RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 20.08.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: uchwały 17 wrzesnai 2019

Uchwały Rady Gminy 2019

Uchwała Nr V/60/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 13 sierpnia 2019r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego budżetu w 2019 roku

Uchwała Nr V/59/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 13 sierpnia 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli

Uchwała Nr V/58/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 13 sierpnia 2019r. w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych

Uchwała Nr V/57/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 13 sierpnia 2019r. w sprawie okręlenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych i nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 - letnie i dzieci młodsze

Uchwała Nr V/56/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 13 sierpnia 2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2019-2027

Uchwała Nr V/55/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 13 sierpnia 2019r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2019 rok

Uchwała Nr V/54/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 13 sierpnia 2019r. w sprawie przyjęcia i realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla gminy Lubanie na Lata 2018-2023

zał. do RG.V.54.2019

Uchwała Nr V/53/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 13 sierpnia 2019r. w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Włocławskiego przy wykonaniu remontu ciągu pieszego przy drodze powiatowej

Uchwała Nr V/52/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 13 sierpnia 2019r. w sprawie przyjęcia i przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Uchwała Nr V/51/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 13 sierpnia 2019r. w sprawie odrzucenia wniosku mieszkańca gminy Lubanie

Uchwała Nr IV/50/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 maja 2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II122018 Rady Gminy Lubanie z dnia 12 grudnia 2018r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości

Uchwała Nr IV/49/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 maja 2019r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach lub placówkach prowadzonych przez Gminę Lubanie

Uchwała Nr IV/48/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 maja 2019r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2019 rok

Uchwała Nr IV/47/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 maja 2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Progrnozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2019-2027

Uchwała Nr IV/46/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 maja 2019r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw w Gminie Lubanie

Uchwała Nr IV/45/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 maja 2019r. w sprawie przyjęcia i przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu Regulaminu dostarczania wody i iodprowadzania ścieków

Uchwała Nr IV/44/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 maja 2019r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lubanie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok

Uchwała Nr IV/43/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 maja 2019r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdani finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubanie za 2018 rok

Uchwała Nr IV/42/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 maja 2019r. w sprawie udzielania wotum zaufania Wójtowi Gminy Lubanie

Uchwała Nr III/41/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 marca 2019r. w sprawie przyjęcia do realizacji zaktulizowanego "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Lubanie"

Uchwała Nr III/40/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 marca 2019r. w sprawie przyjęcia i realizacji "Lokalnego Programu Rewitalizacji" dla gminy Lubanie na lata 2018-2023

Uchwała Nr III/39/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 marca 2019r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2019 rok

Uchwała Nr III/38/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 marca 2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Progrnozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2019-2027

Uchwała Nr III/37/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 marca 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego przed upływem okresu ustalonego w umowie

Uchwała Nr III/36/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 marca 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Uchwała Nr III/35/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 marca 2019r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Lubanie na lata 2019-2021

Uchwała Nr III/34/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 marca 2019r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2020 roku

Uchwała Nr III/33/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 marca 2019r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubanie w 2019 roku"

Uchwała Nr III/32/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 marca 2019r. w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązaywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii" na 2019 rok

Uchwała Nr III/31/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 marca 2019r. w sprawie zatweirdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Lubanie na 2019 rok

Uchwała Nr III/30/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 marca 2019r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Lubanie na 2019 rokOpublikował: Piotr Rolirad
Publikacja dnia: 20.08.2019
Podpisał: Piotr Rolirad
Dokument z dnia: 09.04.2019
Dokument oglądany razy: 395
@ws1.kpsi.pl