RSS
A A A
SmodBIP

Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty


Ogłoszenie:

Ogłoszenie o zamówieniu

 bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx

Ogłoszenie nr 556384-N-2018 z dnia 2018-05-11 r.

Gmina Lubanie: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lubanie, krajowy numer identyfikacyjny 91086687300000, ul. Lubanie , 87732 Lubanie, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 542 513 312, e-mail lubanie1@poczta.onet.pl, faks 542 513 312.
Adres strony internetowej (URL): lubanie@lubanie.com
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.lubanie.kpsi.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.lubanie.kpsi.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu
Numer referencyjny: GMK.271.6.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: cz. I. - Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych Rozbiórka schodów:  skuć istniejące schody (gruz zostanie wykorzystany przy wykonywaniu podjazdu),  wykonać nowe schody z betonu C16/20 o wysokości 12cm,  skuć istniejące płytki gres z podestu,  wykonać uszczelnienie pod płytki ceramiczne antypoślizgowe z – trzykrotne malowanie,  przykleić płytki na klej,  zafugować płytki. Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych:  zdemontować istniejącą instalację oświetleniową,  wybrać grunt istniejący do głębokości ok. 0,40m,  dostosować wymiary do podjazdu projektowanego,  wymurować podpory podjazdu z bloczków betonowych,  wykonać szalowanie podjazdu oraz zazbroić stalą AO StOS,  wypełnić szalunek mieszanką betonową marki C16/20,  zamontować balustrady ze stali z rur okrągłych i wypełnieniem poziomym,  pokryć powierzchnie betonowe materiałem antypoślizgowym np. płytki antypoślizgowe,  dokonać przesunięcia ławek i kosza na śmieci. Renowacja istniejącego wejścia:  zdemontować istniejące płytki na podcieniach  wykonać uszczelnienie pod płytki ceramiczne antypoślizgowe z – trzykrotne malowanie,  przykleić płytki na klej,  zafugować płytki,  ściany zewnętrzne podjazdu i pionowe wejścia obłożyć tynkiem piaskowym w kolorze,  ceglasto-czerwonym w kolorze dostosowanym do wybranych płytek antypoślizgowych. - Remont kuchni i holu Pomieszczenie wiatrołapu i hall:  skuć istniejące płytki w wiatrołapie i hallu,  wykonać uszczelnienie pod płytki ceramiczne antypoślizgowe – trzykrotne malowanie,  przykleić płytki antypoślizgowe na klej wraz z cokolikiem,  zafugować płytki. Pomieszczenie kuchni:  zdemontować ścianę łączącą dwa pomieszczenia kuchnię i pomieszczenie gospodarcze,  zdemontować ościeżnicę i skrzydło drzwiowe a otwór zamurować,  istniejące drzwi pomalować,  zdemontować istniejące płytki na ścianie,  wykonać nowe płytki ceramiczne na ścianie do wys. 2,0m, pozostałą część ścian i sufit pomalować farbą zmywalną,  zdemontować istniejące płytki i podłogę z paneli drewnianych,  wykonać uszczelnienie pod płytki ceramiczne antypoślizgowe – trzykrotne malowanie,  przykleić płytki na klej. Wyposażenie kuchni (parametry minimalne):  patelnia uchylna na stelażu szt. 1, wym: 700x786x912, moc 6,3 kW, zasilanie 400V, na stelażu,  kuchnia gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem elektrycznym 24 kW (zestaw) - G30 (propan - butan) szt. 1, wym:800x700x850, moc piekarnika 24/7 kW, napięcie 400 V,  szafa chłodnicza szt. 2, wym: 600x600x1850, moc 0,11 kW, zasilanie 230V, pojemność 350 l,  taboret gazowy 9 kW - STANDARD LINE - G30 (propan butan), szt. 2, moc: 9kw, wersja gazu G30, wym: 580x580x380,  zmywarka uniwersalna 400/230V z dozownikiem płynu myjącego szt. 1: moc: 4,9/3,4 kw, napięcie 400/230 V, wym: 565x665x835,  podstawa pod zmywarkę uniwersalną szt. 1: wym: 570x550x450,  szafa chłodnicza szt. 1: wym: 1340x800x2000, moc 0,65 kW, zasilanie 230V, pojemność 1100L,  frytownica pojedyncza 8 l, 400V z kranem szt. 1: wym: 260x410x410, moc 3,2 kW, zasilanie 400V,  garnek wysoki szt. 2: d 400 mm, pojemność 50 l, garnek z pokrywką,  garnek niski szt. 1: d 400 mm pojemność 31 l, garnek z pokrywką,  garnek niski szt. 1: d 360 mm pojemność 18 l, garnek z pokrywką,  stół z basenem szt. 1: wym: 800x700x850, h= 40 cm, jednokomorowy,  bateria umywalkowa z wyciąganym prysznicem szt. 1: bateria z wyciąganym prysznicem,  stół przyścienny z półką 1200x600x850 mm spawany szt. 1,  szatkownica elektryczna do warzyw z kompletem 5 tarcz szt. 1: 5 noży, wym: 540x240x450, moc 0,55 kW, zasilanie 230V. 3) Wentylacja i klimatyzacja sali widowiskowej  klimatyzacja,  wentylacja,  instalacja elektryczna i sterowanie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar dostępne na stronie internetowej UG Lubanie http://bip.lubanie.kpsi.pl oraz w siedzibie zamawiającego, Przywołane w dokumentacji technicznej nazwy producentów materiałów, o ile występują, służą wyłącznie do określenia ich ogólnej charakterystyki i nie ograniczają użycia materiałów innych producentów o parametrach nie gorszych od wskazanych w dokumentacji. Wszędzie tam, gdzie w przedmiocie zamówienia występuje nazwa, norma, aprobata techniczna itp. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne z opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia, roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Przy wykonaniu przedmiotu zamówienia należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 – tekst jednolity z późn. zm). Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania należy przedstawić do wglądu w trakcie realizacji, a komplet przekazać przed odbiorem końcowym.

II.5) Główny kod CPV: 45262700-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45453000-7
45262350-9
45262370-5
45410000-4
45430000-0
39314000-6
39717200-3
45331200-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje ewentualne udzielenie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. Ewentualne zamówienia uzupełniające przewiduje się wyłącznie w cz. I. zamówienia w odniesieniu do robót budowlanych.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-08-20

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy na potwierdzenie zdolności technicznej lub zawodowej: a) w zakresie doświadczenia  Wykonawcy składając ofertę  w cz. I. wykażą, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonali co najmniej 1 robotę budowlaną, na kwotę nie mniejszą niż 60.000,00 zł brutto,  w cz. II. wykażą, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonali co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na wykonaniu klimatyzacji lub wentylacji, na kwotę nie mniejszą niż 40.000,00 zł brutto,  W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku, wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz robót, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do siwz wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty,  Warunek zostanie uznany za spełniony na podstawie przedstawionych dokumentów – spełnia/nie spełnia,  W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie ww. warunek podmioty mogą spełniać łącznie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy (w przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie oświadczenie musi złożyć każdy wykonawca) – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem - zgodnie z pkt. 12 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, c) jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp – przedkłada dokumenty wymienione w sekcji III.4. ppkt. a – wystawione w odniesieniu do tych podmiotów (dokumenty wymienione w § 5 pkt. 2-4 Rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia)- oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem - zgodnie z pkt. 12 specyfikacji istotnych warunków zamówienia
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
b) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – wzór stanowi załącznik nr 10 (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie ww. warunek podmioty mogą spełniać łącznie)- oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem - zgodnie z pkt. 12 specyfikacji istotnych warunków zamówienia
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Składanych wraz z ofertą –formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 3 - oryginał: a) oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu – wzór stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji - oryginał, b) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – wzór stanowi załącznik nr 6 do specyfikacji - oryginał, c) upoważnienie - pełnomocnictwo do podpisania oferty (jeżeli dotyczy) – wzór stanowi załącznik nr 4 do specyfikacji - oryginał, d) Wykaz prac przeznaczonych do podwykonania – wzór zawarty w załączniku nr 3. Wypełnienie tabeli jest obowiązkowe wyłącznie wtedy, gdy wykonawca zamierza powierzyć cześć zamówienia podwykonawcom - oryginał, e) w przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, celem udowodnienia, że będzie dysponował zasobem tych podmiotów, w szczególności składa pisemne zobowiązanie tych podmiotów, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, określające w szczególności (wzór stanowi załącznik nr 8 – oryginał):  zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,  sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,  zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,  czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 2) Składane w ciągu 3 dni (bez wezwania) od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 Pzp - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Pzp, – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 - oryginał. 3) Składanych przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona na wezwanie i w terminie wyznaczonym przez zamawiającego (min. 5 dni) - oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia i innych: d) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem - zgodnie z pkt. 12 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
kryterium okres udzielonej gwarancji i rękojmi 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, na poniższych zasadach: 1) zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy, w tym prawa miejscowego, 2) ustawowej zmiany stawki podatku VAT po dacie otwarcia ofert, 3) wystąpi zmiana wykonawcy w przypadkach sukcesji generalnej następującej w wyniku dozwolonego przekształcenia podmiotu bądź dziedziczenia oraz w przypadkach szczególnej sukcesji z mocy prawa (np. łączenie, dzielenie, przekształcenie spółek), 4) odstąpienie na wniosek Zamawiającego od realizacji części zamówienia i związana z tym zmiana wynagrodzenia, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł, 5) Zamawiający zdecyduje się na zmianę zastosowanych materiałów lub technologii – zamiennych (zastosowanie innych materiałów budowlanych lub technologii robót niż przewidziane w projekcie lub przedmiarze robót itp.); w tym wypadku, po podpisaniu protokołu konieczności, zostanie sporządzony aneks do umowy zwiększający lub zmniejszający cenę oferty, o ewentualną różnicę w cenie. Ceny jednostkowe tych zmian nie mogą być wyższe niż zaoferowane w kosztorysie oferty pierwotnej (nie dotyczy to materiałów i technologii wcześniej nie uwzględnionych w kosztorysie ofertowym), 6) zmiany kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, 7) wystąpi konieczność: zmiany podwykonawcy, wprowadzenia podwykonawcy, 8) wystąpi konieczność zmiany terminów umownych rozpoczęcia lub zakończenia robót, z uwagi na: datę dostarczenia dziennika budowy, panujące warunki atmosferyczne, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej (w wypadku, gdy dokonywanie tych zmian trwałoby dłużej niż 5 dni roboczych od dnia, w którym stwierdzono taką konieczność, w przypadku gdy kolidowałoby to z prowadzeniem dalszych robót), wprowadzenie robót zamiennych, dodatkowych lub uzupełniających, których wykonanie może wpłynąć na termin wykonania robót podstawowych, Katalog powyższych zmian uzależniony jest od zgody Zamawiającego; nie stanowi natomiast zobowiązania do wprowadzenia takich zmian. Możliwość wprowadzenia w/w zmian uzależniona jest od przyjęcia aneksu do umowy w formie pisemnej.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-05-28, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych, remont kuchni i holu, wyposażenie kuchni
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych Rozbiórka schodów:  skuć istniejące schody (gruz zostanie wykorzystany przy wykonywaniu podjazdu),  wykonać nowe schody z betonu C16/20 o wysokości 12cm,  skuć istniejące płytki gres z podestu,  wykonać uszczelnienie pod płytki ceramiczne antypoślizgowe z – trzykrotne malowanie,  przykleić płytki na klej,  zafugować płytki. Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych:  zdemontować istniejącą instalację oświetleniową,  wybrać grunt istniejący do głębokości ok. 0,40m,  dostosować wymiary do podjazdu projektowanego,  wymurować podpory podjazdu z bloczków betonowych,  wykonać szalowanie podjazdu oraz zazbroić stalą AO StOS,  wypełnić szalunek mieszanką betonową marki C16/20,  zamontować balustrady ze stali z rur okrągłych i wypełnieniem poziomym,  pokryć powierzchnie betonowe materiałem antypoślizgowym np. płytki antypoślizgowe,  dokonać przesunięcia ławek i kosza na śmieci. Renowacja istniejącego wejścia:  zdemontować istniejące płytki na podcieniach  wykonać uszczelnienie pod płytki ceramiczne antypoślizgowe z – trzykrotne malowanie,  przykleić płytki na klej,  zafugować płytki,  ściany zewnętrzne podjazdu i pionowe wejścia obłożyć tynkiem piaskowym w kolorze,  ceglasto-czerwonym w kolorze dostosowanym do wybranych płytek antypoślizgowych. - Remont kuchni i holu Pomieszczenie wiatrołapu i hall:  skuć istniejące płytki w wiatrołapie i hallu,  wykonać uszczelnienie pod płytki ceramiczne antypoślizgowe – trzykrotne malowanie,  przykleić płytki antypoślizgowe na klej wraz z cokolikiem,  zafugować płytki. Pomieszczenie kuchni:  zdemontować ścianę łączącą dwa pomieszczenia kuchnię i pomieszczenie gospodarcze,  zdemontować ościeżnicę i skrzydło drzwiowe a otwór zamurować,  istniejące drzwi pomalować,  zdemontować istniejące płytki na ścianie,  wykonać nowe płytki ceramiczne na ścianie do wys. 2,0m, pozostałą część ścian i sufit pomalować farbą zmywalną,  zdemontować istniejące płytki i podłogę z paneli drewnianych,  wykonać uszczelnienie pod płytki ceramiczne antypoślizgowe – trzykrotne malowanie,  przykleić płytki na klej. Wyposażenie kuchni (parametry minimalne):  patelnia uchylna na stelażu szt. 1, wym: 700x786x912, moc 6,3 kW, zasilanie 400V, na stelażu,  kuchnia gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem elektrycznym 24 kW (zestaw) - G30 (propan - butan) szt. 1, wym:800x700x850, moc piekarnika 24/7 kW, napięcie 400 V,  szafa chłodnicza szt. 2, wym: 600x600x1850, moc 0,11 kW, zasilanie 230V, pojemność 350 l,  taboret gazowy 9 kW - STANDARD LINE - G30 (propan butan), szt. 2, moc: 9kw, wersja gazu G30, wym: 580x580x380,  zmywarka uniwersalna 400/230V z dozownikiem płynu myjącego szt. 1: moc: 4,9/3,4 kw, napięcie 400/230 V, wym: 565x665x835,  podstawa pod zmywarkę uniwersalną szt. 1: wym: 570x550x450,  szafa chłodnicza szt. 1: wym: 1340x800x2000, moc 0,65 kW, zasilanie 230V, pojemność 1100L,  frytownica pojedyncza 8 l, 400V z kranem szt. 1: wym: 260x410x410, moc 3,2 kW, zasilanie 400V,  garnek wysoki szt. 2: d 400 mm, pojemność 50 l, garnek z pokrywką,  garnek niski szt. 1: d 400 mm pojemność 31 l, garnek z pokrywką,  garnek niski szt. 1: d 360 mm pojemność 18 l, garnek z pokrywką,  stół z basenem szt. 1: wym: 800x700x850, h= 40 cm, jednokomorowy,  bateria umywalkowa z wyciąganym prysznicem szt. 1: bateria z wyciąganym prysznicem,  stół przyścienny z półką 1200x600x850 mm spawany szt. 1,  szatkownica elektryczna do warzyw z kompletem 5 tarcz szt. 1: 5 noży, wym: 540x240x450, moc 0,55 kW, zasilanie 230V. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar dostępne na stronie internetowej UG Lubanie http://bip.lubanie.kpsi.pl oraz w siedzibie zamawiającego, Przywołane w dokumentacji technicznej nazwy producentów materiałów, o ile występują, służą wyłącznie do określenia ich ogólnej charakterystyki i nie ograniczają użycia materiałów innych producentów o parametrach nie gorszych od wskazanych w dokumentacji. Wszędzie tam, gdzie w przedmiocie zamówienia występuje nazwa, norma, aprobata techniczna itp. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne z opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia, roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Przy wykonaniu przedmiotu zamówienia należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 – tekst jednolity z późn. zm). Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania należy przedstawić do wglądu w trakcie realizacji, a komplet przekazać przed odbiorem końcowym.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45262700-8, 45453000-7, 45262350-9, 45262370-5, 45410000-4, 45430000-0, 39314000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-08-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres udzielonej gwarancji i rękojmi 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: wentylacja i klimatyzacja sali widowiskowej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: klimatyzacja,  wentylacja,  instalacja elektryczna i sterowanie Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar dostępne na stronie internetowej UG Lubanie http://bip.lubanie.kpsi.pl oraz w siedzibie zamawiającego, Przywołane w dokumentacji technicznej nazwy producentów materiałów, o ile występują, służą wyłącznie do określenia ich ogólnej charakterystyki i nie ograniczają użycia materiałów innych producentów o parametrach nie gorszych od wskazanych w dokumentacji. Wszędzie tam, gdzie w przedmiocie zamówienia występuje nazwa, norma, aprobata techniczna itp. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne z opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia, roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Przy wykonaniu przedmiotu zamówienia należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 – tekst jednolity z późn. zm). Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania należy przedstawić do wglądu w trakcie realizacji, a komplet przekazać przed odbiorem końcowym
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39717200-3, 45331200-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-08-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres udzielonej gwarancji i rękojmi 40,00

Opublikował: Piotr Rolirad
Data publikacji: 11.05.2018 12:47
Ostatnie zmiany: nie zmieniano
To jest ogłoszenie do przetargu
Dokument oglądany razy: 411
 
@ws1.kpsi.pl