazwą i adresem.

§3.1.Centrum jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.
2.Pracownicy Centrum są pracownikami samorządowymi w rozumieniu ustawy z dnia
21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
3.Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników Centrum wykonuje
Kierownik Centrum.

II. CELE I ZAKRES DZIAŁANIA

§ 4.1.Przedmiotem działalności Centrum jest prowadzenie wspólnej obsługi, w szczególności administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, zwanych dalej jednostkami obsługiwanymi.
2. Jednostkami obsługiwanymi przez Centrum są:
1) Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Lubaniu: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Lubaniu, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubaniu;
2) Szkoła Podstawowa im. Ziemi Kujawskiej w Przywieczerzynie
3) Szkoła Podstawowa w Ustroniu;
4) Przedszkole Samorządowe w Lubaniu.
3. Działalność Centrum w stosunku do jednostek obsługiwanych obejmuje:
1) obsługę kadrowo-płacową, organizacyjno-administracyjną i finansowo-księgową placówek obsługiwanych, tj. obsługa wypłat wynagrodzeń i innych świadczeń pieniężnych dla pracowników jednostek obsługiwanych, ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wydatkach z osobowego funduszu płac, realizacja zobowiązań z zakresu naliczania i odprowadzania składek z tytułu ubezpieczenia pracowników oraz należności podatkowych;

2) wykonywanie zadań z zakresu statystyki oraz obowiązku sporządzania wymaganych sprawozdań dotyczących realizacji zadań rzeczowych własnych i jednostek obsługiwanych, a także sprawozdań dotyczących zatrudnienia, osobowego funduszu płac, obowiązkowych składek ubezpieczeniowych i podatków, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i innych sprawozdań przewidzianych prawem;
3) koordynacja spraw organizacyjno-administracyjnych placówek dla zapewnienia odpowiednich warunków działania jednostek obsługiwanych, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, opieki i wychowania;
4.W szczególności Centrum wykonuje zadania w stosunku do jednostek obsługiwanych w zakresie:
1) rachunkowości i sprawozdawczości, zgodnie z przepisami o rachunkowości z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o finansach publicznych, rachunkowość jednostki obejmuje:
a) przyjęte zasady (politykę) rachunkowości,
b) prowadzenie na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,
c) okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów
i pasywów,
d) wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,
e) sporządzanie sprawozdań finansowych,
f) gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą;

2) obsługi finansowo-księgowej:
a) sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej i budżetowej w jednostkach objętych obsługą,
b) prowadzenia obsługi rachunków bankowych,
c) zgłaszania i wyrejestrowywania z ZUS pracowników jednostek obsługiwanych,
d) sporządzania list wynagrodzeń i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy i dokonywanie ich wypłat,
e) naliczania i odprowadzania należnych świadczeń na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego,
f) ewidencjonowania danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
g) rozliczania finansowego realizacji projektów oświatowych realizowanych ze środków zewnętrznych,
h) prowadzenia obsługi finansowo-księgowej zakładowego funduszu świadczeń socjalnych obsługiwanych jednostek,
i) prowadzenia obsługi finansowo-księgowej pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej,
j) przygotowywania danych do sprawozdań o wysokości osiągniętych średnich wynagrodzeń nauczycieli,
k) rozliczanie finansowe dowozów uczniów do szkół;

3) administracyjno-organizacyjnym:
a) współpraca z dyrektorami jednostek obsługiwanych w zakresie wykonywania
zadań oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych,
b) opracowywanie projektów zadań rzeczowych oraz planów dochodów i wydatków budżetowych, w zakresie dotyczącym oświaty i wychowania, dla obsługiwanych jednostek przy współpracy z dyrektorami, a także organizowanie prawidłowego wykonania zatwierdzonych wskaźników i limitów określonych w planach finansowych,
c) prowadzenie obsługi kadrowej pracowników obsługiwanych jednostek oraz Centrum,
d) prowadzenie dokumentacji emerytalno-rentowej pracowników obsługiwanych jednostek i Centrum,
e) prowadzenie spraw związanych z powoływaniem i odwoływaniem dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Lubanie,
f) współpraca z organem nadzoru pedagogicznego w sprawach związanych z dokonywaniem ocen pracy dyrektorów obsługiwanych placówek,
g) organizowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych w celu przeprowadzenia egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego oraz prowadzenie dokumentacji związanej z awansem zawodowym nauczycieli,
h) przygotowywanie pod względem merytorycznym arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych do zatwierdzenia przez Wójta Gminy Lubanie,
i) prowadzenie spraw związanych z realizowaniem obowiązku szkolnego i nauki przez dzieci i młodzież,
j) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem uczniom stypendiów
k) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
l) prowadzenie spraw związanych z organizacją dowozu uczniów do szkół i zapewnieniem bezpłatnego transportu dla dzieci niepełnosprawnych,
ł) prowadzenie zbiorczej bazy danych oświatowych w zakresie wynikającym z ustawy o systemie informacji oświatowej,
m) przygotowywanie projektów regulaminów, projektów zarządzeń Wójta Gminy Lubanie
i projektów uchwał Rady Gminy Lubanie w zakresie spraw związanych z prowadzoną działalnością, a także projektów innych dokumentów o charakterze organizacyjnym.

5. Na zasadach określonych w ustawach Centrum może zawierać porozumienia dotyczące prowadzenia obsługi innych samorządowych jednostek organizacyjnych niż wymienione w § 4 ust. 2.

III. . ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA CENTRUM
§5.1.Działalnością Centrum kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik Centrum.
2.Kierownik Centrum jako kierownik jednostki organizacyjnej gminy działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Lubanie.
3. Szczegółowy zakres działania i strukturę organizacyjną Centrum Usług Wspólnych w Lubaniu określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Kierownika Centrum i zatwierdzony przez Wójta Gminy Lubanie.
IV. ZASADY GOSPODARKI FINANSOWO-KSIĘGOWEJ

§ 6. Centrum Usług Wspólnych w Lubaniu prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawach o finansach publicznych i o rachunkowości.

§ 7.Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest roczny plan finansowy stanowiący część budżetu Gminy Lubanie.

§ 8. Ewidencja księgowa Centrum prowadzona jest na zasadach przewidzianych dla jednostek budżetowych.

§ 9. Gospodarowanie powierzonym mieniem należy do Kierownika Centrum.


V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10. Zmiany Statutu dokonywane są w trybie i na zasadach właściwych dla jego uchwalenia.


Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Rolirad

UCHWAŁA NR XIX/110/16 RADY GMINY LUBANIE z dnia 30 listopada 2016 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2016 - 2022

UCHWAŁA NR XIX/111/16 RADY GMINY LUBANIE z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2016 rok

UCHWAŁA NR XX/112/16 RADY GMINY LUBANIE z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2016 - 2022

UCHWAŁA NR XX/113/16 RADY GMINY LUBANIE z dnia 28 grudnia 2016 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2016 rok

UCHWAŁA NR XX/114/16 RADY GMINY LUBANIE z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2017 - 2023

UCHWAŁA NR XX/115/16 RADY GMINY LUBANIE z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2017

RADY GMINY LUBANIE z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnienia Zakład Usług Komunalnych w Lubaniu z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Lubanie nadwyżki środków obrotowychOpublikował: Piotr Rolirad
Publikacja dnia: 04.01.2017
Podpisał: Piotr Rolirad
Dokument z dnia: 18.02.2016
Dokument oglądany razy: 4 270
@ws1.kpsi.pl