RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 05.04.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: uchwały z dnia 12 czerwca 2018

Uchwały Rady Gminy 2018

Uchwała Nr XXXI/199/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 27 marca 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom

Uchwała Nr XXXI/198/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2018 rok

Uchwała Nr XXXI/197/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2018-2027

Uchwała Nr XXX/I196/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie Zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubanie

Uchwała Nr XXXI/195/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Lubanie na lata 2015-2023

Załącznik do Uchwały Nr XXXI/195/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 27 marca 2018 r.


Uchwała Nr XXXI/194/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Lubanie na stałe obwody głosowania

Uchwała Nr XXXI/193/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2019 roku

Uchwała Nr XXXI/192/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwięrzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubanie w 2018 roku"

Uchwała Nr XXX/191/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 6 marca 2018r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2018 rok

Uchwała Nr XXX/190/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 6 marca 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2018-2027

Uchwała Nr XXX/189/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 6 marca 2018r. zmieniające uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w latach 2017-2018 na finansowanie zadania pn. "Budowa Przedszkola Samorządowego w Lubaniu"

Uchwała Nr XXX/188/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 6 marca 2018r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Lubanie dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w ramach Programu priorytowego "Ekopiec 2018" w gminie Lubanie

Uchwała Nr XXX/187/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 6 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy Lubanie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Uchwała Nr XXX/186/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 6 marca 2018r. zmieniające uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu Zakładu Usług Komunalnych Gminy Lubanie

Załącznik do uchwały Nr XXX/185/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 6 marca 2018r.

Uchwała Nr XXX/184/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 6 marca 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Uchwała Nr XXX/183/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 6 marca 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Uchwała Nr XXX/182/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 6 marca 2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubanie w zakresie obszarów położonych w miejscowości Gąbinek i Lubanie

Uchwała Nr XXX/181/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 6 marca 2018r. zmieniające uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Uchwała Nr XXX/180/18 Rady Gminy Lubaniez dnia 6 marca 2018r. w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii" na 2018 rok

Uchwała Nr XXX/179/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 6 marca 2018r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy na 2018 rok

Uchwała Nr XXX/178/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 6 marca 2018r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Lubanie na 2018 rok.

UCHWAŁA NR XXIX/177/18 RADY GMINY LUBANIE Z DNIA 22 STYCZNIA 2018 ROKUOpublikował: Piotr Rolirad
Publikacja dnia: 05.04.2018
Podpisał: Piotr Rolirad
Dokument z dnia: 31.01.2018
Dokument oglądany razy: 990
@ws1.kpsi.pl