RSS
A A A
SmodBIP

Zarządzenia Wójta Gminy 2014 - 2015

                                                                   ROK       2015              
Zarządzenie Nr.0050.7.2015
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 02.02.2015r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy Lubanie

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2014r. Poz. 1202) oraz § 1 ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U z 2014r poz. 1786) zarządzam co następuje:
§ 1
1. W Regulaminie Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Lubanie z dnia 29 czerwca 2009r. wprowadza się następujące zmiany polegające na:
- wprowadza się stanowisko Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
- w załączniku nr 2 tabela A wprowadza się wynagrodzenie zasadnicze w wysokości minimalnej od 1.600,00 zł do maksymalnej 3.500,00 zł, kategoria zaszeregowania gr. XIII.
2. Pozostałe postanowienia regulaminu pozostają bez zmian                                                          § 2
Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Lubanie powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                                             Wójt Gminy
                                                                                                                    mgr Larysa KrzyżańskaZARZĄDZENIE Nr 0050.9.2015
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 16 marca 2015 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.143.2014 Wójta Gminy Lubanie z dnia 04.09.2014 r. w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych zawartych w instrukcji kancelaryjnej oraz stosowania jednolitego rzeczowego wykazu akt i zakresu działania archiwum zakładowego w Urzędzie Gminy Lubanie.
Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym (Dz.U. Nr 123, poz. 698) w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14, poz.67) oraz Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Lubanie z dnia 16 września 2011 r.
zarządza się:
§1
zamianę Zarządzenia Nr 0050.143.2014 Wójta Gminy Lubanie z dnia 04.09.2014 r. w ten sposób, że w § 1 wers 3 w miejsce słów „ jednolity rzeczowy wykaz akt stanowiący załącznik Nr 2” wprowadza się treść : „ jednolity rzeczowy wykaz akt w brzmieniu przyjętym w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
wers 4 w § 1 Zarządzenia otrzymuje brzmienie: ”instrukcję archiwalną stanowiącą załącznik nr 2”
§2
W pozostałym zakresie Zarządzenie Nr 0050.143.2014 pozostaje bez zmian.                            §3
Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

                                                                                                                                       Wójt Gminy
                                                                                                                             mgr Larysa Krzyżańska


Zarządzenie Nr 0050.10.2015                                                                                                                   Wójta Gminy Lubanie                                                                                                                                 z dnia 18 marca 2015r

w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych przez kierowników gminnych jednostek budżetowych

Na podstawie § 12 ust. 3 Rozporządzenia Ministrów Finansów z dnia 16 stycznia 2014r. W sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. Z 2014r.poz.119) zarządzam co następuje:
§ 1
Zobowiązuje się kierowników gminnych jednostek budżetowych do przekazywania Wójtowi Gminy Lubanie sprawozdań budżetowych sporządzanych w formie papierowej i w formie dokumentu elektronicznego przekazywanego na elektronicznych nośnikach danych.
§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom gminnych jednostek budżetowych.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

                                                                                                                                        Wójt Gminy
                                                                                                                              mgr Larysa Krzyżańska


Zarządzenie Nr.0050.22.2015
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 20.04.2015r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy Lubanie

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2014r. Poz. 1202) oraz § 1 ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U z 2014r poz. 1786) zarządzam co następuje:
§ 1
1. W Regulaminie Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Lubanie z dnia 29 czerwca 2009r. wprowadza się następujące zmiany polegające na:
„ W załączniku nr 2 tabela A zmienia się wynagrodzenie zasadnicze na stanowisku Inspektora w wysokości minimalnej od 1.500,00 zł do maksymalnej 4.000,00 zł, kategoria zaszeregowania gr. XII – XVI”
„ W załączniku nr 2 tabela B zmienia się wynagrodzenie zasadnicze na stanowiskach:
Pracownik gospodarczy w wysokości minimalnej od 1.200,00 zł do maksymalnej
2.100,00 zł, kategoria zaszeregowania gr. VI.
Sprzątaczka – pracownik gospodarczy w wysokości minimalnej od 1.180,00 zł do maksymalnej 2.100,00 zł kategoria zaszeregowania gr. V.”
2. Pozostałe postanowienia regulaminu pozostają bez zmian

§ 2
Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Lubanie powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
mgr Larysa KrzyżańskaOpublikował: Piotr Rolirad
Publikacja dnia: 26.10.2016
Podpisał: Piotr Rolirad
Dokument z dnia: 12.12.2014
Dokument oglądany razy: 11 443
@ws1.kpsi.pl